Bugünden 1930'a 5.363.228 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

Meksika Dlimpiyatlarına katılacak Beşiktaş Eskişehir maçmda da gol olmadı eksıka Ohmpıyatlarına katıla cak Serbest ve GrekoRomen • Gureş takımlarını tesbıt nacı ıle lapı^an seçme musaıkalan. dun netıcelenmış ve eksıka ya gıdecek takımlarımız =llı olmuştur Federasvon yetlılen ıle kalabalık bır topluk tarafından jzlenen seçmeler ran kırana geçmıs \e netıcede ı gureşçıler seçmelerı kazan•şlardır SEBBEST: 52 KL'O Mehmet E'encelı 57 Kılo Hasan Sevınç 63 Kılo Vehbı Akdağ 70 Kılo Sevıt Ahmet Ağraıı 78 Kılo Mahmut Atalay 87 Kılo Hu^evın Gursoy 97 Kılo Ahmet Auk AĞIR Gıva=ettın Yılmaz GREKO KOMEN 52 Kılo Metın Çıkmaz 57 Kılo Ka\a Ozcan 61 Kılo Metın Alakoç 70 Kılo Kâzım Avvaz 78 Kılo Sırrı Acar 87 Kılo Tevfık Kış 97 Kılo Gurbuz Lu AGIR Bekır Aksu Ağırda ömer Topuz ıle Bekır ksu seçme musabakasında be>bere ka.'rmşlar Federasjon da eksıka'ya gıaecek gureşçımn jr'a ıle tesbıt edılmesım kararştırmıştır Çekılen kuravı kaınan Bekır Aksu boylece Mekka'va gıtmeve hak kazanmışr Yedekler ıse şu sekılde tesıt edılmıçtır' Serbestte 63 kılo Nıhat Kaanh ve 87 kılo Huseyın Ath, reko Romende ıse 70 kılo Vagp Pehlıvan ve 78 kılo Alı Yağlan Takımları belli oldu « BUyüklerde gol kısırlığı devom ediyor STAD: Atatürk HAKEMLER: Ali Topcuoglu (4), Kamil Karakoç (3), Yılmaı \kden U). BE$1KT4S: Sabri (7) Necmi (7) • Surevva (S) «Yavuz (5)» Fehmi (5), Ali (6) «Erkan (6)» Sami (8) Ka>a (7) «Cevdet (7)» Davut (7) Yedat (7), Ahmet Sahin (5) «K. Abmet (5)» Sanlı (7), Farnk (S). ESKtSEHlRSPOR: Mümın (7) Ilhan (6) «Abdurrahman (7)», Necdet (6), Ayhan (5), «Kâmil (4). tsmail (6), N'ori (6), Nihat (4), « I f n r (5)», Kâmuran (8), Fethi <6>, Vahap (6), Ender (7) Haşmet İNÖNTEPE skışehırspor ıle Besıktaş arasında Eskısehır"de o\ nanan ozel karsılasma 00 golsuz «onuçlanmıstır llk \anda uzun sure orta saha ustunluğunu ellerınde bulunduran Sı\ ahBej azJı takım, 36 dakıka>a kadar ruzgar altında oynamalarına rağmen etkıh oldular. bundan sonra Sanlı, Verfat \e Ka>a'\ı sıkı markaıa alan Eskışehırspor, yavas ya\aş tehlıkelı olma\a basladı Hızh b i ' tempoda gelısen ovunda ılk gol pozısvonuna gıren Beşıktas oldu Dakıka 2, Sanh'nın pasına hısımla ceza sahasına dalan Davut tam gol olacagı sırada kalecı Mumm fedakârane bır plon jonla Davutun avaklanna kapanarak tehlıkevı onledı Dakıka 5 Enderın atağını Ka\a durrturrtu Dakıka 12 Be'iktaş'ın ka zandığı frıkık atışım Sanlı avuta atarak kaçırdı Dakıka 16, E«kı«ehır';por sağdan Beşiktaş kalesıne ındı llhanın avut çızgısmden çevıro'iğı topu Fethı altı pa'tan ter>; kose\e şutladı Sabrı uçarak topu \umruklavıp mut'ak hır golu onledı Dakıka. 32 bu kerre SıvahBevazlıların bır ata ğında Alının Mkı sutunu Mumm kurtardk Dakıka 37, ınsıvatıfl ele alan Eskı«ehır;por ağır bastı ve Vahap'ın pa<:ı ıle çapraz >andan kaleye dalan Ender vıne bomba gıbı bır sut çektı fakat top avuta gıttı ÎKlNCt DEVRE E'iki'ierıırspor 6 Besıktaş ı«e hvı \anda kazandıkları bır kornerı degerlendıremedıler ve durum 00 sonuçlandı 2 yarna Be«ıktaş Necmı Yavu7 Ertan. Cevdet ve Kuçuk Ahmetı alarak ba'ladı Ikıncı yanda Besıktasın gerı dortlusu basarılı a'ma'ia ıdı sahavı venık olarak pekala terkedebıhrdı Çunku SıvahBevazlılar doksan dakıkavı avnı hızla goturebılecek tempoda gozukmedıler Nıtekım KırmızıSıvahlılar ruzgara kar«ı ovnamalarına raâmen u'tunluğu ellerınden bırakmıvarak SıvahBeva7İı kale orunde sık <sık gol arayıp durdular. 47 dakıkada Fethımn çektığı sutu Necmı kornere çıkardı Kornerden gelen <=utu Kamran •iUtladı Necmivi asan top ust dırekten dondü 67 dakikada Fethının tehlıkelı sutunu Necmı <;cldı 84 dakıkarfa Cevdetın anı den çektığı sutu Mumın ivı i e r tutarak kurtardı 87 dakıkada Enderın pa;ım Uğur musaıt po7i«\onHa olmasına ragmen kullanamadı 89. dakıkada Davut kale ağzında vakaladığı gol fırsatını acele davranışı yuzunden sonuca goturemedı tkınci \arıda daha baskılı ovna\an E'kısehirspor gol çıkarama' "ica maç 6*a go'^uz kapandı E! ESKlŞEHtR SABRtNlN KURTARD1G1 Beşıktp» Kalesını ılk vaııdd korujan iadcıı olduk^a başarıh ıdı Işte genç kalecı, bır Kırmızı Sıyahh akın: onlujor Cumhuriyet Kupalarını lcimler alaccılc? Üç buyukler bu hafta\ı da golsuz kapadı Tek erkekler finali bugün oynanıyor BİZ ESKtDEN BİE ^FY YAPARDIK AMA... Cox Rodriguez karşıkarşıya... Sadettin ATEŞ unyanın en unlu raketlennm katıldığı îstanbul Enternasyo nal Tenıs Tumuvası'nı seyretmek ıçın dun Santr kortu dolduran bınlerce sejırcı hakıkaten unutul maz maçlar seyretmenın memnu nıyetı ıçınde T E D Kulubunu ter kedıyorlardı Mucadeleler şu sıra içmde oynandı MISS SHERRtF ŞAMPIYOV. Dunyanın en kuvvetlı sağ vuru şa sahıb raketlermden bırı olan Mıss Sherıff korkunç for handlerı ıle profesyonel vatandaşına şans tanımadı Mrs. Bowray son sette bıraz mücadele «tmssıne ragmen daha fazlasım yapamazdı 6/4, 7/5. RODRİGUEZ • MAUD Gunun ılk domı fınal maçında turnuvanın en soğukkanlı ve tek nık raketlennden bırı olarak gr> runen Şılı'lı Rodriguez oncekı gu nun kahramanı Guney Afrıka''ı Maud'u 4 sette yenmeye muvaf fak oldu. Rodriguez once Maud'a fıleye çekıyor, sonra gensıne duşurduğu ve koşeyı bulan nefıs vu ruşlarla netıceye gıdıyordu. Maud ıse şımşek gıbı semslerıFEDERASYON BAŞKANI ne ve enfes smaçlanna ragmen rakıbının ustahgı karşısmda yensl MEMNUN mekten kurtulamadı 6/2, 6/2, 4/6, Seçmeleri izleyen Güreş Fede64 asyonu Başkaru Cemıl Erkok, COX RUFFELS ençler şampiyonası ıçın şunları öylemıştır: Seneler vardı kı boyle bır mü«Gençlerin gösterdikîeri güreşcadele gormemıştık Evet' Emererden memnun oldum. llk defa son'un Fraser ıle 1962 yılında yap ençlerde Balkan sampiyonasına tığı 4 setlık fuıalm guzellıgıni ştirak edeceğiz. Nasıl bir dereunutturacak nefasette gerçek bır e alacağimiîi bilemivorum, ama fınal seyrettık 2 saat 45 dakıka suıu bizim için bîr ölçü olacak.» ren korkunç mücadele sonunda Federasyon Başkanı. ayrıca, 63 Cox, rakıbıru 5 sette mağlüp ede nlo greko romen gureşçısı îbrek bugun Rodnguez ıle fınalı oyahım Arslan'ın güreşme hayran namaya hak kazandı Gerçegı be :almış ve şunları soylemıştır lırtmek gerekırse fınal bu ıkı ra «Ibrahim Arslan, ileride nüvuk ketın hakkı ıdı Zıra, gerek Ruf )ir güreşçi olacak. Bu genç gufels ve gerekse Cox bugunku maç r •eşçiyi yedek olarak Meksika kata Rodrıguez'den daha ağır basa ilesine sokmak için çare arıyagıbı gorunduler Cox, uçuncu set •ağızj. ten sonra venlen 15 dakıkalık ara CUMHURİYET'İN NOTU • 63 yı muteakıp oyuna fırtına gıbı gır cıloda Genç Mıllî takıma seçıdı ve 4 setı 6/1 aldı Son set ıse en îbrahım Arslan, geçen yıl nefeslen kesen bır boğuşma ıdı \dapazannda yapılan Turkıve adeta Durum 5'5 olmuş, fmale »ençler şampvycnasmda da şamkalacak tenıscı hâlâ bellı olmamış Diyon olmuş, aynı zamanda Cumtı Ama Cox son anda soğukkan lurıyet gazetesının en tekmk gulılığını kaybetmıyerek maçı kazan 'eşçıye verıımek uzere ortaya dı 4,6, 6,3, 3'6. 6 1. 7,5. tonuian altın madalyasıru ka(Arkssı 7. sayfada) lamnıştır. 4 8 Eylul tanhlennde Kosten >'de yapılacak Balkan gervçler •rbest ve greko romen güreş «npıyonasına katılacak genç ta mlanmız Bursa'da Park Otelde ıpılan seçmelerden sonra tesbıt iılmiştır Gayet zevkli geçen seçmelersn sonra takımlar şu sekılde ;ıklar.mıştır. SERBEST TAKIM: 52 kılo Zıya Atalav 57 küo: Erdal Kocabaş 63 kılo: Hıkmet Kesen 70 feılo Hayrettin Gulaçtt 78 kilo: Asım Bülbül 87 kılo Turan Şahın 97 kılo: Lutfü özdemir Ağır: Dursun Oruç. GREKO ROMEN: 52 kılo: Ahmet Gokçen 57 kılo: tsmaıl Hışım 63 kılo: îbrahım Arslan 70 kılo: Cumali Balçıkanlı 78 kılo: Tevfık Akdenız 87 kılo: Ahmet Osman 97 küo: Ziver Dura Ağır: Cengiz Dalgıç 1ENC MİLLÎ 1 \KIMLAR »A TESBİT EDILDİ D NECMt'NlN Kl RTARDlGl Sı\ah Bejazh kalejı ıkıncı iaııaa koru\an Necmı, bır Eskışehırspor akınında, topu uçarak kurtarıyor .. MUHTELİT BtRlNCİLERtNE VERSCE61 ŞAMPİYONLUK KUPALARI T.E.D. KULÜBÜNÜN VİTRtNÎNDE Maçın tek goiünü Cemil attı istanbulspor Bursa'yı 10 yendi Stad: Atatürk Hakemler: tbrabim Fırla (5), Hılmı Tecimoğlu («), Zı\a Pılir (4) BIRSASPOR: Osman <5) Mufıt (5), Haluk (7) tsmail (R), Ibrahim (6). Tuncsv (3) Mesut (6), Ersel (3), Cemal (2), Cenan (5), Necati (3). İSTANBLLSPOR: Tılmaz (5) «Mete (6). Celal (6), Talçın (S) Ahmet (6), Yıldırım (6), Bulent (5) Zorbav (6) «ömer (5)>, Kasaboğln (6), Ahmet (7), Cemil (8), MustaU (S). HACETTEPE: 1 TOPRAKSPOR:1 Goller: 53 dakıkada Kokten, 74. dakıkada Enver Yılmaz Gümiisb»? Antrenörter memnun desil ANKARAGÜCÜ: 2 GÜ\EŞSPOR: 0 Goller: 40 dakıkao"a Remzı, 50. dakıkada Şuayıp (kendı kalesıne>. Yılmaz GÜMÜSBAŞ Goller: 5. dakıkada Necmı, 15 ve 33. dakıkalarda Zıva, 38 dakıkada Oktav, 67. dakıkada Necmı, 87 dakıkada Ahmet. ömer GC.NER TRABZONSPOR: 5 EDİRNLSPOR:: 1 ZONGULDAK: 1 SİVAS: 1 Goller 37 dakıkada Selâhâttin, 55. dakıkada Halıl. Hayri UNLÜTtRK KAYSERİ : 1 AFYON : 0 Gol: 82. dakikada Kemal. Mustafa GüMlŞKAYNAK FERİKÖY : 2 B. BEYİ : 1 Goller: 22. ve 58 dakıka Rulı, 89. dakıka Celâl. A. A. Enver BURSA ursaspor ıkıncı devrenın ta mamını İstanbulspor kalesı onunde oynamasma rağmen, 1 0 mağlup olmaktan kurtula madı Ilk yanda enerjık bir oyun çıka ran istanbulspor on oyunda once den ıyı sağladı ve zaman zaman baskılı oynayarak Bursaspor"u zor duruma duşürdü. Ve devre golsuz kapandı. tkınci devrenm başlamasıyla AYHAN atağa geçen İstanbulspor Cemıl'm ajağından galıbıyet golunu çıkardı Bundan sonra mudafaaya onem veren istanbulspor karşısmda Bursaspor'un beraberlık çabası sonuç vermedı ve maç da 1 0 Istanbulspor'un gahbıyetıyle sona erdı Bursaspor'un maglürjıyetınde Cemal, Ersel /e Necatı'nın bozus oyunlan onemlı rol oynadı Is tanbulspor'da ıse Cemıl şahane bır ojun çıkardı. B Beşiktaş antrenoru Çınç. «Eskişehır ligde on sıralarda mücadele edecek ivi bir ekıp. Kollektil oyuna jatkın, Besiktaştan daha iyi o>nadılar. Onbir oyuncuvu da mu cadeleci buldum Gegiç Eskişehirde bır buçuk yılını bosa geçinnemış dedı Gegıç ıse" «Oyundan memnun değılun Daha ı>ı oynadık ama bu netıcesız bır oyundu. Dırekten uç şut dondu. faıkh galıbıyetı kaçırdık For\et hattında bu tutum karşısında degışıkhk yapmak ıstıyorum » KOCAELİSPOR: 1 A. DEMİRSPOR: 0 Gol: 68 dakıkada Ibrahım Cevdet DEMİRKIRAN Goller: 10. dakikada Gungör, 32. dakikada Naim attı. C*vit VARDAR DÜZCE: 1 PENİZ1.İ: 1 ÜLKÜSPOR: 0 GALATA: 1 Gol 84 dakıkada Zafer Goller 6 dakıkada Kahraman, 13. dakıkada Soner, 53 dakıkada Kahraman 65 dakıkada Soner Basri ATILGANER BANDİRMA: 2 MANİSA: 2 SARIYER • 3 . KARAGÜMRÜK : 0 Goller: 16. dakikada Necdet. 20. dakikada Garo. 73. dakikada Havn. A. A. Ç. G. ADANASPOR: 0 SAKARYA: 0 Gol: Yok. Hakkı UFUK KISA... KISA.. »•••••••••••••••••••»»••••••••» M.id. Yurdu: 3 PTT:1 STAD: Tevfık Sırn Gur H%KE>ILER: Mustafa O|ulturk, Ilhan Buyukgıray, M. Ali Istekli. MERSIN IDM'VVYURDC: Tamer, Ibrahim. Cihat, Abdullah, *rif. Refik, Ali, <\yhan, Osman, Olcav, Erol, PTT: Cavit. Yetik, Esen. \>dın, Yusuf, Enver, Metin, Zeki, Feridun, Erhan, Tahsin. • GENÇLER ATLETIZM YARIŞMALARI Leıpzıg: Dluslararası Genç ler a t 1 e t ı z m yarışmalarında, 110 rnetre engellıde, Turk atletı Candan 15 6 sanıye ıle yedmel ve 1500 metrede, Turk atletı Kalemoğlu 4 dakıka • 09 7 sanıye ıle gene ye£ dıncı olmuslardır ^ • YtZMEDE • REKORL\RI Los AnJ geles: Amerika Olimpiyat > seçmelerinin ilk gündn| de, Debbie Mever ve Cüa> duia Kolb, yeni dönva re' korlan tesis etmişlerdir. ', 16 yaşındaki gene yüzücfl « bayan Meyer, 200 metre ! [ serbestte 2 daltika 06.7 sa, niye ile ve bayan Kolb 1 • da, 400 metre ferdi kan\ şıkta, 5 dakika 04.7 saniye ı • ile veni dünya rekorlan ' * yapmışlardır. Bu rekorlar ^ dan önce, bavan Linda • Gustafson. 200 metre serJI bestte yeni bir rekor vap4 > mış, fakat bn uzun ömür* 'v lü olamamıştır. < ' • OLÎMPİYAT Mek \ l sika: Meksika Ohmpıyat i > oyunlarını organıze komi tesinin başkanı Pedro Ra mırez ^asquez Olımpıyat laruı tesbit edılen tanhte açılacağmı belırterek, «Hıç bir ulkenin oyunlardan «eküeceğini sannnyonun» demiştir • FRANSA'UA BIR TURK BASKETBOLCÜSU Sussporlu MUH hasketbolcu Bulent Karpat, Fransa'nın A.S.S. takımı ile anlaşarak Strasbourg'a gitmiştir. Nisan ayı içinde Strasbourg'da yapılan Avrupa Demiryollan Basketbol Sampiyonasına Demirspor takımı ile takviye olarak giden Bulent, maçlan takip eden A.S.S. takımı idarecilerinin takdjrini ka zanarak transfer teklifi almıştı. Türlriye'deld işleri dolayısıyla o zaman bafî bir cevap veremeyen 24 yaşın daki millî basketboicn yurda dondükten sonra ikinci bir teklif ırelmesi ü zerine basketbola Fransa'da devam etmeye karar vermiştır. <• A. Ihsan AKKAYA MERSIN Mersın Idmanyurdu dun PTT ıle yaptıgı hazırlık maçını 3 1 kazandı. Maçın gollennı 4. daki kada bır frıkık atışında Aydın ve 41. dakıkada Refık attılar. Devre 1 1 berabere bıtti. Ikıncı devrede yme Ustun oynayan Mersın îdmanyurdu, 63 daktkada Osman ve 80. dakıkada Ayhan'ın golleriyle maçı 3 1 kazandı. Kuluplerarası puvanlı atletızm bırıncılığl dun Fenerbahçe sahasında vapılan musabakalarla «ona ermış ve Fenerbahçe takımı bırıncı olmuştur. Musabakalar sırasında 4y400 bavrak jarıçında Galata^arav lı varısmacıiardan bırının rakıbıne dır«ek vurduğu gerekçesıyle SarıKırmızılılar dıska'ıfıve edılmi'tler bunun «onucu olarak da tartısmalar uzamıstır. Hakem hevetı ke^ın kararı bır gun soma )urının vereceğını açıklamıs ve Galata«ara> ın 4x400 dekı puvanını sılmıştır Bu duruma gore puvanlar soyle pavlasılmıstır 1 Fenerbahçe 33 848 puvan 2 Galata^arav 32 456 puvan 3 Atakov 15 747 puvan 4 Besıktaş 4 122 puvan 5 Be\koz 971 puvan Bu va'i=ta dı^kalıfıve edılen Galatasarav ın cTerecesı 3 24 ıdı. Atletizmde birinciliği F. Bahçe takımı kazandı ANTALYA: 4 ORDU: 0 BALIKESİR : 2 GİRESVM : 2 Goller: 7. dakikada Panavot. 28 dakikada Nevzat. 52. ve 80. daki kalarda Ali attılar. (Jahid ALB\YRAK KLTAHYA: 2 AYDIN: 0 Goller 8 dakıkada Faık, 16 dajkada Ahmet, Sacit Yiıceler GOLLER: 20. dakikada Radovıç. 44. dakikada Metın 70. dakikada Orhan, 85. dakikada Metın. Nuri DAĞTEKİN Samsunspor, kendı sahasında ovnadığı maçta Botuspor'u 30 yenmıştır # SAMSl'N: 3 BOLU: 0 KARŞİYAKA : 3 BEYKOZ: 1 Gol. 12 dakıkada Cengiz 40 dakıkada Ercürnent, 46. dakıkada Cengiz, 72 dakıkada Bedrı, 89 dakıkada Cengiz KASTAMONU : 1 KONYASPOR : 1 Goller: 32. dakikada Çetin, 88. dakıkada Mkolovski. A. İhsan AKKAYA Manchester City tl berabere kaldı LONDRA Dun ovnanan blnncı kume lıg mnçlannda, Avrupa şampıyonu Manchester United, kendı sahasında Chelsea'ya fecı bır şekılde 40 mağlup olurken, geçen yılın lıg şampıyonu Manchester Cıty, rakıbımn sahasında, bu yıl bınncı kumeye çıkan Queens Park Rangers ıle 1 1 berabere kalmıştır. Özcan'm takımı lig maçında 21 galip FRANKFURT Dun oynanan Batı Almanya 'oırınci kume lıg maçlannda, «Hsv Hamburg> Vfb Stuttgart'ı 21 yenmıştır Gunun en onemlı maçında ıse Munıh 1860, Bayern Munıch'e 3 0 mağlup olmuştur. SPOR TÖTO tlkuspor Galata Karsıvaka Beykoz Zongnldak Sivas Balıkesir Giresun Samsun • Boluspor Kastamonu • Konvaspor Kocaeli Ad. Demirspor Kutahva • Aydtnspor Adanaspor Sakarva Antalya Orduspor Bandırma Manisa Duzce Denizli Edirne Meksika kafilesi bugün belli oluyor Turkıye Mılll Ohmpıvat Komı tesı Konseyl, busrun saat 16 30 da îstanbul Yuzme îhtısas Kulubün de bır toplantı vaparak Meksıko Olımpıvatlannın kafllesinl tesbıt edecektır. Zeki Bektay îstanbul Sürat Bisiklet Şampiyonu BULENT KARPAT: Fransa'da • » • • • ••• • • • • » •• • • • » » • • • • •• »+»•••< TÜRKÎYE BtNtClLİK ŞAMPÎYONASI Avazağa parkurunda dev am edılen Turkne Bınıcıhk Şampıvonası'nda su netıceler alınmıstır BlRtNCt MUSABAKA: Metın Kalamık «Karageçit» ıle ÎKtNGeçen hafta Îstanbul Yo! MuCl MUSABAKA: Celal Barlas «Velositi» ıle ÜÇÜNCt MtSABAKA: kavemet Şampıvoluğunu kazaal ASLI Doktoroglu «Güçlu» ıle b) Levm Okçuoğlu «Gerzan» ıle ve nan Coca Cola'dan Zekı Eektay dun de Atakovde vapılan 1 kı DÖRDüNCÜ MüSAB*KA: Le\ın Okçuoğlu «Konço» ıle bırıncı olmuşlardır Resımde Üst Ka; han Kavan bır manıayı asarken gorulometrelık Îstanbul Surat Bı^ıkluvor . let Şampıyonluğunu almıştır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog