Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makale



Katalog


«
»

e YAYINLARI STJNAR • Çarpıcı bır roman BO\ALI KUŞ 0 1966 Kransa Yabancı Roman Annağanı 0 Yazan Jerzı Kosmskı £ 10 llra. • BB'ÖP dınja dıllenne çevnlen; mllyonlarea satilan bıı şâheser KARA ÇOCUK (Jnlu Amenkan yazarı Rıchard Wnth ın en guzel roman < % 4 renkli Ofset kapak içındc 274 sa>fa £ 10 llra. e YAYINLARJ: Ankara Cad. 37 7 îstanbul Tel : 22 82 91 Reklâmcıhk (3741) 9969 umhuriyet KURÜCUSU: TTJNUS NADİ 45. yıl sayı 1S8S5 ™££ j * y j*« ^ T T ^ " V ^ sT^a S » Pozarfes/ ?* Ağustos T9*8 Cözüm Varsova Paktı Zirve toplantısına kakh BREJNEF, KOSIGIN, PODGORNt SVOBODA, DUBÇEK,ÇERN1K « Cumhuriy et» muhabiri dün Prag'a girdi Ordu Yöksek Komuta Heyetinde önemli değişiklikler bekleniyor Başbakan da Şura toplantılanna katılacak Sait Arif TERZİOĞLU ANKARA Yuksek Askerl Şura bu sabahtan itıbaren toplantılanna sabahtan itıbaren toplantılanna başlıjacak ve Şuranın bu defakı toplantısına Basbakan SuJe\man Demırel başkanlık edecektır. Hatırlanacağı üzere geçen yıl, 30 Ağustosta terfı edecek general \e amırallerın durumunu ınreleven Şura, toplantısına Ge • nel Kurmay Baskanı Orgeneral Omal Tural başkanlık etmış, bazı general vp amıraller pmpk(Arkası Sa. 7, Sö. 1 de) (DIŞ HABERLER SERVİSİ) MOSKOVA Başlarmda, Cuıtıhurbaşkanı Svoboda, Parti Lideri Dubçek ve Başbakan Çemik bulunan Çek Heyeti' Brejnef, Kosigin ve Podgorni'den kurulu Sovvet Üçlüsüyle dün de görüşnıpvere dovam etmiştir. Alınan haberlere göre, iki taraf, karşıhklı tavizler vererek, bir anlaşma zemini l.a/.ırlamışlanür. Göruşme* ler, bugün Sovyet işgaline katüan diğcr Varsova Paktı üyelerinin de katılmasıyla, altıh bir zirve toplantısı halinde devam edecektir. Zin'eve dönüş, «.Çeklerle Ruslar aıasmda bır anlaşmaya vaııldıgı> şeklinde yorumlanmaktadır. Hatırlanacagı gıbı, Temmuz başındakı anlaşmazlık uzerıne, Çeic sınırındakı Cıerna Nad Tısou'da dort günluk Sovyet Çek ıkılı zırvesı yapılmış, vanlan anlaşma Bratıslava'da toplanan altılı zirve de onaylanmıştı Resmen açıklannıamasına rağmrn, ftrve toplantısına katrtacak Varsova Paktı üvesi devletlerin önde gelen kişileri, Moikova'ja gelmişlerdir. Çeşitli ajanslann verdikleri haberlere göre, zirve toplantısında, Polonya'yı Komünist Partisı Sefi Wladislaw GomulUa, Doğu \!manva'vı Devlet Baskanı VValter Ulbıicht, Bulgaristan'ı Devlet Baskanı Tudor Jivkof Maca ristan'ı da Komünist Partisi Sefi Janos Kadar temsil edeceklerdir. (Arkası S>a. 7. Su. Z de) «Çt?fe memurları bize yardım etmck için koşuşuyorlardı» Kiınler katıhyoı ? Özgen Acar Bildiriyor Sokaklar, koşe başlan nerede olduklarını yerıi anlamaya başla yan Rus askerlen ve tanklan ıle dolu. Tam yuz saattır Prag sokak lannda Çek vatanseverlerıne nefret kaynağı oluyorlar Çekler arasındakı dayanışmayı hızlandmyorlar. Hattâ korukluyorlar mevcudıyetlenyle. Avusturya smınn dan Prag, 159 kılometre. Ikı saathk yolu 12 saatte aşarak, Çes sınır makamlannın ve demıryo! cularının gızlı yardımıyle, le gelebıldık buraya. Ilk 48 saat, çok denedık, çok zorladık sırur kapılannı pasaportumuzdatu gazetecı damgasına, vızemıze rağmen yol vennedıler bıze. (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) PR4G Bın kadar RUJ tankının demır attığı Çek Baskenti Prag'a fdun) sabah giıcjm. Ruslar sanki şehre demir {jerde değil, bır tank pcrciesi kurmuşlax. A ^P Işgali profesfo eden Rus gençleri tutuklandı MOSKOVA, (a.a.) Varşovm Paktı bırlıklerının Çekoslovakya'yı ışgalını protesto etmek ısteyen Sovyet gençlerınden en aşağı dordunun tutuklandığı bıldırümektedır. Gençler, Sovyet ajdınlarının duzenledığı soylenen Dir protesto gosterısı ıçuı Kızıl Meydana gelmışlerdı. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Prag Elciliğimize sığınan Türklerden iki ?cnç îstanbul da TANK LSTÜNDE AÇ1K OTURUM Işgal altındakı Pragda zaman zaman akıl almaz goruntulere de ıast'ıyor ınsan. Tankının ustune oturmuş bır Sovvet subayı, çevresını alan Çek gençlerıne, «Bu ışte bır gunahı olmadığını» anlatmaya çalışıyor. Subav, nefrptle ustune çevnlmış gozlere bakıp, «Ben bır emır kulujrum, ehmden ne gehr» diyor.. Ecev/f: « CHP, servetin değil, sefaletin düşmanıdır» İSKENDERIN CHP Genel Sekreterı Bu'°nt Ecevıt, dun burada yaptığı bır konuşmada, «CHP. ser\etin degil, sefaletin dusmanıdır. Sömürerek, halkın alın terinı, hakkını çalarak kazanılan servetın karşısındadır» demıştır Somuru duzenınden fa^dalanmak ıstnen bazı fabrıkatorlerın ıfla* etmış gorunerek kazançlarını başka ıslere \ atırdıklarını ılerı suren Ece\ ıt şo\le de\ am etrrmtır «Bır avuç çıkarcıva, somurucuve hizmet eden tutumnvla AF ıktidan, sıradılık boznk duzeni büsbütün bounaktadır.» 8Hsko jednoznaSne 2a Duhc " Barış içinde beraber yaşayalım,, dan Berg sınır kapısına... Röportaj: Özgen ACAR BERG KONTROL .NOKTASI (ÇekaslovakyaAvusturva sının) Berg sınır kapısı, Avrupa'dakı dığer yuzlerce smır kapısından farksızdır Sınırın ıkı ianında. Avusturya ıle ÇSKOslo\akvalılara aıt karakol bınalan, sandvıç, bıra, kartpostal fılan satan bır kahve ve ulkeden ulkeye geçen sorgun, heyecanlı ınsanlar Ama 'on uç gundür, Berg sınır kapısının halı btr başkajdı Boyunlarına çıfter çıfter fotograf makınelerı asılı raeraklı gazetecıler, 'ükelen ışgal edılmıs acılı msanıar toplanmıştı, bu ufak sınır ka rakoluna. Avusturya tarafmdan bsktıkça, ılerıde ormanlık tepelenyle Çekoslovakja uzanıyordu Bır de Bratıslava'ya gıden asfalt yol. Ola gan gunlerde, Batılı, Dogulu vuzlerce tunstm. bır taraftan oburune otomobıllerle, otobuslerle aktıklan bu yerde, bır sessızlık ıardi uç gundur (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) "Bunca heyecan ve korkudan sonra nihayet yurda kavuştuk,, EDİRNE Çekoslovakya'nın ısgali sırasında Prag Büvnkelçiliğimize sığınan vatandaslarımızdan iki genç, dbn otomobilleriyle, Kapıkule »ınır noktasından memlekrte donmus; anne ve babaları taraf ından, gozvaşları arasında karşılanraışlardır. İstanbul'a geçen, Robert Koiej oğrencısı Salim Kusefoğlu ıle arkada«ı Benhalf Jessi, Çek olay larının bır kabusu anchrdığını, Ru'îların bır anda ulkeyı ele geçırdığını belırtrnışler, Prag'dan airılana kadar da çok sıkıntı çektıklerını soy.lemışlerdır. (Arkası Sa. 7. Su. 4 de) DUBÇEK'in yeniden Birinci Sekreterkğe seçildijini bildiren Bratisla\a Pravda'«ı Volvo oto labrikasmtn teme/ı atıldı Bl'RSA ürdu Yardımlaşma Kunımu üe Volvo fırması tarafından kurulacak olan Volvo oto mobıl fabnkasının temelı dun Cumhurbaşkaru Sunay tarafından atılmıştır Dışışlen, Tıcaret, Ulaştırma ve Tanm Bakanlarının da hazır bulunduğu torende konuşan Or du Yardımlaşma Kurumu Başkanı Tumgeneral Fıkret Elbızım, (Arkası Sa. 7. Su. 8 de) • OZOEN Acar. Berg smır kapısında uzun uzun bekle>en gazetecilerden biriydi.. Izun beklevişten sonra C*koslovak\a>a girmeyi başardı.. Demirel, dünyonın bir badireye sürüklenmemesini dtledı ANKARA, (Cumhurivet Burosu) Gunejdoğu v e Dogu gezısınden donen Basbakan Suleyman Demırel, gazetecılerı dun evının bahçesınde kabul tderek, bazı sorularinı ce\ aplandırmış, Çekuslovakja olaylan kouusunda «Çek olaylan bütun dünvayı meşgul edıyor. Ümıt edelim kı, bjı olaylardan dünya (Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) BIR " DAKİKA: ^ Halâskârlar Bir taraftan Amerıka, bır taraftan Rusya ve Çin (sağ olsunlar!) Vietnam'ı kurtarmava çalısıyorlar. Daha evvel (sıikdrler olsun!) Rusya Macarıstan'ı kurtarnmtı. Ondan evvel yine Rusya (eline sağlık!) Polonva'vı ve Doğu Almanya'yı kurtardıydı. Şiradi, aynı Polonya, aynı Doğu Almanva, ve aynı Macarıstan (Allah razı olsun!) Çekoslovakva'vı kurtarıyor. Kızıl Çin de (eksik olmasın!) Vıetnam'dan sonra, bütun Doğu Asva milletlerinı kurtarmak çabasında. Eh, bu kadar çok kurtarıcı ofrasıp durarken, dunjanın n»sıl olup da, bir turlu, kurtulamadı*ı doîru^u sasılacak bir seydir" D. S 26 Ağustos, bütün yurtta kutlamyor Bugün, 26 Ağustos, bir olüm kalım mncadelesi olan KurtuIu« Savaşımızj şanlı \e kesin zaferine ulaştıran ve şafakla beraber başlayan Buyuk Taarruzun 46'ncı yıldonumudur. Turk tanhınde bır donum nok tası sayılan «36 Ağustos», bugun bütün yurtta olduğu gıbı, Istan bul'da da torenlerle kutlanacaktır [Bu mutlu vıldönümuyle ilçıU bir roportajımız, 5'inci sahifemizdedir ] • SIVIR kapısına yak!a».an her otomobil, fazeteciler için te^inıli bir iıaber k<ı\nağı oluvordu Doğu Alman halkı Dubçefc için gosteri yapıyor (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Doğu Almanya'dan Batı Berhn ve Bonn'a gelenlenn anlattıklan na gore, Dogu \lmanya halkı, Çek Hukumetme ve halkına sempatısı nı her vesıle ıle sostermpktedır Curna aksamı Doğu Berlın'd»ıfi (Arkası > J / su b da) > Bir mühendis iki kişiyi öldürdükten sonra intihar etfi ZONGULDAK Devrek Orman Işletmesı Beldıbı Bolge Şefı Yuksek Orman Muhendısı Cemal Taşkın, sevdığı Gönül Atillâ adh kızla evlenmesıne ızın verme\en kızm annesı Nebahat Atillâ'\ı \e kızın arkadası Bedia Kararebi'\ı. tabancavla ol(Arkası Sa. 7. Su. 8 de) HALiKARN AS BALIKÇISI Çarşamba günü «Cumhuriyet» te # Çth.t>'sLO\ AKVA DAN gelırıifn bejannameler buyuk ilgi jorujordu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog