Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]



Katalog


«
»

şıııiııiHiııııııtııtııııııııııııııımu I İ MUHTEMEL KADROLAR | | bugün belli < E Bugün saat 16.45 de E E Ali Sami Yen Stadın = E da oynanacak maça, = E takımlar mııhtemelen E E şu kadrolarla çıka E E caklardır: E E F. BAHÇE: Yavuz | E Şükrü, Ercan, Yıl = E maz, Levent Selim, E = Kunweiller, Ziya = E Can, Fuat, Yaşar E E G. SARAY: Varol Ali E = (Talât), Tunçer = E Turan, Muzaffer, E = Mazlum Ergin, Er E E £ün, Ayhan, Metin, = § Uğur E âıımııımuıımııııııııııtııııuıiın Karar GALATASARAÎ TAKIMI: Yarın Fenerbahçe ile japacagı önemli taazırlanan Galatasaray (utbol takımı bir maçtan önce seronomide maça kampta B A31 X 1 N E DERTTE Isveç, Norveç ve D a n i m a r ka'dan sonra Amerika'nın da Olımpıyatları boykot edeceği yolunda şüpheler doğması üzerine Beynelmilel Olimpiyat Komitesi Baskam Avery Brundage'ın yine başı deı de girmiştir . . Baskan bu konuda, Güney Afrika meselesinde olduğu gibi, Olimpiyatlara «Politika'nın sokulmamasım» isteraiştir. Rusva'nîn Cekleri «/• * işgnl etmesi üzerine Amerika'nın Meksiko'yu boykot etmesi mümkün Taraflar hazır F. Bahçe kampta Bugunkü maçın önemini go z ren F. Bahçeli idareciler fut E bolculan dun akşam kampa ş almışlardır. Fenerbahçeli idare ciler, ciddi bir hazırlık maçı z yapamamanın üzüntüsü içinde E bulunurlarken Genel Sekreter Eşref Aydın, «Avrupa şampi E = yon knlüpler turnuvasındaki rakibimiz Manchester City, z haftada İM maç yapıyor, biz E dostumuz G. Sarayın yardımı z ile temin edebildik. Manchester'de alacağımız neticeden Teşkilât da sorumlu olacaktır» demiştır. Ezelî rakipler birbirini deniyor ııııııııııııııııııııırıı E G. Saray'da sakatlar düzeldi = F. Bahçe ile Galatasaray l bugün saat 16.45 te l A. Sami Yen'de oynavacak I Saim KAUR FENERBAHÇE'LİLER: Tann Galatasaray ile oynayaeak olan Fenerbahçe'liler bugün kampa çiriyorlar. Fotografta Sarı Lâcivertli futbolcnlar toplu bâlde görülüyorlar. u yıl îerek saha içi, gerekse saha dışı işleri pek duzgüp pimiyen Fenerbahçe, beklenen prova 'mı Papic önünde yapamadan bugun Galatayacagı idareciler taralından ıla E sar?v kaış y,r.p çıkmaktadır. Fenerbahçe Teknık Dide edilmiştir: Ş rektnrü Moinar. uzun bir bekleyişten sonra nihayet • IIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIltMIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIllllllllıııııın Manchester Cıty'ye karşı 433 sistemiyle oynıyacağını açıklamış ve bu sisteme göre tertiplediği takımı Galatasaray önünde denemeye karar vermiş Galatasaray'ın sakat futbolcu z lan düzelmiş ve bugunkü maça = kendılerini hazırlamışlardır. Sa Z katlığı geçen Ayhan'ın da bu E gun Fenerbahçe'ye karşı oyna ~ B Güreş seçmeleri yarın Uludağ'da ür. Ç İSTAHBULDA CfTL/AJ Z/). MAMD//İ G/1ZE7ECİLE*? İE TOPLPNTfy/}/=>/tn/yff BU DE. Tl. İZi.£y£NL£(? OAUf) VZUNSÛ£E IS. /STE/W£Z » MflT MEDEN/'Nİ Ö MEDİJ.E/İ. OA/İ/ OQ BİZ TENKIT GER. Ş BURff. Off... /){¥>* H/Ç BÖî/LE. S/A// &EVER Ml £ Ö FBDEBASVO. NU 8flSK>0M' KEKJDl. ACIK KUfciAN ESK/ İ ULCDAG Meksıkaya g:üecek gureşçilerın seçımı yarın Uludağ'da yapılaeaktır. Bu son seçmelere sakatlıklan geçen güTeşçüerin hrpsi katılaeakttr. Sadece Nihat KabanJı'nın durumu endişe vencidir. Halen kampta bulunan 37 güreşçıden 17 si seçmelerden sonra kamptan çıkanlacaktır. GENÇ MİLLt TAKIM SEÇMELERİ Köstencede yapılacak Balkan serbest ve greko romen gençler şampiyonasma katılacak takımın seçme müsabakası yarın Bursa'daki kamp yerinde yapılacaktır. Peşin haber verelim ki söyledikleri ve yaptıkları arasında bir hayli fark olan Molnar'ın bugünkü maçta takımı hakkında gerçek ka bul edilebilecek bir vargıya vara cagını zannetmiyoruz. Çünkü Galatasaray • Fenerbahçe maçlan bu kabil kelimlere müsait değildir. Başka bir deyimle Fenerbahçe galip geldiği takdirde, kendisinl forma girmiş ve takım tertibinl bulmuş bir ekip savamıyacagı gibi, yenildigi takdirde de aksine > lumsuz bir hükme varması da dogru değildir. Bu nedenle Gala tasaray • Fenerbahçe maçlannı normal denemeler için elverişü saymadığımızı belirtmek isteriz. Aynı hal, Galatasaray İçin de bahis konusudur. Maç, aşın taraftarlann ve her zaman bu kabil büyük karşılaşmalan heyecan ve llgiyle izliyenlerin maçıdır. Fenerbahçe bu yılın ilk yi futbolunu oynarsa kazanır. Galatasaray ise geçtiğimiz haftaların aksine forveti iş yaparsa sahayı galıp terkedebilır. Davidson, McMillan elendiler \ T.E.O. ATEŞ .NEVVYORK, (AP) Bır mücfdet evvel Guney Afrıka meselesınden dolayı ortaya çıkan 1968 Mek^ika Olimpıyatlarını boykot hareketi, ıkıncı bır politık seTeple, Rusya'nın Çekoslovakya'v'i ısgâl etmesi üzerine yeniden ırtaya çıkmıştır. tsveç, Norveç •e Danimarka'nın önümüzdeki ;ünler içınrie Avrupa'da yapılaak spor temaslannda Rusya ile içbir müsabaka yapmayacagını ildirmesi. bu milletlerin Ohmivatları da boykot edebilecek;ri hususunda süpheler doğu«•urken, Amerika'nın da aynı se >=pten dolayı Olimpiyatlara katılmayacağı söylentileri ortava çıkmıştır. Baltimore televızyonunun <fün bildirdıgine Rore, bugün Kalıforniya'da toplanacak olan Bırlç«ık ••••••»••••••••»••»»•••te'ininAmenka Olimpıyat Komıbu yolda bir karar alması mümkündür. Amerika Olımpiyat Komıtesi Ba>=kanı Everet Barness, «Yakın ^ da böyle bir karar alabiliriz» demıştir. Her şey bugün yapılacak toplantıda belli olacaktır. Buna rağmen son kararın 78 Eylül tarihlerinde Chicago'da yapılacak ikinci bir toplantıda açıklanması da mümkündür. Hatırlanacağı gibi Ohmpivat'arı ilk boykot hareketı. Afrika devletlerinın ve Zencilerin, ^ Güney Afrika'nın istırakıne itirazları üzerine baslamış ve bu ülkenin çıkarılması uzerıne kao panmıstı. Rusya'nın Çekoslovakya'yı ısgâl etmesi üzerine ortaA ya çıkan yeni boykot söylentileri arasında Beynelmilel Olımpiyat Komitesı Başkanı Avery Brundaee. «tleâlden dolayı Rns4 • ya'yı Olimpiyatlardan çıkarm» J J hususnnda herhançi bir formül < .bulnnabilecpjini zannrtmivorum. * ' Olimpivatların politika dışmds bırakılması lâzımdır» demiştir. Tenis lumuvasındo slirprizler.. O. BAKlA NÜR tZÜTBBl AKLI BB<d Basketbol Genç Millî takımımız Bulgarislan'a gidiyor Bulgaristanm Vidin şehrinde vapılacak genç basketbo! Balkan Sam piyonasına katıîacak basketbol genç millî takımımız pazartesi gü nü şehrimizd^n ayrılacaktır. Milli takımda bulunan bir çok o>Tincunun imtihanlan olması, bâ zılarının da yaşlarım doldurması sebebiyle kadrodan aflarını isteme leri karşısında takımm kuvvetınden çok şey kaybederek şampiyo naya gideceğini belirten yöneticiler «ATrnpa dördünciilüjütniiıe gölge düşürmek iütemezdik ama ne yapalım kl. imtihanlar kadromuzun kuvvetini düjürdü» demişlerdir. • '" TINl LAVE ETTİ« Ç PA HEIZ HÖMÜ F/yASKO İLE &/TEN VACKEN 7ACAP' KALDİ » i£(tîNi ÖZBL e/e j u GUREŞ BASKANI DA ÜST ÛS. TE. DEMBÇ. VER/AB H£ VESINE İ K &ÜN « GÜfZEG SEÇMk RiyB IZİ.BTER£K. KİVL SEHİM HAKKINl BAŞ. •ÇASINA DİHOR. B&TESÎ AyNI BAŞKAN GAWAT. CA «OLİMPİüATA T£M. 6İL KAeÎLİyETİ OLMI. yANtASJ KAZANSA. LAR PA SÖTÛfiMEAA.» Î İ Ü ĞEÜN VE «HŞPS1 805 MBX/CO İIA SJPECEK. ÇOKTAN BEL. Beşiktaş» Yusuf ve Kuzman'ı Eskişehir'e götürmedi Beşiktaş pazar gunü Efkışehirspor ile oynayacağı özel karşılaşma için dün Yufuf ve Kuzman haricindekı 21 kişilik k^drosu ile Eskişehir'e gitmi<;tir. Eskisehırspor maç'nda Yusuf'u hıç olma^sa bir devre donemeyi düşünen Sıyah • Beyazlılar. bu sabah vapılan antrenmandan sonra, Yusul'ıın henüz hazır olmadığı kana?tıne vararak, Eskışehir'e götürmemişlerdir. Siyah Beyazk'ar pazar Sünkü maça Ga.ata?arsy'a karşı oynayan tertmleri ile ç;Kacaklardır. E'ki^chirspor karşılaşmasmda her üç neticenin de normal sayılacağını söyleyen Beşiktaşhlar, Eskişehir kafilesine dahil ettıklerı 21 futbolcu şunlardır: Necmi, Sabri, Yavuz, Fehmi, Erkan, Sarai, Kaya, Davut. Vedat, Ahmet Şahın, Sanh, Faruk, K. Ahmer. Cevdet, Süreyya, Zekeriya, Rehroi, Saim, Güven, Ali ve îhsan. D/7 &POB £KÎBJMÎZ BES'lK. M P I N I ZİVARET ZAMAN £ N COK. L&İLENEN VE SEVİHtN KAVA OLVU. EKİP <3EC£N V/l 6T/VVİŞTÎ EI?TESİ Ü KAYAYA 0İR C3AN 1OO TAN AveiLi«.»«:gM KA. Bursaspor, yarın İst. Spor ile oynuyor BURSA îstanbulspor Paz«r günü »aat 16.00 da Burssda Bursaspor ile SporToto Tumuvasın daki golsüz biten maçın r»van?ını yapacaktır. Bu maç: kazan&n takım SporTo to Turouv»»ında B««ikta| i Kulübünün organize ettiği 23. tstanbul ANKARA İçişleri Bakanhgı, Enternasyonal TeDoğu bloku memleketlerine mennis Turnuvası'na dün yapılan çeysup takımlarla bundan sonra yapırek final musabakaları ile devam lacak temaslar ile bu memleketedilmiştir. lerden getirtılecek spor uzmanlan Günün ilk maçında Şıli'li P. içın futbol federasyonu kanalı ile Rodriguez dünyanın 7. profesyonel raketi olarak gosterilen Da bakanlıklarmdan müsaade alınmasını istemiştir. Futbol Federasyovıdson'u 4 set devam eden mücanu da bugün Doğu bloku memledele sonunda yenerek günün ilk ketlerın futbo! {"derasyonlarına, sürprizini yapmıştır. Turnuvanm DAVIDSON Dunvanın 7. pıoles>onel raketi olarak gosterilen Ua\id favorılerinden olan Avustralya'll bölgelere ve klüplere aynı konuda »onun Şilili D. Rodrijutıe yenilerek y a n finale kalamaması bü Davidson rakibinin korkunç isabet bir tamim yollamayı kararlaştıryük sürpriz yaratmıştır. Resimde Davidson gorülüyor. mıştır. kaydeden back • hand'leri karşısında bılhassa 2. setten sonra pek » •» • • • •• » • » • • » • • • »• • • • » •• •• • •• • • Tenisle bugünün mücadele edemedi. Ve artık fina'.i J oynamasına muhakkak nazan ile prograını bakılan Rodriguez karşılaşmayı 6,4, 6/8, 6/2, 6/3 kazandı. 11.00 Miss Sheriff • Mrs. Moore 12.15 Mrs. Bowrey Mrs. RodriGünün nefesleri kesen esas mUcadelesi ise tngiltere şampiyonu < > guez, M. Cox ile önceki vıim şampiyonu 13.30 Mandarino Ruffels. ve dünyanm en iyi çift raketi G. ' ' Muteakiben (Davidson Moore) Afrıkalı Mc. Millan arasında oy(Mc Millan • Mand), (Bowrey • nanıyordu. Ruffels) (Mandarino • RodriguTenisin bütün inceliklerini görez). (Davidson Miss Sheriff) düğümüz ve «Keşke bu final maçı • ' (Wooldridge • Miss Trewby). olsaydı. Zira venilene yazık olacak» dedirten 2 saat 15 dakıkalık ürkıye bınıcılık şampıyonasıbu dev maçta bazan Cox, bazan na Ayazağa Süvan ükulu da Mc Millan oytınu hâkimiyetleparkurunda devam edilmekrine aldılar. Fakat bilhassp ağ^ tedir. yaklaştîğı zaman klâsım ve tek.niYarışmalarda alınan sonuçlar ğını ortaya koyan Mc. Millan Cox'şoyledır: KENDtStNİ dan daha nefis hareketler gösterHafif sınıf (Yükseklik (1,10) TENENLE mesine rağmen sinirli olusu yü1 Atıf Kamçıl (Galia Ue) 66.3 EVLENECEK zünden maçı kaybetti: 6'8, 6/3, saniye • hâtasız. Sempatık 6 2. 3/6, 6'3. İlk sınıf (Birinci yanş • YüksekFransız kızı Bowrey ile Mand arasındaki son erkek lik 120) kardofinal karşılaşması durum ıııdocuları 1 Celâl Barlas (Velocity Ue) I 1 iken havanm kararmssı dolaepey 57 saniye ^sıyle bugüne bırakıldı. İlk seti terlettikten Ük sınıf (ikinci yanş yüksekMaud 7'5, ıkmci seti de Bowrey sonra, lik 1.20) II 9 kazanmışlardır. «Henüz beni Diğer maçlarda : s e şu sonuçlar 1 Erdal Yücel (Karapençe venecek erkek alındı: ile) 58 saniye Vikmadı. MUHTELİTLE" Çıkarsa onunla İlk sınıf (üçüncü yanş • yüksek(CtMHURİYET KUPAS1) evlpneceğim» lik 1.20) fK. Wooldridge Mıss Trewby) dedi. 1 Çetin Kutman (Uragan ile) çıfti (El Shaffei Mrs. Wehner) 57 saniye çiftini 6/2, 6/0, (Mrs. Rodriguez Hafif sınıf (çift : tla yanş • yükRodriguez) çifti 'R. Aydın Bayan seklik 130) Kermen)'i 6/1, 6/1, (Mrs. Moore Hoore) çifti (Mrs. Cox Cox)'u 1 Astsb. Erdal Alkan (Kartal 6 2. 6,0, (Mrs. Mandsnnu Manve Golden Ue) 137 saniye 3 ceza danno) çifti (D. Ataş Bayan O. puvanı. Ufak, tefek yapılı sempatık ma, erkek elinı vurarak «pes» TüretgenVi 6 1. 6/x ve yine (Mrs. Fransız kızı erkek judocunun ediyordu. Ama, şaka, ama ciddî, Mandarino Mandanno) çıXti önünde eğilmıs, kendisını müîahbiyet Fransız kızınındı. ıMrs. Rodriguez . odrieuezVi 6/2. sabakaya dâvet ediyordu. Ay6/3 venmislerdir «BENİ TENEN BtR TÜRK nı dans gibı, rfâvete ıcabet et» ••• • • • • • • » • • » » • • • • • • •• ÇIKARSA ONUNLA memek olmazdı judoda.. Erkek EVLENEBÎLÎRİM.» kalktı, selâmını verdı, biribırlerini bir iki denemeden sonra 19 yaşına yenı gıren ve halen kapıştılar. oekâr olan Josiane, evlenmeyi su anda aklından geçirmiyordu Kız, pek de çetin cevizdi. Ra1. koşu: Favori: Yıldınm 102 ama, altın halka ile hayatını kibi erkekmiş, kızmiş şans tamPlâse: Ünlü 3 Fırtına 24. Sür birleştireceği ınsanın yine bir mamaya kararlıydı sanki, nitepriz: Sapha 6. judocu olacağını söylüyor ve ıçkim ayak numaralan ile erkek 2. koşu: Favori: Katya. Plâse: ten gelen bir espri yapıyordu: judocuya sokulan, yeşil kemerlı Vlctoria. Sürpriz: Nilhan. cBeni yenen bir Türk çıkarsa, Cordonnier Josiane, rakibini bir 3 koşu: Favori: Safiyesultan. bir bakarsınız onunla evleniveanda havaya caldınp, bır^kmışPlâse: Toison d'or. Sürpriz: Ka tı mindere... Yerde biraz boğusnatlı. 4. koşu: Favori: Ecem. Plâse: Kaynar Fındık 18. Sürpriz: Çeler • BUyükhan. 5. koşu: Favori: Karadenizli. Plâse: Olcayto • Karapars. Sürpriz: Altay I. 6. koşu: Favori: Kayalı. Plâse: Necme 49 • Müge I. Sürpriz: îstanbul Boks Ajanlığı thrafmdan tertiplenen «Boğaziçi Boks ŞamMüge. piyonası» bugün saat 20.30'da Beylerbeyi Kulübü sinema bahçesinde SPOK SENı.İGi DE\ AM KDİYOR t.alaUv.av Li7. koşu: Favort: Melikgazi • baslayacaktır. sesinin 10ü. kuruluş tılriönürrıu dolayısiyle tertiplenen dörtlü basketYardley. Sürprız: Coop de grace. bol turnuvasına dün de devam edilmiş ve şu neticeler alınmıştır: Bet i i pin devam e d e * k olan şampiyonanın. finalleri pazar gunu sa 8. koşu: Favori: Feryal. PUse: sıktaş: 58 Galatasaray: 50 <ilk devre 39 • 25) BotevSrad: 65 • Fenerat 17 ile 20 arasında vspılacak ve müsabakalara, Fenerbahçe. Beşiktaş, Ece I • Cavidan. Surprtz: Oybahçe: 4S (tlk devre 33 • 17). Resimde hâdiseli (teçen Beşiktaş GalaFerlköy. EeylertMyi, Rlnf thtlsaa, Kültüıapor ve Boks Ihtlsas, boks taw • Samatyalı. YükseJ ERÜÇ U*ar»y maçında Fehml ve Kuıt'ın oyundan atılısı çörüliivor. kunlsn lftirak •daccklerdlr. ;; Doğu Bloku ülkeleriyle ', /apıJacak müsabakalara İçişleri Bakanlığı izin verecek Türkiye Binicilik Şampiyonası Teşvik müsabakalanna 60'a yakın at katıldı r I! 2 nci :: Türbiye «Beni yenen çıkarsa onunla evlenirim» tikstürü :| Yarın ;: Cumhuriyet'te Boğuziçi Boks Şampiyonası bu gece başlıyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog