Bugünden 1930'a 5,431,709 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ÇumhuriVeti L'YMAVi YASASLNA rAAüHÛT EÛER NAZtMİ NADt « Genei Ygyın MOdOrtJ ECVET GCKESfcî Enrumlu Yazı îslerl lliıdürü: Oktay KUBTBÖKI Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK •• GazetecllUc T. A. S Cagaloglu Balkevi nkak No. 3941 Mejdanı Edlrn» Hanı ADANA TelafDO USO * ANKARA AMtürfc Buivarj Ap. Yenlîehlr Telefon: 13 00 Jo 13 09 88 13 8S 44 17 17 33 g İZMİR: Fevripaça Bulvarı. Aisaroilu Uhanı 10411» Tel: 31230 34709 GÖTIK? tLtERt: BÜROLAR ABO N E S aytık > «ylık ve Pttrfcdyv İLÂN aartd 198.00 99.00 49.50 7S00 4000 3300 Ba«lık (Makttı) 2 3 4 9 tnd sabUelvd* (nııtlml) 8 7 ntd sahifeJeı Nisan. Nıkâa. Evlenme, Dojum (MaKtu) ölüm Mevtit Teseklcüt »• kayıp anm* f eno Öiitm Mevltt Tpseklntr <?* co> 9 ctt) 229 U l l 90 > 49 » 83 » 1S0 ıoo • • SAYIS1 25 RURUŞ (Bastarafı I. savtada) Sovyet istilâsına kesinlikle karşı çıkan Svoboda'nın, bu istilâyı hazırlıyan üç Sovyet lideri, Parti Şefi Leonid Brejnef, Başbakan Aleksi Kosigin ve Dev let Başkanı Nikolai Podgorni tarafından samimi bir şeküde karşı'.anması ve Moskova halkının, başkent sokaklarını doldurarak. her vesile ile Rusya'yı telin eden Çek ulusu için «Yaşasın» diye bagırması, «Garip bir istilânın garinsenen olaylar zincirinde yeni bir halka teskil etmistir.» Yola çıkmadan önce radyodan Çek halkına «Bana güvenin> şek linde bir konusma yapan Svoboda'ya, Sovyetlerin kukla bir hükümet kabııl ettirmek istedikleri sanılmaktadır. Moskova'da pazarlık Dzur ve Merkez Komitesı Gyelerı Jan Pilar, Kucera ve diğer bazı vetkililer bulunmaktadır. Svoboda'nın, Rus liderleri İle yaptığı görüşmeye dair ilk işaretler, konuşmalann tam bir anlaşmazhk havası içinde cereyan ettiği kanısını u>andirmaktadır. Resmî So\Tet haber ajansı Tass, görüşmelerin «Samimi bir atmoslerde geçmekte oldnğnnu» bildirmiştir. Oysa «Samimi» kelimesi yabanct kaynaklara göre, Moskova'da genelükle «uyuşmazlık» anlamına gelmektedir. danı dolanırken. ırmağın karsı yakasından silâh sesleri gelmeye basladı, bir manga Sovyet as kerinin, bir binanın dnvanna yapışmıs vaziyette mevzi aidıŞı eörülö.rordn. Ates sesleri az son ra kesildi. Yoluma devam ederek eski Praf'ın ana meydanına çıktım. tstilâ öncesi günlerde, binlerce Çektn kaynaştıgı bn meydanda sn anda 25 kadar nraksavar topn ile ondan fazla Sovyet tankı var. Yesil üniformalı Sovyet askerleri. kendi aralarında bir şeyler konuşnyorlar. Irmak üzerindeki köprülerin bir kaçı trafi|e açık, fakat öte nçta Sovyet tankları nöbet bekliyor. Etrafa göz eezdirerek ilerledim. F'zaktan aralıklı olarak silâh sesleri geliyor. Fakat pek hafif. Mevdanda bir tur attıktan sonra müstevli kov vetleri seyrederek otelime dönO Parti Sekreterf AIois Îndra (yeni hükumeti kurması beklenmektedir). A Merkez Komitesi Sekreteri Drahomis Kolder (asın bir muhaazakâr). O Prezidyum üyesi Frantisek Barbirek. Gizli radyo istasyonlanndan biri, Prag'ın Karlora meydanında patlak veren çarpışmada bir kadın ile iki erkegin yaralandığını belirtmiştir. Radyo, kargaşalıkta, Sovyet askerlerinin birbirlerine ateş açtıklarmı ileri sürmektedir. Subay Sicil Yönetmeliği yaymlandı AN'KARA, fCumhuriyet Bürosu) Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununa dayanılarak Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan «Subay sicil yönetmeüği» dünkü Resmî Gazete ile yayınlanmıştır. Kanunun 38, 45, 46, 50, 54, 57, 63. ve 111. maddelerine dayanılarak hazırlanan (Subay sicil yönetmefiğı», subayların rütbe, kademe terfii esas ve şartlarını. yeterlik grupları ile yeterlik gnıplarının hesaplanmasını ve rütbe terfii için gerekli yeterlih grupuna giremiyenler ile kadrosuzluktan terfi edemeyenler hakkında yapılacak islemleri, askeri hâkim subayların sicil işlemlerini general ve amirâllerin rütbe terfi esas ve şartları ile terfi edemeyenler hak kında yapılacak işlemleri. değerlendirmr kurullarının teşkiü ve çalışma usüllerini, görev ve yetkilerini, sınıfı değişen subaytarla fakülte ve yüksek okullarda okuyan subaylann terfi ijlemlerini, astsubaylıktan subs^y olma şartla rını ve diğer hususlarda yapılacak işlemleri düzenlemektedir. Güvenlik Konseyi (Baştarah 1. Sahifede) Konsey çaiışmalan süresince, özellikle Birleşik Amerikanın' George Ball'u, tngiîterenin Lord Çradon"u, yaptıklan konuşmalarda, Sovyetler Birligine şiddetle çatmıslar, istilânın. «hiç bir şekilde mazur göstenlemiyecefini, bu davranışın. Birleşmiş Milletler ve devletlerarası hukuk yasalanna !n dirilmiş ağır bir darbe olduğunu» belirtmişlerdir. Karar suretinln. veto edilmesinden sonra. Kanada delegasyonu. derhal yen) bir karar suretinl, Başkanhğa sunmuş ve bu suret, Brezilya, Danimarka. Pransa. Paraguay, Senegal, tngiltere ve Amerika tarafından da desteklenmiştir. Kanadanın yeni karar suretl Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin. tutuklu bulunan Çek liderlerinin emniyettni teminat aitına almak ve serbesî bırakılmalannı saglamak için. Prag'a özel bir temsilci gönderilmesini öngrtr mektedir Öte vandan. Çekoslovakya D19işleri Bakanı liri Haiek de. Konsey toolantılanna katılmak üzere dün New York'a eitmistir. Bu serpuşun istnine şapka denir (Bastarafı 1. Sayfada) varlı, cübbeli bir esnafı göstererek «Şaivarlı elbfeeler mi yoksa beynelmilel son kıyafet rai?» dedi. Terzi bir şaşaladı «Beynelmilel kıyafet daha ucuz Paşam» dedi. Gazi kendi elbisesini işaret etti. «tste örüyorsanuz ya» dedi. «Bn elbiseler u c u z d n r , hern de basittir.» O sırada Raif Ustaya gözü takıldı. O'na «Fesini eöster» dedi. Raif Usta, fesini çıkardı, içinde de bir takke vardı. Raif Usta şimdi 74 yaşında. Belediye Gaddesinde kebabçı dükkânında yemek yerken onu seyrediyordum. Degirmi sakalı, bembeyazdı. Göziinde gözlükler vardı. Gelen müsterilere sevgi ile bakıyor, hesabı alıyordu. 43 yıl öncesinin Raif Usta'sının başında bir fes ve altında da takkesi vardı. Ama. simdi yaş.U Raif ustanın başında, tertemiz, kahverengi bir kasket var Raif ustayı ikindi namazından sonra torunuuun radyocu dükkânında yeniden ziyaret ettim Sigara ikram etti: «Geldi, eeçti» dedi. «Peki Raif nsta» dedim. «Neden seni gösterdi Gazi Mustafî Kemal.» O. bir an düşündü. «Basımdaki fesin dolafı sark mıstı. Her halde ondan» cevabını verdi. c Kıyafetimiz « medenî olacak» önelım tekrar 43 yıl önce Belediye salonuna. Gazi Mustafa Kemal Paşi daha sonra konuşmasına söyl< devam etti: «tste İçinde takke, üzerinde a bânî sarıklı fes. Bonların bepsi nin ayn ayrı parası ecnebilerı gidiyor. Bunu söylemekten mal sadım şudur; biz her noktai na zardan medeni insan olmalıyız Acılar sördük. Bunun sebebi. dü yanın vaziyetini anlamadığımı: içindir. Fikrimiz. zihniyetimi medenî olacaktır. Stkillerimij kıvafetlerimiz, tepeden tırnafe: kadar medeni olacaktır. Şonaı bunun snzüne ehemmiyet ver mivrcefir. medeni olacagız. Ba nnnla iftihar edeceeiz. Bütüı Türk ve islâm âlemine bakınıı Zihinlerini. fikirlerini medeni yetin emrettiti sumul ve te alive nvdormadıklarından ne bi vük felâketler ve ızdıraplar i çindedirler. Blzim de «imdlv kadar feri kalmamız ve en ni havet son felâket camnrnna ba tiftimız bondandır. 58 stne icln de kendimizi kurtarmiMak bn 7ihnivetimizdeki tebeddölden dir. Artık doramayiT. Beheme hal ileri ridereiiz. Gerive İse D Çek sınır karakolundan Moskova'ya inerken... Svoboda'nın uçağı Moskova'ya inerken, Sovyetler Birliğinin resmî haber ajansı Tass, beş işgalcı ülkenin «Çekoslovak Sosyalist Cumhnriveti vatandaşlarına» çağrısını yayınlamaktaydı. îstilâcı ülkelerin çağrısına s;ö re. Varşova Paktı birlikleri «Sos yalist eserlerin tehlikeye düstügünü hisseden» parti liderleri ve devlet adamlarının dâveti üzerine müdahale etmislerdir. Bildiride Çek vatandaşlarına «aziz dnstlar» dive hitabedilmekte ve silâhlı kuvvetler içislerinize karısmak içîn de§îl. karsıihtilâü cökprtmekte. Annytanınızın hiSımsız olması için rhıruma müda hale etmislerdir» denmektedir. îştilâcı beş hükumetin imzası iîe yavınlanan cngrıya bakılırsa. «bazı Cek liderleri sosyalizm aleyhtarı faalivetlerde bnlunan Uomünizm düsmanları ile UbirliSi y?nmıslardır.» Svoboda Moskova'da törenle karşılandı Svoboda, Moskova'ya gelen Devlet Başkanlanna gösteri'en saveı ve eeleneksel törenle kar sılanmıs. 21 pare top atılmıs. baş kamn seçece2i yola binlerce Mosknvalı sıralanmıs ve kamvonlara binen fabrika isçileri Mncknva snkaklarında Sovyet ve Çekoslnvak bavrakları sallayarsk dolaşmıslardır. Vnukovo2 havaalanında Sov yet ileri gelenleri tarafından kar sılanan Svoboda'nın kalara2ı Kremün'in önünde Sovyet ve Çek bayrakları dalgalanmaktadır. Vnukovo2 alanına batılı gaze teciler alınmamışsa da, komünist ülkeler gazetecüerinin karşılama törenini izlemelerine izin verilmiştir. Svoboda'nın heraberinde Slovak Partisi Birinci SekreteH Va«il Bilak. Çek Komunist Partisi Sekrsteri ...Alois. Indra, Savunmn Rnkanı General Martin (Raştarafı 1. sayfada) saldın üstüne hic bir yonımda bulunmadan sessizMŞini muhafaza eden Kızıl Çfn nihayet dün sesl ni yükseltmiş ve saldınyı, «hayâ«!iz bir hareket» olarak nftelemiştir. Diinyamn diger bir büyUk devlefi. Ameri'ta Birlesik Devletlerinin Bakanlar Kurulu. dün o )n.*anii.«tü bir toplantı yapmış ve Dışisleri Bakanı Dean Rusk, gazetecilere. «Sovyetlerin ceza ve dtğer aşırı tedbirlere başvurmıya caklan ümidindeyim» demiştir. Dünyanın ba*ısmdan dogusuna, kuzeyinden eüneyine yayılan dünkü tepkiler de söyle sıralanmaktadır: PEKİN Kızıl Çin hükümetinin resml organı Halkın Sesi» pazetesi, dünkü başmakalesinde, Çekoslovakyanın Sovyet ve Varsova Paktı kuvvetlerince istilâsını «hayâsızca bir hareket» VB bu istilânın Avmpada banşı güçlendirecegi yolundaki Sovyet iddiasını «emperyalist mantığa taş cıkartan blr saçmalık» diye takbih etmistir. Makalede. bu askerl müdahale ile, Sovyetler Birlipinin agerçek faşist çehresinin meydana çıktıgı kaydedilerek» şöyle denmektedir: «Amerika nasıl kâğıttan bir kap lansa. Rusya da aymsıdır. Dzur) süredir sallantı geciren modern revizvonizm artık çökmek Uzere olriuğunu ispatlamıstır.» öte yandan. Londra'da yayınlanan Teni Çin Haberler Ajansı'nın raporuna göre, Kızıl Çin Başbakanı ÇuEnLav, dün Rnsya'nın Çekoslovakya'ya saldırısını siddetle yermiş ve Çin'in, Romanva'vı «Yabancı müdahale ve saldırılara karşı destekliyeceSini» belirtmiştir. WASHtNGTON Dışisleri Ba kanı Dean Rusk. Beyaz Sarayda .vapılan ola*anüstii kabine topîantısından sonra gazetecilere şunlan sövlem'.stir: «Diinva kamu oyu. Çeko?lovakyanın işçalini takbih etmektedir. Bu tepkinin. Varşova Paktmın s o rumlu liderlprini. hareketlerini ve niden ?özden «recirmeye sevkedecF?ini ümit Pdiyoruz. Müstevli kıiYveHerin Çeko^lorak vadan çekilmemekte ısrar etmesi. Dnjiı Batı iMşkilerine zarar vere^oktir.» pıTSA\ KUZPV Korp hükiime tinin resm? oraanı «Rodons Shinmoon» eazetosı. dün yavın1adı*ı bir makalpcie Snvvetler Birl'Şinin davrarn^ını uzun uzun inrelemis ve «istilânın haklı tPmellere dayanri'^^'n bPİirtmiştir. HELSİNKİ Finlandiyayı ziyaretinin son gününde bir hasın toplantısı düzenliyen J/r=kario<!. a>!lrpr! m'idiîhale volunun secilmesiyle. «Çekoslovakyanın eğemenliSinin ve 3 M vasa sınm çiŞnendifini» belirterek: «Askert mnda'.ıale. hangi sebeo t°n oîursa ol^un takbih edilmeli dir» demiştir PARtS General De Oaulle'Un. Çolombey les ieux Ealises'deki tatilini yanda *eserek Parise eel"lesi flp dün tonlanan Pransa Ba kanlar Kurulu hi» bildiri ile Sov yef'ftr Birlifrî flp ict't^n orfqklarını. Cekosi">vqkv!»\n is?fllerinden ötürü, siddf'tip takbih etmiştir Saldın Batı'nın haber. Çek halkının moral kaynağı «Gizli radyoları» susturmak amacıyla, Sovyetler Bir'.iği, modern arama cihazlarını, bir trenle yola çıkarmıştır. Grevde bulunan Çek o*emiryolcularına bu treni her ne padümj> hasına olursa olsun durdurmak için alârm verilmiştir. Çek halMerkezî Slovakya'da kı, trenin durdurulması için aymukavemet nca kendi aralarında örgütlenmiştir. Merkezî Slovakya'nın Banska Ruslar, bu dedektörlerle ÇeBystrica bölgesinin doğusunda koslovakya'da bulunan gizli ya«teshis edilemeyen» birlikler yın istasyonlarını tespit ederek Sovyet kuvvetlerine şiddetli bir Çekoslovakya'nın Batı dünyasiymukavemet göstermektedirler. Je iüşkisini kesmek, halk arasınBu birlikler Sovyet askerleri daki dayanışmayı önlemek amaüzerine ates açmışlar ve taşıtcındadırlar. larını ateşe vermişierdir. Dubçek'in işgal olayının gerçekleştiği Çarşamba sabahı haİsgal kuvvetlerînin beri öğrendiği zaman şu sözleri mevcudu arttmlıyor söylediği. dün açıklanmıştır: «Bumı bana nası) yaparlmr. HaXrarsova Paktına üye bes ülke, yatım boyunca Sovyetler Birliği Çekoslovakya'daki isgal kuvvetile işbirliğine kendinıi vakfetmileri mevcudunun 250.000'e çıkaşimdir. Bu. benim hayatımın en rılmasına karar vermişlerdir. acı dramıdır.» Halen sadece Prag şehrinde 500 Dün Çekoslovakya'dan dönen tu tank bulunmaktadır. ristlerin anlattıklarına göre, Rus tşeal kuvvetleri Slovakya'daaskerlerinin fotografını çeken bazı ki Trenwchin şehri kışlasında Çeklerle birkaç yabancıya ateş verici bir radyo istasyonu kuredilmiş, bu arada bir kişi ölmüşmuslardır. Bu radyonun Çek ve tür. Rus tanklarınn bir kadını ezSlovak dillerinde vapılan yayındikleri de, buraya gelen haberler '.arında, Çekoslovakya mesru arasındadır. Çekoslovakya'da bühükumetine ve komünist parti tün demiryolu ulasımı, telefon ve idarecilerine şiddetle hücum etelgraf irtibatı tamamen kesilmişdilmektedir. tir. Çekoslovakya 'nın Bu sabah, Viyana ile Prag arasındaki tek kanal da susmuştur. tarafsızlaştınlması Batı Almanya sınırında bulunan bazı Türk gazetetileriyle yaptıgıîsteniyor mız konuşmada, durumun orada Çekoslovakya Gumhurbaskanı da aynı olduğu ve Çekoslovakya'na, ülkeyi tarafsız bir devlet oya girmenin, gün geçtikçe zorlaşlarak ilân etmesi ve bu hususu tığı anlaşılmıştır. Birleşmiş Mületlere bildirmesi Yerlere, «Kaatiller, geri dönün!» için tavsiyeler gelmektedir. yazılannı bu kez Çek halkı, 8 9 Dubçek'in yoklugunda, onun yaşındaki çocuklarına yazdırtmafcgörevlerini yürütmekle vazifetadırlar. Halen Çekoslovakya'da lendirilen Yanek Silhan bu kotamamen bir sessizlilt ve bekleyı» nuda konusarak. Çekoslovakya'hâkimdir. Svoboda'nın Moskova'nin tarafsızlastırılması fikrinin, daki görüşmeleri ve Rusların elinKomünist Partisi Merkez Komiden kaçan Çisar'ın kurtulusu, bütesi tarafından tasvip görmerliSiyük heyecanla karşılanmtştır. Gizni belirttikten sonra. «Tarafaızli radyoların yaptığı yayına göre lıtın hir iilkenin bütflnliiiflnü Cısar, Ruslara karşı mücadelesıraranti rtmrditine dair tnrihte ne, bundan sonra yeraltı çalışmapekçnk örnek var» rfemistir. lariyle devam edecektir. Viyana'daki Yugoslav ^e Mo . .,Bir Sovyet uçağı J3 men dSplomatiarı, Rusya'nın * e •. '**•' karava rt»radı koslovakya'ya müdahalesini imSisli hir havada Çecko Budekânsız gördüklerini ve bunun, fovice Havaalanına inrneye tebudalaca bir hareket olabilecesebbüs eden bir Sovyet uçafiı ğini tahmin ettiklerini beürtmiş, kazava ugramıs. bes kisilik müancak olaydan sonra, «Rusya korettebat yaralanmıstır. Yarah* münizme ve Marksizme ihanet lar arasında bulunan albav Çer etmiştir» demişlerdir. nisef'in durumu aSırdır. YaralıBir Fransız turistinin anlattıIar Budeiovifa Hast«hane5İnrIe ğına göre, sınır boyundaki Rus tedavi errilmektedirler. Askerl askerlerı. yabancı turistlerin fotabibler Cumhurbaskanı Svobotoğraf makinalarına, radyolarına da'nın pmrine bir ask?r olarak ve bazı eşyalarına elkoymaktauvduklarından varalılan tedavi dırlar. ettik'erini söviemekteHirler. Çarpışmalar şiddetlendi Hür Prag Radyosu, gece yansından sonra verdiği bir haberde, Baskent sokaklarınrla çara*maların şiddetlendigini, Sovyet birliklerinin hastahaneye ateş açtığını ve Karlovy mahallesindeki evlerin ateş altında tutulduŞunıı bîldirmiş. halkı kan bagışında bu lunmaya çağırmışfır Dijer radyo istasyonlan da. Pilen, Braîislava ve Kosice gibi şjehirlerde. sokak çarpışmalan olduğunu bildirmişlerdir. I I ! I j ( i ' ı Bir Sovyet askeri intihar etti Bu arada Prag Radyosu, eenç bir Sovyet askerinin Komanist Parti Merkez Komitesi binası öniinde kendini öldürdüğttaü açıklamaktadır Radyo, bu Sovyet gencinin Çekoslovakya'da du rumun kendisine anlattıkları gibi olmadığmı görünce teessüre kapılıp intihar ettigini belirtmektedir. «Hür Çekoslovak Radyosu»nun bildirdiğine göre, Sovyet birlikleri, dün üç saat miizakereve rağmen bir Çek birli6ini silâh bırakmaya ikna «dememislerdir. Bir Sovyet müfrezesi Güne^'doğu Bobenya'daki Tachov*da, bir Çek birligini silâhtarım teslime dâvet etmiş. iki birligin komutanlan arasında üç saat müzakere yapıldığı halde Çek subaylan Sovyetlerin emrini dinlemeyi kabul etmemişlerdir. Sovyet birliği bunun üzerine peri çekilmiş, fakat Çek kuvvetlerini «Uzaktan sarmıştır.» «Başlık parası» ve cocuk sayısı Nazmiye Demireri şaşüitı TRF.A (Alâoddin Bilgi hildiriyor) Gıineydoği'da r?zi' ye çıkmış bul'in?n Ba<=bakan Süleymsn Demirel. Mardin • Nusaybin nmın'JıVi koylerde köylülerin dert!:Mini dinlerken. esi Nazmiye Demir»l dp köylü kadınlardan. 'cacjr çocukları olduSunu «ormustur. Rengarenk p'bi»» ffiymis. hty yun'arı altınlarla dolu. burunlarında hirizma hnlıınnn kövlö kadınları Nazmiv» DemirelV t ilâ 12 coenkl'i oHuV.larıni »övlemislerdir. Kadrnların bu cevapları karşıında hayretini gizleyemeven \'azmive Demirel, «Bn kadar eocnk nasıl olnvor» demekten kenrlisini alamamıştır. Ayrıca Nazmiye Demirel'in dünkü trerisi bovunca m»rak e»tigi ikinci bir konu da genç kızlara n<» kadar bn«!ı!< verildifii hususu olmustıi'. Ancak. Zevdi kövünde V'erhan Ağanın kızı Sümeyra. NTavniye Demirel'in «Senin histıjın ne kadar» snrusuna «Benim baslıtımın had di hndndn voU» rev^hını vermiştir SOVYET 1ICARE1 (Baataralı l. sayfada) Bulvarı üzerindeki Ticaret ataşeliği binasının önünde bulunan vitrin camları, dün 6 kişi tarafından kırılmıştır. Ataşeliğin önüne bir otomobille gelen gençler. ellerinde bulunan ve gazete kâğıtlarına sarılı olan taşları ve boya kutulannı birden vitrine fırlatmıs ve camlar büyük bir gürültüyle kırılırken kaçmaya başlamışlardır Givarda nöbet tutmakta olan Toplum Polisleri. kısa bir takipten sonra 6 gençten 4'ünü yakalamışHrdır. Bunlar Erzurum Atatürk Üniversitesinden Sükrü Şamdan, Özel Yükseliş Koleji mimari bölümünden Şahin Tandoğan, Siyasal Bügiler Fakültesinden Veli Eliri admdaki öçreneilerlr, Osman Bozkır adında lise mezunu ol duğu bildirilen bir başka gençtir. Bunların kaçan iki arkadaşı yakalanamamıstır ^fez^rete alınan 4 genç daha sonra .lzrar» suçundan Savcılığa verilmişlerdir. Baskentte Türktş Genel Başkanlığı, Geneltş Sendikasi, Besinlş Sendikası. Oleyis Sendikası, Türk Ev Kadınları Dernegi. Ankara Yüksek Okullar Talebe Birliği ve Madenlş Sendikası. birer bildiri yaymlayarak, Sovyetler Birligini protesto etmislerdir. MTTB de. Kosigin'e bir telgraf çekerek, Rusların Çekoslovakya'yı terketmelerini istemiştir. arı MüdürlüJiince tioarl lslerimiz için normal sartlar temin edilmedijindcn. Sovyetler Birliği pavyonumuzn kapatmaya mecburuz.» Fuar Müdürü ve Belediye Başkanı ise. «Rns Iddiaıının dogrn olmadiRinı» söylemişlerdir. Daha sonra Sovyetler Birligi pavvonu da diger ulkelerin pavyonlarıyla birlikte saat 18'de halkın ziyaretine açılmıştır. Türktş tzmir Şubesine bağlı 14 Sendika adına dün yayınlanan bir bildiriyle de Sovyetler Çek işgali dolayısıyle şiddetle kınanmıştır. Ankara'daki gizlî toptantı ANKARA, (Cumhuriyet Bttrosn) Dışiîleri Bakanlığı NATO Dairesinde dün saat 15.30'da başlayıp 20.15'de biten gizli bir toplantı yapılmıstır. Herhangi bir açıklama yapılmayan toplantıda, Genel Kurmay Başkanlığından subaylar, Genel Kurmay Başkanlığı Sivil Havacılık Dairesi yetkiüleriyle Millî İstıhbarat Teşkilâtı teırlsilcileri bulunmuşlardır. Toplantıda, Çekoslovakya'nın işgali olayının görüşüldüğü ve bazı bilgilerin değerlendirildiği sarulmaktadır. hic cidemeviz. Çiinkü ileri tft meve mecbnroz. Millet vazıhsı bümelidir: medeniyet fivle kov vetli bir atrstir ki. ona hiân. olanlan vakar ve mahveder. t cinde bnlundujtnmaz »ilel me denivette fâyık oldutnmnı mev kii bniaeak ve onn muhafsz: ve ibva edeoefiz. Refah, saade ve in«nnl'k bnradadır.» Şimdî o şrünlere dönellrn YLI 1925. 23 Agustos. Gaz Mustafa Kemal Paça Ilgaziarır heklenen mahallinde göründü En 5nde o'nu Cankın'dan karşv lamak üzere siden Ordu Müfettisi Ali Said, Kolordu Komutanı Emin, Fırka Kumandanı Kâzım Pasaların otomobilleri var dı. «Gari Mnstafs Kemal Pasa» araba<=ından ındi Başında beyaı bir «Panama» şapka, üzerinrf« kül renkli bir seyahat elbisesi gözünde güneş gözIOgü ve ellerinde bej renkli bir eldiven V8rdı. ' Gazi MusfârS" Kemal ?a?a, Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat'ın Başkanlıgında Kastamonu Halk Fırkası Mutemedi Hüsnü, Belediye Meclisi âzasından Akdoğanlızade Mehmet, Vilâyet Er cümeni âzayından Sabri, Ticaret Odası Reisi Eczacı Hacı Mehmet, Türk Ocagı îdare Heyeti âzasından Tatlızade Emin. «Açık çöz» gazetesi tahibi Hüsnü beylerle Kıx Ortaokulu öğretmenlerinden Hacer ve üçüncü Ana Okulu Başöğretmeni Hikmet hanımlardan mürekkep 9 kisiük Kastamonu heyetini Agustos başlarında Ankara'da tstasyondaki küçük binada kabul etmıs ve Kastamonu'lulann dâvetini sevinerek kabu.1 etmişti tlk gezisini Kastamonu'ya yapacagını, heyete bildirmisti. Nihayet a gün geldi. Gazi Mustaffl Kemale bazı Kastamonu'lu temsilciler de, Kastamonu'ya eitmemesinı, üstü kapalı salık verdiler. «Geridir, yobazdır» gibi çıkışlarla halkın kendisine tepki gös rerecegini imâ ettiler. Mustafa Kemal djnlemi$ti. söylenenlen. Ama verdiği karardan dönmemiş, ve bir sabah erkenden otomobille Ankara'dan aynlmıştı. Ankara'dan ayrılırken merasim yapılmamasını istemiş, beraberinde bulunan Nuri (Conker), Fuat (BuJca) «Panama» şapkası gıvmişlerdi Yol boyu sevgı gösterileriyle karşılanan Gazi Mustafa Kemal. 23 Ağustos günü Kastamonu sınınna gelmişti. Kastamonulular kendisinı Çankın sınınnda tarifsiz bir sevgi gösterisı ıle fcarştlamışlardı. Oysa bazı Kastamonulu temsilciler kendi hemşehrilerıni nasıl da kö tülemişlerdı Gazi Mustafa Kemal halkını tanıyordu, Milli Kurtulus hareketinden geçmiştl, sunun şurasında Komşu ülkelerden gelen toputüfegi. eepha neyi, yiyeceğı, altınları kim taşımıştı gemilerden kayıklara. Onlan kağnılarla kimler taşımıştı Kastamonu üzerinden A* nadolu'nun göbegıne Kimbilir Gazi Mustafa Kemal Kastamonu sınınna ayağını basınca beiki bunlan hatınndan geçırıyordu. Wye yakın otomobil Vilâyet hududu Derbent mevkıinde dizılmıştı Kastamonu mebuslann dan Fuat ve Ali Rıza beylerle Valı Fatin. Halk Fırkası Mutemedi Hüsnü, kaza heyeti müteşebbıslerınden Çorukzade Hilmi (Rahmetlı Kastamonu Milletvekili), Tatlızade Errıin beyler, rürkocağından Yusuf Zıya, Bur nanettın Hulusi beyler, Muallim ıer Bırliginden Haeer (Rahmetli Kastamonu Milletvekili) ve Lânfe hanımlarla Sabrı, Cemil. Haıt ve Saıd heyler. Belediye Heveti ve Ticaret Odası Reisı ile pncümeni vilâyet âzalanndan Ahmet ve Sabrı, Tayyare Çemivefınden Reıs Lütfü ve Almanea muallimı Gema! beyler bir saattir heyecanla beklıyorlardı. N'ıhavet 5ncü giden üç Pasa'nm utomobili göründü. sonra Gazi Mustafa Kemal.. Atatürk iBastarafı l. Mavfarta) Sabah saat 10 da Atatürk'ün büstünü taşıyan otomobil, şehir dışında karşılanmıs, 43 yıl önceki gibi geçtiği vollarda çicek yagmuruna tutulmuş, folklor ekipleri tarafından milli oyunlar oynanmıştır. Daha sonra kortej Atatürk'ün 43 yıl önce tarihl nutkunu söyledigi Müze binasına gelmis. burada Kastamonu Valısi Hasan Kurtoğlu bir konusma vapmış, bunu takiben Atatürk'ün Kastamonu'daki nutku okunmuçtur. Buradaft" Currihuriver Alajıihe ge linmis ve Ata'ntn anıtına çelenkler konulmus. saygı durusunda bulunulmuştur. 25 ağustosta Atatürk'ün Ineboluyu ziyaretl dolayısivle törenler vapılacaktır. fümizrie şapka devrimiyle ilRili Atatürk haitası tören ve gösterileri devam etmektedir. «Bekâr kalırdınız» Daha «otıra V.ördin ^iraat Okulunun Mçı'tsinrta Ki7iltepeli bir aSanın kırıtın da aynı »oruyu vönpjıpn Va/mivp Demirel'e «Bn kızın !ıa«ltı Î00 hin Hradan ı n ( ı rt»jldır» cev^bı verilmiştir. Aldıfiı bu cevap karsısında haye'irı gizlevemeyen Nazmiye npmırPİ dah» sonra ga zetecilere 'löpmüs ve «ivi ki borada deSilsiiız. f o'tsa hen ftekir kalırdınız» sıkürıde konuşmuştur. Dubçek'in (Bastarafı 1. gayfada) Bir Sovyet gazetecisi, bu konuda, Dubçek ile Çernik'in Moskova'da bulunma,!arı ihtimalinin çok güçlü olduğunu söylemiştir. Aynı konuda fikri sorulan, Rus Dışisleri Bakanlığının bir sözcüzü ise «Bir sey bilmediğini» ifade etmistir Çekoslovakyalı amatör radyo tekrîisyenleri, Dubçek'in İşgal Kuvvetleri tarafından öldürüldüğüne dair üç ayrı haber vermiş'erdir. Mesailar. Hollanda, tngiltere ve Amerıka'da da zaptedilmiştir. Amerikan hükumetinin dinleme postalan da, aynı yayınları zaptetmişler, fakat bu konuda resmî bir açıklama yapmamıslardır. Dııbçek seçildi Sovyetlerin baskısma rağmen dün toplanan 14'üncü olağanüsiü kongre tarafından seçilen, Çek Komunist Parti Merkez Komitesi, gece ilk toplantısmı yapmış ve Birinci Sekreterliğe Alexandre Dubçek'i seçmiştir. Dubçek ortada görünmedisi için kendiH yok ken yerine Merkez Komitesi Sekreteri Venek Silhan'ın vekâlet et mesine karar verilmiştir. Yeni Merkez Komitesi Prezidyu munda, Dubçek'ten başka Smrkovsky, Cernik, Sünon. Çisar Sık, Slavik de bulunmaktadır. Komunist Parti olağan üstü kurultayındaki seçimden de anlaşıl ğı gibi mütecaviz kuvvetler ve Moskova, bir kukla yönetim kur durmak çabalarında şimdilik başa rıya ulaşamamıştır. Gözlemcilerin kanaatine göre, Sovyet Rusya ve müttefikleri. Çe koslovakya buhranına siyasi bir çözüm bulmakta şimdiye kadar ba şarıya ulasamamışlardır. Sovyetler le müttefiklerinin bu meselede şid dete başvurmaktan başka çare bulamadjklarına fakat şiddeün de ılımlı kaldığına işaret edilmektedir. Askerî müdahalenin başlıca ga yesinin. Çek Komunist Parti Kongresi toplanmadan alelacele Rus>a ya bağlı yeni bir hükümet kurulmasmı sağlamak olduğuna inanan gözlemcilere nazaran. Sovyetler yeni bir hükümet kurroak üzere kendilerine sâdık unsurları bulabileceklerinden çok emin oldukları için. amaçlarına aykın düşrüŞii halde bu kongrenin toplanmasma mani olmamışlardır. Halbuki işçalcilerin umduklannı bulamadıklan anlaşılmaktadır. tsrarla dolaşan söylentüere göre. Merkez Komitesinin çağnsını im zatamıs nlan îndra. Bi'ak. Barbi rek ve Kolder bile. yeni bir hükumete katılmaları yolundaki Sovyet tekliflerini kabul etmekte çekimser davranmaktadırlar. Bu dunımda. tzvestia'nm makalelerinde ve Tass Aiansının her bildirisinde «Çekoslovakya'da ihtilâl aleyhtarlarınm mukavemetinin» şisirilerek anlatılması. Sovyet idarecilerinin halkı daha vahim gelişmelere hazırlamak msksadı tasıdığı intibaını uyandırmaktadır. Baskent sokaklannda dolasan «U.P.İ.» muhabirı James Jackson, sehrin öğleden sonraki halini söyle an'atıyor: «Bütün Çek gençlerinin (töğsünde, kırmızı, beyaz ve mavi renkü rozetler var. Bir tane de hen alıp vakama ilistirdim. Bn rozete cesaret madalyasi demek daha do&ru. övle ya. müstevli knvvetlerin Cek havrafına karsı »Uerüsi olabilir.» «Bir saat irinde 10fl> vakın ••" srördiim. Bir vakitler. Sta• • k lin hpvkelinin bulnndöjn m*v Maden işcüerinin tutumu Kıi7pv Bohemva'daki «Zalosi Sovyet Çekoslovak Dostluk» fabrikasının işçüeri bu kimyasal mamuller fabrikasının ismini «Zalnfti Kimyasal Fabrikagı» nlarak riegistirmislerdir Maresal Konicf ise ismi «21 Afenstos 1968 madeni» olarsk degistirmiş bulunmaktadır Madenciler iş?al cilere «Bir ton bile kömör» vermemevi karariastırmışlar ve Ost rava madenlerindeki isçileri de avnı sekilde davranmaya çağırmıslardır. Kuzey Bohemya'o'aki Rezanky maden isçileri i?e. isi durdurmus lar ve Dubcek televizvonda görününceye kadar faalivete haslamayacaklarını bildirmişlerdir. Tesisler açıldı öte vanı!'.ı Akmcılar huca6mda 5.5 'nılvcn liral'k sulama tesislerini aç*ı Sfileynıan Cemirel. Nuavbın ilcesinde de 40 milvon lirav.i rral oİ3n Ça£ç?g Hidro Bl»^"ik SantTalını hizmete acmia'ır «U nlıj'i iteric. fabrika fsteriz. Sarivedeki araziler metelesinin halı»rjiimc»ir>i isteriz. asfalt vol i«terİ7* rtövileriyle kar»ılanan BaîbıHsn, Musavbin'de yaptıŞı lîorusmsda veni vatırimlar hBkl:ır.ri'< biltri vermiş ve kalkınmsrfa a!m 'erinin önemıni anlatar'k »Mın teri bu memleketin kalkınmasinın harcıdır» demiştir. Dubçek'in annesi: «Oğlurmı serbest bırakın» Prag sokaklannda rarmsmaJar oluvor Ülkelerinin istilâsmdan büyük bir hiddete kapılan Çekler. nerşembe gecesi Prae sokaklannda müstevli kuvvetler ile carpışırlarken, bir yeraltı eazetesi «Aitı vatan haininin kukla bir hükflmet laırmak üzere oldıııhınu» açıklamıştır. Gizli bir verden yayın ^pan «Hnr Prag Radyosn». salı sününden beri fiO kişinin öldüSünü bildirmistir Başkpntte. Perşembe secesi. aralıklı silâh sesleri duyulmustur. Prag'm 40 mil kuzeyindeki Liberectç, Sovyet askerleri bir totüncü dükkânmı ateşe tutarak iki kişiyi öldürmüslprdir Müstevli kuvvetlerin kaybı hakkmda hicbir rakam vprilmemektedir. Teralti eazetesi. Karlovn f^niversitesi hastahanrsinde s:örevH çenc bir kızın da. bir Sowet tankindan açıian »teş sontıcu 5 > 1 dfitünü vazmaktadır Gazetede, Sovyet makamlannm seçtigi altı kisinin adlan verildikten sonra «Bıınlann kuracajb brr hükümet. anrak silâhlann gölgesinde vaıife sörebilecektir» denmistir. «Hür Prag Radyosn» tse. Bonn da dinlenen bir yayımında. Moskova hükumetinin Çek Komunist Partisine bir flltimarom vererek. seçilen kimselerin iş başına geçmesine razı olunmadığı takdirde. askpri bir vfinetim ku rulacağını ihtar ettigini açıklamıştır. Çek ulusu tse bu ulttmatoma. Kenel greve Ritme karan alarak cevap vermiştir. Çek Komunist Partisinin gizli bir yerde yapılan kongrresi hakkında h3bprleT verme^'e devam eden HOr Prag Radyosu. şu dört kistyi vatan haini ilân etmiştir: A Slovalrva Knmiinist Partisi Birinci Sekrpteri Vasil Bilak (Duhçpk'in düşmanıdır) Dicle Fırat arasıntfaki arazinin rürkiye'nir» en» verimli a Tcencin Radyosunun bildirdigi razisi haline getirile^egini de sny leven IVrıi'fl. isveri mevris:,a ne göre, Alexander Dubçek'in annesi. Sovj'et Kuvvetleri Komutanı ! selmesinm »l^ktrik ve yol'a b?§na gönderdiği bir mektupta, oğlu j lı bulunduŞunu. Nussvbin'in de nun serbest bıralulması için yal j busün huna kavııstuâunu nvtemiş. to/|»ri»ıi «Fftne. fesattan varmıştır. bir«ev cikmaT» dive bitirmîstır. Demiroî. figVderı ronrr K<^\tepe ilçeginrf* konufina vapınısSaşkonso/os Bloha tır «Çimento Türkiye'deki Çeklerin dövizleriyle Mbrika.ot istiyoruz» karsilanan Demirel, vatınn>lardan. vatandaslann ikamet süresinin birlik v» beraberüginden sö/ etmintir. uzatıfmasını istedi Demirel data sonra Virans,eBaşkonsolos BLAHA saat 11 de hir uzerınHpı Urfs'v» eelıtıistiı Istanbul Emniyet Müdürü Muzaffer Çağları makamında ziyaret ederek. Türkiyedeki Çeklerin ikâmet sürelerinin uzaölmasını fetemiştir. Başkonsolosun Emniyet Müdürlüğüne gidişi bir anda etrafa yayılmış, Blahanın iltica edeceği haberi etrafa yayılmıştır. Ancak ken disi ile görüsen gazetecilere Blaha acı bir tebessümle, «Böyle bir sey yok. Görevimdeyim. Sadece Emniyet Müdürü ile bazı konula n görüştük» dsmiştir. Başkonsolosun ziyareti ile ilgili olarak bügi veren Emniyet Müdürü Muzaffer Çaflar. Çek diplomatı Blaha'mn gelişi bir iltica ile ilgili değildir. BUdiğiniz gibi memleketimizdc turist olarak, tek nisyen nlarak, dâvctli olarak bulunan Çek uyruklu kişiler vardır. Son olay üzerine bunların dururau kritikleşmiştir. İkamet siire leri bitenlerin Türkiyede kalraalanna kanunlar gereğince izin verilmez. tste biz bunları görüştük» demiştir. Durıım ilgili yüksek makamlara bildirilmiştir. Esengin, 6. FHo i telgrat çekti Şehrimizde bulunan G.H.P. Zonguldak milletvekili Kenan Esengin. Başbakanlığa bir telgraf çe kerek, « . Fi/onun ziyaretinin jeG ri bırakümasını» istemiştir. (Baştarah 1. sayfada) 'B«»r«da. TÖS ve^ÖOMF'nun»' , mlartk to»v Rus kvrşunona hedef olabilirsiniz.» • Çekoslovakya'daki öğretmenlere Tekrar döndüm Berg karakohitaben ortak olarak yayınlaluna. Bu kere Avusturya polisi dıklan bildiride. «Ulnsların ve güldü ve: insanların özrfirlüKünü herseyin r «tnsallah elccek yıl tnrist 0* üzerinde tutan biz Tv k öğretlarak gidersiniz..» menleri, Amerika'yı kınadığımız Güiüştük bekteşenler ile... gihi, Sovyetler Birligini de şidPolonya Basın Birliğinin dâdetle kınıyortız» denilmektedir. vetlisi olarak geçen Çuma gürü Aybar'ın demeci Prag üzerinden Varşova'ya gidecektim önce Çekoslovakya'da TİP Genel Başkanı Mehmet bir hafta kalacak ve »onra VarAli Aybar, Çekoslovakya'daki sova'ya gidecektim. Fakat geçen olayların gelişmesi ve aa'amı Çuma giinü uçakta yer bulabüüzerine dün verdiği demeçte, mek mümkün olamadı. Olsaydı «Milletler, kendi sosyalizmlerini şu anda Prag'da bulunacaktım. kendi imkânlariyle ve milli baAcı talih... Hareketim bu Cuğımsızlıklarına kıskançlıkla samaya kalmıştı.. Bu kere de yolrılarak knraeaklardır. Amerikan !ar tıkandı tanktan... emperyalizminden de, Sovyet taAnkar.'da bir arkadas harehakkümünden de aynı uzaklıkta ketimden önce sövlemisti: kalmaya dikkat edeceklerdir» «öifen. Çek vizene ifiirenme. demiştir. Git bir de Rnslardan vize al, Çekoslovakya'ya cirebiltnek iProf. Aksoy'un çağnsı çin..» Simdi o arkadaşa hak veriyoSiyasal Bılgıler Anayasa Prorum. fesörü Muammer Aksoy, bütün Sınır karakolunda en ilgi cekişileri, demek ve kuruluşlan, kici kişiler Yugoslavya'nın «Kısaldırıcı devletlerle, siyasî olanzıl Tıldız Fntbol Takımınunın ların dısındakı bütün ilişkileri ovunculan. Prag'a gidebilmek ikesmeye dâvet etmiş, bu konuçin onlar da bekliyorlar. Galiba da cfayanışma savaşına çağırmışsadec? biz de değil. futbolcular tır. her verdp aym Beklevışlerir.i erik rakısı içerek ve kumar oynayarak deger'endiriyorlar. Şehrimizde de dün vapılan Avusturya ile Çekoslovakya basın toplantıları ve yayınlanan arasında dört karayolu ve üç de bildirilerle Çekoslovakya'nın ışmiryolu gecidi var. Hepsi kapalı. gali protesto edilmiştir. TMGT, Karakoüarda Rus a«keri görülDtSK, Robert Kolej Öğrenci Birmüyor. Ancak geçitlerin serileri liği. Devlet Güzel Sanatlar Akatamamen Rus tanklannm kondemisi, tktisat, Gerrahpasa Tıp, trolunda. De&il Çekoslovakva'ya Orman Fakülteleri Talebe Cemigirmek, degil üzerinden uçyerleri ve tLKSEN. aynı konuda mak. Bulaaristan üzerinden de birer bildiri yayın!amış.lar, TM uçakla aecebilmek olanak dısı TF ve ÎÜTB de düzenledıkleri Ucak. o'aean yolunu degistiretoplantılarla işgali yermişlerdir. rek Yunanistan ve Yugoslavya üzerinden geçirdi bizi buraya... Ayrıca, Türk Edebiyatçılar Bir lişi, Çek yazarlarının mücadeleAvusturyalılar Çek eöçmenleri sini sonuna kadar destekliyecekne karsı sinır kSylerindeki olerini bildirmis ve Türk halkını, kullari hazırhyorlar Macarisher türlü sömürgeciliğe ve bastan örne*i hu ynla ^itmis Avus>kıya karşı savasa çagırmıştır. turya makamlarına. Şimdilik 18 'cadar ilticanın olduSu anlaşıldı Dün eece Avusturva Basbakanı Klaus tmparatorluk yaztZMtR, (Çnmhariyet Bürosa) lık saravında. «Dzayın barısçı TMTF'ye bag'ı eençler. «Ne amaçlarta kaltanılması koııfeAmerika ne Rusya. Batımsız rann»na katılan heyetlere bir ak Türkiye» slocanıyla gösteriler sam vemeöi verdi Yer vüzünü yapmışlardır. Gösteriler üzerine barısçı amaçlarla kutianamaFuar'daki pavyonu kapatan Rusvanların. uzavı hsn? için kullanlar. vitrine şu vazıyı asmışlarrfır: malannırifi^ı'İTimpVarnbs mı'im* Çek üğretmenlerine sesleniş Sovyet tankları İSTANBUL'DA tZMtR'DE «ST'nfi ÎTTnir lînpfmjsrnnnl Pti AGI BİR KAYIP Merhume Vahide Gürses'in eşi. Piyade Albayı Hulki Gürses. Nermin Gürses. Serafettin Gürses. Gülşeni Gürses'in babaları, Et Balık Kurumu Müd. Muavini Ruşeni Özunan, Belkis Polat, Nizamettin Unan'ın dayılan, Niyazi Kırguş, Yüksel Gürses, Sevim Gürses, Mües«er Gürses'in kayınpederi. Kâtip Muglâhitlin Camii İmamı VEFAT Gırit Hanya eşrafından Kokinakizade merhum Mustafa beyiıı ve Behice hanımm büj'iik oğulları. Eleni Alsan'ın sevgiü eşi, merhum Bülent Alsan, Ercüment ve Erol Alsan'ın babalaıı merhum Raaibe ve merhum Osman Alsan, Fazilet Talman. Na?ım Alsan ve Reşide Ağakay'ın agabeyleri, Nesime Talman, Emel Odabaşı. Behice Eryurt, Adil Talman. Ercüment Talman ve Vçsim'e Otlu'nun dayıları, Lâle Baydur ve Esen Alsan'ın amcsları. Sema Alsan ve Ursu!a Alsan'ın kayınpederleri, Gülsüm Alsan'ın kayınbiraden, Bülent Gülây, Nilay, Zeynep, Emin ve Enis Alsan'ların dedeleri, ESKt HESAP UZMA^ LARI^fDAN T Prag'dan haber Hainler HAF12 EŞREF GÜRSES vefat etmiştir. Genazesi 24/8/1968 Gumartesi <Bugün> öğle namazını müteakip Şehremini Tatlıkuyu Çamiinden aluiarak. ebedi istirahstgahma tevdi edüecektir. E\XÂTLAR1 GİRİTLİ EMİN ALSAN 23'4/1968 günü Hakkııı Rahmetine kavuşmuştur. Genazesi 25/8/1968 Pa2ar günü öğle namazını müteakip, Teşvikiye Gamiinden kaldırılarak Yahya Efendi dergâhmdaki aile kabristanlığıns defnedilecektir. Mevlâ rahmet eylesin. A I L E S I (Cumhuriyet: 9923) I Cıımhoriyet Res»t Hamit Napolyon 24 â.var kitlce 115.75 116. 182. 183. 134. 13S. 119. 120.132. 133. 17.30 17.22 farın: Gazi tnebolu'da şapka devrimini halka mâletti
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog