Bugünden 1930'a 5,432,306 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

CUMHURÎYET 24 Ağustos 1968 SAHtFE BEŞ Gençler kadar polislerin de psikolojik e^îtime ihtiyacı var Olgunlar dünpagra pabana Sağlık Bakanı ıstifa eden kahpot doktorlaıla tartıştı Ümit GÜRTUNA Şehnmizde bir o*oktor bulunuyor. Ker.dısi Turk, ama gorevı Amerıka'da... Hem de Amerıka'da unlu bır doktor... Amerıka'da ilk olarak kurulan 1721 yaşlanndaki gençlık psıkolojısi bolümu şefı... Mıchigan Eyâletınde yapılan gösteriler sırasında yakalanan ya da jolların orUında aleni ujuşturucu îlâç kullanan gençler doğruca Dr. Kemal Goknar ın yonetıcısı bulunduğu bölume getırıliyor ve çeşıtli testler uygulandıktan sonra gerekli işlemler yapıln or... DOKTORCNUZ DİYOR Kİ... 11 yıldır Amerika kıt'asında bulunan Dr. Kemal Goknar'ın son olarak 1217 Ağustos arasında Londra'da toplanan 7. Uluslararası Akıl Saglığı Konçre sınde sunduğu teblığ, meslektaşları arasında bujuk ilgıyle karşılanmış. Çeşıt'ı mesleki dergıler tebliği avnen yayınlamışlar. Geçen ay şehnmizde meydana gelen öğrencipolıs çatısması sırasında Dr. Goknar memleketınde iznini geçırıyormus. Bu konudaki düşuncelerinı şöyle açıkladı: « Olaylar sunu göstermistir ki, Türkiye'de gençler kadar po liain de psikolojik eğitime ihtıyacı var. Hattâ çençlerden daha çok... Zira gençliğin yaptığı bir hareket yanlıs ya da anlamsız Or. Kemal GÖKNAR olabilir ama bunun da bir faydacı yönü vardır. Çünkü sonunda bunun doğru bir hareket olmadıfının anlasılması da önemlidir. Eğer polis bu konuda yetistirilirse olayların sayısı çabue»k azalır.» GENE TANLIS PSİKOLOJt Dr. Göknar, daha ?onra Amerika'daki gençlık gosterilerının nedenleri üzerinde durdu. Amerikan gençliğindeki son 10 yılda meydana gelen uyanışın Amerika'rfa çok güçlü bir baskı grubu halini aldığını behrttıkten sonra şoyle devam ettı: « Bugünün ebeveynleri 20. yüzyıl basındaki iktisadi krizi yaşamıs ya da onun etkisi altında büyümüs kimselerdir. Ve tek amaçları paradır. Oysa zamanımızın gençliğı başka türlü kazanç yollan arıyor. Bir vanda hürriyet, kardeslik sözleri, öte vanda katıksız bir maddivatKATSERf, (Mustafa Gümüskarnak bildiriyor) Ön ceki gün sehrimize gelen Sağlık Bakanı Vedat Âli Özkan, sosyalizasyon bolgelerin de bir aylık geçici görevi kabu! etmiverek istifa eden Devlet Hastahanesinin dört operatörüyle tartışmıştır. Kerim {ocabav, Kadir Akkan, Ahmet Eminoğlu ve Meh mrt Biberci adlı öperatörler, sosyalizasyon bölçesine gönderilmekte ısrar edildiği tak dirde istifaya kararlı olduklarını belirtmi$lerdir. Bir saat kadar süren tartısmalı bir toplantıda. Sağlık Bakanı özkan. «Peki görevlerinizden istifa ediyorsunuz da bu görevleri kimin yapacağım niçto düşünmüyorsunuz» diye bağınnıştır. Bu duruma gflre, 4 operatörün istifalarının kabul edildiği an laşılmıştır. Devlet Hastahanesine yenl tâyin yapılmcaya kadar sadece lek operatör. âcü vak'alara el koymaktadır. Dokuz limanda kararı alındı Lıkat İş Sendıkası, Denizcüik Bankasına bağlı ışyerlerınde, toplu sozleşme goruşmelennın olumsuz netice verdığını, ışverenin, Uzlaştırma Kurulunun ıleri sürdüğü göruşu benımsemedığıni belırtmiş ve «Gre\» kararı aldıklarını açıklamıştır. Sendıka yonetıcılerı. grevm uygulanması halınde istanbul, İzmir, Trabzon, Giresun, Haydarpaşa, Derince. Samsun, Iskenderun ve Mersin lımanlarının çalışamaz h*le geleceğıni belirtmişlerdir. Şehnmizde bulunan Ulaştırma Bakanı Saadettın Bügıç, «Grev kararı» ile ılgılı olarak şunları soylemiştır: «Grev, luuıundan doğan haktır. Ancak, Denizcüik Bankası, haklan vermekten imtina etmemiştir. Bugün işçije piyasanın haddi azamisi verilmiştir. Icap ederse, Denizcilik Bankası Likat Iş Sendikası üyelerinin her meslek grupunda eline geçen ücretleri açıklayabilir. O zaman, işçilerimizden herhangi bir kısıntı yapılmak yoluna gidilmemiş olduğu görülür.» İmha ettirilen broşür ve kitaplar arasında Attfnın gençliğe hitabesi de var MilU Eğitim Bakanlığı Yayınlar ve Basıh Eğitim Malzemeleri Genel Müdürü Enver Esenokova'nın, içlerinde Atatürk'ün Gençlığe Hitabesi de bulunan büyük sayıda dpğerli kitap ve broşürü imha ettirdigi iddia edllmektedir. Bıldinldigıne gore Genel Müdur, depolarda bulunan Atatürk ve devrimlerle ilgili bulunan pek çok eğitici kitap ve broşürü «kalabalık ettıkleri» eerekçesıyle imha edilmesi emrini vermiştir. tlgıîi memurlann uyarmasıyle bu de»erli kitaolar yakılmaktan vazeeçilmiş, kagıt yapıl^ıak üzere fabrikaya gönderilmiştır. Halk ve okul kitapllklan, kitapsızlık Içındeyken bu deierli malzemenın ım ha edilmesi üzüntü yaratmıştır. Aynca imha edilenler arasında büyük Myıda Atatürk'ün Gençlige HıtBbesimn de bulunuşu dikk»ti çekmektedir. Genel Müdür Esenokova'nın bu kıtapların imhasmı BakanhSa haber vermediği gibi, kitaplann işe yarayıp yaramıyacagını tesbit ettırmek için hic bir çalışma da vaptırmadıSı iddia edümektedir. Genel Müdürün bir karariyle imha edilen eserler arasında Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi. kalkınma plftnlan, teknik öftretimin tarihçesi, devrimci broşürler, klâsikler bulun maktadır. Akıl hastanesi Sağlık Bakanı Özkan, Kayseride bir akıl ha.stahanesinin açılacağını bildirmistir. Kayserililerin çnk akıllı olduğu ve hastahaneye niçin lüzum KÖrüldüjrü yolundaki bir soruva Özkan, «Bu akıllı insan ların akıllannı iyi bir şekilde korumamız gerektiği için hastahane yapıyoruz ya..» MİTHAT ^ertoglu. Suna\'a, Osmanlı tmparatorluğu zamanında hazırlanmış olan projeler bakkında bilgi veriyor. «Tatbik edilseydi bugün sıkıntı çekilmezdi» Ma'hca'dp ESKİŞEHİR Mallıca kö yünün sağlık >önünden, içinde buhınduçu ilkel şartlardan kurtanlası için, Sağlık Bakanı Özkan, derhal hareke te geçilmesini istemiş. mahalU kuruluşlara da bu konuda yazılı emir vermiştir. öte yandan Mallıcadaki helâlann ıslahı için de Afyon Valiliği gerekli çalısmalara geçmiştir. Açıklandığına göre, Valilik bu amaçla ilk anda, köy muhtarlığına 5 bin liralık bir yardımda bulunmuştur. Sunay 68 yıl önce yapılan çevre yolu ve metro projelerini inceledi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay dun Basbakanhk Arşıv Genel Müdurlüğünde, 68 yıl önce Fransızlar taıafından hazırlanan •İstanbul Çevre Yolu» projesi ile «Metro» plânını ıncelemış, «Bunlan tatbik etseydlk, bugunku sıkıntı çekilmezdi» demışt Arşıv Genel Muduru Mıthat Sertoğlu'dan bılgı alan Cumhurbaş giın içinde şehre 30 bin metreküp kanı, Atatürk'un idam cezasma daha fazla su verıleceğini, Alibey çarptırılmasını istiyen ve Padişah Baıajı ınşaatının hızlandırıldığmı, \ ahdettin'in imzası bulunan (ersoylemiştir. manı» okumuş, ozel bır kuiuda Cumhurbaşkanı daha sonra Tepe saklanan 3. Napolyon mühurünü ta basındaki Türk Kanser Hastanesi şıyan «1858 Paris Muahedestnu tet inşaatını gezmiştir. kık etmiştir. Cevdet Sunay, Vali Poyraz'la bir sure göruştükten sonra Belediyeye gelmış, Başkan Atabey'e şehir meseleleri hakkında sorular sormuştur. Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, trafik sıkuıtısını önlemek için Azapkapı, Aksaray ve Eminönünde yeraltı geçıtlerinin yapılacağını söy lerai$, Haşim Işcan zamanında hazırlanan ve o zamanki Belediye Meclısınce onaylanmayan plân ve maketlerı gostermıştır. Azapkapı geçıtine 15 gun sonra başlanacağını belirten Atabey, «Çevre Yolu» ve •Metro» ya değinince Cumhurbaşkanı Arşiv Dairesindeki plân ve projeleri gördünüz mü?» demış •Su» konusunda açıklama yapılma sını ıstemıştır. Belediye Başkanı 20 YARALI BULUNAN İZMİR AP GENÇLİK KOLU SEKRETERİ DÜN ÖLDÜ imor planlorının açıklanması bir işe yaromaz! Son zamanlarda Beledlye Saraymda muhtelif mıntakalara ait imar planları ilân edllmektedir. Ilân edilen plânların bir kösesinde kocmman harflerle (Bu plân izah raporsuz tatbik edilemez) diye yazılıdır. Arsanızın durumunun aydınlanması için •izin bu iz»h raporunda ne yanldığını bilraenizin büyük ehemmiyeti vardır. Olabilir ki bir önceld imar plânında yeşil sahays arnJan 40.000 M3 lik arsanıza evvelce 150 M2 muvakkat insaat durumu verildiği halde, yeni plânda bu arsa bitisik nizam ve 5 6 kat blok inşaata aynlmıştır ve olabilir ki arsanızın üzerine izah raporu işlenmemiştir ve zaten kesif iskân sahasında kalan arsanıza imar durumu •erilmeraesinde bir fayda yoktur. İZMİR Öncekı gece evınin banyosunda başından agır yaralı bulunarak hastaneye kaldırılan AP Gençhk Kolu Sekreterı Özer Bahadır, dun olmuştur. Karşıyaka'da oturan ve bir sıgorta şırketınde çalışan Özer'in başınd'an bır tabanca kurşunu çıkar^'mıştır. AP Gençlık Kolu Sekreterınin intıhar mı ettığı, yoksa bır cınayete mı kurban gıttığı araştırılmaktadır. Bakırköyden kaçan akıl hastası bir kadın aranıyor Ali Haydar, Ankara'daki arkadaşlarına gidiyor 42 yıldır yurt dışında bulunan Ali Haydar dün de arkadaşlany'e buluşarak Istanhulun tadını çıkartmıştır. Arkadaşlanna kavuşmaktan son derece mutlu görünen Ali Haydar, bugün Ankaraya jrideceğini ve orada bulunan arkadaflannı Kent Otelinde bekliye cegini sözlerine eklemiçtır. Ali Haydar oradan Erzuruma geeecek, daha sonra yeniden Istanbula dönecektir. Karısını kurşuna dizdi GAZİANTEP Nızıp ilçesınde Hasan Açtkgoz, kıskançhk yü zunden 20 yaMndaki eşı Hatıce'yı kurşuna dızmıştır. Kaçan kaatılın, baska erkeklerle ılişki kurdüğu ıçın karısını oldürduğu aniasılmaktadır. Cumhuriyet 1 Polis, önceki gece Bakırkoy Akıl ve Sınir Hasta'ıkları H»stahanesinden kaçan bır kadını aramağa basl.mıştır. Bır süre önce tedavisi için hastaneye yatırılan Zehra Serın adındakı kadın, oncekı gece yattığı koğustan bahçeye çıkmış ve bahçcden de «okağa çıkıp kaçmış tır. Hastane ılgılılerı durumu polise bildirmişlerdir. Fotoğrafları polise verılen Zehra'nın yakalanmasır.a çalısılmaktadır İ Unkapanındaki İ şöplük jençlifin tepkisi büyük oluyor. İşin garip tarafı gençliğin dünya politikası üzerindeki etkhini ilk kesfeden ve ona büyük inanç duvan insan Atatürk 10 Ağustos 1968 günlü gazete s olmasına rağmen bujrün Türkinızıri 5. sahifesınde «Cumhurı jŞ ye'de bnnun tam tersi olduğu ve yet'e mektuplar» adlı 3. sütunda Ş gençliğin geveze birer azınlık «Sıvas hastahanesinde bir olay» ~ ya da serseri olarak ele alındığı ba^Iığı altındakı yazıda; Zara E çörölüyor. Oysa bnçün Amerıilçesı Büyükköyden Haydar Tun ka'da hâlfi (Genç Türk) isimli cer'in babası Hüseyin'ın rahat Ş kurulnşlar gençli|in dünya siyasızlığı sebebiyle Sıvas Numune setindeki varlığını kabnl ettirHastahanesine kaldırıldığı sıra s mek için mücadele yapıvor. Yöda, amelıvat ücretı olarak 200 3 neticiler tarafından önemsiz gilıra almdığı, amelıyatın yalnız S bi eörünrn bu durum hatalı, yapıldığı ve amelıyattan sonra = hattâ tedbir alınmadığı takdirhastava hiç bakılmadığı husu = de tehlikelidir.» sundakı beyanı tamamen yalan ™ «Dünya o kadar çabnk dönüve iftıradır 5 yor ki, olgunlar bn dünyada Gece 1.30 da Nobetçı Tabibinın = rabancı hattâ mülteci durumudâvetıne ıcabet ederek hastaha s na düşüyorlar. Gerçekte dünvaneye geldım. Merhum Hüseyın 3 nın esas sakinleri gençlerdir» Tuncer'e Perforatıon teşhısı ko •; dıyerek sözlerıne 6*evam eden yarak, ameliyat olması gerektı £ = Dr. Kemal Göknar büyük devğini, sahıplerine soyledim. Ame S letelerin de bu duruma çare aralivat ettırmemek hususundaki 5 makta tembel davrandıklarını direnmelerıne rağmen, ikna et Ş soyluyor. Özellik,le Amerika'nın, tım. Amelivathane hemşiresivle S gerek kendi gençliğine gerekse birlikte ameliyatı yaptım. Du = dünyaya karşı olan davranışlarumu kritikti, sabah vizitesinde E rında devamlı psikolojik hatadurumu ciddıyetini muhafaza e = lar yaptığını belirten Dr. Gökrfıyordu. Aynı gün ameliyat gü Ş nar, bu durumun ABD'nin bütün nıım olması sebebivle saat 15'de =j ülkelerı, bırer küçük Amerika hastayı tekrar gördüm ve elimle ş görmek zaafından ortaya çıktıseromunu taktım. Maalesef hasta 5 ğını belirtiyor. saat 18'e doğru vefat etti. Ş Detroıt'ın hemen yanında buYazı muhtevası da ifade etmek = lunan Northville Devlet Hastatedır ki, iddia, bir bilgiye ve s hanesine bağlı olarak 1721 yaşsorusturmaya müstenıt olmayıp, S lanndaki gençler üzerine çalıbazı uyduruların, indi ve hissî ^ şan bölümün şefi olan Dr. Kemütalâalann sonucudur. = mal Göknar, az gelişmis ülke Hekim'ik anlaymm, insanî ya s gençleriyle gelişmis ülke gençnım ve Sivas'Iı olarak Sivas'h = lerinin sorunlarının temelde delara hizmet hususundaki uzun = ğişiklikler gösterdığini de sözleyıllara varan ve bilinen çabam = rine ek'ıyor. bu ithamların asılsız olduğunu ş isbat eder sanıyorum. Kaldı kı, mesaı saati dahi gözetmeksizin = hastalanmı kontrol ve onlarla = meşguliyet mutadımdır. Z Bunlara rağmen, böyle bir ya |j Sayın gazetenizın 10 8 1968 tarihjj nüshasırun Cumhuriyet'e 7ivı kaleme almak en azından S mektuplar köşesınde yayınlaınsafsızlıktır. nan «Sıvas hastahanesmde bir StVAS Nümune = Bakırkoy, Bağcılar, Kaşıkçı maolay» başlıklı yazı konusu ınceHastahanesi Operatörü r lenmek üzere ilgıli müfettişe ak hallesindekı Yıldıztepe ılkokulu, Ahmet SARIÖNDER = ERZURUM Horasan Eleşsettinlmiştir. şımdıye kadar Daraka halınde idı. kırt yoiunda sten tabancah 5 Bılginizi rica ve ılgılerinız ıçm Yavrularımız bu baraka okulda kişi, 6 tasıtı soymuş, bu aracta, teşekkür edenm. Iranlı bir turistin yüzüğünun okuyorlardı. Her geçen gün hız6831 sayılı Orman Kanununa s ahnması için, sağ serçe parmağı Saygüarımla. la inkışaf eden muhıtımızde 1967 gore, Devlet Ormanlannda keçi 3 kesılmiştir. Dr. Vedat Âli özkan senesmde 8 sınıflı modern bir Uk lerin gezmesi ve otlatılması ya = Soyguncular; bir minibüs, bir Sağhk ve Sos>al saktır. = okul binası yapılmaya başlandı. otomobil ve dört kamyondan, Yardım Bakanı Teklrdağ Saray ilçeslnin Ba Iran paralarıyla beraber yaklaBugün okulurauz bitmış ve okul ı kacak mevkiindekl ormanlık sa = şık olarak 10 bin lira tutarında daresıne teslim edilmiştir. hada keçi ve hayvanlar yetişen = ceket ve kol saatlen toplamiilarağaçlan ve sürgiln filizlerini de ş Yannın büyükleri 1968 • 1969 dır. = ders yılında bu modern okulda o vamlı surette kemirmektedır. Soygunculann, olay sırasında Orman Dairesi llgililerl bu = kuyacaklardır. Okulumuzun tek tanıdıklan bir kahveciyi soyhususa seyirci kalmaktadırlar. E eksifi, bugünleri Türk milletme Emekli Polis memorn ^ mayarak aracıyla yoluna devam ettirmeleri. «Acemi» olduklannı Unkapanı Haydar mahallesi armağan eden büyük Atatürkümü AIi Bahçevanoğln = ortaya koymuş, Aziz ve HayretKânıuaşa sokağında oturmakta zün büstüdür. Fakir muhıtımiz hal Sivrisinekler = tin Aydın kardeşler ile Abdülyım. Bu sokak senelerdır çop yı kmın bütün arzulanna rağmen, Gazetenizın 28.7.1968 tarlhli = kerim Goksin, bir süre sonra ğını halındedir. Haftada bir çöp büstü yaptırmaya malî kudretlen nüshasında çıkan «Sivrisinpklerin ^ yakalanmıştır. yoktur. Modem okulumuza Ata' kamyonu pazarcıların çöpü ile kokü kurutulabillr» başlıklı yazı E Olay, Demırel'in Doğu'da geılgililer tarafmdan incelenm'stfr; E bunu alır. Bız bir hafta koku, mızm büstünü ve kaidesinl yap zıde bulunması yuzünden Vali tırmayı banka veya btiyük mües «Kadıköy Bel. Şubesl Başhe = Mustafa Uygur tarafından basınpıslüc ve karasınekten evde otuekipleri her s seselerden beklemekteyiz. Oku kımlifi sivrlsinek dan gizlenmek istenmıştir. ramaz hale geldiK. Küçük çocuklumuza büyük Ata'mızın büstünü mıntıkavı ayda 3 defa olmak ü E Parmağı kesilen turist tedavi lar bu çoplenn ıçınde oynamakzere program dahilinde kontrol = gördükten sonra yoluna devam hediye edecek müessese, isminı ta ve hayatlan tehlikededır. ederek tlâçlanmaktadır. Bvınun s etmıştır. mermer kaıdeye hâk edecek ve hâ Müracaatlanmız hıçbir netıce haricinde Başhekimliğe telefonla E tırası çocuklarmızın ve onlann vapılan müracaatlar günU günü E vermemektedjr. Pencereleri açakalblerinde daima ne ayn eklplerce karşılanmakta •= mıyoruz. Havasızlıktan düçar ol çocuklarının ^F Evin ÖZOL duk. Muhterem gazetenızden ri yaşıyacaktır. dır. Eklp çalışmaları da hassa E / ile ca ediyoruz, bizi bu dertten ktırsiyetle kontrol edilmektedlr.» E (^ Haluk ZENGER fg) Bakırkoy, Bağcılar, Kaşıktarınız. Bilginizi rica ederim. E çı Mahallesi Kalkındırma evlendiler ^" Saygılanmla. E Abdullah Esin Dernegi İdare Kurulu Rakrm Zlyaoğlu E Haydar mahallesi, Kânipafa 4 İstanbul 23/8/19C8 i adma Bann • Tmyın ve S lOkak No: 2 'Tfc Turizm Md. 5 Unkapanı • tstanbtü CeUl ŞENSOT Cmnhurlyet 90M Tİııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuimmıııııuıııııııııııııııııııııııııııımııımıııınııııııııınııııııııııiıiıııııs Farzedelim ki liz bu izah raporunda ne yazıldığını öğrenmek için Ugililere şifahi bir müracaaüa bulunmuşsunuzdur. Size yerilen cevap'ann söyle olması miîflftvByolnyorriftath raP porlan Bakanlıktan gelmedi» «Bakaniılc lzab> raporlarinı göndermedi, izah raporları imar plânlarının üzerine işlenmiştir ons (öre tatbik edin diye yazı yazdı», «İzah raporlannı falanca bey aldı mahallinde tatbikat yapacak!», «İzah raporlannı falan ilçenin ilçe başkanı beğenmemiş, onun için imza etmiyormuş», «İzah raporlan tâdil için Ankaraya gönderildi», «Paftalar arasında mübayenet var», «Mahallinde tarama yapılıyor», «Etüd yapılacak» v.s. v.s. Şimdi bir de yazılı bir talepte bulunduğunuzu farzedelim. İstidanız İmar Müdürlüğü Dunım Bürosuna gelmiştir. Durum Biirosa Isüdayı Plânlams veya Mesken Müdürlüğüne havale eder, Mesken Müdürlfiğü gerefinin yapılması kaydı ile istidayı asağı gönderir. Durnm Bürosv hangi gereği yapılacak diye istidayı yine Plinlamaya havale eder. Plânlama da ya öyle bir cevap yazar ki izah raporunda ne yazıldığını değil, Durum Bürosu Belediyedeki hiç bir ilgili çözemez; veyahut da «tarama yapacağım», «Etüd yapacağım» diye talebinizi gayri muayyen bir zaman için reddeder. Siz bu arada her bir muamele için acgarî 15 gün beklemeyp de mecbur kalacaksınız. önfimde imar konusunda bir sürü çazete kupürleri var. «Parası olan Belediyeden istediği imar plânını çıkanyor». «Yedi katlı apartıman izinsiz vapılmıs», «İmar Müdürii teşkilâttakt riisvet olaylan hakkında tefessüh etmiş olan bu müesseseyi kurtaracağım dedi». «İmar Plânlama işleri yeni şekle sokuluyor., «VUâyette dfin yapılan topkuıtıda İstanbulda imar anarşisi olduğu belirtildi» v.s. VJ. İstanbul Belediyesinde imar konusunda 10 • 15 yıldır muamele gören dosyalar var. Bu dosyaların her birinde 1000 lerce sayfahk yazışmalar var. Sayın Sükan. her fırsatta belediye başkanları ile toplantılar yapıyor. «Vatandas ile devlet arasında uçurum açmayınız» diye tavsiyelerde bulunuyor. İzah raporlarının 3 • 5 adet teksirini çıkarttırmak her halde zor bir iş olmasa gerek. Zaten bu raporlar ilân plânlannın avnlmaz bir parçası olmuştur. hukuksn ve mantıken bunların da ilânı gerekir. Yoksa vatandas hiç bir zaman plânlar ile kendisine tanınan hakkını hiç bir zaman tam olarak elde edemh ecektir. Sayın Sükan'ın bu husus üzerine duracağına inamyorum. Ahmet YILMAZ Aksaray I Yîl 711^1 l A n ^ i U i i I I O İ V İ 1= Ç'l'k... Bu ikiyüzlülük karşısın Bir baba, iki oğlu ile bir oiup, kızım öldürdü DİYARBAKIR Ergani ılçesinde evlı ve ıkı çocuk sahıbi Hanım Alp, babası Arıf ve kardeşleri Ahmet ile Şevki tarafından.. tabancayla delîk de^fketlP". ierek oldurulmuştur. Jandarmaya teslım olan kaatil baba ve oğulları, başka erkeklerle ilişkı kurduğu ıçın Hanım'ı öldurd'uklerını soylemışlerdır. ğüne I d a İzmir'de küçük bir çocuğa tecavüz eden diş hekimi tutuklandı İZMİR Üç yasındakı bir kız çocuğunu «Sana çikolata vereceğim» dıyerek kandırıp muayenehanesınde tecavuz eden dış hekımı, tevkif edılmıştır. Karşıyaka'da oturan Mehmet Ali Nelık, bundan once de bır çok yavruyu, aynı şekılde kanrfırıp muayenehanesıne goturduğünu, vucutlarında çurükler meydana getirinceye kadar sarkıntılık yap tığını itıraf etmıştır. Kuçük çocukları gördüğü zaman, içınde dayanılmaz arzuların uyandığını ılerı suren dı? hekımı, kendısınde ruhi hastalık lar olduğunu ve doktora goturulmesinı soylemıştir. 500.000 Lira tutan ikramiye çekilişinde 100.000 Liralık büyuk ikramiyeyi kazanan talihli HACI CEBBAR GENCER diyor ki: BEN HALK'TAN BlRISIYIM PARAMI HALK BANKASINA YATIRDIM ŞIŞLİ ŞUBESINDEN 100 000 LİRA KAZANOIM SİZ 0E PARANIZI TURKIYE HALK BANKASINA YATIRINIZ 31 Temmuz 1968 Tprihinde yapıfen ve toplamı "'*" $•* *;..>•. E u O Müfettiş inceliyor Okulumuza Atolürk büslü isliyoruz 500 müesseseden kredi kartı ile alışveriş yapılabilecek Koç Holdinge baglı Servis Turistik Şirketi tarafından dün yürürlüğe sokulan «Diners Club» kredi kartiyle, turistler ve vatandaşlar bu dernekle anlaşmalı ticarî müesseselerde, makbuz karşüığı harcama yapabileceklerdir. Üyeler bır ay içinde harcadıklan meblâğı derneğe ödeyeceklerdir. Servis Turistik Müdürü Şahabettm Erel ve dığer ilgililer, dün yaptıklan basın toplantısında, bu sistemın Türkiyeye büyük döviz kazandıracağını bildirmişlerdir. Mal! durumu müsait olan herhangi bir vatandas 300 lira giriş parası, 120 lira aidat ve 30 lira da kart parası ödiyerek kulübe Uye olabilecektir. Üye, bu kartla, anlaşmalı müesseselerden istediği malı fatura karşılığmda alacak, sa tın alınan malın bedelini Diners Club derhal verecektir. Dernek Uyesi vatandas da bir ayı geçirme mek şartiyle parayı kulübe ödeyecektir. Dernek, satılan mal Uzerinde anlaşmalı bulunduğu müesseseden belli bir komisyon alacaktır. Böylece dernek üyesi Uzerinde para taşımadan şimdiye ka dar anlaşmaya varılan 500 kadar müesseseden ıstegi gibi alışveriş yapacaktır. Derneğin Genel Merkezl Amerikadadır ve bu karta sahip 2 milyon kişi. 120 ülkede yanlannda çok az para tasımak suretiyle turistik geziye çıkabilmektedir. Soyguncular, luristin yüzüğünü çıkaramayınca parmağını kesip göliirdüler Keçiler ve ormanlar...| Tasarruflarınız için 24 Ağııstos C. Evvel 29 I V 1 5.16|12.16,16.02|18.55120.34| 3 J 0 K. | 10.19| 5.191 9.05112.001 l . M | »3X TURKIYE HALK BANKASI (Basın 23562A113189908
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog