Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

24 Ağusto* IfffiR CUMHURf I E T SAJÜFE ÜÇ AJANSLAR * Vietlcong, Da Nang'da bazı noktaları aldı BUGIİN Bir karanlık giin daha boylece geçti Vietkong'un büyük taarruzu başladı SATGON, (a.a.) ietkong'un komando birliklerl. dün gece ufak gruplar halinde Vietnanun en büyük ikincl şehri olan Da Nang'a sızarak müttefik kuvvetler ile kanlı bir çarpışmaya tutuşmuşlardır. Saygondaki A snerikan Komutanlığı, Da Nang'a sızan intihar komandolannın, stratetilc baa aoktalan ele geçirdiklerıni bildirmiştir. Şehrin etekierinde de mütteuk kuvvetler ile güçlü bir Vietkong veya Kuzey Vietnam birüz karası tşgalin fiçftncfl dğl arasında şiddetU çarpışmalar başlamıştır. fününde durum şöyle: Da Nang'ın içinde Güney Vietnam piyadeleri, zırhlı araçlan siper Çek topraklanndaki bBederek Vietkong yuvalanna karşı harekete geçmişlerdir. Saygon'a getün havati merkezier işfalcilerin elindedir. Ter yer dl len ilk haberlere göre üç çeteci öldürülmüştur. Çeteciler ise, müttefik kuvvetlere »it zırhü araçlara roket ateşi açnuşlardır. renen Çek halfcına karşı ölçülfi bir Vietkong'un gece yansını az geçe başlıyan yeni saldın dalgası, VIsessizlik gösteren Sovyet askerleri etnamın kuzey bolgelerini hedef alrmştır. Hue şehri roket ateşine tuve suç ortağı diğer birlikler, daha tulurken, Da Nang radyoevi de, komandonların hücumuna uğramıştır. sert biçimde cevao vermek nokVietkong'un,1 ikl aylık bir durgunluk devresinden sonra Saygon'u tasına gelmiş bulunuyorlar. yeniden roket ateşi altına alması ve arkasından dün gece kuzeydeki Çek üderler kadrosu arasındaM bUyük sehirlere saldırması, üçüncü büyük taarruzun başladığuu gösayrılık ise devam etmektedir. termekteöir. Cumhurbaşkanı Svoboda lle Imparatorluk devrinin eski bas henüz tutuklanmıyan 34 Çek H kenti Hue'ye uzım menzilli seklz deri, işgali sona erdirmek için çaroket düşmüştür. ba harcamaktadırlar. Son açıklaDa Nang'ta ise, müttefik kuvWASHİNGTON, (AP) Walmava göre, Svoboda bu konuyn vetler, radyoevine yapılan hücuter Reed Askerî hastahanesinin Enrüşraek için 24 saatlik bir Mosdoktorlan eski Başkan Eisenhomu püskürtmeye muvaffak olmuşkova sevahatini göze almıştır. Belwer'in Perşembe gecesini rahat lardır. geçirdiğini belirtmışlerdir. 7 ya7 ki de «dönüşii olmıyan» ba seyaBOGOTA, (Kolombia) (AP) Vietkong'un ktızeyindeki büyük şındaki General'in durumu 24 sahatin sonucunn ancak yann öğrenceki gün Kolmobia'nın BaşBaş saldınsında beş merkez hücuma atten beri değişmemişiir ve kalb nebileceğiz. kentine gelen Papa Paul'u bir bir uframıştır. Da Nang hava üssüatışlarında yeniden düzensizlikler Partinin filkesine ve halkına ger milvondan fazla Bogotalı büBoeotalı bü nün güney etekierinde, Amerikan milyondan oLmamıştır. çekten sadık yöneticilerinin topyük heyecan ile karşılamışlardır. deniz piyade kuvvetleri, güçlü bir ladığı olağanüstü kongre, Dub70 yaşındaki Papa'nın elbisesine düşman kuvveti ile çarpışmaya çek'in yeniden Genel Sekreterliğe dokunmak isteyen hajk etrafını tutuşmuştur. seçilmesivle bitmiştir. Fakat Dubsarmıs ve katoliklerin liderini iki Ouang Ngai şehrinde, hükümet çek nrtadan yok edildiği için, yegün evvel tâyin edilen 14.000 polis kuvvetleri ile Vietkong birliklerl rine diğer bir Dnbçek'çi vekftlet e» kuvveti korumaya ancak yetoıijarasında şiddetli çarpışmalann decektir. tir. başladığı haber verilmektedir. Bogota'nın nüfusu iki milyondur. Dubçek nerededir? Bir söylenDa Nang'da, sokak çarpışmalan Bu karşıluna daha büyük sehirleti, Mosfcovaya götürüldüğüne dadevam etmektedir. Du Pho ve ŞİKAGO Çekoslovakya"nın re de (fiden Papa'nın başko seyayanmakta . Dfln alınan dört ayn Thanh Binh'de de, ikl tarai blrSovyet ve diger Varşova Paktı hatlarını takip ebnis olan gözlem amatör radyo yayını fse, Dnbllkleri birbirine girmiştir. ülkeleri tarafından isgalı, Decileri faıırtmıttır. çrk'in öldürüldüğünü Ueri cürmek Saygon'dakl Amerikan Komutan mokrat Kurultayında, bir «Şatevdl... lıgı da, Nang ile devamlı temas hin» olarak bilinen Hıınrîphrey'halinde bulunduğımu bildirmektşgalcilerle isbirliğl edenler İse nin sansını artırmıştır. tedir. diin iyice belirlendi: Bir fün 8nPrograam hzırlama komitesince verdiğimiz gibi, Bilak, Kolder, Da Nang, Güney Vietnamdakl Ade bulunan Teksas Valiii ConSvestka bunlann arasmda bulunu merikan Uslerinin ?n bUyUgüdUr. nally, bir konuşmasında Amenyor. Aynca, NovotnJ derrinln Amerikan uçaklan, buradaki haka'nın komünizrae karsı hareket (DI9 HABERLER SERVtSt) Başbakanı Lenart'ın da bunJara va üssünden kalkarak Kuzey Vietsiz kalmıyacağını söylemiş ve katıldığı ortaya çikmıştır. Kıbns'ın Rum Cumhurbaşkanamı bombalamaktadırlar. Ho $i Minh'e ve Kuzey Vietnam'a yöneiecek ve gerçek banı Makarios, Skandinav UlkeleBu arada parti sekreterlertnden rışa çağrı olacak siyasi bir prog tndra'nın, kukla bir hükümete rinde çıktıgı geziye devam etramın hazırlanmasını istcmışBaskan olması için Svoboda'ya bas OOK1OR mektedir. Gözlemciler, uzun zatir. Başkan Kennedy Daüas'da kı yapıldığı anlaşılmaktadır. tşg»lmandan berl sesi çıkmayan Maöldürüldüğü zaman yanında burilerin seçtiği ba çağdas Damad lunan Connally'yi alkılamak ikarios*un bu gezisinl propaganFerid'i, her halde Çek halkı kabal çin, delegelerin çoğu ayağa kalk da araacı ile yaptıgını ve bir çeetmiyecektir. mışlardır. Op Orelof sit «Sessiz gövde gösterisi» nlteMoskovada, işgaü zorteyaa Bllginl taşıdığıru söylemektedirler. Tıkılro Sırneivıiet 109/4 Buna karşı, McCarthy'nin der kadrosumın basında BreJneTMakarios ise gezisinin hiçbir programını takdim eden eski bü fell M f l M In bulunduğu açıktır. Diğer tarafresmi amaç taşımadıgını belirtyuk elçi John Kenneth Galbtan, Stalinci askerlerden Şetemenmektedir. raith, ancak alkışlanmıştır. ko'nun işgaldelri rolü 6n plâna çıkmış bulunuyor. Şetemenko, Stalin'in lânetlendiğl devrede geri çekiüniş, fakat son ikl yılda yeniden yıldın partamıştı. Stalin'i öven bir kitabı da yaymlanan Şetemenko, geçen aylar içinde önee Sovyet Genel Kurmay Baskan Yardımcısı olnraş, sonra da Varşov» Paktı kurmay heyetinla IMsına getirilmisii. V Papa Bogota'da Eisenbover OI Güvercin McCarthy'nin sansı azalıyor Makarios bvec'te SUREYYA ATAMAL Paktı üyeleri tarafından işgall, Rusyanın dünyayı nmursamazlığının en büyük örneğidir. Dubcek rejimine karşı kuvvet kullanmanın nedenleri, muhtemelen aşafıdaki biçimde sıralanabilir: İlk olarak, Rusya diger berhangi bir büyük devlet gibi, küçıik bir devlet tarafından oyuna getirilmeji hazmedememiştir. tkincisi, Moskova, Prag'ın Batı Almanya ile diplomatik iliskiler kurarak, Doğu blokunu püç durumda bırakacağından kuşkulanmış olabilir. Üçüncüsii, Kremlindekiler, Dubcek'in şimdiM iktisadi progratnı başarısızlıfa uğradığı takdirde, Tugoslavya ile Romanya gibi Batı sistemine daha fazla yaklaşacağindan cekinmiş olabiUrler. Nihayet ve en önemlisi. Çekoslovakya'daki liberal akım Doğu Almanya, Polonya ve Rusya'nıa kendine bile sıçrayabilirdi. Çekoslovakya'da yakında parti kongresi toplanacağından iktidardaki Presidiynm'un (Başkanlık Divanı) geri kalan sağ kanat üyeJeri, bu kongrede yerlerini kaybedebilirlerdi. fşte bu bakımdan Ruslar, muhtemelen vakit geçirmeden müdahaleyi gerekll ffönnüşlerdir. Fakat müdahale karannı ancak çok uzun bir süreden sonra verebilmeleri, Krcmlindeki liderler arasında bu konuda fikir avrılıği bulunduğımu göstermektedir. 1968 yılında Çekoslovakya'ya yapılan askeri miidahalenin, her bakımdan 1956 da Macaristan'a yapılan müdahaleye benzediği iddia edilemez, 1968 müdahalesi, bir bakıma 1956 nıüdahalesinden daha da kötüdür, cünkü Dubcek ülfcesinl Varşova Paktuıdan çekmek için herhangi bir teşebbüste bulunmamıstır. Bu miidahalenin bir özelliği de, Çek otoritelerinin direnme cöstermeleri ve halkı da savastan kaçınmaya çağırmalarıdır. Üstelik çelen haberlere göre, istilâ ordulan da 12 yıl öncesine oranla daha tlımlı davranmakta ve sertlikten kaçınmaktadır. Buna rağmen, Sovyetlerin bu hareketinin etkileri uzun süre devam edecektir. İlk olarak, kaba kuvvet gösterisi. dünva komünist hareketinde bölünmelere yol açacak ve Ruslann tarafsu sosyalist ülkelerdekl tesirleri za C ekoslovakya'nın Sovyel işgoli ve sebebi BASINDdN' yıflayacaktır. Rmnen, îugosisr, ttalyan ve Fransu Komünist Partileri, müdabaleye k»r»ı olduklaruu bildirmişlerdir. öte yanda, kendisi devamlı devrim teorisini aygulamaya çalışan Çin'in, ise, bu olsy karşısındaki tepkisi henüı bilinmemektedir. tkinci olarak, rerek Rusya'mn uydulanna ve gerekse Rus halkına, baskı metodlannın her zaman kullanılabilecfği ihtar edilmiştir. Bu halklann maddi refahlan yükselebilir, fakat düşünce ve ifade özırürlüklerinden yararlanamayacakları belli obnuş. tur. Ama akla gelen sorn sudur: Bu durum daha ne kadar devam edebilir? Nihayet, Batı dünyasında kamu oyu, son Rus saldınsından öylesine hayal kınklığına uğramıştır ki. bundan sonra iki kampın birbirlerine yaklaşmalan çok güç olacaktır. Amerika'da ise Nixon'un Başkan seçilmesi, şansı, son olaydan «onra çok artmıştır. Çekeslovakya'nın işgalinin dünya için doğuracağı tüm sonuçları tahmin edebilmek için henüz çok erkendir. Fakat bu sonuçlaruı hiç de oltunln olmayacağı muhakkaktır. (The Financial Times) Varşova 1 Sovyetler, neden 985 MaearisUn ayaklanması »ırasında, îngiHerenin Moskova Büyi elçisi bulunan Sir William Hayter'in, Cekoslovakyanın ugradığı s dın konusundaki yazısını okurlarımıza sunuyoruz. Çekoslovakya'da? 956 Macaristan ayaklanması sırasında, Ingilterenın Moskova Büyiı tan buhram ile, son Çekoslovakya olayları arasında, kişiyi isyan < tıren bir benzerhk vardır. 1956 da Macaristandaki iiberalizasyon h reketi de önce hoş görülmüş, sonra tehditlere başvurulmus ve en s nunda hareket tanklarla bastırılmıştır. 1 Ruslar neden böyle feci işler yapıyorlar? Dünya kamu oyuna, h önem vermiyorlar mı? Herkesi kendilerinin banş meleği olduğuna ına dırmak için uzun süre çaba harcarlar ve sonunda tam dünya onlara in nacağı vakit feci bir hareketle tüm insanlığı hayâl kınklığına uğratırİJ Bugun Rusyayı yönetenler mantıktan yoksun. ruhi dengeleri bozv kişiler değilierdır. Aksine, ihtiyath, maceradan hoşlanmıyan, düşüne insanlardır. Bu yöneticiler ne Stalin gibi megaloman ve ne de Kruşçe gibi küstahdırlar. Bu bürokratlan, tum dünyaya bu kadar mantıksız % saçma gelen harekete sürükJiyen çok önemli güçlerin olduğu muha> kaktır. Rus liderlerinin bu hareketlerinin temel nedeninin stratejik oldv ğuna inanmak biraz güçtür. Gerçi, Stalin döneminde, Sovyet Rusyanı çevresini güvenlik kuşağı «Cordon Sanitaire» ile giıçlendirmek sorunı onde gelen stratejik problemlerden biri idi. Fakat günümüzün gerçek lerini, Stalinden daha iyi gören, Rus hderleri için böyle bir sorunun aı tık pek önemi kalmamıştır, Rusyayı Çekoslovakyaya saldırmıya iten gllcün. emperyaüst istemi olduğu da söylenemez. Gerçi Rusya. halen dünyadaki en büyük empeı yaüst devlettir. Fakat gelişen bir imparatorluk değüdir. Rusya hernt kadar Çekoslovakyayı kendi nüfuz sahasında kabul ederse de, bunu i: patlamak için hiç bir zaman böyle bir saldırıya başvurmaz. Hayır, Rusyanın son saldınsı ne emperyalist ne de stratejik neden lerle izah edilebilir. Temel nedeni, bu ülkenin siyasi sisteminde ve ideolojisinde arama gerekir. Çekoslovakyaya saldırının sebepleri kısmen tecavüzi ve kısme de tedafiî. Tecavüzi sebeb sudur: Moskovanuı hayat felsefesine göre komünızm geleceğin dalgasıdu Moskovadakilere göre dünya onlann yolunda gitmekte, ve gelecek ko münizme ait bulunmaktadır. Kremlindekiler, sonunda tüm dünyanıı Marksist ilkelere göre yönetileceğine inanmaktadırlar. îşte bu inancıı karşısma dikilen her engel ortadan kaldınlmalıdır. (1956 da Macaristaj da Nagy'nin ezildiği ve 1968 de de Dubcek'in ezilmekte olduğn gibi). Özellikle komünist bir ülkede, sistemc karşı içten yöneltilen saldı nlar, Kremlin liderleri tarafından hiç bir zaman hoş görülmez. Çünk burada söz kcnusu olan komünizmin, daha doğrusu Kremîin liderlerini kabul ettikleri anlamdnki komünizmin güvenliği ve geleceğidir. Ve b güvenliğı tehlikeye düşüreeek her hareket ezilmelidir. Rusyayı, Çekoslovakyayı işgale iten tedafii sebepler biraz daha ka nşıktır. Bunlann arasında en Önemlisi. İiberalizasyon akımınm yayılm korkusudur. Polonyada Gomulka ile, Macaristanda Kadar, 1956 olaylat sonucunda, değişik yollardan iktidara gelmiş kişilerdir. İki lider de, bü yük çapta antikomünist ve antiRus olan halklan baskı altında tutmı ya çabalamaktadır. Rusya, tarafından hoş görülen, Çekoslovakyadak başanlı bir İiberalizasyon hareketi, bu önderlerin geleceği baktmındaı çok tehlikeli olabilirdi. Doğu Almanyada Ulbricht'in durumu ise, daha da naziktir. Bu lider. Gomulka ve Kadar gibi, ulusal bağımsıziığı savurduğunu iddia ede mez; Çünkü Batıda ikinci bir Alman u!usu daha vardır. Güney hududun da, sınailesmiş, güçlü bir liberal komünist ülkenin yaşaması, muhak kak ki 75 lik lideri çok kuşkulandınr ve geleceğine güvenîe bakmasm: engel olurdu. Böylece. yukardaki üç sinirll ve kendilerine güvenleri olnuyan komünist ülie de, Çekoslovakyaya karşı harekete geçmek için, Rusyay kışkırtmışlardır. Fakat, büyük bir ihtimalle Brejnev ile Kosigin, kendileri de Çekoslovakyadaki oluşumlardan kaygıtanıyordular. Eğer Dubçek başarıya ulaşsa, ve daha da kötüsü, hareket Prag"dan, Varşova ile Budapeşteye sıçrasa, bu yayılmadan Moskova kendini kurtarabilir miydi' Gerçi bu gjbl bulaşmalar. sıhhatli devletler için tehlikeli defildir Fakat Rusyanın gerçek anlamda sıhhatli bir devlet olduğu öne sürülebilir mi? Bir bakıma sürülebüir. Bu ülkenin iktisadi kalkınması akıllar durduracak biçimde gelişmiştir. Fakat şurası bilüıen bir gerçektir ki, dıkta rejimleri özellikle zenginleşip, yumu|amıya başladıklan zamanlar, er büyük tehlikelere maruzdurlar. îşte Rusya, hâlen böyle bir yamuşamı döneminin başlangıcındadır. Iktisadî başan insanları daha iyimser olmıya ve hayattan daha fazla sey umut etmiye itmiştir. Fakat Sovyet liderlerinin ancak muhafazakâr smırlar içinde işliyen kafalan, bu istenı ve umutlan tatmin edememektedir. Sovyet ayduılan arasında ise, son zamanlarda hoşnutsuîluk işaretleri belirmiye başlamıştı ve Rus ayduılan her zaman ülkelerinin politikalannda söz sahibi olmuşlardır. Fakat büyük bir ihtimalle, Sovyet ekonomisini yönelten tüm kâbiliyetli idarecilerde, daha ılımlı ve liberâi bir politik yapmuı kurulabilmesi özlemi mevcuttur. Bu gibi insanlar için, muhakkak ki, Çekoslovakyada veya diğer bir Doğu Avrupa ülkesinde liberal komünizmin kurulması, kendi özgürlük istemlerüıi tesvik edecek bir gelisim olacaktı. Yukarda belirtilen bu çeşitli sebeplerin birleşmesi ile, Sovyet Presidium'u dünya kamuoyunu hiçe sayarak ve diğer komünist partilerinin tavsiyelerine kulaklanm tıkayarak, tarihin hiçbir zaman affedemiyeceği bir cürüm işlemiştir. Ba cürümde Batı Avrupa ülkelerinin de paylan vaıdır. 1956 da Süveyş macerasj, Rusların Macaristana korkusuzca saldırmalarma yol açmıştı. 196S de Vietnam savaşı ise, Kremlin yöneticilerinln «ynı cüriimü tekrarlamalarını kolaylaştırmıştır. The Times Himaye sistemine donus C ekoslovakyanın istilâsı haberi, tüm dünyada bir hayâl kırıklığı ve karamsarlık yaratmıştır. Bratislawa Konferansmdan sonra gozlemcilerin ilk izlenimleri, Sovyet yöneticilerinin, Çekoslo vak rejimine asgarî demokrasi ve milli bağımsızlık haklarını bağıj ladıklan idi. însanlarda sosyalizm ile özgürlüğün birlikte yıirüyebilecekleri umudu uyanmıştı. Rus ve diğer Varşova Paktı üyelerinin Çekoslovakya topraklanna girmeleri ile tüm umutlar sön müştür. Işgalin gerçek sebepleri hakkında şimdilik ancak tahminlerde bulunabiliriz. Ancak şunu eklemek Uteriz: Ülkelerin bağımsıziığı ilkesine ne biçimde hürmct ettiğini. Dominik ve Vietnamda tüm dünyaya göstermiş olan dünyanın en güç lü memleketinde de, Cekoslovakyanın isgali karşısında dökülecek hilekâr goz yaşlarına pek kan mamak gereklr. Le Monde Anlasılıyor ki, Stalln derrl Myiik devlet politikasuıa bir dönüg, Moskovalı yöneticiler arasında rağbet buimaktadır. Bu politikv ya, Kosigin, Şelepin gibi diğer f" Sovyet yöneticilerinin ne ölçüde taraftar olduklan bilinmiyor... Bu politikanın dünya komünist bareketinde yeni çatUklmr yarattığı da görülüyor. Işgalin Uk gününde, PektaJn sadık dostu Arnavutluk, olayı şiddetle takbih etmişti. Arkasından Kiiba ve dfio de Peldn, Çekoslovakyaya yönelen tecavüıe karsı seslerini yükselttiieı. «Banş içinde bir arada yaşama» ilkesine kmr91 olan buttçkomnnistin, Çekoslovakya olayına karşı yorumlan $5yle: «Bu i$gal, saüantı geçirea raodern revizyonizmin çökmekte olduçunu göstermektedir.» Hattt Kiiba, Sovyet tecanizüofi «faşizm» olarak nitelemiftir. Dış politikada «Co • eristenee» (Banş içinde bir arada yasams) ilkesiyle aynlan Moskova ve Pe} i, Çek olayından sonra ifice an laşıldığı gibi, ideolojide de defi$ik yönlerde bıüunuyorlar. Moskova ve kendisine bagb Do|TI Avrupa komünistleri, artık Marksist sınıf çelişmelerini bir kenara itmişlerdir. Bu toplumlarda çelişmenin tarafianndan Url olarak çıkan öğrenciler ve gençlik, parti kadrosunca «Burjnvsıinin dirilmesi» şeklinde yorunüam yor. Sonunda, bu toplum katlân (öfrenciJer ve gtaçlik) sesleriai fazla duyurunca, Çekoslovakyadaki gibi iş işgale dayanıyor. Çin ve Kfiba benzeri ülkeler ise, toplumun donuklaşmasını, Rasyanın aksine yorumlamaktadırlar. Moskovanın «sağcı» diye niteledifi öfrenciler, Pekinde «jerçek solcular» oluyor. Parti kadrosunun bürokratiaşması teblikesine karşı, Mao'nun vürüttfiğü «kültür ihtilâli» nin nedeni, şimdj iyice anlaşılmaktadır. Gerek büyük devlet olmanın, gerekse sönmüş bir iUtilâle sahip bu lunmanın sonucu, Rusya, diğer bir komünist yönelimin sınırlanna tecavüz etmiştir. Bunda »adece, Washinfton Moskova pazarbklannın değil, ideolojik yorumlann da rolü ulduğunu unutmamak gerekiyor. Batı Avrupa komünist partileri ile Yuposlav ve Romen yönetünlerinin Moskovayı protesto nedenlerinin değişikliğini ise hepüntt biliyoruz. Babtsız Çek halkının ne zaman kurtulabileceğine dair bir yorumda bulunamıyoruz. Fakat, Vietnam yüzkaralı Amerikanın, Çek rezaletiyle donanmı? Rusyaya tav siyesi şimdilik bir teselli unsuru: A.B.D. Dışişleri Bakatu Dean Rusk, «Çekoslovakyada Rusların asın ve cezaî tedbirlere başvurnu masını» önermistir. Pek geç çıkan Türk bakflmetinin takbih mesajuu nlhayet duymanın rahatbğı içinde, dörduncfl ksra güne girivorm. BIRAZDAN BENDE GIDIYORUM! OÖRT MEVSİMİN MEYVESİNİ TOPLADIK ŞİSELERİNE DOLDURUP EMRİNİZE YOLLADIK ECZACILIKve KIMYA MUHENDISUĞİ ASİSTANLAR ARJYOR Eskişehir Kimya Mühendisliği ve Eczaeılık Yüksek Okullanmıza lâboratuar çalışmaları ve ders tatbikatlan için asıstanlar a'.nacaktır. Kimya Mühendisliği Yüksek Okulu için YÜKSEK KİMYA MÜHENDİSLİĞİ oğren./nl ve Fen Fakultesi FİZİK LİSANSI yapmış olanlanlardan, Eczacılık Yüksek Okulu için Eczacılık Fakultesi veya Fer. Faküitesi mezunlarından istekli olanların hal tercumeleri ile en kısa zamanda adresimize müraca.•tiarı rica olunur. ADRES: Cumhuriyet cad. 187/4 Harbiye İSTANBUL Tslefon: <817O7 479411 Eskîşehir yilksekokulları için Mehmet BARLAS S12801J
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog