Bugünden 1930'a 5,432,954 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

r 24 Ağustos 19(58 CUMHURÎYET ÇEKOSLOVAK DRAMI Prot: DL Nermın ABADAN ster kapitalist, ister sos>alıst blı ekonomi sistemine sahip olsun, tum hurriyet \e b>ğımsızlıklarını seven ulkelerin halklarını, yonetidlerinı, aydınlarvnı dehşete dnşüren ikinei «Prag darbesu, herşeyden once ulusal bağımsızlıklannı •lıkoymak için mucadele etmış olan Çckoslo\akya' jra karşı işlenmış en ağır bır «aldırı, devletler hukukunun temel kurallannın dupedm çığnenmeaMir. Fakat bunnn otesinde Çekoslovak dramı, Batı ve Doğu ulkelerinin sorumlu yonetıci, eksper ve avdmlarının uiuslararası ilişkiier alanında jesmi belge ve taahhutleri cığneme bahasına • dı? gorunuşlere bakarak ne kadar aldanablldiklerinl ortaya koyan ibret verici bir ömcktir. Bu aldanma. bu yanılma sadece sokaktaki adamı, sadece olaylatı gazetelerden tzleyen okuru kapsamamaktadır. MHletleratası sorunların tartisıldığı Meclis'lerin uyeleri. uluslararası Hişkilerin unlü uzmanları, askerî gorevlıler, bilim adamları hemen herkes kaba bır ku\vet densesi oyununa kurban gıtmıştir. Sov^etlerin sahneye koyduklan bu uzucu oyunu daha iyi dpğerlendlrebilmek ıcin »on yıllarda her iki tarafa ait yorum ve recmi belgeleri gozden gecirme zorunlağu belırmektedır. I tehdıt yolları ya da kuvvet kullanmamağı ve uluslararası anlaşmazhklannı banş yolu ıle çozmevl taahhud ederler» Sekizincı maddesi ıse aynen »öyle detnektedir: «Taraflar, karşıhklı ekonomık ve kulturel Uışküennı dostluk ve işbırlıgı havası içmde gelıştirmek amacı ıle bırbırlerinln iç işlenne karışmamayı ve başkalannm eğemenlığı ve ba ğımsızlıklarma k&rşı saygı gostermeyi taahhut ederler.» :::: •• •ı •••• Kuzey bölgelerde yafıış bekleniyor G ççiiğimiz haftanın hava olaylan me^=;imine yakışmadı. Marmara ve Kuze> bölgrmizde beklenen yağış uzun sureli oîdu ve uç gün bölgevi eikiledi. Yağış ardından gelea sojuma tahminlerden dah? etkili oldu. Bekledjğimiı gunler için yapıla ntahmınlen ozetleyecek olursak: 1 Gerçek dünya tiyatrosu Çekoslovak\a ısçal edıhrken basta Prag radyosu olmak faere çeşıth ıstasvonlar halkı nvarmaya çalıştı, \e pasıf clırtnmeve ça|ırdı. Çek mıllî marsı çalındı sırtısıra.. Bn arada bana en çok doknnan, Çek halkına radvodan verılen bır oğut oldn. Gelen taaberlere göre Praç radvosu spıkerı o|ut vermıs vatandaşlanna: Kardeslenm' Topraklarımıza gıren yabancı askerlerl Sld^ırmeye kalkısmavın, cana kıvmavın: çunku on'ar yaptıklan işm anlamını bılnvıven zavalh ın'aniardır; bır suçlan yoktur. Ajanslar, ancak büvük dramlarda ovnanacak veya eskl trajedılerde rastlanarak haberlerı bırbırı ardına verdıler. Okurken ve dınlerken ın«anın vüreg;ı sıvah bır gül ?ıbı katmer katmer burkuln\or Sivasî anlamı çok büvük ve etkilerı unutolamıvaeak kadar derin bir olavdır Prae darbesi... Bütun tarihleri vabancı saldırtanlıiı karsısında eıilmekle geçmis bır halkın çocnklan radyoda konusnvorlar: Karde«!İer! Topraklanmıza giren vabancı a'kerleri öldürmeve kalkısmaMn, orlar masumcturlar, vaptıklan ışın anlamını bılmnorlar. a«:ıl suçlular baskalandır Ru sÖ7lerı dmdnjnm zaman dnlü Çek vazan Yaroslav Haşek'in «Aslan asker S%avk»ım andım. Ne sevımlı bır askerdir Şvavk t Sanki canlanmıc Prae radtosunda spıker olmns konastıvor.. ınsan • öldurmevin, dıvor.. Hazin, ama bazm o\dus\ı kadar insanî bir tntnm bu. Bazan hazın sevler ınsanîdır, bazan da eavninsanî'dır. Soz celisi. iseal ordulannın Çeko«lovakia'vı isçali bazındir, ama İnsanî deŞildır Yabancı ordnların CeU balkını Kurtarmak iddıası büsbu tön hazindır. Dfisünıin bır kere Rus, Bul?ar, Macar Polonva, Alman ordnlan birlcsmisler Çeko«lo\aU\a'\ı iseâl ederek Çekoslo\akva'vı kurtaracaklar. Prag caddelerınde dolasan tanklar sankı tank defcil cankartaran arabı^ı .. Boyle kurtarmalara bavılır ınsan . Hele DoSn Alman ordnsıınun kurtarıcılar araiında bulnnması garıp çağrısımlara vol »cıvor. Çunku Almanlar bır kere de 1W Mart'ında Iseâl etmislerdi Çekoslo »akıa'M. Fasıst enmelenn kaı adımlarıvla rap rap inlemisti cad deler. Kımbıhr belkı o gıınlerde Çekoslovakva'vı knrtarmara çe len bir Alman bn?iın de kurtarıcı birliklerin arasında Prae'i veniden zivaret etmek fırsatını bulmusrnr. Gidip kendisiyle konnşnlsa herhalde bu Alman'm ilk sözü: Zaman ne çabak peçivor.. olacaktır. Yaaa çok çabnk geçivor. l"W Mart'ında cakı bır teîmendim, çiçefi bnrnnnda.. fene k^rtarma^ a çplmıstık Çekoslovakva'vı.. Hey gidi günlert Nasıldınız o zaman? Kolumda gamalı haç, ayafımda çizme, Hitlerin ordnsnnda teğmendim. Bngiin? KarlovyVary Konferansı ÇH2S Nisan 1X7 tarihiude Çekoslovakyanın ^" unlü kaplıca »ehri KarlovyVary (Karlsbadl d» Avrupa'dakı Komunist ve tşçi partilerince düzenlenen konferansta • bu konferansa Holianda, İzlanda, Norveç, Roman\a ve Yugoslav Komunist partileri katılmamışlar. tsveçliler ise sadece hir gözlemci Köndermişlerdi şo bildiri yajnnlanmıştı: «Son yıllann denemeleri göstermış bultınuyor ki dunja savaşı kaçımlmaz bır hedef değıldır Bu hedefe sosyahst ülkelenn ve mıllî kurtuluş hare ketlerln birleşık çabalan ile ulaşılabıhr Batı Avrnpa'nm bir kıstm ülkelerdeki sos\a Ust ve sosyal demokrat kuruluşlan, komünistlerle işbirlijn yapılabileceği ve askerî ittifaklar alanında «detente') (gerUirni azalttna) politikasinm lclenmesi gerektiği hnsnsnnda veni ve yapıcı eğiIhnler başgnstermektedir. Hıristiyan çevrelerde banş ve Ucrleme konusanda veni fikirler belirmektedîr. Farkh ulusal koşullar altında hareket eden btzler, kolektif bir früvenUk sistemi knrmak, h«r türlü saldmjn imkânsız kılan devletlerarası iliskıler kurmak ve Avrupa'da bütün dünvada surekli bir barışi trurmak için çalışıvoruı. Bu guç, fakat gerçekleştirilebılen bir gore\dır» "|I>nrün dünva ve 6»lliM> askerî ınrbalık* * tan en çok endıselenen ulkelerin halkov. Un, yukarda sıraladığınıız vonım. belge. anlaşmaUr. devlet adamlartnm karşıhklı zivaretleri ışıfcı altındt • «detente» politikasının hedPfine ulasacagı. yakın bir gelecekte iki super deUetın kendi mihraklan etrafında mevdana pptirdikleti ittifak «istemlerinfn, vani Knwv Atiantik Savutv ma teşkitâtı lle Vsrşova paktlannın kalkarak belki de yerini bir nrtak Avruoa Savunma Sistemine terk edeceğini ummustu. General De Gaulle'ün NVTO'va karşı takindıp eleştirici rutum. NATO askeri kontenjanlannı filkesinde banndırtnama karan da hep batımsız ve huznT içinde bııltınan bir Avrupa'nın varatılabileceçi esasın» davanıyordu. Ne TST ki bütün bu gelişrneler ortasında srka plâna itilen nokta şu olmuştur: Sıvaset, ter. cıhlerini gerçeklestırme sanatıdır GnniımÜ7de süper devletler, »ahip oiduklan silâh tekeli sebebile, gerekli pördukleri anda devletler hııkntnmtın temel iike'erini, ulııslararası taahhutlerin tutniinü kBvvet dençrsi usrıına bir çırpıda kenara ıtehilHorlar. Yirminri viızvılın ikinei Tansında veni bir asamava ulaştıSımız san'lmıştı. Buna eöre ai îttıfaklann bır zamanlar savaş vapmak için ak tedıldiklert, b> Buçtın bu ittifak sıstemlerinin «a vaşlan durdurrnaSa yaradıklan ve c) önümüzde ki vıllarda ıse Ittıfaklarn sadece bansı korumaı •varayacaklan samlıvordu Ne yazık bu iyi crirttşlerin tflmS uzun bir sıire unatulmağ» mahkflmdHT. Sovvetler Birllgi ortada hiç bir dış <a1dm yokken, askeri bir ittifak sistemini kendl hetcemonva«nnı perçinlemek için kullanmaktan çekinmenıiştir. •••• • •>• •••• ••a* •>•• • •>• Turiım ve hava... Hava olaylarının yaşantımıza olan buyuk etkısı ınkar edılemez Örallıkle tunzm yonünden hava olaylarını onceden bılme nin değen fazladır. Tunst, gidecegi yerin iklimlni bilmek ister. turist guzergahı nın havasını bilmek ister ve turist vaşıvaca&ı yerin havasını bılmek ister Bu sorularınm cevabını almadıkça turist, turist olamaz. tki gün öncesi bir görev gesd mızde uğradığımız tstanbulun g\lney ucundsm güîel bır beldede bu ihtıyacı o kadar açık «e samiml olarak gbrdük kl, bugün kü sohbetimize konu etmeyi zevkli bir görev bildim Yalova ilçesinin Çınarcık lslm li güzel bir bucagı vardır. Kuzeyinl temiz Marmara sulanna, güneymi de sayılamıvacak kadaT bol çeşıtli bitki örrüsunü kucak lamış olan yemyeşıl sırtlara da yamış bu küçücük şirin beldenın llerisi İçin vaadettıgi mesut günlerlnl kolayca görmek müm kündür. Orada hava raporlanna olan Ihtiyacı bakm nasıl bzetlediler Bizde, dedıler, hayat hava raporu ile başlar ve ylne hava ra poru lle bıter. Üç gün hava bot du ve ortalama beş altı bin klşl bızl terketti, dediler. Ekmeeimi ö bu yöne bağladık bte. dedl ler ve bizım o beldede bir me teorolojl tstasyonu kurmak için yaptıgımız bn çalışmaya topluca yardım ettiler. Turist bizım vellnimetimtedlr, diyor Çınarcıklı ve bu zihniyetle S çalısıyor. ag. Aydın kişiler yönetlyor ÇIMJ^ ( cığı, 1leri düşünüy6f»e. çallîJP*jt yorlar. Mutlaka ilerllvecek bu belde, mutlaka gelişecek. Şımdl gelelim Çınarcıkhlann : sorulanna: Mevsim bitti mı? derier. Derlenıp toparlanalım rru artık', derler Ağustos ayının son on günU İçinde yuruumuz yagışlı hava klt lelerinın etkısıne gırer ve mevsım donüşü olarak nıtelenır bu Oysa, onumüzd.n Eylul ayı da vardır ve sonbahardan çaJınıp yaz mevsımıne eklenen en guzel aydır Eylul. Marmara bölgesi ve batı bolgelerımızde yaz mevsımi sonbahara doğru uzamıştır Ey lul ayını, yaz artığı olarak dü şunmek gerekır. Deniz suyu sı caklığı en yuksek değerini bul du, 23 derecedir Gelıp geçici sagnak yağışlannın arda bıraktığı serın hava geçeeektir. Yıne sıcak gunler görecegız ve yaz 1 mevsiminl tuç değılse Eylül or} tasına kadar sürdürecejiz. Bol güneşli gunler etendim. Sovyetlerin yeni dış politikası 4e yajınlamıs olduğu •NATO'nun geleceğU adlı broşıırde şu teşhıslerı ko\muştu: «Beş \tl once Batı Avrupa, So\%et!erın askeri saldtrı ıhtımalı dolayı^ıle olağanustu şekılde urkmuştu Bu sebeple Batı Avrupa ulkelerını ıçıne alan askerî ıttıfak sıstemi, yani NATO, stratejısını (Deterrence) yanı, sılâhla yıldırma esasına oturtmuştu. Bugun Avrupa'da yaygm olan sıvasi ıklım (Detente), yanı karşılıklı sâbıt kuvvetler bulundurma suretıle gergınhği azaltmadan yanadır. Bu fıkır ütlımınm dayandığı gerekçe, Sovyetler Bırlığinın, Doğu Avrupa'dakı muttefıklerı arasında yaygınlaşan OBatılaşma) akımımn h*gorurlukle karşılajtığı tarzındakı ıyımser goru«.'ur Gerçekten eldekı bılgı ve venlerın tümü Sovyetler Bırüğı ve Vsrşova paktına dahıl dığer uyelerın askerî tshdid »çısından statık bir duruma ulaştıklarını gösterıyor. Sovyetler Birhği günümüzde daha çok iç duzeni ıle ılgıli meseleler ve Avrupa dısı sorunlarla meşgul olmaktadır Amerika ile Sovyetlerin Avrupa ıle ılgılı menfaatlerı, artan olçude bır benzerlığe hattâ ayniyete doğru gıtraektedır » (1) Stratejik DlI•^ nndradakiSir Alastair Etutlor Enstitüsii »67* rektoru Buchan, Kasım Acı gerçek :::: •••• • MARMARA BÖLGESt : Dunden ıtıbaren bol guneşlı bır hava akımı etkısme gırtnı; ve ısınmaya baslatnıştır. Kuzey bolgelenmıze kadar «okulan hafıf bır yağısın y»nn ve ertesı günü Trakya'yi etkıleme»! bekleniyor Yer yer hafıf sağanak gorulecektır. Yağışın sşağıya doğru sarkarak Marmara'yı d a * etkılemesı beklenmektedır. Üç gün sure tle bolgede yer yer sağanak ve hafıf sıcaklık duşüşu hıssedılecektır Marmara'da denız suyu tıcaklığı derecesıni ko ruyacak, sncık kara sıcakhğt denız banyosu için elverışlı olmayacaktır. • KARADENİZ SAHlLt: Doğu Karadenız'e kadar uzanmıs olan yağış kesılıyor Parçalı bulutlu bır hava akımina gırmek uzeredır ve ısınma baslamıştır Ancak, yarından sonra yenı bir kotu hava ayırımı batı Karadenız'e tokulacak ve sahıl boyunca arahklı yağış bırakmaya baslayacaktır. Hafta boyunca yağış almaya namzettir Sıcaklık dağılımı geçen haftadan bir u daha yuksek olacaktır. Harmel raporu "t 9 " yılmın Arahk ayında NATO'nun gele6? "• ceği ve onunla ilgili gorevlerini tesbit etmek fizere 15 NATO ülkesinin Dısişteri Bakanlan tarafından kabul edilprek kısaca Harmel raporu olarak adlandırılan resmî belppnin 4. maddesinde avnen şunlar yazılıdır. «Sovvetler BırlıÇı dünvamn ıkı super devletınden biri halıne gelmiştır, fakat komunıst âlem artık monolitık, yanı yekpare değıldır (Banş içinde birlikte yasama) şeklindeici Sovyet doktrınl batı ıle olan ılışkılerınin mahiyetlnl değiştirmıştır.» Doğu Batı ilişkileri "İ 968 yılmın Ocak ayinda Amerika'da çıkan *• «Poreıgn Affairs» (Dış politika sornnlan) adlı dergide Harvard Universitesi mensuplanndan Sovvet nzmanı Zbignie1* Brıeıinski «DoğuBatt bansmasının çerçevesı» adlı makalesinde şu tahminleri ytırütmüştür: «önümüzdeki on yıl boyunca Marksızm Lerunızmın militan vonlermın artan ölçüde erozyon, yani entılmesıne şahıt olacağız. Çın • Rus anlaşmazhğı ve Sovyetler Bırllgının iç politika alanmda belirecek olan baskılir bu eğıllmi daha da kuvvetlendlrecektır. İdeoloü alanında belirecek olan bu defişiklıkler, beraberlnde sıyasal değışmeler de getırecektır. Sovyet ler Birlıği ve dığer Dogu Avrupa ülkelen daha urun bır süre boyunca tek parti dıktatorlügunU alakoyacsklardır. Fakat bu ülkelerde gelışen sosyal ve ekonomık gıriît yapılar sebebıle, bunlar sl3raset ve fikir alanında belirecek olan lıberallesme ve protesto hareketlenne karşı daha fazla hoşgörürlülük gostereceklerdır Komunist ekonomilerde başlayan ademi merkezıyetçılık, merkezl plânlama sebebıle handıkapa uğramış olan rrulletlerarası ekonomık işbırlığıni kolaylaştıracaktır.» (2). •Hi :":• •*•• :•:• • •a* aaaa aaa» :::: :::: • İÇ ANADOLÜ : Isınmaya Jbaşlamıştır ve hafta boyunca devam edecektır Geçen hafta içinde gorulen sağanak geçışlen ve sıcaklık duşuşu tekrar gorulmeyecektır Mevsımıne uygun sıcaklıkta ve yağışsız bır haftaya hazırlanahrft. • EGE BÖLGESt : Bol gün«şlı gunlerle sıcak bır haftaya başlıyor. Hafta boyunca ısınma devam edecektır. Kuzey kesımlerde gorülecek olan hafıf saJanak «an geçışlert bolgeyı etkıleyemıyecektır. Golgede 34 35 deremıy ceye ceyı kadar yukselecek sıcaklık beklenmelıdır. Ege'de su sıcaklıgı 25 dereceyi bulacaktır Varşova Paktı talin'in ölıimfinden iki yıl sonra ve Batı Alm»nya'mn Paris anlaşması volu ıle NATO'ya kabulünden beş fün sonra 14 Mayıs 1935 de Do|u Avrupa'daki komunist devletlerin silâhh lravvetieTini Sovyet komutanlığına tâbi kılmak üzere aktedılen Varşova paktının bırinci maddesi nyarınca, «Taraflar, Bırleşmiş Mületler şartı na uygun olarak uluslararası ıhşkıler alanında nvret Knsva, Vomflnist ülkelcr arasında lideTİigini kabul ettiraıek için geleneksel silâh olsn kaba ktıvveti veg tutmuştur. Kendi RÜvenliği için hayatî saydığı «Cordon sanıtaıre» (Sa&lık kusağı) mn en önemli halkası savtlan Okoslovakva'da özgiirlök ve demokrasne doğru atılan adımlan nihavet tanklarla ezme volunu tercih etmiştir. Böylece Sovvet empervalizminin çıplak yüzü tartışma Rötürmeı şekilde karşımııa çikmıştır. Bn empervalinn. dünva statııkosu içinde kendisince s'&ı sahibi bulundufu nbfuz bölsesindf diledijti şekilde hareket etme serbestisini kendine tanımıştır Yifinlan top, tüfek ve tanklarla yıldırmak mürnkıindiır, fakat fikirler bilindiği üzere smır tammazlar. Divaiektik süreç'e nygun olarak öîRÜrlugu baskı altında tutmak isteyen bir ulke, ergeç bunun tepkisini kendi sınırlan içinde duvacaktır. O zamana kadar mucadelenin tum ağiTİığı, bzgurlükleri için (tönüllerini, Iradelerini \e havatlarını ipotek etmiş olan Cekoslovakvalılann omuzuna yuklenmiş bulunmaktadır. (1) Alastair Buchan, The Futnre ot Nato, înternatıonal Concılıatıon, Nov. 1967, No 565, Sh. 910 (2) Zbıgnievv Brzezinskl, The Pramework of East • West Reconcılıation, Foreipı Affairs Janu»ry 1968, Sh. 268 269 Sonuç Gamalı haçı çıkardık, ktzıl yıldın taktık. yaşlı bir albay oldok.. Neler bissedivorstıntııT Ben askerim, dnvgnlarıra safırdır, verilen emrl yapanm. Prag'ı nasıl bnldnnuz? Çok çflismis. cenginleşmls. e?çti|imiı yollarda Inanılmıyarak bir çelişrae gSrdiım. Çekoslovakya ıiiıel memleket, medeni memleket.. Gene kortarmava geldini* bn gfizel memleketU Evet, gene knrtarmava geldik. Ya halkı nısıl buldnnuıT Halk eskisi gibi Nasıl? Sırtını dBnflvor bize, vnhalıyor, snratımııa tuknrflT t$b\ bakiTor.. Ne tnhaf. hepsinin cöılerinde eski hınç ve nefreti okovor iribivım. 1939 Mart'ında da bSyleydiler bnnlar. Anlasılan halk degişmemiş. Siı degistiniı mt? Bilmem.. lnsan yaslandıkça değişiyor derler., tnançlarınız eskisi gibl mi? Biz askeriz, verilen emrl vapans. O sırada bir Macar snbayı «oknlnr yanımııa, Siı nerelisinis teğmenim? Bndapeşteli.. Sovyetler tanklarla ılıt kurtarmaya geldifi lamap kaç yaşındaydınız? On iki Ve simdi Çekoslov»kya*yı*1tanklaT geliyorsunnı Evet Ne tnhaf dünya! Ti\atro tle gerçek arasında pek fark yok. Ve insan bütün bnnlan duşunürken, Aslan Aıker Şvayk'm Prag radyosnndakı sesı çınlıvor knlaklarında: Kardeşler! Sakın topraklarımıza giren askerleri Sldfirmeyin. onlar ne yaptıklarını bılmıyorlar, onlann suçu yok «<•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••*•••••••»••••••••• aaa aaa >BB« • ••a • III ::: ••• • ••I ••• «••• =::: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• fepaa •••• •ııı UL: •••• • ••a •••* •••• • ••• iiii • AKDENİZ SAHİLÎ : Kuzey bölgelerde gorulen yağıştan etkılenmedı ve sıcak bir yaz haftası daha tamaralandı. Bekledığımız gunler içinde önemli bır hava olayı görulmeyecektır. Sıcaklık ortalaması golgede 35 dereceyı aşacaktır. Akdenız sahıllerınde su sıcaklığı 27,28 dereceyı bulmuştur. L BÖLGESt : Yağı?h bır hafta sonu tamamlanıyor. Sıcaklık duşüşü hıssedıhr olmuş tur. Parçalı, bu'utlu ve guneşlı bır haftaya gırilecektır. Sıcaklık yüksehşı beklenmektedır. Gece saatlennde soğuma ve sıs olayı normaldır, beklenmelıdır. ttıensucat santral t.a.ş. ELEMAN ARIYOR Şirketimizin muhtelıf klsnnlarında istıhdam ediîmek üzere askerliğiru yapmış, Tekstıl Muhendisi ve Mensucat Sanat Enstitıisu mezunu elemanlar aranmaktadır. İsteklılerın: Kazlıçeşrae, Demırhane Cad. No. 126 da kurulu Fabnkamıza şahsen muracaatlan nca olunur •••••»•»»»•••••»•••••••»•< Erol Yayınevı: 649916 •••••• Sayın Cumhuriyet Okuyucularına Eşinlzln, ^ocuklannızın g e l c c e ğ i ile iigileniyorsanıt veya İlerkı bır tanhte toplu bır paraya sahıp olmak istiyorsana, yaşınız 2250 arasında ise \e gunde 1 lıra tasarruf yapabilirseEiz bu kuponu dotdurarak P. K. 102 Beyoğlu adresıne postalayınız. TAM HAYAT sızı aydınlatacak bir Danışrnanım veya bır brostıruDü ÜCRETSİZ olaıak adresinue Köuderecekür. Adınız, Soyadınız: Adresi&izj OZEL ATA KOLEJİ KURULUŞ 1958 İLK, ORTA ve LISE kısımlarının bütün smıflarına YATIL1 ve GİJNDÜZLÜ • GtNEYDOGü BÖLGESt: Yurdumuzun en ııcak bolgesi oldu. Yağışsız bır haîta tamamlanıyor. Guney yonlu sıcak hava akımı etkısı önumuzdekı hafta ıçınd* de gorülecek ve sıcaklık yuksellşi devam edecektır. Golgede 40 dereceye yaklaşacak olan yuksek ııcaklıklar beklevelım motel restaurant plâj 212 € m r i n i 2 d e d İr Tcl: 534801 7'Pendik >••••••»»•»••••••»•••••••••••»•••»••»»•»»•••• Cumhuriyet 9918 • ( ÖĞRENCİ KAYIDINA DEVAM ETMEKTEDİR Eskı oğrencılerin kavıtlarını yerulemelen gerekır. ETILEB. Tel 63 68 78 63 37 86 Üâncılık: 83359909 Mesleğiolt: Yaşuut: Yeni Ajans 47419905 | Sayın Doktor ve İEczacılara açıklamtf: 20 Ağustos 1968 tarıhlı (Bır İstanbul gazetesmin) birincı sayfasmda saym Saglık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr Vedat Alı Ozkan'ın eczanelen denetlernelen sırasında toplatılan üâçların resımlerı arasında «ROMAZOL» Ampul ısıra'ı fırmamız ılâcının da yer aldığını uzulerek gorduk. Tababete arzedüdığı gunden bu yana sayın hekim ve eczacıların haklı ügılenne ulaşan «ROMAZOL» hakkmda Sağlık Bakanhğmca, hıçbır tanhte toplattirma karan aUnmadıgmı sayın hekım, eczacı ve halkımıza onemle duyurur, olayın suçluları hakkında kanunî hakkımızı kullanacağımızı arzederiı. • ? Dl. LCVCBt V "Chîvas Dünyanm en iyi Iskoç viskisi şimdi Türkiye'de Not: İ2yılhkl>u harika vhki, yalnız Tekel Taksim Mağazası ile Tekel istanbul (Sirkeci Deposu) ve Ankara Bajmudürluklerinâen temin d 2. Chivas Regal jijelerinın ağıı hususi surette yapıliKijtır. Tekrar dolduruiafflaz. TJm. Üulttttttk Nisanlandılar İSTANBUL DOKTOR VE'ECZACILARA 23.8 9«S Cumhuriyet » M EPSAMIN AMPUL ı KAN DİNDİRİCI • ANTIFIBRINOLITIK . ANTIPROTEOUTIK • ANTIHISTAMINIK J ECZA OEPOLARI VE ECZANT".ERE TEVZI EDILMIŞTİR FİÜZ LABORATUARİ Sanayı ve Tıcaret Lld Sti •>• Serpll ve Tajar Demlrkıhç *• otulları Murat TuiKİ'in f« dojumunu mu]d*lerler ^ SABA Ilâç Sanayii ve Ticaret A. §. Reklâmcılık 32369914 •••••< • Bakırkoy 19 8 1968 Q •»•••••< ••••»•»•••»•»•»»»••»»»»»•»»• CvuahurtyM • UU.T Manajaa' 2390 9910
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog