Bugünden 1930'a 5,453,648 adet makaleKatalog


«
»

I TEKNtK ÜNtVERStTE Girij Imtihaolarına Hazırlama Kurslan 2 Eylul'de başlıyor Kayıtlara başlanmıştır, broşur isteyiniz. GÜVEN DERSHANESİ Osmanbey Halâskârgazi Cad. No. 200 Telefon: 47 46 68 Ilâncılık: 79539908 umhuriyet KTJRUCUSTJ: TÜNÜS NADİ 45. Vl/ fOVf * * K,savi^PWo ntepen'ın bir şaheseri Çİtitjpi KİZI ve AŞKI Jî romanının yazarı nefes aluuaaj/r okM^^ak bir roman tarrtı guze^ggfj ^ H t canlandırmiştır. BaştanbaJŞ^K Pbera ve aşkla dolu Kitafll Sb^Hyinız? İ T İ M A ^ •KTj^tt£ V I T K " r l k : 35329901 bu eseHpFaşkı. ibtirası, kını ve inti gA^Bçıktı. 1B8S1 •"*"*• Telgrai r* mektup adreri: Cumhunyei tstanbuJ Posta Kutusu tstanbul No 248 Teleionlar: 22 42 »0 2 2 42 « 6 2 2 4 2 » 7 2 2 4 2 » 8 2 2 4 2 M CummfeSf * " H I 1 1 2 4 AâdCfOS H 9 T9£8 Cağaloğlu, Naf Kah^^HHvo. 1 9 Posta Kutusu^HKîiBnbul " " Ruslar, hür Çek radyolarını da sustururken.. Soıryet tankları biraz ötede.. Özgen ACAR BERG. (Sınır Karakoln) 20 gun once Komunın dunvanın lıderlerı arasında Zırve Konferansının 3apıldığı Bratıvlava şeh rı sısler altında. Arada sırada riolaşan hehkopterleri ve mıglerı seyredıyoru7 . Ya da Vatanlarına ozgurluk savası içın gozu yaslı donen Çek vatandaslarım .. Avustur\a polisınden Çek vızesıni gostererek aldığım vize ile sınır hattını aşarak Çek karakoluna geçtım. Gumruk memurları ve pohslerı durgundu. Ağlıyordu bın, içın içın . Vızemı gosterdım, zorakı guidu: «Ben sizi bıraksam bile bir kilametre ötedeki Rns Unklarım asamazsınız, va da mülteci sa(Arkası Sa. 7. Sü. 7 rte) MOSKOVADA PAZARUK BflSlflDI ÇEK CUMHURBAŞKANI, SOVYET BAŞKENTİNDE TÖRENLE KARŞILANDI BERG. (ÇEK SINIR KAF.AKOLU) Rus, Macar, Dopı Alman, Polon>a \e Bulgar silâhlı birlıklerinin, Çekoslovak>a°\ı işgali sırasında, bu ülkede bulunup. Pr<ıe büyükelçiligimize sıgınan 35 kadar v«tandaşuEizın sıkıntılı duruutu, devam etmektedir. TA\K \e GENÇ KIZ Sovyctlerle dort orta^ının, daha bu ay başlarında dostça gelip, Çeklerle anlasmara \ardıkları Pratislava kenti burası Ancak, Ruslar ve diferleri, bu defa dostça relmediler. Tanklarıyla, toplanyla. bo şirin kente otardolar. Iste; mini etekli bir Çek kızı, Rns tanklarının açtıfı ateşin korknsnndan bir yerlere kaçıyor (THA'UPÎ) Suç ve Ceza ekoslovakya'nın basına gelen felâket bütün dunyada dprin tepkilere yol açtı. Başta bzgÜT sosyalist iilkeler olmak üzere her yerde Ruslara karşı sert ve lonayıcı protcsto sesleri yükseliyar. lnsan ve millet haysiyetine değer veren her kalem. zavallı Çeklere indirilen yumruğun acısını dile getirmekte yarış halindedir. Bu gidişle, bu sıralarda kurulması beklenen Çek kukla bükümetinin çekeceği var demektir. Bundan 30 yıl önce Hitler'in Prag'da işbaşına getirdiği Haha gibi, yeni kuklalar da ipleri başkalarımn clindc kendi halfclariyle hiç bir ilişki kuramaksızın bir «iire ortaklıkta maskara olmaktan gayri bir varlık gösteremneceğe benzerler. Tıpkı Haha tihi, kimliklerini henuz bilmediÜmiz yeni Praj knklalan da, Çek halkının \e diınya kamu oyunun jfittikçe üzerlerinde \oğunlaşan nefretiyle. korkudan yürekleri titriyerek yapayalnız bir koşede oturacakJardır ber halde. Vicdanlarını burkan ezildik duygusunu yenebilmek için halka baskı yapmayı da deneyecekler, fakat ne yaparlarsa yapsınlar jçinde çırpınacakları yalnızlığı daha da yoğunlastırmaktan başka bir sonuç elde edemiyeceklerdir. \ma onlann ipıni ellerinde tutan efendiler de aynı valnıziifi pa^Iaşacak durııma onlarla beraber düşecek gorünmektedirler. Lenin bir vazısında Çarlık Rusyasından soz ederken «milletlerin zindanı» deyimini kullanmış imiş. Oktobr devriminin elli birinci yıldönumünde a>nı dpyimi yeni Rus>a hakkmda kullanmak fırsatını başkalarma »ermis olmak. Sovypt vnneticileri hesabına her halde 6vümjlecek bir tutum olmasa gerektir. Ikinci Cihan Sava^mdan bu yana yervüzündeki sırı so! dediğimız sosyalist akım monolitik (yekpârelik) niteliğini zamanla yitirmiş, kimi ülkelerde daha ılımlı bir biçime gireıken kimi ülkelerde tersine. daha katı daha sert, uzlaşma kabul etmez. topvekun devrimci bir karaktere dönüşür olmuştu. Cfak avrıntılan bir yana bırakırsak, kabataslak uçe ayırabileceğimiz bu sıralamda Sovyet Rusya orta\a doğru, Uımlılara yakın bir \erde bu!unuyordu. «Ulusal bağimsızlıklara sajgı!» «Her ulusun sosyalizmi kendi hoşullarına uvgun nlarak kendi alanaklan ile gelistirmesi!» gibi temel ilkeleri. daha geçen gün imzalanan Bratislaıa bildirisinde de o'îumamış mıydık? Bu Ukelere »ırt çeıiren bir So»yet Rusvanın bütün dünyada olumsuz tepkilere yol açacağinı Sovyet vöneticileri elbette hesaphyor bundan ötürü milletlerarası politika arenasında ufnyacaklan ağır kayıpları elbette ölçüp biçiyorlardı. Buna karşılık. k?zançları ne olacaktı? Otuz yıl önce Hitler'in aradığı «hayat sahası» na karşılık bugün onu aynen taklit etmekle So\yet yöneticileri acaba kendi güvenlikleri için kurduklan tampon bölgp^i giiçlendirmiş olacaklar mıdır? Bu soruya olumlu bir cevap bulmak güçtür. Bununla beraber son darbs ile Sov>et sınır <ruvenliğinın sa^lamlaştırıidığını kabul etsek bile vapilan hareketin cirkinliğinı ve haksızhçını '>ağıslamaTa imkân yoktur. Suçu işlivenler bunun cezasını ileride muttaka çekeceklerdir. sıgınan 35 Törk arasında 5 profesör, 2 doçent var Kimler var? Batı'nın hab?r, Cck 1 îilkınıa da moral kaynağı hu/ Çek i'adyolaruıı sıı^turmak aıracıyla, Ruslarm bir tren dolusu nıodern aracı yola çikardıkları sıralarda, Çekoslorakya Cumhurbaşkanı Pvoboda da dun Moskova'da, Sovyet yönetıcilenyle rekoslovakya'nıfl ve Çek halkının geitceği ui.erınde pazarlığa baâlamıstır. Kremiın hderlerının tanımadığı Oldnch Cernık hukumetıni «Meşru Çek hüknmeti» kabul «den ve gızlı bir radyo istasvonundan, Rus askerlerı ıçın «Dâvetsiz gelenler, çeldikleri gibi gideceklerdir» dıjen Çekoslcnak ya Cumhurbaskanı Ludvık Svoboda, Vnukovo 2 hava alanında butun Sovyet İjderlerının hazır bulunduğu bir torenle «Dost ve kardeş bir ülkenin mümtaz bir devlet başkanı» olarak kar=ılanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Prag Eüvukelçılığımizde buiucan vatandaşlanmız arasında buradakı jeo'ojı konferansına katılan, İTÜ Maden Fakultesı Dekaru Prof Kemal Erguvanlı. Prof. Ekrem Göktu, Doç. Şakir Abdulselâmoğlu ile Doç. Cazibe Sa>ar ve İ U. Jeolojı bolumunden Prof. Mehmet Akartuna, Prof. Atife Düzer üe Prof. Ahmetcan Olcay bu lunmaktadır. Bazı oğretım uyelermın eşlen de, Buyukelçılıktedır. BU SERPUSUN ISMINE SAPKA DENİR «MEŞ'UM TREN» DURDURULDU! PRAG, (a a) Hur Çek Radjolarının yayımlarını bozmak ıçın Rusva'dan yola çıkanlan \e elektronık malzeme\ı Pıaga getırmekte olan tren, Hürriyet Savaşçıları» tarafından Ceska Trebovada durdurulmustur. Ancak. kımse trenın nasıl durduru'duğunu bılmemektedır Gızlı bıı radyo, elektronık malzeme taşıyan trenın Polonya' dan hareketle Olomouo'u geçtığını ve durdurulması gerektığını bıldırmıstır Bunun hemen arkasından, baska bir ıstasyon. lokomotıfın «5599» numaravı ta=ırfıgını ısaretle «Tren, Prag'a ne kadar geç varırsa, o kadar i>i olur. A artnaması. en hayıriısıdır» demıştır Yardım istendi Tatılde bulunan Prag Buyukel çımıze vekıllik eden. Musteşar Selçuk Toker, dun sabah Vıyana, Varşo\a ve Bukreş Buyukelçılık lerıyle Batı Almanya'dakı butua konsolosluklanmıza mesaj gondererek, sıkıntılı durumu aksettırmış ve ımkânlar dahılınde yıyecek yardımı ıstemıştır 0 günlerin şalvarlı, iesli Raii Ustası, bugün şapka giyiyor Tikret OTYAM ^STAMONU cBüyuk halaskârımız ve misafirimiz Gazi Mustafa Kemal Paşa hazretleri bugün şehrimizde bnlunacaklardır.» SON DAKIKA: A.NKARA, (Cumhurnet Bürosn) Prag'tan, Dışışlerı Bakanhgma son gelen haberlere gore, Çekoslovakja'da bulunan ve sığındıkları Türk elçılığınde yıyecek sıkıntısı çeken Turkler Çekoslovakya'aan ayrılmava baslamışlardır. SVOBODA MOSKOVADA Çekoslovakjaıı tankia. topla ele geçiren Ruslar dün, istilâ ettikieri ülkenin Cumhurbaşkanı SvohodaM. a 1 aıaalanınrts. tnrcnl» handoyla karşıladılar.. <APi IÇTE Sovyet Ticaret Ataşelif*inin camları kırıldı Sovyetler Birligi ve Varsova Paktının 4 fiyesi tarafından Çekoslovakya'nın işgalinin tepkileri dün de devam etmis, çesitli kurulnslar, yayınladıkları bildirilerle olayı kınamıslardır. Bu arada, Ankara'da 6 genç, Sovvetler Birli|i Ticaret Ataselifeini siyıha boyamıs, camlannı da parçalamıslardır. Dubçek'in öldürüldüğü söylentisi çıktı (DIŞ HABERLER SERVİSİJ PRAG Işgalın ılk gununde bir zırh'ı arabayla belırsız bir mıkamete goturulen Çek hderı Dubçek'ın oldurulduğune aıt haberler dolaşmaktadır. Dubçek'ın Moskova'ya goturulduğu soylentılerıne > erını bırakan bu olum haben. buyuk bir endışe ve uzun tu ile ızlenmektedıı Mo=ko\a'dakı so\ lentılere gore de, Çekoslovak Komunıst Par tı lıderı Alevander Dubçek ile Basbakan Oldnch Cernık, Rus baskentınde bulunmaktadıılar. (Arkası Sa, 7. Ssü. i de) • K Kastamonu Halk Kitaplığmın 4602/8 demirbaş nuınarasma kayıtlı <Açıksöa» gazetesinin 23 Ağustos 1341 (1925) tarilıli sayısjnın manşeti bu.. Nıtekım Buyuk Kurtarıcı Mustafa Kemal, Kastamonu'ya gelmıstı, ertesı gunu BeledıVe'de esnaf temsılcılenni kabul edecektı. Salona, halkın arasına başı açık olarak gırdı. Esnafa, sanatları hakkında sorular yöneltti. Çakır gozlerıyle etrafı süzuyordu. Bir terzı istedı. Terziye şal(Arkasi Sa. 7, Sü. 7 de) Malkoçoğlu Ayhan ığlu Vitrin camlan kınldı KAN'LI BAYRAK Düşman kurşunlanna hedef olup can leren Çeklerin kanlarına bulanmıs bir bayrak, acıdan, hırstan katılasmıs genç yüzler ve yanan bir So^yet tankı . (THA/UPI) B. M. GÜVENLİK KONSEYİ ANKARA, .Cnmhnrivet Bürosn) Sovyetler Bırhğı'nın Ataturk (Arkası Sa. 7. Sü. 6 IU) Atatürk'ün Kastamonu'ya gelişi törenlerle amldı KASTAMONü Ataturk'ur hapka ve Kıyafet Devnmı ıçm Kastamonu'ya geUşınln 43. yıldonumu dun şehnmizde torenlerle kutlanmıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Çekoslovok Dromı Yazan: Prof. Dr. Nermin ABADAN • Kızıl Çin de işgale tepki gösterdi ^Saldırı hayasızlıktır DIŞTA (DIŞ HABERLEU SERVrSl) Sovyetler Bırlıgı ile dort Varîova Paktı üyesi ortağının, Çekos lovakyayı lstllftundan bu yana, (Arkası S*. 7, Sü. 1 de) Takbih istiyen kararı Rusya veto etti NEW YORK Bırleşmiş Mılletler Güvenlık Konseyı, Türkıye saatı ile onceki gece yansından sonra başlıyan oturumunu. dun sabah saat 10 da bıtırmış, Batıü iiyeleftflv Sovyetlerle ıstılâcı ortak lannın ierhal Çekoslovakyadan çe kılmesını ve bu saldırgan ülkeların takbjhını ongoren karar sureH, Sovyet, başdelegesi Jacop Mallk tarafından veto edılmıştir (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) NADİR NADİ Yarın "CÜMHÜR/yCT,,le Bazün 2. Sayiamızda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog