Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

!ŞAHESER ROMANLAR£nBuyü<( Yazarların £n Güzel Bserltri Yazao: KENYON ALEV ALEV Yeni çıktı Lln Çeriren: V. GUltekiı JrtgiBı Şairf Byron'un Sanot, Aşk, Ihfitm rçind» AUv Alev Yonıp Tutujan Hayoti Bu Romanda Bütun HcyacanıyU Anlatılmıştır. umhuriYet KTJRUCUSU: YUNTIS NADİ 15830 1 " Telgrsi rp melrrup adreei: Curahuriyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 22 4 2 3 9 İ SLÂM PEDİSİ bu cüzMevcu yeniden ler Millî Egi bastmlmıştır. bütün kiBakanhk Ya( â^fiyatla saultapçılarda 10. maktadır. (Basın: 23508) 9883 64. ve,< (2. Baskı) OÛVEN. Cuma 25 Ağustos 1968 Dubçek'in Rusya'ya götürüldüğü söy/eniyor ÇEKLER BOYUN EGM1Y0R Özoen Acar Bildiriyor Işgâl altmdaki Çekoslovakya'nın bütün kilit noktalarını ele geçiren Varşova Paktı kuvvctleri, dün do halktan ve özellikle gençîerden mukavemet görmüşlerdir. Sıkı yonetim ilâıı ediien Prag'ta ateş sesleri duyıüurken, \adavski Alanında 20 bin Çek, Dubçek'in serbest bırakılmas» için gösterilcr yapmışlardır. Öte yandan bir zuhlı arabayia biliııımyen bir yere götürülen Dubçek'in âkibett bitimacmektedir. Bu arada bân Çck liderlerinin işgalcilerle işbirliği yaptıktan ileri sürülürken, Cunıhurbaşkam Svoboda'nın halka mukavemet ve cesaret tavsiye eden konuşmaları radyoda yaymlanmaktactır. Moskova'daki Pravda gazetesi ise, Dubçek ve arkadaşlarmı hıyaBetle itham cdeıı bir makale yayınlamıştır. VİYANA Sovyetler ve dört Varşova Paktı üyesi Ulke taralından teeavüze uğrıyan Çekoslovak yada, işgalin ikinci glinünde mukavemet şiddetlenmiştir. Resmî Sovyet Ajansı Tass da Dubçek taraftarı kuvvetlerin 4 zırhlı Sovyet aracıru ateşe verdik lerini doğrulamıştır. Bütün radyolan ve haberleşme merkezlerini işgal eden yabancı kuvvetlere rağmen, Prag'la diğer şehirlerde yer alan şiddetli çatışmalar çeşitli kaynaklar aracıhğıyla dünyaya yayılmaktadır. «Hür Praç Radyosu» adıyla yayın yapan bir pizli radyo istasyonu, Viyanada dinlenen yayınında Prag sokakla rında şiddetli çarpışmalar olduğu nu bildirmiştir. (Arkasi Sa. 7. Sfi. 6 da) BAYRAKLARIN GÖLGESİNDE YANAN TANK Salı gecesı s .nırı aşıp Çekoslovakya başkentı l ı a g ı n göbeğine kadar gııen Rus «skerleri, bu defa pek dostça karşllanmadı, bu kentte. Çekler Faşist Nazi Almanyasınm ordularına kaışı ne cins bir nefret duydularsa, ö'nceki gün, Rusların işgal ordularına da aynı cins nefreti duydular ve bunu Ruslara anlatmaktan geri kalmadılar. Sovyetlerin resmî Ajansı Tass'm da doğruladığı gibi, elde bayrak, 4 Rus zırhlı aracını yaktılar. Dubçek'in rakipleri işgali desteklediler PRAG Eylül avında yapılması beklenen ve Dubçek'in galebesiyle sonuçlanacağı ümid edılen Çekoslovak Komünist Parti olağanüstü kongresi, dün Sovyet toplarının gölgesi altında toplanmıştır. 927 delegenin katıldığı kongreye, işgal kuvvetleriyle işbirliği yapılmasını teklif eden 7 Merkez Komitesi üyesinin hâkim olduğu söylenmektedir. Kongre başlamadan önce, Çekoslovakya Komünist Partisi Merkez Komitesinin 50 asli ve 19 yedek üyesi dün sabah Praha otelinde toplanmışlardır. Toplantı başlar başlamaz otel Sovyet subayları ve tankları tarafından çevrilmıştir. Sovyet subaylarrnın yanmda, Merkez Komitesinin Bilak, Kolder, Svestka, tndra ve Barbirek gibi üyeleri de görülmekteydi. Bunlar hep birlikte topîantı salonuna girmışlerdir. (Arkası Sa. 7. Sii. 3 te) İŞBİELİKÇİLER Çek liderler kadrosundaki Kolder, Svestka, Bilak ve Barbirek'in işgalcilerle işbirlifi iaraftarı oldukları ortaya çıktı. Malkoçoğlu Tiirk Hükumeti, Rus Ordusunun çekilmesini istedi AN'KARA, (Cumhuriyet Bürosn) Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağ layangil, Çekoslovakya olaylariyle ilgili olarak dün akşam japtığı açıklamada, hükumetın Çekoslovakya'daki gelişmeleri «Vahim» olarak nitelendirdiğini belırtmış. «Hükumetimiz Çekos(Arkası Sa. 7. Sii. 3 te) TEPKILER STALİN DEVRİNE DÖNtŞ... DIŞTA Prag'da genel ] greve doğru.. PRAG Çek halkımn, işgal kuvvetlerinin ülkelerinden çekilmesini sağlamak amacıyla girişecekleri genel grevle ilgili hazırlıklar tamamlanmıştır. Halk dün gün boyu, Prag sokaklarmda, grevle ilgili talimatlan birbirine iletmiştir. Bir çekilme olmadığı takdirde genel grev, bu sabah başlayacaktır. Hattâ, dün Prag'da klâkson ve düdük sesleri, işgal kuvvetlerini protesto amaciyle yapılacak genel grevin baş ladığını haber vermiştir. SIMR KAPISINDAN İZLENİMLER.. Çek kızlorı, yoidon geçen yobancılara, "Biıi unuimoyın,, diye bağuıyor Belgrad'taki protesto mitingine 200 bin kisi katıldı (Dış Haberler Servisi) Sovyetler Birliği ile Polonya, Macaristan, Bulgaristan ve Doğu Almanyanın, bütün tahminlerin aksine, beklenmedik şekilde, özgürleşme çabası içinde bulunan, Varşova Paktı üyesi Çekoslovakyaya el koyuşlannın, dünya hülcümet ve kamu oylannda yarattığı tepki, dün de bütün şiddeti ile devam etmiş, saldırgan Krem lin, Çek lideri Dubçek'i komünizme ihanetle suçlarken, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Ba kam Dean Rusk, «Çekoslovakyadaki gibî bir mesele ile ilgilenmek söz konusu olduğu zaman, Vietriam meselesi, elimizdeki inv kânlan sınırlandırmaz» demiştir. (Arkan Sı. 7, Sfi. 1 de) Ayhan Başoğlu Çekoslovakya'da açlık tehlikesi var Özgen ACAR GENÇLER, KÂĞITTAN YAPTİKLARI RUS BAYRAĞIM VE ÜZERtNE BAYRAK RESMİ KONMUŞ KÖPEK M.\KETİNİ YAKARKEN.. BERG, (ÇEKOSLOVAKYA SINIR KARAKOLU) Olaylann başlamasından ancak 48 saat sonra Çekoslovakya'dan çıkabilen bir •Türk diplomatı ile Bratislava kapısındaki Berg sınır karakolnnda konuştuğuın zaman ilk sözü, «Büyükelçüiğimize sığınan 35 Türk, açlık tan kınlıyor» oldu. Adımn açıklanmasını istemeyen ; • i "Türk diplomatı, heyecandan söıü ve mühendisiyle birlikte bir • br kaç tüccar ve Prag'tan transit geî: kendlni yitirmiş bir şekilde Türkiçen bazı öğrenciler, olaylar başla• y« Büyükelçiliğinin durumunu kayınca Büyfikelviliğimizı' güçlükle rakol önünde şiddetli yağmur alsığınabildiler. Aynca, otellerinden tında şöyle anlattı: çıkamayan ve muhasara »Hında «Bttyükelçilik mensuplanndan olan b:r miktar daha Tiirk bulun»yn olarak buradaki teolo.ji (Arkası Sa. 1. Sü. 4 te) resine gelen 15 kadar Türk profe Rus Konsolosluğu siyaha boyandı IÇTE Yurdumuzdaki çeşitli kuruluşlar, dün de bildiriler yayınlayarak. Sovyetler Birliği ve dört müttefikinin Çekoslovakya'yı istilâsını siddetle protesto eönişlerdir. (Arkaaı Sa. 7, Sü. 4 de) Güvenlik Konseyine Ruslar'ın takbihini istiyen bir tasarı sunuldu NEW YORK Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Batılı üyeleri tarafından, konseye getirilen «Çekoslovakya'nın istijâsı» konusu. dün de geç saatlere kadar, Batılı delegelerle Rus delegeleri arasında sert tartışmalara yol açmıştır. Batılı üyeler. Konseye, örellikle Sovyetlerin takbihini istiyen bir karar *p«ıri5i .«unnrns(Arkası Sa. 7. SU. 1 de) Pazar günü "CUMHURiYEl ,te [<Mslkoçoğlu>ttan yaratıcuı Ayhan Başoğlu ile yapılan bir röportajı, bugün 5'inci sahifemizde bulacaksınıı.]
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog