Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

Havada Bahar Kokusu Var Genç yazar OKTAY VEREL'in nefis bir «?k ve macera romanı. De&fik bir konusu olan bu romtnm orijinal bir havası vardır. Çok güzel bir kapak içind» lfiks ciltli olarak çıktu Kitapçılardan arayınız. İTİMAT KİTABEVİ Cağaloğlu. Narlıbahçe Sokak No: 19 Posta Kutusu: 1283 İstanbul. Feza Reklâm: 3531 9857 8ON YILLARIN EN İLGt ÇEKİCİ ROMANI umhurİYel KURÜCDSU: YUNUS NADt Çevireri Muharrir, ma kuvvetli görüs ve ve SİYAH'da akse biyatına bir şaheser 5. Baskı Tam te REMZ1 KİT ERIN tıayatım 'KIRMIZI 45 Vlf T5829 Telgrat w mek+up «dresi: Cumburiyet lstanbul Posta Kutusu: îstanbul No 248 Telefontar: 22 4 2 8 0 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 f 9 99 İ.I İlâncılık: 7356 9851 Ruslar, Dubçek'i tutukladı Çekoslovakya isgal etidi Sovyetler, (DIŞ HABERLER SERVİSİ) Dubçek önderliğinde bir ıeîorm hareketine girişen Çekoslovakya, başta Sovjetler olmak üzere, Doğu Avrupa'daki Varşova Pal;tı üyesi ülkelerin ordulan tarafından işgal edilınişlir. Çek halkı, istilâcılarla şiddetle çarpışıyor: 23 ölü, 200 yaralı Varşova Paktı Kuvvetleri ülkede idareye el koydu 20 AĞÜSTOS SAAT: 19.00 Sovyet Komünist Partısi Merkez Komitesı 360 üyesi ile gızli bir toplantı yaparak Çekoslovakya'ya askert müdahale kaıan ahyor. Prag'dan telefoto ile alınan ilk resimler 21 AĞÜSTOS SAAT: «3.00 Sovyet, Macar. Bulgar, Doğu Alman ve Polonya bırlıkien karadan ve havadan Çekoslovakya'ya gtriyorlar. Tass ajansı bir bildiri yayınlıyarak, hareketin, ülkede ıhtilâl hazırlıyan yabancı kuvvetlere karşı, Çek yöneticilertn isteği uzenne yapıidığını öne âji;üyor. SAAT: «3.30 Prag radyosu, Çekoslovakya'nın Sovyet is<ılâsma uğradığını, Çek yöneticljennin böyle bır davranışa ka»şı olduklannı bildiriyor. SAAT: 04.09 Istilâ haberini tekrarlıyan radyo, Çek halkını sakın olmaya çağınyor ve milU marş devamlı çalınıyor. SAAT: 04.15 Sovyetlerin Washington, Londra ve Paris Büyükelçileri, bu üç Ulkenin hüku metlerine askeri müdahaleyi bil dirip, harekâtın Çeklerin izni ile yapıidığını ileri sürüyorlar. SAAT: 04.30 Prag'a giren Sov yet birlikleri Prag radyosunu ve dığer bnemll binalan kusatıyor. Radyo halk şarkılan çalıyor. SAAT: 04^5 Amerika Birleşık Devletleri Milli Güvenlık Kurulu Beyaz Saray'da toplanarak, durumu gozden geçirıyor. General de Gaulle, Başbakan Couve de Murvılle'le görüşüyor. SAAT: 05.30 Prag radyosu, Çek halkını sakin olmaya çağırıp, yabancı askerlerle bir ça tışmaya yol açılmamasını istiyor. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Türkiye'nin tarafsız halmasını Dün sabaha karşı saat »3.00'te Çek sınırlarını geçen yabancı knvvetler, sonunda bütün Çekoslovakya'ya hâkim olmnşlardır. Çek Komünist Partisi BiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) rinci Sekreteri Dubçek ve bazı S.S.C.B. Büyükelçıhğı Musteşan Aleksey Voskoboy, dün sa arkadaşları. Rns askerleri tarafından tevkif edilerek, zırhlı bir bah saat 7.30 da Dışışleri Bakanaraçla, bilinmeyen bir yere gölığımız Müsteşarı Büyükelçı Sadı türülmüştür. Eldem'i evinde ziyaret ederek Çekoslovakya olaylan hakkjnda bilIstilâ sırasında çıkan çatısmagi vermiş ve «Türk hükümetinm larda ve özellikle Prag'da, Çetebu olaylar karşısında tarafsız kalka Ajansının ve Prag Radyosumasım» istemiştir. nnn verdiği rakamlara gÖTe, en az 23 kisi ölmüş, 300 kisi de yaVoskoboy, Türk Hükumeüne ileapardı yapmazdı, olurralanmıstır. Bunların bir kıstilmek üzere Eldem'e SSCB Hükudu olmaıdı derken işmının Rus askeri oldnğu bildimetinin Çekoslovakya'da girıştiği te nihayet oldu: Macarilmektedir. Çek Gençleri, Prag'olayları anlatmi5 ve bunların neristan üzerine yaptıkda 5 Sovyet tankını yakmıslardenleri hakkında bilgi vermiştir. ları yürüyüşten tam 1? yıl sondır. SSCB Büyük Elçiük Müsteşarı ra Sovyet ordnları dün sabah ayrıca, bu olayların Türk Sovyet Bu arada, müdahale fikrine Çekoslovakya topraklarına da ilişkilerini etkilememesini ve Türkarsı oldufcu bildirilen Sovyet »yak bastılar. kiye'nin tarafsız kalmasını, Hüku Basbakanı Kosytin'in istifa et12 yıl ara ile patlak veren iki metinin arzu ettiğini de bildirmistiği. yine Prag Radyosunca biltftay »rasında bsşlıca fark, bitir. dirilmiş, fakat Moskova, haberi rineisinin Moskova'da yıldırım Eldem. bu ziyaretten sonra Istanşiddetle yalanlamıştır. Hmyla kararlsştınhp hrmen bul'da tâtildö bulunSn Dı?i?leri Ba Başsız kalan Çek Hükumeti, nygulanması. ikincisinin ise hafkanı Ihsan Sabri Çağlayangü'i araistilâcı Sovyet, Macar, Bulgar, talar boyu süren uzun tartışmayarak durumu anlatmıştır. Doğu Alman ve Polonya hükular, müıakereler, duraksamalar metlerine birer protesto notası Demirel Çağlayangil conanda göıe almabilmiş olmagöndererek, askerî birliklerin aıdır. derhal Çek topraklanndan çekilgörüşmesi Dnrnm henüı iyice aydınlanmesini istemiştir. Öte yandan, Bitlis'te bulunan madıgi için Kremlin'in »on davöte yandan Moskova, yayınlaBaşbakan Süleyman Demirel, Dışranısı hakkında simdiden kedıfcı son bildirilerde, Varşova işleri Bakanı Dısan Sabrı Çağlayan ain yarçılara varmanın güçlüPaktı Silâhlı Kuvvetlerinin, Çegıl ile bir konuşma yapmıştır. tü meydandadır. Ancak, yıllarkoslovakya'da mnkavemetle kar Durum, Cumhurbaşkanı Cevdet danberi nlusal bağımsızlıklar ve Sunay'a da bildirilmiştir. şılandığını doğrularaış ve bu Szgnrlükler konusunda sözü Dışişleri Bakanı Ihsan Sabri Çağ tarz tahriklere son verilmesi gekimseye bırakmak istemiyen, layangil tâtilini yarıda bırakarak rektiğini öne sürmüstür. KUba'dan Vietnam'a kadar her dün akşam Ankaraya dönmuştur. (Arkası Sa. ?. Sü. 1 de) »ntiemperyalist direnisi canü Türkiyenin Prag'daki Büyük Elçi gönfilden destekler gö'rünen si Şahin Uzgören de Istanbul'daki Savyet yönetiminin, Rns sı iznini yarıda kesmıştir. nırlarına hemen bitisik bir Dışişleri Bakanhğı, Çekoslovakksmşn ülkede başgösteren (sosya'da cereyan eden olaylarla ilgıli yılizmi liberallestirme) haolarak Türk Hükumetinin görüşlercketine tataammül edememesi rıni bildiren bir açıklamayı, geç sonnca olarak dünva kamuoyunsaatlere kadar yapmamıştır. da belirecek ağır tepkileri (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) hesapladığı anlaşılıyor. Novotny rejimini demokratik yoldan düsürdükten sonra sosyalist yöntemi daha bir ynmuşatma çabalarına girişen Dabcek, Ruslan ilk gündenberi kuşkulandırmıştı. Geçen gün de bnrada belirttitimiz gibi Rnsların kaygısı rejim sornnu ile değil, doğrndan doğruya Sovyet sınırları• BİR Çek kaynağı. işgale karnın güvenliği ile îlgîli idi. BiMehmet BARLAS 91 olan Sovyet Basbakanı Kolindiği gibi Çekoslovakya hem sigin ve Savunma Bakanı GreçDogu, hem de Batı Almanya'ya ko'nun istifa ettiklerini açıklar gınır komşusudur. Ovsa Doğn ekoslovak topraklarına S>'P> dı. Fakat Moskova bu haberi Almanya'nın hiçbir suretle Babu ulkenın bağımsızlık ve bükesinlikle yalanlamakta geciktıya kayraaması, daha açık bir tunlüğüne tecavuz eden Sovmedi. deyimle, iki Almanya'nın kat'jetler Birliği ile Varşova Paktımn • Jyen birlesmemesi bugünkü kodiğer üyelerini haklı gösterecek şullar altında Sovyet Rusya hehiç bir gerekçe bulunamaz. Kendi sabına hayatî bir önem taşımaksistemi içinde ve hiç bir ulkeye ba tadır. Çekoslovakya'da baslıyağunlı olmadan kaderini çizmeye ça cak bir liberallesme bareketinin lışan Çek halkı, dün. tarih boyungöstereceği gelismeler Rusları ca nefretle anılacak bir saldırıya uğ adamakıllı kuskulandırmıstı. Bn ramıştır... Başta, Sovyetler Birliği olmak hareketin özellikle Doğn AlBu yılbaşından beri «sosyalizmin üzere Varşova Paktına bağlı bırmanya'da dogurabileceği yankıinsancı tarafını öne çıkartmaya ça lıklerin önceki geceden itibaren lışan» Dubçek'in, çeşitli baskılara lan Kremlin yöneticileri kendi Çekoslovakya'ya girmelerinin ilk karşı koyduğu biliniyordu. Doğu açılanndan pek olumsuz değerIrîberleri duyulunca, şehrimiz Avrupa'nın «katı» komünist yöneltndirmis olacaklardır. Çeklere dpki Çekoslovakya Konsoloslutt% çıkarılmazsa yarın Doğu AI ticileri, Dubçek ve kadrosunu Var ğu sinirli bır havaya bürunmüşşova'ya çağırıp hesap sormak bile manya'da da bir liberallesme tür. istemişlerdi. İki ay once yer alan eğilimi belirmez mi? Böyle bir (Arkası Sa 3. Sü 4 de) (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) eğilim belirir de aksiyon halinde gelisirse Walter Clbricht devrilip yerine bir Alman Dubcek Bicin geçmesın? O zaman, Sov yetlerin tkinci Cihan Savasından sonra Batı'ya karsı kurdukları gnvenlik bölgesi elbette yok olma tehlikesi ile karsı karşıya kalacaktır. istediler Nihayet Darbe ZIRHLI ARAÇLAR GELİYOR Praglılar için dün sabah, bir kibustan farksızdı. Sokaklar tanklarla ve kırmızı bereli Sovyet komandolanyle doluydu. Halk, 6ncc şasırdı ve olayı anlamaya çalıştı. Bir kuun halk, Radyo evine koşuyor ve «Dubçek. Dubçek!» dive bagınyor, ajtlıyordu... Pasif direniş, yer yer küçük çatışmalara döndü, ölenler oldu. Bazı gruplar, Sorvet tanklanm tahribe çalısıyordu. (THA UPt) DÜNYA NE DIYOR9 Varşova Paktı ve özelliklcri Çekoslovakya'nın ışgaline bir dayanak olarak gösterilen Varşova Paktı, 14 Mayıs 1955 de meydana getirilmiştir. Batı Almanya'nın NATO'ya alın masına karşı, Doğu Almanya'nın da bulunacağı bir Pakt kuran Sovyetler Birliğinden başka, Varşova anlaşmasmı imzalayanlar şunlardır: Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya, Bulgaristan, Polonya, Romanya ve Arnavutluk 14 Mayıs 1955 de Varşova'da imzalandığı için «Varşova Paktı» adını alan bu anlaşmamn asıl sdı «Dostluk, tşbirliği ve Karşılıklı Tardım Anlaşma»sıdır. (Arkası Sa. 7. Sü. < da) ACI DÖNtş A\usturya Çekoslo\ak\a sınırında Berg Kontrol Nektası.. Avustorya'da neşeli bir tatil geçirirken, acı haberi alan Çek turistleri, memlekete dönüyorlar. Otobüsler, sınırdan Rus askerlerince Çekoslovakya ya soknlmadığından, bavullar elde, yaya oluyor bu acı dönüs (THA UPt) Bu tecavüze gerekçe bulunamaz JOHNSON, RUS ORDUSUNUN DERHAL ÇEKİLMESİNİ İSTEDi Sovyetler Birliği ile dört Varşova Paktı ortağının Çekoslovakya'yı işgal edişleri. dünyada büyük tepki uyandırmıştır. ABD Başkanı Johnson, Sovyetler Birİiğine bir çağrıda bulunarak, yabancı kuvvetlerin Çekoslovakya'dan çekilmesini istemiş ve «Sağduyunun galebe çalması için henüz vaktin çok geç olmadığını» hatırlatmıştır. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri LThant da, müdahaleyi «Esefle» karşıladığını bildirmiştir. Istilâ olayı, hemen hemen bütün dünya başkentlerinde takbih edilmiş, saldırgan ülkelerin temsilcilikleri önünde aleyhte gösteriler yapılmıştır. Ç Çek Başkonsolosu, olaylardan haberi olmadığını söyledi Dünyanın önemli siyasî merkezlerinde dün ve gece boyu yoğun bir çalışma görülmüş; Washington, Londra, Bonn ve Paris'de hükümet adamlarıyle diplomatlar arasında sürekli temaslar yapılmıştır. Istilâ, Batı blokunda tepki yaratırken, bazı Doğu bloku ülkeleri arasında da sert yorumlara yol açmış. bu arada, dünyanın belli başlı bütün komünist partileri olayı kınamışlardır. (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) ZİYARETt DE, İŞGALİ DE PROTESTO ETTİLER Mallcoçoğlu İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Amerika'nın Akdenız 6. fılosuna mensup harp gemilerinın 30 ağustos ve 9 eylül gjbi kurtuluş günlerinde Izmir'e yapacak lan ziyaret ile Rusya'nın Çekoslovakya'yı işgalini bazı gençlık kuruliışları, TÖS ve CHP ile TİP teşkilât* yayınladıklan bildirilerle protesto etmişlerdir. Çek Pavyonunu ziyaret Amerikan Filosu'nun 29 Ağustos'ta tzmir'e gelmesinin ve Rusya'nm Çekoslovakya'yı işgalini protesto amacıyla TMTF'ye bağlı gençler, Fuar'daki Amerikan ve Sovyet pavyonlarına siyah bant(Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) • Ne var ki, bu tehlikeyi önlemek için girisilecek bir hareket Sovyet Rusya'nın prestijine indirilecek çok ağır bir darbeyi jöıe almadan basarılamazdı. Ruslar ilkin tatlılıkla, sonra tehditle Dubçek ve arkadaşlarını yola çetirmeye çalısmıslar ve iste nihayet güç kullanmak snretiyle dunya kamuoyonn hiçe sayarak, şimdiye kadar güttükleri nlasal bağımsızhklara saygı politikasını da tekmelercesine Çekoslovakya'ya el koymnşlardır. Bn davranışları ile Sovyet yöneticilerinin her bakımdan a^ır bir hata islediklerine süphe yoktur. Sınırlan asan bağımsızlık ve özgürlük akımını silâh RÜCÜ ile dordnrmanın imkânsızlı|ını bir gfin büyük devletler de anlıyaeaklardır. Ve o (ünler sanıldığı kadar da nzak değildir. Muhaleiet, saldmyı kınadı Muhalefet Partilerinin lider ve yöneticileri dün verdikleri demeçte, Sovyetler'n Çekoslovakya'ya saldırısını yermişlerdır. GHP Genel Sekreteri 3. Ecevit, Rus işgal kuvvetlerinin bir an önce çekilme sıni ıstemış, TIP lideri Aybar, Sovyetler Birliği yöneticilerini hâlâ • Stalin devrı ölçüleriyle» hareket etmekle suçlamış, GP. liderj Feyzıoğlu ve BP. Genel Sekreteri Ş. Belli de Sovyetleri suçlamışlardır. AyHan Başoğlu CUMHURİYET , ÇEKOSLOVAKYA OLAYLARINDA ••• g n ACAR, son çelişmeleri yerinde izlenıek 'izere, Çekoslovakya'ya hareket etmiştir. Ecevit'in demeci \NKARA (Cumhuriyet Bürosu) Çekoslovakyanın işgali konuunda, GHP Genel Sekreteri Bulent Ecevit, «Çok üzücü ve kaygı \erici» demiştir. Dün bu konuda demeç veren Ece vıt joyle devam etmıjtir: (Arkası Sa. 7. Sü. 3 te) NADİR NADİ NEFRETLE İZLJYORLAR Dün sabah So>yet işga lindeki \Vence»Iaa Meydamnda Ruı tankları ile Çek halkı, birbirlerini nefretle izliyordu. Milli Müze önünde de binlerce Çek toplanmıştı. (1HA UPt)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog