Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

Eğitim Psikolojisi (4 kitap, bez ciltli) 25 lira Öğretim metodu ve uygulama 10. lira IlkoğTetimde teşkilât ve idare 7.50 lira Orta dereceli okullarda öğretim bilgisi 10. lira Gazi Eğıtim Er.sütüsü öğretmeni Cavit Bınbaşıoğlu'nun bu kitapları Bakanlık Yayınevleriyle başlıca kitapçüarda bulunur. Müracaat: Akıncüar sokak No. 13/14. Maltepe ANKARA Cumhuriyet 9811 A Pratık •"^PffiP Dr. Baha İ^^g'io Fransızca öğrenmek î i ^ y e j hitap etmek üzere hazırlad4B taodern bir metoddur. ~ Fiatı ft lira İNKILÂP ve AKA İlâncüık: 7955 9820 KURUCTJSU: YTJNUS NADÎ 45. yı/ soyı T5828 Telgr*J w Telefonlar: melctup adresi: C u m n u n y e i 22 42 90 22 t 2 96 U t a n b u l Posta K u r u s u : tstanbul N o 246 2 2 4 2 97 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 99 Çarşamba 21 Ağustot 1968 Telefon ve elektrikler uzun süre kesildi KADIKÖY EVLE^DİRME DAtRESMy UÇAN ÇATIS1 BİR SAXDALC1MN ÖLÜMÜ1SE SEBEP OLDU LÇAN DAMIN ALTINDA KALARAK ÖLEN BALIKÇININ KALAN ESÎALARI TOPLAMÎOR Altıncı Filo'nun ziyaret isteği tepkiyle Fırtına ve yağmur, gene karşılandı mal ve can kaybettirdi Izmir'e ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Dışişleri ve Deniz Kuvvetleri, gemilerin 30 Ağııstos'ta gelişine muhalefet etti her gün 2 bin Amerikan Amerika Birleşik Devletlcri'nirı Akdeniz'deki 6. Filoîiına mensup fi gemi ile filo sancak ^emisi <Littlc Rock»ın, Türkiye ile Amorika arasmda önceden tesbit edilmiş «program» dışı olarak İzmir l i m a n m a yapacağı ziyaret, Türk Amerikan ilişkilerî arısından bazı önemli gelişmclere yol »çmıştır. Öğrenildiğine göre, Dışişleri Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 30 ağustos ve 9 eylül gibi Milli Kurtuluş günlerine rastlıyan ziyaret tarihine muhalefet et mişlerdir. Ancık Amerika'nın isra rı sonunda, zıyarete izin verilmiştir. denizcisi cıkacak Önceki gece sabaha karşı çıkan fırtına ve arkasından gelen şiddetli yağınur, 1 kişinin ölümüne, şehrin çukur semtlerindeki evlerin büyük bir kısmıııın sular nltında kalnıasma yoi açmıç, gecekondu bölşelerindeki bazı evler oökmiiştür. Muhalefetin nedenleri NEW YORK TIMEb ve İnternationale Herald Tribune yazarı C. L. Sulzberger, Girne'den yazdığı bir yazıda, Kıbru sorunu üstüne kişisel gözlemlerini açıklamaktadır. Dostlar Alışverişte Görsün ir süredir yurdumuzda I bulunan Kuveyt Ticaret }ve Sanayi Veziri Şeyh Abdullah t l Cabir El Sabah' ın yaptığı incelemelerden meınnun kaldığını, biz de memnunJukla öğr«ni>oruz. Bu ziyaret sonunda Kuveyt'le aramızdaki alış \eriş ilişkilerinin hulanması beklenebilir. Küçük, fakat zengın bir iilke olan Kuveyt, hetnen büttin tüketim Uıtıyacını dışardan gağl&maktadır. Bu itibarla biz bu iilkede ihrae mallanmıza pek elverişlî bir pazar bulabiliriz. Nitekinı Vezir Haıretleri ile yapılan konuşmalar sonunda t<ir Tiirk heyetinin yakında dost ülkeye giderek buradan Kuveyte başta yaş meyve, sebze ve taze et olmak üzere, bir kısım tarım ürünlerinin ihracı için ealışmalara başlayacağı anlaşılmaktadır. Daha önce Libya ve Tunus gibi Arap devletleri ile de yapıcı ilişkilerin temeli hazırlandığına göre, oldukça yaya kaldığımız dış ticaret konusunda nihayet şeytanın ayağını fcarmaya karar verdiğimizi acaba söyleyebilir miyiz? Iç piyasamızın ve üretira gücümüzün perişan durumuna, kredi politikamızın bozuk düzenli uygulanışına, komşu milletlerin rekabet kabul etmez derecede ileri tutumlarına bakacak olursak, doğrusu bu soruya olumlu bir cevap vermek güçtür. Türkiye'de tarım üreticileri ftrgutlenmiş değülerdir. Bunlar devletten gerekli kredi yardımını görememekte, aracıların elinde sürüm süriim sürünmektedirler. örneğin, tarlada kilosu şu kadardan peşin peşin, adetâ bedavaya kapatılan bir meyve elden ele dolaşarak büyük tüketim merkezlerine geldiği zaman ilk alım fiyatının yedisekiz katını bulmakta, bu vüzden hem üretici köylümüz, hem de tüketici şehirlimiz SUJTI sıkılmış limona dönmektedir. Böylesine başı boş bir ekonomik ortam içinde bir de dış satımlara hız verirsek ne olacaktır? Olacağı şudur: Bir takım açıkgözler ürünü daha tarlada, belki de ekilmeden ucuza kapatacaklar, sonra bunlan u>gun fiyatla dışarıya satarak büvük kârlar sağlayacaklar, üstelik «Memlekete dö\iz saçüyoruz!» diye böbürleneceklerdir. Ama ara verde hem üretici ezilecek, hem de ürünler büyük ölçüde dışarıya satıldığı için iç piyasada fiyatlar daha da vükselecektir. Evet, dtş ülkelere mal satmak, memlekete döviz sağlamak, dışardan daha fazla mal satın alma imkânları yaratmak. ödemeler dengesini açıksız kapatmaya çalışmak iyidir. Hoştur. ulusal çıkarlarımızın çereğidir ama bu «olsun!» demekle oluverecek islerden değildir. Bir nıalın dışanya satılabilmeRİ. her şeyden önce o nıalın üretimini artırmakla mümkündür. t'retimin artması ise üreticiye yardımla olur. Kö\Iü\ü aracılarla, tefecilerle baş başa bırakıp da «Ne hali varsa görsün!» demek, bir memleketin dış ticaret politikzsını vürütenlere varaşır bir davranış sayılamaz. Komşumuz Israil, bizim ortanca illerimizden biri büvüklüğiinde, Z milyon nüfuslu, kurulalı henüz yirmi yıl geçmemiş bir ülke. İlk zamanlar borç, harç ve iane ile geçinen bu millet, 20 yıl içinde Allah'ın çölünü cennete çevirmiştir. Çok değil, bundan 15 yıl önce bizden gıda maddeleri satın alabilmek için yalvar yakar olan tsrailliler. bııeün Batı Avrupa pazarlarına, bizim bir yılda üretebildiğimizin kat kat üstünde turunççil, yumurta, tavuk v.b. sürmektedir. Son bir (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Sular altında kalan Sirkeci sahüindeki Gümrük anbarlannda önemli miktarda zarar olmuştur. Şiddetli fırtına sahillerdeki kamp çadırlanndan bir kısmını yerlenn den sökmüş, çadırlarda yaşıyanlar önemli ölçüde zarar görmüşlerdir. Bir çok semtlerde agaçla nn devrilmesi yüzünden elektrikler kesilirken, fırtına ve şiddetli yağmur, şehirlerarası ve uluslararası telefonlarda ânzaya ve bir kısım kanalların kesilmesine yol açmıştır. Aynca fırtına sırasında kıyıya bağlı bulunan bir çok sandal tahrip olmuş. bir sandal kaybolmuştur. Fırtına yüzünden iMnci defa nçan Kadıköy Evlendirme Dairesinın çatısı, deniz kıyısına bağlı sandallann tistüne düşmüş, bir sandalın içinde uyuyan 35 yaşındaki Mehmet Sedef adındaki san dalcı ölmüştür. Belediyc Fen İşleri MUdürlUp uzmanlan, çatmın inşaat hat&sı yüzünden uçup uçmadığını araştırmaktadır. (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Bu muhalefetin, özellikle iki nok tada toplandığı belirtilmektedir. Bunlardan birincisi, ziyaretin prog ram dışı» yapılması, ikincisi de ziyaret süresi içinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı» ile «9 eylul tzmirin kurtuluşu* gibi Türkiyenin bağım sızlığı ile ilgıli bayTamların bulun masıdır. Altı gemidep kurulu ilk filo, 29 ağustos 7 eylül, sancak getnisi Little Rock da 59 eylul tarihleri arasında İzmir limanına geleceklerdır. Deniz Kuvvetleri ile Dışişleri Ba kanlığı, temmuz ayında İstanbulda ortaya çıkan olayların etkisi daha kaybolmadan böyle bir ziyaretin yapılmasınm «mahzuruna» Ameri kan Büyük Elçiliği askeri yetkilileri nezdinde dikkat çekmişler ve bu ziyaretin ertelenmesini istemiş lerdir. (Arkası Sa. 1. Sü. 6 ds) Kıbns Sorunu Istüne.. C. L. Sulzberger Kıbrıs, yeni bağımsızlığa kavuşmuş ülkeler arasmda birçok bakımdan, kendine özgu bir nıtelık arzeder. Bu ada belkı de dünyada halkının ulusal birlik iddiası taşımadıği, tek ülkedir. Kıbrıs Rum çogunluğu kendılerını Yunan, Türk azınlığı ıse Türk olarak kabul ederler. Her ıkı toplumun gençieri de okul kîtaplarını anavatandan getırtır ve yüksek oğrenım ıçın Ankara ve Atına'ya gıderler. Okulda Kıbns tarıhı yenne, TUrk ve Yuaan tarıhı okurlar ve sonuç olarak adadmkı gergınlik de bir türlü azalmaz. Türkiye ile Yunanistan son beş asruı büyük bir kısmını oırbirleriyle çekişerek geçirmişlerdir. Kıbnsı başka ülkelerden ayıran bu millî şuur yoksunluğu, hemen çözülebilecek bir problem değildir. Bu mesele, 196ü dan bu yana adadaki iki toplum arasındakı çatışmaların temelinı teşkil etmış, Ankara ve Atma'da heyecanlı polıtikacılar da sık sık havayı gerginleştırmekten geri kalmamışlardır. Gerek kendı otorıte eksıklıklerıne ve gerekse Yunanıstan'ın adayı anavatanla bırleştırme tehdıtlerine karşı tepkı duyan Kıbrıs Türklen, adada, anklavlara çekılmış olup, tekrar ada Rumlanna karışmaları çok guç olacaktır. Baslanpç olarak. efitim ve din konulannda ayn. fakat eşit bir «apartheid» in kurulması düşünülebilir. Kıbrıs'a ait ikinci önemH bir özellik de, adanın, gerek Amerika ve gerrkse Bırlesmış Millet(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de» İZMİR FUARI'NIN ACİUŞINDA TİCARET BAKANI KOMUŞTU TVTVAN'DA E T KO?.IBİNASININ TEiVlELİ ATILDI Demıreh uüiç kimseden koTkumuz yok» | Kdy İşleri Bakanı Toker ile Bayan Demirel'in sözleri \ Kürtçeye çevrildi.. MUS Başbakan Süleyman Demırel, dun Tatvan'da Et Korn bınasının temelıni attıktan sonra Muş'a gelmış, Luzı sulama te sıslennı humete actiktan snnr» da. deprem bölgesi Varto'yu ziyaret etmıştir. Demirel, bu arada, Tatvan'da yaptığı konuşmada; «Hiç kimseden kcrkumuz, endişemiz yok. Devlete zararlı olabilecek sesleri. Devlet susturacak güçtedir» demiştır. Oze/ Teşebbüsten ihracat seferberliğî istendi # ÖNCEKİ gece sabaha karşı görülen fırtına \e şiddetli yağmnr, Karaköy yeraltı geçidinde de tesirini göstermiş, dükkânların bir kısmını sa basmıstır. Resimde su baskını sebebiyle bir kısmı yayalara kapanan Karaköy yeraltı geçidinin durumu... # ÇUKUR semtlerdeki evlerin önemli bir kısmını sular basması karsısında itfaiye bütün evlerin yardımına yetişemez duruma gelmiştir. Yukarda; İtfai>enin yardıma gelmesini bekliyemeden tenekeyle evini dolduran suvu çıkarmaya çalışan bir vatandaş... tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) 45 ulkenın katıldığı 37. tzmır Enternasyonal Fuan, dün Ticaret Bakanı Ahmet Turkel tarafından torenle açılmıştır. Açılış törenine Maliye Bakanı Bılgehan, Çalışma Bakanı Erdem, Turizm ve Tanıtma Bakanı Kürsat, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fazıl Küçuk ile konuk Kuveyt Ticaret Bakanı Abdullah El Cabir El Sabah katılmışlardır. 50 TIL ÖNCE BtRLİKTE TOP OYNADIKLAR1 ARK.4DAŞLARINI ARAMAK İÇİN TURKİYE'YE GELEN ALI HAYDAR.. Ticaret Bakamnın konuşması Ticaret Bakanı Turkel, Fuar'ı açış konuşmasında, «özel teşebbüsü, ihracat seferbirliği yapmaya» dâvet ettıkten sonra, şöyle demıştır «Gelişmiş memleketlerin dıs yardım programlarındaki inkisaf, Türkiye bakımından gayretlerimizi ihracata yöneltmemizi mecburi kılmaktadır. özel sektöre, sıkı bir işbirliği ve ahenkli bir ekonomi anlayışı içinde her zaman yardımcı olacağunız bilinmelidir. 1968 yılının Türk ekonomisinde özel bir yeri olacaktır. Bu yıl Ikinci Bes Yıllık Plânın ilk tatbikat yılıdır. tkinci Beş Yıllık Plân. Birinci Bes Yülığa nispetle daha genis hedeflere. daha çabuk varmayı. daha çok vatırımla daha büyük işleri başarmayı bizden istemektedir. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) «Bozguncuyu size havale ederiz» Muş'a gehrken 14 koyun grup su'amasını yapacak olan Altınova sulama tesıslerini açan Demırel. soyle konuşmuştur: «Hiç kimseden korkumuz. endisemiz yok. Neden yok? Büyük milletimizin aklı selimi; nifakçıyı, bozguncuyu memleketen hayrına çalısanı, memleketin düş manı olanı hepsini ayırdedebilecek durumdadır. Bozgnncnya, size havale ederiz.» (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Fransa'da 56 defa iş değiştiren Ali Haydar, şimdi zengın oldu 42 yıl önce kendisini ugurloyon arkadaşlorını orıyor Ünüt GÜRTUNA •Marsilya'dan yola çıktım. Açtım.. Buna rağmen yol üstündeki bütün kby ve kasabalara uğrayarak iş bulmağa çahşıyordum. Geeelerl korkunçtu. Midemin isyanını bastıramadığıın için yattığım çimenler üzerinde döniip duruyordum. gözume uyku girmiyordu. Böylece 8098 kilometrc >üriidüğüm oluyordu.. Fakat sonunda başardım...» kdylerini, şehirlerini dolaşmış ve bu ülkede ı§ bularak yaşamağa ye min etmişti. Hayatını anlatırken, Fransızca kelimeler, Türkçe olanlara yer vermemek için ellerinden gelenı yapıyorlardı. Oysa Ali Haydar eskimiş Türkçesiyle dokunaklı yaşantılarmı anlatırken her haliyle Türk kaldığını belli etmek istivordu: «Yaşımı tam batırlamıyorum. Fakat çok küçükken Rusların, memleketim olan Ahlât'a gelerek babamı. anamı öldürdüklerini ve be ni birlikte gotürdüklerini hiç unutamam. Küçüktüm ama dayanıklıydım, yılmadım, sonunda vatana göçmen olarak gclmeyi başardım. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Gözlerinden ihtiyar damlalar akan Ali Haydar, bundan tam 42 yıl önce bir yaz sabahı gemiyle yuı du terketmiştı. Yıllarca, Fransamt Eisenhowerin durumu ciddiyetini koruyor W 4SHINGTON (a a) VValter Reed Askerî Hastanesınden açıklandığına gore, Eisenhower'in sağlık durumu, ciddiyetini korumaktadır. Doktorlan, eski Başkanda bir takım kalb adelesi spazmlan da başgosterdığını soylemişlerdir. Doktorlar, 77 yaşındaki eski generalin yaşama ıhtımalı olup ol madığı sorusuna da «Hiçbir şey söylenemez» şeklinde cevap vermlşlerdir. Uç Kuvvet Komutanımn aynhşt için önerge verifdi İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) C.H.P. Partı Meclısı üyesı Manısa mılletveltilı Mustafa Ok, Kuvvet Kumandanlannın emeklıye sevkedilmelenyle ılgili olarak Başbakan Demirel tarafmdan cevaplandınlmak üzere Millet Meclisı Başkanlığına yazılı bir sonı önergesı vermiştir. önergesınde, istifa eden Deniz Kuvvetleri Komutanımn gazetelere verdiği «Türkıyeyı huzuru kaçmış bir memleket olarak görmek istiyenler olabilır. Ben bunlara 4let olacak değilım» şeklindekl beyanatiyle, Milll Güvenlik Kurulunun tstanbulda yaptığı toplantılara değınen Mustafa Ok, özetle şu hususlann cevaplandınlmasını lstemiştir: (Arkası Ss. 1. Sü. 4 de) Uçuruma yuvarlanan traktörde 13 kişi öldü FETHİYE îlçemizden Belceğız Içmelenne gıtmekte olan bir traktorıın. fazla surat yuzunden 75 metrelık uçuruma yuvarlanması sonunda, 13 kışi olmuştur. Bunlardan ll'ı, kadındır. Aynca 3 kışı ağır yaralanmıştır. Kaza dun sabah Fethıyeden 20 kilometre ilerıde Boncuklu mev kıindekı «Deveuçan» yannda meydana gelmiştir. (Arkası Sa. 7. »ü. 5 de) VEDA RESMÎ ALİ HAYDAR'IN; FRANSA'YA HAREKET ETMEDEN ÖNCE. ASKERİ SANAYİ MEKTEBtNİN ÖNUNDE ARKADAŞLARIYLE BİRLİKTE ÇEKTİRDİG1 VEDA RESMİ... NADtR NA.DI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog