Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

S1ENDHAL Teknlk Oniversite Girif fantihanlarma Hazırlama Kurslan 2 Eylülde baslıyor. Kayıflara, baslanmıstır. broşüı bteyinit Kırmızı ve Siyah Çcviren: Cevdet PERİN Muharrir, maceralarla dolu rjayatuu kuvvetli görüs ve felsefesi üe KIRMIZI ve SİYAH'da aksettirerek dünya edebiyatına bir şaheser daha vermiştir. 5. Baskı Tam tercürne 15 TL. REMZI KİTABEVİ hâncılık: 7956 9782 Güven Dershanesi KURUCUSÜ: nJNUS NADÎ Osmanbey Halâskârgazi Cad. No: 200 Telefon: 47 46 68 45. yı/ $oyı T5827 Telgraf rt mektup adresi: Cumhuriy«l tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 246 TelefonUr. 22 42 90 22 42 86 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 8 8 2 2 4 2 99 Salı 20 Ağusfos 1968 tâncüık...» / 9778 UYARMA: Kirli hava kanser yapıyor Oğüt: "Sokağa çıkınca ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ankara'nın hava kirlenmeslnin yıllar geçtikçe yoğun bir şekilde artması ve başkentlilerin sağlığııu geniş ölçüde olumsuz yönden etkilediği konusunda Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan rapor geniş yankılar yaratmıştır. Tıp Fatültesi Göğüs Hastalıklan Profesörü Salâhattin Akkaynak, bu konuda, «Ankaranın havasında kanser yapan maddeler de bulunmaktadır. Ancak hastahk uzun sürede meydana çıkar. 5 • 10 yıl sonra Ankaralılarda büyük ölçüde kanser olaylanna rastlıyabiliriz* demiştir. Prof. Dr. Akkaynak. hava kirlenmesi ve bunun haik saâlıgı yönünden etkileri konusunda şunlan söylemiştir: cAnkara'nın havası halk rağlığı yönünden kötü etmler meydana getirraektedir. Hava kirlen mesi dolayısiyle Ankzra'nın havasında kükürt dinkstt ve kansere yol açan maddeler bulunmaktadır. Hava kirlenmesinın arttığı kış aylarında bronşittea hasta olanlar çok rahatsız o'maktadır ve bu rahatsızlıkları yaza kadaı devam etmektedir. r.nkpıa'nın havası 1957 vılından itibaren kir lenmeye başlamıştır. Kanser hastalığı ortalama 20 *ene «onra ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) meydana çıktığına g<ire. a 10 vıl Bu yıl general olacak albaylar sonra Ankara'lıUrdı geniş çaplle bir üst rütbeye yükselecek ta akciğer kanserı hastalıkları generallerin terfi işlemlerinde n>n meydana geldiğini eörebiliS26 sayılı yeni «Türk Silâhlı riz.» Kuvvetleri Personel Kanunu» Göğüs Hastalıklan Profesöriı nun, buna karşılık, emekliye ayAkkaynak, alınmaıı gerekii tednlacak albay ve generallere de birler konusunda, kVıoriferierde eski 4273 sayılı kanunun uygulaiyi vasıflı kömür «ullamlmaçını nacağı öğrenilmiştir. öğütlemiş, hava cerevanır.ın faz Yeni kanunda öngörülen «Yükla olduğu yerlere yüksek binaaek Değerlendirme Kurulu» helar yapılmasının Hava kirliligini nüz kurulmadığı için emeklilik arttırdığını sözlerine eklemi«tir işlemlerinde 1970 yılına kadar (Arkası S». 7. Sfi. 7 de) yeni kanun uygulanamayacaktır. Geçen yıl Yüksek Askeri Şura, bu kanunun ilgiH hükmünü uyKaradeniz Bakır guladığı için emekliye aynlanlar Danıştay'da açtıklan dâvalaİşletmclerinin rı kazannuşlardı. Bundan ötürü bu hüküm bu ytl uygulanamayaözşl teşebbüse caktır. Buna karşılık, terfl işlemlerl devri tepki yarattı 926 sayılj yeni kanunun 49 uncu maddesi hükümlerine göre yürütülecektir. öte yandan, emekliye aynlan liç kuvvet komutanı için karargâhlarmda «Veda törenleri» düzenlenmiştir. llk tören 21 ağustosta Deniz Kuvvetlerinde Oramiral Necdet Uran için yapılacak, bunu Ürgeneral trfan Tansel için 22 agustosta Hava Kuvvetleri ve 23 agustosta Kara KuvANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) vetlerinde Orgeneral Refik YılMerkezi Samsun'da olmak üzere maz'a yapılacak törenler izleyekurulacak Karadeniz Bakır lşletcektir. meleri Kompleksinin işletme hakkının özel sektör mahiyetindeki bir şirkete verilmesi, dün Ankara'da ilgili çevrelerde şiddetle eleşürilmiş ve bunun, devlet zararına yeni yeni milyonerler yaratma çabasından başka birşey olmadığı öne sürülmüştür. almayımz,, dolor fozlo sakın nefes "Idarenin Odeme açığı geçen yıldon aczi ve görevde 74,9 milyon ihmâl..,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Ticaret Bakanlığınca yspılan hesaplara göre, 1968 yılı ilk altı aylık dönemdeki ödemeler dengesi açığı 153.2 milyon dolâr olacakür. Geçen yıl aynı dönemde bu açık 78.3 milyon dolâr olmuştu. Açık, geçen yıla göre 74.9 milyon dolâr fazladır. Ocak . Haziran dönemleri itibariyle 1967 ve 1968 yıllan dıs ticaret dununu milyon dolâr olarak şöyledir. Yıllar thracat Ithalât Ticaret açığı 1967 1968 2302 231.8 326.7 394.1 96.5 162.3 Ihracatta durgunlük vav, dış gelirler azalıyor Konya mahkumlarının cezalanndaki hafifîetmenin sebebi açıklandı: Sofu TUĞRUL KONYA, 23 Agustos olayları sanıklarına verilen ceza ka rarının gerekçesi önceki gün açıklanmış, Hâkim Umail Güven. verdiği kararda suçluların ce/alraının 6'da bir oranında ındirilmesini «tdarenın âciz durumda olduğu ve vazifelerini yapmakıa ıhmal gösterdiklerını» ge rekçesine dayadığı anlaşılmış'ır. Hâkim Güven, Konva ve Konyalılar adına verdiğı kataıda sanıkların hareketlennin «Konya ve Konyalılık» düşüucesı içınde mütalâa edılemeyecegıni, Mevlâna gıbi S00 yıldan beri hc» görü ve iyi niyet esprisını sinesinde barındıran bir belde olarak, bu hareketlerın Konya ve Konya'lıları asla ılzaro etmiyeceğini, bunların dar düşünceleri içinde ve dar görüşlerinin fiüleri olarak ortaya çıktığını belirtmektedır. Karardan önce Savcı Yardımcısı Tevfik Fikret Doğu'nun esa» mütalâasında da Denzeri düçünceler açıklanmaktadır. ö t e yandan 24 kişinin mrnkul ve gayrîmenkullerıne zarar veren ve yağma suçlarından do(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Emekliye aynlacak Albay ve Genera//ere eski kanun uygulanıyor Arsa spekiilâsyonu komısu getirildi ANKARA, (Cumhuriyet BSrosu) CHP Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu, îçişleri ile tmar ve Iskân Bakanlarına birer «Soru önergesi» yönelterek, Ankara Belediye Başkanı Ekrem Barlas' ın adının karıştığı iddia olunan arsa spekülâsyonu İle ilgili, Türkiye Mimar Odalan yetkililerinin ileri sürdükleri hususlann doğruluk derecesini sormustur. Palaoğlu, sunduğu önergesinde, özetle şöyle demektedir: «1 Ankara ili nazım plânına aykırı olarak, şehrin muayyen bir mevkiinin imar durumunda maksatlı değişiklikler yapüdıjp, bunun arsa spekülâsyonuna sebebiyet verdiği, spekülâsyondan belli bazı kimselerln pek fahiş ölçüde yararlandıklan, bn mevkide Ankara Belediye Baskanının bir ortaklık ilişkisi bulunduğu Barlas'ın bu mevkide ortağı ile birlikte sinema inşa edecekleri, arsanın değeriniıı de bir kalemde yükseleceği Türkiye Mimarlar Odası yetkililerince iddia edilmektedir. Şehrin bu mev. kiinde veya bir başka mevkiin(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) Ticaret Bakanlığınca ödeme dengesi üzerinde yapılan çalışmalarda yer alan bazı döviz gelir ve giderleri aynı dönem ve aynı yıllar itibariyle milyon dolâr olarak şöyledir: Gelirler ödemeler îşçi gelirleri Turizm gelirleri Borç ödemeleri Konsorsıum kredileri 1967 40.7 11.4 67.6 102.9 1968 36.8 7.9 37.7 641 YEDİ fün önce ortadan kaybolan ve bu sabah gazetelerdeki fotoğrafı üzerine Sağmalcılar'da bir evde bulunan Adalet Yalan anne ve babasmııı kollan arasında görülmektedir. Yukandaki iki tablodan çıkan sonuçlsr özetle şu noktalarda toplanmaktadır.. 1 Ihracatta durgunlük vardır. 2 İthalâttaki artış, ticaret açı ğının artmasına yol açmıştır. 3 Îşçi gelirlerinde bir gerileme bulunmaktadır. 4 Borç ödemeler yarı yarıya azalmıştır. 5 Konsorsium kredileri zamanında Türkiyeye intikal etmemiştir. Geçen yıl 78.3 milyon dolâr olan ödemeler dengesi açığı bu yılın ay nı döneminde 153.2 milyon dolâra yükselmiştir. İkinci dâva Ttjıdâ röi«ı kmm 13.8.19M Mat öntia<J«o Yüz milyonluk hazır tesisler de aynı şirkete kiralanıyor ADALET YALAZI kvfi nutftur. toiap Ift* Bif hoftodır kaym 7 yoşındoki kızı bohçacılar buldu Bir hafta önce, Ej'üp'ün Nişanca semtinde ortadan kaybolan 7 yaşında Adalet Yalazı adında bir kız çocuğu, dün Sağmalcılar'da Yugoslavya göçmenlerinden bir dul kadının evinde bulunmus ve babasına teslim edilmiştir. Küçük kızın bulunmasına, gazetede çıkan kayıp ilânı sebep olmuş, bir bohçacı kadın, kocası üe birlikte verilen adrese giderek aranan Adalet'in Sağmalcılar'da Hayruşe Can adında dul bir kadında olchığunu söylemiştir. Bu ihbardan az sonra da gazetede kızın fotoğrafım gören Hayruşe Can'ın 17 yaşındaki oğlu Hüseyin Can, Eyüp Emniyet Âmirliğine gi ] derek kayıp kızın kendi evlerinde olduğunu söylemiştir. Bir hafta dan beri yabancı bir evde. tanımadığı kimseler arasında bulunduğu için büyük bir şok geçirmiş ve konuşamaz hale gelmiş o!an Adalet Yalazı, kendisini alma ğa giden annesi Ismet ve teyzesi Hikmet'i görünce sevinçten âdeta deliye dönmüş boyunlarma sarılmış, «Anneciğim bir daha kapıdan dışarı adımımı atmam» demiştir. Teyzesinin kızının düğünü için Karacabey'den annesi ile birlikte gelmiş olan Adalet Yalazı hâlâ şokun tesirinde olduğunu ve konuşamadığı için kilometrelerce uzakta başka bir eve nasıl gittiğini söylevememistir. Bir haftadan beri kızı evlerinde tutan 60 yaşındaki Hayruşe Can ve o*lu Hüsejin Can, «Kızı, komşunun cocukları pazartesi günü saat 14.04 sıralannda caddede ağlarken görüp getirdiler. Biz hemen Sağmalcıiar Karakniıına eittik. durumu bildirdik. Bize, babası bulununeaya kadar cocuk sizde kalsuı, dediler. Bununla yetinmeyerek eli mizde kayıp bir kız olduğunu camiin hoparlöründcn söylettik. Bugüne kadar kimsesi çıkmadı deraişlerdir. «KAMP ADl ALT1NDA YAĞMACILIK YAPILIYOR* ANKARA. (Cumhurıvet Bürosu) MP Sinop Milletvekili Hil mı tşgüzar, Mıllet Meclısı Başkanlığına bir önerge vererek, ik tisadi devlet teşektcülleri ile sivil ve askerl makamlarm sahillerde milyonlarca lira sarfı ile yapılan dinlenme kamplannın «sahil yagmacıhgına» yol actıgını bildirmiş ve bu konuds Meclıs araştırması açılraannı ıstemiştir. Işgüzar. ön e rgesin'le, plâsmanların dar olması sebebiyle bankaların kredı açmadıklannı. yur (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Kiıalanacak 100 milyon lirahk tesisler Yaptığımız araştırmalar sonunda, halen Karadeniz bölgesi ve civarında mevcut Etibanka ait 100 milyon lira değerindeki hazır bakır tesislerinin de aynı şirkete kiralanacağı öğrenilmiştir. Karadeniz Bakır Işletmeleri Anonim Şirketi ile yapılan mukaveleye göre şirket, kompleksi 15 yıl süreyle işletecek, bu sürenin bitiminde gerekirse anlaşma yenilecektir. Konuyu yakından bilen bîr yetkili, bugünkü rayiç üzerinden şirketin kompleksten yılda 100 120 milyon lira kâr edebileceğini söylemiştir. YALAZININ GAZETELERDE Ç1KAN KAYIP İLÂNININ KÜPÜRÜ. SUNAY, FLORYA DENİZ KÖŞKÜNDE VERDİĞİ YEMEKTE.. Başbakan: Biz reye göre hizmet görmüyoruz,, Alâeddin BİLGİ VAN Başbakan Süleyman Demirel, Doğu gezisinin ikirıci gününde, iki elektrik santralı ile Van Devlet Hastanesinin ek tesislerini hizmete açmış, yaptığı konuşmada, «Kimsenin tahrikine kapılmayınız. Tahrikçilere şunu sorun: (Yapmak mümkündü de neden yapmadımz?) Biz, hiç bir vatandaşımıza, kime rey verdini, diye sormuyoruz ve reye göre hizmet görmüyoruz, götürmüyoruz» demiştir. Konuşamıyor Sunay, yeni ve eski Kuvvet Komutanlanna yemek verdi Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, görevlerinden istifa ederek emekliy> aynlan Orgeneral Refik Yılmaz, Oramiral Necdet Uran ve Orgeneral İrfan Tansel ile eşleri onurlarına Florya Deniz Köşkünde dün gece bir akşam yemeği vermiştir. j (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Hisseler ve sahipleri Karadeniz Bakır îşletmeleri Anonira Şirketine katılan kuruluşların şirket içindeki hlsse durumları, şöyledir: Etibank '.45, tş Bankası %25. Sınaî Kalkınma Bankası o ol2, Vakıflar Bankası '.7, Yapı ve Kredi Bankası o o3J Akbank ••3,5. İlkokul velilerinin yersiz masraflara sokulmaması istendî ANKARA MiLÜ Eğitim Bakanı llhami Ertem, Milli Eğitim Şurası'ndan sonra kesinleşe rek 19681969 ders yılında uy gulanmaya başlanacak olan yeni «llokul Programı» ile ilgili olarak Valiliklere, bir genelge göndermiştir. Ertem genelgesinde, programın uygulamasında izlenecek yolu ve yapılacak işleri anlatmış, daha sonra şu hususlara dikkat edilmesini önemle istemiştir: * O öfrencilerin ve öğrenci velilerinin yersiz masraflara sokulmamasına dikkat edilecektir. O ÖSrcnciler, yardımcı kitap, ansiklopedi. dergi çibi ek eser ler almaya mecbur tutulmayacaktır. O öğretmenler; ev ödevleri, erup çalısmaları, araştırma ve özetlerle öğrenciyi ve öğrenci velisini zor dnrnma düşürerek bıkkınlık yaratmamaya itina edeceklerdîr. O Ders kitabı olarak mevcnt kitaplardan yararlanılacak; mev cut araç ve gereçlerden faydalanılacaktır.» SAĞLIK BAKANI, ŞİSLt ÇOCUK HASTANESİNDE SIRA BEKLEYEN BİR ANNE İLE KONUŞUYOR.. Sağlık Bakanı, eczanelere baskın yaptı Engil Santralı açıldı «Engil Hidro • F\ktrik Santralı» dün törenle hizmete girmiş ve Demirel burada yaptığı konuşmada santralm 4800 kilovat takatli olduğunu, 40 milyon liraya çıktığını, bunun önemli bir yatırım olduğunu, Türkiyenin bugün milyarlık (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) 0 G/zii protokol mu var? İnanılır bir kaynak, 30 milyon 500 bin dolarlık AİD kredisinin alınması için, bu kuruluşa daha önce, bazı hisselerin özel teşebbüse devri için teminat verildiğini, bu(Arkası Sa. 7. Sü. 4 te) Gazeteciler iki kaza atlattı, muhabirimiz A. Bilgi yaralandı VAN Başbakan Süleyman Demirel'in gezisinde önceki akşam ve dun iki trafik kazası olmuş, aralannda gazetemiz muhabiri A tâettin Bilgi'nin de bulunduğu üç gazeteci ve bir şoför yaralanmıştır. Van Valisinin otomobilinin ön tarafında oturan muhabirimiz Alâettin Bilgi, derhal Van Devlet Hastahanesine kaldınlmıs, ancak buradaki röntgen dhazının bozuk olmas] sebebiyle bu sefer Askeri Hastahaneye götürülmüş, başından, dilinden, dizinden ve sağ eil ile ayağmdan tedavi edilmiştir. Ar kadaşımız görevi başına dönmüştür. Tam bir hafta Çocuğun Karacabey'de terzilik yapan babası Hamdi ile annesi Ismet ise geçen bir haftada gece gün düz Adaleti aramak için çalmadık kapı bırakmamış üzüntüden ve ümitsizlikten bir deri bir kemik kal mış, falcılara bin liraya yakın para vermişlerdir. Kızın bpk"ı. Adaleti bir hafta evlerinde tutan kadın ile oğlu ve Sağmalcılar Karakolu ilgiliieri hak kında dâvacı olmuş. Savcılığa mü racaat etmiştir. Özkan: <4Parasız hastalar hastahane kapılarında bekletilmeyecek,, dedi Şehnmizde bulunan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Vedat Âli Özkan, dün bazı eczanelere baskın yaparak, satılması menedilmiş olan ilâçların mühürlerını kontrol etmiş ve bu arada Şişli Çocuk Hastanesine giderek ıncelemelerde bulunmuştur. Şişli Çocuk Hastanesi Başhekimı Melih Egemen'den hastane ile ilgili olarak bilgi alchktan sonra şunlan söylemıştır: «Parası olmavan hasta, hastane kapısından gerı çevrilmı yecek ve hastane kapılarında bekleşen hasta kalmıyacak.» WASHİNGTON Kalb krizi geDoğum kontrolu çiren Eisenhower'in dunımu, son derece agırdır. Resmi bültene göö t e yandan dün sabah da ll Sağlık Müdürlüğüne giderek mü re, eski başkanın atışlan gittikçe düzensizleşen kalbi, elektrikli cidür Zekı Bılgın'den Istanbuldahazlarla kontrol edilmektedir. kı sağlık hızmetlerı konusunda bilgi alan Sağlık Bakanı, Papa Bu arada, tanınmış kalb cerra6. Paul'ün doğum kontrolu hakhı Dr. Denton Cooley, dün Prof. kındakı demeciyle ilgili bir soBarnard'a cevap vererek, «Eisenruya şu cevabı vermistir: hower'in kalbi, değiştirilemiyecek (Arkası Sa. 7. Sfi. 1 de) kadar yaşlı değil» demiştir. Eisenhower'in durumu, son derece ağır Kazalar Van • Hakkârl yolunda cereyan eden ilk kazada Akşam ve Sabah gazetelerinin muhabirleri yaralan mıştır. Başbakanm gezisinl lzlemekie görevli gazeteciler. 1ün sabah kon voya katılıp Ergil Hidro Elektrilt (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Fuar, bugün açılıyor ÎZMİR. fCumhuriyet Ege Bürosu) Kırkbe? memleketüı katıldığı İzmir Enternasyonal Fuarı. bugün saat 18'de açılacak, törene Hcaret Bakaııı Türkel ile Maliye Bakanı Bilgehan katılacaktır. Birbirleriyle rckahct halinde bulunan ve geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da agır sanayi mamul(Arkası Sa. 7. Sü. 8 de) 37 VATANDAŞ İşte böyle, böyle özel sektör kompleks sahibi oluyor!..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog