Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

TURK ANSİKLOPEDİSİ FASİKÜL : 124 Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan Turk Ansiklopedisınırt 124. fasikülü çıkmıştır. (Federal), (Federasyon), (Felç), (Felemenk), (Felsefe), (Femlnizm), (Fenelon), (Fenerbahçe) ve (Fermantasyon) •naddelerı üzennde ozellikle durulan bu fasıkul Bakanlık Yayınevleriyle butun kitapçılarda 10. lira fıyatla satılmak(Basm: 22598/9065) umhuriyel KURUCÜSU: YUNUS NADÎ fiABAi >re de B u y uWNFr an sız^ro Balzac'ın % n unlS| 'Sfm a^rarnkda r bırı ı lından olan VÂD{ DEK1 5 Tahsın Yüce ^fek tam kırısı LARTjlisın^l ıle VARLIK den basılmıştır 6 ^raya saLlatPji aynı esenn pıyasac en güvenılır ve en u c u S ^ e v ı r ı ^ k ( llâncShk: Î 9 İ '9064)'' 45. yıl tayı 1S809 Telgrai ve mektup adresi: Cumîıunvet TeJefonlar: 22 42 90 22 42 36 Istanbul Posta Kutusu: îstanbul No 246 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 » Cuma 2 Ağustos 1968 Konya olaylarının duruşmasına başlandı Sanıkların tahliye Rus ve Çek Liderleri 6lı Zirve'ye isteği karar verdi reddedildi Çeko8lovakya Cumhur başkanı: «Yolumuza devam edeceğiz* DIŞ HABERLER SERVİSİ Bulgar, Macar, D. Alman, Polonya, Sovyet ve Çekoslovak Şetleri yarın buluşacaklar Tertipçiler mahkemede birbirlerini suçlodılor Sofu TUĞRUL Bildiriyor Konya olaylan sanıklarmın «Toplantı ve Gösteri l'ürüyüşleri» kanununa aykın hareketten yargılanmasına dün Nöbetçi Asli\e C'eza Mahkemesinde başlatımıs ve duruşmada 49 s.ın/ktan 46 sı hazır bulunmuş, beş saat süren durıisma sonunda, tutuklu bulunaıı 16 kişinin tahliye isteği ıedıîedilmiştir. Duruşma sırasmda tertipçiler birbirlerini suçlamışlardır. «KONYA OLAYI» SAMKLARINDAN BlR KISMI DÜNKÜ DURL'SMA SIRASINDA .. TELEFOTO (Konja Ankara İstanbul) Denktaş: «Kıbrıs igin yeni bir Anavasa hazırlanacak» ANKARA. (Cumhurivet Bürosu) Kıbrıs Türk Topluluğu Meclısı Başkanı Rauf Denktaş, Ada'da yapılmakta olan ıkilı gorüşmeler konusunda hukumete bıl?i vermek, tedavi olmak üzere dun Ankara'ya gelmiş: gazetecılerle yaptığı konuşmada. «Gorüşmeler sonunda yeni bir Kıbns Anayasa'a taslağı hazırlaDBcağim» açıklamış ve «Birinci safhada müzakereslni vaptığimız konularda daha da derine inerek karsılıklı Rörüsler arasında köprii başlan bulmaya çalısacağiz» demiştir. Esenboğa nava alanına saat 10.20'de gelen Denktaş, burada gazetecilerle vaptığı görüşmede, Kıbrıs Rum toplumu temsilcısı Klerides'le vaptığı ıkıli görüşmeler konusunda bılgı vermış, müzakerelenn ılk devresınde, «Karşılıklı fikirlerin ileri sürülduğü, fikirler arasındaki ortak noktaların çeliştirilmpsine çalı«ıldıjpnı, ikinci devre görüşmelerin de «T sonuna doğm alt komitelerde başlıvacağinı ve bu mfizakereleriıı sonnnda da bir >eni Anayasa taslağımn hazırlanmasına çaltşılaca* fını» bildırmıştır Denktaş. vıne görüşmelerle Ugllı olarak şunlan soylemiştır: «Zürih anlaşrnası ile Kıbns Cmn huriyetinin kunılusunu saglayan devletler bizim raptıklanmıo gözden geçirecekler ve Kıbns'ın veni uluslararası durumu hakkında rmıhtemel olarak veni bir anlasma imtalavacaklardır.» (Arkası Sa. 7 Sü. 3 de) CtERNA NAD TİSOU Çek ve Sovyet Komünist Parti Politbürolan ? asında dört gundür süregelen z i n e toplantısı, dün sona ermiş ve Cumartesi günü yine bir Çek şeh ri olan Bratislava'da, komünistler arası zirveye gidUmesi karar altına alınmıstır. Yayınlanan ortak bildiriye gore, Sovyetler BirUğı, Çekoslovakya, Bulgarıstan, Macaristan, Polonya VB Doğu Almanya komünist partilen lıderlerı, 3 Ağustosta Bratislava'da buluşacaklardır. Öncekı gece Brejnef'ın rahatsızlanması üzerine toplantıya ara venlmiş; fakat dün sabah nıhai bıldırının hazırlanması için yenıden çalışmalar başlamıştır. Ortak bildiri Dünku toplantıda. Uzerinde çalışılan ortak bıldırı konusunda goruş bırlığıne varılmış, akşamustu de bıldırı yavınlanmıştır. Sovyet • Çek gorüşmelen. bîldirıye gore, «tki tarafın çıkarlarını ilgilendiren sorunlara ait görüşler, geniş bir yoldaşlık havası içinde yer almıştır.» Yıne bildiriye gore, «taraflar karsılıklı anlayış içindeki bir atmosferde. ananevî dostluğun geliştirilmesi için çalışmışlardır.» (Arkası Sa i Su. i de) Lütlenli Hürriyet rŞ" kinci Cihsn Savaşının banşı | I hâlâ imzalanmamıştır. 1945 J l yılından beri Dunya'ya hikim *™ olan mütareke şartlandır. Tahran, Yalta ve Potsdam konferanslannda hazırlanan bu sartları galipler mağluplarla değil, kendi araiannda kararlaştırmışlardır. Ortada Devletler Hukuku gereğince resmen imzalanmış, parlâmentolann onayından geçmiş vesikalar joktur. Anlaşmalar zımni bir nitelik taşımakta. bundan ötürü de taraflar arasında sık sık çekişmelere, kuvvet denemelrrine ve knlis pazarlıkianna jol açmaktadır. Yeniklerle hiçbir hukuki ilişiği bulunmadığı için belki de janlış ularak «Mütareke» dediğimiz bu durum gereğince Yunanistan ve Türkiye hariç, Güneydofu »e Doğu Avrupa, Sovyet nüfuzuna bırakılmıştır. Bundan ötürüdür ki, Yunanistan iç savaşı sırasında Sovyetler Birliği. Yunan komunistlerinin AngloSakson >ardımı sa>esinde ezilmelerine sevirci kalmış, gene ayni nedenle Macaristan sağcıiarının Rus tankları altında can \ermesi karşısında Amerika eli kolu bağlı. olduğu yerde durmaktan başka bir şey v apamamıştır. Dikkat edilecek olursa Mosko\a uvduluğundan kurtulan sosvahst ülkeler bu işi kısmen geopolitik durumlarından, kısmen de Dünya konjonktürunden vararlanarak. daha zhade kendi çabalan ile başarmıslardır. Yugoslavva, Kuzev Batı ve Günev sınırları \e Adriatik kıvılan yönunden «Hür» Dünya'ya açıktır. Sovyet Rusva'nın savunma kaygıları açısından da hayatî bir önem taşımadığı söylenebilir. thtimalleri iyi değerlendiren Mareşal Tito, politikasını ona göre junitmüş ve daha Stalin'in sağlıgında Yugoslavya'yı bağımsızlığa kavuşturarak iki düsman blok arasında iiçüncü bir tarafsızlar blokuna da ver olduğunu çöstermiş \e blokun liderliğini ele almıştı. Sonradan Çin Sovyet çatışmasından vararlanan Kumenler. oldukça kurak ve esnek bir politika İ7İemek suretivle adım adım Mosktn a'ya bağlılıktan uzaklaşmayı bildiler. tçinde bulunduğumuz yılın baslangıcından beri Çekoslovakya da. ayn nedenlerle olsa da. bir bağımsıztık çabasmm içindcdir. Ne var ki, bu çabaya karşı Kremlin yöneticileri hoşgörii ve tahammfi] gösterememekte. Dfinya kamu oyunda prestij kaybı pahasma Prag vöneticilerine kafa tutmakta, onlara gözdağı vermeve çalışmaktadır. Bu davranışın nedeni açıktır : Amerika olsun, Rusya olsun hayatî çıkarlan söz konusu olduğu zaman prestiji mirestiji bir vana bırakmakta. haktı, özçürliiktıi gibi çüze! kavramlara sırt çevirmekte ve Ortaçağdan beri süre gelen kaba kuvvete baş vurmakta hiç bir sakınca görmemektedirler. (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) Yargılama sebebıyle oncekı gece yarısından ıtıbaren şehırde ve Hukumet binası çevresınde genıs olçude emniyet tedbırlen »lınmış, Ankara'dan gelen Toplum Polısı de gorevlendmlmıştır. Tutuklu sanıfclar, mahkemeye Cezaevı arabasıyla getırılmışler ve bunların Hukumet bınasına gırış ve çıkışlannda etrafta bırıken halk tarafından sevgı gosterısı yapılmış ve alkışlanmıştır. Moderri füzenin projeleri çalındı (DIŞ HABERLER SERVİSİ) LONDRA lngılız • Fransız ortak yapımı olan bir güdumlu fuzenın projelerı, proje uzerinde çalışan bir teknısyenın otomobılınden çahnmıştır. Resmi makamlar olay uzerinde çok gızli bir soruşturma yürütürken, basınaa çiKan naberıer, çaiınan prolelenn «Mortal» adı verüen çok modern bir sılâna ait olduğunu bildırmektedırler. lngilız ve Fransız ordulan Içm yapılan füz€, televtryonla güdulen ve havadan yere atılan bir sılahtır. Türkiye aleyhinde faaliyetlerde bulunduğundan sınırdışı edilen Amerika Ortodoks Kiliseler Birlifi Başkanı Yakovas, Yesilköy hava alanında TMTF tarafından gelişi dovizlerle proteste olunan Metropolit, şehrimızde 2 gfln kalacaktır. (Fotoğraf Selahatnn GİZ) Duruşma başhyor Durusmaya Nöbetçi Aslıye Ceza Hakımı Ismaıl Guven'ın yonetımınde saat 09'da başlanmış, ıddıa makamında ıse Savcı Yardımcı«ı Hamza Turgut bulunmustur. Sanıklar arasında Mıllıyetçi öğretmenler Derneğı Konya Şubesı Başkanı ve Iraam Hatıp Okulu oğretmenlerınden Hayrı Bı'ecık ıle Mılli Eğıtım Mudur Yardımcılığına yenı atanan Halk Eğıtımı Ba<=kam Ismaıl Kılıç'ın (Arkası Sa. 7. Sü. C da) SANIKLARDAN, AYRANCI VE TOSTÇTJ MUSTAFA SAYIN... TELEFOTO (Konva Ankara Istanbul) Demirel," Yolumuzdan canımız pahasına dahi dönmeyeceğiz,, dedi ANKARA, (a a ) Başbakan Süleyman Demirel, son olaviarla ilgili olarak bir gazeteye verdiği özel demeçte, «Kanunsuz yollara baş%rura rak halkm huzurunu bozmak ısteyenlere» şiddetle çatmış, bu gibilerin «Turidye'yı ıstedıklerı ıstıkamete suruklemeye guçlerının hıçbır zaman yetenıiyeceğını» kaydederek, «Bız burada halkın sesını temsıl edıyoruz . Ve mılletımız teveccuh gosterdıkçe kanımız ve canımız pahasma da olsa yoıumuzdan donmıyeceğız» demiştir. Başbakan Demirel şunlan söylemıştır •Topu topu bir avuç insan, 1961 Anayasa'sı içindeki baklan suiistimal ederek ve kanunsuz vollara başvnrarak huzuru bozmak ıstivor. Takdir edersiniz ki, seçimle işbaşına gelmiş olan bir iktidaruı dış poiitikasının sokaklarda tanSıyasî partiler, son olavlar ve zim edilme«ıine sevirci kalması Seçim Kanunu konusunda sıkı düşünülmez. bir çalışma devresine firmişlerGeride, milyonlarca insan, işlndir. AP Genel Yönetim Ku.ulu degücünde oünak istiyormuş... Ankara'da, MP Yönetim Kurulıı Böyle kanunsuz işlere razı değilIstanbul'da dün, birer toplantı miş.. bu maksatlı zavallılann uyapmışlardır. CKMP Genel Başraurunda mı? kanı Türkeş ise, Başkentte verdiği Türk Anavasası millet iradesindemeçte, «Onseçim luzumsuzdur» den baska irada tanımaz. Atatürk demis, parlâmento üjeleri sajısıile milletin elele vererek kurduğu nın azaltılmasını istemiştir. devletin temelinde, millet iradesi vardır... Türkeş; «Onseçim, Milli mücadelenin temelinde lüzumsuzdur» diyor de millet vardır. Bunun içindir ki, bu bir avuç ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) insan, kendi diişüncelerini sokak CKMP Genel Başkanı Alpaspolitikası voluyle kabul ettirmek lan Türkeş, Seçım Kanununda (Arkası »«a 1 Su i de) ıstedıklerı değısıklıklerı, şoyle ozetlemıştlr: «(î) ıvniletvekili ve senatör sayısı çok kabank bulunmaktadır. Bunların azaltılması lâzımdır. (2) Onseçim lüzumsuzdur, birçok suiistimallere ve demokrasinin soysuzlaşmasına sebep olmaktıdır; bu sebeple kaldırılmalıdjr. Adalet Partısı Istanbul ll Eaş(3) Seçim kütükleri usulleri, kökanı Kemal Pekun, Yuksek betüye kullamlmaktadır. Kütükler çım Kurulu'nun Istanbul seçımkaldırılarak ^erine, her \atandaşa lenyle ılgılı karannı protesto etka>dı hajat sartiyle kullanılmak mek amacı ıle gorevınden .stıfa dzere, birer seçim ciızdanı ^eriletmıştır melidir. Seçim ciızdamnı gösterPekun, bu konuda. «Istanbulmek suretijle her vatandaş. oy'uluların tebellür ve tecelli etmis nu kullanabilmelidir. iradelennı değiştirip, seçilme(!) Seçimler hakkında >apılan mis kimselerin ış başına getirilitirazlar için, Yüksek Seçim Kumesiru temin eden gayri hukuki rulunun üstünde >etkili bir yargı karar karşısında, mazbataları iporganı tanınmalıdır \c bu organ tal edilen 113 mesai arkadaşunın da, Anayasa Mahkemesi olmalı\anında nlmak ve kararı protcv dır.» tn etmek ı$ın istıls ertiyorum» (Arkası »a. *, Sn. 3 de) demiştir. Milletvekili ve Senatör sayısının azaitılması isteniyor KARISINI BOĞAN KISKANÇ KOCAYI RAHATLIKLA SEYRETTİLER TORİNO, (a.a.) Kıskanç bir koca bir arabada, başka bir erkekle yakaladıfı karısını Dora nehrinde boğarken, olay yerine üsüsen halk kılını dahi kıpırdatmadan sonuna kadar seyirci kalmıstır. Olay a tanık olanların ıfadesıne gore, 24 yasındakı genç kadın, etraftan durmadan >ardım ıstemışse de, kıskanç kocadan çekınen halk, yardım elını uzatmamıstır Gıuseppe Febono adındakı kıskanç koca, karısını zorıa nehre soktuktan sonra, basını suyun altına ıterek boğmuştur. Polıs. 15 dakıka sonra olay yerıne yetısmış ve hâla karısını sujun altında tutan erkeğı korkutmak ıçın havava ates açmıştır. Fakat, ış ısten geçmıs ve kadının, sudan çıkanldığı vakıt, çoktan olmus olduğu gorulmustur. Polis, kıskanç kocadan baska, kadının sevırilisı Carlo Bnccolieri' yi de tevkif etmistir. 21 yasındaki genç «uygunsuz harekette bulunmakla> itham edilmektedir. Rum Ortodoks Kilisesinin New York Metropoliti, a>nı zamanda Kuıey ve Günev Amerika Ortodoks Kiliseleri Birliği Başkanı James Athenas Yakovas Coucouzes, dün özel bir uçakla, iki çün kalmak üzere, tstanbul'a gelmiştir. 15'i dın adamı olmak üzere 144 kişilık bir kafile ile Yesilköy'e inen Metropolit, Athenagoras'ın temsileilerince karşılanmıstır. Öğrencıler tarafından bazı gos terıler yapLİacağı ve Metropolıtın gelışının protesto edıleceğıne daır alınan haberler uzerıne gerek sıyasi, gerekse Toplum Po1151 havaalanı etrafında tertıbat a'dığı gorulmustur. TMTF'ye bağlı 1520 oğrencı, ellerınde, «Yakovas, gerı dön!» «Yakovas, geldiğine pisman edecegiz!» «Pis ayaklarınla kutsal l<\rka«ı Sa. 7. Sü. 3 de) Türkiye'den sınır dışı ediien Yakovos, bu defa 144 kişilık maıyetiyle geldi 5 milyonluk yeni bir permi yolsuziuğu Yurt dışında çalı^an ısçılerın eşja prımlerını ofornobıl permısı halıne getırıp, «Bcdelsız tthalâttan» bir vıida 7b otomubılı Turkiieye getırıp sntan yeııl bir şebeke daha yd^alanmıştır. Mali Polısın uzun «ııreaır vaptığı tahkıkat sonundd, Karukcy, Velı Alemdar Han 10 numarada «Alemdar Ticaret Müessesesı» sahıplerı cıan Mjjıffer Kernzı Geyven ı.e OiC<m Gu?cıç Q g ın vazıharıelerı s vapılsr, bastunda, değıstırıltT peiTr.ıler ve oto mobıllenn lıstelerı ele geçırılmıstır Bır hafta önce m e ı d a n i cıkarılan 8 kişilık şebekprın b^çka bır kolu olduğu ve h=!en tutuk lu bulunan Merke7 P.ankası eskı Kambıyo Servı^ı Şeflerı ıle ısbırlığı yaptıkları oğremlen Muzaffer Remzı ve ÎS ortsğı Ozcan'ın «Bir vıl içinde 5 ıle 8 milvon liralık otomobil» getırdıklen, dovız v o vergı kaça^çı.'ığı >aptıkları polıs tarafından açıklanmıstır Nehar Tüblek "Altın Hurma,, kazandı Harp Akademisinden mezun olan subaylar, dün diplomalarını almıslardır. Tdrene, Cumhurbaskanı Sunav ile CHP Genel Başkanı tnönü ile şaziler de katılmıstır. Genç kurmaylar, daha sonra, Taksim Anıtına bir çelenk koymuslardır. Bu arada, Başbakan Demirel, mezun kurmaviara gönderdi|i kutlama mesajında, diploma törenine katılamayısından daydnğn üzüntüyü bildirmistir. Kara, Deniz ve Hava Harp Akademileri mezunlan serefine gece de, Yıldız'dakı Akademi bahçesinde bir garden parti düzenlenmistir. Resimde, Sunay \e lnönü, genç kurmaylara diplomalarını verirken (Fotoğraf: Tulay DİVİTÇİOGLU) YEK1 KURMAY SUBAYLAR NADİR NADİ Turk Karıkaıuı»r.tı Nehar Tublek, Bordıghera'fia yapı j lan Uluslararası karıkatür ya • rışmasında «Altın hurma» o i dulunu kazanmiîtır Aynı yarışmada Çek kanka turıstı Adolf Born «Altın Hur j ma», MıUno'lu Guırto Clerıcettı : ıse «Gumuş Hurma» ya lâyık go rulmuştur Yugoslav Karl Seles de, kış \ olımpıyatlan ıle dgılı karıkatu ; ru ıle «Altın Hurma» ödjiünü almıştır. En ıyı mızahi edebi eere verın «Altın Hurma» vı da Rıchard Powel, «Don Kıso» Made tn Usa» adlı kıtabı i'.e s'uiıçtır BORDİGHKRA (ttalya) a .a AP Istanbul II Başkanı f'stifa eftı ^lürtj I pf "Türk Solu,,nun Sorumlu Mödörö tevkif edfıcft Cağaloğlu'ndaki olaylar sırasında, «Üğrencileri Polisler aleyhine tahrik ve teşvik etmekten» samk olarak aranan «Türk Solu Dergisi» nın sorumlu muduru Sabrı Boran Gozen, dun yakalanarak tevkıf edjlmıştır (Arkası Sa. 7. Su. 3 de BIZİ1MK1.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog