Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

ŞAHESER £qBuyufc Yazarlann En Cuzel Ettrlen ROMANLAR, i Taza* KENYON ALEV ALEV Yeni çıktı » A » ı N Çenreıc 7. Gültekin g Şoiri Byron'oa Semft Afk. Ihflrm Içind» Alev Alav Yamp Tvtvson Hoyotı Bu Romondo BütOn Heyecamyl* Anbtılmıştır. umhuriye KURUCUSU: TUNUS NADİ 'u. UNLU YAZAR ALFRED HITCHCOCK'un Unutamayacagınız kıtabı Çıktı Butün Kıtapçı ve Muvezzılerde •lerhangı bır açıklamaya luzum gormuyonK. Sadece kıtabı çıp, kendınızı nefret ve korkuya haztrlayuıız. MAKSm GORÖ ACI GÜNTLER ARA.T KTTABEVI: Ankara Cad. No. 45/10 Gunçer Han Istanbul Ankara Bayu: Başkent Yayınevt HAYALET OOVEN ( vI 45. yı/ soyı 15826 Telgraf ve melrrup adresl: Cumhunyet tstanbul Po*ta Kutusu: tstanbul N o 246 Teiefonlan 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazartesi 19 Ağu%tos 196B ileride Ozel Sektöre geçecek Yılmaz GÜMİJŞBAŞ ANKARA önumuzdekı aylarda on tesıslerının yapımına başlanacak olan memleketm en buyuk sanayi tesıslerınden bır «Karadeniı Bakır Işletmelerı Kompleksı.mn sahıplığı, çeşıt11 bankalann bir araya gelerek kurduklan bzel teşebbus anlamı taşıyan bir anonım şir kete verilmiştır. tlgililer, bu konuda, jluslararası kalkınma teşkılâtı (AİD)'nın Hukumeti lsrarlı teşebbtislerle etkilediğini bildirmişlerdir. Toplam değeri bir milyar llrayı asacak olan Bakır Kompleksinin ye yan teslslerinın sahıbi bulunaa şırketin yüzde 51 ortaklık hakkuıı Sınai Kalkınma, tş, Vakıfl«r Bankalan ve Akbank almıs, Etıbank ve Emekli Sandığı da şırkete daha ufak katılmalarla ortak olmuşlardır. Ordu Yardım lasma Sandığı ise yapılan ortaklık teklıfuıi reddetmiştır Bu yıl 320 Albaydan «Tartışmalardan şikâyetçi değiliz; ancak 58'i General ses, ancak hür Karadeniz Bakır Kompleksi olacak ülkelerden çıkar» Getirilecek makinalar, Amerika veya AiD'nin tasvip edeceği bir ulkeden alınacak TERFİ BEKLEYEN 91 GEKERALDEN Ö/gen ACAR AiD'nin kredi şartları kabul edildi Demirel, Doğu'da konuştu BİR KISM1N1N EMEKLİYE SEVKEDİLECEĞt BtLDİRİLtYOR Alâeddin BILGİ 2622 DELEGE ARASINDA ŞİKAGO'DA TOPLANACAK KURULTAY İÇİN KULİS FAALİYETİ ŞİMDİDEN BAŞLADI. KURULTAY'DA YARIDAN BİR FAZLA OY ALAN, BAŞKAN ADAYI OLACAK 30 Ağustos Zafer Bavramı'nda General olacak albaylarla birer yıldız terfı edecek generallerin listesı, 28 Ağustos'ta belli olacaktır. Bu yıl, her uç kuvvette toplam olarak 58 albann general olması gerekmektedir. Buna karşılık, generallik bekleven albaylann sayısı, 320 kadardır Bır yıldız terN edecek generallerin sayısı ise 91 olup, bunların ancak 51'i bır ust rutbeve terfi edebileceklerdir. Bu durumda bunlardan bazılannm va terfi edemivecekleri ve eski rutbelerınde kalacakları, ya da emeklhe aynlacaklan anlaşılmaktadır. HAKKÂRt 4 500 kilometrelık Doğu ve Guney Dogu Anadolu geztsine dun Van'da başlavan ve «Işsizliğin onlenmesı»ni isteyen dovıılerle karşılanan Başbakan Suleyman Demırel, yaptığı konuşmada, «Tartışmalardan şıkâjetçı degılız. Ses, ancak hur ülkelerden çıkar» demıştır. Başbakan Demırel beraberınde eşı, Devlet Bakanı Oztürk, Sanayi Bakanı Turgut, Enerjı Bakanı Sezgın, Koy tşlen Bakanı Toker, baa Senator ve Mılletvekıllerıyle Banka Genel Mudurleri olduğu halde Ankara'dan ozel bır uçakla Van'a gelmış, burada yaptığı konuşmadan sonra Hakkan'ye geçerek bazı tesıslerın temelıni atmıştır VAN KONUŞMASI A İ D kredisi ve şartlar Türkıye'nln muhtehf yerlerin de bulunan bakır madenleri ile izabe tesısleri kompleksinin bir < leştırilmesl, tevsii, geilştirümesi *> j yemlennın inşası ve özellikle / Murgul, Kure ve Espıye bakır ya £ taklanndaki istihsaluı arttınl gj ması, Samsun'da yıllık 40 bin ton bılister bakır istıhsal güçlü izabe tesisleri ve bir stılflnk ssıt fabnkası lnşası amacıyla ku> rulan Karademz Bakır îşletmeleri Anonim Şirketıne Mılletlerara sı Kalkınma Teşkılâtı da 30 mıl yon, 500 bin dolarlık kredi ver meyi kabul etmistir. (Arkası Sa. 7. Sü. 8 da) Demokrat Partinin Başkan Adayı, 26 Ağustosta seçiliyor SENATÖR McCarthy, Kennedy'nın acı bır bıçımde yarısı terketmesınden sonra, Lıberallerın tek adavı gıbı gorunuvordu. Hangi kanuna göre? General olacak albaylarla, bir üst nitbeye yükselecek generallerın terfilen konusu eldeki kanunlar açısından da kanşık bır göruntu ıçındedır. 926 sayılı yeni Askeri Personel Kanununun, bu terfılerle ılgıli hukumlerı geçıci 2. maddeye gore ancak 1970 A ğustos'unda uygulanabılecektır Bu durumu gıdermek ıçın Mılll Savunma Bakanlısının Meclıslere sevkettığı tasansı ise tatıl yuzün den geçmemıştır. Bu durum karşısında, terfıleri yurütmekle görevli Yuksek Askerl Şuranın, eski kanuna gore mi yoksa yeni ka nuna gore mı terfi işlemı yapaca*ı merakla beklenraektedır Bu arada eski ve yeni kanuna gore, mağdur olmuş bazı albay ve generallerin, bu defakl Şura uygulamasını ornek gostererek, Danıştay'da hak anvacaklan bir gerçektır Şura bu ıkı ıhttmalı de düşünerek hareket etmek zorundadır Terfıler eski kanuna gore yapıla cak ise karan etkıleyecek mevcut sıcıl yonetmelığı olacaktır Bu sicıl yonetmelıği «sıcıl» ve «kıdem» unsurlannı dıkkate almaktadır. Sıcilde de subaylann «çok iyi, iyı, orta, zavıf çok zayıf» gıbi değerlendınlmelen yapılmakta ve «çok iyı» puanı alan boş kadroya yukselebılmektedır Kadro açığı kalırsa «ıyi» puan alanlara sıra gelmektedır Bu sıralama kı dem durumlan aynı olanlar ıçın soz konustıdur (Arkası Sa. 7 Sü. 2 de) Van'da Hükumet Meydanında vatandaşlara hıtap eden Başbakan Demırel, son olaylara değınmış ve «IMemleketımizde bırcok munakaşalar yapıhyor. Bundan katıyen sikâyetçi değiliz Hur Tfirkıve'nın, demokratık Türkiye'nin hur vatandaşları Türk Anavasasının ve kanununUnnın rerdigı butun hür riyetleri sonuna kadar suiistımal etmeden, hıçbır kısıntna tâbi tutulmadan kullanacaklardır» demıstir Demlrel, konuşmasına şöyle devam etmiştir. «Ses. hur memleketlerden çıkar. Bır blkede hıç ses çıkmıvorsa o ulkede, hurriyetin nimetlerinden favdalanmava ımkân voktur Bu ıtıbarla hıç endişeve mahal yoktur.» (Arkası Sa 7 Sü 2 de) 4NKARA'DA havtnın kirlı olduğunu anlamak ıçın, o>le derınlemesine ıncelemrler \apmaga luzum bıle vok. Insanın, gozlerını şoyle bir vukarıva kaldırması. başkentm ustünu bir sis tabakası gıbi kaplayan tw ve duman bulutlanm görmeye yetlyor... * (Fotöfraf' Mustafa İSTKMÎ) Sağlık Bakanlığımn araştırması Devlet Bakanı Ocak, bir kalb krlzl daha geçirdi ANKARA (Cumhuriyet Burosu) Spor ışlerını tedvıre memur Devlet Bakanı ve AP Gazıantep Mılletvekılı Kâmıl Ocak, dun gece mısafıri olduğu bır ahbabının evınde, yenıden kalb krızı geçırerek saat 23 10 da, daha once tedavi edıldiğl Ankara Hastanesuıe kaldınlmıştır 23 55'de goruştüğıimuz Ankara Hastanesı Nobetçı Hekımı, «Bakan, astım kardiyal'den muzdariptır. Şu anda kendısıne oksijen vcrılmektedır. Durumu tehlikelı görulmektedır» demıştır T.M.G.T. Başkanı, «Gençliğe baskı yapıhyor» dedi Humphrey ile Mc Corthy borışçılığı poyloşamıyorlar (Dış Haberler Servisi) WASHINGTON Demokratlarm, Başkanlık seçımıne katılacak partı adayını seçeceklerı Kurultay gunu vaklaşırken orta\a çıkan aday adaylarının çokluğu ve onde gelenlenmn goruşlerının her gun bıraz daha değısmesı Amerıkar kamu ovunun dıkkatım, bu «eşek» sembollu partı uzerıne toplamıştır Partinin Başkan ada\ım seçecek Partı Kurultayına katılacak 2622 deloge arasındakı kulıs faalıyetı şjndıden başlamıştır Kirli hava; kanser, bronşit ve astımlı sayısını çoğalttı Bülent DİKMENER ANKARA Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan bır arastırma raporunun sonucundan ogrenıldığine gore, Ankarada hava kirlenmcsi, ozelhkle kıs a\lannda >ogun bır şekilde artmakta Iligililerin ifadesine gore, Başkent halkında tedrici zehırlenmeler, akcığer kanseri, bronşit ve astım hastalıkları büyuk olçude görulmektedır Havada, normal mıktann çok Uzermde bulunan Kukurt dıoksıt gazı ıle duman, tıastahk ve ted rıcı zehırlenmenın sebebi olarak gosterılmektedır. «POYRAZ'fN Ö1ERKUOI TARIFE YBTKıSI YOKTUR» Turkıje Mılh Gençlık Teşkilâtı Crenel Başkanı Kazım Kolcuoglu, dun, basına verdıgı de meçte. Valı Vefa Poyraz'ın, Polısın unıversıtelere gırebı'ecegı şeklındekı beyanını vermış ve «Boyle bır tutuma girmek cn azından ozerklığı anlamamak, Anayasa ve kanunları açıkça çığnemek demektır» demıştır «Bu tutum, demokratik. lâık Turkıye ulkusu içın savaşan Mustafa Kemal gençhğinı baskı altında tutmayı amaçlar» dıyerek sozlenne devam eden T M G T Genel Başkanı ozetle şunlan soylemıştır «özerklığın ne olduğunu ve ne olmadığıru Anayasa ile kanunlar tayın eder Bır \alimn ozerklıği \e polisın yetkilerinİD kapsabelirlemeve vetHsı voktıır (Arkası Sa. 7. Sa. 6 da) Tütün stoku çok fazla Huraphrey yumuşm or Demokrat Partı Başkan adayhğına en vakın polıükacı olarak nıtelenen Başkan Yardımcısı Hubert Humphrey, 26 ağustos Chıcago Kurultav'ı yaklaştıkça, ozelhkle Vıetnam polıtıkası uzermdekı «savaştan yana polıukasını yumusatmakta bu konuda bır orta yol bulma çabası içıne gırmektedır Başkan Yardımcısının seçılmek ıçın Başkan Johnson'a muhalefet eder konuşmalar \apmasi dıkkatı çekmektedır. Geçen yıllar ıçınde Senato'da «\ıetnam savaşına karşı çıkışı» ıle ün salıp ozelhkle, gençler ve aydmlar arasmda çok tutulan Mınnesota Senatoru Eugene McCarthy de Kurultay a gırerken bazı buluşları ıle şansını bıraz daha guçlendınr bır durum ıçıne gırmıştır (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) AMERİKA Başkan Yardımcısı Hubert H. Humphıe\ televızjonda bır konuşma yapmıştır. Humphrej. resunde de gorulduğu uzere, konuşması sırasında çok duşuncelı ve sıkıntılı olduğunu belli etmiştir. Humphre>, seçimlerde oyların dağıhmı uzennde tahminler yurutmuş ve kendıne guvendiğini ileri surmuştur. Amerika ve Japonya'ya ihracatı arttırma çâreleri aranıyor ANKARA, (Cumhunyet Burosu) McCarthy Arabaları toplanan seyyor satıcılar yürüyüş yaptı Sevyar Satıcılar Derneğınin düzenledıği dunkd «Açhk ve Işsizlik Yuruyuşü»nde «Kahrolsun Amerika», «Ezıldıgımiz yeter», «Oy verdik, cop yedık» dı\e bağırılmıştır. Lzennde «lş», «Hak», «Açız» jazılı çu\a'dan japılmış elbı«e gıven 200 kadar sejjar satıcı, el arabalarının Beledıje Zabıtası tarafından ahnarak çalısma ımkanlarının ortadan kaldırılmasını protesto ıçın saat 14 de, Hurrıvet Mevdanında toplanmıstır. Burada, 20 dakıka sureyle «Arabalarımızı ıstıyoruz!», «Dağa mı cıkalım?» dne bağıran satıcılar, ellerınde «Karpuzcuların vattıgı verı çorun», «Mevva tartar gıbı duzenı tartıvoruz». «Servetımız: \lın terımız», «Kkmek ıçın gurbettevız», «Çalısmada ılerı, hakta en gerı», «Anavasa'nın bıze verdığı hakları ıstıvoruz», «Acız» dovızlerı olduğu ha'de Dıvanvolu, Sırkecı, Emınonu, Karakoy ve Dolmabahçe yolunu takıben jurujuse geçmışlerdır Tnrkıye'nın elınde, bır yıllık ihracatı tutannda tütun stoku birıktiçı. Gumruk ve Tekel Bakanı Ibrahim Tekın'in, bu stokların eritılmesını sağlama amacıvia \merika ve Japonva'yr gıttığı oğrenilmıştir Geçen vıl bu ay 59 bin ton olan stok, bu vıl 79 bin tona yukselmıştir Turkive'mn bu vılki tütun ıhracat mıktan ise, 77,5 tondur Tıcaret Bakanlığından bır yetki11, tutunde «aşırı olçude» stok binkımmın nedenlen hakkında şu bılgılerı vermıştır 1 Tutun ekım alanlan yanlış bır pohtıka sonucu genışletılmıştır 2 Uretım artmakta, ancak ihracat gerılemektedır 3 Ihracatm genlemesınde slgaranın kanser yapma etkısı rol oynamaktadır. Turkıye'nm tutun üretımi ve ihracatı son yıllarda şoyle bır seyır ızlemıştır: (Arkası Sa. 7. Su. 3 de) Sağlık Bakanlığına bağlı Hıfzıssıhha Okulu tarafından yapı lan arastırma sonucunda hazırlanan bır rapordan ogrenıldığıne gore, ozelhkle kış aylannda Ankara'nın havasında bulunan kukurt dıoksıt gazı ıle duman ka lorıferlenn fazla yanması sebebıyle normal sevıyenın çok ustune çıkmaktadır Uluslararası standartlara gore, meskan yer lerde b'r metrekup havada 0 150 mıhgram kukurt dıoksıt gazı, 75 mıkrogram duman, ırsan sag2300 METREL1K Kablo dbseme ıslemme, dun Harem kıyısındakı lığı ıçın zararlı olmamakta ve oranlar yukseldıkçe ınsanda za • çelık halatın çekılmesıvle baslandı manla gogus hastalıkları tneydana gelmektedır. Bir rapor Normalin çok üstünde Sağlık ve Sosjal Yardım Bakanlığına bağlı Hıfzıssıhha Okulu ılgıhlen tarafından 1965 1966 yıllarında Ankara havasmın kırlılık derecesı olçulmuş, \e kukurt dıoksıt gazı ıle dumanın normal olçusun nun bırkaç mıslı fazla olduğu tesbıt edılmıştır ( \rkasi S. 7, Sutun 3'te) M. Eğitim Bakanı: «Üniversiteler Kanunu, en kısa bir zamanda dedi tZMİR. (Cnmhnrıye Eee Bürosn) Dun sabah şehrımı?e eclen Mıllî Eğıtım Bakanı t'hamı Ertetn, Ünıversıteler Kanunnnnn en kısa zamanda dcgıstırıleceğını açıklamıstır. Kanunun değıştmlmesı ıçın «Ünı\ersıtelerden teklıf bekledıklerını» Ünıversıtelerın reform tasanlarını henuz Senatolarından geçırıp Bakanlığa ulaştırmadıklarını, daha oncP Ünıversıteler aragı kurul tarafından Ünıversıte ler Kanununun değıştırıltvesı yolunda bır tasarı verıldıfclnı ancak «Ünıversıteler arası ku rul» un Kanun tasansı verme Je vetkisı bulunmadıeı volunds ltırazlar olduâunrlan empr (Arkası Sa, 1, S>ü. 8 ds) BIR ' DAKIKA: Ah... bu tiirkçe New York'ta yavınlanan, Bırlesmis Mılletler tstatıstık TıIIıgına gore, «Dunvada en iyı beslenen beş ulkeden bırı, Turkıve» ımıs. Hanı, valılık beklıven adamın bır turlu karan çıkmaz ama, valı olacagına daır, her gun haber alırmıs da, sonun da, «Sovle. sovle, bılıvorum valan ya, vıne de bosnma gıdıyor» dermıs. Bu habere, o çesıtten, biz dc hoslanmadık desek yalan olacak. Ancak, tngılizeesini îörmediğimız içın ber ne Ladar bılemıvorsak da, tahtnınimıze gore, bu ıste bır tercume yanlıslıjı var gıbı. Aftlı «be^lenmek» degil de, faliba «»iftlenmeU» olmalıvdı'.. D. N. DEV MAKARA l'ekpare kabloyu tasıvdn dev makaranın a^ırhgı 10 tondur. (Fotoğraflar Selçuk AYBATAB.) 6. Filo 27 Ağusfos'fa Izmir'e geliyor 1ZMIR, (Cumhtıriyet Ege Burosu) Amerıkanın Akdenızde bulunan 6. Fılosuna aıt 8 parçalık bır harb gemısı fılosunun 8 bin kışılık murettebatı ıle 27 ağustos'ta lımanımıza geleceğı bıldırılmıştır. 7 Eylul'e kadar Izmirde kalacak o(an AmPrıkao Dnna tmasının Komutanı l»e, 30 Ağustos'ta güdumlü füzeler »}iyaa biı lavaı gemlıl 11* lelecektiı. Dünyanın en uzun yekpare telefon kablosundan biri, Harem ile Sarayburnu arasına çekiliyor Dunvanın en uzun jekpare telefon kablosundan bırının doşenme sme dun Harem ıle Sarayburnu sahıllen arasında başlanmış bu lunmaktadır tlgililer, çalışmalann bugun tamamlanacağını bıldırmışlerdır luğune bağlı ekıpler taralından bırbuçuk hafta suren calışmalar sonunda esfcı Kablo verme dun doşenen feablova kılavuzluk edecek çelık tıalat ıkı yaka arasına çekılmıştır Harem ıle Sarayburnu arasındakı mesafenın 1 ü metre olma9U sına rağmen akıntılar ve dığer tabıı etkenlerlerle denız ulaşımı gozonunde tutularak vapıian hesaplar sonunda 23oo metrelık bir kablo doşenmesine karar verilmlstır. (Arkası S». 7, Stt. 7 d » «Bu düzen değişecektir» HO ERNKU YIRLYLSTE ÇU\ \L GIYMIS BİR SEY14R Ç tİ P\RLÖRIF «OY AFRPIKLERtMİZ NEREOE?» «BL DÜZEN DEGlŞECEKTIR:» DIYE BAGIRIRKEN.. En uzunu Kanada'daki otr tirmadan it hal edılen 2300 metrehk Turknenın en uzun yekpare kablosunun doşenme«ıne erken «aatlerrten ltibaren Harem »nnılınden baslanmıstıı. FIT Genel Müdur Yolda once «ls ısterlz», «Açlığa çars» «Toprak reformu», «Eveter» rfı\erek bajı(Arkası Sa. 7, Sü. » de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog