Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Currthuriyef •*. BAS1N AHLAK tASAStSA UYMAY1 TAAHHÛT EDEH •¥ NAZİM* KADt * G«n«I ?m* MOMrt tCVSt O Sorumlu Y a s Ulerl Muddrü: ECVET GÜRKSIM Baua T « Yaymn CUMHURİVR MATBAACHJK *• Gazrtedlik T. A. 9 • CajaloSa Hatkm aokak N«. JV4I Rolisler (Baştaraft L. SavTada) dırısıı kaldıkça bu bareketlerin serbestçe yapıimasını teraııı et nıeh polisin gorevidir. Ve bız bu anlayıs çerçevesi içinde vazife yapmağa ber zaman sadık kalacağız. Atıcak bu bak v e hiırriyetJer knllanılırken kanun sınırlarına tecavuz edılmesi batinde, hosusi ile can v e tnal emnivetinin tehlikcve uğraması ibtimallerı karşısında Emnlyet kur vetleri bu kabil davraniflan bütun fücu ile onlemek vazifesi ile mükelleftir^ Po\raz bu arada kanunsuz dav ram<!İara mısal olarak Derby Fabrıkasının ı«galı olayına de ğınmış, işverem, kendı menîaatıne uygun gorduğu ışgal olayının uzatılmasına sebep olmak ve kanunî mercılere muracaat etmemekle mteleyerek joyle de mıstır: « Kanunsnz olan bn totnm ber zaman avnı neticeleri vermiyebilir ve hâdiseler istenmeven istikametlerde gelısip vayılabilır. Savın işçı kardeslerimizin de savın isverenlerin de kanun volları dışına çıkma itivadını behemehal terketmeleri zararıdır. %k?i hal mntlaka kannn müevvidelerini davet eder, ıİRili merciler de kendilerine düsen eö revi tereddiitsüz verine çetirır.» OLAGANÜSTt) OLAYLAR Povraz daha sonra zabıtanm o'ağanustu olavlar karsısındakı durumunu anlatmış, olavların cerevanı sırasında bazı ki'îilerin 7abıtanm \etkılerme «tecavüze veltendiklerini» belırterek sozlerıne «övle devam etmi^tır1 «Tereddütsfi7 kabul etmek terekir ki bir bukuk devletinde sahıslar ve mııesse«îeler kendi sorumluluklannın sınırlarını bil mek znrunlu&undadır. Bunun ak«ini düsünmek vakın cünlerde misalıni eordıiîümu? sakitn alıskatılıklara vol acaca^ı kadar, toplurnu da anarsinin kuca&ına stmaktan baska bir netlce do^urmaz. Bu konn ile ilçıli sözleriml şövlece özetlemek eerekir: tstanbuldaki Emnivet kuvvetleri her tiirlü kanunsuz hare ketleri önlemefe hasır ve muktedirdir. Vatandasın huzur ve «ükununu sajlamak için kanun «ınırlan icerisinde ve her ihtimali dikkate alarak vazife«iini vapmak veteneiine de çii<"üne de sahip bulunmaktadır. Bun dan hic kimsenin «uphesi olmamalıdır.». Povraz tnolantıda ekmek i s cı'erınin grevının önlenme<i, haklı talepterın kabul edıimesıni, 5ehre veniden 61 trafik ısıgının konulacagını soylemıs Halkm huzurunu kaçıran kabadavılan da, sokak «er^erileri olarak nitelenrîirmi'îtır OÜTfCT tLLERf: KOcfttttat Iftydaıu Ediroa HJUU ADANA Telctoo 4SM * ANKARA Atatttrk Bulvui Ap. • TaUieha Teletoa: a o t J t U O t M U I İ U İT fT tt A rftirh» r«rzipa;a BuİTarı, Aisaroglu tshanı 104103 Tel' 31230 • 24709 ^ BÜROLAR ABONE • aybk 3 ayiık ve Turtty» 75 00 «0.00 22 00 İLÂN Harlel 198 00 M.00 49 50 Bttlık (Maktu) t | 4 » toel •anttelani* (»antlml) I 7 a d ««nlıeler Nisan. Nıkân. Bvlenm», Dofum ( U a k » ) ö l ü m MevUV Tsjekkttı *• k»yıp «r»m» I » »»' »o ** » ™ 150 SAYISI 25 KURDS Yeni tâyinter (Bastarafı 1. Sayfada) •lujrunuz a^rılma kararınız dolayıslyle, takdirlerimi ve geçmış hızmetlerinize tesekkurlerimi sunar, parlak meslek hayatınızın mutlu sonuru olan emekliliğinizi ayrica tebrik ederim. Silahlı Kuvvetlerimiz \c kadirginas Viiletimiz, tıirlu şartlar altında daima on safta bulunarak Japt'sınız fedakarane hizmetleri nnutmavacaktır. Ben de uzun seneler «uren muşterek ralışmalarıtnız sırasında ebstermiş olduğunuz verimli işbirliğinin butıın hâtıraIarını ve samitnivet, vefakârlık ve durustluğe davanan >akm arkadaslığınızı hayatım boyunca en taze blr şekilde muhafaza edeceğıra. Idrak ve ihraz etmıs oldugunuz bu olgunluk çağında, devletımıze fajdalı bizmetler ?orme\e devam edecegıniz hakkındakı inanrımı bu vesile ıle bir kere daha belırtır, îılmaz, l ran ve Tansel ailelenne esenlik!er, ennn v e süreklı babtharlıklar dilerim.» H.Bektaş Velİ'yi anma töreni yapıldı Demirel'in demeci Basbakan S u l e y m a n Demırel, K u v v e t Komutanlarının ıstıfa l a n n ı n kabul etfıldığını v e j e r l e n n e atananları bır demeçie açıklamıs, daha sonra şunları »ovlemıstır: «Memleketimizin 1960 ihtilâlini müteakıp kısa bir zaman içinde veniden demokratik havata geçişinde Türk Silahlı K u v v e t lerinin tntumu, bütün dünvanın takdirinj kazanmıstır ve kazanm a r a devam etmektedir. Bu intikal devresinde v e d a h s •onrakl vıllar zarfinda demokratik havatın celismesi bakımından oldugn kadar Silahlı K u v vetlerimizin cihazlandırılması hususunda takdire lâvık hizmetler ifa ctmi? olan sayın K a m a n danlarımız Ortrenerai Yılmaz, Oramlral f r a n v e Orgeneral Tansel'e takdırlerimiti v e tesekkflrlerimizi ifade etmevf y e r i n e getirilmesi cerekli bir vecibe s«yıvornm. Bu bir nöhet de^istiTmedir. Şanh Türk Silahlı Knvvetleri kendı hİ7met eelenekleri v e v ü k •ek vazife Miaru ile kendisine görev terettüp ettifci zaman bunn daima ve h e r kademede e e dad* lâvık bir sekilde vapacak gavretlerin içinde olmnslar v e olacaUlardır. N ö b e ü devr^den sayın Komand a n l a n m n a takdirlerimirf ve nöbeti devralan veni Kumandanlarımıza da b a s a n temennilerimıVi sunovornm.» llâc'ar fBajtarah 1 inci Sahifede) larmda kontrol edıldıfını ve gereklı sartlan tasımavan iiâçlann satışına izin verilmevecpŞini oivasava «n'irîjlrnıiş olanlann derhai tonİTtılnri'ını b'M'nnistir Firmalar ikaz edildi Daha önce piva^ava surdükleri bazı ılâç çpsHlerinin gereken şart lan tasımadıgı anlasılan vapımcı firmalar, Saeiık Bskanliğı tarafından ikaz edilroiş ve satışa çıkanSaŞlık Bakanı Özkan bu firmalar hakkmda simdılik herhangi hir iş\em vapılmadıgıni, olavın tekrarlanma^ı hahnde gerekli tedbirlerin alınacaffını TI^SR f^KTfilk Orgeneral Tural'ın mesajı Genelkurmav Başkanı Orgen»ral Cemal Tural da, dün, vuksek komuta kademelerindekl değışıkhkler ıle ılgıü bır mesaj vaymlamıştır Orgeneral Tural, meMimda, 16 ağustos 1968 den peçerlı olmak Ü7ere Kuvvet Komutanlıklanna yapılan atamalan belırttikten sonra şöyle demı?tir «Silâhh Kuvvetlerimize emek vermiş hizmet etmiş her »Tkada?ımız pihi daima sevsi ve tak> dir hi'ilerivle uğurladiğimız Kuvvet Komutanı arkadaslanma. bundan sonraki vasavıslannda sajrlık ve sıhhat temenni ederken, veni hizmetlerde de başanUr dilerim. Hâdiseler arasmda Felek (Baştarafı 3. savfada) evhama kapılmak ve daha kötiisü bupun kendilerine her tiirlü faaliyet için roevki e imkfın sağlıvan bn miisamahalı ve fazlasirle liberal rejimi vürütenleri küçük de6il küçücük çörmek istivenleT kartlarını masava acmıs dunımdalar. «Bizim Ev» fcunnn adımı!. Bir çok Ttirkun oca&ına dikÜm i ş ineir açarlanmn vemişlerinden viireğı sızlamadıui istifade etmek istivenlerin ticarî dehalanna inanmakla beraher bunun feci hir caflet olduğnna işaret etmeden KeçemiveceRİz. Bövle bir bâdireden knrtulduktan sonra vapılacak ?ey Allaha şükür ve memlekete dua etmekten ibaret iken «hammayi sivasi» den kıırtulamıyanların saltanat sayiklamalan tutulduklan «maraz» ın ateşinden ileri geliyor. Allah sifa versin! Başbakan Sülevman Beyin arasıra: Biz iktidara millet iradesivle ?eldik. Biz sandıktan çiktık! de. mesine karşı Sizim Ev» dekilerin: Ama sandığın anahtan bizdedir, dediklerini Kazctelerde okndum. Aklıma şu fıkra eeldi. Anlatayım: Karadenizliler tstanbuldan va. pura binmi<îler. sılava gidivorUr. Vapur denize açılmış. Bizimkiler ttüvertede «Temel» d e almış eline kemencevi Gıv cıy da SIT gıv!.. BrriiB «Temel» in bövle çaldıği sırad» deniz kahanruş. Bir dalfa celmis. Güvertedeki sandıeım kapmış )rötürtnüs Farkında değil. Kemençeye devam Arkadaşı acelp çelmış.. Temel be! Ha senun sandnğu deniz aldı. deniz! dive haber verince «Temel» hic fütur çetirmeden kemençesini çalmava devam pdprken: Enahtaru bendedur da. enahtaru hendedur' dive arkadaştnı vatıstınrmış.. anafıtar da bu! Sandık denize eittikten sonra!. j B. FELEK DEMtREL,BUGÜN DOĞÜ'YA GİDİYOR Oramiral Uran, Donanma'ya veda ederken göz yaşlannı tutamadı GÖLCüK Denız Kuvvetleri Komutanljğı gorevınden avnlan Oramıral Necdet Uran, veda zıyarett yapmak uzere geldığı Golcuk'ten, gozlerı dolu bır halde, 21 pare top atışr. la uğurlanmışhr Oramiral, bu arada, ıstıfa<=ıvle ilg'.h soruları «Bn, bır nöbet defişikliğidır. Türk Deniz Kuvvetleri, guçlu bir kadrova sahiptır. Bayrağı, bu güclu genç kadro. daha ileriye götüreeektir» demıstır Uran, Derınce'de Donanma Komutanı ve venı Denız Kuvvetleri Komutanı Koramıral Celâl Eyıcıoğlu \e fılo komutanları tarafmdan karsılanrmstır Golcuk Po\raz ıskeleiinde kendı^ını selamhvan bırhklerı teftış eden Oramıral Uran, daha sonra valn.z Amıral ve eOerının katıldığı yemekte bulunmustur «KONUSACAf.m ÇOK «;EYLER V\ROramıral \eda konusmas.mda, •Her başlangıcın bir sonu vardır. Bu sonu ben tâyin ettim Bircok yerde bircok haber okudunuz. Bunlara a«lâ inanmaMiı. Bır şey yaptımsa, «ızler sa\e«inde >aptım. ÜzuPtnlujtını, »ma rok da mciudum. Konuşarağım çok şe\ler \jr. Çok konu«ur«am. belkı sizlerı uzerim Simdive kadar babanızdım. fakat artık ağabevinizim» demıstır Yemekten sonra subav, assubay ve ısçı temsılcılerıvle vedalasan Uran Dertnce^e donerken bavrak \ e fılamalarla donan mış 35 parça harp ?emısı arasmdan çecerken eelamlanmı1: bu arada da «Nusret» ma\ın gemısınden 21 pare top atılmıstır Yetkılı'pr sımdıve kadar Dem> Kuvvetlerınd'p hıçbır komutana bu derece buvıık uâurlama tbrenı \apümadığına ışaret etmektedir. Irak'ta emlakı olan uyrvklulara devredecek Meviidî Şetit Çok kıymetli babamız, * a t t a l YILMAZ n azız ruhuna thaf edılmek uere vefatının 40 y, lavan i">81968 Paz?rtesi çunü kındı namazı*• nı muteakip Va lıde Canunde okunacak kuranı ker'mı ve mevlıdı şenfe butun eş, dost, akrabalanmızın ve dın karrfeçlerımızı dâvet eder, Huzurlarını dilerim. Oglu Ismet YILMAZ (Cumhurlyet 17») ,. *" (Bastarafi 1. Sahifede) çok b a oteli tanıyor ve adını duyuvorlarmış.» düşiip parçalanacağından korkuDar yoldan uzun paçalı, genış yordu Guçîukle indırdıler kar\ o kalçalı bır kızla ıkı erkek gorunladan, Bağırdı, çağırdı, sonra yedu. Burası «Babü kulesi» ya da re bastı. Ferahlamıştı bıraz olsun «Nuhun gemisı» gıbi bır yer. Fakat yıne de bir yere dayanma(BaşmaKaietien devam) Alman, Italyan, Fransız, tsvıçsı gereklyordu. Üzerinde «Niçin Demokrasimizin yakın Releceçi, relı, Isveçlı, Avusturyalı, Japon aşk yok?» cümlesi yazılı duvara ve akla gelen her mılletm çençyazık ki hiç d e parlak çöriinmödayandı. lerı burada Uzakdoğunun lıman yor. Heıd Joachımıdes, Sultanahmet şehıriermde duvulan okunan maŞimdiki bozuk dfizeo d a h s ne cıvanndaki bır otelın odasında 1ceralan, taaa oralara gıdemedıkkadar böyle sürüp gider, bilinmez. di 6 ay once tstanbula gelmiştı t lerı ıçın, Istanbulda arayanlar Bilinen bir şey varaa, o da içinranlı sevgilısıyle. Pakat artılc aşkı burada. Kendilerine erkek, kende vasadıjjımiT ortamı iyiye doğ5'Oktu. Eskj han duvarlanndaki d ı l e n n e aşk aravanlar, esrar, afru celiştirmek ujruna bıkmadan, yazılar verine, ş r ıdl otel odasın yon, eroın ara>anlar hep burausanmadan çalışmak zonında oldaki aşk yazılan vardı. da. duçıımuzdur. Fransızlaruı kapı dışan ettığı, Anavasaya dayanalım ve yapaAİTianlann kovduğu, Italyanların bıldiçimiz kadar elimizden geleni sahillenne dahi uğratmadığı, Bulvapalım. garların sınırlarını kapattığı, HıpNe denli uzak görönseler d e aypilerden, Turkıye'de barınan Hıpdın yarınlar nasıl olsa milletindir. pjlerden bin ıdi mavı gozhı Heıd. Esrar içmişti Yatağının üzerınNADİR NADt de duran «kulup» paketinm içinde de bir plâka esrar bulunmu?tu Yıne, «No.. No..» dıyordu Heıd, •Beniro değil. Odama giren erkekier bırakmiştır. Ben kmiyorumHERSEY VAR. Başka bir oda Çarşafı uzerine VİYANA, (aJl.) Romanya çekmi? ayaklan pislikten ayak olML'CUR ö n c e k ı g ü n h a ş Devlet Başkanı Nıcolae Ceausesmaktan çıkrnıs biri yatıvor. Kolulıyan Hacı Bektaş Velı'yı ı n m ı cu nun Çekoslovakya ya yaptığı na bilezik yerine kemik takmış. torenınde Turızm v e Tanıtma ıkı gunluk resmi ziyaret sonunKomidinın üzerinde herşey var. Bakanı Nıhat Kursat konuşur da yajınlanan ortak bıldırıde, Enjektörler, ılâçlar, nargıleler, ken, Hacı Bektaş Turızm \ e Ta«tki ülkenin S o v v e t l e r Birliği iğneler. uyuşturucu haplar. Her nıtma Derneğı saymanı oğret ve diğer müttefikleri ile olan şey gece olmus Morfınlenmış men Muharrem Çetın'ın cebın d o s t l u k l a n n a bağlılıkları» beFransız oğrencısi Rouge Henn dekı derneğe aıt 10 500 lıra meçlırtılmekte. bunun vanında, Claude. N e Parıs'ın renkli hayahul kışıler tarafından çalınmış«Sosval sistemlerı ne olursa oltını ne Champs elvsee'nın aşk getır sun, diğer butun ulkelerle ıhşnışlığı duşunebılıyor. Ayrıca bır vatandasın da yıne kılerıni geliştirmek ıstedıkleri» Kendmce vaşamak, sadece nefes cebınden 4500 hrasının alındıjı kd^dedılmektedır. aldığı sure idı. Bır tnorfın, bır tutesbıt edılmıştır «Çeteka» Haber Ajansının yatam esrar. bır tup romınal dunBeJediye Reisi yaralandı vanın bütun zevklerıni bir araya yınladığı bıldırıde, ıkı ulkenın Sovyetler Bırlığı ve dığer sosvagetırıvor, bir gece ıçınde en güzel Hacı Bektaş Veli'vı anma to lıst devletlerle dostluk v e ışbırkadınlar onun oluyor, dünyanm r e n i e n n e katılan Mucur B e l e lığı bağlarını gelıstırmek husuher köşesini dolaşabiliyordu. dıve Baskanı Alı Rıza Çanal v« sunda kararlı o l d u k l a n ıfade KALK VE OTUR.. arkadaçlan dun gece torenden edıldıkten sonra, şoy'e denmekUzun bıvıklı Alman uyruklu Sğdonerlerken bındık'erı Belerfıveterlır rencı Ernst August Mewes, bıraz ye aıt jeep d e v n l m ı ş , başkan «Taraflar. sosval düzenleri ne once mavi gozlü Heid'ın oda^ın I Şanal, şofor Abdullah Şahın v e olursa olsun. bütün dünya ülkedan çıkmıstı. Kızın jakalandığmı ılçemız <;akınlerındpn Zıya Yanleri i l e iliskilerini çelistirmektf n Sorünce şa^ırdı. cBen ne yapacatur ıle S ü l e v m a n ö z t u r k y a r a vana olduklarını bevan ederler.» ğım» der gıbi bır hâli vardı Polıs lanmıslardır onu da aldı Esran beraber ıçıDurumu ağır g o n i l e n b»çkan yorlardı kızla herhaîde. dun Ankaraya goturulmuş, dı Dıç iinansman Sonra cami sadırvanı gıbi musğer varalılar N e v ş e h ı r Hastahaluklarla çevrıli bir yere doğru yurrasraflan için ne«ınde tedavi altına »lınmıjlarrudüler polisler. Orada y a n çıpdır. !ak. îortlu kızlar yıkanıyorlardı. Salon. başka ruyalar goren kızlı erkekli bır grupla dolu idi Polıs, beyaz fesli, şortlu, sakallı, kalabalık arasındaki yarun koyun pos tuna sarılı, henüz 16 ya=larında gdrunen kıza bağırdı: «Get Up», ayağa kalk. Fakat o da bıtıkti geceden Bılmem kaçıncı bağınşta ANKARA, (a.a.) Amerika doğrıılsbildı Bır ara gözlen dar Bırle<;ık Devletlerı, hukumetımımerdıvenlerden înen Heid'e taze A İ D (Milletlerarası Kalkınkıldı Kuruyan dudaklannı ıslatS l l R T Güneydoğunun unlü ma Teskilâtı) vasıtasıyle, ozel tı ve «Heid» dive inler gıbi seslenö z b a y çetesı mensuplan, Fruh sektor proTelerının dış fmansdı ilçesı yakınlarında, ıkı koylünun man masraflarının karşüanmdsı HtLTONU BtLMEYENLER yolunu kesmışler ve koylulerın ıçın 7 m ı K o n 500 bin dolar (YakSaat 13,30 olmuştu. Uykularınüzennde bır ş e y butamayınca, 5 lasık olarak 75 milyon Türk Lıdan veni uyananlar sabah temtzbin lıra sozlü kefalete bağlayv lığıne başlamışlardı. Bız de ote rası) tutarında ıkrazda bulunarak kendılerını serbest bırakmışcaktır bn hıkâyesını dmlemege başlalardır. Turkıye'dekı sınai faalıyet kaAncak, para getirmeye s ö z ve dlk «Blr Fransız eazeterisi 40 Kuvvet Komutanliffi pıbı ağır t e g o r ı l e n ıçıne alan projeler ri»^C»Jllsnnı kurtarao koylüler, sorumlulaklarla öotn y»ni e:Sî(,m gerefc* mal v e hi2met'erın durumtl derhal Savcilıga bıldırrevlere katılan arkadaşianma da ABD d o l a n bedelı karşılığını mışlerdır. en temiz duygnlarımla üstün ba> fınanse etmek uzere T S K B taraçanlar dıler, bizmetlerinin kahfından ozel sınai tesebbuse orta raman silahlı knvvetlerimize \e ve uzun vadelı olarak A B D , 75 »ziz Türk milletine bavırlı ve milyon lıra verecektır. uğurlu olmasını temenni ederim.» AN KARA, (CumburİTet Büroso) odalj oteli çörünce şaşırmış. Burasını Hilton oteli Ribi hiliBaşbakan Sülevman Demırel, yormu»^ Gönince şaşkına dönbugun uçak'a Van'a gıderek, müş. Fransaja ddnenler anlatıdoğruca Hakkânye geçecektır. yorlannış, Sııltaruüımette bir oYedı gun surecek Doğu gensıne, tel diyorlarmış da, başfca bir «ey bazı bakanlarla müsteşarlann IRK AYRIMI TARAFTARI demiyorlarmış. KaJkmış, onun ve genel müdürlerın de katılacaiçin celmiş. F n n s a d a Hiltondan GEORGtA VALİSt, ğı bıldırılmıstir Bu gezıde, HakDEMOKRAT PARTİDEN kâri ve Vsn'dan başka: Muş, D Ö R D t N ' C Ü BASKA.V Bitlis, Siirt, Mardin ve Urfa mer A D A Y I OLDU kezlerıyle yol uzenndekı bazı ATLANTA, (a.a.) Georgıa ilçe ve köyler de ziyaret edıle(BasUrab ı. Ssvfada) eyaletının ateşlı bır ırk ayrımı cektır. Kırai Konstantın taraftarı olan taraftarı a'an Valısı Lester MadDemirel; Evlul avında da: ErMıtzotakıs v e arkadaşı, bır Yudox, Demokrat Partı başkan ınrnm, Erzinean, Kırı ve A£n" n a n adasından gızhce ayrılarak adaylığı ıçın yarışa katıldığım yı gezecektır doğruca Çeşme'ye gelmış v e açıklamıştır V a h yarısmaya VıTurk pohsıne basvurarak, s u a etnam'da askeri zafer. ıçerde kaAP Genef fdare «i multecı olarak kabulunu ı s nun v e nızamın veniden kurultemıştır ma"ii vaadıvle katılmıştır Kurulu toplandı Yunanıstan'dan u ç gun once Demokrat Partıdekı «Boslufu ANKARA. (Cumhuriye* Burosu) v e n l e n bır haberde, eskı Bakadoldurmak» ıçın demokratık c e Adalet Partısı Genel Sekreteri nın Ege'dekı Yunan a d a l a n n d a n mıvetın muhafazakâr bır temsılNızamettm Erkmen, dun yapılan bırınden kaçtığı bıldırılmekte\cısının ılerı atümasını beklediGenel tdare Kurulu toplantısı ile dı. Ç e ş m e ' \ e gelen jatın, Kıral ğını, fakat son ana kadar bu bosilgıh olarak bılgı vermiş, ş u n l a n taraftan bır Rum'a aıt oldugu l u ğ u n dolmadıgını gorcfuğunu sövlemıştir: «AP Genel îdare Kuoğrenılmıştır. soyleven Maddox, rakıbını, «Hurulunun Genel Başkan Demirel'in VİYANA'DA YERLESECEK bert H u m p h r e j , Eugene M c başkanlığında toplanarak gundeMıtzotakıs v e yuksek bır Yucarthv \ e George M c g o w e r n mmdekı konuları gorüşmuştur. nan memuru olan arkadaşı Yasos\alıst olarak tanım.'amıstır Bu cumleden olarak köy ve manakakıs, ozel bır taşıtla Çeçmehalle toplantılanna katılacak üyeden doğruca Çığlı Havaalanına ler ıle mevcut geçici kurullann du goturulmüş, oradan da uçakla rumu uzerınde müzakereler cereİJtanbul'a getırılmıstır yan etmiş, hüyük kongreye sunuAvusturya'ya gıtmek ısteyen lacak raporlar ve tüzükte yapılaeskı Bakanın talebı. Turk macak tadilât için hazırhklanna baıkamlarınca uygun karşılanmış lanmasma karar verilmiştir ve durum, Avusturya hukümeCEZAYtR, <a.a.) MilletlerBu toplantıda aynca teşkılât m t tıne bılcîırılmıstır. Avusturya huara«ı Pılot Federasyonu Temsılspleleri de konusulmuştur.» kumeti de Mıtzotakıs'e Vıyana'cısı Bartelskı. Cezayir de tutukda o t u n n a ıznı vermıstır lu bulunan Israı'lılenn ıterı bır T Ü R K l Y E T E SIGINIŞ N E D E M tarıhte serbest bırakılacakları hususunda anlasmava varılması 21 Nısan 1967 ıhtılâl oncesı Türk/er bunlan 1 yıf uzerine, Ceza\ır'ı bovkot karabuhran hukumetlerınden bırınde rından donulduğunu bıldırmışEkonomık Koordınasyon Bakaniçinde Irak tır. lığı yapan Mıtzotakıs, Istanbul'da, «Artık bir tttrist olarak Türkiye'de bulunuvorum. Diplomat, Fas'lı jandarmalar ya da Bakan d e ü l i m . Sadece t u ristim, önemli bir sabıs olmakgeliyor A N K A R A ( C u m b u n y e t Bnrotan çıfttım» demıstır Eskı BaANKARA, (Cumhurivet Bürosu) gu) D ı ş ı ş l e n Bakanlığı Irak'ta kan, bu arada ılgı'ılere, «HavaJandarma Genel Komutanlıgıgavrımenkullerı bulunan Turk tının emnivette olmasını temin n m davet Hsı olarak 21 ağustosta vatandaşlannın, bu mallarını 15 bakımından. Türkive've sıfındıFas'tan bır landarma heyeti Tur Ağustos 1969'a kadar Irak uy fını» sövlemıştir kıyeve selerek i n c e l e m e l y d e buruklulara devretmelerım ongoren Konstantın Mıtzotakıs, îstanlunacaktır. bır açıklama yapmıştır. Açıkla bul'da yerleştığı otelde. hıçbır maya gor=: Irak hukumetının sivasi vonu olmavan sade bır tu1961 yılında çıkardığı bır kanunrıst ıddıalannda ı«rar etmış, la yabancıların, bu arada vatankonuşmaktan kaçınmıstır d a ş l a n m ı z m Irak'ta bulunan gayEski Yunan Bakanı, muhtemerımenkullerınden bızzat kullanlen bugun Turkıve cîen ayrıîaY a p t ' k l a n ba'anîı » m e l l makta o l d u k l a n bir e v i l e bir caktır. ^at ve tedavi ıle sıhhatımı bır ışyerı dısınd» kalanlarım Ikazandıran Ankara Hastaharak uyruklu bır kımseye satman p ı K B B Klınığı Sef muları mecburıvetı süresı 15 A • avını Op Dr. gu'tosta dolmustur D ı ş ı ş l e n Ba(Baştarafı 1. Kavfada) kanhğımızın te^ebbüsü ıle bır Necmettin AKYILDIZ'a (Baştarafı i ıncı >avfada) vıl daha U7atılmı=tır Op Dr 1 Hakkı Koker'e, agostereceğını açıklamıs. «Meselâ, «ıstan Dr Lar Muzafpr Üçhir sahıs, emekli Iduğu tarihte sul, Cahıt ö z e r ı , Mustafa Ohayat pahalılığı â >e bn rakaı buğuz, TonÇuz Guler'e, hastagun 50*ye ulasmtssa işçinin emek1 ınede vattıâım sırada v a r lilik maaşı. otomatikman 10 mislid m c ! olan hpmsıreler, lsmıne yükselecektir» demıştır. han Karanfıl, Gu'fıdan D u r Hazırlanan tasanda. bunlardan sun'a ve dığer personele tebaşka, sigorta emeklılennm sag AFYON, Emırdafı ılçesine b a | şekkuru borç bılırım lık hizmetlennden faydalanmasıh Deıbent koyune, Saban Avcı adSılopı.Mardin C. SavciM nın öngönılduğunu de behrten Ba lı bır fırarıyı sramaya gıden janHASAN S A F A K kan, «Tassrının en ırec Kasim'rta darma erlerı. kovluler tarafından k»nunl»«mak flrere Meclice sunu ı ta; ve sopılsrla fec! fekıldt dövu«öaleriJM •kiamiştlr. C u m h u r i y t t 8727 îüp «Jır 18 yaş Otel odasında başlayınca at yanşlan aksadı Velıefendı Hıpodromunda dun yapıian y a n ş l a r a , Turkıye Yarıs Atı Seyıslerı v e Üretıcı Işçılerı Sendıkasına bağlı 9 seyıs i l e 11 bakıcımn greve baslaması y u zunden 7 at katılamamıstır. Greve sebep, seyıs v e bakıcıların, a y l ı k l a n n ı n 300 lırad'an 700 lırava ç ı k a n l m a s ı teklıfının i ş \ erenler tarafından reddedılmesıdır. S e v i s v e bakıcüar, dun yarışlar baslamadan once Hıpodromun kapısını tutarak. s e y ı r c ı l e n ı ç e n sokmamak ıstemışlerdır Bu arada, grev gozcüsü elbısesı g\\ mış sevıs'erle yarış rnerakhları arasında tartışmalar çıkmıs, duruma Toplum Pohsı mudahale etmıştır Olaya e l k o y a n Savcılık, grevın ancak 9 ahırda yapılabıleceğım bıldırmıştır. Tartışmalar tam 3 saat sürmuş ve 13 30 da baslaması gereken yarışlar, 16 30'da yapılabılmıştır. Grevin kanunsuz olduğu ıddıası üzerıne Bakırkoy Savcılığı, soruşturma açmıs bulunmakta*r. Seyisler greve Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden kıslu 0.8 1 m/s. süratli otomat.k sevıye teshıh tey veya ın»n asansoru kunıtaas. is. kapal. zarfla teklıi alma suretile ıhaleye çıkanlrmştır ^ ^ uoo(|. 2 Bu ışra keşıf bedelı Iı5 000. ü oıup, B^yı 3 Llfdosyası mesa! « t . e r i dahjlmde bedelsiz olarak Oniversıte Prog ve BOkreş, bütün dünya ile ilişkilerini geliştirecek yapılacaktır 5 lhaleye girebilmek için lsteklılenn: a) 1968 râeli Ticsret ve Sanayi Odası belgesınî, b) Vukarıda 2. maddede belirtılen geçici temmatı. c) En az bu ışin kapasıtesınin yarısı kadar ınsan ve yuk asansorunü kurmuş ve kabulünü yaptırmış olduklarma daır eeıgelerı, Teklıf mektuplan ile bırlikte zarfa kovinaları lâzımdır. 6 Tekhf mektuplannın ihale saatıne kadar makbuz mukabıllnae Satmalma Komısyonu Baskanhğına ven'mesi lâzımdır. 7 Telgrafla müracaatlar ve portada vâkı gecıkroeler kabul edilmez. 8 Üniversıte ıhaleyı yapıp yapmamakta veya diledıgıne yapmakta serbesttır. „„,. (Basın: A. 10488 22781 9703) SSSSBSia& Grev karan alman at sahipleri Haklannda grev karan alman at sahıplen, şunlardır Sedat Evliyazade. Perrub Kunter, Mustafa Dinkçi, Sadun Atı, Ahmet Kesebir, Râna Avunduk, Ali Onpun, Kadri Erişen, Mesude Evliyazade, Cemal Kura, Mişel Saviç, Hakkı özbaş, "îşref Somturk, Nurettın Karaca, Hilmi Belen, Pıkret Yüzatlı ' ö l ü \ Irfan Atan, Tarık Dınçel, Talha Dinçel. Denizcilik Bankası Erkek Sanat Enstitüsü Birinci Sımfma Ortaokulu Bitirenler Arasından Seçme İmlihanı İle Öğrenci Alınacak: Okul günduzlüdut Her çe?it gıyun eşyası ile ders araçlan, öğle yemeklerı ve harçlıklan okulca tenun olunur 2 Okulu bitirenler 6 yıl mecburi hızmete tâbıdırler Seçme imtıhanını kazananlarm velâyet hakkını tasıyan velılennden biı taahhutname alınır. OKULA GtREBİLMEK I Ç t N : ı a) b) 200kişi arkadaşlarının işten çıkarildığı bir fabrikayı sardı Altınte) Pres Sanavi Fabrıkası dun sabah lki ytlz kisl tarafından sanlmış, ancak Toplum Polısi ve Jandarma bırlıkleruun gelmesi Uzerıne kaîabalık, herhangi bir ola ya sebebıyet vermeden uzaklaşrnıstır. tlgilıler, olayın. lşveren tarafından önceden işten çıkartıian 7 Isçinln lşbası yapmak için, arkadaslannı toplıvarak fabnkaya gelmelen ve ıçerıve sokulmamalan sebebıvle patlak verdığinı soylemişlerdır. F4BRİKA SARILIYOR Sabah saat 8 sulannda bir gün önce işten çıkartılan 7 ışçi ıle fabrikanın fşçısi olmıyan 150 ye vakın Insan. fabrikamn etrafını sarmıstır. 7 isçi, Neden isten çıkartıldıklannı» öğrenmek ıstedikleri nl soylemışler ve bu sırada toplura Tpolisi olav verine veti|fiH$S?rToj»' lum polisinln ve landarma komutanının talebl Uzerine fabrikayı s a ranlar dagılmışlar. bu arada Işçllerden Hasan Koç ile Ali Kubalt, t a h n k sebebivle vakalanarak nezaret altına alınmış, daha sonra serbest bırakılmıstır. NE DtYORLAR? Kendisiyle eorustüğümüz Fabrika Müdüril Sefa Dülgeroğlu. fabrıkada çalısan 180 işçinin d e fdeal Lâstik • t ş Sendıkasına üye oldugunu ve 7 kışmöı fabrikadaki huzunı bozmalan sebebıyle işten çıkartıldı|ını sdylemlştİT. ö t e yandan olaydan sonra fabrikava giderek durumu lnceliyen Lâstik t ş Sendıkası Genel Başkanı Rıza Kuas s o n bir ay tçinde 20 işçintn isten çıkartıldığım ve bu stıre Içınde fabrikadakı 180 isçiden 115 tanesınin Lâstik t ş ' 9 gırdiklerınl. lsverenin de bu durum karşısmda Lâstik • tş'e üye olanlan İşten çıkartmaya başladığını belirtmlştir. Rıza Kuas, bu arada fabnkadaki işçilerin çeşltli haklardan mahrum kaldıgını, durumun Savcılıga ve dığer Usrili merctlere bUdirildlğlni sözierine eklemistir. Sabahkı olavdan sonra Pabrika, normal mesaisine toplum polisl tertıbatı altında devam etmiştir. Ortaokulu bibrmıs ve 17 yasını geçmemış olmak, 16 Eylul 1968 tanhınde, ortaokul programlanna gore, Türkçe ve Matematik derslennden yapılacak seçme üntıhanlan ıle sağlık muayenelerini kazanmıs olmak şarttır. Aday kaydına devam olunmaktadır îsteklilerin 14 Eylul 1968 gunüne kadar tahsil belgesı, nüfus cuzdanı, ıkametgâh ve sşı kâğıtlanyle 6 adet vesikalık fotoğraflannı . DENİZCÎLİK BANKASI ERKEK SANAT ENSTtTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE hıtaben yazacaklan bır dilekçeye eklıyerek Kasımpaşa'da Halıç Tersanesı ıçınde bulunan Okui» bajvurraalan. TEL: 49 33 77 (Basın: 2237 9702) Amerika, özbay çefesı 2 köylüyü kefaletle se/besf bnaktı Türkiye'ye 75 milyon Orta Doğu Teknik Universitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Mimarlık Fakültesine: 1 Mimarlık Bölümu Proje, Mukavemet ve Tesisat derslen için asıstan, 2 Şehır Plânlama Bölümöne, Şehir Plânlama konusunda verılen teorik dersler için A s n t a n ve ö ğ r e t ı m G o r e v h ü alınacaktır tsteklilerde «ranılan «»rtlar : 1 tngılızce Dilmetc 2 Ünvan » e ucretler «Ortav Doğu Teknik Onıversıtesl Akademık Personeia Venlecek Ünvanlar ıle Görevleudmlme Şartlan Hakkında Ycnetmelık» gereCınce venleceKtır 3 l s t e k l ı l e n n Orta Doğu Tefcnık Universitesi Personel Mu durlugancjen .jitarJtklan J A u r s c a a t ^ t c n p l a n n ı doldurarak eğıtımlerını » e meslekl tecrCbelennf goTrferen belgelerle bırlıkıe bır dılekçeyle engeç 3UÜ1988 t a n h ı n e kadar aynı adrese gondfrmelerı v e 551968 Perşembe günü «aat 10 00'da baslavacak yarılı v e sözlü sınaviaıda bazır b u l u n m a l a n rıca olunur. ( B a s m : 22386 A 10080 9706) ,*••«••«••••«•>•>••••«•••«••••«•*••••••••' lira verecek Amerikan Cumhurbaşkanlığı için yeni bir aday ÎLÂN Bski bir Yunan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Konya DSİ. IV. Bölge Müdürlüğünden Cezayir hava alanlarma ıboykot kararı kaldırıldı Uçufuma düşen bir minibüste 9 kişi öldü GERZE ( S i n o p ) BafraGerze volunda bır mınıbusun 50 metre derınlığındekı uçuruma yuvarlanması sonunda, 18 yolcudan 9'u olmus. dığerlerı ağır yaraianmıstır Şofor de ağır yaralılar arasındadır Olay, Dıkmen bucağının Çatak mevkıınde meydana gelmış, Cemıl Dınç vonetımmdekı 57 AC 939 plâkalı mınıbus, fazla sur'at yuzunden yuvarlandıgı uçurumda tamamen parçalanmıştır. 1 Afyon S'ncanlı KuçflVhOyflk yeraltı snyu pompaj sulaması elektrifikasyon v e kuyubaşı tesisleri işi birim fiatlan Ozerinden teklif almmak suretiyle kapalı zarf usulfl ile 28/Ağustos/19S8 çarşamba günü saat 16'da Bölge Mıidürlüğümüzde yapılacaktır. 2 Işin kesif bedeli (200 000> Tl. olup muvakkat teminaü (115501 Tl dır. 3 thaleye iştirak edecekleıin teminatlarını, ihale saatinden biı •aat evveline kadar bölgemiz veznesine yabrmış olmalan lâzımdır 4 Bu ise ait mukavele. sartname v e projeler her gün mesai saatı dahilinde: Afyon'da IV2 Sondaj Şube Başmühendisliğınde, Ankarada. Yeraltısulan Dairesi Başkanlığı Elektrik Fen Hy Müdürlüğünde. Konya'da Bölge MüdurlügumOz yeralüsulan servisinde görülebillr 5 îsteklilerin 24 8 1968 günii mesai saatı sonuna kadar Bölgemi! thale Komisvonuna dilekçe ile rnüracaat ederek yeterlık belgesı almalan sarttır Bu muracaatta: a Malî yeterlik belgesi b 196» yılı Ticaret Odası veslkası c Benzeri ış kadar bir içi îkmâl ederek teslim ettiğine dair vesiks eklemeleri Belge venlip verilmedıgi ihaleden bir gün evvel öğrenîlebilinir 6 Usulö dairesmde hazırlanacak zarfların ihale saatinden 15 dakika evvel Komisvon Baskanlıgına verilmesi lazundır. 7 Postada vâkî gecikmeler kabul olunmaz (Basın: K1261 22823) 970 DENİZ KUVVETLERİ K0MITANL1G! SeviT ve Hidrofran Dalresi BaskanlıSınrtan btidinlmiçttr. DEVİZ/:iLERE VF KAVACILARA «3 SAYILI BİI.DtRt 19 llâ 23. 26 tlâ 29 AgUStos 19B8 3 118 6. 9 llâ 12. 17 llâ 20 ve 24 ilâ 27 Eylül ir)68 tarihlerlnde 09 00 İle 17 00 saatleri arasında aşağıdala noktalan btrleştıren sana lçmde sevrefme, demirleme avlanm» ve bu sahanm S00O metreve Kadar olan yüksekligi can v» mal emnlvptı bakımmdan tehlıkelıdır. K A R A D E N İ Z $ t l E 1 ncı nofcta: E 5832 N o lu Şlle fenertnden 272 isrece ve 3 8 ml' mesafede enlem) 41 derece 11 dakıka lcuzey boylamı 2° derece 32 dakıka dofu 2 n d nokta: Enlem! 41 derece 19 daKıKa Kuzev, boylarnı 29 derece 12 dakıka dc>$u. 3 ncü nokta: Enleml 41 derece 19 dakıka kuzev, bcylamı 29 derece 45 dakıka dogu. 4 ncti nokta: Etılemı 41 derece 09 dakika fcuzey ooylamı 29 derece 45 dakıka do£u DENtZCtLERE VE HAV^riLAR* Ö N F M I E n i ' Y l ' R U l tTt. (Basm: 22688 9701) ÜLTIN Camhnriyet Rtşat Hamlt Aziı Nspolyon 24 »y»r Irtllte gnmı 114.M 114 «0 182 183. İM 135. 119. 120. 132 133 16 9« 16 98 Aşık Teşekkür Muş Merkez Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden Cinsi Mlktan Muh. bedeli Geçici teminatı Oünü Saatl 2321.26 T i . 30860 00 TX. Kuru erzak 22 kalem 2 91968 1100 Et 1072 50 TL. 14300 00 TX. 2 9 1968 3 kalem 14 30 Ekmek 1372 50 T i 2 9 lHfefl 183OÜ0O T i 16 00 15000 fcg Yukarıda yazılı maddeıer oelırtıle'i gün ve saatte ükul bınasında kapalı zarf usulü e«s'ltme ıle satın almacaktır Sartnameler net Rün Okulda görlılebtHr tsteklllerin 2490 sayılı kanun gereSınce 1968 yıltna e8re hazırlıvacaklan Belgeler ıle kapalı zarflannı İhale saattnden bır saat fjnrestne kadar Komisyon Baskanlıgına vermelert lâzımdır. oPstada vâkı gecikmeler Kabul edılmez Kevfıvet ılânen du yurulur. (Basm: 23149 9698) jandarma erlerini döverek ağır sekilde yaraladılar
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog