Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI 18 Agustos 1968 CCTTHURtTET sımnmıiTmmnınnınnınıııııınıiMiunnifiniıınnnnınnımniıııniınnıınınuııııııııiııunıııiHinTmınıç "1968 yılının gözde sanatçılan,, | Siyah renkli Amerikalı'Jar Sinemada ön plâna geçtiler NİNNI Haklısınız hanımefeodl Buyardnğunm jtbi Bütün bu bozuk ıtflif Bu hayhuy Bn hırgür Solcuların lsl Yüzyıllardır dognda hfiMm sflren açbk Zaman zaman Anadoluyu kasıp kavurtn kuraklık Ve içimize çöreklenen «o karanhk Hep onlano eseri. Nerede bir yangın çıknuşaa Kundağı onlar »okmustur Sel feîâkett Trafik kazan Zelzele S z: Raymond St. E Iacquea Ue E Janet Maclachlan, = «Up Tight» E tilmlnde E görülüyorlar. E Bu aktör E bilhassa «Komedyenler» E (ilminde çok E muvaffak = olmuştur. E Cumhuriyel 18 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyetten Lâhey konferansı da^ılacak Astnalı hanımefendiciğim asmalı Zam isteyen işçiyi de Terfl bekliyen memurn da Reform diyen öjjrenciji de Cümlesini astnalı Sizi tedirgin etmeye ne haklan r*x Elbette haklısınız Yerden göğe kadar... Lâhey 16 (a.a.) M. Snovöenin protestosu uzmanlar arasmda bazı söylentüere yol açmış ve delegeler arasında sık sık görüşmeler yapılmıştır. Bunlann iyi işaretler olmadığı üzerinde yorumlar yapılmakta ve konferansın dağümasının önüne geçilemiyecegine muhakkak nazariyle bakılmaktadır. M. Snovden, istekleri kabul edilmedifi takdirde Lâhey'den derhal ayrüacağım söylemiştir. letin iyi idare edilmefc ve terakM edebilmesi için okumayı bilmesl lâzımdır. Bizde Lâtin harfleri önce yadırgandı. En iyimserler bils Lâtin harfleri mecburiyetinin 7 • 8 senelik bir mühlete ihtiyacı olduğunu ileri sürdüler. Fakat Gazl «Size altı ay mühlet veriyorum» dedi. Olaylar, Gazinin memleket kabiliyetini en iyi bilen tek adara olduğunu gösterdi. Sekiz ay zarfında 1.036.500 kişi okumayı öğrendl. Mustala Kemal cehalete karşı umumi bir seferberlik ilân etti. Şimdi herkes okuyor. Eskl harfler ortadan kayboldu T« şiddetle yasaklandı.» Muhabirin yazısı Cemal Hüsnü Beyle aralarında şöyle bir görüsme ile son bulmaktadır: « Acaba (Ankara KUçük A* ya) adresli mektupların sahiplertne iade edildiği' doğru mudur? Tabil, biz Asyalı bir hükümet değiliz. Fakat cografya noktai naz»nndan? Hayır.. Türkiye ayrı bir hükümettir. Biz Avrupalı olmak istt yoruz, oluyonız ye.. Öyleyiı de.» Artık uşak ve hizmetçi rollerine çıkmayacaklar Hollywoodlu bir prodüktör onlar için 1968 yılının en gözde sanatçılan, dedi. Nitekjm siyab renkli Amerikahlar bu yıl sinemada da, televiayonda da ön plâna geçtiler. Siyah sanatçılar geleneksel olarak filmlerde uşak ve oda hizmetçisi rollerinde görünürlerdi. Sidney Poitier bu geleneği yıktı. Kişiliği ve sanatıyla siyahlan sinema alanında da ön plâna aldırmayı başardı. Sidney Poitier, kendisini şöyle anlatıyor: «Aslında az değerli bir insanım. Diğerlerinin de benim şansımı pay laşmalannı arzularım. Irkımdan olanlar da beyazlar kadar ayni sansa sahip olacaklardır.» Ossie Davis, Jim Brown, Greg Morris, Percy Rodriguez, Harl Rhodes, Raymond Saint Jaoques, Al Freeman Jr. ve birkag siyah aktör daha yıldız olmak yolundadırlar. Jim Brown, şimdiden «On serseri», «Rio Conchos», «Kotangaya kalkan son tren» filmlerinde aldığı önemli rollerle Hollywood' da Sidney Poitier'nin söhretine ulaşacak. Greg Morris de «Gizli görev» filmindeki başansıyla ünlii ırkdaşlarından geri kalmadı. Percy Rodriguez de Amerikan televizyonunun en tutulan gözde artisti. Bu artistlerin hiçbiri yeni fcir sanatçı değil. Hepsinin sağlam bir tiyatro kültürü var. Başarıla«Les Donze Salopards» fllmlndc jörülen Jim Brnwn gittikçe daha ofiyttk roller almakta Te sinema ilemlnde stiıatle /fikselmektedir. S = lar bile var. Sansımn her parça E sında onun büyiik gayretleri sak E lı.» E Amerikan sinemasından siyah E lar ne bekliyor? Onlardan biri bu soruyu şöyle cevaplandınyor: E «Evvelâ iyi bir sanatçı olarak E kahul edilmemi isterim. Rengim E hiçbir zaman sanatımı etkjleme • meli. Nihayet her insanın tabii E haklarına sahip olmalıyım. IstikE balim garanti altına alınmalı.» Onlann elinden çıkmıştır Hani, vaktiyle bir gemimlz batmıst» Onu da batıraa solcnlar tabil Elbette Uçaklan düşüren onlar Gemileri batıran onlar Trenleri çarpıştıran onlar Hattâ Kocanız sizi ihmal edlyorsa Mutlaka sol eğiümli blr badınla kınstınyordny İhanet Sonra bayurduğunm gild Cehalet, sefalet Hulâsa her tiirlü rezalet «Biz Asyalı değiliz» Matin gazetesinin Ankaraya glden muhabiri M. Henry Karol, Maarif Veküi Cemal Hüsnü Beyle görüşmüş, gazetesine bu görüşmeden bazı parçalar yayınlamıştır. Cemal Hüsnil Bey kendisine demiş ki: «Mustala Kemal bir gün, Mec Hsin tarihî toplantılanndan birinde Türkiye ile Avrupa arasmda millet ile medeniyet aTasındaki engellerden birinin de Arap harfleri olduğunu söyledi. Türkiyede okuma öğrenmek için beş seno çalısmak gerekirdi. Şimdi Lâtin harfleri ile okumayı öğrenmek 1 çin altı ay kali geliyor. Bir mil n ne blr tesadüf ve ne de şans. On kadar zenci sanatçı başanya ulasmak çabasındalar. Greg Morris, Sidney Poitier hakkındaki düşüncelerini söyle Özetliyor: «Sidney Poitier'nin başarısına herkes hayret ediyor. Bunda şaşılacak bir sey yok. Çok önemli bir hususu unutuyorlar sadece. Bugün 44 yasında olan Poitier'nin ardında mücadele dolu yıllar, battâ başarısızlık Solcuların işi, Her gün gazete sütunlanru doldnran : C nayetlerde bile onlann parmafı var Toksa bu düzen Böyle olmazdı hanunefendl îşçiler böyle üç bes kvrns içüı Orev yapmazdı öğrencl hareketlerl Boykotlar, işgaller olmazdı Yevmiyesi bes liradan adam çaüstınp Daha çok kazanırdı muhterem zevcini» Size daha çok kürkler, elmaslar alırdı Haklısınız elbette Siz şunoa yılın bir hanımefendisi olasınu da Henüz bir yatınjz bile olmasın Alt tarafı ne yâni t'ç bes milyoncnk l â h nıı olur? Buyurdujjunuz gibl Asmalı hanımefendi asmalı Y» da kesmeli hepsini birer blret Bu memleket sizin nasü olsa Bahçesiyle. ormanıvla Göçüyle, deniziyle Hayvanıyla, Insamyla Hep sizin Siı: yedi çöbekten soylusunua Aksini düşünen kim* Elbette gelmeli özlediğiniz devirler geriy* L.m milyon Çalışmah otuz hin lçln Bu düzeni değistirmeye çalısmak bosuns . em de niçin? Niçin mi Onu da ben diyeyim CIM Hani sizin gibilerin Kaç yüz yıldır söylediğl Bir ninni vardır millete Işte onun için «Dandini dandinl dastana Danalar girmis bostana .» Taa hanımefendiciğim! =j||||flMII 1 1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 11 llllllllllllllllUllllllllllllimillllim I11İİİR MlMHOfki bajarıh temsilden sonra, Münih Başkonsolosn Gündüı Taylân'uı Badvize'de Mithatpaşa Tiyatrosu Sanatçılanna vrrdiğl (aydan bir sörünüş... At kesimi yasaklanınca Arslanlar aç kaldılar ™ * «Kaib Avcıian» füminde Burt Lancaster ile Ossie Davis förülüyor.. Dokuz arslan ölüm tehükesiyl» karşı karşıya. Vahşi hayvan terbiyecisi Marcel Beauverd'e aid küçük bir hayvanat bahçesinde yaşamakta olan bu arslanlar her geçen gün ölüme daha da çok yaklaşıyorlar. Bu şirin hay%'anlarm »çlığa terkedilmesine sebep Lozan mezbahasının Sağlık Bakanmdan •t kesimine müsaade etmemesi!.. Marcel Beauverd çok iyi ve çok cesur bir hayvan yeüştiricisi. Geçimini sağlayan bu küçük hayvanat bahçesini bugünkü haline getirebilmek için tam 12 yıl emek vermiş. Küçük bir hayvanat bahçesi günümüzde yaşayabilir mi? Çok yerinde bir soru... Marcel Beauverd: «Sonuna kadar dayanacağım!" diyor. Nitekim ars lanlarının hayatını kurtarmak için hem Lozan belediyesine, aynı zamanda da hükumete başvurmus bu lunuyor. Marcel'in bütün çabalanna rağmen. îsviçreli otoritelerin ona arslanlarmı beslemek için gereken izni verecekierinden pek ümit yok. Marcel Beauverd at etinin kilotuna 20 santim (yaklaşık olarak 4050 kuruş) verirken şimdi meıbahadan dondurulmuş eti 2.5 Fran ga (yaklaşık olarak TX,. 5.20) almakta ve arslanlarmı aç bırakmamaya çalışmaktadır. Bu büyük fark karşısında bu küçük hayvanat bahçesinin bu kadar yüklü masrafa dayanamayacağı tabiidir. Arslanlann sahibi hayvanlarmın sefaletini önlemek için nihayet bir çözüm yolu bulabildi. Arslanlardan altLSina müşteri çıktı ve Marcel küçük hayvanat bahçesinde yalnız üç arslanla yetinmeğe karar verdi. Satış ve arslanlarm teslimi ancak Ekim ortalarında ola cak. Lozan mezbahasıyla yaptığı bir anlaşma sonunda et artıklarıyla hayvanlarmın açlığını gidermiş bulunuyor. Bu anlaşma arslanlann geleceği için çok iyi oldu, çünkü dokuz arslan iki buçuk ay salı ve cuma günleri arası et yemediler. Hür yaşayan arslanlarm her^ün et yemediği düşünülürse bu da pek önemli değil. MİTHATPAŞA Tiyatrosu Sanatçılan Köln otobanı'nda.. 98.000 LİRA OEGERİNOE ŞİŞLİ HANIMEFENDİ S0KAĞ1NDA VE 57.000 LİRA DEĞERİNDE FENERYOLU, 1İVERBEY ASFÂLÎI Ü1ERİN0E DİKKAT OİKKATI Bahçekapıdaki 40 yıllık Saarçmıg 0C KARDESLER (Tahliye dolayısile ) Peşin, Taksitle 5aat Satiflan v» famir servisi ile Bahçekapı 4 üncu Vakıf Han (Hacı Bekir Karşısı) ze» min kat No. 7 de hizmetinize «'>"»'*«'. renkreklom Reklâmcüık: 3099 9696 TİYATEO Sanatçılan Dona Killsesi önünde görülüyorlar... APARTMAN DAİRELERİ 000 LİRA VE AYRICA ZENGiN PARA İKRAMİYE1LERİ Turkiye Is Bankası ve Bank of America tarafından kurulan AMERİKANTÜRK BANKASI DI5TİCARET 3 o özel Yüksek Okulu Müdürlüğünden AYAZAĞA 1 Okulumuz GÜNDÜZ ve AKŞAM Bölfimüne öğrend kayıtlanna devam edilmekrtedir. 2 GÜNDÜZ Bölümü 4200. TL, Ük takait 2100. TL, AXŞAM Bölümü 3000. T L , Ük taksit 1000. TL. 3 Eski öğrenciler için: Ertelenen Haziran imtihanlan 26 Ağustos 1968 de baslıyacakbr. 4 Diploma imtihanlan 20 Eylül 1968 de baş hyacaktır. A D R E S : Şişli, Büyükdere asfaltı, Köyyolu durağı Ayazag», Levent tSTANBUL Tel: 63 54 14 Istanbul Kimya Mühendisliği Jllmcınycı'clcın Almanya'da, Nürnberg'in en büyük gazetelerinden biri olan FRANKISCE TAGESTPOST, 2 Temmuz 1968 tarihli sayısında Ankara Mithatpaaa Tiyatrosunun geiişini büyük puntalarla böyle bir başhk altında vermiîtir. . Yine ayru gazeta «S2 kişilik, star sanatçılardan bir araya gelmi? olan bu grubun, oyuncuları Devlet Tiyatrosu'nda oynamı^ ve Prof. Karle, Ebert'in öğrenciliğini yapmıslardır. Dün oynami} olan eser «İSYANCILAR» edmı tajımakta olup, MÜNİH'te büyük bir başarı sağlamıştır. Türk sanatkârlar pubuna olan alâkanın ne derece büyük olduğu; Hollânda'ya dâvet edilislerinden de anlaşılmaktadır...» Haziran v» Temmuz aylan içinde büyük Avrupa Turnesine çıkan Ankara Mithatpaşa Tiyatrosu Almanya lahnelerinde temsillsr vermil, Türk §»yircijmln olduiu kadar Alman seyircisminde llgisini toplamiftır. Mlthatpaa» Tiyatroeu Alman basınmda, Alman Radyo v» Telrriayonlannda Türkly» lehlnde yayınlara vesile olmuştur. Mlthatpaa» Tiyatro»u, ıteıdl Ankara'da oyunlanna devam edecekttr. YENI KAYITLAR IÇÎN LÜTFEN BROŞÜR ÎSTEYÎNlZ Rekllm: 35U 9722
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog