Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURÎYET 18 Agustos 1968 SAHtFE BEf Arazi ihtilâfı yüziinden cinayet işlendi Yeni mevsimde koltuk sayısı 2000'eyükselecek 80'lik dayı, öğretmen yeğenini öldürdii BINGOL, Şehrimiz Sanat Enstitüsü öğretmeni Cahit Tekin, 80 Taşındaki dayısı Haydar Ağa tarafmdan av tüfeği ile öldürülmüştür. Öğretmen Tekin, tatilini geçirmek üzere gittiği Genç ilçesinde, dayısı Haydar Ağa'dan arazi istemiş, bu isteğe sinirlenen yaşh adam yeğenini çifte ile ağır şekilde yaralamıştır. Öğretmen kaldırıldığı Elâzığ Devlet Hastahanesinde kurtanlamayarak ölmüştür. Kaatil dayı, Adliyeye verilmiştir. Genelev kadını doslunu öldürdii ÇORUM, Türkân Kaya adında 25 yaşında bir genelev kadını, beraber yaşadığı Yaşar Çıtak'ı tabanca ile öldürmüştür. Maktulün yanına bir bıçak koyarak olaya intihar susii vermek isteyen Türkân Kaya, cesede yapılan otopsiden sonra beyinde bir merminin bulunması ile sanık olarak yakalanmış, Adliyeye teslim edilmiştir. Limanı değil. İskelesi bile yok Ülkemizin önemli bir sanayi bölgesi olarak seçılen ve gelişen tzmit'te henüz bir limarı yapL'madıgı gibi yükleme boşaitma için de bir iskelesi yoktur. Yükleme boşaitma işi ancak Izmit yakınındaki SEKA iskelesinde yapılabilmekfedır. Aslında, îzmit lirnsın yppılmış olsa Istanbul limanının da yükü hafiliyecektir. Resimde, «îfkelesiz Izmit» e hizmet gören Kâğıt Fabrikasınm emektar iskelesini görüyorsunuz. (Cevdet I A K C P IZ1VÜT) Isfanbul Şehir Tiyatroları, önümüzdeki sezona, yangından sonra onarılan «Yeni Tiyatro»dan başka üç yeni tiyatroyla birlikte girecektir. Kadıköy, Zincirlikuyu ve Harbiye'de açılacak tiyatrolarla Şehir Tiyatrolannın koltuk sayısı yüzde 60 oranında artmaktadır. Şehir Tiyatroları, .Yeni Tiyatro» nun restore edilmesiyle 700 kişilik binasına yeniden kavuşmuştur. Bir süre önce bir yangın sonucu kullanılmaz hâle gelen yiyatro, bu yıl sezona Müsahipzâde Celâl'in Aynnroz Kadısı isimli eseriyle girecektir. Bu yıl Ziııcirlikııyıı, Kadıköy ve Harbiye'ıle Şehir Tiyatrosu açılıyor ERGANİ KAYMAKAM VEKİLİ ASLAN VILDIRIM. DEĞİŞİK KIYAFETİYLE™ Kuveytli Bakan Istanbul'da villâ satın alıyor A.NKARA, (Ctımhuriyet Bürosu) Türkiye'yl ziyaret etmekte olan Küveyt Ticaret ve Sanayl Bakanı Şeyh Abdullah ElCabir ElSabah ile resmi görüşmeler dün baslamıstır. Konuk Şeyh Abdullah ElSabah, AnıtKabrl ziyaret ederek saygı duruşunda bulunduktan sonra, Başbakan Demirel tarafından kabul edilmiştir. Bu kabulde, Ticaret Bakanlıgı, Dış Ticaret Dairesi Başkanı Celil Vaysoğlu da bulunmuştur. Konuk Bakan, saat 10 da Ticaret Bakanı Ahmet Türkel'i, 11.30 da da Sanayi Bakanı Mehmet Turgut'u ziyaret ederek ken dileriyle görüşmüstür. Bu arada gazetecilere, Türldye'ye ikinci defa gelmekten btlyiik memnunluk duyduğunu söyleyen Küveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Şeyh Abdullah ElCabir ElSabah, tstanbul'da bir villâ satın alacağını söylemiştir. Bakan, «Görüp besendiçim ve birkaç fün içinde satın alacağım villâda ömrümün en eüzel rünlerini geçireceğim» demiştir. 350 bin liralık kaçak saat ele geçirildi Mali polis ekipleri, önceki gece Fatih Halıcılar Caddesi 66/11 sayılı eve yaptıkları baskın sonunda, 350 bin lirahk kaçak saat ele gec.ırmişlerri'ir. Türkiye'ye bir Lübnanlı tarafından getirildiği ve saat ticareti yapan Arif Balcıoğlu'na verildiği ihbar üzerine yapı.ian baskında. 3050 adet saat bulunmuştur. Polis, kaçakçıhkla ilgili olarak 7~~ Mehmet Arslan, Ahmet Balcıoğlu ve Vezir Balcıoğlu'nu da nezaret altına almıştır. İlgililer saatlerl Türkiye'ye getiren Lübnanlıyı aradıklarmı söylemişlerdir. Kadıköy halkı, boğa heykelini geri istiyor Kadıköylüler, dün dertlerini dinlemeye gelen Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey'den, Kadıköy Meydanındayken Spor ve Sergi Sarayı önüne götürülen «Boga Heykeli»nin eski yerine konulmasını istemişlerdir. Bir muhtar da, «Hasanpasa'yı başıbof köpekler sardı. Birimiı kudurmadan bu işi bir halledin» demiştir. Atabey, muhtara «Köpekler baııbo?sa, kaldınlır» cevabını vermiştir. Bir yaşh hanım da, Belediye Başkanmdan kontenjanları olma yan herkese yarımşar ton kok kömürü verilmesini istemiş, akşam saatlerinde dolmuş şofö'rlerinin yüksek ücret almalanndan da yakmmıştır. Sehir Tiyatrolan a>Tica Kadıköy de Süreyya Sinemasının yanında yapılan yeni binasında henüz tesIjit edilmeyen bir eserle perdelerini açacaktır. Böylece daha önce Kadıköylülerin hizmetine girdikten bir süre sonra kapanan ve büyük bir ihtiyacı ortada bırakan «Tiyatrosuzluk» önlenmis olacaktır. 300 kişilik tiyatro en geç Ka«ım ayında hizmete girmis olacakür. öte yandan Harbiye'de Yapı En düstri Merkezinin zemin katı da meydan sahnesi şeklinde ^üzenlenerek tiyatroseverlerin hizmetine sokulacaktır. 300 kişi alabilecek meydan sahnesinde, muhtemelen Ahmet Kutsi Tecer'in «Kösehaşı» sahneye konacaktır. Ayrıca Zincirlikuyu'da inşaatı biten 700 kişilik bir tiyatro da bu yıl hizmete girecektir. 1 Ekim'e yetiştirilmek için çalışılan tiyatroda hangi eserin oynanacağı henüz belli olmamıştır. Böylece Şehir Tiyatrolarının kol tuk toplamı «Yeni Tiyatronun» onarılması ve Kadıköy, Harbıye, Zincirlikuyu tiyatrolarının açılmasıyla 12000'e yükselecektir. Kendileriyle görüştüğümüz ilgililer, Şehir Tiyatrosunda, hâlen 120 kişinin üstünde bir kadro bulunduğunu ve bu kadronun bütün tiyatrolar için yeterli olabileceğini söylemişlerdir. Şezonu toplam 18 oyunla kapatmak isteyen Şehir Tiyatrolan, bu yıl Shakespeare'in «RomeoJuliette», Steinbeck'in «Ay Battı, Sidney Howardın Bir Gelin Geldi», Recep Bilginer'in «Utanç Duvarı», Müsahipzâde Celâl'in <tAynaroı Kadısı» ve Ahmet Kutsi Tecerin «Kösebası» oyunlarıyla sezona girecektir. Koyun tüccarı değil Ergani Kaymakam vekili Ergani Kaymakam Vekili Aslan Yıldırım, geçenlerde bir Ihban degerlendlrmek içln tebdill kıyafet zorunda kaldı. Karslı blr hayvan tüccan gibi giyindi. tlçenin Kesentaş köyüne gittl, köy bekçisl Hamza Çuce'ye «Şiddetll bir tabancaya lhtiyacı olduğunu» söyledl. îhbara göre bekçi, köy Jandarma karakol komutanı uzman çavuş Ahmet Aksoy'un köylülerden müsadere ettigl tabancaları satıyordu. Kaymakam Veklll Aslan Yıldınm, 2 bin liraya anlastıgı bir tabancayı alırken, köy bekçisini suçüstü, yine sivil giyinmiş jandarmalara yakalattırdı. Hamza Çuce, jandarma karakol ko mutanı ile biriikte adliyeye verüdi ve tevkif edildl. (Sezai ATILGAN ERGANİ) 7 Kişinin ölümüne sebep olan batık «IŞIK» çıkarıldı Sekiz ay önce Yeniköy açıklarında devrilerek batan ve yedi kişinin boğularak ölmesine yol açan «Işık» motörü, dün çıkanlmıştır. Akıntı yüzünden «Işık»ı baglayan halatların beş defa koptuğu çıkarma ameliyesi. çok güç olmuş ve motör. yavaş yavaş 47 metre derinlikten çekilerek, kuma oturtulmuştur. Her yanı yosun tutmuş olan motörün makine dairesinde makinist Mustafa Yaman'ın cesedinin bulunduğu sanılmaktadır. Yetkililer. 100 bin lira civarında bir masraf vapıldığı takdirde «lşık»ın eski haline getirilebileceğini belirtmişlerdir. Trolle balık avlayanlar yakalandt Denizlerimizde balıkların kökünü kurutan trol ve tratalarla Güm rük Muhafaza motorları mücadele etmeye başlamışlardır. Kaçakçıları takip etmek için devriye gezen bir motor, dün bir trol motorunu suçüstü ele geçirmiştir. Adalar açıklarında devriye gezen Gümrük Muhafaza motoru, saat 15 sıralarında kaçak balık avlayan Ulusoy motorunun üzerine giderek yakalamıştır. Yakalanan motorda yapılan sayımda 51 büyük kasa Barbunya balığıyla. 25 çift yavru Kalkan balığı olduğu görülmüştür. Motorun sahibi ve kaptanı Celâl Ulusoy Ad'iveye sevkedilmek üzere nezarete alınmış, balıkçı motoru içindeki iki takım trol ağı ile birlikte emanete kon, muştur. Giritli ders vermek için Amerika'ya gideceğini açıkladı TRT Yönetim Kurulu Başkam tsmet Giritli, dün, yaptığı bir açıklamada «Colombia Cniversite^inde Türkiye'deki Anavasa Hareketleri konusunda ders ver> mek üzere 20 eylulden sonra Amerikaya cidecejnni» sövlemıştir Giritli. 3 gün önce yaptığı basın toplantısında başta hükumetfen gelen güçlükler olmak üzere çeşitli nedenlerle TRT Yönetim Kurulundan aynlmaya karar verdiğini bildirmişti Öte yandan, liiritli'nin TRT Yönetim Kurulunun, kendisini Amerıkada bulunacajı siire de izinli sayma Kararı lundaki sözleri de Kurul üyelerl tarafmdan doğrulanmamıştır. Kurul, 26 ağustos günü toplanarak Giritli'nın baam toplantısını ve diger özcl konulan görüşecektir. r.'MlllllllllllllllfllllllllllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIMIIIMIIinillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Yevmiyell deyince 10 15 liraya kazma sallayan, gfinde 8 «aat »lıntcri döken maden, yol, fabrjka, inşaat, ziraat vesair işçisinden bahsetmediğini anlatmaya billmem lüzum var mı? Gerçi bunlar da işçi ama, müdür, sef, âmir, mübendis koltuğnnda oturan bir acayip işçi. Kısa bir müddtt evvel yevmiyeli personelin ücretlerine •'•1015 zam yapılacagını gacetelerden okaduk. Esbabı mucibesi de bunlara işçiler gibi yılda 2 ikramive verilmemesi ve memurlar gibi de S1015 avanstan istifade edememeleri imiş. îevmiyeli personel kimlerdir, günde, ayda ne alırlar, bilmiyenler bunu okuyun da bir agıt düzse şaşmazdım? Vah, vah!. îevmiyeli personel günde 60130 lira arasında yevmiye ile 520 lira tnahrumiyet taıminatı, 2025 lira şantiye zammı ve 25 lira giinlük barcırah alır. Ayda yılda artık ne aldıklartnı hesap makinesi olmadan gelin de hesap edin.. Ayrıca her sene de giinlüğüne 2 şer lira zam. Şitndi işçi veva memurlar1» kıvas edin de ikramiye veya avans alamadıklarına acı mayın. Allab insanlara doymak bilmiyen bir istah ve hırs vermiş. Ne kadar fazla verirseniz daha fazlasını istiyor. '»7080 ninin 300500 lira kazandığı bo fakir memlekette yevmiyeli mutlu azınlık 20004500 lira aldıgı halde 300500 lira alana verilen 4050 liralık avans veya ikramiyeye bakıp bana da diye çığlık atıyor. AHMET CAN Devlet Su lşlfri DENtZLt Yevmiyeli personele çok yozık?... WIIIH Ualitevi SoâoJt Sebze ve meyva geçen yıla | göre pahalı «AI\ANA (öwsr öztep bitdiriyor) Çeşitli gıda maddeleri tizerindeki fiyat dalgalanmalan, yaş seb ze ve meyvalar üzerinde de etkisinl göstermiştir. Bu arada mevsimin yağışlı ve havalann sebze ve meyva için müsait gitmesine rağmen perakende fiyatlann artış göstermesi nedenleri üzerinde 1 1 güiler inceleme vapmaktadırlar. Belediyenin sebze naline gelen ve üreticiden çok ucuza alınan mallar üzerinde murakabe kuramaması yüzünden, Adanalılar seb ze ve meyvaları İstanbul, Ankara, îzmir ve diğer çeşitli illerden çok daha pahalı yemektedirler . 1967 ve 1968 Ağustos ayı fiyat tablolan incelendiği zaman da fiyat dalgalanması rahatlıkla görülmektedir. (Tırnak içindeki fiyatlar 19«7 yılına aittir.): Barbunya Dolmalık biber Sivri biber Bamya Domates (sınk) Domates (yerli) Fasulye (A. kadın) Patlıcan Patates Sarmısak Soğan Armut (Malatya) Armut fürgüp) Elma (Külâh) Karpuz (kilosu) Kavun Üzüm (250) (135) (135) (200) ( 75) ( 50) (110) ( 50) ( 80) (450) ( 65) (180) (225) (225) ( 75) ( 90) ( 75) 225 175 150 250 125 100 150 50 Avni Gilda Anayasa Mahkemesi üyesi oldu Cumhurbaskanı Cevdet Sunay, Ibrahim Senil'in emekliye aynlması ile boşalan Anayasa Mahkemesi Uyeliğine, yedek UyelerATOi GiWa*yı seçmiç»» J Bu suretle kadrosu tamamlanmış olan Anayasa Mahkemesi, önümüzdekl günlerde toplanacak ve Senil'in istifası İle boşalan Başkanlık için seçim yapacaktır. Hem güneşten hem yağmurdan Yaz geliyor, yaz geldi, havalar çok sıcak derken yaz, gitmeğe hazırlanıyor. Jı;inde bulunduğumıız Ağustos ayı kih bulutlu, yağışlı, kâh güneşli, sıcak, değişken havası ile Istan* bulluları şaşırtıyor. llgililer geçtiğimiz hafta ortalama sıcaklığın gündüzleri 26 ile 32, geceleri 18 ile 21 derece civarında olduğunu, önümüzdeki günlerde de sıcaklığın yine çıkıp dü|Mft^iy'tijÜljjA^Bİ* 1 tlurumd» vatandaşlann b#r an tedıtfolması flrekiyorr Fotoğraf,'«lsin vakti, saati yoktur» diyen yaşlı nineleri hem yağmurdan, hem güneşten korunmak için, sandalyelerinin arkasına bağladıkları semsiyelerlnin altında balık agı tamir ederlerken göstermektedir. (Fotoğraf: Selçnk AYBATAR) ,£= = = E E E = = E E E = = E E S = Sel Nedenlerimiz, dertlertmiz, çare ~ miz. Küçük ihmaller geleceğe büyük tehlike hazırlar. Yangm, sel gibi âfetler topyekun insan hayatının içtimaî, iktisadi. ticarl, ziral sahalarda yokluk getirecegi bir vakıâdır. Memleketımizin çeşitli bölgelerinde kötü hava şartlan sırasında sel baskınları bir yıllık devlet büt çesıne denk maddl zarar tesbit ı*dilebilir. Fakat selin şelmemesine de meselâ Uşak Banaz ilçesinde bir mâni yoktur. Selin burada çeşitli sebepleri vardır. Şöyle sırahyabilirim: Muraf Dağı ormanlannın yangm geçirmesi. Orman dâ vası daha etraflı bir mevzudur, ormanlan koruyalım. Burada ormancılığı geliştirmek mevzuundan bahsetmiyecegim na beyaz Kışın soğugundan, siyah kömürden faydalanmayı bilmeli ve bildirmeye ugraşmahyız = Banaz çayı vâdi.eri dar, genlş kıvrıla kıvnla dirsek yaparak ekilmiş tarlalarm içinden aktıkça bu âfet devarn edecektir. Ve edegelmiştir. Tâ ki böyle bölgelerimizde fennin, tekniğin, malanm, harcm, bölge ormanlannın yeşil = liği ile birleştiği gün sel felâket yağdırmıyacaktır. Su toplum haya tma senet. her şey ver^n en aziz varlık olarak tekniğin emrinde hıhızını, gücünü harcarsa ondan eu rur ve kı\tınç duyacagız. Su. sel olmıyacak. hayat ve varlık olacaktır. Düşünüyoruz. mübarek toprak bu senir hür düşüncen. milli duygun kanunundur Bsreketli hasadın. medeniyetin. hayatm, kazman, köprün. volun budur. Ali Rıza KESKtN Banaz Tapu Sicil Memuru İ Niçin düzen f değişikliği? E Sömürücüler, tefeciler, AmeriE kan uşakları, irtieayı hortlatmak istiven nurcular gibi gözleri kör, E kafaları ağlı DEVRİM düşmanları E düzen değişikliğini istiyenlere on E parmağında on kara ile hücum etE mektedirler. Neyse biz onları kaE ranhk âlemlerinde şimdilik bıra•Ş kalım. E Düzen değişmelidir: Çünkü köy E halkının bir yıllık emeğini çalan= lar tefeciler ile kredili zenginlerE dir. E Düzen değişrnelidir: Çünkü köy E halkının ısıgı, suyu, okulu yoktur. E Köy halkı kümes gibi saraylarda S oturmaktadır. E Düzen değişrnelidir; Çünkü köy E çocuğunun istikbali sönüktür. O= kulunun WC. si yoktur. Bunu yap E tırmak için bin bir minnetle ayırtE tın'.an 7000 lira geriye gitrr.ekte; Ş köylü suyunun gelmesi için 25 bin E lira gibi parayı bankaya yatıralı E bir yıl gibi zaman olduğu hâlde Ş köylü susuzlukla karşı karşıya~ dır ve buna da Çal'ın Dağal KöE yü misâldir. = Bir köylü Bizler öğretmen değil miyiz? Bızler askeri eğitiminl yapmış, kur'a ile Er Okuma • Yazma Okuluna düşen talihsiz öğretmenleriz. Bizimle birlikte askeri eğitimini yapıp kur'a ile Milli Eğitmn emrinde köylere atanan arkadaşlanmız eğitim ödeneği aüyorlar. Bizler ise Okuma Yazma Okulunda yetişkinler eğitimi yaptığımız ileri sürülerek eğitim ödeneğinden mahrum bırakılıyoruz. Habip ÖZER 100 400 90 250 150 175 90 124 90 18 Ağustos C. Evvel 23 V. | 5.10 12.16 16.06 19.04 20.451 3.21 E. I 10.04 5.12 9.01:12 00! 1.411 8.14 Askerî memurlar Bizler M.S.B. hgı emrinde 3656 sayılı kanuna göre ücretli memur olarak çahşmaktayız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 102 ncı maddesındekı ızın sürelerı kanununun yayınlandığı tarihten ifıbaren 'atbikına âmir olmasına raâmen biz hâlen eski kanuna «öre yılda 5 gün ızin kullanmaktayız. Bu defa 23 Mart 1968 tarih ve 12856 sayılı Rcsmi Gazete ile 1033 numarah kanun vaytnlanmîş, bu kanıın da da 926 sayılı Türk Silâh'.ı Kuvvetler Personel Kanunununun 125. 134 üncü maddelerinin yani yıllık ızmlerinin açıklan ması yapılmaktadır Bu açıkla mada fMilIi Savunma Bakanlığı hiinvesinde vazifeli bütün sivil memurlar maaşh. ücret.'i. sözlfşmeii. vpvmiyeli) izın işleri 657 savılı Devlet Memurları Kanunu hOkümlenne cöre yürütülür kavriı mevcııttur Çok acı bir kayıp Arhavi eşrafından Zeki Çarmık,h'nın vefakâr eşi, Orhan, Ayhan, Nurhan, Ergin Çarmıklrnın çok sevgili annelerı. Ayla Gürdal, Mesture ve Mehmet Çarmıkh'mn sevgili anneanneleri, Gülen Çarmıkh'mn kayınvalidesi, Füsun ve Tayfun Çarmıkh'mn babaanneleri. Bahri Demirer, Afet Baskak'ın kıymetli ablalan, Münevver Demirer'in görümcesi. Candeğer Oğuz'un teyzesi, Sevil Saraçoğlu, Sem ra, Sema, Mustafa Demirer' in ha'.ası. Suzan Ulusoy'un ahret annesi, Osman Tuna'nıi amcasmın kizı, Çarmıkh aılesinin yengesi HAFIZ İ Ipragaz Genel İ Müdürlüsüne Maliye Bakanının dikkatine Bunaltıcı Ağustos sıcaklarında en büyük kurtarıci: AEG daha iyi soğutur Bakanlı*ıni7a baŞlı Malzeme : Ofisinin tstanbuldaki inşaatla ; E lpragazın iki ay önceki ilânmda rını tetkik erlen bir makam yok ; =: tüplerin indirilmiş fiatlarla satımudıır. £ E lacaşım gazetelerde görmüştük .Arçelik, Çayırovada. bir bu Z E O tarihe kadar kas^ıbamızdaki çuk yılda biten, 36000 M2 lik i E bayiniz bize tüpü 32.50 liradan sat(18) milyon liraya muazzam bir ; 5 E makta. evlere sönderece i harralfabrıka kurdu'u halde. Malze ; E lar için de bir lira ki, cem'an 33.50 me Ofisinin Merdivenköyünde 6 Z Ş: lira almakta idi. Busün e^ne avn) vıldanberı bitirilemıyen 10.000 ; » 5^^ilde satıça devam etmektedir. 657 sayılı kanunun 102 ncı mad M2 lik yanı Arçelik fnbrikasının ; E KasaV.qrni7rIaki îpraeaz abonele desi vürürlükte (»Imasından biz iiçte bın olan matbaa bina?ı (20); E rinuen hanffiiine sorsanız dum*r.u lerın de mezkür kanuna göre i" milyon T.L na çıkmaktarfır. : E tnlayabilirsiniz. zin kullanmamız ıcabetmez mı? Aynı yerdeki ana rlepo inşaa : E Keyfiyetin tahkikî ile durumun Bızlerin bu hakkını kim arıyatı ise avrı bir faciadır (18) mil • E afll'clanmasını istirham eylerim. caktır. M S. o lığı Personel von T L. na çıkmaktadır. Bu harDairesi sayın Başkanının yar camaların hesabı sorulmıyacak | = Namık ÜÇÜNCÜOĞLU dımUrını bekliyoruz. mıdır? : = İPRAGAZ abonest tmta mthfnt • Adres mshfn» E Eynesil'GtRESUN rillllllllllli'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUflllllllllllllMllllllllltlllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIR (NAZİRE ÇAKMIKLI) uzun müddettir çekmekte olduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak Hakkm rahmetine k»vu?mıı«tur. Ccnazesi (bugün) 18.8.U'»>S Paz:r günü öğle namazını müteakip Çiçekci Camisinden kaldırılarak, Karacaahmet Mezarlığına denefdilecektir. Mevlâ Râhmet ey'esin. ÇARMÎKL1 AİLESt (Cumhuriyet: 87S1)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog