Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

5AHİFE DÖRT 1« Afustos 1968 CUMHL'RlVET Halkın eğitimi Ue tlgüi konularda, •»•y n fakat tjit» doktrininin yergiz oldujtu •onucuna vardık. AMERlKA BtRLEŞİK DEV%ETLEBÎ YÜKSEK MAHKEMESt encilerin tam anlamıyla Amerikan topumu lçtne oturma, yerleşme mücadelesi daka ton btıl» mamıştı. n " mayw lS54'te Amerika Biıleaik Devletleri Tfiksek Mahkemesi bu konuda önemlt bir karar alarak, zenciler «çısından tarihi biı adın attı. «Devlete ait okullarda ayınmcılık kanun Aifi nyılıyordu amk.» Zencilerin böyle önemll bir zafer kazanmasına ragmen, savas. daha yenl başlıyordu. Güney he* taman oldufu gibi, Yüksek Mahkemenin kararına katv koyma egUimindeydi. Oysa Yüksek Mahkeme, kararınuı süratle uygulanmasını istiyordu. Amerika kuzeyinden güneyine. batısmdan dogusuna bir ırk keşrnekesliği içindeydl. Beyazlar, gelmekte olan yeni duzeni, bilmezllkten. görmezllk ten geliyor, âdeta unutmak Utiyorlardı. Federal ve eyalet yönetimleri ırk konusunda kar?ı karpya geliyor, boy ölçüşjneye başlıyorlardı. Nitekim bu dnrum 1957'de Little Rock Üniversiteeinda bi» meydan okuma halinl aldı. Greensboro Kuzey Carolina'da, 4 m d (frcn 'Bir rüyam var,. ehün oturma freri iinlversitenin dı;uıa tastı, ayınmcılıga kar»ı gelen btnleree öğrenci He p«lU « • • tı»h. .Sıyah Müslümanlar» diye anılan, renel militanlar. güçlenmeye başjayıp, beyazlardan ayn bir aenci toplum görüsünü savunmaya başladılar. Zenciler. kanunlarda yazılı hükiimlerin, her *»man nygulanmıyacafını, genellikle insanoğlunun kanunların yazdığının aksiae davranına egilimmde olduğunu ögreniyordu. Martin Luther King Jr. adlı genç zend Hdet, Amerika'daki tenci toplumunun başma geçtiği gilo lerde junları söylüyordu: •Irk ayınmcıhğınm kanurva dayanan mesnedleri yok olmuştur. Şimdi, bizim yapacağımız, kitlt halinde davramp, kanunurt getirdiklerini uygulazna safhasına sokmaktır.. Beyazların haksıılıklanna karşı direnislertnde dalma siddet kullanılmasına karşı olan King, Washüıgton üzerine dütenledlği yürüyiiste, 250 bin kitillk tapiuluğa, «bir rüyam vtr» dlyordu.. Ama ne var k l beyaj ırkçılar, ena rüyasını gvrcekleştlrmek frrsatı vermediler.. \;H!e Ftock) 1957 Z İBK AJRIMUL&IH AK vS KARA DÜNVAL^fZI Dünyanın en sevimli, Allaha «n yak.n, meleğ* en çok benzer yaratığı, iyi eğitilmiş güneyli bir beyaz kadın, veya o'nun alun sa;h mıvi gözlü ktz çocugudur. MİSStSStPPİ HAKtvÜ TOM BRADY Ayırımcılor dirlef. Bo en anndaa bir fel&ket olur. beyazlaı içln. bunlara göre. Bir de melezltr vardır. Yazar Putnam'a göfe. bunlar beyaz cbeveynlerinden daha ax akıllu ahlik yönünden da gevjektirler. «Zencilerle birleşmeye gitmek gerçekte onlar lçin fenadır» diyor ırk ayırımcıları, onlar: zencilerin beyaz toplumla bir arada yajamaya henüz ha zırlıklı olmadiklarını 1leri sürüyorlar. Irk ayınmcılaruım, görü$lerine uydurdukaa gerekçeler, zaman laman insanı hayrete düştirUyor. Bunlar kanunl ayırımcılıgı Isteylp bunun oy verme yajlarma konan tahdit kadar normal karjılanması gerektlglnl Made ediyorlar. Yazar Putnam'u Ifadelerine göre, Amerlkalılar ırk ayınmlan konusundaki gerçekleri soylemeye kalkarlatM. ortaya dökülecek siyasl oyunlan temizlemek göç olur. Yina ırk aynmcılan ken dl görütlerinln kabnlü Ue, sorunun en ge< bej yıl lçlnde eorümlencecgine inanmaktadırlar. Ancak buna, göranürda tek engel, zencileıin bu fikrl bentınMiBCiBelaridir. B azı tarlh«;ilere göre, ırkçı önyarp, dünyada yenl bir olujumdur. esirciliğin sebebi değil *onucudur. Ve beyaz Avrupalıların, siyah. kahverengi v* kırmızı ırklan bulmasıyla, tanımasıyla ortaya çıkmıştır. Bir ba?ka fikir de bu tarz düjüncenin tam karjısuıa çıkıp, aksini tarti}ma konusu yapmaktadır. Bunları göre, ırk ayıruncilıgi zencirinin ga riliginden beeerlkslzliğindcn dojmuştur. Önde gelen ırk ayınmcılanndan yazar Carleton Putnam, daha derin araştırmalar yaptıgını Ueri sür aıekte, zencinin beyazdan 200 bin yıl geride olduğunu tddia ederek bu sonuca zenci beyinlerindeki kmjıklıklann azlığını delil göstermektedlr. Irk ayınmtıUgvnı »avunanlar, bu çoıüm yolunun Iki ırk Için de hayırlı olduğunu bellrterek, blrleımey* gitmenin mahzurlanndan soı etmekte Bond m rtODESTY ÎLAISE İST4NBUL 06 T5 06 "0 07 00 O7.ns 07.10 07.45 07.50 0S Cı 08 İS 0845 OS.r.O 10W 10 05 10 10 10?5 11.00 11.30 11 45 12.00 1205 12 30 13 00 1500 15.05 15.20 1S.30 16 oo 16no 10 <S 17 no 17.05 17 ?0 17 50 19 00 lfl.O inio 20 00 20 30 20.40 21.00 21.10 21 2S 21 45 22 00 2245 23 00 23 45 23 = 5 f 09.55 10 C0 10 nn 11 00 1! .30 12 00 12 30 13 00 13.30 14.00 14.no l.'ı.CO İS 30 16.00 17.00 17.30 1800 If Î0 ia.00 19.30 20.15 2100 21 r,0 22.00 22.30 23.00 23.30 0100 Acılıs ve Dro«r«m Türküler eecidl Köve haberler Btrab«r ve «olo wrkılar Hab»rler ve hava durumu İstanhul'da hueün Ki cliV llJıılnr v e müılk Ovun havaları Cesltll mü7ik . Dinlevici istekleri Cocuk 5aati Ara haberler ve llanlaı Melodiler arasında Biîi dinler misintzt SıliüUer eecidi Pazar ovunu Sevilen te'Aet Eslntiler Ara haberler v* llinlor Pazardan Paura Yıırdun sesl kndınlar koroıa Haberler Ara haberler v* tlınlar Cocuk b?hcesi Cocuk korolarından Konserlerimizden s«cmeler Beriber v e solo »»rkıUr M. Pavdas orkestrası Türküler eecidi Ara haberler. iltnlar Dans nıiiziSİ Cr«ltll Türk milziSi BeklAm oroeraınları Habırler v e hava durumu Kücük ii&nlsr: hafif müzik Eu hsfta neredevlzf Plâklar dönüvor Pazar «ohbeti Bir konuk sanatcı 24 saatin o l a v l a n B Oral'd»n Mrkılar SDor dersisl S Deran'dan sarkıl&r Reklâm nrosramları Haberler Plâklar aratında Gece müziSi Öretler nropram: k m a n t s İSTANBL'L İL RADYOSU Arılıs vf; orosram Difkoteelmizden Karısık sololar Hafif sarkılar Jacaues Lnlssier. ChristiM» Carros. Pierre Michelot üçÜCİİ.5U HAIİTANIN ,t BULMACASI • ••• • • 7'8 9 1 0 1112*3141516 yet Eski Yunanlstan'ın bflyük sairi Homiros'un deriedıŞİ iki destandan birisi. 14 Çoğul takısı Yeni yetismi} l'cnalığı artan. 15 Evren Yeğ lsme. 16 Bir nota Vilâyet llâvesi Bir harfin okunusu Bir cins geyik. TUKARIDAN AŞAĞ1YA: 1 Yirminci yüzyıl ovun yazarlarımızdandır ve Aynaroı Kadısı eseri onundur, ( ü ç isım) î Gelecekte Sıkıntı verme Bir göz rengi. 3 Hal»yık (Çoğul hali) Yönetme. 4 Hayret iinleml MilMtan önce yasamı? bir tran devleti ıs.\5 Feklam Dro«raml»rı Tif f a n y J o n e s W&$M$MM^w;®mM IPFANY , 1 C&JM r / O CE£iM\ja2E....Bi ^ SİLE'iyi t ö r t j S J L E İslanbul jandarma Levazım Âmiriiğl Satınalma Komisyon Başkanlıgından: Jandarma Teşkilâtı ihtiyacı lçin (3) üç adet Ustlk t«kerlekli ve motorlu Grayder Loder kepçesi ve Dozer bıçağı 1te birlikte kapalı zarf usulüyle tatınahnacaktır. Tahmini bedeli (759.990) Yediyüzellidokuzbio dokuzyuz doksan lira olup geçıci temınatı (34.649.60) Otuzdörtbinyülkırkdokuz lira altmış kuruştur. lhalesı 24 Ağustos 1968 Cumartesi günü laat 11.000 de Demırkapıdakı Komısyonda yapılacaktır. Teklif mektuplarının ihale saattndan bir laat evvel Komisyona venlmesı lâzımdır. Postadakı gecikmeler kabul edilmez Evsaf ve şartnamesi îstanbul, Ankara J. Satın»lma Komisyon Bşk. hklannda ve Ege J. Deniz BSlga K. lığmda görülebilir. (Baam: 22761/9T0O) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Sağlık Merkezi lçin ekgorevli 1) Goz Mütehaaaıs alınacaktır. Aranan sartlar t *) Askerlik görevini yapmıç olmak, b) 45 yaşından fazla olmamak, e) tngilizce) bilmek tercih sehebidir. İsteklilerin Üniversitemiı Personel Müdürlügünden alacakları müracaat formlarıru doldurarak en geç 31 Ağustos 1968 cumartesi saat 1300 e kadar iade etmeleri rica olunur. (Basın: A. 861720873 9705; Francois H»rdv cSvlüvor Koncerto s«atl M Avr«f O r k e c t r u t S a n soloları Charles Llovd dortlüM Sonat saati Caz müzlH Cencler ıcin Pazar konserl Cav saati KücüV konMr Gcnclere nıüılk Senfonik muzik Cleo Laint'deı. taricılaı Aksam konserl Genclevin sevdikleri San reDertuarından Dünvanın dört bue»ttndan Fransadan mıizik Gece konserl C a i siıati Ka£i! Batı müzM SOLDAN SAGA: 1 Ondokuzuncu yüzyılda yaşamıs Ingiliz bilgini oiup elek trik ve kimya alanında buluşîa rı kendi adını taşıyan kanunları vardır. (tngilizce olarak iki isim, 2 Birinci Beraber Karşılıkh anlaşma ile sılâhh çatışmayı geçici olarak durrturma. 3 Limonluk Âdemle Havvanın oğlu olup kıskançhk yüzünden kardeşini öldürmüstür. Çoğul takısı. 4 ödünç clarak Verimsizlik. 5 Ot kuruması Bir erkek adı Bir haTfin okunuşu Cinsinin en iyisi. 6 Fikir Sıvı haline gelroe Yabancı Büyük. 7 Soru takısı. 5 Ço\uk çocuk birlikte Sıcakların ve terin vücutta husule eetirdıgi ufak sivilce. 6 Kolun ucu Bir erkek adı Motörlü kara vasıtası lürücüsü. 7 henekll kirli. 8 Kansızlık ha'talıgır.a tutulmuş Fayrlalı bir havvan Bir böceğin dut yapragını \iyerek yaptığı. 9 Fakat Bir isle görevtendirilmis kımse Aile ile ilişiği olan mesele. 10 Aruzun belli vezinlerivle van Dünya çapında bır tutbolcu lan dört mısralık manzume nun adı tslenip meydana geBulunmaçı istenen. 11 Çevik tirilen şey. 8 Bu işlerse kul Yabancı Komşu. 12 Bu övünür Gcml pervane$i Bir tarafa yatrms. 9 Bir er da dint ruhani reisi Selin bıkek adı Bir «vde tıkıntı, üzün raktığı kumlu toprak. 13 Gütü olmazsa bu olur. 10 Bir zel san'atlann tümii Pir har harfin okunusu Yutnutak çe fin okunuşu Bazı ci=;imlerin liğin devletler arası simgesi tadım organı üzerine vaptıâi etBir nota Soru zamiri Ze ki Çıplak. 14 Hayvanların boyunlantırlski uhir. 11 Yassı hale geli? başlarında Yayılma. 12 Şarlatan kadın zun kıllar Mahkeme ka>arıBazı lâflar bunun çekirdefinl nı gösteren resml belge Paybile doldurmaz Tersınden o lama. 15 Vagon Hizışı Su<,ekiH:ken kunursa bir kelimeyi v»va bir ların taşıdığı veya cümleyi türlü ilgilerle kendin bıraktığı kil ve Kumlu camur den sonra gelen cümleve bağ Devam ettirme. 16 Çeklar. 13 Bir erkek adı Vilâ me Gümüş Çekemıven. PRETORIA fllUSI 90 öyle ise Madara.. Mackenzie'yi kurtarmak içto biç bir gayret sarfedemediniz mi? diya aordu. Üzüntüsünün şiddeti ile Patricia'nın yanaklanndan yaşlar akıyordu. Anicia ona bu kadar i?kene« «t mekten birden utandı. Daha yumusak bir I M U : Ettim, dedi. Misafiri birden başını kaldiTcU; Söyleyin.. kuzum s5yleyin yalvanrıiB., Durumum çok nâıik olmasma rağmen, M. Hal van'dan Mackenzie işi ile mefgul olacağı vaadini alabildim. llgili kimselerle temas etti Ama n» yazık U bir sonuç elde edemedi. Biraz canlanan ümit yeniden yok olmustu. Aaida devam etti: Artık yapılacak ba;ka bir »ey kalmadıguu aan dığım bir anda. dün akşam, ahpabım, buraya, bİM yardım edebi lecek biriai çağırtü. Evet? Daha fazla bir ?ey sfiyliyemem. Bâtıl ttikatla ra pek inanmam ama, kısmetle de oynamamali latikamı sert olabilir. Peki ama Madam, acaba bir«z ümlt edebiUr mi yün? Polonyalı misafirinin gözüne baktı: Evet, diye cevap verdi. Patricia ürperdi. Aklından bin tane aonı geçiyor, hiç birini söyliyemiyordu. Birden ev sahibesinuı •cai daha derinleşti: Miss Dunham, dedi. Sizin ve sevdiğiniz adamın menfaati icabı görüşmemizin sonucu şu olacak: Pretoria'da bir gün dsha kalmamahsınız, Yarm sabahkı trene binin. Nereye gideyim? Lourenço Marques'a. Neden Mozambik'e? Yakmda anlarsınız. Vasco de Gama oteline iner, orada bcklereiniz. Şu anda size bir şey söyliyemem. Bu görüsmemizden de lütfen kimseye bahsetmeyin. Ama Madam. neden bu kadar âniden gitmeml tavalye ediyonunuzT Çünkü Od EÜn aoora, PretorU'da kalmazuza bakln bumknuy»c«k bir Ky olacak. TecrflbeslzlitinİM aeıdıgnndtm buntı ekllyormn. Mackenzie'ye oi?^ MAURICE DEKOBRA •B ea«f ONK Ouo»rl«tıi Alsnjmdar ;«rır <ım,nnin ANKARA Proeram ve kaoanıa Orta Doğu Teknik Üıtiversüesi Reklörlügündec: Üniverîitemİ7 Mimarlık Fakültesl Bölge Planlama Bölümüne bir Asistan alınacaktır. İsteklilerin: 1 Tngilizce bilmelerl ?arttır 2 Ünvan ve ücretler, «Orta Doğu Teknik Universltesi Akademik personele verilecek ünvanlar il« förevlendirilme şartları ve usulü hakkında yön«tmelik» gerejinc* verilecektir. İsteklilerin, Üniversitemiz Personel Müdürlüğunden alacakları müracaıt formlannı doldurarak bir dilekçeya ekleyip en geç 10.9.1968 saat 17.00 ye kadar iade etrneleri ve 18.9.1968 çarşamba günü saat 10.00 da Mimariık Fakültea Dekanlığında hazır bulunmaları rica olunur. (Basıa: A. ELEMAN AR&HIYOR Dış ve l ç MUbaya»İBn çok fazla olan büyl'k Wı Smal Şirfcet Mübaya». GUmrük ve Kambiyo Servislerinı idare edebllecek tflcrübeli bir eleman ararnaktadır. isteklilerin, 1. lyl derecedt tngilizce bllmesı. Avnca Almanca bllenler tercih olunur) 2. ltftM rejimleri ile Gümrük ve Mübayaa ışlerinde genlş biİRlgi ve tecrübesiniTi olması, 3. 45 yaşını geçmemlş olması. 4. Askerlikle ilişiğmin bulunmaması, aarttır. îsteklilerin kısa hal tereUmelerini tahsil durumlannı, talfp ettiklert Iicret miktanru beHrten btr dilekçe Ue P.K. 171 tzmir «drMİrM PERSONEL nıtmau « e mUracaatlan. (Baauı: 1 3785 • 22984 9689) 06.25 Acılıs ve DroKrazfi 06.30 Türküler ve ovun b ı v a l a n 07.00 Köve haberler 01 (5 Cefitli Kslerden «arkılar 07 30 Haberler ve hava dupumu 0', ,45 Sabah cnUziü 08.00 AnJcara'da bu«rtta 08.05 Kücük llanJar 08 10 H Gökmen'dm aarkıtar 0S.30 Dinlevici istelcltri 09.00 Ovun havalsrı 09.20 Dmlevici irteklerl 1000 Ara haberler ve Utnlar 10.05 M Akeün'den türküler 10 20 Maeazin 10.40 Türk müziSI özel oroBranu 1110 Bızı dinler mlılnl» 11.1J Cocuk bahce»l 11.30 I.evleein Ömrü 11.55 Dinlevici Uteklerl 12 25 Kücük il»nl»r 1230 Vıırttan sealcr J3 00 Haberler 13.15 Haflf müzlk 13.30 Saıkılar 14.00 Ovun hav*l*n 14.15 Reklâm o r o n a m l a n 15 15 Ar« haherter ve l l â n l » 15.S0 Yasar Özel'den »arkıUr 16.10 \ . Cınar'dan türküler 1630 Pazar koıueri 17 C0 Ar» haberler ve llânl«r 17.05 încesaz 17.S0 Tarla dönOsü 17..r>0 R f k l â m Drosrramîarı 19.0<l Hsberler ve havı durumu 19 ?0 Kücük lltnlar 1935 A. Sezein'den türküler 19.50 Cesitli roüıik 20 05 Saıkılar 20 ÖS Fransa'dan mUzllt 20.55 Bilei kbseji 2100 24 saatin olavlan ve ll»rüar 21.10 N Ertaj'tan türküler 21 25 Soor derelsi 21.« Sollstler eecidl 22.15 Müzik dü«v«»ı 22 25 Scvtlen »esler 22 45 Haberler 25 ftO Gec» kcraeri bağınız ortaya çıkaeak ve bir hapishaneye veya bir kampa sokulacaksmız. Emin bir kaynaktan, Pretoria'da bulunmanızın polisin şüphelerini uyandırdığını öğrendim Başınıza daha büyük işler gelmemesi için izin kâğıdınızı geri almalannı istemiştim Konaolos işinizi düzeltti. müddetini uzattırdı. Fakat. bu defa inanın bana, daha vakit varken buradan yok olun. Gerekirse Mozambik'e kadar ayakta seyahat edin fakat gidin.. Allah kısmet ederse, belki on güna kadar Vasco de Gama otelinde bir sürprizle karşıla•abilirsiniz. Patricia te^ekkürlerini belirtmek için Anicia'ya dogru «tıldı. fakat genç kadın onu durdurdu: Bana tesekkur etmeyin.. Ne biçim bir sürpriz olacagını henüz bilmiyorsunuz, dedi. XXV ALLAHA EMANET VERMAAS.. Punda Maria hapishanesi yıldızh gecede karanlık bir gölge gibi yükseliyordu Saat sabahm biri idi. Bir gaz lâmbasımn aydmlattığı küçük bürosunda, Vermaas başma konan devlet kuşunu düşünüyordu. Böyle bir şansa kavuşması için tesadüf zarları nın leyhine işlemesi gerekiyordu. Kırk sekiz saattir. kemerinin içine diktiği kese yi eli ile yokiuyor, içif*deki pırlantalarını gözünün önüne getiriyordu. Şimdiden bunlardan alacağı parayı be» bin dolâra ekliyor ve gelecekte bu «ervetle neler yapabileceği hakkında nlânlar cizivnrdu Acaba bir çîftlik mi satm alsa? Me?elâ devp kusu çiftliği.. Yoksa Lourenço Martjues lünanmdp ^ » 'icaret * hane mi? Rahat bir buriuva hayaü mı? >ukâa zengin bir tanmcı mi? Vermaas d*uî v« çocuksuz bir adamdı Blr çoban köpeği gibi Punda Maria mahpuslaruiı Kuntrol etmektco baıka bir hayaü ber zaman rüyasuıda görmüjtü. Kısa bir geleeekte, parası sayesinde yeniden evlenebilir. guzel gözlü bir Portekirlinin gönlünfl alabilir ve ona iyi bir parti görünebilirdi Ralvan ila gcSruştüğünden bert napfihan» müdürünün yanında daha da dikkatiı çal:şıyordn. Kaçma anını bfitfin teferruatı ile hazırlamutı Engellerln hepsinl hesaplirmşt! Artık önemll an yab'.asıyordu. (Arkası var) 3343 Q«e« varııın* 4»tnı nM özetier. «teanm v«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog