Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

DIS HAB ERLER Kültür İhtilâli bitiyor mu? I ngünlerde dünya yoruraculan, küçük bir belirtiden bü' yük sonuçlara varmaya çalıorlar. long Kong'u görenleriniz her Ide çok değildir: ama fotoğrafdan, macera filimlerinden edimiş bir aainalığınız mutlaka rdır bu şehre.. Deniz iıstünde melenmiş sandal • gecekondu•ı. çinli mültecilerin yerleşti* diği goktırmalayanlan ve badıaneleriyle, lizakdoğu'nun en i çekici köşelerindendir. Kızıl n'in hemen vanına Uişik olduhalde, tngüizlerin eliadedir ınsr Kong... Hong Kong'da, 14 ağustos Çarmba günü garip bir tören \ar: Kızıl Çin'Ie, şehri ayiran sınn ild yanında biriken grupr bir bekleyiş içindeydiler. Derken beklenilen adam geldi. yaşında, saçlarına kır öüşüş, pri elbiseli, uzun boylu înI7 diplomatı Sir Donald Hopİr m'dı bu gelen 1967 ağustosunı, Pekin'deki tngiliz Maslahatızarlığı görevindeyken ülkesine )tımek istemişti. Ve Çin, gen yıl Sir Donald'a da, Ingilteye dötunek isteyen diğer dipmatlara da çıkış izni vermedi. Ülkpde, Kültür thtilâli vardı. nemli olan dış Uişkiler değtl, ızıl Çin'in felsefi temelini rezvonizmden arınmı? bir yörün• e oturtmaktı. Bu hareketin v jnunda, dış ilişkiler gerçekten )k darbe yedi Çin'de.. Kııü luhafızlar, tngiliz Elçiliği de ahil, Pekin'deki birçok yabanı misvonu tahrip ettiler. Binaın tahrip edilen ülkeler ise, endi başkentlerindeki Çinlllens arşı tedbirler aldılar. Sir Donald Hobson'a eıkış Isf verilmemesine dayanan gerekenin kısa hikâyesi böyleydi. Derken geçen hafta, birdenble Sir Donald'a Pekin hükümeti •ıkış iznini veriverdi. Pekin'deki Ingilia Maslahatgüjırının, Çin sınınndan tnçiliz îong Kong'una geçiş töreni eğenceli oldu. Tam bir Ingiliz üplomatına yaraşır bir ciddiyet çinde sının geçen Hobson'un artasından, Çinliler cenaze marşııı çahyorlar ve mega.tonlarl» Mao'dan deyişler okuyorlardı. \m& eğlencenin ötesinde, Hobıon Çin'i terkedebilmişti. Işin rüzel tarafı, maslahatpüzardan lonra, yine çıkış izni bekleven Iki tngiliz'in de vizeli pasaportlan geldi ve onlar d» Hong Kong'a döndüler. Bu arada, Hong Konj'dan dinlenen Pekin radyosu da, ilgi çekici bir haberi yayınlamıştı. Bunda. Çin'in Kuzeydoğu bölgesindeki bazı Kınl Muhafıı birliklerinin lâgvedildiği bildiriliyordu. Bazı kaynaklar da, Mao'nun Pekinli Kml Muhafızların beş Uderini çağınp onlarla konuştuğnnu ve gözvaşlan içinde «Görevlniz başarıldı: artık bitmeli» dedieini naklediyorlardı. tşte bu küçük belirtilere efllen yorumculann çıkarmaya çahştıklan sonuç. Çin'de kültür thtilâli'nin sona ermek fizere olduğudur. Eğer bu belirtilerden varıian sonuç doğruysa, Mao normal düzene dönüp, iki yıl öne bıraktığı yerdpn işlere devam edecek demektir. G. KONSEYI İSRAİL'i TAKBİH ETT! Ürdün'e saldırılar devam ederse zecri tedbir alınacak (DIŞ HABERLEK SERVlSt) KEWYORK, 5 Ağustos'tenberi îsrail'ın Ürdün'e yapt\ğ\ saldınyı inceleyen Güvenlik Konseyi, dün bir karara v»rmi| rm l«raii'l takbih etmiştir. Israil delegesi, Güvenlik Konse yi karanna ce\ap olarak yaptığı konuşmasuıda. ülkesinin kendi toprak bütünlüirunu ve Vontrolu altındaki topraklan Araplann savaş hareketlerine ve tedhışe karşı savunma hakkı ve zortmluluğu bulunduğunu ıleri sürmüş, egemen devletler arasında değer olçüsünun «karsılılık> olduğtınu Arap ülkelenne ihtar etmiştir. Güvenlik Konseyı karan, ürdun ve îsrail'in suçlama ve karşı suçlamayla 5 Ağustos'ta Güvenlik Konseyi'ne başvtırmalarmdan sonra 12 gün devam edelegelen tar tışmah müzakerelerine ve özel istişarelere bir son vermiştir. Güvenlik Konseyi kararınm tam metCAPE TOWN, (Güney ni şöyledir: Afrika), (a a.) •Birleşmlş Milletler Gflvenllk Konseyi, ape Town Üniversitesi 8|•Ate? kevi ihlâllerin önlenmesi rencileri, üniversite makamKerektiğini göz önünde bulunduralarının hükumetin bastastn» nk, boyıın eğerek AfTİkıU bir profesörün tayinini iptâl etmesinl •İsrailin Ürdtin tonraklanna kar protesto etmek ttzere Oç günden H giriştiği iki biiyiik hava nkınıberi oturma grevinde bnlunmaknuı, Konseyin 248 (19fi8) ^ayılı karannı ihlâl eder mahiyette. genlg tadırlar. «apta oldujunu ve dikkatle hazırBir Ingillı prolesör d« olayı landıfmı müşahede ederek, protesto amax:ıyl8 görevinden i»Bunun sonucu olarak durnmnn tıfa etmiştir. vahimleşmesinden bü>Fük endije öğrenıldığıne göre, Universit»duyarak, de münhal bulunan sosyal antro A «Ateîkesin ciddt sekilde ihpolojı kursüsü profesorlügüne zenci Archie Mafeje atanmış, an lâline müsamaha gösterilemeyececak, yalnız beyazlann devam edeği, ve tekerrürü halinde. Konsebildiği toiversitelere beyaz olyin, Birleşmiş Milletler Yasasmda mayan profesör tayinini hoş gormeyen hükumet, tayinın durduöngörüldüğü şekilde daha müessir rulması için üniversiteye basta tedbirler düşünmek zorunda kalayapmaya başlamıştır. Hukumeeağını» belirten 248 (1968) »yılı tin baskısına boyun eğen ilniverkararı teyid eder. sıte, zenci profesörün tayinini durdurmuştur. A Can kaybını ve aîır mal h«•arını üzüntü ile karşüar. Üç günden beri protesto sft«O Kasitli ve mükerrer askerl terileri yapan 8|renciler, otnr»aldınlan, banşın korunmasını ma gTevine devam etmişler T« tehlıkeye düşüren unsurlar rayar. bu arada senatör Edward KeaA Birlejmij Milletler Yasamnı nedy'e bir telgraf çekerek desteYe Güvenlik Konseyinln 248 (1968) tini Utemişierdir. sayılı kararmı açıkça İhlâl ederek öte y an dan, ayni üniversitede İsrail tarafından (ririşilen askert görevli olan Prof. W. M. Pope saldınlan takbth eder ve bu gibl da hükumetin Üniversiteye müuldınlann tekerrürü halinde, bn dahalesınl ve zenci profesbrUa kırara nyulmnmasmm hesabını tayininin durdurulmasını protes•oraeağnu lhtaı eder. " to içın dün görertnden lstfia etmiştir. A Genel Sekreterin 5zel <emGüney Afrika'da öğrenciler 1 1 1c (ilcisini jorevinde tamamen desdefa gosteri yapmaktadırlar. Bir öğrencı ölünce Unıguay başkenti sessizliğe MONTEVtDEO: (a.a.) Radyolar) Japonya dünyayı uyardı: "Asya gıibi saigını TOKYO, (a.a.) apon Sağlık Bakanlığından bir sözcü, Hong Kong'dan dünyanın her tarafına ya>ılabilecek yeni bir Asja gribi salgınına karşı tedbirler alındığım bildirmiştir. A3 \irüsünün sebep olduğu bu hastalığa karşı Japonya'da şimdiden aşı hazırlanması için çahşmalara başlannuştır. Hong Kong'dan Tokyo'ya getinlen Vırus orneklerı arasmdan Japon Mılli Sağlık Enstitusunden Doktor Hıdeo Fukumi, virusu kendı başına elde etmeyi başarmıştır. Şımdı, vırus, Japonya'ya sıçramadan önce, hastalığa karşı aşı bulunması ıçm çalışılmaktadır. Sozcu, aşı bulunduktan sonra altı milyon doz ımâl edileceğını soylermştır. Doktor • lara gore, hastalıgın Japonya'ya varması eylul sonu veya ekim ayını bulacaktır. Bakanlık sozcıisüne gore, has • talıga karşı insanlarda bağışıklık olmadıgı içın hastalıgın biitun dünyaya kısa zamanda yayılması muhtemeldir. 1957 yılmda Japonya'da salgın halinde başgösteren A3 virüsünün sebep olduğu hastalıkta 5700 klşi ölmüştür, şimdi de ayni şeyin vuku bulmaması için tedbirler ahnmaktadır. «Bizim Ev» ve anahtar r^çlerinde dostlannuz d» 1 ¥ eski Demokratlar «Bizim J l adı altında teşküâtU bir *™ lüpler şebekesi knrmu ne diyelim? kolay gelsin!. «B memlekeU i pek de parlak i edemiyerek bir ihtilâle sebeı duktan sonra çapına inerek idaresine razı olmayı bir siya! gunluk diye nâçizane takdir riz. Ama işittigimiz ve bir tür nanmak istemediğimiz gibi bunu bir siyasi maksatla ve rar iktidan elde etmek için yorlarsa kendileri ve mem! ' «abına me'yus ><lur. Vah vah vah! Demek ders alamamışlar! diye tele ederiz; çünkü 19fiO dan bu yaı lan bitenler en inatçı siyasile zin de gözüne inmiş olan peı ardına kadar açmaya kâfidir maktayız. thtilâl sonrası gelen koalis lardan birinin hUkümeti sıras Demokratlann anttıklannı g C.H.P. liderlerinden birisi baı Demokrat Partiyi kapa mak lâzımımş. Açık kalsa idi, di siyasî hatâlan yüzünden lâlle düşmüş suçlu bir parti rak mahcup olur, mensuplar derece taşkınuk göstermezdi, mişti. Acaba öyle m olurdn? Sann Çünkü bunca arsmtıya, bunca dişeye, bunca acıya ve keşm şe sebep olan bir ihtilali olm: gibi görmek, dah> acayibl bun bir mazlum fermanı alarak si (Arkası 7 nci sayt U Romanya Devlet Bsşkanı ve Partl Lideri Nicolae Oausescu, Çek Uderiyle iki gün süren görüşmelerini tamamlıyarak dün Prag'dan aynlmıştır. Hareketinden önce Ceausescu ile Çek Devlet Başkanı Svoboda iki gun süren görüşmelerin »onuçlanndan memnun olduklanm ifade etmişlerdir. Ceausescu Dabçek (resimde) görüşmesi Avrupa Komünlst Ljderleri srasında yapılan bir dizi görüşmenin sonuncusu olmuçtur. Nihayet Güney Afrika'lı öğrenciler de gösleriye basladı! rnrnay Baskenti'ndekl gösteriler «ırasmda bir iiniver<iite ö j renel^lnin ölrtiirülmeM ürerlne matem icinrteki Montevideo'da eö^ •»riler. verinl «ükuta hırakmi"îtır. İ'nlver«iteye tiden IS Tem"iuz Yo lu trafiee kapatılm>stır. Ünlver«ite'de örerîne sivah hlr hand cekilml» hir bavrak riülgalanmaktadır. Millî t«çl Konfedera^yonu matem )«areti «tlarak. h\x süre Irin isci'erin Işl durdnrmalarma karar vermiştir. Polis. yapüacak eenaze törenlnde üniversite ile mezarhk arasındaki dört kilometrelik yolda bir kortej teşekkülüne izin vermiştir. Tören sırasmda bir olay çıkaca^ı »anılmamaktadır, çünkü gerek ö | renciler, gerekse polisler «sükun» parolasına uymaya kararhdırlar. vor! • 99 I tngiltere'nin askerî politikası değişecek mi? C Büyük bir Anonim Şirket'e iyi Fransuca bilen bayan daktilo alınacaktır. NAMZETLERlN : 30 yajıru aşmamış, lise mezunu, Fransızcayı bir Fransız okulund» öğreruniş olmalan, sur'atli daktilo yazmaları şarttır. lngılizce ve Steno bılmelerı tercıh sebebıdır. Talıplerin istedikleri ücret ve resımli tercumeı hâlleri ile PJC. 1160 ÎSTANBUL'a muracaatları. (Reklâmcıhk: 3195/9707) Menııır Alınacaktır Mehmet BARLAS LONDRA, (a.a.) " ngiltere'nin Süveyşın doğusundakı askeri bırhklerıni çekme kararı yeniden sıyasv bir mesele halım almak üzeredır. Işçı hukumetı geçen yıl Suveyşm dogusundaki butun îngılız bırlıklennın 1971 yılı sonundan once çekıleceginı, sadece Hong Kong'da kuçuk bir kuvvet bırakılacağını açıklamıştır. Bu yolla yıllık savtınma masraflannda aşağı yukan 7 mılyar 200 milyon lıralılc bir tasmtı yapılabileceği tahmin edılmektedır. Hukumet, ıktısadi şartlar yuzunden Süveyşın dogusundaki bırlıklenn çekılmesının «Kaçınılmaz» oluşuna işaret etmiştir. Ancak, 1970 de, ya da 1971 de sosyalistlerin ulusal seçimlerde yenügıye uğramalan halinde Başbakanlığa getenlmesı ıhtimal dahılınde olan Muhafazakâr Partı lideri Edward Heath, «Süveyşın dogu«undaki lngiliz birlikleri» konusunu yeniden alevlendirmıştır. Malaysıya ve Sıngapurdan sonra Canberra'yı ayaret eden Heath, bu şehirde önemli ıki konuşma yaparak, Muhafazakâr Partınin ıktidara gelmesi hahnde Uzakdogudakı tngılız birlıklerınin (Bu bölgede istikran devam ettirmek amacıyla) yerlerinde tutulacağıru vaad etmiştir. Heath, aynca. Smgapur'un İzni ile bu ülkede üslenecek beş Uyeli (tneiltere. Avustralya. Teni Zelanda, Malaysia ve Singapur) bir bırlık meydana getirilmesıni teklif etmiştir. Yine de ihtiyatt elden bırakmayan lider, tngiltere'nin Uzakioğuda bulunduracağı asker mıktarımn, Muhafazakâr Parti iktıdara geldıği zaman kaydedilecek duruma bağlı olacağını belırtmıştır. Ancak, lngiliz yorumculanna gore, Heath, şu veya bu yoldan 1970'lerde Asya'da lngiliz bırlıklerı bulundurmavı vaad etmektedır. Acaba muhafazkârlar askerl yonden «Zamanı gerive döndürebilecekler midir?» Edward Heath'ın tekhfinden hemen sonra tşçı Partisi sözcüsü, muhafazakârlann Asya'daki îngılız bırliklerini yerlerinde tutmak içın nereden para bulacaklanm sormuştur. Savunma uzmanları. Sü veyşin doğus\ındaki askerlerin çe kılmemesımn gemş çapta askeri meseleler yaratacağını belırtmektedırler. Bugünkü nhtımlara göre, Singapur nhtınu 1969 başlarında siviller tarafından kullanılmak ü. zere Singapur hükumetine <iev • redUecek, Malaysia'daki diger askerî tesisler de, tngiliz birlikleri çekildikçe gelecek yıl, ya da daha sonraki yıl içinde hükumete devredilecektir. Guneydogu Asya'da gorevli 31.000 lngiliz askerinm de 1971 sonundan once îngiltere'ye taşınması kararlaştınlmıştır. Heath "Uzak Doğu'ya I geri dönecegizn CANAN KOCAGÖZOĞLt] nişanlandılar 10 8 1968 Herij: 2189/9728 Mımar AYDOGAN KAN ile öğretmen Sanlam gapisi ile dıkkati çcken Van vilâyeti Hoşab Kalesi «Türkiye ile Yugoslavya arasında çözümlenmemiş mesele yoktur» (DIS HABERLER BELGRAD, Dün Anadolu Ajansına özel bir demeç veren Yugoslav Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Uvaliç, «Türkiye ile Yugoslavya arasında çözümlenmemij hiç bir mesele yoktur» demiş ve Başbakan Demirel'i Yugoslavya'da bekledıklerini söylemiştir. Yugoslavya Dışişleri Bakan Yar dımcısı, kültür alanındaki lliskiler Vonusunda da konupnu^ ve funlan ifade etmiştir: «Kültür alanındaki hblrllghıe gelince. önce şunu söylemek isterim. Yugoslavya'da blr Türk top Iuluğu yaşamaktadır. Bir ço|u da Türkive'ye göçetmiştir. Böylece bir köprü meydana CPİmiştir. Bu köprünün varlı&ı, ilişkilerimizin gelişmesi için gü bir va'itadır. Yugoslavya'daki Türklerin kültür, dil ve okul sorunlarınm ebzümlenmesine çalı?ıyoruz. Bu konnda göriiştneler yapmak istiyoruı. Me«elâ. Yueo'lavra'daki TürkleT lcln Türkive'den kitap almması ko nasunda bir yol arıyornı.» yıkılmaz bir mîîe arıyorsanız ...Iş Bankasını'sFÇTnelisiniz Türkıye İş Bankası, tasarruf fıkrinin memleketimizde yayılmasında ve yerleşmesınde daıma ön safta yer almıştır. Bugün 4 Milyan aşan tasarruf mevduatı halkımızın Türkiye İş Bankasına gösterdisn güveuin delilidir Taydalı yatınmlanyla tnemleket hizmetinde olan Türkiye İş Bankası ticaretin ve sanayiın desteklenmesinde daima önderlik etmiştir Türkiye îş Bankası, bütün banka muamelelerinde emniyet, sürat ve kolayhk sa&lar Tasarruflarınız ioin 4 MİLYON LİRAL1K YIUN IKINCI IKRAMIYE CEKIUSI ICIN Türkiye Iş Bankası, bankacıhk hizmetlerinde müşterilerinin menfaatlerine en uygun şekilde hareket eder Türkiye îş Bankasına müracaat eden herkes kendisini bir aile yuvasının samimî bavası içinde bulur. SONPARA YuTIRMATuRIHI ?S EYLUL 1968 CUMARTESIGUNUOUR. yon milyon rnilyon milyon WAN1ED Meehanieal Electrieal Engineo CİTİ1 lirahk "Güz Çekilişi" 8 Kasımda yapıhyor. Bu çekilişe katıimak üzere yatırdığınız tasarruflannızı muhafaza ediniz 4 MİLYON BANKASJ Applicants Should Hsve a Faır Knowledge of Englid» Language and 'Vorking experience and be •willing to accept assignment in Sinop or Diyarbakır. Apply in person to: Chief of Turki^h personnel the tumpane company. ine. 20, Büir Sokak, Kavakhder*. TDRKİYEÎ BANKASI PARANIZ1N... ISTİKBALlNIZIN EMNlYETlDlR \ Zaol . Mi A M KAEA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog