Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makaleKatalog


«
»

SAHJFEIKI 18 AJustos 1968 CTOTHURÎYET .•••••»»••••••••••••••••••••»»••••••»•••»••»• «Ben dell miyim ?» Prof. Dr. Rasim ADASAL romanlanndan birinin adını verraemin ıebe bi, özellikle son yıllarda birçok hastaların biı rnh hekimlerine «Ben deli miyim?» gorusnnu kaygiyle sormalandır. Frengi, verem... gibi hastalıklann gerçek tedavilerinin henfis im • kansız olduğn günlerde bonlara ait hastalık korkuları yani fobiler pek çoktn; ve bu arada tıp öfrencilerinde «Verem Fobisi» çok yaygındı. Zamanımızda ise daha ziyade «Kanserofn • bi» gibi, «Deli olmak korkusu» birçok nevropat insanlarda hir düsünce saplantısı «Obseı»ion» balinde mevcuttar. Rnh hastalıklannın ve Sıellikle çeşitll »aman olaylanna ve sarsıntıların» baglı reaktlf pgikezların çoğn kalıtımsal bir vasıf tasımadıkları halde, soylarında bir rnh bastası olan veya çok sevdikleri bir yakmlan veya arkadaşları şizofreni gibi bir psikoı tesbisi ile bir klinikte tedavi edilen bazı knrnntnlu insan larda bn saplantı daha kuvvetli ve daha ıttrelidir. özellikle radyo yayınları arasında ban meslektaşların bn gibi hastalıklan bötün belirtileriyle asın şekilde anlatmalan psikastenik yaradılışlı bazı vatandaslarda bir pa nik yaratır; ve anlatılan hastalıga ait mnsallat dnygn ve dusönce baslar. Bunlann çogn ilgiH rnh hekimi tarafından cPsikozlu» yani akıl hastası değil de «Nevrozlu» oldnklarinı ögrendikleri zaman nefes alırlar; ferahlarlar; lâkin ylne herhangi bir nyarıcı etkenle knrnntnlanna yeniden baslarlar; ve bunnn krizl içinde lç «ıkıntının çeşitli sinirsel belirtilerini gösterirler. ngünkti yazımın başlığına. gençliğimizB de sabablaraHüseyinuyumıyarakGürpınar'ın kadar heyecanU oknduğumaz Rahmi güçlü klinigyen rnh hekimlerinin islmlendir dikleri erken bnnama, mani, melankoli.. gibi büyük akıl hastalıklan devrinden oldnkça nzaktayıı. O zamanlar bile Kraft Ebing adlı ünlii Alman rnh hekimi «Psychopatbia Sexnalis» adlı kitabında gerçek monografilere dayanan çeşitli einsel lapıklıklan canlı vak'alarla vısıflandırmıştır. Oysa bnnlardan çoğn kendi* lerini sokakta ne helli ediyorlar, ne de hastahanelerde yatıvorlardı. Bngün ise «Giinlük Psikiyatri» ismi altında derin manevî sıkıntıları ve komplekgleri, aşırı telâfili asagılık duygnları. losyal nynmsnzlnkları, toksik madde Iere düskünlükleri, basta kalb olmak üzere iç organ kurnntnları... ile milyonlarca olarak toplorn içinde çeşitli mesleklerde calışırlar Bütfin bnnlara daha »iyade «Psikonevroz» teşhisi konmaktadır. Ne gariptir ki birçok biçare akıl hastalan deliliklerini inkâr ettikleri ve çok defa büyüklük hezeyanlan «Megalo mani» içinde kendilerini mntln bnldnklan balde, çeşitli sosyal basamaklarda başanyla çalışan ve mali imkfinları olan birçok »nurlu nevrozln vatandaslar ise bir korknyla «Ben deli miyim?» sornsnnn ilgililere sorarlar. Oy•a baskaları da sn veya bn çıkarlan itibariyle deli görünmek isterler ve taklide yeltenirler. Tani şu veya bn delilik belirtilerini ileri sürerler. Bn gibi vak'alar karşısında ınbjektif olarak bir tanı (teshis) koymak zornnda ka lan ilgili hekimin görgfisü. klinik denemeleri, bazı özel testler akıl itibariyle nortnal ve anormal teshisini koydnrmaktadır. Mnayene edilen sahıs bir adlî tıp vak'ası ve bn arada bir kaatil olabilir; ve teşhise göre eezadan kurtulnr; az ceza alır; veya idam edilebilir. Baska bir sahıs bir süre Snce bir iş kazasına nğramif olan ve devletten veya çalutıgı knrnmdan tazminat arayan çıkarcı bir İnsan • labilir. Bn her iki vak'ada rnh hastalığı tefhisinin hayati Sneml vardır. Bundan baska yine gerçek cPsikoz» veya cNevroz» teshisi tedavi tatbiki bakımından da bir Bnem taşır. Biitün bnnlan anatomik fifetlere, fizyolojik dengesizliklere baflamak imkânsız oldngn gibi, diğer birçok organsal hastalıklarda oldugn gibi objektif belirtiler de oldukça azdır. Bnnlarda esas ölçü, çevredeki rnhsal davranış ve toplnmnn düzenlerine uyma ve kişilik bfitünlütüdnr. Gerçek akıl hastası geçici veya surelı olarak toplum isteklerine karsı aykın hareket eden, kamunun itıbar ettiği düzenden ayrılan, kisiliğı oldukça bağlantılannı kay beden, kendi.!iğinden hekime gitmeyen ve dolayısiyle «Ben deli miyim?» sorusunu endiş» ile sormayan insandır. Odasında kapanıp mutlak bir yalnızlık bayatı içinde yaşayan ve batta evine girerken yakınlarını dahi selâmlamıyan bir genç mnayene teklifi karşısında «Be nim bir seyim yok, basta degilim» der ve kaçar. Oysa bn bir pnkozln hastadır. Evinde bir eellât reaksiyonn ile hareket eden ve karımnı bir Otello kompleksi ile kıskanan bir erkek vazifesinde normal göründügü halde bn şüphe hezeyanı dolayısiyle psi kozludnr. Oysa aksine dünyamızda milyonları bnlan nevrozln insanlarsa bir hastalık şunrn ile ve kendiliklerinden ilgili hekime baş vnrnrlar; dnrmadan dertlerini dökerler; zekft TB şnnr botuklnklan ile şabsiyet kamçılanma• göıtermezler; ve psikodinamik raetodlarla ı bilinç dısı kompleksleri çozülraek raretiyle veya modern pgikoleptik Ilâçlarla tedavi edilebllirler. saı problem anormal akıl davranışının E ölçüsflnühastası» nıveayırmaktır. rnhln» inbnlmak «N'ormal •anla «Rnb Vaktiyle • :::: :::: :::: Eskişehir eşrafından, çok muhterem ve iyi insan, sevgili ba J bamız ve eşim • TEŞEKKUR | Hi! İ •••• •••• •£•• • ••• •••• • ••a Sebebi bulundu galiba Nerde o günler?Bir ölünün ardındanEtek değil gidişdönüş bileti Suiu gürültü Bir takım garip haberler Bu, zamanımızın, benim kat'iyen akıl erdiremedigim, resirj «tarriyie» bir alaydı. Bu alaydı ama. $u aşafıya yazacagım vak'â, zamanımızın. benim 'at'iyen akıl erdiremediğim, musiki «tarziyle» alay değil, sahi. Londra civannda bir yerde caz senliği tertiplemişler. Meydan tıkIım tıklım dolmuş. Bu arada kalabalık bir grap. dans edenleri dahi iyi görebilmek ivin, civardaki, bir dama çıkmış. Dara çökmüş, pek çok seyircı varalanmış. İşin tuhafı şn ki halktan kimse kazanın farkına varmamış. BirisiH|emlekette herkesin blldigl ane sormuşlar. \dam biz o çürül™m«, güya, gizliden gizliye 1?tüyü müziğin bir parçası zannetliyen bir yara da «haraççılık» tır. tik» demiş. îşlek bir köşebaşını tutan işporCidden de öyle. Evvelâ bunun tacıdan, içlerinde kumar oynanan nesine musiki diyorlar, onu anlakulüplere, randevuevlerine kadar mıyorum. Bazan vüzlerce pencere her sahada vardır bu dert. Pakat geçen gün Hal'de raeydana n ir anne, kızının mini eteK giy camının kınlmasına, bazan kedi çıkan çete (ribisi, zannederim, gö" mesine izin vermiş. Ve, mini • miyavlamasiyle köpek havlamasırülmemisti. Adamlar, para vermıetek giyen kız hemen ölmüş. öl na benziyen bir sürii gürültünüo ven, esnafın dtikk*~ılannı kurşun ae de kurtulsa iyi. Fakat öyle olyağmuruna tutmuşlar, hattâ, yetimamıs. Bu günahkâr kız öbür dünsen polislerle bile çarpışmışlar. Be yaya kabul edilmemiş. Geri dönreket versln, ölüsüz ve yaralısu müş, gelmiş yine bizim bn dünyayakayı ele vermlşler. ya. Senelerdenberi Anadoludan geBir gece kapısı çalınınca annesi len ber kamyondan 500 • 900 lira pencereden bakmış, kapının önünarası «haraç» ahrlarmıs. Çetenın de beyaz kefenler içinde kın göaylık gelirl 300 bin llrayı buluyor rünce donakalmış. Açamamış kabir araya gelmesine musiki denir mus. 3 bin değil. 300 bin. pıyı. Ertesi gün dogru mahallenin mi? Sebzelertn ve meyvaların paha hocasına. Ve bununla gençler birbirine jflIıhk sebebi, simdi şündi, biraz anHoca pek aklı selim (!) bir a rivor, masa, iskemle, koltuk, şişe. laşılıyor. Nereden geliyorlarsa, bu dammış. Kitaba bakmış, ve kadına bardak ne varsa kırıp geçirerek. kamyonlar, pek muhtemel olarak, «Kapının önüne bir koyunun ka onlar da bu musikiye (!) bir ayn yola çıkarken ie «haraç» ödüyorraciğerini as. Kız gelir de ciger yer melodi (!) ekliyorlar. lardı. öyle ya, geldikleri zaman ö se, tereddüt etme, aç kapıyı» deNe demeli? İyi eğlenceler... derler de çıktıklan zaman neye miş. *** «haraç» a baglanmasınlar? Hattâ, Öyle de yapmış kadın. Ku yine belkl bunun da muhtelif noktala gelmiş. Ciğeri yemis. Bunun üzerında bir şeyler «uçlamak» lcabe rine annesi de kapıyı açmış. diyordu. Nasıl? Güzel masal değil mi? E, nereden çıkar bu kadar pa Güzelliğine güzel ama, keşke, mara? Elbette fiyatların yükselmesin aal olsaydı... Bu, bir Ankara caden. Yani halfan cebinden. Şu ise, bu sefer olsun, cesaretle | H Unlh Bir kadm avukat, müel konursa, beklediğimiz ucuzluk, **» dafaasını Uzerine aldıgı bir bir parçacık, kendinl gösterir bel•anığa âşık olmuş, ve bu aşkmı kl. cezaevindeki milştensine bir mek*** tupla bildirmiştir. Mektubu ele geçiren Cezaevi Müdürliigü, avukatı takip etmiş bir ziyaret sırasmda, miinde, ciddi ciddî, ve «ibret ve adamla öpüsürken suçüstü yaka•ua illiyet'te, geçen gün, şöyle bir rici bir hâdise» diye de süslene lamıştır. " ' haber çıktı: Almanyada beş rek, verilen vaazdır. Evli ve iki çoeuk anası olan ayıl çalışan bir işçi, Ljyüne (MucuŞündi, mini etek iyi mi, fena run Kurugöl köyü) dönmüş, dö mı? Yakışıyor mu, yakışmıyor mu? vukat hanım, *evkedildigi mahkenerken de bir bttz dolabı, bir ça Gi.ymeli mi, giymemeli mi? Bütün mede, iiç hafta hapis cezasına çarpmaşır makinesi, bir de tçlevizyon bunlar konuşulur. Zatcn yan alay, tınlmıştır. Hâkim cezayı tecil etgetirmiş. Fakat elektrik ^tlmadıgı yan ciddî konuşuluyor. r için hiç birini kullanamıyormuş. Ama cami dışında. V&iz efendU Londra Napolyor'un, SentEnin «ibret verici bir hâdise» uy 1' adasında, ölüm sebeplerinl adurmamna, insan. gülmek veya ağ raşüran Times gazetesinin bir olamak arasında şaşıp kahyor. Vs kuyucusu şu sonuca varmıştır: Natelik bu, Ankaranın bir camii"de. polyon"un odasında yeşil perdeler Başka yerlerde, künbilir, halka da vardı. «Paris yeşili» denen bu renk ha neler, ne safsatalar yuttnrnyor arsenik zehir vaymaktadır. Nalar? Yank. yank .. polyon, her gece, bu «zehirli buha*** n» koklaya koklaya zehirlenmış, Buna ragmen köylümfiı «Hep ve ölmüştür. böyle kalacak degil ya, elbette, gü• nün birinde elektrik gelir, o zaman Beyrut Alrikanın yenl Zambi kullanınz» diyormuş. VJ lr zamanlar çok tekrarlanırdı: devletı, ilk Lübnan BUyükelçisinin Evet, böyledir TürUyemiı. " Adamın biri eşeğinin kuyruğu valizlerinde, gümrük yoklaması sıAmpuln vardır, elektriği yoktur. na boyalar sürüp resim «tual» inin rasında, çok miktarda kaçak müMuslugu vardır, suyu yoktnr. önüne baglamış. Esek kuyrugunu cevherat bulmuştur. Gümrük iMakinesi vardiT (galiba 30 bin ta sallaya sallaya «tual» i bir güzel darcsi mücevherata el koymus, ve neymiş) televizyonu hâlâ yoktur. boyamıs. Adam da bunu çerçeve Büyükelçiyi «ıstenmiyen adam» iYoha vardır, trafiği yoktur. lemiş. ve resim dive, pahalı bir fi lân ederek, memleketine geri gb'nVe, bn «var» larla «yok» lar vt yatla satmış. dermiştir. laşması böylece sflrüp gider. Yine de, Almanyadan dönen vatandasımıon şayanı hayret iyimserliği brzde olmadıgı için, kabahatli bizleriz gibi geliyor! *** CİDDİ BİR MÜHENDİSLİK yordu. Başka türlü nasıl bu kadar içebüirdı? Köyışlerl Şehlrde oturmamn sonu budur. Elbette çatlar da, patlar da. Sız köylere bakın. Turızın Aman ne iyi olmuş. Turkiyede iyi içki içüiyor, diye propaganda olur. Vaktiyle bir Fransız romancısının (galiba Jül Romen'in) «Bırısinın Ölümü» adlı bir romanı çıktnıştı. Kirnsesiz bir adamın ölümünden sonra mahallesindeld reaksiyonlan anlatıyordu. Bu da, az çok. ona benzedL *** • • • • • • beklenmedik bir anda ufulü dolayısıyle derin acımızı paylaşan, ya km alâkalarını esırgemıyen, bızzat cenaze merasimine ıştirak eden telefon, telgraf ve mektupla tâziyette bulunan bütün akraba, dosı ve yakınlarımıza ayn ayn teşekkür etmek imkânını bulamadıgımız dan, minnet ve şükranlanmıza bıldiririz. EŞİ VE ÇOCUKLARI Kemal Aksoylu'nun j • ^ • J • • >••••••••••••••< (Radar Reklâm: 806 9725> J ••••••••••••••••••••••• YEFAT di ve Merhume Hasniye Ispahi'nın oğlu, Naime Ispahi'nin kıymetli esi, Firdtvs Engin ve Merhum Kemal tspahi'nin ağabeyleri, Merhum Kanunî Nâzım Bev ve Mprhume Lütfiye Yentür'vn damatları, Gülseren İspahi. Yük. Müh "1:mar Gülbiz Hazarh, ve Füsun Tulpar'ın sevgili bahs'arı. Emekli Albay Cafer Ergin'in kayınbirâderi. Yüksek Müh Mimar Oral Hazarh ve Doktor İ'Ikü Tulffar'ın kamnpederleri. Korav Tnlgar ve TRSH Hazsrlı'nın dedeleri. Firdpvs Yentür. Kebiie Sovak ve Nâzım Yentür'ün enisteleri. Yüksek MühpnH'"; th^an ^nvak'm Bacana5ı. Doktor Yılmaz. Yalçın. Yücel. Yıldız'ın amcalan, Em»' Erein'in dayısı Emekll Doktor Tümtreneral Merhum Hasan Fehmi Efen Sebebi bulundu Dojrn e\lendiler 15.7.1968 New>»rk Etek değil Cumhuriyet: 9719 gidis döniiş bîleti GÜLGÜ.N KtT.VPÇI İle Delilik akıllılık •Idngumnza belirtraek üzere birçognmuz tarafından knllanılır; ve hattâ sık ıık «Ben bndala mıyım?» diyen insanlar çoktnr. Demek ki kamn anlamına göre delilik mânasız, amaçm, lojik düzenlerine aykın ve bir bakıma tehlikeli bir harekette bnlnnmak demektir. Akıllıysa iyi düsünen, dogrn ile eğriyi ayı ran, ber çeşit tehlikeye karsı tedbirli bnlnnan ve toplnmdaki vatandaslık Itibannı saklıyan Insandtr. Aneak gerçekten akıllı olanla rnhtal tepkileri itibariyle hasta olanı bn derece keiin bir şekilde ayırmak kolay deŞildir; ve eak keı aldatıcıdır. «Bazıları deli, bazılan da veli dediler» halk sözünde esprili bir gerçeklik çekirdeği vardır. Zira akıl haatalan arannda resim gergilerinde takdir edilen güzel lablolar hazırlıvan ve dnygnlo şiirler yazan lar oldnğn gibi, »erbest hayatta medeni hak lannı knllanabilen insanlar arasında delilik dereeesinde aykın hareketlerde bnlnnanlar ve aaçma düşünceleriyle ortalığı rahatsıı edenler aı degildir. Bir gece içinde »ervetinl knmar masasında bitiren, nfak kırıcı bir sözle bir an tçinde tabancasını çekerek bir ailenin varlı |ını «Sndüren, kirli nzun tırnaklı elleriyle ParU eaddelerinde tsâ'nın resmini çizerek para toplıyan ve aksam bir yeraltı kamarasında L. S.D. «arho«lugnnda bitiren, palvaço kıyafrtiy İe tokaklarda gezinen insan tipleri aeçimlerde •y verebildikleri gibi medenî haklannı serbert •İarak knllanabilirler: yani seçilebilirler, evltnebilirltr, şahitlik yapabilirler. Cnlü düsünür Erasmus'un «Delili|e övffl» ! a41ı, dilimize de eevrilmis «lan eserinde çok « larif taslamalarla devrinin bazı düşünürleri • ne ait görfişlerini yermek anretiyle söyledikrinln ve yazdıklannın deli «açması oldoklannı. aksine delilik damgası vnrnlan bazı dfişüncelerin İse olgnn felsefî anlamlan aksettir diklerinl belirtmistir. Tanınmıs (enomrnolo Jist rnh bekimi Jaspers «on psikivatri kitabında Erasmns'nn orijinal bir cümlesini eiddilikle nakletmektedir: «însanlar kaçınılmaz ola rak • derece delidirler ki, deli olmadıfını sanmak deliligin diçer bir vönüyle deli olmak demektir». Sophocles'den Shakespeare. Cervan testen Dostoievski'ye kadar birçok derin görflşlü ediplerin roman kahramanlan hayat sahnetlnde aktif rol ovnadıklan halde rnh hastalandır, örne^in «Karamazof Kardeşler» romaaında babadan ogullara kadar hemen bfitfin •ahıslar derece derece nevropat veya psiko pattırlar. Zamanımızda da romanlar kadar bir eok filimler mesleklerinde çalıstıklan ve hatM basarılar gösterdikleri balde bazı tepkileri İtibariyle rnh hastası alan tipleri işlerler. konnsB en deli miyim?» sözlerl günlük tc4birll malarımızda daima nyanık ve A\ukat ATAY EYIÇrr.\K nişanlandılar Blı>uk rceı İZM1R 17.S1968 Cemal İSPAHt Hakkın rahmetine kavujmustur. 19 Ağustos 1968 Pazarte'i ffünfl öâle namazını müteakip Bursa Ulu Camiinde cenaze namazı kılınacak ve Pmarbaşı Âile Kabristanı'nda toprağa verilecektir. Mevlâ Rahmrt Eylesta. (Cumhuriyet: 9730) ICE BLUE DEODORANT Hexachlorophene'lidir. size, gün boyunca ferahliK ve Mrbestlik verlr. Her yerde, h«r zaman tar kokulannı derhal yok edan ICE BLUE DEODORANT kulianınız. ICE BLUE DEODORANT bir WILLIAMS namuludur. (Cumhuriyet: 9731) Bir takım garip haberler Elinde satılmamıs mal bulunan tüccar ve sanayıcılerın mevcut malların cins ve karakterini gösterir liste ile P.K. 1007 Karaköy Istanbul adresine müracaatlan men faatlan icabıdır. «•••••••••s M ALIN I SATAMAYANLARA İlâncılık: 7850 9714 Yıldıı 5159724 Nerde o giinler? ÇELIK ENDUSTRISI T.A.Ş. den Genç METALURJİ MÜHENDİSLERİ ne Pek yakmda özel vasıflı «aç imalin* baslıyacak oian Şkketimize, MutchâSSft «eüarefhVIM"^ .... , lmalât mühendisliği Kalite kontrol ve lftboratuvar mühendislijl Satış mühendisliği «ahalarında yetiştirilmek Uzera, Askerlikle ilişiği olmayan 3U yaşmdan genç Ingihzce bilen Metalurji Yüksek Mühendis veya Mühendisleri «lınacaktır. tsteklilerin, Silâhtarağa, Alibeyköyü Yolu Eyüp adresine yanh olarak müracaat etmeleri. (Cumhuriyet: 9710) Sonuç ı fltfln bnnlara göre bugün her tıp dalının 1 eskiyen ve tedavilere karşı inad eden hastalan gibi ruh hekimliŞi dalının da bir takım zeki gerileri, bunakları, eskimiş ve ör gütlenmiş hezeyanlı hastalan vardır. Lâkin genel olarak psikiyatri de bngün, vaktiyle tımarhanelerde nzun süre kapatılan birçok hastaları sosyal şifalarla toplnma iade edebilen bir tıp dalı nitelifini almıstır. O halde özellikle nevrozln hastalann «Ben deli miyim?» sornsnnn sormaları gerçek bir delilik belirtisi olmaktan liyade, bilinç dışı komplekslerinin bir tepkisinden başka bir şey değildir. Bn vesile ile vak tiyle Tıp öğrencisi olarak bizlere «İnsanlar, deliler, zır deliler, zır zır deliler olmak üzere fiç tiptir» diyen büyük rnh hekimi Raşit Tahsin hocayı rahmetle anıyomm. : : :: :: •• •• •••• •••• ••«a :•:: •••• •••• •••• •••• •••• •raa •••• •••• Sulu gürüllü »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Istanbul ve Anad'oluda çahstırümak üzer» • •••• •«•• • ••• •••• • ••• :::: ::U ::H SATIŞ ELEMANLARI alınacaktır. Aranılan vasıflar : 1 35 yaşını geçmemis olmak 2 Asgarî lise mezunu bulunmak 3 Askerliğinı bitırmış olmak Satıs mevzuunda tecrübe ve yüksek tahsil tercih iebebidir. Yazılı müracaatların 1 adet vesikalık fotoğralla bırlikte 24 Ağustos 1968 tarihıne kadar | + • J • J ^ • UMRANIYE ŞUBEMİZ İ9 ağustosdan Bir ölıniin ardından itibaren hizmetinizdedir *ı eçenlerde, gecekondularda otu** ran, bir adamı sokakta ölü bulmuşlar. Fazla içki içip çatladığı anlaşılmış. Bu kÛçUcük habercik, acaba, sayın Bakanlann gözüne çarptı mı, diye düşündüra. Çarptıysa, acaba, akıllarmdan neler geçti? Her halde şöyle bir şeyler olacak: Başbakan Bu da neden bunahyordu ki, bu kadar içki içmiş? Tekel Bakanı Aşkolsun! Vatandaş dediğin böyle olmalı işte. Içişleri Yazık ki ölmils. Yokaa bir temi» falakaya çektirirdım keratayı. VE MİMARLIK TAHSİLİ YAPMAYI İSTİYORMUSUNUZ : Teklen Ampal Fabrikası : Levent adresine yapılması rica olunur. NOT: Müracaatlar, gizli tutulacaktır. + • îltncıhk: 82549725 ^ • ••••••••••••••»•••••••••••••••••••••#•••••••• "GfflfREITffEŞefıir içinde olmakla beraber etrafı tabiat ile çevrili, geniş, ferah ve fonksiyonel bir bina. Mükemmel teçhizat. LÛTFEN GELİNİZ VE GÖRÜNÜZ. Gayrettepe Mühendislik ve Mimarlık Ö. Y. O. Vefa Bayırı No. 20 Mecidiyeköy İSTANBUL Tel. : 48 49 43 48 71 51 Reklâmcılık (3179) 9723 bu subemiz icin 50.000 LİRALIK ÖZEL ÇEKİLİŞ îskân Hazır OlmUşken gecakondusunu hemen yıktırmalı. Sağhk Oh, çok ştikilr. Hastahane kapısında ölmemiş ya... Maliye Mutlaka vergi kaçın .VE MİHARUK ÖZEL YİİKSEK OKULU..,.... MUHENDİSÜH Sevk Ye İdareciük Enformasyon Ye Dokümanfasyon jşlerinde Çalışlırılntak Üzere Eleman Alınacaktır. Temel Vasıflar: tjniversite veva Yüksek Okul mezunu, tercihan İktisat ve İçletme dallarından mezun ve iki seneiik iş tecrübesine sahip olmak. İngilizceyi çok iyi konuşmak, okumak ve yazmak. Şahsi Vasıflar : İnsiyatif sahibi olmak, yeni bir büro hizmetini kurmak ve geliştirecek kabiliyette ve rpetodik ve değişik islerde çalışma kapasitesine sahip olmak. 24 34 yaşlarında olmak. Erkek veya kadın. Erkeklerin askerlikle ilişiği olmaması lâzimdır. Yukandaki şartlan haiz clup seçilecek aday ilk 2.5 ay Türkiye'deki enformasyon merkezlerinde tetkiklerde bulunacak ve Türk Sevk ve İdare Geliştirrne Merkezi'nce gerekli eğitime tâbi tutulacak. bunlann sonunda İngiltere'de ilgili tesislerde eğitim ve tetkikte bulunmak üzere iki buçnk aylık bir burs verilecektir. Yazılı müracaatların 15.S.1968 tarihine kadar aşağıdaki adrese yapılması, ve fotoğraf eklenmesi rica olounur. Sevk ve İdare Gcliştirme Merkezl: Cumhuriyet Caddesi Erk Apt 14/10 Harbiye, İstanbul. NOT: Müracaatlan uyjfun (förölecek namzetler aynea görüşmeye dâvet edilecektir. Müracaatlar gizli turulacaktır. Moran: 1880 9721 AKBAN İlâncılık: 8215 9713 Mln» ÖZGEN li. Bora MATER Nişanlandüar 1T.8.19C8 İSTANBUL (Cumhuriyet: 9711) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığından EBEOKULUNAÖGREKC! AUNACAKTIR. Okul süresi 2 yıl olan Fakültemiz Ebe Okuluna kaydolmak isteyen Orta Okul veya Enstitü merunlannın 25.X.1968 «Ekimi akşamına kadar Cerrahpa&a Tıp Fakültesi Kalemine müracaatları ilân olunur. İSTANBUL VAKIFLAR BAŞ MÜDÜRLÜGÜNDEN Makine Mühendisleri Alınacaktır. tatanbul'da bir otomotiv «ndüatrl turulufu İçin iyi derec« ile merun, aakerliğini yapmı* ve Karayollan temel kursunu görmü| makine mühendisleri «lınacaktar. Batlangıç ücreti tatmınkârdır •• llyakate gör« çabuk ilerlem* imktıu açıktır. İsteklilerin P.K. 68 BakanlıkJar Ankara adresint hal tcrcumeleriyle •• Utediklerl üeT*Ü da hÜdirerek mflracaatlan. lUrtf lUkltm: Z178 P M T Satılık iş Makinaları | Kullanılmış, 2 adet 1 adet trençer 1 adet dozer aatılacaktiT. En son 22.8.1968 saat 15.00 e kadar teklif verilebilir. Şartname Müdürlüğümuzden temin edilir. TtMLO I Vakıf TAŞDELEN ve KARAKULAK memba culan y*nl tesislerle hizmete girecegi dhetl* muvakkaten kapablmııtır. Sayın latanbul h*lkma ehryurul'UT. .T »17) j (Baam: 561S 9716)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog