Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

ÇSzümleri il« birlikt* Lise Fen Kolu için AVBUPA VE AMERİKA İMTİHANLARI Matematik soruları Derleyen ve Çözen: Ahmet BAŞ Adana İktisadî ve Ticarl İlimler Akademisi Matematik Öğretmeni Fiyatı: 17.50 TL. TEKNİK ÜNİVERSİTE VE DIŞ ÜLKE imtihanları için ciddl bir yardımadır. İstanbul : İnkllâp ve Aka Kitabevleri Ankara : Berkalp Kitabevl Adana : Aldatmaz Kitaberl Yazanın kendi adresinden ödemell olarak istenebilir. umhuriye KCRUCÜ8T7: TUNU8 NADİ nik üniversite nna Hazırlama Kurstan vre 19 Ağustos'ta Başlıyor baslanmıştır. brosür UteytaU. Güven Dershanesi Osmanbey HaUskârgazl Cad. No: 200 Telefon: 47 46 68 (llâncıhk: 7953 9T12) 45. yıl soyı T5825 Telgraı T « mektup adresl: Cumhuriyet tstanbtıl Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar. 22 4 2 9 0 2 2 42 86 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 M Pazar 18 Ağustos 1968 Tağmoç Kara, Eyicioğlu Deniz, Mater Hava Emekli Kuvvetleri Komutanlığına getirildiler komutanların H. SVKAN Vinci ORDU, K.KAYACAN DONANMA KOMUTAMJĞINA ATANDILAR ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yeni tayinler açıklandı B. Elçi olmasını Dışişleri istemiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) POYRAZ BASIN TOPLAM1SI.NÜA YENl KOMUTANLAR tstifaları kabul edilen Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlannın yerine yapılan atamalar dün resmen açıklanmıştır. Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1. Ordu Komutam Org. Memduh Tağmaç, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına vekâleten Donanma Komutam Koramiral Celâl Eyicioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Reşat Mater getirilmiştir. Ayrıca, bu atanmalar dolayısiyle boşalan 1. Ordu Komutanlığına Jandarma Genel Komutam Orgeneral Haydar Sukan, Donanma Komutanlığına da Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Kemal Kayacan atanmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına vekâleten atanan Koramiral Celâl Eyicioğlu, 30 Ağustos' ta, ıırası geldiği için, Oramiral.Hge terfi ettirilerek, asaleten vazife görecektir. MEMDUH TAĞMAÇ (Kara Kuvvetleri Komutanı) Erzurum'da, 1904 yılmda dogdu. Kuleli Askeri Lisesinde, Harb Okulunda, Topçu Sınıf Okulunda ve Kara Harb Akademisinde okudu. Çeşitli Topçu Birliklerinde görev aldı. Harb Akademisinde öğretmenlik, Jandarma '"ugay Komutanlıgi, 1. Ordu ve Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlıklan, Genel Kurmay tkinci Başkanlıgı yaptı. Sıra ile 3. ve 1. Ordu Komutanlıklan görevinde bulundu. Evli olup, iki eocuk bıba•ıdır. CELAL EYİCİOĞLU (Deniz Kuvvetleri Komutam) Istanbul'da 1914 yılında dogdu. 1935te Deniz Harb Okulu nu bitirerek Donanmaya katıldı. Çeşitli savaş gemilerinde görev aldı. 1944te Deniz Harb Akademisini bitirerek Kurmay oldu. Denizaltı sınıfına geçti. Ottowa'da deniz ataşeliği yaptı. Harb, Denizaltı Filoları Komutanlıkları, Genel Kurmay İstihbarat Başkanlıgı, Kuzey Saha ve Donanma Komutanlıklan görevlerinde bulundu. Evli v» İki çoculc babasıdır. 18 vv *1 fj J «• «y I I ' Sunay'ın mesajı Cumhurbaşkam Cevdet Sunay, Basbakan Süleyman Demirel v» Genel Kurbay Başkanı Org. Cemal Tural ayrılan komutanlarla yeni komutanlara tebrik mesajlan yayınlamışlardır. Cumhurbaşkanı Sunay'ın mesajı föyledir: .Şerefle tenttil «ffltttılı knrvetlerinizin, basarıyla yürüttüğünüz komutanlık görevmi, yüksek bir hizmet anlayıjı ve normal bir nöbet davramşlanyla genç arkadaf* lannıza devrermek Irin vermiş ol(Arkan Sa. 7, Sü. 1 de) eçim Kanununda yapılması gerekli değişikliklerden söx ederken C.H.P. Genel Sekreteri Riilent Ecevit, seçmen yaşının da 21 den 18 e indirilmesi geregi fizrrinde durmuştu. Bir çok aksak yanlan bulundnfcu açıkça ortaya çıkan yürürlukteki Seçim Kanununda en önemll kusur. seçmen yaşının büyük tutulması olmamakla beraber, doğurabileceği sonuçlar bakumndaa, kıınu ilginçtir. Mecliste görüşüldüğii zaman üzerinde uzun boyln tartışılması beklenebilir. Gerçi seçmen yaşının 21 den 18 e indirilmesini önerirken Sayın Ecevit. konuyu hemen yalnız hukuk mantığı açısından ele almış, 18 ya> şını tamamlıyan vatandaşlann toplum içinde »e kar.un karşısında tam sorumlu kimseler dnrnmuna yükseldiklerini, bu sıfatlariyle devlet yönetiminde onlara »eçme hakkı >mnmasmın doğrn olacağuu söylemiştir. Ama meselenin yalnız hukukl decil, bir de politik yönfi vardır. Bugün Türkiye bir gençler ülkesidir. Nüfusumuzun '/• 60 ını, yaşlan 40 dan aşağı olan vatandaşlar meydana getirmektedir. îstatistik rakamları şu esnada önümüzde bulunmadığı için kesin söyliyemiyeceğiz, fakst seçmen yaşının 3 yıl gençleştirilmesiyle s elecek seçimlere büyük bir gençlik kitlesinin daha katüması sağlanacaktır. Acaba bu kitlenin genel eğiliml ne yönde olacaktır? Gençlere seçme hakkı tanmmasını istiyen kendisi olduğuna çöre Sayın Ecevit 18 • 21 arasındaki gençlerimizin çoğunlukla Atatiirk ilkelerini benimsemis, devrimlere bağlı. ilerici vatandaşlar olduğuna inanmakta, bunlara seçme hak'n verildiği takdirde C.H.P. oy oranının yükseleceğini uramaktadır. L&ik Ukokul, orUokul ve Use öğ. renimi görmüf vatandaşlar açısından ele alırsak Sayın Ecevit'in iyimserliğini paylaşmak ber halde dogru olur. Ama bugün yurdumuzda 18 î l y»ş arasındaki vatandaşlardan kaçta k»çı böyle bir eğitimden geçmiş olmak mutluluğuna ermiştir? İlkokulu yarım yamalak okuyan, tamamlayamıyan, Kur'ân kurslannda, imam hatip okullannda gördüğü eğitimle yetinen, ya da 18 20 yaşına geldiği halde hiç okul yüzü görmîyen vatandaşların »ayısı yukandakilerden kat kat (azla degU tnidir? Bugünkü (hâli pür melâlimizle) «kulsuz ve öğretmensiz yetişen çoeuklanmız ancak askerliklerini yaparken kaşlada, sarunma görevlerinin yanı sıra, az çok sivil bir egitlm görebiliyorlar. Üst tarafı bn kadanndan da yoksundur. Ve Türk demokrasisinin acıkb dranu ijte bu tablonun karamsar renklerlnde dile (relntektedir. Onun İçin biı seçmen yaşı 21 den 18 e mdirilmekle partilerin topbyageldigi oy oramnda eöze e»rp«r bir degişiklik olabilecefini •anmryonu. Nitekim Sayın EceTİt'in Snerisini tutucu bilinen bir Ukım partiler de iyi karşılamışlar. Sneriye katılmışlardır. Seçmen yafi tabanında yapılacak bir indirim Mçmen sayitını büvük ölçüde art tıracagına göre bunlar da umuda kapılmaktadırlar. Umutlarında hakns olduklarını söylemek doğ rnsn epeyee güçtür. Hippyler Gülhane'de basıldı... üran'ın Vatikan'a, Tansel'in de Rawalpindi"y« Büyükelçi atanacaklanna dair haberlerin, Dışişleri Bakanlıgı personeli arasında üzüntü yarattığı ve 55 büyükelçüik için merkezde 43 kişinin sıra bekledigi bir sırada, böyle bir yola gidilmesi karşısında bir muhalefetin doğdugu öğrenilmiştir. Dışişleri Bakanlıgı üst kademelerinden bir yetkili bu konuda şunlan söylemiştir: «Meslek memurlarımıan yükseimeleri ile snbaylann yttkselmeleri tamamen aynıdır. tki taşkilâtta da piramit söz konusudur. Bu piramitlerin üst kademelerinde büyük kadro tıkanıklıklan var dır. Bugün Türkiye'yi dışarıda temsil eden 55 kadar Büyükelçimiz bulunmaktadır. Bu Bü>ükelçiliklerde yıllanmış pek çok Büyükelçinin emekliye ayrıünaları konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Bunun da sebebi. merkezde normal bekleme süresini aşmış 15 kadar vüksek müşa\irin 7 genel sekreter ve müsteşar yardımcılarının ve 78 yıldır genel müdürlük yapan 21 kadar kişinin toplam olarak 43 kişinin Rüyükelçilik beklemekte olmalanF<EŞAT MATER dır. (Hava Kuvvetleri Komutam) Yanhş bir gelenek Tsküp'te 1911'de doğdu. Dışişleri Bakanlıgında durum Harp ve Topçu Okullarını böylo iken. emekliye aynlmı? iki bitirdikten sonra, 1934 te Hakomutanın büyükelçiliklere atanva Harp Okuiuna girip, 1936' malan vanlış bir eelenccin ortada avcı pilotu olarak Hava ya çıkmasına volaçacaktır. Kııvvetlerine katıidı. Dersim Türk Silâhlı Kuvvetlerinin meharekâtı sırasında go'rev aldı. selelerini çözümlerken, difpr 1%0'da Akademiye komutan yandan. zatfn kadroları tıkanık oldu. 1962'den 1967'ye kadar olan Dışişleri Bakanlıçını güç Hv. K. K. Kurmay Baskandurumda hırakmak. personel polıfı yaptı. Geçen yıl Orgenelitikasına uygun düşmeyen bir hareket olur. rallige yükselerek Knvvet Emeklive ayrıldıktan nonra Kamutan Tardımcılıtma getiBüyükelçi olarak atanmak volurildi. nu. rükark kornuta mpvkif t(«r«i «ttniş kimselerin de tercih etmeyeceklerine inanıyoruz. Temenninm hiihunK'tin bu konuda personel politikastna uvjun düşecelı doğru bir karara ula?ması ve bu kabil bîr çelenegin doğmasını önlemrsidir.» Vali Poyras, idleride fayda sağlayacak» bir açıklama yaptı Polisler, suç işlenirse Üniversitelere Ü girebilecek «Türkiye Cutnhuriyeti ka ' nonları, yalnız devletlerarası hukuk esaslarına göre dokunulmazlıkları bulunan elçilikler dışında, memleketin her verinde ve her zaman uygulama imkânına sahiptir. Ru hakımdan •özerklık. hakkı da yalnız bn kabil müesseselerin ıç bünvelerine ve iç yönetitnlerine ait bir diızen dir. Filhakika kanunlarımıza «öre talep vaki olmadıkça <mânı zabıta» özerk müesseselerin sınırlarını asamaz. Ancak yine kanunlarımıza göre özerk müesseANKARA. (Cumhuriyet Btirora) Se içinde dahi bir suç vukua geHalk sağlığını korumak amacıy lip tekevvün edince suçluyu yakalamak cabttannt adH rr «»Jr r U buıjdan böyle bütiin il&clar. pi"yasaya çıkmadan önc» «kı bir görevidir. Ba eörev savsaklanakontrolden geçirilecektir. mıyacağı gibı talep vaki olmasa Sağlık Bakanı Vedat Ali özkan, dabi özerklik sınırlarını aşar ve kontrolu sasjlayabilmek için lstankapsar. özerkligin bu şümul ve bul'da modern bir lâboratuvann mahivetinin her vesile ile zihinkurulacaşını söylemistir. lerde bir çok Ntilhamlara ve teÖnce kontrol reddütlere yol açacelmesi ba kımından. kannnlarımızın bu koAlınan karara göre, bundan böy nndaki kasid ve ruhunu böylece le b'"t<;'n i'5"ların piyasaya çıkmaarıklamakta favda eörmekteyim.» dan önce lâboratuvarlarda sıkı bir (Valinin sözünü ettıgı ozerk müincelemeye tâbi tutulacak. Bu lâesseseler ünıver«ıtelerriır.) boratuvarlardan geçmeyen >!âçlara satış ruhsatı verilmeyecektir. Teınel Hak ve Bakan Özkan, hâlen, çeşitli firmalara aid 300 çeşit ilâcm AnkaITürriyetlcr ra HıfzifVıh;. Fnct'tüs'i lâhoratuva» Muhtelıf $ehır asayış konula • (Arkası Sa. 7. Sfi. 2 de) rına temas eden Poyraz, daha sonra çunları söylemıştır«Temel hak ve hürrivetler arasında hnlunan toplantı ve eösteri vürüyüsleri, 6zel kanonla rımızın şartlarına uygun oldnkça ve bilhassa üilâhsız ve sal (Arkasi Sa. 7. Sü. 1 de) îstanbul Valisi Vefa Poyraz, «.İlerisi için faydalar sağhyacağı kanaatiyle» dün vaptığı basm toplantısında, «Özerk müesseselerdc suç işîendiği takdirde Polis'in, o müesseselere girebileceğini» söyiemi^tir. Vali Poyraz, derniştir ki: • İlâçlar satışa çıkmadon kontrol edilecek Işçi emekli maaşı, en az 500 550 lira olacak İZMİR, (a a) Çalışma Bakanı Ali Naili Erdem, sigorta emeklisinin emekli rnaaşımn; taban 250 liradan, net 300 • 350 lira arasında degişen bir sevlyeye çıkarüacagını bildlrmiştir. Erdem; aynca, geçml? yıllarda emekliye sevkedilen işçilerin Uoretlerinde de geçim endeksleri ve 196« yılındakl ölçüler dikkate alınmak suretiyle, bir yükseltme yapüdıgını sövlemiştir. Bakan Erdem, «EşelmobiU adı verilen yeni bir şisteme göre, maaşlara artık bir zam yapılmayacagını, zira bu sistemle emekli maaşlannın yaşama standartlanna göre otomatikman bir yükseliş (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Senatör Tuna ile Milletvekili Oktay, AP'den istifa ettiier KASTAMONL', AP Kastamonu Senatörii ve Senato Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Nusret Tuna ile AP Kastamonu Milletvekili Osman Zeki Oktay, partilerinden istifa etmişlerdir. AP Kastamonu ll Başkanı Alâettin Himmeto^lu ve arkadaşlarının «Bazı kişilerin tertipleriyle partiden ihracı» yüzünden AP Genel Başkanı ve Başbakan Süleyman Demirel'le ihtilâfta olduklan anlaşılan Tuna ve Oktay, Ankaraya müştereken çektikleri istifa telgraflannda «Partimizin ve şahıslarımızın prestijini kurtannak için AP'den istifa» ettiklerini bildirmişlerdir. Milletvekili Osman Zeki Oktay, dün Kastamonu'ya gelmiş ve istifa sebebi ile ilgili olarak birkaç gün içinde bir açıklama yapacağını söylemiştir. TATLI RÜÎALAR Memleketlerinden kopup sözde dünyayı dolaşanlar bir tek şey düşünüyorlar. Uyuşturucu madde ve onun getireceği tatlı rüyalar (Fotoğraf: Selçuk AYBATAR) İNÖNÜ. PARTl MECLİSİNİ TOPLAN7IYA ÇAĞIRDI CHP Genel Başkanı Ismet tnönü; Parti Meclisini, 14 Eylul'de toplantıya çagrracaktır. Parti Meo lisi, bu toplantısını da Kartal'da yaparak, Kurultay tarihini tesbit edecektir. Parti Meclisi, iki gün sürecek toplantıda, Kurultay'a götürülecek parti tüzüğü değişikliğini de gözden geçirecektir. CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, tüzük değişikligiyle ilgili hazırlıklan Inönü'ye göstererek, tasvibini almıştır. İşgal konseyi başkanı K. Slngöllü, Hukuk hccalarımn ald'ğı karan eleştirdi DtYARBAK'R tstanbul Oniversitesi İsaal Konseyi Başkanı Kemal BineöHü. Divarbalcırrla vap tıfcı basm topiantısında «ö*renci lerin ve asistanlann üniversite vö netimtne istiralcinın Anayasava ay kın olup olmadıgına karar vermeye Hukuk Pakültesi Tenel Kunılunun yetkisi olmadıgmı» söylemiştir. tstanbul Oniversıtesi Hukuk Fa kültesi Genel Kurulunun son toplantısında alınan karan protesto eden Kemal Bingöllü, «Tatüimizi geçirmek üzere tstanbuldan aynlmamız. üzülerek ve hayretle mll şahede edıyoruz ki bazı ard düşünceli kimselere menfı olmak lırsatı vermiştir. öğrenci ve asistan lann üniversite yönetimlne iştirakı Anayasava avkın olamaz Zira daha önce Kendilerıyle göriiştügümüz Anayasa tasansını hazırlıyan değerli hocalanmız ve komisyon üyeleri yönetime iştirakin Anayasaya aykın olmadığını. bunun vazgeçilmez doğal bir hak oldugunu defalarca belirtmişlerdi» de miştir. OTEl ODASMDA UYUŞTURUCD MADDEİER BULUNDU Setâhattin GÜLER Toz pembe bikininin altından uzanan bacaklarını yorganla sak lamak istedi. Sonra, belinin üstünde düğümlediği bluzu aklma geJdi. Açık cfuran diğer taraflarını da örtmeye çalıştı.. «No.. No» diye yalvardı. Çıp» lak kalan yerlerini saklıyarmyordu. bir türlü. Daracık bir • « dada yatıyordu. Mavi gözlert donuklaşmıştı. tşaret parma* ğıyle orta parmağının iç kısım» ları iyiden iyiye sararmıştı. «Kalk ayağa» dedi, otele baf kın yapan polis. Sigarasından bir nefes daha çekti. Doğrulmak istedi. Yapamacîı. OturduŞu karyoladan döşemeye baktı. Korkmuştu. Sol e.'.ini saçlarında gezcfirdi. tekrar yere baktı dormk donuk mavi gözleri ile. Yapamıyacaktı: karyoladan yer« inmevi ba?aramıvacaktı. Bir uçu BASKINÜA polis. mavi gözlü Heid Joachimidesi de rumdu, karvnla ile doşeme ar»vakalamıştı. Ay?jının altındaki «Kulüp» paketinin gındaVi "^ ^nMmp'rf B''^nn ışaretliı esrar vardı Jçin korkuyordu Düseceginden, (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Eİ$SNHOWERİN DURUMU ÇOK TEHLİK6Lİ WASHİNGTON Önceki gün bir kalb krizi daha geçiren eski Başkan Eisenhower'in durumu, dün sabaha doğru düzelmişse de, sonra tekrar tehlikeli bir safhaya girmiştir. Walter Reed Hastanesinden yayınlanan bildirye göre, eski Baskanın kalbi, «düzensiz çalışmaktadır» Bayan Eisenhower, Geııeral Eisenhov/er'in yatağının başındadır. Bildirildiğine göre ailenin biitün fertleri, hastanededir. Dün gece o e Eisenhcnver'in T sağlık durumunun «Son derece kritik» olduğu, hastane yetkilileri tarafından açıklanmıştır. (Dış Haberler Servisi) BİR yatla Çeşme v e sığınan Kıral taraftarı Yunanistan'ın eski Ekonomik Koordinasyon Bakanlanndan Konstantin Mitzotakis. Eski bir Yunan Bakanı, yatla lürkiye'ye ilt ca ettı Yunanistan'ın eski Ekonomık Koordinasyon Bakanlarmdan Konstantin Mitzotakis, beraberinde bir arkadaşı olduğu halde, önceki akşam yatla Izmir Çeşme'den yurdumuza iltica etmiş, tfun de şehrimize gelmiştir. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) NADtR NADİ (Arka« 8a. 1, Sü. 3 de) /GECEDEN morfin yiyen Roııge Henrv < laude rataklan kaldırıldıktan toara düjunujor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog