Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Bernardin de SaintPierre Paul ve Virginie Ferid Namık Hansoy'un çevirisi: 500 Krş. * Honore de Balzac Teknik üniversite Giriş Imtihanlanna Hazırlama Kurslan İkİBd Devre 19 Ağustos'ta Başlıyor Kayıtlara başlanmıştır. broşür isteyiniz Vadideki Zambak Nahid Sırn Örik'in çevirisi: 750 Krş. PJâstık parlak resimli kapaldarla İ N K I L  P \e A K A İlâncılık 79559677 Güven Dershanesi KÜRUCUSü: TUNUS NADİ Osmanbey Halâskârgazi Cad. No: ^ H < Telefon: 47 46 68 45. yıl $ay 1S824 Telgraf re mekttıp adresi: Cumhurtyet Istanbul Posta Kutusu: tstanbul No 24« Teiefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 22 42 9 8 2 2 4 2 99 Cumattesi 17 Ağusfos 1968 (tlâncüık: 9676) Hukuk Fakültesi, FullTime'ı kabul etti | TARTIŞMALI GEÇEN GENF.L KURUL TOPLANTISINDA KARAR, 18'E KARŞI 22 OYLA ALL\DI *rtanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Genel Kurulunda dün, sert edilmiştir. 18'e karşı 22 oyla alınan karara göre, öğretim üyeleri, fakıilte haricinde hiçbir görev yapamayacaklardır. Ünıversıte Reform Tasansırun full tıme bolümunu hazırlayan komısyon uyelerı ıle kurul uyelen arasmda sert tartışmalar olmuş; bazı oğretım uyelen, komısyonun Anayasa'ya sırt çevırdığını burıun ıdeolojik tesırlerle ıleri su rulmuş bir teklif olabıleceğını soylemışlerdır. Bir oğretim uyesı de, tam gun çalışmanm, «Öğretim üyelerinin devletlestirilmesi demek olduğunu» one sürmuştur. Buna verilerp cevapta ıse, «Devletlestinnenin insanlar için değil, ancak mallar için söz konusu olabilecegi, oysa; üniv site öğretim üyelerinin mal değil, insan olduklan» ifade edilmiştir. Aynca, bazı komisyon uyelen tarafından; öğretim üyelerinin, ıs terlerse Unıversiteden aynlarak dışarda serbestçe çalışabıleceğı, hıçbır menfaat grupu emrıne ve hızmetine girmemesı gerektığı ve (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Euvvet Kara Kuvvetlerine Tağmaç, Deniz Kuvvetlerine de vekâleten Eyicioğlu getirilecek Komutanlıkları | tartışmalardan sonra Full Time (tam gün çalışma) sistemi kabul Kararname Sunay'a gönderildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yenı Kuvvet Komutanlannın adlan çok gızlı tutulmakla beraber, Kara Kuvvetlerı Komutanlıgına 1. Ordu Komutaiı Orgeneral Memduh Tagmaç, Deniz Kuvvetlerı Kovetlerı Komutanlığma Donanma Komutanı Koramıral Celâl E\ici. oğlu, Hava Kuvvetlerı Komutanlı ğına da Orgeneral Reşat Mater'ın Ketırıleceğı oğrerulmı<;ar Bu ısım ler. kesınlık kazanmakla beraber, Hava Kuvvetlerı Komutanının adı, tıtızlıkle saklanmaktadır Bu arada, bir hukumet yetkılisi, Koramıral Eyicıoğlu'nun, bir yıl sureyle Deniz Kuvvetlen Komutanlığı gorevmi vekâleten yurüteceğını, Oramiralliğe tetfı ettırildıkten sonra da bu gbreve asaleten getınleceğinı soylemıştır. kaldırıhyor Ilirazlar, cevaplar Hava Kuvvetlerine kimin tâyin edildiği gizli tutuluyor # Tasanva göre, Geoel Kurmay Başkanlıgı bünyesinde "Kuvvet Kurmay Başkanlıklan,, kurulacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Yeni Kaıa, Deniz ve Hava Paıvvetleri Komutanlariyle ılgıli karamame, dun Batbakan Deıniıel ve Millî Sdvunırıa Bakanı Ahmet Topaloğlu tarafindan imzalautnıştır. Daha sonra da kararname, Genel Kurmay Personel Daircsı Başkaniığı yelkiülen tarafından, Cumhurbaşkanı Sunay'ın onayma sunuinıak uzere, İstanbul'a goiuıa^nüştür. Yenı «Türk Silâhlı Knvvetleri Kanun Tasarısı»na gore, ordudakı Kuvvet Komutanlıkları kaldırılacak, yerine a^nı gorevı japan, fakat Genel Kurmay Baskanhğı bünyesinde Kuvvet Kurmay Başkanlıklan ıhdas edılecektır. Tasanya gore, Silâhlı Kuvvetlerle ilgilı bütün ışler, Genel Kurmay Başkanı tarafından, tek el den yönetılecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Türk Silâhlı Kuvvetlerind^ Kuvvet Komutanlıklarını kaldıran, îiunun yerine «Kınvet Kurmay Başkanhkları» ihdas eden veni bir sinlem için hazırlık çalışmalan yapılmaktadır. Demirel Doğu'ya Ecevit ise Göney'e gidiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Süleyman Demirel, 18 Ağustos Pazar gunu Guney Doğu'ya, CHP Genel Sekreterı Bülent Ecevit ise 24 Ağustos Cumartesı gunu Guney'e bir gezıye çıkacak lardır. Başbakan Süleyman Demırel, 18 Ağustos Pazar sabahı uçakla Van'a gıdecek ve daha «onra bir hafta surecek gezısı sırasında Dıyarbakır, Mardın, 'Jrfa. Bıths ve Hakkarı ıllerın<. uğrayacaktır. Demirel, gezısı sırasmda bir çok tesıslerm açılışını yapacak, bu arada bazı tesıslerın de teroelını atacaktır. Başbakan, 24 Ağustos'ta Ankara'ya donecektır. C.H.P. Genel Sekreterı Bülent Ecevit ise, 24 Ağustos Cumartesı gunü baslayacak gezısı sırasında, Iskenderun ve Hatay'la, Guneydekı bazı ılçelerı zıyaret edecek, duzenlenen toplantılarda konusacaktır. Ecevıt'ın gezısı 28 Ağustos'ta sona erecektır. ÇOCLKLAR, ELE GEÇIRİLDIKTEN SONR4 POLISLERE, VZERLERINDEN ÇIKAN ARMALARI GOSTERIYORLAR. Tural geldi Istanbul'da dınlenmekte o'an Cumhurbaşkanı Sunay'la yenı kuv\et komutanlannın tesbıt edılmesı konu^unda goruşmelerde bulunan Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemal Tural, (Arkası Sa. 7. Mi. 3 de) Genç kizlara kolve toplııvorlardı âtıtıa çetesi ATATÜRK'CN HAYRAM ÎTALTAN PRENS SPEDA POTENZÎANÎ Ecevit'iıı gezisi C H.P. Genel Sekreterı Bulent Ecevit, 24 Ağustos'da yenı bir yurd gezısıne çıkacaktır. 28 Ağustos'a kadar devam edecek bu gezıde Ecevıt ve arkada.sla.ı, Erzjn, Dortvol, lskenrierun, Antakva, Samandağı, Keyhanlı, Kırıkhan, Hassa Bedırge, Altınozu ve Yayladağına uğrayacak, halkla ve partılılerle goruşmeler yapacaktır. Atatürk'e hayran İtahan Prensinin basın toplantısı Batlas «'Vurgun devri» [ açmakla suçlandı Ataturk e hayran olduğu ıçın Turkıye'\e gelen 88 yasındakı Italyan Prensı Spada Potenzıanı dun basm mensupları ıle yaptığı konusmarın tamamını Ataturk'e hasretmıs . ve sozlerını de cAtatürk ölmemeliydi» dı\e bıtırmı^tır. Konusması sırasında zaman 7aman gozya«larını tutamavan Prens Spada, özetle şunlan söylemıstıı «Harpten önce babam, biiyükbabam Italva'da biHük söz sahihı idiler. Zamanla bu hâkimiyet bana da intikal ettı. Fafcat harpten sonra demokratik idare kurulunca, biz de halktan yana olduk ve simdiki halimizden de memnunuz. Iste o harp Mİlarında Türklerin kahramanlıklanrıı du>ar, çoğu zaman da bizzat sahıt olnrdum Bu kahraman milletin basında cesnr, kuvvetli, dünvayı tıtreten bir ınsan olan Atatürk'ün bulundıı*u«n ritrrnrtı(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de) «Atatürk ölmemeliydi» Bayarın Ankaradaki arsaları, imar plânı değişince 3 liradan ISCO liraya yü!:seldî ANKAR* (Cumhurivet Bürosu) Turkıye Mımarlar Odası Ankara Şubesı Sekreterı Yılmaz Inkava dun duzenledığı basm toplantısın da, Ankara Beledıve Başkanı EkrpTi Barlas'ı «Toplum zararına daıramslarda bulunmak ve veni bir vurgun devri açmak» la suçlamıştır. (Arkası Sa 7 Sü S de) Genç kızların kolye dıje boyunlarına asmaiarı ıçın otomobıl armaları çalan dort kuçuk kafadar, polıs tarafından yaka'anmıştır. Bılhassa Erenkoy semtındekı sokak aralarına bırakılan son model otomobıllere dadanan yasları 1115 arası kuçukler tornavıdalarla armalan sokmekte ve bunlan zıncırlere takmaktadırlar. Kolye hahnı alan armaları, Hıpplılığe meraklı genç kızlara on liradan satan carma çetesı» mensupları yakalanmca ağlamışlar ve «bız bu ısın suç olduğunu bılmiyorduk» demısler dır. Rasım, Mehmet, Süleyman \e Sabrı adlarındakı hırsızların ele basısı, «gunde ortalama olarak altı vedı arma soktuklerını soylemıs ve şoyle demıstır: «Bılhassa plâj yollannda musterı buluyoruz Pantolonlu gorduğumuz her genç kızın janına yaklasıp (abla ıstermısın) dı>e soruvoruz. Çok defa alıcı buluyoruz. Adam basına on, onbe* lıra ka7anıjorduk.> Tahkıkat yapan emnıyet men supları, dort kafadann sattıkları armalardan hıç bırını ele geçırememısler, ancak kuçuk'enn son gunku ıcraatı olan dokuz adet armajı musadere etmıslerdır Polısler, «sımcfı bovunlarında otomobıl armasından kolye taşıyan genç kızlan gozlu oruz, bul duğumuzu hırsızhk mal almaktan mahkemeve vereceğız» demıslerdır r tzmir Savcısı, son hâdiseler etrafında beyanatta bulunurken «Sanıkların bazılarını sadece biraz sıkıştırdık» diyor. Emniyet Müdü'ü de «Sanıkların hic biri dövülmedi» diyor. Gazeteler. bu iki beyanı, birbirhle zıtlaşır buldular. Halbuki değil Yalnız, bütun mesele «sıkıştırmak» ile «dövmek» kelimelerinin ne anlamına geldiğinde. Kimisi adamı öHüresiye döver de «sıkıştırdığinı» sanır. Kimisi de öldüresive sıkıstırır da kılına bile dokunmadığinı zanneder. Burada acaba hangisi oldu? DAKİKA: ^ Kelimeler arasmda BİR Uran: «45 yıl giydiğim bu elbiseyi çıkarmak, dokunuyor insana» diyor (Yurt ve İstanbul Haber Servisleri) Kuvvet Komutanlıklanndan ıstıfa eden Orseneral Refık Yılmaz, Orgeneral Irfan Tansel ve Oramıral Necdet Uran, komutanlıklanna bağlı bırhkle re vedada bulunmak uzere, dun Istanbul'a gelmışlerdır Ankara'dan tstanbul'a geçmeden once Izmır'de Denızcılere veda eden Necdet Uran, «Memleketin huzura ihtiyacı vardır. Tdrkiye'yi huzuru kaçrmş bir memleket olarak görmek isteyenler olabilir. Ben. bunlara âlet olacak değilim» demıstır (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Hollandalı ACUKTAN ÖLECEKLER açıklamasınabir misyonerin göre, kısa za ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Başkentte bulunan fındık uretıcılerınden 10 kışıllk bir grup, Tıcaret Bakanı Ahmet Turkel'e bir muhtıra vererek, tespıt edılen fındık fıatları ıle rekolte hakkında hukumetın yanıltıldığını ılen surmuslerdır. Üretıcılenn Turkel'e verchklerı muhtırada. fındığın her yıi bolgede ekonomık ve sosyal dalgalanmalara, urunden bolgeye gıren 700 milyon lıranın 2,5 mılyon uretıcıye dağılmasında ara\a gıren spekulâtor ve tefeci grupların gelır dağılışını onlemelerı olduğu ıfade edilmekte ve «Oyunlar, daba çok Fiskobirlik Genel Müdürlüğü ve Ihracatçılar Birlijinın bulunduğu Giresun'da tezgâhlanmaktadır» denıl mektedır. Fıskobırlığın bazı polıtıkacıların hızmetınde olduğu ırfdıa edılen muhtıra, şo>le devam etmektedır: «Nitekim, tıenüz toplanmakta olan fındık fiatlarında, bu menfaat zümrelerinın etkısı altında kaldığı rekolte tahminlerini 170 bin ton göstererek Ticaret Bakanlıgını vanıltmak isteyenlerle ortak olmus, Avrupa piyasalarına önceden spekülâtörlerin menfaatlerine varayan haberler göndermistir.» Fındık üreticileti Tıcaret Bakanına muhtıra verdi manda vardım gönderilmezse, Biafra'da 2 • 3 milyon insan açhktan olecektir. Bu arada. Nijer>alılar tarafından esir almarak Lagos'taki Kirikiri Cezaerine kapatılan Biafralı genç erler (Yukarıdaki resimde bir kısmı gorülüyor). kendileriyle gdrüşen gazetecilere, askere alındıktan sonra hiçbir eğitim görmeden cepheye sevkedildiklerini söylemişlerdir.. (Radyofoto AP) D. N. Yunanistan, Meriç v e Arda'nın yönttnü değiştiriyor EDIRNE Yunanlılann, Meriç ve Arda nehırlennın mecralannı değıştınp, suların buyuk /cısmmı kendı taraflanna aktarmak amacıyla yaptıklan çalışmalar, bolgemızde endışe ıle ızlenmektedır. İlgılıler, Yunanlılann açmakta oldukları kanallann nehırlerle bırleşmesı halınde, çevrede yapılmakta olan çeltık ekımının buyuk zararlara uğrayacağım bıldırmışlerdır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) İZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Sabotaj olaylan sanıklarından olduğu ıddıa edılen ve 48 saat sonra suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakılan formıkacı Eroı Akdoğan, dun bir basm toplantısı duzenleyerek, nezarette kaldığı sure ıçınde Ankara' dan gelen bir gorevlı tarafından dovulduğunu bıldırmıştır. CHP ll Başkanı Av. Talât Orhon un yazıhanesınde gazetecılerle goruşen Erol Akdoğan, oazı gazetelenn ıktıdara yaranmak ıçın kendısıne neşren hakarette bulunduğunu da belırtmış ve ozetle şunlan soylemıştır. «Olaylarla hiçbir alâkam bulunmadığı halde, benı kamu o\una, bu çirkin hareketin tertipçisi gibi empoze etmek ısteyen, mesuliyet duygusundan yoksun olan sahıslardan kanun önimde faunun hesabını soracağım.» Bomba olayına adı karışan Brol Akdoğan dövülmüş Yalpanın sonu T.R.T. Yonetım Kurulu Başkanı bir basın toplantısı \apti. Bu toplantıda açıklad:sına göre, Sajın Ismet Giritiı istıfada kararlı ımıs, sebebı de Basbakanın kendısinı kabul etmemesiymis. \ arlığı Anavasa ile korunan bir müessesenin Yönetim Knrnlu Başkanı Sayın Profesörün soyle diğıne gore, fazla mesailerin ödenmesi konusunda Turizm ve Tanıtma Bakanlıjı bütçesine ödenek konulmamıstır. T.R.T. rafiskül durumdadır. Bu yfizden meselâ tstanbul televizvonu gibı vaadler tutulamamakladır. Prof. Giritli: «Sayın Basbakandan altı aydır randevu istedim. Hâlâ göriişemedim. Telgraf çektim, üç aydır cevabı gelmedi. Oysa Kore Basbakam bıle benı kabul edip rörüstü» divor. Bu açıklamstdan da anlatılnor kı ^avın Tnnetım Korula Başkanı nzan bir gezinin arefesınde yapılan ıstıskalın nıhavet tarkına varmıs \e yararlı olamavaca|ını anlayarak ıstıfa kararını vermistir. Prof. Gıritlı'nın ıstıfasıyla T.R.T.'de neler olur? Yönetim Kurulunun meshur denge meselesi nasıl bir yön alır? bilmeyız. Ancak karar ve açıklama şunu ortaya koymaktadır ki, T.R.T. hastadır ve fakat arâzı bugüne kadar gözlerden saklanmıstır. 1961 seçimlerınden sonra çok partili düzen ıçınde T.R.T. Ana\asadan aldıği teminatla ise hızlı basladı. Gerek programları, çerek haberlerı çün geçtikçe düzenh hâle çehvor ve bir özerk kurum> olarak celecek ıçın ümitlerı arttınvordu. Ne var kı. ıç politikadakı mücadeleler sertlestikçe müewf«enin çok vanlı dftil. trk vanlı »İKb^nlıklnrdan Urndinı knrt^ramadifl ria ehrıilüjorda tlk buhran 1%5 vılında OLAYLARIN ARDINDAKİ patladı l.K.l Hukuraetle polemık sınırlarını bıle asan tartışmalara gırdı. Bu tartışmalar, bir venilık getirdığı, ve müessese Anayasadan aldığı kuvveti aslanlar (!) çıbı koruduğu ıçın ilk zamanlarda hevecan uyandırdı ve hos karsılandı. Ne var ki, aslanlık dönemı kısa sürdü. Yönetım Kurulunda vapılan değisikliklerden sonra geleneksel idareı maslanatçı tutum hortlamıs. hortlatılmıstı tktidar bastırdıkca tâvızler artıvor. ve bu tâvızlerle durumun kurtarılacajı sanıhvordu. Tönetım Knrulunda kâh o \ana kâh bu \ana val*•• (Arkası Sa. 7, Su 8 de) ALMAN MIS4HRLKR, SIK.AİETLERIM S.IR4LARKEN... ALMANLAR ŞÎKAYET EDİYOR ^Gömrük'te 2 saat bekletildik, aynca reklamlarınız yetersiz „ Şehnmızde bulunan F Almanya Devlet Tren ve Otobus Işletmelen ilerı gelenlen, Turkıye nın tur.zm sahasındakı aksakhklarından acı acı jakmarak çe^ıtlı sebeplerden Tur'^ue've ıstedıklen kadar tunst gnn deramed'klprınl, bu yüzdea d* buyüil mlktarda dövlz kaybettıgımlzl soylemislerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog