Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

Teknlk Onlverslf Giti| Göven Dershanesi Ocmanbey HaMskargad Cmi. N« >N Telefon: 47 M M faâncüık... / 9650 45 Vf/ f umhuriYeı KURUCUSU: rüNTJS NADÎ SOVI ' Î 5 8 2 î Telgrai T» mektup adrefli: Cumhuriyei Istanbui Posta Kutusu: tstanbu] No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 TÜRK ANSİKLOPEDÎSİ ı Ul Itttim Tlıtııılı|ıiM TOrfc AjHlklop«dlsbün 128. fMÜriUü çtkmiftır. ( T M ) (r««lh) (FMtİTtl). (Tethlye). (F«ö|>. (T«tr»): (Tevıl Pa««): (Fıçı): (Fıkıh); (Jındık); (Fırat); (fırç»); (Fırıneılık); (Tiık); (Fibrila«yon); (Fıdelioi. (Fl««nl); (Flgarcj; (Figur); (Fıil) (Flklr), (Fikret T"vlik). (Fıl), (Fıl); (FildisJ); (Fıl'be), ve (Ji'iplrJer) maddeleri uzennde öıefllkle durula» bu fasücul Bakanlık ya>ınevleriyle butus kıtapç;Iarda 10 lirı fiyatla fatılmaktadu. (Basın: 23178) M43 Cuma 16 Ağustos 1968 3 Kuvvet Komutanınm istifası kabul edildi KOMVTAMARM Fikret OTYAM ANKARA Turk Silâhlı Kuvı etlerinin ust komuta zincirinde gorevlendirılcn ve 8 yıldanben Hava Ku\rvetleri Komutanlığı gorevini yurıitmekte olan Hava Kuvvetleri Komutanı Orpeneral İrfan Tansel ile 7 yüdır Deniz Kuvvetleri Komutanlığını yapan Oramiral Necdet Uranın istıfalanııın kahul edildiği, dun gec saatlerde belli olmuştur Bu arada. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Relık Yılmaz'm da istifa ettiçi ve bvı istifasınm kabul edildiği cğrenilmiştir. Istıfa eden komutanlar, istifalanyla ılgılı olarak gazetecılerın çeşıtli kanallardan kendüerıne yonelttığı sorulara, «Kesin bir cevap vermekten», titızlıkle kaçınmışlardır. ö*reni'rdi»ine göre, Mılll Savunma Bakanı Ahmet Topaloğlu, dun saat 18'den 21'e kadar devam eden Bakanlar Kurulu toplantısında Orgeneral Yılmaz, Orgeneral Tansel ıle Oramiral Uran'ın kendı ısteklerıvle emeklıye ayrıldıklarını açıklamıstır Sekiz Rektörün Başbakanla Ankara'da yaptığı toplantıda Üniversite sorunları görüşüldü Yılmaz, Uran ve Tansel konuşmuyor REFİK YILMA2 NECDET URAN tRFAN TANSEL I Başbakan, Ordudaki terfilerin durdurulacağı RUSLARIN MODA TAARRUZU haberini yalanladı M. SAVVyMA BAKAM, İSTEKLERİYLE (CUMHURİYET BÜROSU) ANKARA Başbakan Demirel, dun Turk Sılâhlı Kuvvetlerınde Generâl ve Albayiarın terfılerinın durdurulduğu volundaki bazı haberlere dair goruşlerini açıklamış, «Bu çibi Laberlmn aslı esası yoktur. Haberlerin yalan oldugunu kesinlikle bcjaıı ederira» demiştir. Demirel f Rektörlere ııııılılıra verıli . tm EMEKÜYE AYR1LD1Ğ1M SÖYLEDİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR, DEYALÜASYONA GİDİLMESİ İÇİN BASKIYAPIYOR ANKARA, (Cumhunvet Burosn) Tuık hrasının «devalue» edılmeBI konusunda uluslararası bazı kuruluşlar ıle Turltıye'dekı ıhracatçıların Hukumete çeşıtlı >ollardan telkın ve baskılarda bulundukları, ancak Hukumetın bu baskılara karşı «haklı \e makul bır dıreni* şı iki vıldanberi \unıtmekte» oldugu oğrenılmıştır Ürmersıte Rektorlen>le ^apılacak topîantıya geîırken basın mensuplarının, «Turk Silâhlı Kuv\ftlerindc general ve albayiarın terfilerinın durduruldn{u hususunda çazetelerde launl»nan haberlere ne dıvorsnnuz?» sorusuna karsı Başbakan su cevabı vermıştır: «Her çun bırtakım haberler çıkararak efkârı nmnmîyevi bn landırmak ve taalkımızın zihninl karıstırmak doğru detildir, bn gibi haberlerın sslı eıası voktar. Askerî Personel Kanannnnn ve Türk Silâhlı Kuvvetlerimizin gore\lrrinın ıcabı bn zamına kadar tressüs etmıs, tecrübe ve {flenekler nazarı dikkate *Iı narak terfilerin yapılacajh tabiîdır. Turk Anavasasına Rore vnrdon savunmasından sorumîa Hıi kumetin Başkanı olarak bn gibı habrrlerın \alan olduÇnnn kesinlikle bevan ederim.» M W K E \ L E R I N OERÇEKTEN GIZEL OLLijl', IZMIR'DE YAPILAC4K GOSTERILERİN İLGI ÇEKICI OLACAĞIN* BtR IŞ4RET.. Gürcü kıziorı son Sovyet modosını izmir'de sunacnk s'uleyman Toplanüdan sonra Demirel, şunlan sovlemıştır: «Ünıversitelerimizin savnn rektorlerinden, üniversite meseleleri hakkında btlgı aldım Bu raeselelerın unitersıtelerımıze taallük eden hususları unıversitelerce, icrava taalluk eden hususları hukumetçe, yasama orjanına taalluk edenleri de yasama organınca ele abnacaktır. tcrava taalluk eden tneselelen ve yasama organına gotürülecek olan meseleleri iıniver*ıitel«Tİnıizin vetldli kurulları tarafımdan bir an evvel bize intıkal ettirılmesı hususunda mutabakata vanlmıştır.» Toplantıva hukumet tarafından Başbakan Suleyman Demirel, Mılli Egıtim Bakaru tlhamı Krtem, Devlet Bakanlan Seyfi Ozturk ve Sadık Tekın MüftuoğJu katılmışlardır. Başbakanın dâveti Uzerine "apılan bu toplantıda bulunan sekız unıversıtenın rektorlerı ıse Cumhur Ferman, Kemal Kurdaş, (Arkası Sa 7. Sü. 2 de) ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) . Başbakan Sıileymaıı Demirel, srkiz Üniveısite Rektörü ile dün Başhakantıkla bazı Bakanların da katıldığı ve üçbuçuk saat devam eden bir toplantı yapraıştır. İstanbul Hukuk Fakültesi Profesörler Kuruhı'nun karan Oğrenciler, yönetimde oy sahibi olamıyacak t<;tanbul Ünıversıtesı Hukuk Fakultesı Profesorler Kurulu, ofrencilerin üniversite havatına ' katılmalarını favdalı gormuş, ancak fakulte organlarına ov sahıbı olarak katılmalarını retfdetmıştır Profesorler Kurulunun dunkü toplantısından sonra Fakulte Dekanı Prof Reha Poro\, «öğrencilerle ilgilı hnsuslarda bır ogrencı orçutunün kurnlması ve bn orzutten Faknlte kurullarının mütalia alması, kahul edılmıstir. Ancak, ojrencıltrın fakulte kurullarına ov sahıbı olarak katılmaları reddedılmıştır.» demıstır Prof Porov toplantıda, oğrencılerın faku'te yonetımıne katılmalarının Anavasa'nın 120. Maddesıne aykırı olduğunun ıfade edıldığını, fakat gençlerın unıversıte faalıyetıne katılmalannın faydalı gorulduğunu ve bunun ıçınde teşekkul ettmlpcek «öğrenci örpütü»nun rejımının a^rıntılan ıçın kurulan bır komısvonun çahşmalara başladığını bildîrmıştir. • Bir adam, altından ikiye aynldı Kemık kanserıne tutulan B O yasında Ordu'lu çıftçı Hacı Davut Düber'ın vücudu gobeğının 10 santımetre altından ıkıye aynlmıştır Cerrahpaşa Hastanesınde Türklye'de ılk, dunyada 16'ncı defa yapılan amelıyattan sonra dort çocuk babası Hicı Davut, odasına yatırılmış, bacakları ıse ılâçlanarak, laboratuvara konulmuştur (Arkası Sa. 7. Su 6 da) Ö7gen ACAR lzmırde gerçek bomba, Fuar açılınca patlıyacak. Ruslar, bırbırınden guzel sekız Gurcu kızı getınyorlar. Her bın Molotof'tan da, saatlısınden de daha guçltı olan bu sekız Rus bombası, 20 Ağustostan sonra bır ay her gece Batının ünlu modacılarıyle, yanşa gırmış Sovyet modacılannm yarattığı kostumlen sunacaklar Izmırlılere Tehlıkesı yok bu işın, aslmda gonuller ve gozler rahat edecek. Komutanlar konuşmadı îstıfa eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral îrfan Tansel ıle Denız Kuvvetleri Komutanı Oramıral Necdet Uran, gazetecılerın ıstıfalanyle ılgılı sorularına kesın bır cevap vermekten çekmmışlerdır Saat 21 30'da evınde telefonla konuştugumuz Orgeneral Tansel, ( Arkası :>a. 7, 8u. 4 de) Turkıyeye Yardım Konsorsıyumu ve Uluslararası "ara Fonu yetkılılerının ıkı yıldanben sıstemli olarak yuruttuklerı bu çabada, ortaya atüklan goruşler ozetle şu noktalarda toplanmaktadır: Haraç toplayan kabadayılar, Hal'e mermi yağdırdılar Polıs, haraç toplayarak aylık gelırlerını 300 bın lıraya yukselten «Çıl Burhan» lâkaplı Burhan Atay \ e adamlarma mâm olmak ısteyınce dun sabah Hal ssnafı, merml jağmuruna tutulmuştur Anadolu'dan mal getıren tuccarlardan kamyon başma 500 lıra haraç aldıgı one surulen şebekenın Halıç'tekı karargahının polıs tarafmdan dagıt'lması, şebeke mensuplarmı sınırlendırmıştır Gavnmeşru kazançlan kesüen «ÇU Burhan»m adamları, bunun uzenne, sılahlı baskınlar yaparak yeruden para toplamak ıstemr'erdır. ... Ve taarruz Londra gazetelerınde «Rusların Ratı dünyasında moda taarruzu» dıye nıtelenen bır savaşa gırdıler Ruslar, uluslararası sergi ve fuarlarda, bu yıl.. Batı ulkelenrun hangısmde uluslararası bır sergı varsa ve orada da Sovjetler BırlıŞını temsıl eden bır pavyon bulunuyorsa, bırbınnden guzpl model kızlar, orada son Sovyet kadm modasını tanıtan defıleler duzenlıyorlar Bu defılelenn ılkı halen Londrada devam etmekte ve gelen haberlere gore buyuk tlgıyle ızlenmektedır. Çeşitli tenkitler a Turk lirasımn değen bugun çeşıtlı kurlardan oturu b r dolar karşılığında 9 lıra değıl 14 1 1 radır. b 800 rnılyon dolan aşkm bır ithalât hacmı olan Turkıyenın net douz rezervı °00 mıljon dolar ol ması gerekırken bu rmktar ancak 34 mılyon dolardır (Arkası Sa 7. Su 2 de) SOV\EH.ERIN l \ L U R1O* MODAEVIMN ÇEKICI IKI MANKENI LONDRADAKİ MODA GOSTERIStNDE ILGI TOPLÜYORLAR. DE^İZ TİCARET FİLOMUZ YETERSİZ Savcı; sabotaj sanıklannın dövülmediğini, bir kaçının sıkıştırıldığını söyledi Ctımhuriyet Ege Bürosu tZMİR, Öncekı gun îvobetçı Sulh Vargıçlıgınca tutuklanan ve Buca Merkez Cezae\ıne goturulen sabotaj olajının 9 sanığıjla ı'gıh dosjajı C. Savcısı Recep Erkılet ıncelemeje başlamıştır. Savcı Erkılet, sanıklar hak | kında ıstenen toplam cezanın henuz tesbıt edılmedığını bıldırmış, yalnız 9 sanığın da 141 ma(J «Kalbleri "I Iaındaklavacaklarmıs» Konu ıle ılgılt bır Sovvet y e t kıhsı su açıklamada bulunmuş«Halkla ıliş'uler uzmanlanmız, bu \ıl butun <1ıın\ada. ıster erkek, ister kad.n olsun bütün kalbleri knndakl'vacak guzellik bombalan hazırladılar...» Izmır Fuan d.» "l'islararası bır nıtelık taşımakta olduğuna ve Sovyet lenn de yeru yapılmış bır pavyonlan bulunduğuna gore, tzmırlı erkekler ve de bayan lar son Sovyet modellerıni ve modasını ızlemeve hazır olsunlar.. Diyarbakır'a 190 Tıp öğretim Uyesi kadrosu verildi ANKARA, (Cumhunvet Bürosu) Ankara Üniversıtesıne cağlı olarak açılan Dıyarbakır Tıp Fakultesı ıle ılgılı kanun Resml Gazetede yayınlanmış ve Fakulte>e 190 oğretım üyelığı kadrosu Tenlmıştır. Bıyarbakır Koleji Sıtesinde bu yıl bırıncı ve ıkınci sınıflan ıls öğretıme devam edecek olan fakulteye verılen 190 kadronun 11*1 profesor 19'u da doçentlere ayrılmıştır. m Her yıl dışanya 300 milyon lira naviun ödeniyor Dsnız Tıcaret Fılomuzun >etersızlığı yuzunden l u r k ı v e vılda 301) mılyon lıidja jakın dovızı «navlun» olarak buyuk bır kısmı Yunanlı olan jabancı armatorlere odemektedır Tıcaret Fılomuz bugun ıçın 1962">e knasia 90 bın ton azalma\la dun\ada 2.1 ıncı durumdadır Bu fılonun da >uzüe 7B ı jırmı yaşını askın gemılerden mevdana gelmekte ve çalı^ma kapa^ıtelerı de bu \ı.7den normalıiı çok altında bulanmaktadır Bu nedenle Uluslararası anlaşmalar ıthalatımizın yuzde 5ü'sını kendı gemılerımız'e vapabılmemızı mumkun kı'arken. dış yardımlar kanalı ıle «.ığlanan dovızın hır kısmı ta^ıma berielı olarak yıne dı»arı\a çıknıaktarlır ( Arkası Sa 7. *u 2 de) Haraç ekibi Çeşıtlı suçlardan bır suredır aranan «ÇU Burhan», teslım olmak ıçın polıs'le pazarlık yaphamıs bır vanda da Bir ilkokul müdürü, köyde mini etek gtyen eşini vurdu ÇANAKKALE, (a.a.) Bır ilkokul muduru, kovde mını etekle dolaşmasına kızarak esını, 4 jennrfen ekmek bıçağıjle vurmustur Olay, saat 10 30 sıralarında merkeze bağlı Yapıldak Ko\unde, oğretmen lojmanlarmda geçmı«tır Okul Muduru Ibrahım Burmus, 13 yıllık esı Hunye'yı 4 yennden ağır yaraladıktan sonra, çocuklarına da saldırmıştır Feryatlan duyan komşular.. çocukları guçlukle kurtarmıslardır. Olaydan sonra sınır buhranı geçıren Burmuş, tevkıf edılmıştır. «<IL BLRH*N»IN YE6EVLERI ŞEKIP \ E SIKRU BAYRAM KARDEŞLER.. raç toplatmak ıçın, Hal'e göndermıstir. Şekip ve Şukru Bayram adlı kardeşler, şebekenın dığer men»uplanyle bırlıkte, dayıları «Çil (Arkası Sa 7. SiL 3 de) deje gore «Muesses ıktısadî veya sosjal teme1 nızamlardan her hangı bırını devırmeve» matuf hareketlere gınsmek ıddıasından >argı!anacaklannı açıklamıstır. Savcılık, ıddıanamesınde Osman Ba'demır'ın dığer 6 sanığı «suça a7mettırdığı» ıddıa edılıyor, ajrıca toplu olarak adam oldurme, \angın çıkarma ve hırsızlık suçlarından da yargılanacaklarını belırten Recep Erkılet, daha sonra gazetecılerın sorulannı ce\ ap'andırmıştır Savcı ıle gazetecıler arasında aynen şu konusma geçmıştır: Sanayi sektöründe çalışanların sayısı 2 milyon arftı Birinci 5 Yılhk Plândaki tahmin 520 bindi Bonnie and Clvde Bu guzel Gurcu kızları, Sovyetler Bırlıgının en buvuk moda»\T olan «Rıga» nın son «kreasvon» lannı teşhır edecekler Modellerın lzmırde gıyeceklen elb'selerın başlıca ozellığı bugunku genç kusa&ın nınelennrn nmelen tanfırdan • taçağda kulîandıklan bi"m!pı olacak Ancak, bu elbıseler Batı dun(Arkası Sa. 7, Sb. 3 de) # TLRKIYEDE ILK DEFA OHRAK, AMELIYATL.% VUCUDLNL'N YARISI GÖBEĞINtV ALTLVDAN ALI\4N ORDLTU 60 YAŞINDAKİ DAVUT DILBER. CERR\HPAŞ4 HASTANESINDE. «HACI DAVUT», MAFS.AL KEMIĞINDEKI KANSERDEN MLSTARIPTI... Savcımn cevaplan SORU: Sanıkların dosyası size geldı mı? (Arkası Sa 7, Sfl. 1 de) Bırıncı Be>s Yıllık Kalkınma Plam donemı îçınde sanayi sektorunde çalışanların sayısı yuzde 38 6 oranında artmıştır. Buna karşılık tarım sektoru ıçın tahmin edılen 7,1 oranmda artı? gerçeklesememış ve 2,19 da kalmıstır SanaM sektoru ıçın yapılan tahmin ı^e plan uvgulama suresı ıçın 520 bın kışılık bır artıs olacağı merkezındeydı Fakat 1967 vılında sanayi sektorunde 1 mılvon 895 bın 900 kısılık bır ıstıhdam artısı kaydedılmıstır. Tanm sektorunde çalışanların <a>ısı 1962 vılında 9 mılyon 726 bın 900 ıken 1967 vılında 9 mıljon 940 bın kısıye yukselmıstır. Ancak \ıne ajnı sure ıçınde «anayı sektorune yapılan kaydırma dolavısıvle Tanm sektorunde ça'ısanların toplam çah<;anlara oranı 77 7 den 72 3'e duşmustur Devlet Plânlama Teskı'âtı tarafıntfan verılen bılgılere gore 1967 vılında 13 mılyon 738 bın 900 olan çalışan nufusun sektorlere dagılışı sovledır: Ttrıro: 9 940 000, Ssnayi 1898, »00, Tlcsret: 49«,0O0. UİMtırmt: S3S.0OO, Hizm*tl»rt l.OM.OOO, Kabadayılık alclı Butun Turkı.^ede olduğıı gıbı Istanbulda da asaııs bakımından bir başıboşluk sürüp sndİTor. Ger çi, komando korkusuyla öncekı yıllann eşkıvalık yol kesme olay ları azalmıs. ana vollar eskısine oranla bır euvene ka\uşmuştur. Ne var kı bıiviık «ehırlerimızde özel Ukle Istanbulda eüvenin arttifinı sövlemeje, asa»ışten söz etme>e imkân yoktur. Hemen her çece Yeşilköve. Bo gaza Pendier eiden vollar özerin de, ya da Bogazıçınde otu'anlar silih seslerivle avanıvorlar. Sebe bi: kendini bilm<"7 derecede sar hos kabadaviların :ece yansından sonra veva sabaha karşı sevke gelip tabancalarını rastırele boşaltmalandır. Çok (rsriptir H bütün bv ol«Tİ»rd»n poli» dc baberdtrdır. Ancak eldeki ekiplerin azhğı, hele karakol poiıslerı sayısının gıttıkçe duşurülmesı gereklı kontıolun yapılıp olavlann önlenmesııu engellemektedir. tçısleri Bakanlığinın karakol poüslerinin sayısını azaltarak onnn ıcrine hareket halindekı ekiplerle asarişı sağlamak volunda aldığı karara karşı değiliz Elbette ki otomobilli. motosikletli ekipler. bir vere baflı emnivet memurtarından daha favdalt ve etkilı olacak lardır Ancak )u etkinın ekip sa vısını arttırmak devriveleri çoîaltmak snretivle elde edilehileceği de sanınz kı acıktır Bu bakimdan Emnivet Genel Vtu<*nrlü ğıi ve Istanbui Emnivet Miiriürlu jffl egeT tstanhuiu «erserilerden, ilardnn, ojTincıkl» ojtttr OLAYLARIN ARDINDAKİ r gıbı silâh kullananlardan kurtarmak ıstıvorsa. "ıerhalde eldeki bntun imkânlan kullanmalıdır Imkânlar konusunda akla gelen şudur: Kabadavılann. serserilenn yoçunlastıkları. şe\ke seldiklerı vollar ve yerler aşağı vukarı bellidir. Buralarda her çece toplum polisleri kullanılarak etkili bır kontrol vapılabilir sılah aramasına çidilebilir ve kısa sürede basıboşluğun. ssavış çöziıkluğtinün önüne eecilebılir. Emnivet votkılileri her halde bu rturuma bir çare bulmalıdırlar Zira çeceleri ola nıtenler tstanbula yakısmamaktadır. BIR DAKİKA: Neylesin mâbud? Biz, şu Belediveden neler istemevız, neler Temızlik ısteriz Kanalizasvon ısteriz. Su isteriz. Bakkal kasap kontrolu isteriz Çöplenn giınu çününe toplanma sını ısteriz Velhasıl ısferız oğlu. tstenz. Bir de Ifıtfen su habere ıakınBelertivenın I T milvnn horcuna karşı 118 bin lira parası \ar. Durum bövle olunca ısterseniz vine ıstemeve devarr pdelim Istiyenin bir yüzü kara vermivenin İM. he«»hı' D N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog