Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

ÜNLÜ YAZAR ALFRED HITCHCOCK'un Unutamayacağınır kitabı HAYALET Çıktı. Bütün Kitapçı ve Müvezzilerd*. Herhangi bir açıklamaya lüzum görmtiyoruz. Sadece kitabı ^çıp, kendinid nefret ve korknya hanrlaytnıx. «s i MAKSİM GORKt ACI GÜNLEK ARAT KİTABEVİ: Ankara Cad. No. 45/10 Günçer Han İstanbul Ankara Bayii: Başkent Yayınevi. umhuriyet KURUCTJSU: TTJNUS NADİ ŞAHESER İBMANLAR En Süvük Yaıartarın En Güztl Estrltri îazan: KENYON Ingiliz Şairi Byren'm Sonot, İçinde Al«v Alev Yamp Tutfcân R Romando Butun Hayacanıyte Anl Yeni çıktı 45. yı/ sayı 15821 Telgraf ve mektup adresl: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: tstanbu] No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Perşembe T Ağustos 1968 5 • Konya'daki saldın tertipçilerinden 287 dün Izmir'deki mahkum sabotaj olayının oldu duruşması 56AYLIK HAPİS CEZALARl PARAYA ÇEVRILEN HÜKÜMLÜLER; SERBEST BıRAKıLDı URA1S VE TANSEL'İIS DURVMU ^ •••••••• * İstifa haberi ne doğrulandı, ne de yalanlandı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Başbakan Demirel: Hava Kuvvetleri Komutam Orgeneral İrfan Tansel ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Necdet Lran'm Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Tural ile aralarında çıkan görüş aynlığı sonunda istifa ettiklerine dair haberler üzerine dün bir muhabirimize, «Bize intikal etmiş bir şey yok» demiştir. Bu arada, istifalannı Cumhurbaşkanı Sunay'a takdim eden, ancak, bu istekleri Sunay tarafından kabul edilmeyen Hava Kuvvetleri Komutam Tansel ile Deniz Kuvvetleri Komutam N. Uran, istifaları hakkındaki haberleri Bakanhk G»nel Sekreterleri aracılığıyla «Ne doğrulayacaklannı ve ne de yalanlayacaklarını» bildirmişlerdir. 9'II U IIJI T C W İ C C n İ l l l î İzmir olaylannın 9 samğı da dün başlayan duruşma sonunda, tevklf \j rt U I fl L I J T KONYA 23 Temmıız olaylan sanıklarınm durıışması, dün sona ermiş, «To^'antı ve Gösieri Yürüyüşleri Kanunu» na aykırı harcketten yargılanan 49 samktan 28i, 5 6 a y arasmda hapis 509'er lira da ağır para cezasına mahkum cd'ümişlerdir. 21 sanığın da beraet ettiği duruşma sonunda, sanıklara verilen hapis cezalan 647 Sayılı İnfaz Kanununa göre, günlüğü 30 liradan para cezasma çevrilmiş ve suçlular, serbest bırakılmıştır. En fazla cezayı, Komünizmle Mücadele Derneği Başkam Op. Dr. Ahmet Sait l'ğurlu almış, 6 ay hapis cezasma çarptınlmıştır. En az ceza da, Mücadele Birliği Başkam M. Faruk İslâmoğlu'na verilmiştir. Samklnr, suçu kabul etmiyor Osman Başdemir, bombayı Faruk Sükan'ın koydurduğunu iddia etti IZMİR, (Cumhuriyet Ege Bürosu) Sabotaj olaylannın hazırlayıcıları olduğu iddia edilen 9 sanık, dün sevkedildikleri Nöbetçi Mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderiimi$ler dir. Sanılclardan Osman Başdemir, nezarette bulunduğu sürece kendlsins îîkence yapıldığını, sabotaj olayı i)e ilgisi bulunmadı^ını söylemij ve «Tertipçi İçişleri Bakanı Faruk Sükandır» demiştir. Emniyet Müdiirü Rüştü Ünsal'ın basın toplantısı yaptığı sırada. Adliyeye giıüce getirilen sanıklar, üç saat kadar burada bekletilmişlerdir. Saat 14.20'de Nöbetçi Mahkemeye ğ^ sevkedilen Osman Başdemir, Jsmet Kurtuluş, Şükrii Kurt, Ibrahim Uçal, İsmail Doğrukaş, Ertuğ rul Destan, Esat Elmalı, Ünal Ayyıldız ve Muharrem Elatik'in kimlik tesbitlerinden sonra nöbetçi yargıç Emin Öktem tarafından sor guları yapılmıştır. Savcılık iddianamesine göre, «giz li bir cemiyet kurma, hırsızlık, top lu olarak adam öldürmeye tam te sebbüs, patlayıcı madde imâli ve ANKARA (Cumhdriyet Bürosu) kundaklama suçlanndan> yargılaİçişleri Bakanı Faruk Sükan, nacak olan sanıklardan Osman Baş dün saat 16.30'da Izmir olaylan demir, gayet soğukkanli bir şekilile ilgili basma, yazılı bir açıklade verdiği ifadesinde, • sabotaj ola ma göndermiştir. yı ile uzaktan ve yakmdan hiç bir ilişkisi olmadığını» söylemiş, Ter Suçlulann adalete teslim edilditipçinin «Içişleri Bakanı Faruk Sü ğinin belirtildiği bu açıklamada, kan» olduğunu öne sürdükten sonsanıkların kimlikleri verilmekte, ra da, ifadesinin aynen tutanağa ayrıca «TİP üyesi olanlar ve bu geçmesini istemiştir. parti ile ilgisi bulunanlar» bölümünde 9 sanıktan 5'inin TİP'le ir (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) tibatına dair notlar yer almaktadır. Bu sanıklardan İbrabim Lçal'ın, 1963 yıhnda TİP İzmir Merkez tlçe Teşkilâtına üye olduğu, 2 Haziran 1968'de yapılan mahalll seçimlerde TİP İzmir Belediye Meclisi asil adayı bulunduğu, parti aday listesinin 26'ncı sırasında kay dının görüldüğü, Muharrem Elâtik'in mahallî seçimlere katıldığı, Ertuğrul Destan'ın 30.3.1963 tariTRT Yönetim Kurulu Başkam hinde İzmir Merkez İlçe Seçim Ku Prof. İsmet Giritli, dün düzenlediği ruluna hitaben Belediye Meclisi basın toplantısında, cya istediğimizi üyeliğine adaylığını koyduğuna dair yaparsımz, ya da sizi tanımam» an bir form doldurduğu, Ünal Ayyıllayışı içinde TRT'yi baskı altında dız'ın ve Esat Elmalı'mn TİP'e katutmaya çalışan iktidarın, tutumu yıth olduklanna dair bilgiler venu yermek amacıyla, Yönetim Ku rilmektedir. rulundan istifaya karar verdiğini açıkiamıştır. Aynca, açıklamaya ek olarak, 3 sanığın TİP ile ilişkisine dair foTRT'nin gelişme çabalannda, detokopiler dağıtılmıştır. vamlı olarak hükümet tarafından Bakan, demecinde özetle şöyle baltalandığını, kurumla ilgili kademektedir: rarname ve yönetmeliklerin çıkarıl «Devletimizin ve hükümetimizin madığmı. personele ek ödemelerin vazifelileri dikkatli ve üstün bir yapılması için gerekli işlemlerin aksatıldığmı belirten Giritli, bu dü hizmet ve mesuliyet anlayışı içinzen içinde yararlı olmanın imkânde devlet ve millet düşmanlannı sızhğını da ifade etmiştir. hassasiyetle tâkip etmekte ve gerek'i kanunî muameleleri ifa etProfesör tsmet Giritli, Hükumemektedirler. Türk demokratik nitin TRT yatırımlarını aksatması zamının. hukukun ve kanunların ha karşısında yerli, ya da yabancı ökim bulunduğu vurdumuzda huzel teşebbüsle ortaklığa gitmenin zuru, asayişi ve güvenliği bozgerektiğini ve yönetim kuruiıınun mak gayret ve niyetinde olanlar bu yolda karar aldıŞmı bildirmis ve toplantısım «Henüz istifa etme ve buna yeltenenler, devletimizin dim. ayrılma kararı verdim. Bir in güçlerinden ve Cumhuriyet kanun san ayrılma kararı verince de istilarının pençesinden kendilerini kur fa eder tabii> diverpk bitirmistir. taramayacaklannı bilmelidirler.» UH I C f l M r E.UILUI ~ edilmiştir. Resimde; (Soldan sağa) İsmet Kurtuluş, Şükrü Kurt, İbrahim Ocatan, Ertuğrul Derteni, Esat Elmalı, Ünal Ayyıl du, Muammer Elatik ve İsmail Doğrukaş görülmektedir. KOMTTTANLIrî SEKRETERtVE, «GAZETECİLER ARARSA; İSTİFA KONUSLNDA KONUŞMAYACAGIMI SÖYLEYİN» DİYEN ORGENERAL İRFAN TANSEL.. Bakanlar Kurulu toplanıyor öte yandan Bakanlar Kurulu da bugün toplantıya çağınlmıştır. Başbakan Demirel, «Pazar grünil çağnldılar. Ben de önümüzdekl pazar günü Doğu'ya gidiyorum. Ondan önce mutad toplantımızı yapacağız» demiş ve toplantınm istifalarla ilgili olmadığını öne sürmüştür. Savcınm mütalâası Dünkü duruşmada. esas hakkındaki mütalâasını bildiren Savcı Tcvfik Fikret Doğu. olay gecesi yü rüyen sanıkların tahrip hareketle(Arka.ii Sa. 7. Sfi. 2 de) «Nihayet su yüzüne çıktı» 30 Ağustos'ta tarfi edecek, emekliye aynlacak generalierle Dir üst dereceye terfi edecek albayların listelerinin görüşüleceği Yüksek Askeri Şuranın ön çalısmalarında Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Cemai Tural'ın. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarının bilgileri dışında bazı l o raatta bulunmaeı nihayat T»nsel ve Uran'ın Cumhurbaşkanına istifalannı vermelerine sebep olmuş, ancak bu istekleri Sunay tarafından kabul edilmemiştir. Sızan haberlere göre Genel Kurmay Başkam ile Hava, Deniz Kuvvetleri Komutanlan arasında baa konularda bir süreden beri devam eden görüş ayrılığı «nihayet su yfl züne» çıkmış ve her iki Kuvvet Ko (Arkası Sa. ?. Sü. 4 de) CREV, 23 AĞUSTOS'TA Efcmeğe zatn yapılmıyacok Belediye Başkam Dr. Fahri Ata bey, Ekmek Sanayii İşverenler Sen dikasının ekmek fiatını artırma teklifini, Belediye Encümeninden geri almıştır. Böylece ekmeğe zam Simdilik ortadan kalkmıştır. Tümgıdaİş Sendikası, fırın işçilerinin ücretleri 3 lira artırılmadığı takdirde, 23 ağustos cuma gü nü saat 20'de, greve başlanacağını bildirmiştir. Bu konuda bir bildiri yayınlayan Sendika Başkam Zeki Gedik, «İşçilerimizin ücreti artırılmazsa mutlaka greve başlıyacağız» demış tir. İŞKENCE YAPILDI SANIK Osman Başdemir, dünkü duruşma sırasında.. Başdemir, nezarette bulunduğu günlerde polisin kendisine işkence yaptığını öne sürmüştür. Diğer sanıklardan bazılan da. işkence iddiasını tekrarlamışlardır. DR.SÜKAN, SANIKLARDAN 5'ıNIN TiP'U OLDUOUNU BıLDıRDi Sulzberger'in Ankara'dan gönderdiği ikinci yazı: açmak. Kuvvet Komutanlannm görevlerinden ayrılmak istedikleri, hattâ bunun için Cumhurbaşkamna başvurduklan bildiriliyor. Ortaya atılan haberlerin ve söylentilerin ne kadar doğru olduğu, her halde bugün yarın anlaşılacak. Ne var ki Oramiral L'ran ve Orgeneral Tansel'in bilgileri dışında tâyin ve terfilerin yapıldığı ister doğru olsun, ister olmasın, Türk Silâhli Kuvvetlerinde piramidin bozukluğundan, acayipJeşmesinden ileri çelen bir huzursuzluğun mevcudiyeti her halde inkâr edilemez. Gerçekten ordumuzdaki kadro şişkinlikleri dengeyi bozmuştur. Geçenlerde de değindiğimiz gibi, askeri personel kanununun getirdiği yeni esaslar, özellikle general oranı, alt kadroların sişkinliği yüzünden sadece kâğıt üzerinde uygulanır görünmektedir. Dolayısiyle ön taraf, yani general kadroları tıkanmış, albaylıktan generalliğe terfi, generallikte kademe atlama kapılan hemen bemen kapanmıştır. Dengesizlik ve kapıların kapanrnasından meydana gelen huzursuzluğıın yanındr bir önemli problem de, şfiphesiz Kuvvet Kumandanlarının durumudur. Askerlik. nitelikleri bakımından diğerlerinden aynlan bir meslek. Daimî dinamizm istiyor. Moralin yüksek tutulması ve bunun için de çalışma, iş görme hırsının nnienmemesi gerekiyor. tstelik askerlikte teknoloji. savaş stratejisi ve tekniği devamlı olarak değişmekte, yenilenmektedir. Nitekim Amerika. Batı ve Doğu iilkelerinin çoğu. hızlı değişme ve yenilenme temposuna uymak zorunluluğunu duymuşlar. özellikle İkinci Dünya Savaşmdan sonra ordu yönetimi kadenelerinde görev alanların bu görevde kalış sürelerini, yaş, fizik, yetenek v.s. gibi şartlan günün icaplarına göre mütemadiyen değiştirmişlerdir. Türkiyede de İkinci Dünya Savaşı sonrası, hele NATO'ya girişimiz yeni anlayışı beraberinde getirdi. Ancak getirmesine rağmen bu anlavışın uygulama safhasına tamamen geçirilebildiğini ileri sürmeye, ve orduda Batı standardlanna uygun bir reformun yapıldiğını iddıa etmeye imkân yoktur. Gerçi, gerek rahmetli Mareşalin aynlışından sonra, çerekse NATO'ya girişimizden sonra eğitim değişiklikleri yanında asıl önemli olan yönetim konusu ele alınmış. süreler yeniden düzenlenmiş, özellikle NATO standardlanna uymak için terfi esasları degiştirilmiştir. Şu var ki bütün değişiklikler, çeşitli nedenlerle, ya yarım bırakılmıştır. ya da kanunlarda, yönetmeliklerde kapılar daima aralık kalmıştır. Kapılardaki aralıklar ise fikir olarak benimsenen yenileşme ve değişmeyi uyşulama alanmda aksatmıştır. 27 Mayıstan sonra ve özellikle buçün, aynı sebeplere dayanan hastalık yine aynı ârâzı göstermeye başlamıştır. Yukanda söylediğimiz gibi ön kadrolar dolu. Bu durumda ya yolları açmak için öndeki kadroları boşaltacaksınız, ya da mevcut kadrolarda bulunanlan bekleterek sürelerini doldurtacak ve zamanla emekliye sevkedeceksiniz. Birincisini yapmak için kanunlar yeterli değil. Önce Genel Kurmay Ba.şkanını. Kuvvet Kumandanlarını eğer kendileri istemezlerse. belirii yaşa kadar yerlerinden oynatamazsımz. Hattâ kendileri iste scler bile çeşitli ihtimalleri ve alternatifleri hesaphyarak değişikliğr gidemezsiniz. Geriye kalıyor ikinci yol; bekleme ve zamanla yenilen me yolu. Işte şimdi Türkiyede uygulanan sistem ikincisidir ve gerçekte bu sistem bir idare • i maslahat, bir statüko anlayışının tipik ömeğı dir ve dolayısiyle askerliğin istediği dinamizmi kösteklemektedir. Hükümet ve yetkililer artık Türk Silâhlı Kuvvetlerinde ters yönde ve olumsuz etki yapan bu anlayıştan kendilerini kurtarmalı, terfi sistemini, yani görev yüklenme ve görev devriyle ilgili esaslan askerlik mesleğinin niteliklerine uygun hale getirmelidirler. Bir sivil yönetici 10 yıl, 15 yıl bir yönetimin başında bulunabilir, ama askerlih gibi mabiyeti tamamen değişik bir meslekte yüksek kum?ndanlar bu lıındukları yeri yülar yılı kapataraazlar. Nitekim başka alanlarda uymaya çalıştıgımız Batı ulkelerinde kapatmamaktadırlar. «Büyük îürk» (Dış Haberler Servisi) Fırtınanın zaran 2#5 milyon lira Önceki akşam şiddetli fırtınanın şehirde meydana getüdiği hasarın tesbitine başlanmıştır. Dünden itibaren hummalı bir faaliyete geçen ilgililer. fırtına, yağmur ve dolunun bir saat içinde İstanbul ve çevresinde, 2,5 milyon liraya yakın nıaddi zarar meydana getirdiğini bildirmişlcrdir. Öte yandan, gene şiddetli fırtına, yağmur ve dolunun İstanbul'da hayatı felce uğrattığı saatlerde, Ümraniye semtine düşen bir yıldırunla da, 17 yaşındaki Enıine Sağlam'ın öldüğü anlaşılmıştır. Aynca, tstanbul'un çevresinde ve özellikle tepelerdeki gecekondulardan çoğunun çatısının uçtuğu ve meydana gelen sellerle büyük çapta maddi zararın kaydedildiği de öğrenilmiştir. Etiler ve Levent'te kırılan camları takmak için camcılar, ancak 1015 gün sonraya randevu vermektedir. Bu arada: Bolu ve Kırklareli'nde sel ve yıldırımdan 4 kişi ölmüştür. Fotoğrafta, önceki akşam fırtına yüzünden Bebek'te devrilen çınar ağacı altında parçalanan son model bir araba görülüyor. (Fotoğraf: İbrahim KÖSEOĞLU) Prof. Giritli 1R1 Yönetim Kurulundan istifa ediyor Sanayi Odasının düzenlediği anket Milyonluk ciro yapan İ00 firma açıklandı İSTANBUL HABER SERVİSİ Bir çığırfkon, tabonca ile iki kaldırım kabadoyısını öldürdü Beyoğlu'nda dün gece kabadayıları arasında alacak meselesinden çıkan anlaşmazhk sonucunda Samsunlu' otobüs çığırtkam Ekrem Yeşilyurt, sabıkalı kaldırım kabadıyısı Bahri Özaydur ile Mahmut Boğuçlu'yu tabancayJa öla'ürmüştür. Cinayet; «Çakal Hüseyin>in devrettiği bir meyhanede işlenmiştir. Olay sırasınria, yine sabıkalılardan Hüeyin Bolat, tgbancayla kalçasından yarslanmıştır. nin altında bulunan kumarhanede ismi geçen arkadaşlar arasında bir kişinin yaralanmasiyle sonuçlanan tartışmanın, dün geceki a'.aya sebep olduğu ileri sürülmektedir. Polisin, bu meyhanede sabıkalıların birbirlerine hücum edeceklerine dair aldığı ihbara rağmen olaym önüne geçe?i, soruşturma konusu olmuş, Kabataş Vapur iskelesinde yakalanan kaatil, gazetecilere gosterümemiştir. Alina'daki suikast Jeşebbüsü sanığı değişti! Atina'da dün gece yaymlanan resmi bir bildiride, Başbakan Papadopulos'a suikast teşebbüsünde bulunan şahsın, yakalanan Yorgo Panagulis olmayıp, onun kimlifcine bürtinen kardeşi Aleko Panaşuli* olduta blldlrilmiftlr. Bu konudalri h«berlml«, 3'ttncU uyfadadır. Yuk»rd», Sanayi Odası, yaptığı ankete dayanarak, kendisine bağlı olarak İstanbulda faaliyet gösteren büyük sanayi Kuruluşlannın yıllık cirolarını gösteren bir açıklama yapmıştır. Açıklamada. İstanbulun 100 büvük sanayi kuruluşu, ciro miktarlanna göre sıraya Konulmuş, ancak bazı firmalar oügi vermekten kaçındıklan için sıra hızalarına Unvan ve ciro miktarları yazılmamıştır. Bizim mukaddesatçı (!) yine Buna göre D.S. Royal Lâstikledöktürüvor: ri A.Ş. 239,353.198,90 liralık ciro ile üçüncü durumda bulunmakta«Cumartesi gü.ıü tstanbuldan f dır. Birinci ve ikinci durumdaki İzmire kalkan a\'yarelerde bir k) firmalar da diğer 29 firma gibi cı şilik bile boş yer yoktu. Hayır. rolannın açıklanmasma ızin ver bu sefer millet maça gitmıyordu memişlerdir. Ertesi sabah Hisarönü Camiinde kılınacak namaza kosuyorlardı.» İstanbul Sanayi Odası Dergisinin yaptığı açıklamaya göre 100 Hava Yollanndan telefonla sormilyon liranın üzerinde ciroları duk: bulunan firmalar şöyle sıralan « Bu mevsımde. özellikle tzmaktadır: mir uçaklan. her zaman doludur. 4 Arçelik A.Ş. 222,629.052 TL. Hemen hemen hiç bir uçuşumuz6 Türkiye Şişe Cam Fab. A.Ş da boş yer kalmıvj, Hattâ. Fuar 219,804,739 TL. için. daha da ilâve seferler im7 Ftabak Elektrolitik Bakır kânı arıvnruz» dediler. ve Mamullen A.Ş 205,649,939,47 Cümleye malum ola! Amerıkalı gazeteci C. L. Sulzberger, New York Times ile İnternationale Herald Tribune ıçin Ankara'dan yazdığı «Büyük Türk» başlıklı ıkıncı yazısında, dünyanın ıçıne gırmış bulunduğu jeopolitık durum üzenne yorumlar yapmakta ve ergeç Türklerın dünyada tekrar söz sahıbı olacakları ıhtimalınden söz etmektedır. Sulzberger, yazısına Kıt'a Çinin büyük güç olarak gelişmesıne dikkatı çekerek başlamakta ve başta Sovyetlerle, diğer büyük ülkelerin yakınlaşmasını tabiî bır sonuç olarak belirtmektedir. Günümüzde çok uzun sürelı plânlar yapıldığını ifade ederek, sıyaset plancılarının blı gun tekrar sesını duyuracak bır ülkeyı unutur göründüklerını ve bu ülkenın Türkiye olduğunu bildırıp sunlan vazmaktadır: «Ortada bir gerçek var, tiirkçe konuşabilen bırı Bulgarıstanın süncyınden atla vola çık sa, taa Çinın göbeğine kadar her gece kendine yatacak bir yer bulur, derdinı anlatır. lşte fürk halklarının vaşadıfı serit b ö v lesine (,'inin içine kadar uzan maktadır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) BİR r DAKİKA: ^ Palavra ECVET GÜRESÎN İki gece önce, tynı meylune (ArkMi Sv T, Sü. I de) olayl* llfiıi bulunm*y»n Yorfo, y^Omndıiı T. (Arkuı 8a. 7, Sü. 1 de) D. N.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog