Bugünden 1930'a 5,454,175 adet makaleKatalog


«
»

UNLU YAZAR ALTRED HITCHCOCK'ıııı Unutamayacağunız kitabı Çıktı. Bütun Kitapçı T* MüveczUerde. Herhangi bir »çıklamaya lüzum görmüyoraz. Sadece kitabı ıçıp, kendinizj nefret ve korkuya hazırlayınız. MAKSİM GORKİ ACI GÜNLER ARAT KİTABEVİ: Ankara Cad. No. 45/10 Günçer Han İstanbul Ankara Bayii: Başkent Yayuıevi, HAYALET 3 umhuriye KURUCUSU: TTJNUS NADİ E. R. Braitbwaite ÖĞRETMENİMİZE İİLERİMİZLE • Max Ehrich SUÇSUZ • Ferit Namık Hansoy çevirileri Plâstik parlak resimli kapaklarla 5 er liradır. İNKILÂP v AKA Öâncılık: 7956 9576 45. yı/ soyı 1S820 Telgrai r e Telefonlar: mektup «drest: C u m b u n y e t 22 4 3 9 0 2 2 42 86 Istanbul Posta K u t u s u : î s t a n b u ) N o 246 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Çarşamba 14 Ağustos 1968 Bomba olaymda sanık sayısı 9 a çıktı Başdemir ve 3 orkadoşının 8 ay önce hırsızlık yaptıklan iddia ediliyor HİSAR ŞADIRVANINDA ARAŞTIRMALAR... f izmir Emniyef Müdürü: İstanbul da Tornado' büyük "Delillerimiz zarar yaptı sağlam,, dedi DUNKÜ ŞİDDETLİ FIRTİNADA DEVRİLEN KURUÇEŞMEDEKİ 240 TONLUK VİNÇLEPDEN BİRİ... 1 kadin öldü, 7 kişi yaralandı; vinçler ve ağaçlar devrildi; evleri su bastı, camlar kınldı (İSTANBUL HABER SERVİSİ) stanbul'da dün öğleden sonra esen son yılların en sür'atli rüzgârlarından biri, 19 dakika içinde büyük zararlara yol açmıştır. Saatte 100 küometreyi aşan ve «Tornado» ismiyle nitelenen rüzgâr, Kuruçeşme'de 240 tonluk vinçleri, Emirgân'da tarihi çınarı devirmiş, Esentepe. Levent, Etiler, Kanlıca ve Beylerbeyi'nde bazı evleri hasara uğratmıştır. Küçükköy'de fırtınadan çöken datn altında kalan bir kadm can verirken, yine Küçükköy ve Arnavutköy'de 4 kişi yaralanmıştır. Anadoluhisarı'nda da şiddetli doludan üç çocuğun başlan yanlmıştır. Cumhurijet Ege Bürosu İ İ! FABRİKALARI.N KarUl'ds yaydıklan gaz ve dumanların halk saglıtı yönünden zararlı oldufn kanısına varan Sa|lık v e Sosyal Tardım Bakanlı|ından bir heyttin raporu üzerine, Bakanlık, burada sanavi tesisleri knrulmamasına karar vermiştir. Hak yerini bulur ski Romalılar «Vox populi, vox Dei» demişler. Türkçemize «Halkın sesi, hakkın sesi» dive geçen bn klâsik atasözü, yalnız demokrasi idarelerinde değil, her çağda ve her devirde çoğnnluk yargısına verilen değeri gösterir. Evet, taribin karanlıklarından bu yana, en müstebit hükümdarlar, en gaddar diktatörler bile halkın sesini hiçe saymaktan dikkatle sakınmıslar, tuttukları yolun hak yolu olduguna halkı inandırmak için ellerinden geleni ardlarına komamışlardır. Zira iktidar koltuğunda oturanlar, kendi davranışlarının çogunluk tarafından daima alkıslanmasını, besenilmesini, yiirekten onaylanmasını isterler. Ru ujurda îöze alamıyacakları sey Yoktur. Gerekirse yalan söyler. tertipler hazırlar, olaylan halka bclli bir çıkar açısından göstermeye kalkarlar. Bu bakımdan. daha Ortacaeda Machiavel'in ileri sürdiigü prensipler, bugün hâlâ aynı canlılıkla ayaktadır. «Amaç, araçları çeçerli kılar» ilkesine eskiden olduğu çibi şinıdi 8e yürekten hajlı politikaeılar aramızda yaşamaktadır. Fransa'ya saldırmak icin bahane bnlamavan Bismark, dünya kanıu oyunu kandırmak için Ems telşrafını nvdnrmakta bir sakınca görmemişti. Parlmanter özçürlükleri ortadan kaldırmak isteyen Mnssolini. bir tertiple sosyalist lideri Mateotti'yi öldürtmüş ve para karsılıçı tuttugu adamlara suçu kabul ettirmeyi becernıisti. Aynı maksatla Hitler Reichstaçı yaktırmıs ve bunun vebalini komünistIere yüklemişti. Sovyet Rusyada kurduğu kisisel egemenliğin sınırlannı yeter derecede geniş bulmayan Stalin, halk gözünde haklı görünebilmek için. son muhaliflerini ezerken, bnnlara mahkeme huzurunda kendi ağızları ile «Biz vatan hainiyiz. biz satılmış, namussuz adamlarız» dedirtmek irnkânını bclmustu. Ne var ki, totaliterliğin yolunu açmağa, ya da pereinlemeye yarayan bu oyunları uzun müddet sürdürmek giiçtür. «Halkın sesi hakkın sesidir» deyiminin gerçekten büyük, derin ve toplumsal bir anlamı vardır. Dikta hevesiileri bunu «halkı kandır. onu yanında bulursun» biçiminde yorumlamakla ilkin kendilerini kandırmakta ve bn aldatmacanın cezasını sonunda daima kendileri çekmektedirler. Geçmiste bunun tersini doğrulayan bir tek örnek gösterilemez. Buna rağmen neden hâlâ bn hukuk dısı ve sakat metodlara sarılan, bu metodlara bağlan makta yarar nman politikacılara surada burada rastlanmaktadır? (Arkası Sa. 7. Sü. 6 da) [Soğuk havanın, anormal derecede ısınan havanın yerini »1ması esnasında meydana gelen çok şiddetli rüzgira, «TORNADO» denilmektedir. Tornado'nun, aiddeti, yanUMliMEiU f<brölmeyen kasırcadan daha azdır.] Kartal ilçesindeki fabrikalar,halk sağlığı için zararlı görüldü ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Sağhk ve Sosyal Yardun Bakanlığı, İstanbul Kartal ilçesinde, bundan sonra sanayi tesislerinin kurulmaması kararını almışür. Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığmdan bir heyet Kartal'da yaptığı inceleme^r sonucunda hazırladıkları bir raporda buradaki fabrikaların yaydıklan gaz ve dumanların halk sağlığı yönünden zararlı olduğu sonucuna varmıslar ve mevcut fabrikaların, bu zararlarını azaltmak için bazı tedbirler almalarını istemişlerdir. Kartal'da faaüyet halinde bulunan bazı akümülatör fabrikaları ile çimento fabrikasmın yaydıkları gazlar halk sağlığı yönünden zarar lı bulunmuş ve çimento fabrikasının bundan sonra kuru sistemle çaüşmasınm daha yararlı olacağı ileri sürülmüştür. Kartal çimento fabrikası Sağhk ve Sosyal Yardım Bakanlığı ilgililerinin bu uyarmalarını dikkate ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) alarak, kuru sisteme geçmek için Hava Kuvvetleri Komutagerekli hazırhğa başlamıştır. nı Orgeneral Irfan Tansel ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Hava Kuvvetleri Oramira.! Necdet Uran'ın Pazar günü istifa ettikleri, anlojmanları cak istifalarının CumhurbaşSanayi tesislerinin yoğun bir halkanı Cevdet Sunay tarafmdan de bulunduğu Kartalda kurulan kabul edi.'.mediği şeklinde dün Hava Kuvvetleri lojmanlarında ogeç saatlerde, bazı haberler turanlar ilgililere müracaat ederek, çıkmiftır. bu fabrikaların faaliyetlerinin tâ(Arkası Sa. 7. Sü. S da) til edilmesini istemişlerdir. Sağhk Bakanhğmın raporunda Kartal'da sanayi tesislerinin kurulmasının halk sağlığı yönünden olumsuz etkilerini arttıracağı belirtilmekte ve bu türlü tesislerin Kıırtköy'e kaydıniması istenmektedir. (Arkası Sa. ?, Sü. 4 de) Vinçler devrildi Pırtınanın en çok etkilediği yer, Boğaz olmuş, Kuruçeşme'de Denizcüik Bankası kömiir depolarındaki 5 dev vinçten 2'si, devrilmiştir. Kömür Tevzi Genel Müdürü tsmail Karadağ. eldeki stok sebebiyle kömür dağıtımında bir sıkıntı doğmayacağını söylemiştir. Depodaki yükleme ve boşaltma işlemlerinde aksaklıklar meydana getirecek olan vinçlerin her biri, 240 tondur. Burada bir can kaybı olmayışı ilgililerce talih eseri olarak nitelenmiştir. lZMtR Sabotaj olaylan ile ilgiii olarak dün 6 kişi daha nezaret altına alınmıs, bu arada önceden yakalananlardan 2 kişi serbest bırakıimıştır. İzmir Emniyeı Müdürü Rüştü Ünsal da, gazetecilerle yaptığı konuşmada. olaylan başından sonuna kadar anlatmış, ve nezaret altında bulunan 9 kişiden 4'ünün, sekiz ay önce yapılmış çeşitli hırsızlık suçlarının da faüleri olduğuni! öne sürmüştür. Sabotaj olayı ile ilişkileri olmadığı tesbit edilen Erol Akdoğan ile Nevıe» Kurtuluş serbest bırakılırken, Esat Elmalı, Muharrem Elatik, Ismail Doğrukaş. tbrahim Uçar. Ertuğrul Destan ve Ünal Ayyıldiz da sanık olarak tutuklanmışlardır. Böylece İzmir sabotaj olayı sanıklan olarak polis taralından nezarete alınanlann sayısı 9 a çıkmıştır. tzmir Emniyet Müdürü Rüştü ünsal, dün gazetecilere, uzun uzun açıklamalarda bulunarak, sabota: olayını öncesi il birlikte anlatmıştır. Polis tahkikatımn tamamlarıdığıru bildiren Ünsal, 9 sanığın kısa süre içinde Savcılığa teslim edilece ğini açıklamış ve dün ele geçirilen altı sanığın Osman Başdemir tara fından ele verildiğini söylemiştir Amerikan Haberler Merkezine Molotof kokteyli atma, Hisar Camiine »»atli bomba koyma, Komünizmle Mücadele Derneğine yakıcı madde bırakma olaylan, Emniyet Müdürü Ünsal'ın anlatışına göre başından sonuna kadar şöyle bajla yıp gelişmiştir: «Bir süre önce, sicilli komünıstlerden Osman Başdemir, Şükrii Kurt, Ibrahim Uçar ve İsmet Kurtuluş sabotaj olaylarını gerçekleştirmek için çalışmalara başlamışlardır. îş, sabotajı uygulama saf hasına gelince, Osman Başdemir'in yakın arkadaşlan olan Ertuğrul Destan, Ünal Ayyıldiz, tsmail Doğ rukaş, Esat Elmalı, Muharrem Elatik de görev almışlardır. Osman Başdemir'in yaptığı plâna göre. sa atli bomba, Molotof kokteyli ve di ğer patlayıcı maddeyi hazırlayan İsmail Doğrukaş, cumartesi saat 22.30'da Osman Başdemir ve Esat Elmalı ile buluşmuş ve hep beraber Hisar Camiine gidilerek şadırvanın altına saatli bomba yerleştirilmiştir. Bilinmeyen bir saatte ise, Muharrem, tsmail ve Ünal da Komünizmle Mücadele Derneği önünde patlayıcı maddeyi bırakmışlardır. Gece saat 24.00 sıralarında ise Osman, Esat ve Ertuğrul Kordon(Arkası Sa. 7, Sü. 7 t!e) EL ÜSTÜNDE KİMtN ELt VAR!... «Plâncı Osman» Savaş yeri «Tornado», saat 17.13'de başlamış ve ö'zellikle Bojaz, Esentepe çevresinde hasara sebep olmuştur. Şiddetli rüzgâr, pek çok evin damlannı uçurmuş, camlarını kırmış; yollar kiremit, kalas ve çöplerle dolmuş, reklâm panoları havalarda uçmuştur. Fırtına, kendini, zarar açısından, özellikle gecekondu semtlerinde göstermiştir. «Tornado»dan sonra bu yerler, bir savaş yerini andırmıştır. (Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Tansel ve Uran'm istifa meselesi aydmlanamadı BİNGOL BELEUİYE BAŞKANI FAİK ERTÜĞRUL BİNGOL Belediyesi, 500 bin lira kredi buiamazsa iflâs edecek Bingöl Belediyesinin 5 yılhk Başkanı Faik Ertuğrul, dün basın toplantısı yaparak 14 bin nüfuslu ilü. sosyal ve ekonomik s o runlarıru anlatmış ve «Mart ayından beri Belediyede çalışan işçilerle memurlann ücret ve maaslaruu alamadıklanm» bildirmıştir. Daha sonra, üç aydanberı, elek trik dizel motörlerinin 80 bin Hra civarındakı yakıt borcunu da ödiyemediklerini bu arada açıklayan Ertuğrul, «Dertli bir Belediye Başkanı olarak, çilekeş Bingöllülerin dertlerini hükümetin en yetkililerine anlattun. Eğer çok âcil ihtiyacımız nlan 500 bin liralık kredi bize sağlanamazsa Bingöl elektriksiz kalacağı gıbi. ücret ve maaşları da Jdiyemiyecek ve kısa zamanda iflâs edecektir» demişitir. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) OSMAN BAŞDEMİR, (ORTADA GOZLÜKLt)), DÜN NEZARET ALTINA ı ALINAN YENİ SANIKLARDAN DÖRDÜYLE, EMNİYET İKİNCİ ŞUBE . MÜDÜRLÜĞÜNÜN MERDİVENLERİNDE, FOTO MUHABİRLERİNE ; POZ AERİYOR... Bomba'/ suikast feşebbüsü Menderes, Eisenhower ve Kruçet'ten istenen gözlük.. IZMlR, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'de hemen hemen taerkes, onlardan bahsediyordu. Izmir'deki bomba ve Molotof kokteyli olaylarına karışanlar, artık günün sohbetlerine girmiş, yabancı ajanslara bile geçmişlerdi. Kimdi bu insanlar? Evleri, barkları, karıları, çocukları ne düşünürdü? Sanıklar, vakitlerini nasıl geçirirler, neler yaparlardı? (Arkası Sa. 7. Sfl. 3 de) YUNAN BAŞBAKANI, SANIYE FARKIYLA ÖLÜMDEN DONDU (Kosta DAPONTE Bildiriyor) ATtNA Paris'teki «Vunan mukavemet hareketı», Cunta'y» karşı tepkinin dün başlayacağın açıklamış, arkasından da Atina'da, iki bomba birden patlamıştır. Bunlardan birinde infilâk, Cunta'nın Başbakanı Papadopnlos'nn yolu üzerinde yer almıs ve Başbakan, yarım saniye farkla ölümden knrtulmuştur. Diğer infilâk ise, Llnslararası Melodi Festivalinin yapıldıgı Olimpiyad Stadyomunda olmuştur. 5. Demir Çetik Tesisleıı için istimiâkte ihtilâf çıktı Yılır.az GÜMÜŞBAŞ ANKARA İskenderun'da kurulması kararlaştırüan 3. demir çelik tesisleri için gerekli arazinin istimlâkinde anlaşmazlık çıkmış. topraklan istimlâk edilenlerden 40 kişi, yürutmenin durdurulması için Danıştaya dâva açmışlardır. Danıştay, itirazcılan haklı bulduğu takdirde, fabrikayla ilgili yan tesislerin, bir iddiaya göre de fabrikamn knrulması gecikecektir. Fabrika ve yan tesislerin kurulacağı arazinin ıstimlâki için Türkiye Demir ve Çelik Işletmeleri tdare Meclisı taraıından aiınan ve Sanayi Bakanlığı tarafından onaylanan 27 Ocak 1S68 tarih ve 52 sayılı karar üzerine Payas • Sarıseki • tskenderun sınırlan içındekı 16 bin dönümlük (15.992.688 metrekare) aıazini" istimlâkı. geçtiğimiz Mayıs «y içinde yapılmıştır. Danıştaya dâva açan itirazcı[arın iddiasına göre ıstimlâk tırasında bâzı kişiler tarafından meseleye partizanlık karıştırılmis bu yüzden birbiriyle çeüşen vanîıs fiat takdirleri yapılmıstır. (Arkası Sa. T, Sü. S de) Viliadan dönerken.. Hükumet Sözcüsünün açıkladığına göre, Yunan Cuntasının kuvvetli adamı Papadopulos, yaz lık viUâsından Atina'ya otomobille giderken, yoiu üzerinde sabah 8.30da bir patlama olmuş(Arkası Sa 7 Sü. 4 de) Sailanıyor Kalkınma hızı ister rüzde 7 den 10'a, ister daha yukarıya çıksuı, Türkiye'nin genel durumu iyiye gitmiyor. Daha açık olarak söylemek gerekirse şöyle diyebiliriz: Demokrasi, demokratik düzeo gittikçe sallamr duruma gelmektedir Türkiye'de. Seçimler öncpstnden başlayarak sıralanan olaylan söylece hatırlayalım: Kampanya bir kavga halinde geçti, partiler birbirleriyle çatıştılar, partilerin içinde hizipler birbirlerini yediler. Çok tarariı değil, ikili bir kavga devam ettı gitti. Sağsol kavgası. gericiileri ci kavgası, iktidar • muhalefei kavgası... Ne kadar küçümsenirse kü çümsensin. Türkiyenin siyasi ta rihinde 19S8 seçimleri kadat kanlı olaylarla dolu, kurbanı bol bir »eçim daha rokrur. Aday, adayı vurdu. Raybeden kazananı ortadan kaldırmak istedi. Seçimden sonra üniversitelerdeki boykot ve işgal olaylarının günierce sürdüğünü unutamayız. Fransa için, başka Batı ulkeleri için belki de olağan görülebilen gençlik hareketi Türkiye için yeni, yepyeni bir olaydı. Gençlik içinde bulunduğu müesseseye karşı harekete geçiyordu. 1960 dan önce dokunulmazlığı uğruna savaşılan. 27 Mayıstan sonra ise düzenin temel taşlanndan biri haline gelen müessese. çatırdıyor ve bu çatırtı aslında bir takım değer yargılarını değiştirivordu. Oniversitenin boykot ve işgal olaylan yatısırken 8 ncı Filo meselesi çıktı. Teknik Üniversitede başlayan protesto gösterileri kı a zamanda snkaklara vayıldı, • hattâ yalnız istanbul'da değil başka tUerde de, küçük çaplı hareketler. günierce »ürelü. OLAYLARIN ARDINDAKİ Işçi emeklilik yaşınm 55'e indirilmesini DıSK, tenkid etti îşçılerm emekiilık yaş haddınin 55 e indirilmesı konusunda yapılan çalışmalarla ilgili olarak dün bir bildiri yayılnıyan O.t.S.K Genel Başkanı Kemal rürkler «İşçılere yeni primler yükliyeceği» nedeniyle. Çalışma Babanlığırun öu k o nudaki çabalanna karşı olduklan ma açıklamış ve özetle şöyle demıştir: «İşçileri düşüner. btr iktidar, her şeyden önce ıssızlik sıgortasını turar. tşçı ve ışverenlerin ödemekte olduklan primin varısı kadar sigortaya devlet katkısı vapar, emekli aylıklannın asgari ge çim yüzeyine uygun bir rriktara çıkanlmasmı sağlar üysa ougün kü iktidar, emeklilik vaşını 55 0 tndireceğini söyliyerek tşçilerı o yalamaya heves etmekte ışçiler» venl bir külfet vüklenmiyeceğjnl açıklamaktan kaçınmaktadjr. Para dayanağını söylemeden • • meklilik yaşınm 55 e indirileceğinl açıklamak, oy avcılığının tipik bir örneğidir.» ESKİ DP MlLLETVEKİLLERlNJlEN HÜSEIÎN FIRAT, NUSRET KURUOCLL", BAYAR1N DAMAD1 AHMET GÜRSOY VE NİLÜFER GCRSOY; «MEHTAP BALOSU.NDA... «Çıktıkları sandığın anahtarı bizdedir..» Geçen gece ÇiJtehavuzlardaki Ipar yalısında Celâl Bayar'ın hini>yesincte «Bizim Ev» topluluğu bir balo tertıpledı. Adı «Mehtap» balosuydu ama, etrafı aydınlatan sâdece msr v 'jrdakı ıdare lâmbalarıydı. Bırbirıne sarılmı? sğaçların a'tıncia t 'pla'ımış binden tızla dâvetli, mehtabı göremediler ve sâdece si< ısi dedıkodu yaptılar. , (Arkası S». 7, •*<. K de) NADtR NADt 1%U öncesındekı ozsuılukler, siyasi baklar gibi soyut isteklerden daha somut ısteklere doğru kayan bu gösteriter. bir vanda devam ediyor, öte yanda da tamamen din sömürücülüçüne davalı biı kitle hareketi hazırlanıyordn. Gerçekte bazırlık çok daha evvel başlamıştı. Yerden biter gibi kurulan din örgütleri, komünizmle mücadele demekleri, ele geçırilmiş olan gençlik teşekkülleri ve diğerleri vaazlarla. konteranslarla gittikçe artan yayınlarla harekptin öncülüğünü yapmakta idilrr Topluca namaz (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) ***
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog