Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

^ "^t " f BASIN AHLAK YASASTNA DYMAY1 TAAHHÜT EDKR ^ GONR İLLBRİ! KOcflfctaat 0 • • MAZÎMB NADI « Genel Yaym MOduru ECVCT Sorumlu Basan Yaü v« İ$lerl Muduru: ECVET MATBAACTUK »• Yayan CUMHUKtYîrr GazetecULk T. A. ç . . Cagaloglu Halkevl tokak No. 3941 ADANA Taletoo «BSO • ^ ANKARA Autürk BuİTan ttnar Ap. • T«HI»«olr Telefon: M o a a o U O s e a U S S M 17 87 İS 0 İZ1ÖK: Pevzlpasa Butrarı, Af«ut>Slu Uhanı 104105 Tel: 31230 24709 BÜROLAR '* ABONE eaylık 3 ayhk ve İLÂH Türtüy» 73.00 40.00 22.00 Harld 198.00 W.0O 49 50 Baalık (lUktu) » 9 Ur t 1 4 8 tool «hlfelerd* (nntlmi) 80 » 11 o d tahlf«l«r «3 * NlfU, NUUb, Evlenm», Dofum (Mmktu) 89 * ölüm. Mevlit T«tekkOx T* k.yıp arama I a n 100 » Ölilm. Mevlit. Teşekkur (33 cü) 5 ctn 150 • SAFISI 25 KURUŞ Ingillere, Türkiye'ye ek kredi açfı LONDRA. (a a) Resmen açıklandığına göre. Ingiltere Hükümeti, Türkiye'nin iktisadi kalkınma programı çerçevesinde Ingiltere'den mal ithal etmesi, teknik yardım sağlaması için ülkemize bir milyon sterlinlik ek kredi açmıstır Bu kredi, faizsiz ve £5 yıl vadelidir. Yine acıklandığına göre, Ingiltere hükümeti, Türkiye'ye bu yılın başından beri 6.316.000 sterlin tutarında ma!î yardımda bulunmuş olmaktpdır. Afrîkah 15 Büyükelçi dün ge/dı AXKABA, fCumbnriyet Biirosu) 13 Afrıka ülkesinin Kahire Büyük Elçileri, dün öğleden sonra, öze! bir askeri uçakla Ankaraya gelmişlerdir. Dışişleri Bakanlıgı Protokol Dairesi Genel Müdürü tarafından karşılanan Büyük Elçiler Kahirede su ülkeîeri tenr;i) etmektedirlen Habe^ıstan, Cezayır, Gana, KongoBrazaville, Brundi, Ka merun, Kenya, Nıjerya, Senegal, Tunus, Sierra Leona, Sudan, Uganda. Denkfaş bugün Kıbrıs'a gidiyor ANKARA. (Cumhurivet Bürosu) Kıbrıs Türk Toplulugu Meclis Baskanı Rauf Denk'as. Türkijre'deki teıra^srır' ^'in tamamladıSı için bugün Kıbns'a dönecektir. Denktaş, dün Dısişleri Bakanlığında bsz; çalışmalar yapmış ve bu arada Dışişleri Bakanlıgı Genel Sekret?ri Zeki Kuncrmlp'e ve Kıbrıs • Yuran Daıresi Oenel Müdürü Adnan Bulak'a veda etmiştir. Sabotajcı (Baştaraı 1. sayfada) bir soruya ise; «Meçhulleri aydınlatacağız» demiştir. 5 sanığın sevk edilmeyen Osman Başdemir sadece olay gecesi hâriç Şükrü Kurt, Ismet Kurtuluş'un konuşma makta israr ettikleri öğrenilmiştir. Evli ve dört çocuk babası olan Erol Akdağ ise «Benim olayla ili}kım yok» demektedir. Demirel ABD (Baştarafi 1. sayfnda) lan prestijinı gıttıkçe kaybet mektedır. 10,000 Amerikan askerı ıle, sayılan 15,000'i bulan ailelerinin tutan, ülkedeki Yunan azmlığına yaklasmaktadır. Amerikan askerleri buraya Turkiyeyı NATO içinde güçlendirmek amacı ile gelmisler, fakat ülkede sürekli kalmalan lıalk üstünde olumsuz etki yapmıstır. Amerikahların Türkiyede hava üsleri, karargâhlan, istihbarat merkezleri vardır. Fakat bütün bunların çoğu. Türkler tarafından da yapılabilirdi. Ustelik mutevazi yasamaya alışkın halk arasında, Amerika lıların yüksek hayat standardına karsı da gıderek güçlenen bir tepki doğmaktadır. Amerikalılar bu ülkeye 1950 de. Rus tehlikesine karşı geldıklerinde yabancılara alerjik olan halk arasında bile buyük bir heyecan ve heves yaratmışlardı. Bu heves, artık sönmüştür. Ecevit (Baştaraft l. Saytada) da cjkarmaya da yetmez. Bogün CHP'nde belirli sorumluluk yerine gelebilmenin veya o yerlerde kala bilmenin. çok çalı?maktan. halkla kaynaşmaktan ve ortanın solu tBtunıuna ictenlikle bağlılıktan bav ka yolu yoktur. Bu koşullara uyan Iarı kimsc zayıflatamaz. Bu koşullara uymayanlari ise, kimse suni tertip veya desteklerle koruyamaz ve güçlendiremez.» Türkiye ve Atatürk Havaalanında Habeşiştan B 0 yükelcisi Ato Mallas Mikeel Andom, basın mensuplarına özetle şunları söylemiştir: •Uçakta bize verilen turistik bro şürlerden. Türkiye'yi öğrendik. Türkiye dünya Hlerinde dünya si! yase* >'p önemli rol oynamaktadır. Türkiye'nin misafirper\erliklerini biliyoruz.» Atatürk hakkındaki bir soru üzerine de Duayem Ato Mallas Mikee Andom. Atatürk hakkında çok kitap okudum. Onu iyi tanıyorum. Atatürk. dünyanın bir çok liıierlerine konusmn. düşünme ve hitrrivet Mcallni asılayan bü: iik hir liHprdir. Atatürk. yalnız tnodern Türkiyenln kurtıcusu degil, arnı ınmonıla diinvada bir çok ye* ni devletlerin knrulmaMns misal olmnştnr» dpmi'tir. Osman Başdemir'in karısı Halime Başdemir, 24 saat devam eden sorgusundan sonra serbest bırakıl mıştır. Kocasınm normal bir insan olmadığını söyleyen Halime Başdemir: «Kocam ile geçinemiyorduk. Çocuğumuz olmadığmdan huzursuz du. O kendisini meshur olmuş bir yazar zannederdi. Benim okumusluğum filan yok. Yalnız o çok kitap okurdu» demiştir. Öte yandan, Osman Başdemir'in «Nâzun Hikmet'in Vasiyeti» adh bır kitap yazdığı ve bunun piyasada 3 liraya satıldıgı tesbit edllmi| tir. «O, kendisini meşbur bir yazar zannederdi» Emniyet Müdürüuün basın toplantısı Emniyet Müdürü Rüştü Ünsal. dün saat 17'de yaptığı basın toplantısında, «Amerikan Haberler Merkezini kondaklama ve Hisar Camiine saatli bomba koyma» olayına adı karışanların 5'e yükseldiğim söylemiş, «Olayla ilgili oldnihı tespit edilen Nevres Kurtuluş, Ankara'da ! E«' s»hir D. Soor macmı izlerken yakalanıp tzmir'e getirilmiş ve nezaret altına alınmıgtır» demiştir. ESKI DPLILERIN BALOSU Eski Dtmokrat Fartililerin «Bizim Ev Klübü» tarafından düzenlenen «Mehtap Balosıı... dün gece Hayri Ipar'ın Çiftehavuzlardaki köşkünde verilmiştir. Demokrat Parti iktidan zamanındakj partl 1leri (telenleriyle bazı AP'liIerin katiAİıkları balo, %eç saatlere kadar sürraüştür. Baloda Celâl Ba\ar ile Tevfik Rüştü Aras da bulunmuş ve çeşitli pösterişli siysilerle ba>oya katılanlar, eğlenceden çok, sohbeti tercih etmişlerdir. (Fotograf: Selçuk AYBATAR) İnönü Genel Başkanhktan çekilmeyecek CHP Genel Sekreteri, bu konudaki soruları cevaplandırırken, lnö nu'nün Genel Başkanlıktan çekilmesinin söz konusu olmadıöını, ken disine Genel Baskanlık teklifi yapılmadığını, partisi içinde «TÎP eğilimii» ya da .orianın göbekçisl» diye bir grup tanımadığını, ortanın solu düşüncesine daha bir açıkhk verilmesi için bilim kurullan ve uzmanlara raporlar hazırlattırıldığını, Kurultayın gerekli görürse, parti programmda yeni verilerin ışığı altmda. yeni bir program hanrlayabilece$ini, ya da bunun bir bildirgeyle santanabileceSini, ortanın solunun Türkivede aşırı solun gelisme'sini önlediğini. ancak daha etküi olabilmesi için bu düşünce sahiplerinin iktidara gelmeleri gerektigini söylemiş, kendisinin aşırı sağ kadar, a?ırı sola da çatmadığı yolunda yapılan tenkitlerle ilgili bir soruya cevap olarak da şöy le demiştir: Sulzberger (BasUralı 1. Kayfad») otelinde birkaç gün kalan Mr. Sulzberger, 1939 yılmdakı ilk ziyaretinden bu yana ülkemızo pek çok kereler ugramış, her seferinde de ıtıemleketin ileri gelen kişileriyle görüşüp, genel dunımu sessiz sedasız inceleyip Ritmiş. Dünyada Kutuplara vanncaya kadar gitmedigi yer, Churo hill'den, Kruşçef'ten tutun da De Gaulle'e kadar yakından tanımadığı devlet adamı kalmayan ünlU gazetecinin TUrkiyeyle ilgili en canlı hâtırası, varhk vergisl devresine rastUyor. O günlerde Istanbul'da bulunurken, varhk verglsinin yersiz ve adaletsiz olduğunu lleri süren bir yorumu yurt dışına telgrafla göndermeğe kalkmca Mr. Sulzberger'in başı derde girmişEski ve yakın dostu Selim Sarper kendisiyle temasa geçmiş, Başbakan Saraco£hı'nun o yorumun gönderilmesini istemediğinl bildirmiş. Kurt gazetecinin cevabı şu olmuş: «Ziyanı yok. Ben buradan Moskova'ya gidiyorum, yorumu nradan cönderirim. Talnız bunun bir küçük mahzuru var. Kııslar Batıya gönderilen vorumlarda A r t l k b*zı«üt^Hrt ********* * benimkhre tıe *W€yipr ne çık».nrlar bilmem.» Bunun Uzerine Saracoglu ile alelacele yapılan bir çeşit pazarlık toplantısında, müşterek bir metin üzerinde anlaşmava vanlmış ve bütün dünyaya gönderilcn o yorvmnun tepkileri, Saracoğlu kabinesinin «varlık vergisi uygulamasını» kısa kesmesinde önem11 rol oynamış. «Böylelikle Türktyenin dışardaki mali itibannın korunmasın.» da hizmet etmis olduğuma inanıyorum» djyor Mr. Sulzberger. Sulzberger. yıllar boyunca Türklye'ye sık sık zivaretlerinin sonucu olarak ülkemizin gelişme grafiğini nasıl ^ördUgti yolundaki sorumuza karşılık da şunlan söyledi: «Türkiye'ye «Az gelişmiş ülke» denilmesini hayretlp kar^ılıyorura. Fert başına relir hesabı milletçe gelişmişlieln tek, ya da en önemli ölçüsü değildir. Sizin altı yüz yülık devlet tecrübeniz var, hiçbir zaman sömurge durumuna düşmemis olmanıza davanan sağlam bir millî baysiyetiniz var. küçümseneme.vecek bir eğitim birikjminiz var. Kısır çatışmalarin çıkmazına saplanma ( dan bütün bu paha bicilmez avantajlan ivi kııllanabilirseniz j kısa zamanda ekonomik bakımdan da lâvık olduğunuz vere ulaş manıza bir enpel foremivomm.» Kıbrıs anlasmazlıgımn barış yoluyla çözülrne sansmın «Eskiye kıyasla iyi» olduğuna inanan Mr. Sulzberger, milletimızin devlet tecrübesi savesinde narlâmento demokrasisinin Türkive'de >raşama şansını da yüksek görüyor. Devlet adamlanmızın capı üstünde konusurken de ünlü gazeteci, şu hâtırasmı anlattı: «27 Mavıa devriminden sonra birdenbire devlet Tönetinıinin başına çapırıldıçı zaman bu 'şi hic vadırgamadan vüriitmeve koVTiluşuna sa«akaldı&ım fîeneral Cürsel'e. «Sİ7İ en cok kim etkilemiştir?» dive bir sonı sıırmııstum. «Henri Bergson» cevahını alınca saşkmhsım büsbiitün arttı. Kendi ulusunun felsefe uzmanları tarafından bile çok ffüç anlasilan bir Fransız rilnyo'n ile bir vahancı eeneral ara«îindaki düşünce vakınlıeı nereden e«"Iiyordu? Meğer savın (îörsel. daha sencecik bir teğmenken Bergson'a merak sartnış ve felsefesini ivice ineelemis. Sark hİ7metinde bulunduğu sırada dostlarından Bergson'a mit çıksn IdUplan kendisine yollamalarını rica eder ve hiç bir eserini kaçırmazmış. Gerçekten de bu konuda derinlemesine bilgiyle konuşuyordu.» Amerikan iç politikasında & u sıra. Demokrat Humphrey'i desteklediğıni, ancak yırmıdört yıldan beri Paris'te yaşadıgı Için bir kere bile oy kullanmamış olduğunu söyleyen Mr. Sulzberger, bugüne kadar değl$ik konularda oniki kitap yazmış. Daha sonra gazetecilikten kendlni emekliye ayınp roman ve piyes yazmak ni yetinde. «Birbirine yakın alanlsr gibi RÖrünür ama, gazetecilik ve edebiyatla ayni zamanda ugra^m»ğa kalkmak deliliktir: tki is birbirini zehirler» diyor New York Times'in Sulzberger'l.. Geldikleri zaman Amerikalılar ülkeye ilk gel diklerinde, cpopülerite,'eri» çok yuksekti. Bugün ise bu erken populeritenın ücretini ödemek tedirler. Türkler «dünva polisi» fikrine tepki göstermekte, ve ülkelerinde bir yabancı mem leketın vatandaşlarının bu kadar bol ve pervasızca para harca malarına sinirlenmektedirler. Işte böyle bir ortamda, Amerikanın Kıbrıs davasındaki tu tumu da, Türkleri iyiden iyiye sogutmuştur. Baskan Johnson tarafından 1964'te gayet kötü kaleme alın mış olan mektup, Türkılerin Amerıkan silâhlarını ancak NATO amaçları ıçin kullanabileceklerini ve Türkiye Kıbrısı istilâ ettiği takdirde, Amerikanın bu ülkeyi bir Sovyet saldırısına karsi korumıyacagını belirtmiştir. üç hırsu, dün gece Basınköyü ayağa kaldırdı Basınköy'de gazetecilerin evıne girmek ısteyen sılâhlı üç hırsızla bekçi arafinda dün gece düello olmu; ve polis ekiplerinin Atatürk Ormanını sarmasına rağmen hırsızlar, yakalanamamıştır. Saat 21 sıralarında eli tabancalı üç hırsız, önce Is'.âm Çupi'nın evine girmiş, daha sonra da Necdet Günkut'un evini soymak istemişlerdir. Bu sırada hırsızlar, Günkuf'la karşılaşmış ve araların da boğuşma başlamıştır. Havaya ateş ederek kaçmağa kalkan hırsızlarm pesinden bu defa mahalle bekçısi de silâhını ateşlemiştir. Polis ekipleri gelmişse de, kırıızlar kaçmışlardır. Yakın teblike •Bizim asın «olla mücadelemir lâfla değil. tedhişcilikle hic degil, akılla ve sosyal tedbirlerie yapılan bir mücadeledir. Kaldı ki. asıl bü. yük tehlikr. iktidar tarafından da desteklendiei için asın sağdan gelen tehlikedir. Asırı sol tehlikenin arttıtnda baslıcn etken. memleketteki erricl akımlnr vp iktidann ası rı saia vcrdiği tâvizlerdir. Dikkatleri. kendi açımızdan an! büvük ve yakın teh'ike üzerine cek mek ödevimizdir. Bu kadar yakın hir tehlike ortada dururken. aman heni komünist sanmasınlar diye, bir tarafa kaç dirhem çattıysnm, öbür tarafa da illâ o kndar dirhem ağırlıkla çatmak gibi hir mee buriyet ve kompleks duymuyorunr. Millî istihbarat Solcular Bu tarihten itibaren Türk solculan, kamu oyunda Amerikanın «hayalini» kötülemek için tum guçlerı ile çaba, harcamışlarrfır. AntiAmerikan kampanyası, özeilikle Türkiye tşçi Partisi (Türkıyede komünizm y a ).?^*» ««*pi§my*g tikçe şîclBetini ârftırâraîc, Amerikan gemilerine ve binalarına karşı yapılan çirkin saldmlara sebebiyet vermistir. Yurt dışmdaki Komünist Partisi ise Moskova ile işbirliği ya•parak ülkedeki Amerikan aleyhtarhğının güçlenmesine çalısmaktadır. Ruslann amaçları 8 ncı Fıloyu Akdenizden kovup, yerine kendileri yerleşmektir. Bundan ötürü Doğu Almanyadan türkçe yayın yapan «Bizim Radyo» Amerikan aleyhtarı kam panyamn nasıl yürütülmesi ge rektiği hakkında aynntılan ile talimat vermektedir. Türk aydınlan ise genellikle ya Mantist etkilerden, ya da geleneksel devletçiiiğin Ameri kan sosyal ve iktisadi sekillerinin karsısında bulunmasından ötürü, Amerikan aleyhtarıdırlar. Netice olarak, ülkede Amerikan askerlerinin »ayısının artması Amerikan politikasına karşı duyulan tepki, değişen dünya politikası ve Rusların yumusak tutumlarının birleşimi,Amerikanın aleyhinde olmakta ve Ortadoğunun bu köşesinde durumumuz gittıkçe zayıflamaktadır. Bununla bırlikte, bu yazdık larım, durumumuzun tehlıkeli o'duğu anlamına gelmemelidir. Başbakan Demırel bu konuda şunlan sovlemistir: « Bu ülkede halk AntiAmerikan dejiidir. Bizim ittifakımızı ve dostluğnmuzm' bilirler. Sadece Türkiyede simdi daba fazla özçürlük oldngn için, solcular daha çok faaliyette bulunmaktadırlar.» Gerçı Başbakanın bu değerlendirmesi doğrudur. Fakat kanıma göre, sadık Türk hükumeti. Amerikan alevhtarlıîının sadece küçük bir azmlık tarafından körüklendiğini söylemekle, olayların çelisimini biraz küçüm semektedir. Çünkü bn azınlık seçkin bir azınlık olup, hem bawnı, bem de (îniversiteleri etkiliyebilmektedir. L Sartada) . Türkiye'nin birçok iilerınde kurulan Milll îstihbarat Teşkilâtıı.i, o bölgenin özPİliklerıni ve halkını yakından tamvan elemanlar alınmıştır. Mıt tasra teş kılâtlan, telsızlerle Başkent'teki ana merkezlere irtıbatlandmlra Wmsilciliklertn«letf^ teisizle aldığı haberlerl anımla degerlendirmekte ve temsıloılere gerekli talimatlan vermektedır. PATAKOS. TÜRK YUNAN DOSTLUĞUNDAN BAHSETTİ ATİNA, ra a ' r . J | Ö İ k a n Y a i " : dımcısı . SülyanoıîÜaSSDs, Dedeağaç'taki turizm tesislerinin açıhfinda yaptığı konuşmada, Balkan ülkeîeri arasında işbirliğinın geliştirilmesınden bahsederek, özellikle Türk Yunan ilişkileıine de ğinmiştir. Patakos, Başbakan Papadopulos'un bir süre önce ortaya attığı «Türk Yunan Federasyonu» fikri üzerinde durarak, •Böyle bir federasyon. yalnız iki memleketin halkları için değil, bütün Balkanlar \e Doğu Akdeniz için hayırlı olacaktır» dcmıştır. Tarihin iki büyük adamı olan Venizelos ve Atatürk tarafından temelleri atılan Türk ve Yunan milletleri ar^r"iHaki candan dostluk ve işbirliği devrini anan Başbakan Yardımcısı. şöyle devam etmiştir: «Etrafımi7daki milletler, Yunan hayrağını artık barış bayrağı olarak eörehi'irler.» İstihbarat kursu Mit'ın yurd çapında örgütlenmesınden sonra, yenı eıemanlar için bundan ıki ay önee Baçkent te îstihbarat kursu düzenlenmıştır. Bu kursta, Mılli Utıhbarat Teşkilâtının üst kadrolarında gö rev almış kışıler venl flemanlara yapacakları ışler konusunda bilgiler vermişlerdır. Bu kurs larda yenı elemanlara istihbarat, istihbarata karsı kovma ders leri verilmış ayrıca, a;ırı solcu tanman kişilerin faalıvetlennin yakından ızlenmesi i^tenmiştır. Millî Istihbarat Teşkilâtının per«onel. hizmetliler, geçlci hızmetlıler, teknik personel, ışçi, fazla çalışma» ve geçici törev yolluğunu karşılamak amacıyle 1968 bütçesıne 17 milvon 551 bin lıra ödenek konulmustıır. Bu yıl bütçesıne ayrıca Milll tstihbsrat Teşkilâtının tayın ve i%se bedeli olarak 2.791.800 lira konulmustur. M.l.T.'ın 968 yıiı kira gıderi 1.845.260 liradır. A.şın sağın çıkışlan ve son durum Basm toplantısının ikinci bSlümünde memleketimizdeki aşırı sağ'n son çıkısları ve «cihad> çagrıları ile önceki gün cereyan eden Izmir olavları iizprinde duran CHP Getıel Sekreteri Bülent Ecevit, bu olavların cıkısmda ve devamında AP'nin tutumunun büyük rolü olduğunu ileri sürmüş, iktidarm bu olayların yaratıcılarını tesvik ve himaye edici tutumımu deSi'tirme diei takd:"de. durumun daha da kötüve eitmesinden korktuğunu söylemiştir. Asil kavm verlci olay ve gelişmelerin CHP dışında. memleket öiçüsünde cereyan etmekte oldoğu nu belirten Ecevit, irtica olayları ve «on lzmır olayı hakkında ;unla rı söylemiştir: •BuRÜn, gerek aşırı sagda ve gerrk aşırı «olda, Anayasa dısı amaç larına erişebilmek için gizli açık tertiplere. tahriklere, taşkınlık ve saldırılara girişen bazı cevreler var dır. Demokrasi de, huknk devleti de bunlann umurundrı deeildir. Ayrıca. bir takım dikta hevesllleri. her iki ncun tahrik ve taskın lıklarmrtan kendi amaclan icin yararlanabilme umudundadırlar. Bu kargasalıkta en tehlikeli oyunu ise. AP iktldarının başındakiler oynamaktadırlar. Onlar da. sotnürü düzeni devam ettirecek ve iktidarlannı uzatacak bir araç olarak. aşırı sağcı akımları. gerici hareketleri kullanma csbasıııdadırlar. Ktanbnl olaylan. Konya olaylan, ardındnn tzmir olayları ve yurdun dört kö$esinden yükseltilen sahle •cihad» çağrılan, bütün bu oyunların. tertiplerin. karsıhklı kışkırt ma ve kızıştırmalann belirti vc se niırlarıdır. İktidar da bu oyuniann içinde oltlufundan, böyle kargaşalık ve tehlike zamanlarında Devlet başında hulunanlara düşen ödev ve sornmluluklan yerine getirememektedir. O yüzden ülkede nc huzur. ne güvenlik kalmaktadır. Izmir'de vakal^nan sanıkîardan tsmet Kurtuluş'un amca çocuğu olan Nevres Kurtuluş hakkında sadece «Olayla ilgili olarak nezaret altına almdı» cfiyen Ruştü Ünsal, şimdiye kadar 20 kişinin ifadesinin alındıgını da (Baatarafı 1. Sayfada) açıklayarak şöyle konuşmustur: Ancak, işverenler istenen zam•Şimdllik «övlenecek blrsey mı vermedikleri takdirde greve yok. » • p kisilerin * k ifadelerinl gidileceğini bildiren Tümgıda alıyoruı. Bazı şüphfler var. Bn, U Sendikası Baskanı Zeki Gedik, bir adî zabıta vak'ası degildir. «BU de greve gitmek istemlyoruz. Titizlikle çahsmak gerekir. HâFakat işverenler, i«tedl|imiz zamta işlememeliyiz.» mı vermeklen kaçınıyorlar» demi9, grevin tarihini açıklamaktan Sorular, cevaplar çekinmiştir. Ünsal, daha sonra, gazetecile«Ekmeksiz rin sorularını da söyle cevaplandırmıştır: kalınmayacak» SORÜ: «Hisar Camii şadırv»Belediye Başkanı Dr. Atabey, nına saatli bomba, gübrelerle fırın işçilerinin grev süresinde, şehirde ekmek sıkıntısı çekilmemebpraher ml konmustur? Sastli si için gerekli tedbirin alındığım bombanın sadırvana kondnğn belirterek. Askeri fınnlar sehrin saat, tespit edildi mi?» ekmek ihtiyacını karsılayacak haCEVAP: «1$ bittikten »onra le getirilmistlr. Greve katılmayan öğrenirsıniz.» 200 kadar fırın da vardır. Bu tıSORU:«tsmet ve NevTes Kurtunnların yapacakları ekmekleri, luş'un. nezaret altmdaki sanıklat halkın alabileceği her yerde satdan Erol Akdoğan ile İs IHskileri tıracağiz. Böylece ekmek sıkıntıvar mı?» nnın çekileceğini unmıyorum» demiştir. CEVAP: «Bilmiyorum.» SORU: «Sanıklardan Erol AkdoBelediye Encümenİ, ğan'm siyasl bir suçu var mı? bir sonuca varamıyor CEVAP: «Hayır, yoktur.» Ekmek Sanayii İşverenler SenSORU: «tsmet Kurtuluş, Şükru" dikasmın, ekmeğin fiatına 10 kuKurt ve Osman Başdemir, hangi ruşluk zam isteği. dün Belediy» suçlardan, ne zaman ve nerede Encümeninde görüşülmüş, kesin mahkflm olmuflardir?» bir sonuca varılamamıştır. Bunun CEVAP: «Osman Başdemir, kola beraber. Eelediye Başkanı Atamünistlik, Sükrü Kurt ve İsmet bey, görüşünü açıklayarak, şunlaKurtuluş; Bulgaristan hr^abına carı söylemiştir: susluktan mahkum olmuştur. NeEkmeğe ;amma taraftar değirede, ne zaman ve nasıl yakalanlim. Fınncılar, zarar etmiyorlar. dıkları, tahkikattan sonra açıklaTckrar ediyoraı»: Bakkallara »anacaktır. Olavı gizliyorum zannettış primi nlarak verdikleri 10 kumeyin, tahkikatın selâmeti için ruşu 3 kuruşa indirsinier: o zasövlemiyorum.» man zamdan vazgeçerler.» SORU: Osman Başdemir'in deli 62 kuruşa ekmek! j olducu söyleniyor. Ne dersiniz?» CEVAP: tOsman Başdemir, deDr. Atabey, Guraba Hastanesinin ekmeğini bir fırıncının 62 kuli değildir.. ruştan karşıladıpını söylemiş. Bu '«fa?l*arar "etmediklerîriîn aelilidiri MHIiyctçi Öğretmenler demiştir. Birliği İzmir olaylannı Belediye Encümenİ, bugün tekrar işverenlerle görüşerek, bir kalânetledi rara varmaya çalışacaktır. lZMtR (a a) îzmlr MUCHP de zamma karşı liyetçı öğretmenler Bırlıfü FeCHP Belediye Meclisi Grupu, dün derasyonu Başkanı Mehmet Oekmek konusunu inceledikten sonğuz Göksu •mzası ile yîyınlara, su bildiriyi yayınlamıştır: nan bildirıde, dünkü olaylar li•CHP Meclis Grupu, ekmek Hnetlenmiştır. atına zam yapılmasınm karfisınM.T.T.B. yöneticileri ise, kundak dadır. Bugünkü ekmek fiatıyle i?lama olayları ile ilgili olarak bit çi ücretlerine zaruri zamtnın yabasın toplantısı düzenlemişlerdir. pılması suretiyle ekmeğin satısınMTTB'ciler olayların üç amacı olda fınncılar, normal kârlarını karduğunu söylemişler ve «Komünist filayabilirler. Bu bakımdan, zamlerin hazırladığı bomba atma va ma karşıyız.» kundaklama olaylarında, panik ya TİP Grupu da zammm yapılratılıp birçok Müslüman vatandamaması için 15 bin imzalı bir dişın ezilmesine sebep olunacaktı» lekçeyi, dün Belediye Başkanına demişlerdir. vermistir. Nezaret altmda bulunan ve polis sorgusu bitmediği için Savcılığa Dört sanık da konuşmuyor Askeri Iınnlar Milll Piyango'nun 12 'Agust 1968 çekılişl, d ü n Ankara'da pılmıştır. İkramiye kazanan maraların t a m ^Istesi, şöylediı 381553 N u m a r a 1.000.000 Iiı ) ( •öJ1fi7 N u m a r a 300 000 U ı 100.000 Lira Kazananlar: 115340 187520 241056 433084 40.000 Lira Kazananlar: 096318 100896 ±95502 244688 31! 326309 370507 409391 455265 46: 20.000 Lira Kazananlar: 011818 016657 066343 ^70235 121 127994 133561 139207 150134 15' 1 152855 188505 28801 " «",2082 2 » 305536 310519 315537 337619 34: 378368 391334 425817 437436 İT, 10.000 Lira Kazananlar: 000865 002764 005796 007997 011 015534 017867 0267i3 027364 03( 055557 067195 071344 079354 0 K 093596 116861 '26910 130265 131 145735 152635 160491 169500 17( 177425 177533 177607 179287 17! 182765 189857 209204 217802 23f 258102 261829 273610 287682 311 318379 330775 3437.4 357635 3 & 370618 383044 393747 401032 411 419596 420990 429918 441856 481 482335 482565 483940 496645 496 4.000 Lira Kazananlar: 003378 007016 032010 032608 03Î 050577 055424 056345 060633 06"i 068799 077679 185054 085595 09C 090293 092515 112617 114095 11£ 117799 118510 118577 122453 132 134335 142462 146195 172026 173 177871 178960 180559 184473 193 202672 202836 20436e 209835 218 236553 238963 240905 243447 245 251772 254206 254355 255595 260 267196 267669 269173 271367 271 272165 280375 281486 292875 300 301979 302739 303193 303519 309 315630 334949 341560 342646 346 359658 364360 365803 366073 366 371247 372141 199663 401011 406 411528 415788 «19181 425742 434 436941 437492 441825 446473 448 448870 453450 46510* 470738 477 461410 481561 484752 485778 493 2.600 lira kazananlar: 000328 007646 025305 033566 044354 055284 062621 081526 087667 108896 116390 126320 139170 146809 162442 170619 179926 186589 194036 210844 00'14 011399 025559 034625 044473 055483 062915 083670 103983 110107 117047 126597 139251 152864 164636 172304 181095 186905 194672 217691 002887 017716 026107 039536 047193 058009 065525 085476 104345 110780 117785 127857 139301 153017 165435 174817 181214 187262 197643 221380 MJlli Piyongc dün çekildi Uçağa b'nmemiş (BaşUrafı 1. Sayfada) imtihan heyetı üyeleriydi. Ağustos sıcağında bu kadar güzel kızlann arasmdan begeni yapabilmek, her halde kolay bir iş olmasa gerek. Mini eteklisi. sanşmı, esmeri, kum ralı.... baygın bakışlar.. ürkek kımıldayışlar.. gerdan kırışlar... par füm kokulan .. Tarihte devletleri birbirine sokan, dünyayı yerinden oynatan küçücük, minicik kalblerin heyecanla, korkuyla çarpması... Ve ağustos sıcağı .. Tanrı yar dım etsin sınav kurulu üyelerine.. Bir kısmı mankendi aday adaylannın. Bir kısmı sekreterdi.. Büyük çoğunluğu da okuldan yenl ayrılma... Bazılarmın anneleri var dı yanlarmda. Moral veriyor, raç tarıyor. giysilerini düzelf!vorlardı. Kimi Ankaradan gelmişti. kimi îstanbuidan, evden habersiz. Eskiden erkek çocuklar köylerinden, evlerinden kaçarlardı subay olmak icin Simdi genç kızlanmız, başlangıçta toplam 1.500 liraya yakın para getiren ho?te=lik için aynı şeyi yapıyorlar galiba!. Yalnız para mı? Herkesin bildifi bir eercek de var c t a d a : THY'na hostes dayanmıyor. Bir yandan ye tistiriyor, bir yandan evlendiriyor TiİTk Hava Yollan. Ve küçücük kalbler simdi sınav sonuçİBrını öğrenmek için ayın 16 sını beklivor... «Geçmiş olsun» Bir polis (Bastarsfı 1. Rayfada) alkollü bulunan Sabri Turut, bir gun önceki münakaşayı devam ettirrnek istemiş. hiç bir sebep yokken üzennde taşıdıgı beylık tabancasiyle Erdin'in gögsüne at*ş ederek öldürmüştür. Kaatil polis, daha sonra kardesi gibı mıllî olan Lutfl Uğur'a da ateş etmek isterken tabancası Emin Pınar tarafın•lan alınmış, böylece ikinci bir cınavet önlenmiştir. Sabri Turut ve arkadaşı Nevzat Dirisu. olay yerinden kaçarak Emniyet Âmirligine teslim olmuşlardır. Son olaylar dolayısiyle, îzmir Belediye Başkanı Osman Kibar, dün, Anadolu Ajansı aracıhğıyle Izmir'lilere «Geçmis olsun» demiştir. Siikan, «Gelişme yok» ANKARA, (Cumhurivet Bürosu) Içişleri Bakanı Faruk Sükan, önceki gece Izmır'de vukubulan bomba olayı Ue ilgili soruşturmada dün herhangı bir gelişme olmadığını söylemiştir. «Dört kişinin tevkiflnden baska şündilik bir şey yok» dıyen Sükan, soruşturmaya. devam edıldiğini bildirmiştir. MİT için yeni bina Mıllt Istıhbarat Teşküâtı için Harbokulu civsrında 15 milvon liraya inşa ettirilen merkez binalarımn Genelkurmaya devrediimesı üzerine, M I T. ile Milll Savunma Bakanlıgı arasmda bir protokol ımzatanmıştır. Bu protokola göre, Millî Savunma Bakanheı bütçesınden üç yıl siire ile 5 milyon lira Bavınri'rhk BakanlıŞı bütçesıne aktanlacak ve M.J.T. için 15 milyon lırava yeni bir bina ınsa ettirilecektir. 248507 252703 232736 253007 253 253857 255894 257679 258437 258 264343 269495 270006 271275 271 272964 275299 278346 280189 286 291340 295772 295809 295967 297 301264 301454 302321 304660 313 315744 317060 318567 320270 322 326750 327786 333924 336296 338 «550 348013 355176 357460 !W7 36RÜ89 369466 372607 373330 374 37(5988 377877 387628 397472 402 403123 403735 404519 405S65 406 407345 408240 413256 41B702 411 4?1489 426700 428458 431497 43" 435859 438140 438786 447461 45C 4*0848 452134 453035 434507 456 456384 4S0633 4S35S1 465532 46: 473708 474672 476310 480928 494 494754 494945 497159 497290 491 1.000 lira kazananlar: Son dört rakamı (1792 4172 i 5788 6055 9105 9966) 200 lira kazananlar: Son üç rakamı (038 109 373 786 852 875) 80 lira kazananlar: Son iki rakamı (14 31 97) 40 lira kazananlar: Son rakamı (0, 6) îkramiyeler nerelere çıktı?: 3.000.000 lira büyük ikramive 300.000 lira kazanan biletler Ist bul'da, 100.000 lira ikramiye sanan biletler Ankara. î*t>r,l Izmir ve Tarsus'da satılmıştır, aS6508 005114 006 022172 024 026770 02S 043911 044 053108 053 058497 061 065977 069 085953 086 106088 106 111697 112 121039 123 130570 135 140716 142 155668 162 165918 167 175394 176 185539 185 188611 1S8 201505 204 221548 Üzerinde duruh (Bastarafı i. Sayfa banm saksılar arasma yerlesti miş bulunması ve Basdemir'in banna rağmen polis'in askeri ı kamlardan meaelâ istihkâm tu yından bir dedektör istememesi Oysa istihkâm uzmanlannm 20 kikada olav yerine gelebilecek ve hassas âletlerle bombanın y ni tâyin edip, derhal imha yol gıdebilecekleri bildirilmektediı Yine olaya tanık olanlar sadu na konulan saatli bomba için eı tahribat yapacak bir ver seoiMi ve zaten bombanın kuvvetli d madığını cövlemektedir)er Geı ten sabotörler, bombavı «adırvs vanında bir tarafı beton. bir tan fîa gübre torbaları bulunan bir re 5'erlestirmiş. ayrıca kova i koymuştur. Uzmanlar sabotai panlann insafh mı davrandıkla da. vnksa sadece ihtar mahiyeti mi bövle işe giriştiklerinde m reddittirler. Vıne uzmanlann üzerinde ( dukları diğer iki önemli nokta dan biri camide bomba ihbarı ld halde polisin tahliyeyi | ; ™ ~ * . * i . ve durumu "im hıldırerpk cemaati sükunete d, pf 'ieı. ıkincisi ise Emniyet Mi Junun Ankara"* eidip olavdan kaç saat önce Izmire döndüsüH Hülâsa tanıkların ve uzmanl kanaatine göre, ortada bir ta soru isaretleri vardır ve bu işa ler cevap beklemektedir. Karakola baskın Gcnç ülke Başbakan Demırel'e göre, Türtcıyenın nufusunun yüzcfe 42'sı 15 ve daha asağı yaşlardadır Bu ülke, gençlerın çoğua'.ukta o!duSu bir ülkedır, ve bu gençlerı eğıten öğretmenler Amerıkava karşı oldukları takdirde. yarının kuşağının Amerıkadan nefret edeceğı gayet tabndır. Onun ıçın, probleme çok geç kalmadan bır çözüm yolu aranma'ıctır. Işe, Amerıkan askerl kolonısı ile başlanmahdır. İlk yapılacak şey, Türkıyedekı Amerikan askerlerinin sayısını en kısa zamanda azaltmaktır. (Pentaçon'un bu askerlerin lüzumlu olduğn iddiasına rağ tnen). Aynı zamanda. Amerıkadan çok NATO'ya önem vermek de salık verılebılır Çünkü Amenfcanın dostlugu piderek daha can sıkıcı bır nıteliğe bürünmektedir. Bunun büvüklügü ve gücü Amerıkdya karşı duyulan antlpatiyı arttırır Akılh yol. hürmeti arttırmak. antıpatıyı de ataltmaktır Eger. Amerika h e men bu yola girmezse, bugün kolaylıkla kontrol edilebilecek olan durum, yarın tehlikeli bir jekı'de patlavıcı hal alabilir. Internationa» Herald Tribune lokantaya giren bir yofcu ofobüsü tlçede olayı duyan 500 kişilik bir grup, pollsleri protesto iç:n Hükümet Konağı önünde toplanmıştır. Savcı Kahraman Kaya ve tlçe Jandarma Komutanmın tesEnformasyon kin edici konuşmalarına rağmen halk, landarma çemberini yararak Müdürlüğü Hükümet Konagı içindeki Emnihastahaneye kaldınlmıstır. îleride Bakanlık haline eetirilme^ı düşünülen. Başbnkanlıja Tümen Komutanlığmdan gelen baglı Enformasyon Genel Müyardımdan sonra yatısan oiaya dürlüâü de M t.T. gibı çahsmakSavcı Kahraman Kava elkoymuş ta, vurd ıçi v e vurd dısı have sorusturmaya başlamıştır. Savberler burada titizlikle değercı. «Bir gönül macerasının oîava lendirilmektedir. sebep oldugunu ve adı geçen polislerle Sarıkamışlı gençlerin gaEnformasyon Müdürlüsü vurd çinemediklerini» söylemiştir. dışmdaki Rİ7İİ ve normal yayet Âmirliğini basmıstır. Bir any.n vapan radvolann yavınları<i* yağma yertne dönen, kapı ve n antnda tesbit ederek, Bnemll pencereleri kınlan Âmirlik binar bulduklan hususlan Basbakanlık Müsteşan aracılıŞı ile Bas smda linç edileceklerini anlıvan iki polis, kendilerini camdan aşa>akan'a iletmektedir. BilinciiSi ğı atarak civardaki 9 Tümen Kogıhi Enformasyon Genel Miidürmutanlığına sığınmak istemişlerlıijüne bir tâyin vapılmamıstır dir. Ancak halk taralından yakaGpnel Müdürlük gör»vini Başlanarak, her iki oolis linç edilirbakanlık Mü'tesarı Muniı Foik cesine dövülmüş ve koma halinde Ozansoy vürütmektedir. Sanıkların Halen polisin nezareti altında bulanan sahotaj ve kundak olayı sanıklan olan Osman Başdemir 1339 Gediz dojumlu, assubay iketı ordudan kovnlan, halen Gülte >ede bakkallık vapan ve homünistlik guçundan 6 yıla mahkum bir sabıkalıdır. Türkive Komünizmle Müradele Derneğini tnındaklamaK istiyen Şükrü Kurt ise 1931 Buhraristan dotumlu ve memleketimiz alevhine casusluk vap maktan B ^ıl î ava mahkum bir casustur. Diğer iki sanıktan tsmet Kuruluş i?te 194» nlında Bulgaristandan memleketimirr mitl teci olarak eelmis ve Bulgaris tan hesabına '•asnshıh vapmaktan 1951 vilmda askeri mahkeme tarafından " n l a mahkum s edilmis bit casustur tzmirrte kTPstecilik vanan tstnetin devamlı ikametgâhı EsLişehirdedir. Erol Akdogan isimli «anık da İzmirde formika türcarlıih yapan 1935 Yu'oslavva doinm Indur. F.rnl Akdoran'in sivasî bir mahkumivetine rastlanm«vmıştır. ÜÇ H*PtSHANF ^RKADASI Caansluk ve komünizm pronaeanda>ii suclarır *in muhtelif ce7alara >iüküm riven O«man Başdemir Sükrii Kurt »e t«met Knrulns ppTalarını Nrv sehir ce«»v1ndr birlitrtp çek mi«'("rtWr Alınan bil«r1»e eftT üç hüktimlt) bursda tanısmıs ve arkadaa otmujlardır. İznıir olaylan tzmir olavtan üzerinde de kasaca durmak isterim. Gazetelerin verdiği haberlerden. suçu itiraf edenler arasında sabıkalı bir komünistle bir rasusun bulundueu, itirafta bulunan kimselerden birinin avni zamanda bir akıl hastasi olduğn anlasılıyor. Böylesine insanbk dısı. növlesine budalaca bir ha j reketi vapmak için zaten akıl hastasi olmak gerekir. > Fakat asıl iirkütiicü olan, çe> i şitli çevrelerden gelpn kızıstır I malarla. Türkive'de bir takım | dengesiz kim"«İPre bombalaria | sokaça fırlama hevesini verid bir havanın varatılmış olmasıdır. tzmir olavı nefret edilecek bir olaydır: Bir kısım müslüman Tiirk halkını, bir kısım müsîüman Türk halkına karçı cihada çaçırmak kadar nefret edilecek bir olay... rterermenler Demegini basip tahrin etmek kadar. yabancilan protesto etmcvi, denlze adam atma ölcüsüne »arclıracak 1ca«J^ polislerin 6£rcnd »tlrrtn basıp eencleri dövrrelpri, Sldürmeleri kadar nefrst 3 kişiyi yaraladı ADANA, (a a) Ankara'dan Adana'ya gelmekte olan 42 AE 490 plâkalı otobüs, dün sabah şehrin en işlek Kurtuluş Caddesinde, Rıza Esen'e ait lokantaya girmiştir. Yolculardan Sükrü Erden ve Namık Kemal Şimşek'le lokanta müşterllerinden Ali öden, yaralanmıştır. Soruşturmaya göre. sabahlevin yolun arazöz tarafından sulanması sonunda otobüs, anlden fren yapınca, tekerlekler kaynus ve lokantaya girmlştir. Muhasebe Servisi İçin Şef vejardımcılar Aranmakfadır Ecnebi bir şirketin iştiraki bulunan Şirketimizin MUHASEBE SERVİSİ ŞEFLİĞİNİ deruhte edecek İnRilizce bilen asgari 5 sene Ticarf ve Sınaî muhaFebede iş teerübesi olan bir eleman Ue MUHASEBE YARDTMdLARI aranmaktadır. İlgilenenlerin tahsil ve tecrübe durumlarmı hâvi yazılannı P. K. HAL 9 Eminönü. / İSTANBUL adresine göndermeleri riea olunur. Cumhuıiyat ' 9563 (Bastarafı Spor sayfasında) Ercan, Birol. Fuat, Yaşar. Nedim, Levent Ümran MOLNAR: «TAKIM DÖRT KUPAYI HAZJIEDEMEDİ1 Fenerbahçe teknik direktörü Mol nar, yenilgi ile ilgili olarak, «Bizim takım dört kııpnyı hazmedttne dlğl icin höyle farklı bir şekilde 'yenildi» demiştir. Aynca futbolculann büyükîük kompleksi içinde bulunduklarını belirtmis: »Bizim çocuklar kendilerini büyük görürlerken, Hursaspor d* v!»''ik.ıien güzel oynadı. Eğer Ycsübcyazlılar bu yıl hep böyle maçlar çıkarırlarsa, ligde rürnriz yapariar. demiştir BURSA7JI.4R: «İST. SPOR MAÇI DAHA ÇKfİN OLACAK» IsURSA (özel) [ Penerbahçe'yi gü^el bir oyundan jsönra 4 1 m?ğiup eden Bursaıspor ş<ii;re bir bavram havası geMUnfıt«t]r. Khlbe t^brik te1i*raf1ari yajmak'adT. ö t e vandan Btırsaiılar bu hafta îstnnbulsnor'la tstMbui'da omavacaklan maçın Penarbahçe maçmdan daha güç g» i Ceoeftial •fiylemlflsrdir Fenerbahçe Cıımhurıyet Rfşat H.ımit 1H.251 1S2.001 134 001. 118.001 132.001! 16.98 . ] Aziı Fransn Napolyon 24 a7«r knlç«
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog