Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

*f " J O Ç * ***• SAHfFE ALTI 1M8 CUMHURÎT1 BAT1MÜZİGİ ÜZİGİ MONTRKALI) Cumhuriyel EDtLEN 38 KATL1 HOTE1 «LE CHATEAl CHAMPLAİN» 25 MÎLYON DOLARA HAL O L M L Ş T L R Faruk YONEYMA\ 13 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyetten Tokyo'da 1058 odalı 3500 yataklı aHotel \ew OT\VI> nu> nst katındaki lokanta devamlı ve çok javaş şekılde donmektedır. I Turizm Dünyasından Aretha Franklia Kısa Haberler 1e Isviçre Havavollanmn h«T OB beş gunde çıkarmakta oldugu ve yarım mılvon lirajlı «Gazette» Isımli tunst gazetesının son savısı Tiırkıve'ye tahsıs edılmıştır Swıssaır uçaklanle se^ahat edenlere dağıtılmakta olan ve uç lısandakı bu galetede onıkı sahıfenın tumu bol resımlı olarak Turtaye'. nın butun tunstık konulannı işlemekte. değışık bılmecelerls Turkjye'vı tanıtmaktadır. k Alp dağlan Içm çeşıtlı müellıfler «Avrupa'nın oyun sahası» tâbınnı kullanmışlardır Halen dunyada «Alpınıst» dı>e isımlendırılen dagcılann adedı 100 000 den fazladır tşte bu dağlara tırmanma meralu olan ları turizm pazarlarının muşterılerı arasında değerlendıren Norveç tsvıçre Avustuna gıbı memleketler oze) turlar tertıplemeye önemlı bır yer svırmışlardır Norveç ın dag turıstlerınin 1967 deki yekunu 35 000 nın üstündedır Olel mlmarisinde ihtilâl!. Hava yolu ile çok buyuk tunst gruplannı şehırler kıtalararası taşımak artık bır problem olmaktan çıkmıştır Bu durum karjısında buvuk otel ler yapılması hızlanmıştır Yukarıda gorulen bırkaç numune bu yenı hamlenın netıcelerıdır Yapılan hesaplar otel ınşaatında en buyuk masral parçasının arsa ucretı olduğunu gostermektedır Işte bu goruş de hesaba katılınca upuzun ve korkunç buyuklukte jeru otel bınalan ortaya çıkmaktadır • (Kanadadakı oten 38 katlı, 25 mılyon dolara malolmuştur 2500 ya takhdır Montreal şehrındedır • (Tok>odakı oteD 1058 odalı 3500 jataklı en ust katındaki restoran mıhverı uzerınde devamlı donmektedır • (Moskovadakı otel) Rusyanın en bu\uk otelıdır «Hotel Russıa» 18 katlı 4000 yataklıdır • (Afnkadakı otel) Afrıkada «Kuala Lumr>ur>dakı bu otel 19 kath 2000 vataklıdır En ust katuı dakı gece kulubuiun çatısı elektrıkle açılıp kapanmaktadır Reislcumhur Hazretleri Mıllet mekteplerınden mezun olanlaa (Esas teşkılât kanunundan) bırer nusha hedıye edeceklerını \aadet mışlerdı Bunlar gayet guzel kırmızı bır kapla cıltlenmış olarak dun vılajete gonderümıştır Ya kmda bunlar tnrenle dafıtılacak tır Kıtabın başmda şu satırlar yazılıdır (Mıllet mekteplerınden çıkan .. efendıye tarafımdan hedı\edır. Mustafa Kemal) Bunun altında Gazı Hazretleri nın başı açık bır resmı ve res mın altında (Gazı Hazretleri, Turkrve Reısıcumhuru Ve mıllet mekteplerı baş muallımı) ıbaresı ve Gazınm gençlığe soyledıklen hıtabe yer almaktadır Gazinin hediyesi yenmeğe çalışacagını» «Öyleml«> tır Nutlnı şu cumle ile bıtirmi«>tır Hayatta faahyet ve hareket yapacak ve istıhsalde kuvrvetll Smıller olacak insanlar yetıştıreceğız» LAHEY, 12 (a a) Konferann toplanmaya davet eden altı devlet delegelennın dunku taplantısında konuşurken Fransız Malıve Nazırı M Cheron u tahkır ettığı ıddıa edılen Ingılız Malıye Nâzırı Snorden, bugun tekrar goruşlennde v* sozlerınde ısrar etmekle beraber M Cheron ıle arasında çıkan olay dan pek muteessır olduğunu soylemıştır Bır taraftan da Ingılu Başvekıli M Makdonaldden kend'sıne gelen bır telgrafta M Snov den e nokta i nazanndat ısrar etmesı gerektıği bıldırılmıştir. • Atına dan alman bir habera gore, Yunanıstanm Turkıve Elçısı M Papa azledılerek mahkemeye verılmiştır «Vakıt kuresı» nın kuley» Galata kulesıne konacak «Vakıt kuresı» nin kuleye yerleştirılebılme^ı Içın gereken 4500 lır"1 temın edJmış ve faalıyete geçümiştır. Laheydeki hâdise Sanat mektepleri ANKARA, II ( u ) Dun bğleden sonra Maarıf Vekâletımızde bazı sanat mekteplerı mudür ve muallımleri ve bunlar ıçın Avru pa dan getırılen ıkı yabancı uzmanın katılması ıle bır kongre toplanmış ve Maarıf Vekılı Cemal Husnü bey soyledıği bır nutukta «Okulların ıhtıyaçlan olan meselelerı aralarında goruşerek halletmelerı gerektığını anlatmış Vekaletın de bu ugurda muşkullerl Batı dünyasının en çok spvilen kadın şarkıcısı • Bugun içın Batı Muziği Dunyasmda en çok sevilen ve dmlenen kadın şarkıcı sııohesız Aretha Franklın'dır «Soul Kraüçesi» olarak tanman şarkıcı, 12 Ocak 1942 de Amerıkanın Meraphıs şehrinde doğmuştur Asıl adı Aretra Whıte ohıp, altı çocuklu bır aıleye mensuptur. Babası, Amerıka'nm en meshur dınî korosu olan «New Bethel Eaptist» m Başkanı olduğundan, Aretha'nın rruzık lıayatı 10 yaşında babasınm korosuna gırmekle taşlamış ve şarkıcı uzun muddet bu koroda kalnııştır ^| Bu devırlerde Mahaıla Jack lon un Aretha uzerınde genış bır etkısı olmustur 18 yaşında kuluplerde şarkı so\leme>e başlamış ve kısa zamanda erıştığı başarıdan dola\ı Columbıa plak î rketı kendısıyle 7 senelık bır kontrat ımzalamıştır Bu zaman zarfında Soul muzığını benım«e\ en dığer şarkıcı ve gruplarla tema«ları olmuş ve teknığıni llerletmıştır. Aretha Franklin tstanbul Ankara yolunda bir sayfiye Esentepe Almanya 4 DM (Mark) 1 Dolardır Ana yollarda sarı tabelalar uzerıne sı jahla jazılmış şehır veya ka«aba adları gorunce va«ıta!ar sur atle rını S0 km \e duşurmelıdırler Sehırler geçılınce sur at şerıtlenne gore serbestçe gıdılır Ana \ollarda sağa ve\a »ola geçışler çok onceden ışıkla arkada kılere haber verılmelidir Ani fcarariar çok defa 61>jn dernek tır Bılhassa trafık kaıdelen ko nusunda Almanlar haKİı olarak aîfetmezier Trafık poliM ceıa \azma\a gelınce ıtıraz boşunadır ?ıra ıtıraz ettıkçe ceza bedelmı arttırır Yol bovlarındakı lokanta ve oteller sehırlere kı\a sen ucuzdur Lokanta ve Otellerde kuçuk hızmet vapanlara bah";!"! \ e n h r Berber ve taksı şoforlerı bu bahsı<;ı boklerler Yemek ucretlen 2 5010 00 DM araiındadır ve saatlerı ı^e 12 0015 00 ılâ 18 00 den ıtıbarendır Gunev Alman\a Frankfurt ıle Munıch arası \emek saatierı 12 00 14 00 ve 18 00 den ı«ıha rendır Bu bolgede havat daha pahalıdır Tek kısıhk bır oda 18 DM dan asağıva zor bulunur Almanvada umumıyetle bıra içıhr Rhıne, Mo'elle, Baden, Pfaİ7, Wurttemberg sarapları nefıstır Frankısche Bovbeutel ueıne Frankfurter Ap{elweın en me<;hurlandır Sert ıçkı olarak Kırch ve Snapp ıçılır Almanvada tren ve otobus yolculu Su hem ucuz hem de 7evklıdır Tu\alet ısımlen değı^ıkfır «V bort», «Herrn», «Manner» «Fur Ihn» «Fur Sıe» gıbı çeşıtlı isımlor kullanırlar Bu kez ısmını jenı duyurmaya başlamıs çok şırın bır turistık \erden soz edeceğız Her gun bınlerce kışı çamlıklarl» dolu bu çok guzeA \erın kıvısmdan otomobıllerle, otobuslerle geçıp dururlar, bu geçen ınsanlara ve hatta bu yolun her gunku yolcuları şoforlere bıle sor=anız sıze, Esentepe vı bılmedıklerını sovlı>eceklerdır Esen*epe, Istanbul Ankara asfaltının uzerındekı Bolu nun ılçesı Gerede dedır îstanbul dan 141 Ankara dan 310 uncu kılometre er arasında bulunan Gerede \e ku<;bakışı bakan bu tepemn e'kı ısmı «Ramazan Dede« dır Ataturk 1933 jılında buraia gıtmış, pek se\mış, bagrını çam kokuları ıle dolu rurgarlara verdıkten «onra. Hılson Pıckett KISA HABERLER # 0 Soul şarkıcısı VVılson Plc kett'ın doldurdufeu son plâk «She's Lookıng Good» adını tasıvor. «The Letter. ve «Crv Lıke a Babv» ıle tanıdığımız «Boxtop5» top^luğu «Choo Choo Traın» adlı parçalan ıle tekrar lıttelere gırdıler Son Almanva tnrnesını bııyük bır başarı ıle bıtıren Jimı Hendrıt bu arada «One Raınv YVısh» ve «Lp from the skıes» adlı ıkı yeni parça doldurdu. Memleketımızde çok sevılen Adamo nun son plâğı «Le Ruısseau de mon enfance» Fransa hstelerınde suratle bır numaraia \ak,'aşı\or Bee Gees Toplulugunun dağılacagına daır soylentıler, Almanva da gençler arasında havret ve uzuntu ıle karsılandı, fakat sonunda ha berın asılsız oldugu anlasıldı. Trerreloe» un son plağı «Helu'e, Helule atfını tasıvor 0 0 tr Pan Amerıcan Havavollan 1969 da seferlere başlamak utere 600 mıhon dolara 25 tane Boeıng 747 super jet uçak sıparışi vermiştır. Bu uçaklar Aretha Frankhn'ın altın dev366 yolcu taşıyacaklardır n 1967 Martında Atlantıc plâk k Bütün dunyada yolcu trafıgm de onemlı artışlar olmaktapricetnıe grctnesi ıle bajlar Bu dır Bu hareketı sağlayaru hıç sırkette doldurduğu ılk plâk oşuphesız kı, ulaştırma vasıtalan «I N'e\er Loved A Man The larının gun geçtıkçe artan • Vy 1 Lo\e Tou» 4 mılyon satVa teknık mukemmeUyeti ve bumış ve Aretha nın ısmını butun na bağlı gezme ımkanlannın dunjaya dujurmuştur kolaylaşmasıcUr Bu ıtış kara, 1967 68 devresıncîe ıse peşpehava ve deniz vasıtalannda se doldurtfugu «Naturel V o V sur at lhtıyacım mumkun man», «Respect», «Save Me», mertebe her seferde daha faz«Satısfactıon», «Chaın of Fools», la yolcu taşıma çarelennı hız«Sneet Sweet Babv», «Thınk» landırmaktadır Sesten hızlı gıbı plakların hepsı de bırkaç (supersonık), her sefennde mılyonun u^tunde satmıs, «Res500800 yolcu taşıyacak Hava pect» ad'ı «arkı Bıllboard mecOtobuslen gıbı yenılıklenn muası tarafından 1967 nın en ıyı lmalatı da sur'atlenmektedır sarkısı seçılmış ve butun bun Ancak mesele sadece naklıje lar Aretha Franklm'l gunumu Ile hallolmamakta bunlara run en sevılen şarkıcısı halıne bağlı yan problemler de yenl getırmıştır Son zamanlarda sezorlamalara ıhtıyaç gostersını kavbettığıne daır çıkarılan mektedır Yolcu kesafetın n dedıkodular bırer lâftan ılerı gıdoğurduğu en onemlı probdememış \e en son doldurduğu lem olan rezervasyon konusu «Thınk» adlı plâk, bu cîedıkoduI n u n da sur'atıne dayanmak lara bır cevap olmuştur tadır Bu derdın imdadına da Kısa zamanda erıştıgı şohret IBM elektronik be>ın yetışeve servete rağmen mutevazı kal I b ı l m e k t e d ı r Hollânda HavamaM bılen Aretha, ozel h a \ a yolları 10 mılyon dolara Ams tında boş vakıtlerını go.'f o\ terdam «Schıphol» meydanınamak ve açık denız bahkçılığı I n a 21 şehırden sanıyesı sanlıle değerlendırmektedır Beğenyesıne rezervasyonlan otomadığı şarkıcı ve gruplar Four tık japabılecek bır elektronık Tops, Young Ra^cals, Cılla I beyın servısi kurmuştur Black Otıs Reddıng ve Bıllıe Holhdav dır İJnlu aktorun kizlan Roma «okaklarmda: Pamela (14 yajulda), Beverlr (16 yaşında), Sherri (12 yaşında). Avrupalılar Sidney Poitier ve kızlarına büyük ilgi gösterdi Espnt^pe den Gerede ye bakış «Guzel ver burası Esentepe» demı^tır Esentepe M kampçıhk turızmı \apan ^erh \» vabancı tu'ı^tler çok ı\ı tanırlar Burada >azı umursamadan ka\naklarmdan buz gıbı sularıntfan ıçe ıçe tertemız çam la\anta \e kekık kokulu havasını cığerlerıne doldura doldura gunlerını erıtır'er, vılların vor • gunluklarını g e m e ıtnerırler 1 Kampıng sahalarında neş eh gruplar toplaşırlar Şarkılarla akordeonlarla mehtaplı akçamlarda bugu altındakı ova\ı se\rede se\rede Ay'ı adeta ellerıvle okşarcasına gecelerı devırıverırler Hepımızın sıcaktan kavrulduğu gunlerde, uyujamadığı gecelerde Esentepe bır ru>arfır Esentepe nın Koroğlu şenhklerı ısmı verılen bır de festıvalı vardır Her Mİm 21 Temmuzunda cıvar ıllerden gelen folklor ekıplerının de katılmaları jle \apılan festıval çok renklı olur Kıralık çadırlar da vardır burada Esentepe'nın Marmara denızının kuçuk bır modeh ha\uzunun kenanndaki lokantada nefıs \e ucuz \emek mumkundur Ankara Îstanbul jolundan geçeceksınız ve şımdıye kao*ar uğramadınızsa Gerede \e gehnce Esentepe \olunu sorunuz, bu jol sızı \»p>enı bır turıs'ık degere goturecektır. Bugün doğduğu ülke Amerikanın bır numaralı yıldızı Bır sıyah olmasma rağmen kazancı beyazla rınkıne eşıt hattâ onlarınkınden daha fazla olan Sidney Poıtıer bır çok unlü aktorü kıskandınyor bi le Oscar'ı aldıgından bu yana ar ka arkaya çevırdığı fılunleri bü yuk sukse yapan zenci aktor San Sebastıan festıvalme davet edıl mış bulunuyor Festıvalın en canlı sıması olan Poıtıer, orada gosteri len son fılmı «For the Love of Ivy» nın galasına da katıldı ve orada bulunanlann süreklı tezahü ratıyle karşılandı Pestıvalde Clau de Rıch le bırlıkte yılın en lyi ak torü seçıldi Festı\alden sonra kızlannın çok gormek lstedıkleri Romaya gıtti Romaya uğramasınm ayn bır sebebı de Marlon Brando ila pek yakında çevıreceği bir fılım hakkında produktbr Gillo Pontecorvo ıle goruşmekti Romada bulunduğu sürece her yerde halk tarafından tanınan I Sydney Poitier Romada Poıtıer Romalılann büyük ranlığını topladı. hay 0 0 DÜVYA LİSTELERİ AMERİKA : ^ Grazın ın the Grass (Hugh Ma>;akela) (5> Ladv Wıllpower (Gary Puckett and Unıon Gap) (3) Stoned Soul Pıcnıc (Fıfth D mensıonl (J) Hurd\ Gurd\ Man (Donovan) (5) The Horse (Chif \obles and Co ) (S) tndıan Lake (Co\\sılls) . Laforet şimdi şansını müzik alanında deniyor S'nema j'ildızı, plaK jıldızı Marıe Laforet, Guney Amerıkalı altı mazısyenden kurulu bır orkestra eşlıgmde onumuzdekı gun lerde on gun uk bır turne ıçın Kanada\a gıdecek, daha sonra da Ispanvaja geçecek Sümerbank Genel Müdürlüğünden 1 Adana Be* i a b r ı k a s ı yardımcı ünlteler tnşaatı, bMnj flat esası ve kapalı zart usulu ıle eksıltmeye k o n u l m u ş t u r 2 tşm keşıf bedelı 4 450 UO0 T L dır 3 Eksıltme Ankara'rta S ü m e r b a n k Genel MudurluSü ek sıltme komısyonunda 20 Agustos 1968 Salı günu saat 15 00 de yapılacaktır 4 hksıltme evrakı Anltara'da Sümerbank Ankara Şube*) Mudurluğunden ve Adana da b u m e r b a n k Adana Şubesınden 300 Lır a mukabıllnde ahnabılır 5 Eksıltmeye gırebılmek ıçın ısteklılerın: A) 147 250 Llrahte geçırltemınatını B) 1968 vılma sıt Tıcare» Odası belgesınl, C) Yeterlık b t lge«ı Bİmak ıçın muracaat dılekçflerl İle bırlıkte vereceklert TL (Bavınrlırlık BakanlıSı ınçaat tp«i«aı ve o n a n m ıhalelerıne Isti'ak vönetmelığı esaslarına gore h a i ı r U n m « olan) İNGİLTERE : (î) Bab\ Come Back (Equals) (5) Mon\ \lon\ (Tomnn James and ShondelK) (J) The >on of Hıckorj Ho.1ler s Tramp (OCSmı'h) (î) I Pretend (Des O Connor) < (5) Yç :te^ria^ has gone (Cupıds In^pıratıon) (S) Mac Arthur Park (Rıcharri Harrı ) a) Bavındırlık Bakanlıgından alınmış (B) grubu en aı 4 450ÜÜ0 TL lık müieahhıtlılı Kdrnesı, b) Çalışma 'a««'lM ve teçhızat bıldlrısl c) Kredl ımkanlarmı ftılrlıren malı durum blldıriM, ç) Teknık per«onel bıldıniı d) Uılekçenin venlış taıhınde elınde bulunan tşleri bil dırır taahhut otldinsl e) boD oes yılda vsptıgı ışlerı gosteren, belgelerını ve eksıl'me «artnamesınrie kavıtlı belge ve evrskır asıllarını veya totokoaılerını ıbraz suretıle SumerOaıılı Cıenel Mudurluğu Yeterlık belge«ı K "mı«vonundan alacakljn veteıiık belgesınl teklıf mektuplan ıle bırlıkte /arfa koymalin lâ/unciır Sahne elbısesının desenınl bızzat kendısı çızdl Bejaz Ipek ten blüz sıvah alpagadan plıselı etek portakal sıyah karışık ipeK bır eşarp Sejahate çıkmadan evvel sekız gun Olympıa sahnesın de pjnde cn saat 14 sarkılık repertuarımn provasını yaptı 6 l s t e k l ı l e r teklıf m e k t u p l a r ı n ı 20 A5u«tos IMbH Saiı EUIIÜ saat 14 0 0 e tt8dar tnakhu? m u k a b ı l ı n d e S ü m e r b a n k Gen»i Ha b e r l e ş m e servıslne vereceklerdır 7 Yeterlık o e l g e « K l r «on m u r a c a a t 18 Ağustos 1S68 Terşem be g u n u saat 12 00've katiardır 8 Telgrafla Tiüracaatlar ve postada vâki gecıkmeler kabul edılmez 9 Yeterlik b e l g e l e r l 17 Ağustos 1968 C u m a r t e s l ç ü n u saat 12 00 de S ü m e r b a n k GeLel M ü d u r l u g u n d e n a l ı n a c d k t ı r 10 B a n k a l«l dtleriıSıne ? » p t ı r m a k t a veya lhaled»n vazgeç FRANSA : (T) Una Canzone (Mıreılle Mathıeu» (Ş) Petıte Fılle de Françoıs Mo^en (Sheıla) /g) A Man Wıthout lo\e (E Humperdmck) (JT) Alouette (Guılles Dreu (S) Coucouroucou Palom» (Nana Mouskourı) (S) Le Ruısseau de mon Enfance (Adamo) mekte tamamen serbesttir (Basın A 10403 22712 9541) SOYADI TASHIHI îstanbul 20 ncı Aslıye Hukuk Hâkımlığının Esas 968'1180 ve 968/1797 savılı kararlanyle ISTIK olan soyadım YUCESOY olarak değıstırıimıstır Hân olunur. Taşar İSTİK Cumhunyet 9550 Marie Laforet, Olympu'da bir prorm GUzel fıl»m vıldızı Mar e Laföret kendısıyle konuşan bır Türk gagetecis'ne, hayran oldugu Ttlrkiyeden tekllf alır&a hlç tareddüt •tmeden mukaevl* UnnLİıvacaSını söylemlstlr.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog