Bugünden 1930'a 5,475,680 adet makaleKatalog


«
»

BIR KOY FIIREIOIYAM Ögretmen ^ ^ *^ ijfcııdL mm Şenliğe gelen 15 öğrenci daha dfin sınır dışı edildi Evrensel Barıs Şenliği Içi» Almanya'nın Stuttgart Üniversitesinden gelen 8 kız ile 7 erkek öğrenci daha dün trenle sınır dışı edilmiştir. Bundan önce sınır dışı edilen Fransız öğrencileri gibi, Almanlar da Emniyet Müdürlüğünde bağınp çağırarak, «Hür memleleketlerde bu gibi davranışlar olmaz» demişlerdir. «TUHAF ŞEVHer yıl yapılması bir gelenek haline gelen ve bütün dünyanın ilgisini üstüne çeken Şenliğe karşı hükümet tarafından gösteriien bu yılki tepki. şehrimizdeki korkonsüler arasında da hayretle kar şılanmıştır. Batı ülkelerinin temsilcileri, genellikle olaylar üzerinde fazla konuşmaktan kaçınmakta, bazıları da Tuhaf ?ey« diyerek, düşüncelerini belirtmektedirler. DAG1TILAN KİTAPÇIK «Evrensel Barış Senliğinin tçyüzü« isimli 32 sayfalık bir kitapçık, şehrimizdeki bazı vatandaşlara postoyla gönderilmektedir. Ki min tarafından yayınlandığı beHrtilmeyen kitapta, Şenliğin komünisüer tarafından düzenlendiği ve sosyalist ülkelerden alınan paralarla yapıldığı ileri sürülmekte. Şenlik düzenleyicilerinin Rusya'ya satılmış olduklan iddia edilmektedir. Sinirlenen Emniyet «Hür davranışlar Alman gençleri, böyle Müdürlüğünde, olmaz» dediler memleketlerde aldı sozu: 7i • • • • * rağmen çocuklarm neç'esine diyecek yok.. Sokaklarda anadan iiryan bebeler, taşların, pisliklerin içinde nej'e ile oynuyorlar. Tuğlalardan evcikler yapıyorlar. Bu ya»tan bashyorlar ev yapmaya, büyüdükleri zaman usuhklan bundan elsa gerek.. B u n • « «Bir öğrencinin güntük gıda?ı 15 kuruşluk ekmek. Dersteydım. bir çocuk bayılır gibi oldu. «öğlen yemek yemedik (jğretmenim» dedi. «Başka yemek yemeyen varsa parmak kaldır1 sın »» «Dokuz çocuk parmağını kaldırdı..» • Okulda 450 öğrenci var. Çocukiar Aydın'a ortaokula yayan Eİdip gelirler. Çoğvı ilkokulu bitirince daha okuyamaz ve derha! çapaya. Bir • artesi nihaayet liseyi bitirdi bu yıl. Ama babast da bitti, mendil serse para atarsın. Üniversiteye gidemeyecek. imtihanı da kazanmıştı fukara. Lâkin para yok.. Işte böyle...» Acarlar köylüleriyle öğle yemeğini bir aşevinde yedik. Çırpındılar ikram edelim riiye. Kara sineklerden de çok utandılar. Oğul gibiydi, yirtnisi otuzu birden konuyordu adamın gözüne, yüzüne.. Olur tabii. Acarlar, bereketli Ege topraklannda Aydın'a bağlı bir köydür. Insanları şirindir... SONRA... Haaa... Acarlar'hlar seçimlerde oylarını Adalet Partisine veriyorlar... S O N üç sabtkalı silâh arayan bir poıisi yaraiadı üç »abıkalı önceki geee Sağ malcılarda silâh araması yapan polis memuru Yüksel Mungan'ı tabanca kabzesi ile alnından yaralayıp kaçmışlardır. Sağmalcılar kadrosunda görevli olan polis Yüksel Mungan, yoida gördüğü sabıkalılardan Maruf Yaşar'ın üzerini aramak istemiştir. Sabıkatının yanında bulunan iki kişi derhal silâhlarını çekerek polise çevirrnişler ve «Onun üzerini arama. Eğer aramağa kalkışırsan kan? rışmayız» diyerek tehdide başmışlardır. Tabancalann karsısında duraklıyan polis. «Silâbları nın bırakın» derken Maruf Yaşar tabancasının kabzesi ile memurun alnına vurmuştur. Silâhh üç kilşt, polisi yaraladıktan sonra kaçmışlardır. ÎBMSIL BALO Şehlr Operası Müdürü Zihni Tiryakioğlu. dün düzenlediği basın loplantiiinda. 196869 sezonuna Franz Lehar'm •Tebessümler Diyarı» operetlyle ba^lanacağını söylemiştir. Prömierde, Opera binasında sanatçüarın da katılacakları ve sabaha kadar sürecek bir balo yapılacapnı da belirten Tiryakioğlu, balonun Çocuk Dostlan Derncği ile ortaklaşa düzenleneceğini sözlerine eklemt;tir. Fotoğrafta, Zihni Tiryakioğlu ile yoneüci ve sanatçılar görülüyor. IMiıııııiHiıımiHiıııııııııniMimııııııııııııııııımıııııııııııııııııımıııııııııııııııııııııııııııuıııııııııııııııııııiııııir Bu dünya, Sultan Süleyman'a da kalmadı Blz ilkokul öğretmenleri blr tek okuma olanafuıa Eğitim Enstitülerinde kavusmaktayız. Eğitim Enstitülerl 1967 yılına kadar meslek ve toplum yarmrın» olumlu ve yapıcı yenilikleriyle yetiştirdiği öğretmenlerin bu topluma hizmeti Inkir kabul etınez bir gerçektir. 30 yaşım bitirmiş, meslekte basanlı Hkokul öğTetmenlerine dı&arıdan Pedagoji Bölümünü bitirme hakkının tanınm&sı da çok yerinde »e yararlı bir karardı. 1968 yılında bu hakkm ilkokul öğTetmenlerinin tlinden alınması, hemen bunun akabinde Eğitim Enstitülerinin Pedagoji (Eğitim) bölümfl yatılı öğrenci kontenjanının azaltılması, 1967 den bu yana Pedagoji Bölümünü dışarıdan bitirenlerin diplomalaruun Milli EğUimİp hiç bir k.aflen}cainde deferlendirilmemesi torpilliler hariç bn bölümlerin budanmmsı mânasına gelmektedir. İlköğrettm mfifettisliği, öğretmen okullannda roeılek dersleri öğretmenliği, rehber öğretmenlik, olnıma yazma taburlarında eğitim şefliği, bölge okulu müdürlükleri v.s. gibi. Müesseseler var oldukça pedagojik formasyona sahip kisilere de ihtiyaç olmıyacağım sanmak en hafifinden sanısızlık olur. tllerde Millî Eğitimin üst kademesinde bulunanların çognnluğiı bu böliira mezunu olduklan gibi: Bakanlığimızın üst kademelerinde köşe baalannı tutanlarm da çoğunluğu pfdagoji bölürnö mezunudurUr. Eğer gelecekte rnakam endisesi duyuyorlarsa löyliyelim: «Bu dünya Sultan Süleymana da kalmadı» derler. cumhuriyete Sosyal Adalet = MERtÇİ YIJZEREK GEÇEN VE YURDUMUZA tLTİCA EDEN HASAN Istakoı ovıno çıkan bir \bahkadam öldü Çetin özhan isminde 25 yajında bir bahkadam, dün Bostancı açıklarında avlandığı sırada kanlar içinde su üstüne çıkmış, hastaneye götürülürken de ölmüîtür. Özhan'ın yanında bulunan kardeşi ve üç arkadaşı. olayın oksijen mas kesınin patlamasından ileri geldığini söylemişlerse de ilgililer, dinamıt patlaması uıeıınde durmaktadır. NASIL OLDU? Özhan; beraberinde kardeji Tur han ile arkadaşları Selâhaıtin, Şeref ve Orhan olduğu halde dün öğle üzeri Bostancı Mendireğinin 100 metre kadar açığında istakoz ayına çıkmıştır. Bahkadam Çetin Özhan; ikinci dahşından 5 dakika sonra birdenbire su üstünde yaralı bir halde görünmüş, bunun üzerine arkadaşları, kendisini hemen sandala alıp bir taksiyle hastaneye götürmek istemişlerdir. Fakat Özhan, biraz sonra yolda ölmuştür. İlgililer, bunun oksijen maskesinin patlamasından çok, gencin dinamit kullanmağa kalkmasına bağlamıçlarsa da arkadaşları, maskenin basınca dayanamayarak patldığı şeklindeki ifadelerinde israr etmişlerdir. IMRALI'DAN KAÇAN BİR MAHKÜM SANDALDA UYURKEN YAKALANDI Hırsızlık ve korsanlık suçundan 16 yıla mahkum olan ve cezasını İmralı cezaevinde çekerken 5 By onee bir arkadaşı, jle kaçan Ali Aydın öncek! gece orIKap%na0ft bir sandalın içinde yakalanmış'ur. tmralıdan bir sandalla kaçan ve üç gün uç gece denizde kaldıktan sonra Çanakkale sahillerine çıktığını söyliyen Ali Aydın, «Kısmet bu kadarmış. "Mümle savaşıp karaya çıktıktan sona ancak be; ay rezebildim. Beraber kaçtığimız ar kadasım Sedatın nerede olduğunu bilmiyorum» demiştir. Imralıdan kaçtıktan sonra yentden korsanlığa başhyan ve dina ' Blr öfretmen i Sıtma savaş i memarları E S 2 S S E 5 S S S 5 = S S S 5 Ş = E = ~ = H E E S = S E ŞJ S E E E tlân ediyoruz; Türkiye Sıtma Savaş Teşkilâtı memur ve mensupları imdat lstiyor. Kurtancı bekliyor. 6000 e yakın personel bu y a n aç y a n tok hiçbir insan haKlarından faydalanmaksuın katılaştınlmış ve dondurulmuş ücret sistemiyle köy köy bir ayın 26 gü nünü durmadan dinlenmeden en ücra köy ve kentlere dağ dere tepe demeden tatil re bayram tanımadan Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti bünyesinde sıtma savaşı if'n çalışmaktadır. Bugün Türkiyede 6000 sıtmacıdan 5500 ü yarınından emin değil c.,r. Esaslı bir istikbal endişesi içersinde bulunmaktadırlar. Çünkii hiçbir kanuni hakka sahip değlllerdir. tstikballeri çorap ipliği ile bağlıdır. Ücretlidirler. Kadrol a n dondurulmuştur. 3 yıllık hizmetli ile 15 yıllık hizmetli 300 lira gibi gülünç bir ücretle aynı şekilde çalıştınlmakta ve aynı pa rayı almaktadırlar. Sizlere hitap ediyoruz ve somyoruz: Sayın ilgililer yok mudur burur bir devası. Evet Türkiyede bugün için sıtma denilen bu afetin Irikü kazınmıştır. Kazınmış ama bu 6000 kişiliK bir sıtma ordusunun 42 yıllık aktif şekilde çalışması ve savaşı neticesinde kazanılr.nştır. Bunu bilmiyen var mıdır? İsmi mahfuz Trafik katliâmı! Trafik kazalannın önlenmesi 1 çin alınacak tedblrler hakkmda tavsiyem: 1 Oy avcılığından vazgeçmek 2 Traiik seyyar mahkemeleri nin derhal faaliyete geçirilmesi 3 Trafik kaide ve işaretlerine riayet etmiyen sürücünün iki tebligattan sonra ehliyetinin ipLali 4 Araç hapisanelerinin tesiıi (Bu madde patronlaı trafik teşkilâtı gibi şoförlerinin kontrolü nü sağlıyacakt'r. Trafik mahkemeleri tarafından bir araom bir ay hapsedildiğini tasavvur edersek patronlar için işin ciddiyetiai anlıyabiliriz») Aksi halde crafik katlıamla:ı devam eder gider. Avten Erinç Demirevler 26/3 ERURUM Ben Çanakkale Sahil Sağlık Merkezi 400 lira kadro aylığının üç üst derecesi 600 lira maasU 3017 sayılı ka. 78. mad. uyannca Adana Merkez ' Tabipliğinde kâtip olarak çalışmaktayım. Kefaletli memurum. Terfi süremi 3/10/1967 de doldurdum. Terfimin saglanması için Sa£hk Bakanlıgının sırasiyle her kademesine müracaat ettim ve bu taleplerimi te<c rarladığım halde halen terfiim va pılmadı. Sayın S. Sosyal ve Yardım Bakanı sayın Dr. Vedat Ali Özkan'a sesleniyorum: Memleketimiz kanunlanna göre mahkeme karan ile hüküm giymiyen memurlann terfüeri engellenemez, kayıt olup aynı zamanda 1961 Anayasası » 1î 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu memurlann haklannın verilmesine âmir bulunmaktadır. | Yunanistan'dan kaçan aramaktayım | iki kardeş Türk, Türkiye'ye sığındı Yunanlılann Batı Trakya'da yaptıklan zulme dayanamayıp Meriç nehrin: yüzerek Türkiyeye iltica eden Hasan ve Yakup adında iki kardeş, dı;n şehrimize gelmiş ve siyasi polise teslim olmuşlardır. Gümülcinenin Yassı koyünden o lar 18 ve 20 yasmdaki kardeşler, oKöyde odunculuk yapıyorduk. Yunanlılar son zamanlarda bunu da vaptırmadılar T'j kiyeye iltica etmeye karar verdik. ' riç nehrini yüzerek geçtik ve blr kamvonla tstanhula çeldik. Artık <eri dönmiyeceğiz. Her halde bizf ADANA, (Cumhuriyet Bürosu) vatanımızdan geri göndermezler» Şakirpaşa mahallesinde üç demişlerdir. kişinin öldürülmesi olayında Polisin, muhafaza altına aldığı başrolü oynadıkları iddia edilen kardeş için, gerekli aorustur«Biberi» tarikatı mensuplarından Mustafa Çakır ile Mevlut ma açılmıştır. Eke, dün de yakalanamamışlardır. turriıa devam etmektedlr» tir. lığı yapıp yapmadığını araştıran polis, «Açamadığtn evin kapılarını armak için dinamit kullandığıni lahmffl »tiiyorpz. T»uttUiHçin ^ mit çalıp satan sanığın ev mrsız Biberi'ler, lâikliğe aykırı davranıştan yargılanacak Çefcfsı 3540 llradan tanzitn sattşı yapılıyor Istanbul'da odun narhının uygulanması konusunda yapılan hazırlıklar ilerlemektedir. Karışık bir çekl odunun 45, meşenin 50 liradan satüması yolundaki istegi Belediye kabul etmemektedir. İstanbul Belediye Başkanı Dr. Fahri Atabey, Belediyenin odun tanzirn satışı için kararlı oldugunu açıklamıs, Orman îdaresi ile 25 bin ton odun anlaşması yapıldığını belirterek sunlan söylemiştir: «Belediyece çekisi 3540 liradan tanzim satuı yapmatı karannı almıs bulunuyoruz. $ehrin bütün semtlerinde halkın ayağına tanzim satısı yolu ile odun gtitüreceğiz. Eğer onlar narha uyarak aatts Taparlarsa tanzim •atısına Iflzum kalmaz, sehirde kalorifer ve kok kömürfl yakıldığı gözönünde ttıtuluyorsa, 25 bin ton odun, ratandaf ibtiyacını faz lasıyls kar^üar. Bu konuda da hiçbir endiseve lüzum yoktur.» «Linda'nın macerası» yüzünden poliste sabahladı Sarışın. mavi gözlü kıt herr.en her gece anne ve Djoasmın kahvelerıni içtikten sonra yatağa gırerek derın uykuya clalmalarını beklerdı... Bundan s.onra da yavaşça hizmetçı kızın 0*1» kapısını açıp ıçerı gırer ve ınce parmaklarını dudaklarına gritürerek «Sus» derdı. Biraz beraber oturduktan sonra da açık pencereyi örten tülün arkasından bah çeye süzülüp kaybolur.ivı saatlerce. Hizmetçi kız, hep beklerdi kendini korku ıçinie Bu hep böyle devam ederdi hep. POLtSLER Ancak, günün birınde poliîier eve gelince hizmetçi kız şaşırdı. Acaba küçük hanım bir kabahat mı yaptı? diye düşün'iü. Kaıakol poiısi. kızm ehnı tuttu. «l'ürü bakalım karakola» dedı. Şaşkınlığı daha da arttı Şebinkarahısarlı Gülderenm «Ne yap tım?» diyecek oldu pulıse, dınletemedı. Karakoldan ı^erı gırdiğı zaman olayı jğrendi: Hırsızlık yapmıştıl. lti yasındaki Gülderenın gözlerı doldu. «NO!. NO!. GÜLDERE.N» Gülderen fakır bir aılenın güzel kızı idi. Çahşmak zoruniuğundaydı baba ve dnnesı gibi. Etiler Nısbeti caddesınrte oturan Amerikah Mühendıs liarry Wallache Wilis'in yanına ln/.metçi olarak gırmıştı. Harry'in 16 yaşındakı kızı Lında ile çok samımî arkadaş olmuştu anıma günün birınde çok sevdığı Lınuanın.. yüzünden korkanç Lır üava ga yiyeceğını de hıç aklına (jetirmemıştı. Karakola acılüıülmüştü. Bu yol belki de cezaevl nin kapısına dayanacaKtı Kokai o bu kara düşüncelere daldığ: bir sırada, durumu öğrener Linda da saçlarını uçurarak ka rakoldan ıçeri gırmekte gecık medi. Gülderenin vaşlı gözleri bir süre Lında'nın mjvı gözleri n P dikildi... Çok seyJer söyJü yordu bu bakışlar. ijinda 6nc« polıslere sonra da babasıııa «No No!. Gülderen» dıye valvnrdı Babasına durumu anattı: «Onur kabahatı yok> dedı. Emnıyft Müdurlugu nezaret hanesinde «Benim kabahatirr yok» dıyerek ağlayan (riildpıer ıçın hırsızlık masası ıletektıflerı • Yazık bu kızı hırsıı diye bura ya gönderdiler. Anlattıcına gön evin kızı olan Linda. arkada; larına hediye verroek için baba sının birkaç kalemını ve birkaı paket de sigarasını alıp Gülde renin yatağı altına saklamıç. demişler. Böylece geceyi polis nezaret hanesinde geçiren 16 vaşındak kız, nihayet «suçsuz» olduğu an laşılarak serbest bırakılmıştır Memurlar da istifade etsin! Heybeliada'da Milliemlâk'ın »partmanlsn vardır. Bunlar Bahriye subay ve assubaylarma lojman olarak verilmiştir. Subay ve assubaylanmıza göre her bakımdan mağdur duru'nda bulunan, Adanın özel şartlan altında ezilen memur ve sivil ö§retmenlerin de, bu Milll Emlâk'ın olan apartmanlardan istifade etmelerini alâkalı makamlar düşünemezler mi? Her geçen ay daha çok bunalım gpçiren bir Adalı diği cevapta: Mustafa Sezgünü ne reye verdikse huzursuzluk yarattı, teşkilâtta ona gbrev vermik bahis konusu degildir. Genel Müdürlük maaşımı verdikten sonra kendisinin memur olduğunu ve Genel Müdürlük camiası milletin kamu hakkı bulunduğunu unutmaktadır. Terfi süresi dolanlara kadro vermeyip; daha 2,5 yılı olana kadro verdiğine göre, sosyal adalet bunun neresinde, ben de sosyal adaleti aramaktayım. Mustafa SEZGÜN | Sayın Bakanım: Hudut ve Sa | hiller Sağlık Genel Müdürlüğü *a tı devletlerini yanıltmaktadır. Ki | şiye özel olarak takdimen sundugum mektubuma; Genel Müdür | lük İçel ValiliŞi aracılığı ile ver îhracatı geliştirmek için 25 Ticaret Müşavir ve Ataşesi inceleme yapıyor öteyandan, halen cezaevi'nde tutuklu bulunan Ese Çakır. Salim Emrecan ve Serdar Torun haklarında ayrıca «Lâikliğe aykırı davranış.tan oturu dâva açılacağı bildirilmektedir. E E E = = Çeşitli yabancı ülkelere atanan 25 ticaret müşaviri ve ataşesi, «ihracatımızın geliştirilmesi» konusunda etüdler yapmak ve gerekIi temaslarda bulunmak üzere yurt içinde bir inceleme gezisine çıkmıştır. 13 Ağustos C. Evvel 18 tf> 5 V. V î II C 3 13 [ J05 12.29 16.10 19.11 20.54 3.14 953 503 8.57 12.00 1.43 7,59 3 S îkinci Üniversite için 500 milyon lira veriliyor îstanbul Üniversitesi Rektörü Ord. Prof. Ekrem Şerif Egell, kuruluş hazırlıkları yvapılan ikinci bir üniversite için Devlet PlAnlama Dairesince 500 milyon Ura verilmesini kabul ettiğini bildirmiştir. Egeli, bu hususu göriişmek için Ankara'ya giderek Hükumet İleri gelenleriyle temaslarda bulunacağını da söylemiştir. E E. VEFAT Baromuzun 433 ficil sında kavıtlı Avukat sayı KAY1P tnebolu Nüfus Memurluğundan aJdığım hüvıyetımi kaybettim. Hükümsüzdür. Salih Yılmaz Cumhuriyet 9557 Zonguldaklıların lelefon derdi Tevfik ÖNDEK 12.8.1968 günü vefîl etmıştir. Cenazesı 13.8.IM!) Salı günü (bugün) öğle namazıni müteakıp Kandilli camiınrten ahnarak ebedi ıstirahatgâhına tevdi edılecekHr Kederli aılesine ve meslek daşlarımıza oaşsaSlıS' diWiz tstanbul Barosu Başkanı Av. Ferrnh DERElJ (Cumhuriyet: 9568) = Dört mevsimi | ıbirleştiren köyler E E E E E S E E E E = E S E E Ş E E E = ş ~ E Efendim, biz ZonguMakhlar senelerden brei çehirlerarası telefon konuşmalarımız için cehennem azâbı çekm«kteyiz. Ne Ankarası ve ne de Istar.bul'u bulup zamanında konusup işimizi görmek nasip olmuyor Siatlrece telefon başındd beklemek ve Yazımızın başlığmdan da anlasonra da üç misl' fazla para öşılacağı vechile, Sığırlık, Çancbr, deyip iş görmek gibi ağır bir Şehler ve melikler köyleri Tannyük altındavız. Sikâvetleri nanın bir lutfu olarak dört mevsimi zara alıp Zonguldak'ta mühenbirlestiren bir yerde kurulmuşlardisler işi derinliğine inceliyordır. En sıcak Tievsim bitkilerinlar artık telefomla beklemek olden en soğuk mevsim bitkilerine Emirgân Baltaümanı Çam So mayacak dediler. Şimii bakıyokadar her türlü mevve ve sebze kağınuı imar olânı 6,5 (altı buçuk) ruz iş e?kisinden de kbtü oldu. leri yettştirmektedirler. Ne va metre irtifa vermesine ragmen 8 Santral hanımlara soruvoruz, ne zık ki yetiştirdikleri bu bitkileri katlı ikişer daireli büyük apartyap^lım biz bukadaı eanımm en yakm istihlik merkezi olan ks manlar yapılıyor. Mahallemiz mUdişimize takıp çalışıyoruz daha zalan Sütçiiler'e dahi yolsuzluk tegallibe işgaline uğradı. fazlasım yaoamıyoruî diyorlar. tan mütevellit ulaştıramamaktaİstanbul Belediyesinp. Vilâyet ve Sayın Bakanımız bu kadar hedırlar. Kaymakamlığa, İmar tskan Ba yetler eelir e\der nepsi devlet Şimdi sayın Devlet büyüklerikanhğına mahallecp sayısız şika kesesinden volluk alırlar, fakat miz ve sayın Süleyman Demirel'yetler yaptık, hepsi cevapsız kal halkın işi vine vürürıez Zonden isteğimiz bu köyleri mukadde euldaklılar sehirlcrîrası konuçratları ile baş ıaşa bırakıp ölüme dı. Bu usulsüz ve hileli lnşaattan nıalarını vir'amıyoTİa'". sıkıntı ; terk etmeleri değil adı geçen köy mız son h&ddine gelrriştir. lerin yol dâvalannı halledip nur Belediye'yi menedece bir merci Nnri ISll.PAR lu uiuklara onlann da çıkarılmaöi anyoruz. Zonguldakhlar adına ; Spmt sakinleri adına nı temin etmektir. Esin Ctkan î . tnan Emirgân'da usulsüz inşaat yapılıyor! TEŞEKKUR Geçird'igim kaza dolayısiyle rahatsızlığım esnasında kıymetlı alâkasını esırgemiyen ve benı sıhhate kavuşturan pek muhterem Prol. Necmeridin Rıfat YARARa Yani Stamatiyadis'in ve tedavımı üzerıne alan hazik Doç. Dr. Ortopedist candan alâkasına ve kaldı ğım müddet esnasında samıml alâkalarını gördüğüm Yeremiya Hastanesi doktor ve sörlerine tesekkürü bir borç bilirim. MEHMET GÜL Cumhuriyet 9558 FıllllHIIIIIIIIMIIIIIMIIIIIUIIIIIHUIIIIHIIIIIMIIIIIIIHIIIIIIIIIIlllltlllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllılllllllllllllin Iİ9 katlllll Germencik'in Abdurrahmanlar köyü halkı başlarında muhtarları Ua R d l l l U I o l d u f u h a ] d c y e d i d e n . y e tmişe güneşte 55 derece boğucu sıcak aJtmda 2000 metre uzunluğundaki kayalık yolu geceli gündüzlü kazarak köylerine su getirecek boruları döşemişlerdrr. Su kanalınuı açüması çahşmalannı gören Germencık Kaymakamı Agâh Büyüksağış ile Ortaklar Bucak Müdürü Esat Yurdakul, köylülerin bu çali}masıru görerek tebrik etmişlerdir. Resimde, karuülarıru kazan köylüler, Kaymakam (solda) ve Bucak Müdürü görülüyor. (Fotoğraf: Mehmet KIRMAN Germencik)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog