Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

5AHİFE DÖRT İS Ağustos 1%8 CUMHÜRtTTCT lllllllllll! IKHLI *mt w^ Ben John Brown, artık eminim ki, bu suçlu toprağın cinayetleri, yine ancak kanla teraizlenir.. lrkaç ufak düzeltmeyle, Frederlck Don(ltM. A* merilulılara dün de hitap edebilirdi: «Ey Amerikalılar, hürriyet aşkınızdan gururla söz ediyorsunuz ve yüksek uygarlığınızdan ve d» saf hıristiyanhğınızdan.. Ey Amerikalılar, Rusların zâlim tutumlarını uzaklan uzaktan yeriyorsunuz. ve demokralik kuru luilannııdan gurur duyuyorsunuz.. Sahillerinize, katı devlet düzenlerinden kaçanları dâvet ediyoraunuz.. Macaristan'da hürriyet için düşen\ere göz yajı döküyorsunuz.. Amma, iş, binlerce hatanızın, günahınızm raah»ulü Amerikan esirine gelinee, garip ve inatçı bir sessizliğin içine gömülürsünüz.» 1838 yılında. kaçana kadar h»yat\nın llk 21 yılım esir olarak ge^lren Douglass, sonraları esirciliği yok etme hareketinin liderlerinden oldu ve dıinyaya üa saldı. Douglass. aynı hareket icinde yer alan beyazlardan daha bilgili görünüyordu. Esirciliği yok edici beyazlar, genellikle ejitlikten yana değillerdi... Esireiliği yok etme hareketi, hiç bir zaman tek basına basarıys ulaşamazdı. Denizterde ticareti kont roi eden tngiltere, halâ Amerika'ya esir tasıyordu. = I Eu an!aşmazlıWa, benim baghca gayem, birüği kurtarmaktır. Bunu esirleri azad etmeden gerçekieştirmek mümkünse böyle yaparım. Yok, birliği kurtarmak için esirleri serbest bırakmak gerekirse, bırakırım. ABRAHAM LtNCOLN Son Amerikalılar belki unuttular, tabil taritl Mtapları bahsetmisse bu gerçeklerden: .Amerikanın en kanlı iç savaşında, ülkenin birliği için 200 bin zenci Amerikalı. asker v t denizei olarak çarpışrmştır. Kuzey'in ordusunda ve donanmasında güneye karşı savaşan bu asker ve denizcilerin 100 bini kuzey eyâletlerden, diğer 100 bini de güneyden kaçmıştır. Mavİ, gri.... Ve siyah olarak kullanıldı. veya âsi olarak adam edildl, ya da kısacası öldürüldü. Bu davranışın en kötii ömegi. (füneyliler, Tennessee'nin PiIIow kalesinl ele geçirince nıeydana gel di. Kaledeki tüm zenci birlik, son askerine kadar kı lıçtan gecirildi. Önceleri, zencilerin hakkını Inkâr eden Llneoln. sotıund». zenrilerin katkısınt övdü ve onlarsız, güneylc kuzeyin birleşmesinin mumkün olamıyacajı gerçeğini itiraf etti. EıirciHği yok ediciler de, Lincoln'e çok afcır baskılar yapıyorlardı. Esir zencilerin serbest bırakılmasuıın, güneye en büyük darbe olacağı gerçeğine, Lincoln de inanmıjtı artık. Her insanın kendi efendisi olduğunu ilân eden «özgürlük bıldirisıni, Lincoln ocak 1863te imzaladı. Aneak güneyde zencilerin serbest birakılması islemi zaman alıyordu. İç savas sırasuıda kuzeyle isbirliği yapan bazı eyaletlerdeki durumu görm«ınexlige gelmek politika acısından gerekiyordu. EsirciliH sağbyan belgelerln halk önünde yakılmaıı ile, 34* senelik zenci esirciliği ancak son buldu Aeaba, zencinin özgürltiğü başlıyor muydu? İç savaşın 450 çarpışmasında, 49 bine yıkın tend, Lincoln'un gayeleri uğruna can verdi, î l zenei Amerika'nın en büyük nişanı «şeref madalyası» kalandı. Zenci a&kerler, bütün yararlıklartna rafmen, beyaz arkadaşlarından daha az ücret alıp. daha tehlikeli görevler yapıyorlardı ve de subay olmaya hak ları yoktu. Savaşın son giinlerine kadar da, güney, kuzeyli zenci askerlere sava» esirliği hakkı taannadı. Binlerce zenci, güneyliler tarahndan tekrar ectr Sumter kalesine uzanan yof Ancak lgSC'lerde blı birl ardına ortaya çıkan olaylar, güneyli esirci anlayıjla kuzeyi ayıran Mason Dixon hattının yukarısı ile ajağısındaki tarafların durumlarını krijtallestirdi. 1859'de fkaçak esirleri koruyan bir kanim>, bazt kozeylilerin, bu esirleri tekrar elde etme çabalarını engellemeye basladı. 1854'te Kansas eyaletl, esirciliği, Kansas'ta oturanlarm keyfine bırakması, kanlı olaylar çıkmasına sebep oldu. Bu arada Cumhutlyetçi Parti doğuyordu.. Olaylar devam eHi.. 1856 yılında, Ma<sachusetts («natöni Charles Sumner, Senato'daki koltuğunda, Güney Carolina'nın ırkcı senatöni Preston Scott'un hücumuna uğradı, Dred Scott kararını 1857'de, ba; yargıc Taney'in, •esirlerin hiç bir konuda hak sahibi olmadıkları ve kongrenin esirliği yasak edecek gücü olmadığı» seklindeki bildirlsi izled!. lSSS'da. Harper adlı geminin silâh deposunu el« geciren John Brown, bir ihtilâle tesebbüs etti. O giinlerin en ılımlı devlet adamı Abraham Lineoln'ün Baskan seçilisi. güney için son darbeydi.. .. Ve Lincoln'un Bajkan olarak yemin edijinden bir ay sonra, güneyin topları, Charleston limanındaki, Sumter kalesinin duvarlannda patladı^ Mgjl m w S ^ . " ^ SMM7EB KALESİ B u 0UMX SCNUNOO. 2BNCILEQE VAAD EDİL Dişi Bond MUUtblY BLAISE İSTANBUL Aeılıt: ererram Günavdın (H K6v« haberler Cünavdın fII t H«berl«r ve hav« dunımu İttanbuVd» bucun Küriik ilAnlar Haflf Eatı rr'ti« Berabrr ve «olo sarkılar Ari* v« ırktda'ları YMdır»v Cınar'dan tarkılar Tv lcin Pivano soioian Saz eserleri Ara haberler Cejttli iilkelerden müzlk S. MutKı'dan Mrktlar 10 "> Arkssı vsrın 11 no 11.45 S Taı 12.no Ara Hnberler: ilAnlar 13.<W Türküler a*ç1di T>arva< r* arkad»slan 12 40 n. Erten'dpn «rkılar İS Ofl H.ib«rler. Resmî Gazetede M2S 04 *Q 07.00 07.05 07.30 07 45 07.So 0*00 0Ü1S 6S*5 O»ro 09.1 s 0$ M 09 S0 10.00 1O.>5 123456789 1 lama tporu, yurdumuzdaki ÎLKAR1DAN 1 Birinin veya bir ülkenin önemli yücelikılerden biri. 7 Şeyhler mana» bütün kaynaklarını kendi çıkasına eski usulrı uğruna kullanarak. 3 lsken1 de yapılmif ce, nota. 3 Eski değerli taribir çoğul söz. hi eşya hazinesi olan yeri ziya 0 8 Büyükçe ret «t!» minasına iki lözlü bir çapta, kalın va 4 Tersi «apansız. de kaba kuma» emjr. mektir, bir hayvan, ates tut cınsi. 9 Al çakça yapılmı.f maya yarayan aracın yarısı. 5 hareketleri tasÇevrilince eski dildekı «kendivir için kullaliğınden meydana çıkıp görünnılan eski teme> anlamına arapça bir söz belirir. 6 Denizde veya. karatfa D t ı ı t bnlnucaniB rım bir söz, «»kw renk. ha>;van vurma vey» yaka h." • • 14.0« 14.H T. Alt»n>dîir 14 M\ A. T)«l o ı k « 15.00 h«bfltr V«r ok'iir Radvf. 11* Frün;i7ra 'W ders) «foni orke?rrası watl A»» hab*r!?r 17 ns W»r«b«r vç so!o sarkılar 17,0 K«v edası l»»VH'n nroaraTp.ları H»b»Her VP beva durumu 11 '»1 5O.ı n ?o*:o 20.50 51.01 21 10 21 45 ?2 r.0 2*.'3 23.00 21 45 •• • • • • • «•••••a : Tiffany Jones •••••••*•••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• • • • • • » • • • • • • • • r ıı • • • « • • • • « • • • • dı e * * » * * » * * « « * * • • e « * e * * » « > * « « * « • • * « a tıpitaifl*v««tt*tftBtlft## « * e s t a > e « %t TIFFANY JONES İS.SS 17.no 17.30 1* (10 Î^.SO l«.nn 19l"i •>0.1S 51.no 71 IX Cecr müzigi ö^ı>ti»r nro'Tftm* kst^^^is İSTANBIT. h , KADTOSU A'^ii!' ve rıroeraın r)i«kate9in;izden K'ici^ konf»r O^T^rlere miiTiV Penfonik r^üzik Fsf*f rriizlk p»dvn 11» tn»ılizc« (M. de H»fif mijik M. AkeünMen «irWil»r A SpnMjv'fian «arkılar Mavat ve kitanlar S4 saatin olavları Plfklar orasında Prr.pt dünv?^ı Reklsm oroeramlan Haberier C37 müzM SOLDAN SAGA: 2 1 X f 1 Babil'in asma bahçe'.erini yaptırmıj olan güzel kıraliçe. 2 cEsas maddesini bana uzat!» anlamına iki sözlü bir emir, X 2 İX (arada bir takı vardır). 3 Gülünç ve esprılı yazıyı yazma işi. 4haklı davrananlar ne onun, ne de kebabın yanmasına meydan X X vermezler. 4 Bir kurul mensubu, bu da aynı mânada derninki sözün bir baska karçılıX X Jırfır. 5 «Oyu bos yere sarfetme hareketi» mânasına iki söz. 6 tki kişının vücutlerinin yumuşak kısımlannın birbirine kaynaşmıs durumda olması miDONKÜ BULMACANIN sali» karşılığı üç söz (buinci HALUEDtLMtS SKKLJ sözle ikinci söz arasında bir ta NASIL HALLEDILECEK Vukandakl rmkaoılı balmacada • » kı vardır, üçüncü söz bir edatdece 4 tane aaantar (ipucu) ve 8 tane sonuc vardır Boş kalan 1S tır). 7 Kur'anda hulunan bır karenin içine 1 d«n t a kadar uygun birer nıkitB koyarak ve topsurenin adı. 8 üzüntü verici durumda (eski terim). 9 Bir lama. çarpma, çıkartma. rtölme i«nretler1ne dikkst ederek toldan saga ve yukandan asağiya bulmarada gösterilen somivlan buluauz. seye başka bir sey karıstınp BU«4 vmktinlri alu ama. bo? vaktinizi boşça reçirmis o>nnancx ilâve edememek. TBfr TBTX 1 L' • • 3• I 7| • • "xj• ~T\ r/ j 2İ ~| 1 /! x ~Twâ 2 U' 7 1 1 S• • • TT aaE MAURICE DEKOBRA Annc Maricl • "PREÎORİfl flîUSI,, 86 Tam o anda kapı vuruldu. Msdam Grütli'nin adamlarından biri yüzbaşı Guilledieuze'ün geldigini haber verdi. Miss Weeds, Patricia'nın saçlarını düzeltmesine yardım etti Genç kız kızarmış gözlerini yıkadıkUn sonra, misafiri ile görüşmek üzere aşağı indi. Onu görür görmez, genç subayda da yeni bir haber olmadığını anlarnıştı. Thierry, dikenli yolda îlerlemekte devam ediyorum. Mrs. Saııdra'dan tek bir kelune yok. Ya siz, siz birşey öğrenebildiniz mi? General Joubert'e bağlı yabancı subaylar çevresinde onun hakkında söylenen hiçbir şey duymadım. Sadece Schroeder adında bir casusun tevkifinden bahsediliyor ve kendisinin bir Ingiliz asker kaçağı olduğu rivayeti dolaşıyor. Kimi çifte ajan. kimi de Cecil Rhodes'un tuttuğu ve Boer'lere ihanet etmekle görevli bir adam olduğunu ileri sürüyorlar. Karlsburg ve Ansaldi, Halvan'a inandığı için Westland'ı suçiu buluyorlar. Ben de •Scyledi&iniz gibi eğer bu adam Cecil Rhodes'dan para alan bir casu ise, onun baş düşmanı Halvan nasıl olur da bu adama kefil olur?> dedim. lstihbaratı ku\rvetli oldueunu tahmin ettiğim Karlsburg, Alman şivesini çatlatarak: ^Kadın arayın.. dedi.. Olay düsündütKinüzden çok daha karışık Durusmaya aid teferruatı duyarsak. bu Schroeder'in hiyaneti arkasında bir kadm hikâyesi olduğunu da rifreneceğiz.» Thierry'nin bu sözleri Miss Dunham'tn endiaasini daha da arttırdı Peki ama ben ne yapabüirim? Günler geçiyor, tehlike de çoğahyor.. Zavallı Patricia'cığım, Mackenzie'yi kurtarmak için tek bir iirnit varsa. Prusyalmın söz konusu ettiği kadın hikâyesine şükredin.. Size daha fazia yardımda bulunamadığımdan çnk hedbahtım Fakat ne olursa olsun, lutfen son derece dikkatli hareket edin. İsviçre Konsolosluğunda barman genç kızın o casusun müstakbei esi olduğu öğrenilirse Pretoria'daki skandali düsünün.. Halvan, saat oniki ile bir arası haber getireceâini Anicia'ya vaadetmişti. Milyarderin arabasının villânın önünde durduğunu görünce genç kadın içinde derin bir korku hissetti. Acaba ne söyliyecekti? Ümidi büsbütün kesmeci mi gerekiyordu? Jacobus bahçeden hızla geçti; antreye girdiği anda Anicia kendini onun kollanna attı: fakat l» adamı bu sevki ?ö«terileri tle vakit kaybetmeden küçük salona eirHi, sevgilisini yanına oturttu v t derhal konuya g^çtl: Tr»r.«i7ca orkılaı BO m ONK CoovnOHI Man»ılı<l»n ittın *lmın<rtı? Dushka. sizin adınıza hapishaneye giriş İ2nl alabildim. Diğer taraftan Mackenzie'nin önümüzdeki pazartesi mahkeme edileceğini öğrendim. Yânl be? gün sonra. Harekete geçmek için dört günümüz var. Sonra çok geç olur. Kalbinin çarpıntısından ürkerek nefesini tutan Anicia sordu: Ne yapacağım? Bugün öğleden sonra Punda Maria hapisha» nesine gideceksiniz. Sizi baş gardiyan Vermaas karşılayacak. Suçluyu görebilmeniz için oturma oda« sına götürecek. Fakat o zaman, siz, tutukluyu de« ğil, Vermaas'm kendini, menfaati icabı görmeğe geldiğinizi söyliyeceksiniz. •Menfaati icabı» keıime» leri üzerinde israrla durun. Tabii çok hayret edecek ve bu defa kimsenin isitemiveceği bir yerde konuşmak üzere sizi bir baçka odaya götürecektir. O zaman kendisine: «M. Halvan. bu akşam muhakkak olarak sizi benim evimde görmek istiyor, der» siniz. Saat dokuz ile gece yarısı. arası işinizden uzaklaşabilir misiniz?» Ya reddederse? tmkânsız. Vermaas aramızdaki bağı biliyor, bu randevuyu kabul eder. Kendisini kararlaştırılan saatte bekliyeceğimizi bildirir ve derhal oradan ayrıhrsMMZ.. Ziyareüniz ne kadar kısa olursa o kadar iyidir Ama.. ama neden Vermaas'la siz konuşmuyorsunuz? Her şeyden önce hapishaneye gidemem. N»» file yere birtakım kimseyi kuşkulandırmış olu« rum. Baskaca. Vermaas'a yazılı bir mesai aönderemem O daha da tehlikeli olur Bu işte ancak siz benim sözcüm olabilirsiniz Oraya kaçta gitmem lâzım? tzniniz iki ile dnrt ar»«ı Burada sonucu bek» lerim. Anladınız mı Dushka? Genç kadın içini çekerek: Evet, dedi XXX Saat iki buıukta Aniei» kendi »rabssi ile Punda Maria hapishanesine gidiyordu Karanlık tuğladan yamlmıs. dar ve parmakhkll lencereli bu binavı görünce içind» aarip bir hii ııyandı. Kapıdaki Boer askerine kâşıdmı gösterdl. Binanın etrafmi saran ve diken'i tel örpüerin. çalılarm çevirdiei çukurların yanmds asır bir sessizlik varfı. Birkac karRa torjraeı eselivordu Önee blr avludan çeçti. sonrs sıkı ^ıkı kilitlenmis bil kapınuı arkasında oaş gardiyanla ka'sıl^çtı (Arkası var) •n, nn rrrt krn»ri 21 ^ 1 01.00 Kafif Batı mnzl»f Proıram ve kananıs A N K A R A M 55 <W.S0 07.00 07.05 07.30 07.45 OS.r.0 OS.OS ni 10 08.^0 09.00 0<»;o Millî Eğitim Bakanlığından 1 Mıllî Eğıtım Bakanlığı, Ankara Oçüncü Aksam Erkek Sanat Okulu «Fılm Radyo v« Televızyonia tgıtım Merkezl» ıçm 1968 mali yılı ıçerısınde dış pıyasadan tekhf alma suretiyle bir kapalı devre televuyon sıstemı satın alınacaktır. 2 Gerekli döviz Bakanhğımızca sağlanacak ve ithalât ta tara!ımızdan yapılacaktıı 3 ijartnameleı Ankara'da Bakanlıgımız Meslekl ve Teknik öğretım Müsteşarlığı Eğıtım Araçlan ve Teknik tşbirligı Genel Müdürlügünrlen temın edılecektir 4 ^artnamelere uygun teklıfler en geç 17 Eylul 1968 tarihinde Bakanhgımı/da bulunacaktır 5 Bakarı'.ığımu bu kapalı devr» teleriıyon sistemini lüzumu halınde almamakta seıbesttır. 6 Şartnamelet posta ile gönderilemeı ve bu konuda Uteklilere cevap verılemeı. (Basm: 22805 9542) SOSYAL SİGORTALAR KURUMU Paşabahçe Haslanesi Başhekimliğinden 1 Hastahanemizin \ yıllık ihtiyacı olan T000 Kgr. pirinç Idari ve Evsaf şartnameleri dahilinde kapalı zarf usulü ile satınalınacaktır. 2 İhale 28.8.1968 çarşamba günü saat 15. de Paşabahçede bulunan Hastahanemiz Satınalma Komisyonunda yapılack olup, bun ait çart nameler Komisyonumuzdan ücretsiz olarak aknabilir. 3 îdari şartnamemize göre hazırlanacak kapalı zarfların ihaleden bir saat öneesine kadar Komisyonumuza verilmesi veya bu saatten önce komisyonda olmak üzere posta ile gönderilmesi sarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 4 Hastahane ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. (Basın: 22931) 9554 ın.nn 10 5=; 10 n5 10.»5 11 1> 11.S0 12 00 l?ns 12.20 12.15 Acıhs ve oroeran» Gunavdıtı <l\ Köve hsberVr niina"dın fTTI Haberler ve hava durumu Sabah m«zîM ATikara'da bu?ün Kuciik iiStilar Sabah turktileri \T. Demircav'dan sarkılar T.v icin Sabah konserl Arkası vt*rın Ara haberler ve llânlar S. Uvrun'dan türk'iler AlbCmVrderı secmeler Vaüjr Ö7<l'den »arkıUr Tocuk baheest Balete e»»rı Ara haherl»r ve !19ilar T. Engin'den türküler Kıbru s»atl HOKik llanlar üarkılır Psbprler Resml Ga»t« Hafif mflzik Feklsm PTisramları Ov\m h«vaları CesitH mfizik M Yldi7dnSan'dan sarkılar Ar» haberler ve ilânlar PlJklar »ra'ind» S. CaTi'dan türkiiler N Ertemü'den sarkılm Yaz okııiu Rsdvo 11e Fransızc» \ra hüberier v« ilânlar t Feklâm Dro«raml»rı Haberler ve hav* dunımu Kiriik HSnlar »I. YılmazMan «Tkiiler Tıirk miİTİti lst»kleri Birlfkte <iiWinelira Küciik knnser Bir varmiî bir vokmu» 94 n»»iin oiavUrı v« Uanlar r eecidi 13.00 13.15 14 00 14.15 15.00 15 05 1530 ILAN 15« •••••••••• •••••••••• îstanbul Tekel Başmüdürlüğünden 1 4200 litre kaçak bozuk şarap pazarhkla satılacakür. Bir litresinin muhammen bedeli 60' kuruş. muvakkat teminatı 190 liradır. Şaraplar Keresteciler Sitesinde Vefa Sirkecilik müessesesindedir. 2 Pazarhğın 23.8.1968 cuma günü saat 15 de Bapnüdürlüğümütde yapüacağı ilân olunur. (Baaın: »2990) ISa Bayındırlık Bakanhöından Bakanlığımua bağlı Vapı ve !mar Ulerı Relslıgınce Merkcz ve Taşra Teşkilatmda çalıstuıtmak üıere: tnjaat, Matcıne. Mimar ve Elektrık V Mühendisl ile avnı b81üm!erden mezun Mımar ve Mühendis alınacaktır. Verilecek ücret, 15.4.1958 gün ve 4/10195 iayılı kararnameye ek 27.6.1963 ffün ve 6/10211 sayıh karamameye göre teshit edilecek. ayrıca santtyede cahsacaklara kararnamenio 10. maddesınde belirtilen zamlar Sdenecektir. tsteklilerin Vapı ve tmar Işlerı Reisliglne müraeaat etmelerl rica olunur. (Ban&: A. 1M80 22957 9640) l«05 1* <5 17,00 17.0;î I7.ro 17.50 10 00 19 30 20.0 50 48 "O.f.5 *>1 00 "•.10 •»00 rv ! t!l miiTik 2?25 S. Te»men'den sarkılar 17.« RabeTİer »3 S5 O»+1»T. vrtttnm r« ?3.00 W T hsftj» Wr vorumçu e 3» 4? Gece v«rnına detru
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog