Bugünden 1930'a 5,458,256 adet makaleKatalog


«
»

' İS Afustos 1968 CUMHTTRÎTPT SAHİFE ÜÇ Şimdl de Ulbricht Prag'a geldi 6UGUN Ne yapabiliriz, ne yapamayız? eçenlerd» TnrMyeyi rfyaret eden gAzft geçcr «New 1 York Tbnes» gazetesinuı yazar ve ahiplerinden Snlzberger, Tfirk . Amerikan iligHlerine ait yansında, «tlkedeH Amerikaılaruı sayısı, Rum azmlı|ına yaklaşmakta» diyordu. Sulzberger'in de dikkat ettiği glbi. Türkiyenin tarihinde hiç bir zaman bu kadar büyük bir yabancı grup üslenmiş değüdir.. Tabii, lşgal altında geçen 1"». "• 22 yülannı hariç tutarsak... Bunlar yuvarlak hesapla 15 bini sivil, 10 bini asker olmak üzere 25 bine varmaktadırlar. Topraklarımızdaki bütün faaliyetleri ise, Tiirk • Amerikan ikili anlaşmalanna göre düzenienir. «Tesis» lerinde çalışmalan, isledikleri suçlardan ötürü yargılanmaları, kendi posta servislerinl kullanmaları, gümrüksüz gelen malları alıp satmaları hep ikili anlasmalarla sağlanmıştır. Bu durumun yarattığı sosyal "tepki. kimine göre milliyetçi duygularda kökünü huluyor, kimine göre de solcu kışkırtmalarında .. Fakat ortada bir yanhşhk oldugu mutıakkaktır. Nitekim, yörüngesi her halde «ol taraflarda olmıyan A.P. iktidan bile bu konuva eğilmek gereğini duymuştur. Şimcii bu gereğhı sonucu olarak, Ttirk ve Amerikan yetkilileri, ikili anlaşmalan temel prensiplere bağlıyan bir tek metin üzerinde çalışmaktadırlar. Anlaşıldığma göre tek metne tokmak çabalanndaki esas, ikiH anlaşmaların girişte, «prensipler» bölümüyle suurlandınlması olmak tadır. Böylece, sayılan yüzü aşan «uygulama anlaşmalan», bazı ılkelerin ışıgında yeniden gözden geçirilebilecektir. Ancak burada, yapabileceklerlmiz ve yapamıyacaklannuz meselesi vardır. Meselâ, Amerikan Posta Teşkilâtının (A.P.O.), Türkiyedeki Amerikalılann hizmetini görmesini, bizim P.T.T. devralacak mıdır? Sırasında özel nçak, sırasında da helikopterle dağıtım yapan A.P.O. ln sartlarını biz dvam ettirebilir miyîz? Her halde hayır; fakat \. P.O. yoluyla haşvurulan buzdolabı Te benzeri istihlâk esyasımn Türkiyeye ithali, arttk göı vumulamaz hale gelmiştir. Sonra tesislerin bize devri me»clesi gelmektedir. l nutulmamalıdır ki. bu tesisler sadece içlerindeki yüzme havuzlan ya da diger rahatlatıcL. donatanla «dolu. değildir. Uzaydald ıskerî yarışmayı anında izliyen cihazlar da vardır buralarda... Biz bunlan devraldık tan sonra, Fransa, Amcrika yahut Rusyada bir füzenin atUdığını öğrenebileceğiz; fakat ya sonrası?.. Suçlu Amerikalüarın, görev bafinda mı, yoksa izinli mi olduklarını kim tesbit edecektir? Bizim makamlarunıza, tek metinde bir yetki tamnmalıdır ber halde... Kısacası, NATO'da kaldığunız gürece bütün bu problemlerin Içinde yasatnak zorundayız da .. Çekoslovakyadaki son Sovyet birLklerinin filkeyi terketmesi haberini beklediğimiz ölçüdeki bir merakla, Türkiyedeki Amerikalılara mit haberleri de izlemek durumunda olmamız lâzımdır. Vorşovn Pakfı manevralan nihoyet (A.P a.a Radyolar) PRAO Moskova'ya kar«ı bağımsızlık bayrağı açan Tito'dan sonra, dün de Moskova'ya en fazla bağlı olan dığer bir komünist lider, Doğu Almanyalı Ulbricht, Prag'a gelmiştir. Bu arada Sovyet Tass Ajansı, Sovyet ÇekoMovak görüşmelerin» gölge düşüren Varşova Paktı manevralannın sona erdiğini dün gece resmen açıklamıştır. Mahallî saatle geceyann bir bir bildiri yayınhyan Tass, harekâtın başarı ile kapandığını bildirmiştir. Manevra sırasmda, çetin şartlar altında askerî birliklere donatım nakline devam edilip edilmiyeceğini «rv'amak için denemeler yapılmıştır. 23 Temmuzda baslayan mınev raların 10 A*ustosta sona ermesi gerekirken, harekâta son verildiji dün geceye kadar açık lanmamısttr. Barış devreiinde Sovyetler Bir liğinde ilk kez bu çapta bir manevra yapılmaktadır. Manevralara katılan birlikler, Sovyetler Birliğinin 1600 Km.lik Batı sınınna, Doğu Almanyaya ve Polonyaya yayılmışlardır. Sovyet ve Çek liderlerinin Çek reformlan konusunu görüstükleri bir sırada manevralara katılan birlikler Çekoslovakya nın Doğu ve Kuzey gımrlarını kuşatmıştı. NIXON v* Agneuflu Cumhuriyetçi listesi şiddetlî tepkilere yol agıyor Watt* ayaklanmasınm yıidünOmünde hadiseler arasmda Los Angeles yine karıştı DIŞ HABERLER SERVİSİ LOS ANGELES Kanlı Los Angeles zenci ayaklanmalannın 3. yıldönümünde, sehrin zenci mahallesi Watts'da, önceki gece tekrar olaylar olmuş, bir sivil olmüs, 3 polis de yaralanmıstır. Ayn « atılan Molotof kokteylleri Ue çıkan yangınlan söndürmekte itfaiy« gUçluk çekmiştir. Gece yansından sonra başlayıp dün de devam eden olaylann başında, bacaklarından av tüfeği saçmalariyle yaralanan polislerın durumu, doktorlarca «hafif» olarak nitelenmiştir. Los Angeles polis yetkililerinden teğmen George Morrison, olaylann, «bir tertip eseri» olduğunu söylemiştir. Yine polis yetkilileri, olaylann, bir park yakınında devriye gezen polislere, zencilerin şişe ve tas atmalariyle başladığını ve daha Evham ve hakikatler D15 Haberler Serrisi sonra İse sllâhlann ve kundakl*malann kanşmsstyle büyüdügünU belirtmişlerdlr. Şimdi de Demokratlar Başkan adayı seçiyor DIŞ HABERLER SERVİSİ WASHİNGTON Richard Nixon Spiro Agnew1u Cumhuriyetçi listesi çeşitli çevrelerin tepkilerini toplarken, Demokratlar da kampanyayı hulandırmışlardır. Georgia Valısi Lester Maddax «Demokrat Partiyi kurtarmak için» önümüzdeki gunlerde Başkanlığa adaylığını kojTnasının ihtimal dahilinde olduğunu söylemiştir. Demokrat Kurultayı 26 ağustos'ta, Şı kaşo'da yapılacaktır. Bir zamanlar lokantasına zencile rin girmesini önlemek için beyaz müşterilerine sopalar dağıtması ile ün yapan Maddox, müiâkat sırasmda heyecandan sesi titreyerek: «Bü tün Başkan adaylarmm Amerikahlara teklif ettikleri şey sosyalizm. sosyalizm. sosyalizm» demiştir. Rahip Ralp Abernathy'nin başkanlığmdaki »Güney Hıristiyan Yo neticiler Konferansımn siyasi ko lu müdürü Hosea Wil'lieams Atlanta'da verdiği bir demeçte, Spiro Agnew'in Cumhuriyetçi Parti Cum hurbaşkanı Yardımcıhğı adaylığına seçilmesi konusunda şunlan soy lemiştir: «Miami Beach'teki Cumhuriyetçi Parti Kurultayı bir facia olmuştur. Nixon gibi bir kimsenin, ancak en akılsız bir seçmenin oy verebileceği Spiro Agnew gibl kötünün kötüsü bir insam »eçebilecek derecede alçalması inanılmaı bir dnrnm dur.» BİR CUMHURtYETÇl ZBNCİ LİDER DEMOKRATLARI DESTEKLETECEK NEW YORK Öte yandan ikl yıldan beri Nelson Rocefeller'e yar dımcılık yapan ve öteden beri Cum huriyetçi Partiyi destekleyen zenci liderlerden Jacie Robinson, dün bir televizyon konuşmasında Cumhuriyetçi Partinin Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayları olarak Nixon ile Spiro Agnew den meydana gelen ekipi, bir «ırkçı liste. olarak suçlamış ve bu yüz den, Demokrat Partinin çıkaracağı adaylar kim olursa olsun onlan desteklcyeceğini bildirmiştir. WASHİNGTON Birlcşik Amerıka Cumhurbaşkaru Yardımcısı ve önümüzdeki seçimler için Cumhurbaşkanlıgt adaylanndan biri olan Hubert Humphrey, televizyonda yaptığı bir konuşmada demiştir ki: «Kasım ayindakl Cumhurbaşkanlığı seçimleri için George Mogovern'in Demokrat Partiden adaylığını koyması, benim seçilme şansım üzerinde büyük bir etki yapmayacaktır.» Humphrey, Demokrat Parti Ku rultayına katüacak delegelerden daha şimdiden 1600'ünün oylannı sağlamış olduğunu da ileri sürmüştür. Demokrat Partiden beklenmedik bir şekilde Cumhurbaşkanlıgına adaylığını koyan Güney Dakota Senatörü George Mcgovern ise, televizyonda yaptığı konuşmasında, adaylığını koyma konusunu Senatör Ed\vard F. Kennedy ile görüşmemiş olduğunu söylemiştir. Bununla birlikte Mcgovern, adaylık meselesini, Massachusetts Senatörü Edward Kennedy'nin ve Los Angeles'te öldürülen Senatör Robert Kennedy'nin danışmanlanyla görüşmüştür. Senatör Mcgovern bu konuda şöyle demiştir: «Bunlann hepsinin adaylığım için yeşil ışık yaktıklaruu söylevebileceğimi sanıyonım.» Adaylardan Senatör Eugene Mccarthy ise, Mcgovem'in Başkanlık yanşma katalacsğını son anda açıklamasına ragmen Demokrat Partinin Başkanlığa kendisinl aday gösterecegine emindir. Minnesota Senatörü Mccarthy, Mcgovern'in de kendisi gibi bir «Güvercin» oluşuna değinerek, «Vietnam savaşını endişe ile kar sıladığını açıkiayan, hiç olmazsa bu konuyu seçim kampanyasma dahil eden bir demokrat bnlmak o kadar güç ki» demiştir. Başkan adayının seçilecegl Demokrat Parti Kurultayında önemli bir rol oynayacak olan Califomialı 174 kurultay üyesine hitabeden Mccarthy, şöyle devam etmiştir: «Mcgovern'in aday seçimine katılması, benim seçilme şansımı azaltmayacak, öte yandan senatör Robert Kennedy'yi desteklemlş olan nyelerln bütün endiselerini giderecektir.» SCHLEStNGER, MCGOVERN'Î DESTEKLÎYOR John ve Robert Kennedy'nin artadaşı ve en yakın danışmanı olan ünlü Amerikalı tarihçi Arthur Schlesinger, Mcgovem'i hararetle desteklediğini açıkJamıştır. Tarihçi, «Diğer blrçok Demokrat gibi ben de George Mcgovern'in Baskanhk yanşma katılmı kararını sevinçle karşüadım» demiştir. Biilndiği gibi, Robert Kennedy'nin ve Başkan Kennedy'nin ba sın sözcüleri Frank Mankiewitz ve Pierre Salinger de Mcgovern') desteklediklerini daha önce açık lamışlardır. «SICAK YAZ BAŞLIYOR» öte yanda, Los Angeles'ten baska Amerikanın ırkçı eyaJetlertnden Arkansas ve Florida'da da, zencilerle polis arasında çıkan g v »tışmalar Uç gündür devam etznektedir. Arkansas'ın Uttle Rock şehriBde, sokağa çıkma yasağı konmustur. Polis ve milli mnhafızlann, abluka altına aldığı zenci mahallelerinde durnm sessiz görnnmektedir. Irk çatışmalan Uzerine eğilmis ARADIGIHZ SCAK1IGI Afrika bankalan birlik kuruyor AKRA (a.s.) kra'da toplanan 16 Afrika ülkesi Merkez Bankalan güvernorları, Afrika ülkekeleri arasmda ticaret ba|lannın knvvetlenmesini ve iktisadt kalkınmayı kolaylaştıracak bir birlik kormaya karar vermislerdir. A Afrika ülkeleri Merkez Ban kalannın işbirliği yapmalarını ön gören anlaşmaya, yirmi dört Merkez Bankası ve diğer malt kuruluşlar tetnsilcileri imza koyacaktır. Afr*» İMftadi K«nisy«Mn«n Gana'iT' jSikilılerTnd«n JJR. Mensah, imza töreninin Salı gününe kadar tamamlanacagını açıkladıktan sonra Afrika'daki 36 bağimsıa ülke Merkez Bankalarının hepsinin birliğe katılması dile|inde bulnnrauştur. Hem inek, hem boğa! BOGOTA ( ı x ) Doğuşunda gayet normal olan Kolombiya menşeli sekiz aylık bir inek, kısa süre önce iki cinsli olmağa başlamıştır. Hem inek, hem boğa olan hayvanın sıhhi durumu iyidir. Veterinerler hayvanı müşahede altma almışlardır. Melımet BARLAS PIYASADA BU KALİTEDE PİLLİ CEREY ANLI OTOMATİK RADYO BULAMAZSINIZ emsalsiz bir kaliteyi, çok uvpun bir tiatla sizlere sunan eu sık radvodur. KOIONUI DÖKÜM RADVftTORlERl SAVESjNDE ELDE EDEBİIİRSİNİZ modern hayatın icaplanna göre yapılmışhr güzel ve kibar bir srörünüşe sahiptir emsaline nazaran %11 daha fazla verimlidir • ve son derece sağlamdır eser hayatında şaşi' lacak sey «evham»} P J hakikatlerden fazla ^ raâbet çörmüş, müşteri bnlmustur. Hakikatler nzun zaman sonra çorak bir topraktf tane yeserir gibi gerçl meydana çıkmıs, ve evhamı dağıtmıstır; ama bn daima geç ve gflç ol • mnstnr. tnsanlar bir ara altın yapmaya merak etmislerdir. Asırlarca bnna çalısmıslardır. Altının bit b»sit cisim oldnînnu bile bile nfrasanlar olmnstnr. Bn yolda Smürler, servetler. hazineler he der edilmistir. Neden, ne emeklerden sonra bunnn fmkânsıi olduân hakikati fennen meydana çıkınca kitaplan, düstnrlan, imbikleri, miyarları, hülâsa tün takım taklavatı ile bütün o evADDİS ABABA (a.a. Radyolar) ham, yani simya ilmi ortadan ıkmaza girmiş olan Nijerya Bakalkıvermiş, taribe karışmıştır. rış Görüşmeleri dün yeniden tır. başlamıştır. Cumartesi ve patnsan uzun zaman «devr1 dazar günleri Imparator Haile SelaIm» hareketini temine çalısmış, siye iki tarafla hususi olarak g5sonradan vazçeçmistir. rüşmüştür. 100.000 den fazla ölüme Asrımızda simik ve fizik evsebep olan savaşı bir sona vardırhama yer vok. Müspet ilimlerin mak için, Haile Selasiye Nijeria ve artık «acaba?» n kalmadı. «A Biafra'yı yeni şartlan kabul etmecaba» lar simdi feza. feza ecraye teşvik etmiştir; fakat gözlemeimı, hücre içi gibi tetkik ve tefler bu barış çabalarından bir yenitiş imkânları az ve dar olan salik beklememektedir ve durum ikl balarda kaldı.. Ama bir saha ay önce yanda kalan Kampala Badaha var: Adına toplura diyonş görüşmelerinden pek farklı göruz. Aslına bakarsanız topln zükmemektedir. mnn bilinmeyen tarafı yok.~ 8 gün zarfında iki taraf sadece S Toplum bir adam dejfcil de 10 defa karşı karşıyagörüşmüştür ve adam.. ama hepsi adam.. fakat Biafra özgürlüğünden vazgeçmev» bn on adam teker teker baska.. iki defa reddetmiştir. Bu şekilde, bir araya gelince baska. Tıpkı görüşme için temel hâlen bulunma «renkler» gibi, biliyorsnnnz; mıştır. renkli bir ynvarlak levhayı Addis Abeba'da görüşmeler deeer merkezi etrafında hızla çevam ederken Cenevrede Nijerya virdiğiniz zaman renkler silinir Biafra savaşından zarar görenlere ve levfaa beyaz eörünür» yardım sağlamakta olan belli başlı tnsanlar da böyle.. ayn ayn uluslararası teşkilâtların temsilcitcarakterler birleşince bir renkleri bugiin toplanarak, savaş ve fisizlik çeliyor toplnma.. ve aklı yaset alanındaki son gelişmelerin evveller bnnnn üzerine çalısi ışığında durumu gözden geçirecek yorlar. tnsanlan teker teker ler ve sağlanan yardımların yerlekandınp idare edemiyenleT toprine ulaştınlması konusunda karln halde sürüklerler. Bir kisiyl Silaşılan güçlüklerin ne şekilde ber güldârmek, iki klsiyi gfildürtaraf edilebileceğini inceliyecekler mekten zordnr. 100 kisiyi güldir. dürmek bir çocngn güldOrmek kadar kolaydır. Tarib boynnca tıpkı simya gibi bn toplnm ilmiyle de njÇrasmıslar, insanlıjın saadet hazinesini kesfe çalısmıslardır. Bunlann arasında dünya cenYALLOWKNİFE (Kanarfa)(a.a.) netini vaadeden komünistlerin eçen yıl Kanada'ya iltica bn vaatlerinden doğan «cezbe» eden Sovyet ntikleer fi ler son yarım asırda dünyayı likçisi Dr. Boris Dotsenko, Kasarsmıstır. nada ttniversiteleri arastırmacı Bir adam çıkmıs. «tnsanlar kakadresn ile çalısmasına izin verzandıklannı devlete verirler, mediti için, Tellowknife lisesindevlet de bnnn herkese ihtiyaç de fizik öjretmenligi yapmak nisbetinde daÇıtırsa dünya cenlomnd» kalmıştır. nete döner. Para ortadan kalkar. 41 yaşındakı Botsenko, AlberHerkes istedifri seyi parasız alır. ta ve Kief Üniversiteleri arasınTer, giver, sever, yasar» demis. daki araştırmacı mübadelesi Bn dâvanın pesinden kosmus çerçevesinde 1966 kasımında Kaveya önüne dösmüs zeki, mü nadaya gelmiş, nazart ve tatbikî nevver, hattâ filim adamlar varnükleer fizik araştırmalarına bu dır. Bunlar bn «evham» ın cezülked'e daha uygun bir ortam ibesine tntnlmns «mecznp» lar çinde devam edeblleceğine kadır. Bnntar .«insan* 1 critip ta rar vermiştir. biatinin dışında kalıplara dökeAncak, Dotsenko'ya Kanada rek biçimlestirmeye; ve «hürrivatandaşlığına geçme hakkı tayet» siz serâzâthk, «servet» siı nınması, Sovyetleri öfkelendirrefah, «sevgi» siz saadet olacamis ve mübadele programı çergına inandırmaya çalışmışlar çevesinde Kanadaya bilim adamı dır. TJgraşmışlardır. Ve bn in gönderilmesinden vazgeçilmiştir. Kanada Üniversiteleri, Sovyet sanî (!) gaye n|rnna milyonlarea insanın kanına çirmişler. tonbilim adatnına sadece geçici işlarca eserler yazmıslar, devletler vermeğe razı olmuştur. Buler knrmuşlar, devletler yıkmısnun üzerine Botsanko bir lisede lar, kafalar yıkamışlar, kafalar çalışmayı tercih etmiştir. koparmıslar.. fakat sonnnda «insanın gerçegi» hepsine üstün cıkmış, hfirriyeti, tabiî insanlıfı ve kendi Istedigi gibi yasama hakkını bnnn alanlardan iste mistir. Ama «bevn» tn de diger nznv• ÖLDÜ Lâtin Amerika'da lar gibi normal çalışmadığı o karaciğeri değiştirilen Uk insan Inyor. Hem çok olnyor ve ba olan Antonio Spostio, böbrekle«an «fikirler» keyif vericl zehirrindeki ibtilât yüzünden dün ölmüştttr. Brezilyalı 52 vaşındaki ler gibi bir iptilâ maddesi haliSposito'ya bir kazada can veren ne geliyor.. «Evham ve hayalât»a bir adamın karaciğeri takılmıştı. kapılmak... Bn!.. • DÜŞTÜLER Atlantiği ba Fikirlerin ve insanlann bn «inlonla geçmek için dün yola çıhiraf» lan bir imtoxication = kan ve denize düşen Kanadalı zehirlenmedir. Tedavisi kolay iki aktör kurtanlmıştır. Helvumdegildir. Ama evvelki gün Bella doldurulmuş olan balonun, kügrat, dün Bükreş, bngün Prag, çuk bir tekneden ibaret olan «sebelki yann Budapeşte'de bn petinin» neden denize düştüğü kanlı ve sıkıntıh «cennet» arashenüz bilinmemektedir. tırmalarınm iflâs ettigi ilân edi• KÖPEK Mısırh cerrahlince, vâhimeler ve vâhîmeliler lardan kurulu bir grup geçen büyücüleri, muskalan, idolleri hafta bir köpefin hasta karaciğeideoloSlan ve ordnlan ile tarini çıkarmadan yeni bir karacirihe doğrn, agır agır çekiliyorğer takmıştır. Köpek hayattadır. lar.. Bu yolla yapılan ameliyatlarda Bnrada acmacak olanlar bn hasta vücudun yeni organı red> vâhimelerin «mecznp = illnmi • detmesi ihtimali yözde 80 ora • ne» leridir. Bnnlara «Allahlıkı nında azalmaktadır. diyebiliriz. Çflnkü bunlann işi • DAĞCILAR Italya'da gerçekten Allaha kalmıştır. Alplerin Badile tepesine tırmaHakikat cünün birinde vicdannırken, çok şiddetli bir kar fırlardan, akıllardan dısarı vürütınası yüzünden, bir hafta buzyüverince evbamlar. hayalâtlaı lan kazarak meydana getirdikleri geldikleri vere giderler. mağarada bekleyen iki Yugoslav Gerçi hayat bir kavgadır. Nı dağcısı dün kurtanlmıştır. var ki bn kaveada Nasrattin Ho canınki gibi yorganını, hattâ ca TEŞtLKÖYDE SAHmtNDEN î nını kaybedenler olnr. Ve altti ACELE SATILIK | kalanın canı çıkar. Onnn içir Döşeli 130 metrekare Apt j «bayat kavgası» meyhane kav • katı. î gasma benzemez. Çok çetin v < Adres: Firuz Abat Sokak No: • kanlı olnr. Bn kavgaya giren 16/6 Tel: 22 81 16 • ler, Nasrattin Hocanın o fıkra »••••••••••••« • • • • • • • • • • • • •# sını daima batırlamalıdırlar. Cumhuriyet 9549 1 B. FELEK Amerikalı politikacılar, son olaylan, yine ayaklanmalarla geçecek bir «sıcak yaz» ın başlangıcı olarak görmektedirler. Nijerya Biafra görüsmesi yeniden basladı C Atom bilgini, lise öğrelmeni oldu G Kısaca..| Türk • Fransız işbirliği ile memleketimizde Türk Demir Döküm Fabrikaları tarafından imal edilen CHAPPEE Kolonlu Döküm Radyatörleri FEN KOLEJLERİ İÇİN ÖĞRETMEN ALINACAKTIR HASTA3 TÜRK DEMİR DÖKÜM FABRİKALARI A. Ş. SUâhtar hlanbul Daha çok parfiim!.. MOSKOVA, (a.a.) Sovyet Hükumeti makyaj malzemesi ve parfüm yapımına hız vermek için gerekli tedbirleri almıştır. Komünist Partinin organı Pravda'ya göre, bir yandan daha kalite 11 mal yapüması için çaba harca•ırkcn, bir yandan da hükumtün •nrİTİ* makyaj mtlzcmeıi Lmİl fabrika kunıİMak 19691970 ders yılında tamamen Fen Lisesi programını uygulayacak olan ÖZEL HASTAŞ FEN KOLEJLERİ için Matematik, Fizik, Kimya va Biyolojl öğretmenleri alınacaktır. BURSA, ANKARA, IZMIR, İSTANBUL ADANA, TRABZON, KONYA ve ESKİŞEHİR'de Kolejlerimizde, iyi şartlar. la görev almayt arzu edecek öğretmenlerin şimdiye kadar bulundukları görevleri.yabancı dil.eğitim ve ihtisas durumlarını, meitıleket içi ve dtşındaki çalışmalarını, mesleki bilgilerini bildiren bir yazı i > müracaatları rica olunur. Adres: Harbiye Cumhuriyet caJ. No: 18? Kat: 4 Sıpahi Ap, Telefon 48 1707 4 / 9 4 1 1 İSTANBUL Bevoğlu, Utiklâl Cad. 349, Tel.: 49 00 39 Yrai AJana: 4576 I Ocak Ocilı fınu şofben KalOrlfer Kazam R»dy«t3r
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog