Bugünden 1930'a 5,454,328 adet makaleKatalog


«
»

SAHÎFE ÎKf 13 Afnstos 1968 CÜMHURÎIET SOSYAUEŞTİRME VE AKSAKLIKLARI (DİYARBAKIR MARDİN StlRT BÖLGE TABIB ODASI BAŞKANI) ^ > 2 4 sayilı kannnun uyg\ılanmastna başlayalı ^ altı yıl geçtiği halde. aksaklıklar her yıl blraz daha belirli olarak ortaya çıkmakta, nedenlerl tizerinde gereği kadar durulmadığı için de yapılan büyiik masraf ve yatırtmlar onnmda iyi bir MBUC alınamamaktadır. Sosyal hizrnetin amacı, Insan haklan evrensel beyannamesinde bir hak olarak tanınan sağlık hizmetlerinden faydalanmanın, sosyal adalete uygun bir şekilde dağılımını sağlamak ve toplum sağlığı nın devlet eliyle en lyi bir şekilde korunmvnı garanti ctmektir. Bu, ideal bir hizmet seklidh'Mse samimi olarak başlanmrstır, fakat yetersiz ve oltımsuı bir gelisim içindedir. •Çok iyidir.», «Bundan daha iyisi olamaz», Sağ lık Ocakları hirer kalkınma merkezi haline gelmektedir.», •Doktora pck çok ücret vermekteyiı, •Hizmeti köylüniin ayağına sötürdük.» gibi yuvar lak lâflar olaya dışardan bakmak, dâvaya ihanet etmektir. Gerçl sosyalleşmiş bölgede hekim büyiik bir feragatln çalışıyor ve bir miktar tazmlnat da alıyor. fakat içinde bulunduğu sartlar hiç de iyi değildir. Yurdumuz icin çok önemli ve hayati olan bu konuda, birbirimizi ve dolayısiyle kendimizi aldatmayı bir tarafa buakarak, sosyalleştirmedekl kurulus hatalannı. yapılan masrafa karsjlık elde edilen randırnanı, hekirn temin edemetnenin asıl sebebini gerçekçi bir görüsje ortaya koymanın yararlı olacaği kanısındayım. Ancak ondan Mtnradır ki. y« niden sosyalleştirilecek illerde aynı hatalara düsülmemesi ve evvelce sosyallestirilen illerin noksanlarmın tamamlanması ve hizmetin daha iyi bir fekilde yiirütülmesi sağlanabilir. •larak kunılmalı, bina yaptınlırken hangl elemanlarla ne sekilde çalıştırılabileceği de düsünülmelidir. • aaa • ••• :•:: §ıs •*•• •••a •••• •••• Dr. Selâhattin YAZICIOĞLU | Ortadoğu'da askerî durum l rtadoğuda, ekonomik menfaat ve etkısi en fazla olan devletin Ingiltere oldugunu gördükten sonra, siyasi ve askeri olaylann bir kısmıru bu açıdan gormek yanlış olmayacaktır. Ortadogudaki istikran muhafaza edebilmek üzere Ingiltere ve Amerika; Kıralbkların, Emirlık ve şeyhliklerin ve Cumhuriyetçi idarelerin tâviz ve menfaatlerle tatmınleri mümkün olamazsa, ıç zaaflardan yararlanıp mukavemetlerı bertaraf edici siyasi karışıkUklardan başlayarak kuvvet kullanmaya kadar bütün imkânları kullanabilirler. Aslmda, iktisadi bir var veya yok olma meselesi ile karşılaşıldığı zaman genış yatınmlara giden şirketler olsun. onlann vergileriyle iç taahhütlenni yerine getiren hükumetler olsun, kolayca mağlubiyeti kabul edemezler. Petrol şirketlerinl raillileştirme teşebbüsü zamanlannda Iraktaki Kurt isyanı dikkati başka tarafa çekebilmiştir. Acaba, Kürt isyanı tesadüfi mi olmuştur? Petrol şirketlerinin, Irakta Kürtlere çck mültefit görünmelerinin, onlann yeterı kadar desteklenmelerini sağlamalannın özel bir manası yok mudur? Bağdat Paktına en çok çalışan ve onu gerçekleştiren tngilteredir. Türkiye'yi de, askeri gücünün ve siyasi coğrafyasının önemi dolayısıyla, pakta sokan tngiltere, Kuveyt, Suudl Arabistan ve Güney Arabistan Federasyomı ve himaye altındakl Basra Körfezi emirliklerini d« kontrol ettigtnden bu pakt ile hem kendi gilvenllğini, hem de NATO ve Seato lrtibatını saglamış, Sovyetler Birliği İktisadi taarruzuna bir tampon koyabilmek lstemiştir. Ancak, Bağdat Paktı, Irak ihtilâli dolayısiyle çökünce yerine CENTO kaim olmuştur. I leopollHK inceieme Pis ve düzmece bir olay .Izmir sabotajı.mn sanıklarından birincisine baktım; maşallah göz ler cam bilya gibi. Verilen bilgilere göre Osman Başdemir'in ordudan tardedilmişliği var. komünistlikten sâbıkası var, daha ilginci Tımarhaneye birkaç kere girmiş çıkmışlığı var. üstelik bakkal dukkanı var, cebinde tabancası. cebinde besviizlükleri de var... Vakit geceyansını tam romanlardaki gibi bir dakika geçe, Amerikan Haberler Merkezinin vitrinine bir Molotof Kokteyli atmış... Hemen orada hazır ve nâzır pollsimize yakalandıktan sonra haber de vermis: Hisar camii sadırvanına bir saatli bomba koyduk, birkaç u a t tonra patlıyacak... Bilmem okuyor muMinuz. bizim gazetenin dördüncü gayfasında «Dişi Bond.un akıl durdururu maceraları tefrika «sdillyor. Sabotajcı Oiman Başdemir'in sergiizeşti yanında bizim Dişi Bond da solda sıfır kalır. erkek Bond da... Osman Başdemir olayı. tepeden tırnağa bir polis romanı. hir hafiye macerası. kim «iahneye koymujsa aşkolsun... Hikâvenin pek mânâlı bir yanı da var: Osman Başdemir akıl hastası! Demek ki ceza ehliyeti yok. birkaç zaman bu iş kovalanacak.. sonra da Osman Başdemiri salıverecekler... Belki yeni bir emr* ve yeni bir maceraya kadar... • tyi saatte olsıınlar tarafından» diizenlenmiş böyle oyunlar belki vaktiyle istenen hedefleri vurmak için vararlı olabilirdi, ama şimdi bu oyunlann ardında kim olursa olsun. hangi kişiler bulunursa bulunsun. ve mezhepleriyle mesrepleri ister komünist. ister kapitalist cenahına hağlansın. pek tehlikeli bir bombanm fitiliyle oynadıkları muhakkaktır. Böyle fitiller. artık o fitili kurralıyan çe\Teleri de havaya uçurarak kadar büyiik yanginlar çıkarabilir: o yangınları eıkarıp da kontrol altına alabilereklerini tananların hesaplarinda aldanacakları günlerdir buçiinler... Ve hugiinlerde bes yaşındaki bebekleri ve elli beş yaşındaki ahmakları kandıramıvarak kadar kaba oyunlar sahneye konııyor. Ve sonra da İcişleri Bak;, n ı n dan tutunuz. Basbakanına kadar sorumlu kişiler giilünerek demeçler veriyorlar. Ve raporlu fail, bir yandan camii hedef alırken. öte yandan Amerikan Haberler Merkezine lıürum cdiyor. .Cami. ile Amerikayı. Müslüman halk indinde özdeştirmek icin hıınrian daha çüzel oyun hulunur mu? Ve bombayı atan «deli. dakikasında acıklama yapacak kadar acıkgöz üstelik: « Ben komünistim, gücümü doktrinden alıyorum, gene de yaparım bu isi. veya servetimi bu işi yapacak olana veririm> Eh. cepte rapor olduktan sonra insan konuşur. polise de tesllm olur. camie de bomba koyar. hele «iyi saatte olsunlar. istedikten sonra mer» leketi birbirine katacak her seyi raporlu delilere yaptırmak kolaydır. Kim vermişse vermis. adam fermanı alıp cebine koymus bir kere.« İhtiyaç hâsıl olduğunda aynı isi neden yapmasın? Ve neden ertesi günü gazetrlere bajlık olacak demeç vermesin: Ben komünistim, camileri uçururum, Amerikayı sevmem... Gerçekte kutsal yerlere hücum etmek. bomba koymak, camileri tah ribe çalısmak. her yerde. her zaman lânetlenecek bir istir. Türk milleti böyle dü;ünür. tiim insanlık da böyle dü;ünür. Akıl hastası Osman Başdemir komünist ise eaml tahrlp etmekle halkı komünist yapmaya imkân olmadığını bilirdi. Tersine. kutsal camllere komünistlerin atacağı bomba, halkın komünizmden büsbütün nefret etmesinl sağlıyacaktır. Türkiyede son aylarda blrseyler oluyor. Olan şerlerfn tamamen tesadüflere bağlı kaldığını söylemek kolay değildir. Sankl görünmez bir ei hirtakım tertipleri blrblri ardına haziTİamaktadır. Elbette tzmlr olavlarının eercek yüzii yapılan kovusturma sonucunda ortaya çıkacak ve yargıçların kararlanyla aydınlanacaktır. Ne var kJ bütün yeryüzünde. Tımarhaneden diplomalı klsüıin ciddi blr gizli örgütte förevll olabilmesi mümkün değildir... Bu imkân yalnız iki sekilde ortaya çıkar: Ya rapor failin suçtan kurtulması için düzenlenlr, yftnl raporn düzenliyen resmi makamlar vardu» Veya rapor sahtedir. Her ne olursa olsun Izmir olaylarının içyüzü muhakkak ve en kısa zamanda kamu oyuna açıklanmalıdır. Böylesine pis tertiplerin gerçek mesulleri karanlıkta kalırsa, yarın, öbürgün daha kangık ve düzmece olaylara yol açılmıs olur. Kutsal camilere bomba koymak, hele namaı kılmaya gelmiş vatandagların hayatını tehlikeye tokacak uboUJlara girişmek, faili ister deli olsun, ister akıllı, iğrenç bir lsür. Amiral Sezai ORKUNT mendeki kuvvetleri hakkındakı kararı ile bu zıyaret ve bahsedilen haberlerin tabıatı ile birbırleriyle yakın münasebeti vardır. Bu suretle, Nâsır'a, Yemen ı$ini süratle halletmek, akabinde Güney Arabistan'da karışıklıklar tevlit suretiyle Aden'e hâkim olmak. ve ilk hamlede 41 milyon ton petrol üretimı kapasıtesi clan Abu Dabi, Muskat petrol sahalanna ve Basra Körfezine hâkim olma imkânlan, yollan açılmıstı. Aneak, bu ümitler, Araplann fanatık Israil düşmanlıgı anlayışından faydalanmasını bilenler ıçin kolayca sondürülmüştür 1°>67 de (6) günlük Israil • Arap savaşı Mısır'ı her vönden hırpalamış, Güneyde yayılma hareketi durmuştur. 5imdi, Güney Arabistan Cumhuriyetınde yeni ayaklanmaların oldugunu duymaktayız. Bunun mânası. tekrar Güneydoğu Arabistan bölgesmde bir şeyler olacak demektir. Sovyetler Birliğl bakımmdan durum, üzerinde israrla durulacak kadar önemlldlr. Nükleer 8İrtadoğuda kapatılacak askert lâhsız bir sav8ş, sürelt bir savasüs Aden'dir. Burası sorunun tır. Böyle bir savaşta da, barış kilit noktasıdır. Dünyanın üiçindeki soğuk harbte de, strateçuncü büyük faal limanıdır. Bu jik nokta ve bölgeler değerlerini dahi önemini ifadeye kâfidir. muhafaza ederler. Bundan başka, Bahreynde cüz'l Bu sebeple, Sovyetler Birügi bır kuvveti, Kıbnsta da yeniden kendisine müzahir. ıleride müttetakviyesine lüzum görülen bir hafik olabilecek Ortadogu memleva gücü ile cüz'l bir kuw*tı buketlerine istinaden bölgedekı stralunmaktadır. tejik noktalara nüfuz ettıgn takArap yarımadasının Hint Okyadirde; barışta Afrikaya inişın ve nusuna bakan ve Kızıldenizi Güorada Ihtilâlci hareketleri destekney ucundan kontrol eden Aden, lemenln ve kurulma zemini müstratejik dejeri hiçbir zaman sait komünist retimlerin hazırlıkkaybolmayacak olan bir mevkidelannı yürütmenin emin dayanak dir. Bu üs veya Aden arazısi klnoktalarına ve tstilâ yollarına hâmin elinde bulunursa ona sonsua kim olacak, savaşla da bölgeyi askeri faideleri sağlayacak niteBatı menfaatlerine kısa sürede liktedır. Mükemmel bir hava mey kapatmış bulunacaktır. Bu itibardanına, askerî tesislere, petrol rala, 8. filonun müdahalesini önlefinerisine sahiptir. mek Uzere Doğu Akdenizde kuvBu üs, yalnız Ortadogu için d«vetli bir deniz gücü idame ederğil. Doğu Afrika sahillerinden Gü ken, Araplan da, Israil meselpsiney Afrikaya kadar uzanan bölgeni halledebilecek bir derecede asdeki menfaatleri kontrol ve himakeri yardımla teçhiz etmiştir. Aye edebildiği gibi Basra körfeziraplann tsraili maglup etmesi nin de emniyetinl sağlamaktaöır. halinde Batı, Ortadogu müdahale 1964 de Îngiltere. Kenya, Uganda edemiyecek, Araplann, bilhassa ve Tanzania olaylanna; 1958 deki Nâsır'ın prestiji artacak. bundan Ürdün, 1961 de Irak'ın Kuveyte faydalanılarak Güney Arabistan taarruzuna bu üsten müdahale etmeselesi de daha olgun bir hale miştir. getirilmiş olacaktı. Neticede SovYemen Kırallığırun kalıntılannı yetler Birligi dolaylı olarak siyatemizleyerek buraya hâkim olduksi bir zafer elde etmiş buKınatan sonra Güney Arabistan frıyıeaktı. Arap mağlubiyeti, Kovyetlannı ele geçirmek suretiyle Kı ler Birligtne de fren olduV Halen zıldenizi tamamen ve geçitlerini Araplar, yeniden silâhlandınlmış tutarak Basra Körfezine hâkim yeni bir hamle için hazır edilolmak, bugün için (41) milyon mişlerdir. Üç vıllüc askeri hareton tutarmdakl petrol üretiminl kâtın özeti budur. kontrol altına almak gibi emellen bulunduğundan şüphe r.tmeYarın: diğimu Nâsır'm, takriben 70 bin kışilik ordusunun yenilgtsi İçin Ortado&u'da Yemen Kıraliyet Kuvvetlerine her Türkiyenin durtunu türlü yardım bu üsten yapılmıs ve denizaşın ve havadan iyi bir lojistik destek kuramayan Mısırlıların muvaffakıyetsızliğınin nedenlerinden biri olmuştur. Îngiltere, böylesine hassas ve Önemli bir mevkiden askeri kuvŞazimcnt Tezcan vetlerini çekeceğını ilân etmektetle dır. Kıbnsta ve Bahreynde tutaKecep Kandemir cagı hava ve kara kuvvetleriyle bölgenln siyasi ıstikranna yardım Nisanlandılar cı olmaktan uzaktır. 11J.968 FATÎH Ingilterenin, Aden dahil, Yenl Zelandaya kadar bütün stratejik mevkilerdeki askeri üslerini tah(Cumhuriyet: 9509) liye kararı, Amerikayı da hem polıtika ve hem de askeri taahhütler baJumından etkilemektedır. Bu itibarla, Îngiltere, belki de bu kararlan ilân etmekle, bazı mevkılere Amerika'nın mali ve askeKıymetli varrî desteğinı getirmek suretiyle yelığımız, sevgili ni bır ıdame şeklı de arayabiiir. eşım ve baba Olaylann bugünkü görünüşü ile mız, Yem SaMısır bu boşluğu doldurmaya ta"'vii Şube Mülip olmuş bir mevkidedir. Ruslau, mutehasrın da kendilerinı dikkatle destek.5 veteriner lediği anlaşılmaktadır. hekim Îngiltere, Aden dahil Güney Darüşsafakalı Arabıstan Federasyonuna istiklâl Selim tanımıştır. Kuruluşundan bu yaDeliloğlu'na daha bir yıl bile olmayan Güney Yemen Cumhuriyetinde cidnun di olaylar, ayaklanmalar Mısır'm ölümünün 4 bu ilgisınin bir neticesidir, deneüncü »enei devriyesine tesabilir. düf eden 13.8.968 Salı günü te, ekonomik durumu kısıtlayacak bir şekilde barışta savunma masraflarını artırmak istememektedir. Bütün ihtiyaçlann karşılanabilmesı için yeniden bir milyar dolara yakın munzam bir harcamaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bilmece, İngiliz adasının savunmasına yeterli ve NATO içindeki asgarî kuvvet taahhüdünü yerine getirebilecek bir savunma masrafı yapmak, denizaşın bütün askeri üsleri kapatmakla mumkün görülmektedir. tngütere' de bu konu elân münakaşa edilmektedir. Maresal Montgomeri, Mart 1968 ayı ortasında Lordlar Kamarasmda yaptıgı bir konuşma ile Asya ve Ortadogudaki sabit üsler yerine; bünyesinde karadaki olaylara müdahale edebilecek kabiliyette amfibi bir kuvvet taşıyabilen bir denız ve deniz hava gıicünün ikamesiyle cevap verilebilecegini ileri sürmüştür ki, önemli bir altematiftir. Hekim neden bulunamıyor " t T e k i m bnlunamamasmın önemli sebeplerin"•"•"den biri, sosyalleşmiş bölgede devletin hekime vermiş olduğu ücretin çok fazlasını dışarda serbest çalışan meslekdaşınm kazanabilmesidir. Sos yalize hekimin maaş miktannı dıjardaki meslekda şının kazanç seviyesine yaklaştırraadıkça. yâni bugünkfi statükoya göre içerden dışanya akımı önlemek mümkün olamıyacaktır. Sosyalleşmiş hekimin almış olduğu tazminat farkına karşılık dezavantaj ları daha coktur. Mahrumiyet bölçesinde gorevlidir, günde sekiz saat calışır. giinün birkaç saatinı dairesinde yalnız geçirmek mecburiyetindedir. Zira diğer devlet memurları günde altıbuçuk saat çaIışmaktadır. Muayenehane açamadığı ve dışarda hasta bakamadığı için, vatandaş istediği hekimi İJtediği zaman hulamamakta, bu durum huzursuzluklara ve şikâyetlere sebep olmaktadır. Diyarbakır merkezinde çalışan bir ocak doktorunun eline maaş ve tazminatlar dahil ayda 2070 lira gecmektedir. Bugünkü hayat sartlanna göre bu paradan bir yılda biriktirileni yıllık izinln tstanbul'da geçirilmesine ancak yeter. Halbuki sosyalize bölgede çalışan hekimin eline çok para geçtiği propagandası haksız olarak alabildiğine yapılmakta, bunun »onucu halkın ve bir kısım idarecllerin antipatisi ve kıskançlığı bu meslek grupu nzerine çekilmiş bulunmaktadır. Suur altı olaylann etkisiyle haksız ve lüzumsuz bir baskı sistemi ortaya çıkmıştır. Vatan hizmetine çağınp (edakârlık beklediğimiz bu meslek mensuplannı insan haysiyetine yakışmayan bir hayat şartı ile karşı karşıya btraktıktan başka her an hayati tehlike de bahis konusudur. Diyarbakırda bir yıl içinde gezici görev sebebiyle blr Sağlık Müdür Muavini. bir hemşire traflk kazasında ölmüş. bir Ocak Doktoru ve bir Sağlık memuru çok ağır bir şekilde bacak kemiklerini kırmışlardır. Bunların devletçe yapılmıs bir sigortası ve hiç bir teminatı yoktur. 472 sayılı Tazminat Kanunu. Sosyal Slgortalann tazminatı ve anlaşmalı hekim çalıştırması, Orduda uygulanan tazminat ve maaş rejimleri yanında sos yalleştlrme tazminatı çok değersiz kalmakta. Batıda devlet sektöriinde çalışan hekim ek görev ve muayenehaneden bunun birkaç katmı kolayca temin etmekte ve çok daha lyi hayat şartları İçinde bulunmaktayken sosyalize bölgeye hekim temin etme güçlüğü elbette rekilecektir. O •••• :::: iiii :: :: • ••• • ••• • ••• • ••* :::: •••• •••• •••• >••• önemli üs O Kuruluştaki hatalar " osyal Adalete dayanan hizmet sekli baslangıctan itibaren yalnız tağlık konusunda ele alınmış, kanunun çıkışı yedi yıl olduğu ve sosyallevnis sa?lık hizmeti yurdan hemcn hemen üçte bit sathına (22 11) yayılmış bulunduğu halde, diğer hiç bir hizmet kolu sosyalleştirilmemiş. veteriner, tanmeı, iktisatçi, eğitimei ve fen adamı henüz köye göttirülmemistir. Bu yönde yapılan bir tesebbü» de yoktur. Yolun, suyun. ışığın sağlıyacaği çalışma imkânları hatırdan geçirilmemiş, dayanısmanın his metteki yararlılığı unntulmuş, sadeee bir meslek grupundan vatanseverlik, fedakârlık ve her türlü hizmet sekli beklenmiştir. Doktorn ve diğer sağlık personelini sehlr îmkânlarından yoksun bırakıp, köy şartlariyle tek başına savasa sokmanın doğura eağı psikolojik etkenler düsünülmernistir. Bıı konuda hiç bir çaba gösterilmemesi, ilk anda hizmet askıyla görev alanları iimitsizliğe sürüklemlî. yenl lerin hizmete katılmasına engel olmuştur. Sosyal hizmet sadeee bir tek Bakanlık konusu değil, hükâmet konusu olarak ele alınmalıdır. Ocaklann yeri seçilirken yol durumu. sehir ve köylerle olan baflsnttsi, şehir merkezletinde mah.al le halkmm *wlayoa baş voraeağı merkezî bir yer oiması dikkate alınmamıs, ucuz veya beleş a r n y ı Sağlık Ocağı yaptırma zihniyeti birinci plânda tntulmuştur. Diyarbakır Dağkapı Sağlık Ocağının şehrin kenarında hastahane bahçesine, Bağlar Sağ lık Ocağının mahalle dısında, Yenikapı ve Mardinkapı Sağlık Ocaklarınm da yine kenarda sur dibine yapüması aynı anlayışın sonucudur. Bölge Hastahaneleri de isabetsiz ve mesnetslz kurulmmjtur. Sağlık Ocağına dahi bir pratisyen hekim bulunması güç olan ilçelerde, ilk günden itibaren Bölge Rastahanesi düsünülmü;, her yerde aynı anda bajlanmak suretiyle milyonluk tesisler yapılmıs, ame Hyathaneler, laboratuarlar kurulmuj, hekim temin edilemediği için çalışttrılamamıstır. Malzemeler bendi haline bırakılıp kirlenmeye ve paslanmaya terkedilmiştir. Diyarbakır merkezinde otuz seneden beri tam kadro ile çalışıp bütün bölgenin ihtlyacına cevap veren Nümune Hastahanesi bu sistem le hekimsizlik yüzünden işlemez hale gelmijken, 110 yaUklı Göğiis Hastalıkları Hastahanesi tek hekitnle çahşırken, Mardin, Siirt, Bitlis Hastahaneleıtaıe bir ayhğına hekim gönderilirken, Diyarbakırda üç ilçede (Silvan, Ergani, Lice) birden bölge hastahanesi yaptırılması her halde bugün için isabetli bir karar değildir. Diyarbakır'da 44 Sağlık Ocağı vardır, şimdi sadeee 23 ocakta hekim meveuttur. Bunların bir kısmı mukavele «onanda baska yerlere nakledilmek veya ihtisasa gitmek karann dadırlar. Hekimi olmayan bir hastahanenin veya sağlık ocağının sağlık hizmeti yapamıyacağı tablidir. Sosyallestiıilecek illerde tesisler kademeli :::: •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• •••• üii • >•• •••• iiii •••• iiii ••«• •••• •••• Sonuç [ ağlık Hizmetlerinin Sosyallestrrilmesinin ha şarıya nlaşması için yukarıdaki acıklamalar dan da anlasıldığı üzere şu tedbirlere kesinlikle ihtiyaç vardır. 1 Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirildlgi yerlerde diğer hizmetlerin de bir an önce sosyaUeştiıil mesi. " *z ^ Şaglık Ocaklinn'm ve t&lge. Hastafaraelet* ain yerleriniri daha tyl bir sekfİde jeçiln*wl, Sos° yalleşmi; tl Merkezindeki hastahanelerin hekim ihtiyaci tamamen karşılanmadıkça, ilçelerde yeni böl ge hastahanelerinln aeılmamasi. Sağlık Ocaklarmm en azından okulu, yolu. suyu bulunan yerlere kunılması. 3 Hekim ve tdarect Personel iliskilerlnln yeniden tanzimi ve tller Kanunanun sosyal hizmet fekline göre ayarlanması. 4 Sekiz saat mnai mecburiyetlnln Sağlık Ku ruluşunda görevli diğer memur ve personele de tatbik edilmesi ve bunlara da bir miktar tazminat verilmesi. 5 Muayenehane ve mahrumiyet tanninatlan nın bir miktar artirılması, mesai dışı yapılacak muayenelerden sağlanacak gelirin bir kısmının hizmeti yapanlara verilmesi, S Sosyalleşmiş bölgede mukavele süreslnl dolduranlann daha iyi yerlere tâyininin sağlanma sı, ihtisas yapmak isteyenlere bazı imkânlar tanmması, 7 Anlaşma yapılırken şahsın Devlet tarafın dan hayat ve kaza siRortasmın da yapılması. 8 Her üç senede bir hayat pahalılığma göre tazminat miktarlarında bir ayarlamaya gidilmesl halinde, sosyalleştirmenin daha câzip bir hale geleceği ve belki de o zaman dışardan içeriye bir hekim akrmının sağlanacağı ve bu sayede kadrolarm doldurulacaği düsünülebilir. Bnnun dışmda problemin çözümlenemiyeceği bir gerçek olarak ortada dır. Metod. prensip olarak memleket sartlanna nyfundur ve iyidir. Fakat ısiaha mahtaçtır. :::: durum skeri duruma gelince: îngiltere'nin işçi hükumeti muhafazakâr iktıdap zamanında askeri masraflan kısmak amacıyla karar altına alınarak Güney Arafeklıfi ile döfeüsundaki bu arâda Adenden çekilme isteğini bir müddet sonra teyit etmış ve 1971'de Uslerin kapatılacağmı ilân etmiştir. Ingiltere, SUveyşten Yeni Zelândaya kadar uzanan bölgedeki bütün Ingiliz menfaatlerini fcoruyabilen ve elân da etkili olabilen askeri kuvvetlert çekmesi halinde, Ortadoğuda kritik oldugunu gördüğümüz denge nasıl muhafaza edilecek ve bu bosluğu kiro dolduracaktır? Komünist hamleler biraz duraksamıştır. Kuveytten itibaren, Güney Arabistana kadar Îngiltere ile karşıHklı savunma anlaşmaları yapan ve aralanndaki menfaat farklan itibariyle btrleşmeleri ve karşı gelmeleri mümkün olmayan Arap ülkeleri bu statü Ue istikrarı devam ettirebilirler. 1971'e kadar oldukça zaman vardır. O zamana kadar siyasi curumdaki gelişmeler yeni kararlarıda beraber getirebilir veya Amerikanın bölgedeki askeri aaran tisi artınlabilir. Îngiltere, millî savunma ihtiyaçlan için yılda takriben (6) milyar dolarlık bir harcamada bulunmaktadır. Bu miktar, Ingılterenin anavatan, NATO ve denız aşırı taahhütlerinl karşılamaya kâfi değildir. Hiçbir hükumet ••••••••mM• •ınnnmımMmılıının mmmmmm :::: •••a •aaa A Gerillo Nedir? 85 inci sayısı çıktı Che'nin ve Castro'nun gerilla lıocası Alberto Bayo yazıyor iiii •••• «••• •••• iiii • ••• • ••• •••• •••• •••• İİİİ • ••• • ••* • ••• • >•• *••• *••• •••• • ••• •••• • ••• • ••• İİİİ :: :: :::: •••« • ••• ••>• •••• ::; *••• •••• •••• •••• •*•« •••• «••• • ••• llia •••• • ••• • ••• • •» iiii Ayrıca • Demirerin sonbahar için terör hanrlıklan ve •eçim oyunlan • Kasıro ayında gençliği bekleyen görev • Bayar Demirel'e karşı gazete çıkartıyor • CHP J deki çekismeler • Konya olaylarının gercek sorumlulan • Ve Yaşar Kemal, Mehmed Kemal, Doğan Özgüden, Can Yücel, Hüseyin Bas, Alpay Kabacaü, Ke < pıal Sülker, Osman S. Arolat, Selma Ash•«•orth, İbrahim Türk, Engin Aşkın, Atti ( lâ GokbSrü, Ümit Utku, Lütfı Ö. Akad, Ferruh Doğan ve Mısük'm imzalarıyla... j Cumhuriyet 9556 YEFAT TÜRKİYE EMEKÇİLERİ DÂVASININ YARIM YÜZYTLLIK SAVUNUCUSU ::!: •••• MEVLİT ÖLDÜ Cenazesi 15 Ağustos 1968 Perşembe gunü, saat 16 da Şişli Camiinden alınarak Feriköy Mezarhğına demedilecektir. Reşat Fuat Baraner TEŞEKKÜR 12.8.1968 Pazartesi günü vefat eden kıymetli varlığımız: Cumhuriyet 9564 Reşat Fuat Baraner'in bakım ve tedavisinde en yakın alâka ve yardımlarını esirgemiyen Sosyal Sigortalar Kurumu 1. nci Dahiliye Şefi Mütehassıs Dr. HİLMİ ÖZGÜN ve Mütehassıs Dr. SAVGAT SANCAR'a ve bütün Servis Personeline teşekkürlerimizi sunarız. AİLESİ VE DOSTLARI Cumhuriyet 9565 ZÜRÂL ARTUGAL Ue tLHAMI YÜKSEL Sovveilerin müdahalesi irkaç yıl öncesine gidelim: Yemendeki yenilgiler. 1965 başmda Başkan Nâsır'ı mecburen Ciddeye sürüklemiş ve Kıral Faysal Ue görüşerek Yemendeki ku\rvetlerini geri çekecegine dair bir anlaşma yapmıştı. Fakat, Ingiliz hükumetinin tedbirsiz olarak 1966 da Ortadogudaki üslerini tasfiye edeoegine dair açıklaması üzerine, Nâsır, dogru bır manevra yapmış ve Cidde anlaşmasım bozarak kuvvetlerini geri çekmemiş, bir müddet için Kahireye çekilen Sallal, tekrar koz olarak Yemenli Cumhuriyetçilenn başına getirilmişti. Bu suretle. Nâsır, Güney Arabistan yönündeki emellerini gerçekleştirecek ortamı bulmakta idi. Bu çok müsait durumdan Sovyetler Birliği de faydalanmıs ve 1966 da Başbakan Kosigin, refakatinde mükemmel bir strateiist oldugunu uyguladıgı aktit ve cesur deniz stratejisi İle ispat eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral S. Gorshkov ve kuvvetll bir kurmay heveti İle Kahireye gitmlş ve bu zlvarette Rus Denİ2 Kuvvetleri İçin tskenderiyeden başka Kızıldenizde Aden İle Süveyşln takriben irta menzilinde bir mevkide, bir ripniz Usstinün kurulma lhtlmalintn bulunduftuna dair baa haberler de baaında g«rulmu»tu. Blr Rus Denız Kuvveti de Dofu Akdanls aulannda idL NIBU^IB Ye B Denizcilik Bankası Erkek Sanat Enstitüsü Birinci Smıfma Ortaokulu Bitirenler Arasından Secme İmiihanı île Öğrenci Alınacak: 1 Okul gundüzlüdur. tier çeşıt gıyun eşyası ile ders arajları, öğie yemekleri ve harçlıkları okulca temin olunur. 2 Okulu bitirenler 6 yıl mecburi hizmete tâbıdırler. Seçme ımtihanını kazananların velâyet hakkmı taşıyan vehlerınden bir taahhütname aiınır. OKLXA GtREBlLMEK IÇIN: a) Ortaokulu bıtırmış ve 17 yaşını geçmemiş olmak, b) 16 Eylul 1968 tarihinde. ortaokul programlanna gore, Turkçe ve Matematik derslerinden yapılacak seçme imtihanlan ile sağlık musyenelerini kazannrş olmak şarttır. Aday kaydına devam olunmaktadır Isteklüerin 14 Eylul 1968 gününe kadar tahsii belgesi, nüfus cüzdanı. ıkametgah ve aşı kâğıtlariyle 6 adet vesikalık fotoğraflarını , DENİZCÎLİK BANKASI ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE hitaben yazacakları bir dilekçeye ekliyerek Kasımpaşa'da Haliç Tersanesi içinde bulunan Okula ba|vurmalan. T E L : 49 33 77 (bugün) Ankara'da Hacı Bayram camiinde ikindi namazını müteakıp tamnmıs Mevlithanlardan OSMAN AKPINAR idaresinde Mev lidM Şerif kıraet edileceğinden arzu eden arkadaşlariyle din kardeşlerinin teşrifleri rica olunur. Esi ve Çocuklan Cumhuriyet 9547 VEFAT Bosna Eşrafmdan Merhı.m Salih Kulin ve ınerhume Gül Kulinin oğulları, Kcla Kulın" in esi, Semra Conker ve Orhan Kulin'in Rahalan Saadet ve Muhittin Kulin'in ağabeylen Kadriye Kulin ve Ali Conker'in kayınpedprleri. Zeynep ve Nurı Conker'in ve Jâle Kulin'in dedeleri, Ayşe Kemahh'nın arrcası Ecvet ve Erol Kulin'in dayılan Tfikaek Makina MBhtndist (Cumhurtyet 9568) T. C. fej J^ J§ Ei g Dr. CltU Necdet Biltclcln Ogulları SİNAN'ın do{umunu akrftba v« dostlarına duyururlar ZONGULDAK Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Florence Nightinecale Yiiksek Hemşire Okulu Mudürlüğünden Okulumuz 1968 1969 Akademik yılı için aday Sğrenci kaydına başlamıştır Lise mezunu yatıh ve yatısız kız öğrenci kabul edilir. Giriş sınavı : 20 Eylül 1968 Cuma günO saat 10 da Mülâkat : 23 EylUl 1968 Pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. Adres: Âbidei Hürriyet Cad. Şişli, Istanbul Telefon: 47 55 77 t) »543 I TEŞEKKÜR Evlidımu, Eşlm OSMAN BİRGİ'nin ölümü münasebetlyle bizzat gelmek, mektup, telgraf veya telefonla aramak. cenazesıne ıştirak etmek veya çelenk göndermek suretiyle acımızı paylaşan, bize yardımlanm hiç esirgemeyen, âmlr ve arkadaşlan İle dost ve ahbaplanmıza karşı derin ştikran hisleri duvmaktavız. Ayn ayn teşekkür etmek için halimiz müsait olmadıgından. bu Ulnla hislerimlıi beUrtlrix. AtLESl (Cumhuriytt: 9S60) Cumhuriyet 9552 ...•«•*••*' TEŞEKKÜR j Vefatıyla blzleri tonıuz acılara sokan NUSRET KULtN 11 Ağustos Pazar pünü hakkın rahmetin e kavusmustur Cenaze namaıı 13 Atustos 1968 bugün Salı gı>0 o»le namazından <nt"a r°«vıkive camiinde kıhnacak. Edirnekapı «ehltliftin* defnedilecek tir. Mevll Rahmet eyliye. (Cumhuriyet: 9681) Vedia Nomanoğlu' nun cenaze merasimıne ıştirak ederek. çelenk. mek Ş tup, telefon, telgraf jtöndere ; rek veya bizzat «elerek acı • mızı paylaşan akraba ve doıt S lanmıza tesekkür oderiz. 3 A ÎLE 8 1 | (Cumhuriyet 9563) •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog