Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

%^ Istanbul Yiiksek Teknik Okulu Ycni adı ile Devlet Mühendisük ve MimarlıkAkademisi I cj GİRİŞ KURSLARI 2 23 Eylul Kurslar Okulda yapümaktadır. Kayıtlar başlaraıştır Mür. Tel: 47 09 06 umhurİYel KÜRUCUSÜ: FÜNÜS NADİ 45. yıt sayı T58I9 Telgrai T » mekrup adresi: Cumburıyet Utanbul Posta K u t u s u : îstanbul No 248 T e l e f o n l a r 22 4 2 9 0 2 2 42 96 2 2 42 9 7 2 2 4 2 982242 90 Sah 13 Ağustos 1968 Devrımcı of|*tmenlenn ıçındekı çırpıruşlar%k Zıılm nen halkın destanı latar. gerçekçı bır kurt'un en sevılen kı 10 Lıra. Renva Kıtabevı IS üâncılık: *7§56 9555 izmir Valisi: "Olaylann derinliğine iniyoruz,, Osman BaşdemirHn ruh hustası mı. yoksa deli mi olduğu henüz anlaşılamadı ÎZMÎRDE BOMT.A PATLAD1 (Basmdan) CHP Genel Sekreteri Parti içi dıırumu anlattı Ecevit: "Kaygı verici olaylar CHP dışındadır, «İnönü'nün Genel Başkanlıktan çekilmesi söz konusu değil» ANKARA, (Cımıhuriyet Bürosu) CHP Genel Sekreteri Bulent Ecevit, dunku basın konferansında, CHP Genel Merkezındekı yonetıcı kadronun tam btr aniaşma bavası ıçınde çalıştığını, ortanın solu duşuncesınm partılı çevrelerı de aşarak bır halk hareketı halme geldığını ılen surmuş ve <Asıl kaygı verıcı olay ve gelışmeler CHP dışında memleket olçusunde cereyan etmektedır» demıştır Ecevit aynca, Inonu'nun Genel Baçkanlıktan çekılmesının soz konusu olmadığını, kendısıne Genel Başkanlık teklıfı yapılmadığını par tısı ıçınde TIP eğılımh. ya da «Ortanın gobekçısı» dıye bır grup tanımadığını da soylemıştır. SANIK EROL AKDOGAN Sabotajcı 5 sanıgın sorgusu yapılıyor Bazı dernekler olayı protesto etti, yeni tevkifler olacağı söyleniyor İZMİR Amerikan Uaberler Merkezine alılan «Molotof. koktc>li» ile Ilisar O'amü şaclırvanında patlatılan ilkel saatli bomba olaymm sıclusu olarak yakalanan 5 kişinin sonîu'snna dcvam edJlmektedir. Hikmet ÇETİNKAYA Izınır Valısı Nâmık Kemal Senturk, dun gazetecılerle yaptıgı gorusmede, .Tahkıkıt devarn ttmektedır Amerıkan Haberler Merkezını kundaklsmak ısteyen Osman Başdemır ıle Hısar Camııne saatli bomba kojan Şukru Kurt ve aığer ıkı kıjı halâ nezaret altındadır ve ıfadelen alınmaktachr. Şımdılık soylenecek başka bır şey ğ± . . yok Olayın derinliğine inıldiğını W behrtmek ısterım» demıştır Vaıı Şenturk «20 kışı daha tutuklanacağı soylenıyor» sorusuna ıse, «Bunu tahkıkatın seyn gosterecektır» cevabını vermıştır SAKALLI Teşekkür ederim! Andlaşma havası Genel Merkez «takım»ı olarak tam bır aniaşma havası ıçınde ç«lıştıklarmı ve arkadaşlarının. kışısel propaganda çabalanna duşmedıklerı ıçın bazı çevrelerce «yetersizlikle» suçlandıklarını soyleyen Ecevit, bu konuda devamla soyle demıştır" •Genel Merkezin, jaklaşan Kurultav irin bır hızıp gajreti ıçinds hazırlıklar, kişiscl hesaolar veya tertinler \anmakta olduğu \olunda, bir vazarın ilpri surrtuğu iddia>ı kc«inlikle reddederim Bueun CHP'nde kimse kim*eve karşı. istrse de tertip vapama/ Ortanın snlu harrketi. kışilrre dejil, dusuııceve. inanca \e lınlka davanan bir demokratik harekettir BOT le bir hareketin irinde. kım«enin gucu, başka bir kimsevi htttırmnva (Arkası Sa. 7. Sü. S de) Üzerinde Osman Basdemir akıllı nu, deli mi? Emnıyet Muduru Ruştu Unsal ıse, astsubaylıktan ıhraç edılen, an nesı, kansı ve kardeşı tarafından «akıl hastası» olduğu ısrarla soylenen Osman Başdemır'ın aklî dengesının yerınde olduğunu belırtmış tır. Ünsal, «İddıalar doğru degıldır. Osman Başdemır akıllı bır adamdır Aılesı mudafaa edıyor» demıştır Onceki gece yakalanan kereste tuccan Erol Akdoğanı tanıyan çev reler «Erol Adalet Partisine sempatisi olan bir insandır. Komunizim suçundan hapse girmemi; ve herhangı bir tahkıkata uğramamı;tır> demişlerdir. Saatli bomba ıle «Molotof Kokteylı»nı hazırladığı ıd dıa edılen Ismet Kurtuluş ıçın Em nıyet Muduru Ruştu Unsal «Ismet Kurtuluş casusluk suçundan 6 \ıl hapıs cezası çekmışür» şekhnde ko nuşmuştur Mudur yenı tutuklanmaların olup olmayacağı >olunda (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) durulan noktalar Izmırdekı bomba olajınm sanık lan >akalana dursun ozellıkle ola yı gorenler ya da olay yerıne yetışenler bazı noktalar uzerınde dur makta ve bazı soruların cevap bulamadığını soylemektedırler Olayı ızleyenlerın uzerınde durdukları noktalar arasmda Osman Basdemır'ın Molotof kokteyl'ını âdeta polısın gozu onunde U S I S. burosuna atma"=ı vardır ve tecrübelı ja da vetıstırümış bır sabotorun boyle bır ıse nıçm ve nasıl gırdığı merak edılmektedır Bu arada >ıne Osman Bacdcmır'm va kalanır yakalanmaz camıde saatli bomba bulunduğunu haber verme sı de ola\ı ız'evenierın dıkkat nazarını çekmıstır Bunların sovledıkleııne gore Osman Başdemır koktevlı attıktan bır dakıka sonra vakalanırken tabancasını çekmış, fakat ateşlemıverek teshm olmuştur Teslım olduktan sonra da hemen konuşup. Camıdekı hazırlığı bıldırmıştır Ovsa camıdekı bomba ya benzer madde, Osman Basdemır'ın yakalanışından 4 saat sonra patlamıstır Ola>da dıkkati çeken yanlardan bırısı de camı sadırvanındakı bom ( Arkası Sa. 7. Sü. g de) SANIK İSMET KL'RTULUŞ Iki Suriye uçağmın Israil'e inişi hoyret uyandırdı (D1Ş HABERLER SERVİSt) TEL AVİV Ikı Suriye iet uçağının, ülkenın kuzeyındekı bır hava üssune mdıklennı bıldıren, sılahlı kuvvetler sozcusunun açıklaması Israılde hem hayret, hem sevınç yardtmışür Sozcü, Mıg 17 tıpındekı Sovyet yapısı letlerın ve ıkı pılotun ıyı durumda olduğunu bıldırmıştr. tsraıl'ın açıklamasından az sonra, !sam radyosu da Surıyelı bır sozcunun bıldırısını yayınlayarak, Sunye Hava Kuvvetlenne aıt ıkı ıetın, zorla tsraıl'e ındırıldıgını belırtmış ve letlerın kotu hava şartları yuzunden yollarını kaybettıklenru one surmuştur Bın yuzbaşı dığen tegmen olan ıkı pılotun ısteklerrle mi, yoksa zorla mı ındırıldıkleri, henuz meçhuldur Ancak gozlemcıler bu ıkı Mıg'ın, halen Cezayırde bulunan El Al tsraıl Hava Yollan uçağının tadesı ıçın vapılan gonişmelerde onemli bır rol oynayacağını ifade etmişlerdır. Bir Polis, millî kayakçı Erdinç'i kız yuzunden oldutdu Olay üzerine 2 polis linç ediliyordu Yusuf KARAOĞLU KARS Millî kavakçüarımızdan Erdinç Uğur, Sarıkamış ilçesinde, polis m n n u n Sabrı Turul tarafından onceki gece gogsunden tabancavla vurulara' olaurulmuş; bunun uzerine ilçe halkından 500 kişilık bır grup. galevaııa gelerek Hukumet Konağı içındeki F.mniyet ÂnurUçını hasmış, kapı ve pencereleri kırarak polis ve arkadaşını linçe kalkı^aıak. kımaya sokmuştur. Sankamısa gece gelen Kars Va lisı, olaya el koymuş, ilk tedbir olarak polislere Işten elçektırmiş I H \ mn atiıgı hostes sına\ına dun, 100 den fazla genç ve guzel kız katıldı. Sınav, âdfta bir «Hostes sınavı» değıl «Guzeller yanşması» halinde geçti. Resimde, sırasıru bekliyen uç hostes adayı gorülüvor. (Fotograf t b r a h ı m KÖSEOĞLU) Bölükbaşı ne diyar? Mıllet Partısı Genel Başkaru Osman Bolukbası, berabennde partı ılen gelenlerınden dort kışı olduğu halde yurt dışındakı ışçı sonınlannı ıncelemek uzere dun otomobılle Almanyaya hareket etmıstır Bolukbası, hareketınden once duzenledığı basm toplantısında Izmır olaylan ıle ılgılı olarak, «Hâdisenin iktıdar tarafından duzenlenmiş bir tertip olduğu sojleniyor» sorusuna, «Olayı henuz tam manasıvla tetkık etmiş değiiiz Bunun ıçın simdıden bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak incelemeler soııunda gerçekten de ıktıdann bır tertibi olduğu sonucu çıkarsa, bu ıhaneti yapanlann manevi <ınlamda 32 disini »okeriz» demıstır Bölükbaşı, yurt dışındakı ısçi ler hekkında verdıklen gensoru onergesımn reddedıldığını, an cak, kendılennm ıktıdara, bu ış çılerle ılgılı kanunun çıkartılma sı ıçın muhlet tanıdıklarım ve bu muhlet sonunda iktıdar tara fından kanun çıkartılmadığı tak dırde sert muhalefete öaşlaya caklarını belırttıkten sonra soye konuşmuştur: «Sayın Süleyman Bey sandıktan çıktığını sövlnyor Eğer bu kanun çıkmazsa Koroçlunun topuzunu başma vura vura onu ha ta sandıeına sokariz » r KeraU» ^Mm* STribuue "Demirel, ABD aleyhtarlığını küçümsüyor,, (DIS HABERLER SElîVİSt) «The New \ork Times» ve <Iııternatıonal Herald Ti'bune» sazetesiniıı F.ıhip ve yorıımcusu G. L. Sulzberger, Türkiye'yi ziyareti &ıra«ında, aşağıdaki yazıyı ya7mıştır. (ierek tXcw York Tiraes^ g;erekse «İ. Herald Tributıe» gazetelerinde \HMiı!anan ilgi cckici yazı>ı, okmlarımıza smıuyfiruz. irTTERNATIONAL LÇAĞA HİÇ BİyMEMÎŞ HOSTES ADAYLARI Ümit GÜRTUNA Israil kabinesi ör. Kız yüzünden.. Sarıkamışta gorevlı iken kısa bır sure once Çıldır ılçesıne nak ledılen polis Sabri Tunıt ıle 28 yaşındakı genç kayakçı Erdinç Uğnr arasmda kız yuzünden baslıvan ve daha once de Kavmakam lığa bıldınlen olay, cumartesı gu nu yenıden alevlenmıştır Kendısl gıbı Posof'a venlen polis arkadaşı Nevzat Dirisu ile beraber, bazı işleri ıçın Sankanuşa gelen Sabri Tunıt, Yeşılyurt lokantasında ağabeyısı Lutfi C|ur re arkadaşları Emin Pınar'la yemek yiyen Erdinç Uğur"un yanma lçkıh bir halde gelmışlerdır Ye mekte polisler, Erdinç'ten yakm alâka görmelertne rağmen, aşırı (Arkası Sa 7. Su. 4 de) tsraıl kabinesi, olayı incelemek üzere Başbakan Eşkol'un başkanlığında Kudus'te acele olarak toplanmıştır. Dr. Barnard: "Insana 10 y.l içinde yapma kalb takılacak,, BİR lÜRK tŞÇİSİ OĞLUNU EZBN ALMANI VURDU WELLMAR, (Batı Mmanya) (AP) Burada çahşmakta olan İstnaıl Şımşek adında 42 yaşında Bursa'lı bır Turk ışçısı, 21 vaşın daki bir Alman'ı tabancayla basından vurarak oldurmuştur Polısın bıldırdığıne gore, olen Alman, Şimşek'ın 20 Temmuz gunu olen oğluna bır trafık kazasında çarpan arabavı kullanan şahıstır Cınayet, Ismaıl Şimşek'ın çalışmakta oldugu Wellmar vakın lanndakı fabrkada geçmıştır Bu arada Ismaıl ın tabancasm dan çıkan mermı ıle \aralanan bır Ispanyol kadın ışçı de, hastaneye kald'nlmıştır. ERDINÇ UĞUR Tum Gıda Iş Sendıka=ının ışçılere zam \apılmadıgı takdırde lcendı^ıne bağ'ı 5 b.n fırın ışçıs.nın greve gıdeceîme daır ışverenîere tanım.j oluugu alü gunluk stıre, bugun saat 17 de =nna eıecck'ır (Arkası Sa. 7, Su. S ds) Askeıi fmnlar, şehrin ekmek ihliyacını korşıîıyabilecek SYDNEY (a.a.) Dr Chrıstıan Barnard'a gore cerrahlar ınsan'a ra yapma kalbler takmava başlı vacaklardır Dunvada bır ınsandan dığerıne kalb naklını gerçeklestıren ılk dok A>KARA Turkıyede hıçbır tor olan Barnard, uçuncu Avustral /;man halen mevcut olan 25,000 va tıp kongresıpe katılmak ama \merıkah kadar kalaba'ık bır cıyla dun Romada ı Sydney'e gel sabancı grupu bulunmamıştır •nıstır Bunun sonucunda Amerıka, bu Dr Barnard'm tahmınlenne gojlkede bır zamanlar yuksek ore, onumuzdekı beş yıl ıçınde m (Arkası Sa. 7, Su. 1 de) sandan msana kalb naklı amelıyat larına devam edılecek, daha son ra ıse doktorlar vapma kalblere [ SULZBSRGER, onem vermeye baslıyacaklardır Barnard, «Kalb naklı amelıya> . DEMOKRASİNİN larında olum oranı vuksektır Çun ku sadece olum halınde hastalann I TÜRKlYE'Dt kalblen değıstırılıyor Vucudun va bancı kalbı raddetmesıru onlemek I YAŞAYACAĞtUl ıçın yapılan çalışmalar olum oranını azaltacaktır» demıştır İNANIYOR Dr Barnard olutnun tarumlan ması meselesmı kalb naklı ame'ı I Leylâ ERDURAN yatlan yonunden onemli bulmadığını belırterek «Insanlar yuzyıl Amerıka nın ünlu gazetelenn lar bovunca olum soz konusu ol den New York Tımes'ın sahıp dugunda doktorlara inanmışlar I ve jazar'arından C L. Sulzber dır Nedon sırndı fıkirlerınl degış I ter, Istanbul'dan geçti HHton (Arkası Sa. 7, Sft. 2 de) tirsinler» demıştir, «Şimdiye kadar kaç defa uçaga bindiniz?» «Hıç:..» «Guzellik var'«maları ile Hosteslik sınavları izce eşdegerlımidir?» «^ey... yani.... EVET!» Yukarıdakı sorular hosteslık sınavı ıçın sabahın erken saatlerınden ıtıbaren dun Gumuşsuj undakı Turk Hava Yoüarı merkezının personel Mudurluğu onunde sıra bekJeven ve dakıkalar geçtıkçe kuçucuk kalblen hevecandan daha hızlı çarpan genç kızlara yonetılmıstı Evet buyuk çoğunluğu sımdıye ka dar hıç uçağa bınmemıstı Hosteslığe, ya yollqda resmî elbıselerıyle gorduklerı genç kızlara ozenerek, ya da onlann gazete sutunlanndakı bır Devlet Başkanını karşılarken uçak kapısında çekılen fotoğraflarından ımrenmışlerdı Yapışıfe kardeşler, birbirinden ayrı/dı PARİS, (a a) Blanche \e Irene ısımlı japışık ıkı kızkarde}, dun vapılan amelıyatla bırbırıçden avrılmıstır 40 gun once Togo'nun bır kasabasında japışık olarak dunyaya gelen kaıdeslerın amelıyatını Jean Bıenaıme ısımh bır Fransız opeıatoru japmıştır On gun onc« uçakla Fransa'ya getırtılen Togo lu j apışık kardeşlerın durumlarının ı>ı olduğu bıldırılmektedır. üç kardeş yandı MAMSA, (a a) Kula ılçesınde dun ogle^e doğru tutuşan bır çardakta uç kardeş, janarak dlmuştur Yangm, çardak onunde meydana getırılen ateşden sıçrayan kıvılcımlarla baslamış, çardakta cturan 3 5 ve 7 yaşlanndakı Huseyın Hatıce ve Ramazan Yamanlar, fecı sekılde can vermışlerdır. Tann yardım etsin Genellıkle her uç a>da bır açılan hosteslık sınav larında, kapıda ter doken vuzlerce genç kızdan daha çok «huznr ti7» o'a^lar snnhe^i7 kı ( Arkası Sa 7, Su. 6 da) I BULZBERGER ANKARA lCumhurivet Burosu) Mıllı Istihbarat Teşkilâtı nın ıMIT' jurt çdpmda >avgın bır şekılde orgutlendığı ve venı kadrolarla lak\ı\e ed^'clıgı ogıenılmıştıı Burdan bıı sure once Mıllı Istihbarat Merkez Teşkilâtı ozelhkle Sıvasal Bı.g.ler ve Hukuk Fakul'e>ınden mefun olan «lısan bılır» gançler tarafırdı takvıye edımı ş vuıdun çe^ıtlı kentlerınde de jenıden orgutlenme faaiıje JI t gıı şnnnştır. (Arkası Sa 7 Sa 3 de) Millî ıstihbarat Teşkilâtı, yurt çapında yeniden düzenlendi
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog