Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Teknik üniversite Gıriı İmtihanlanna Hazırbuna 12 Afurtoata Kayıtlm b^Unmı»ör. KanUn Guven Dershanesi Osmanbey Halâskftrt«m Cad. N«. MO Telefon: 47 4< M îlâncılık: 7953 • 9*47 umhuriy^t KTJRUCUSTJ: TUNUS NADİ 45. yıl soyı 1S818 Telgraf v e m e k t u p sdresi: Cumhurtyet tstanbul Posta Kutusu: tstanbul No. 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 2 2 4 2 97 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 NAZIM HtKMET KEMAL TAHtR'E Mahpusaneden Mektuplar (1940 1950) N&zım Hikmet'in Bursa cezaevinden Kemal Tahir'e yolladıgı 242 tneirtup. Şairin sanat ve edebiyat anlayışı, toplum meseleleriyle ilgili görüşleri ve Ö2el hayatı üzerine en zengin kaynak. 419 sayfa, 20 resim, 15 lira. BtLGİ Yayınevi Yenişehir Ankara. Pozartes? .2 Ağusîos T968 Anayasa Mahkemesi bugüne kadar kararı aldı BAZl BOZVKLUKLARA Bülent Dikmener AN'KARA Anayasa Mahkemesi, kurulduğundan bu yana, yasama organları tarafından alınan bazi kararlar ile 71 kanunu Anayasaya aykın bularak iptâl etmiştir. Anayasa Mahkemesinin almış olduğu iptâl kararları zaman zaman bazı siyasî parti liderlerinin sert tepkilerine yol açmış ve kamu oyunda uzun iüre tajtışılmıştır. Izmir'de yakalanan 4 sanıktan biri "Komünistim,, dedi T1 IIJlUI İflffll I I İPTALEKONV OLAN HUSUSLAR SABOTAJCI OSMAN BAŞDEMİR İLE ŞÜKRÜ KURT Ç1KMAMASI SEBEP OLUYOR Amerikan Hober Merkeıine Molotof koldeyli atıldı Hisar Camisi şadırvanında da ilkel bir saatlı bomba infilâk etti, 4 yaralı var Cumhuriyet Ege Bürosu ÎZMtR önceki gece yarısı, Amerikan Haberler Merkezi binasına «Molotof kokteyli» atılmış, sabaha karşı de •Kömünistleri Yı 1 dırma Namazı>nın kılındıfı Hisar Camisinin »adırvanında patlayan ilkel bir saatli bombadan, 4 kişi hafit yaralanmıştır. tzmir'de büyük heyecan uyandıran ve Başbakan ile Içişleri Bakanının ilk dakikasından bu yana önemle izledikleri olayın derbal yakalanan iki sanığı, mçlarını itiraf etmiş, gecf ele geçirilen 2 tanık da, nezaret altına alınmıştır. Sanıklarm isimleri, şöyledir: Osman Başdemir, Şükrü Kurt, Era! Akdoğan, Ismet Kurtuluş. Polis, yakalanan sanıkların; Türkiye'deki (İ7İİ komünist teşkilâtının militanları «Idnfnnu israrla öne sürmekte ve bonlann böyök bir teşkilâta bağlı bolunda|ttnn, lornstarmanın ilerlemesiyle şebeke mensnplarından digerlerinin de kısa zamanda ele geçirileceŞini ifade etmektedir. (İçişleri Bakanı Sükan da, Ankara'da verdigi demeçte; «Bu, komünistlerirı işidir» demiştir) Anadolu Ajansının bıldırdiğine göre; sabah saat T de Polis Müdürlüğünde yapılan toplantıda Amerikan Haberler bürosunda Molotof Kokteyli» atan adamın 50 yaşında Osman Başdemir olduğu açıklanmıştır. Yine, Anadolu Ajansına göre; Osman Ba?demir, «Ben komünistim, fırsatını bulursam yine kundaklanm» demiş ve şunları eklemiştir: •Gücümü, doktrinden alıyorum, Bu 1} İçin kim•eden para almam. Gecekondumu satar kundaklarun. Ta da servetimi bu işi yapacak olana veririm...» Bu şekilde konuşan Osman BaşcTemır'ln macera filimlerinin sahnelerini hatırlatan yakalanması ve tek başına Amerikan Haberler Merkezine hücumu, ajans ve resmi makamların açıklamasına göre, jöyle olmuştur: Molotof kokteyli nedir ? Molotof kokteyli, İkinci Dünya Savajı sırasuıda. Sovyet devlet adamı V. M. Molotof dan adlandınlmış, Rus çetedlerin Alman tanklarına kaışı kuUandıjp bir silâhtır. Molotof kokteyli, bir şişeye benzin, çapıt veya talaj konarak ve içine bir fitil sarkıtılarak yapılır. Molotof kokteyli yangın çıkarmakta etkili olup, tahripçi yönii yoktur. 2. Dünya Savaşından sonra, Macar ihtilâlinde, Amerika'daki ırk çatışmalarında. son öğrenci olaylannda kuüanılmıştır. Anayasa Mahkemesinin, yasama organlan tarafından alınan ve kanun niteliğinde bulunmayan Çetin Altan'm yasama dokunulmazhğının kaldınlması hakkındaki kara rını iptâl etmesi kamu oyunda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Önemli kanunlar Anayasa Mahkemesi tarafından hazırlanan bir istatistik bülteninde yer alan iptâl kararlannın en önemlilerinden bazılan gunlardır: •Cumhuriyet Halk Partisinin hak nz iktisaplarınm iadesi hakkındaki 6159 sayıh kanunun tümü, gayri menkul kiraları hakkındaki «570 sayıh kanunun 2 ve 3 üncü madde leri, 3008 sayıh îç Kanununun 72. maddesinin grevi yasaklayan hükmü, 788 sayıh memurin kanununun 1393 sayıh kanunla değişik l' fıkrasındaki ecnebilerle evli olmamak «memur iken ecnebilerle evlenenler müstafi addedilir» hükmü ile aynı kanunun 40 ıncı maddesi, pazarlıksız satış mecburiyetine dair 3489 sayıh kanunun 9 uncu mad desindeki para ve kapatma cezaları aleyhine hiç bir mercie müracaat edilemiyeceğine dair olan hükümleri, 45 sayıh kanunun 93 üncü mad desinin hâkimlerin rızalarma bakıl maksızın savcılığa atanmalarına ilis kin hükmü, 6785 sayıh İmar Kanunu nun 42 nci maddesinde yer aian ve taşınmaz malın gerçek karşılığı verümeksizin yüzde 25'e kadar noksanı ile sahiplerine dağıtılabile ceğini kapsayan hükmü, 3008 sayıh Iş Kanununun 5518 sayıh kanunla değişik 38 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan ve istisnai çalıs madan bir saatinin günlük iş ücretinin içinde sayılmasına ilişkin bu lunan hükmü, 2556 sayıh Hâkimler Kanununun 3885 sayılı kanunla değişik 65 inci maddesinin Yargıtay ikinci başkanlarının Adalet Bakanı ve aynı kanunun 66 ncı maddesinin Yargıtay Birinci Başkanının Bakanlar Kurulunca intihap edileceğine dair hükmü, 1110 sayıh Askeri Memnu mıntakalar Kanununun 4944 sayıh kanunla değişik 1 inci maddesinin A bendi 1965 yüı Bütçe Kanununun milletvekilleri ve Cumhuriyet Senatosu üyelerine ait ödenek fazlalariyle buna ilişkin R cetveli ve diğer hükümleri, 7188 sayıh kanunun 1 inci madde(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) TİTO DUBCEK CÖRÜSMESİ BİTTİ Tito Dubçek görüşmesi sona srmis. yayınlanan Yugoslav • Çek nrtak bildirisinde, «komünist partiler arasında eşit haklara dayanan ilişkiler kurulması» istenmiştir. Bu arada, £ek Komünist Partisinin yeni statüsüyle ilgili profcram açıfclanmıştır. Tasarıya göre, Çekoslovakya'da parti ile devlet işleri ayrılmaktadır. [Bu konudaki haberlerimizi, 3. sayfada bulacaksınız.] HİSAR CAMİSİNDE TERTİPLENEN .KOMÜNİSTLERİ YILDIRMA» NAMAZINDA BULLNANLAR Üniformasını emrindekiler de yadırgadı Barış Şenligi'ne gelen yabancı !5 öğrenci, dün sınır dışı edildi «Evrensel Barış Şenliği»ne katılmak üzere bir hafta önce çeşitli yollardan yurdumuza gelen i9 Fransız, 4 Alman ve 2 Nijeryah 25 genç, dün polis tarafından sınır dışı edilmiştir. îçişleri Bakanlığı tarafından yasaklanan ve TMTF ve İTÜ Öğrenci Birliği tarafından düzenlenmiş olan «Evrensel Banş Şenliği» dolayısiyle yurdumuza gelen ve çoğu Fransız kız olan gençler hakkındaki karar. Siyasi Polis tarafından «Zararlı faaliyetleri görüldüğü» gerekçesiyle a'.ınmıştır. Yaşları 22 32 arasında değişen gençlerden 20'si karayoluyla Edirne'ye götürülmüş ve Bulgaristan üzerinden yurt dışı edilmiştir. 3'ii kız 5 Fransız ise, saat 17'de uçakla Fransa'ya ^önderilmiştir. ((Alman generali degil, yeni Irafik MUdUrU» Selâhattin GULER «Alman Generali mi?» diye sordu bir hanım, yavaşça yanmda duran resmi memura. Kulağına iğildi hanımın resmi memur: «iok» dedi, «Bu yeni 'I rafik Müdürümüz.» Herkes hazırol durumunda idi. Binanın ıçinde şık giyinmiş, parlak kordonlu, yakasında çift yıldızlı kokartlar bulunan şapkasmın siperliği beyaz şeritlerle donanmış kişi bir komutan edasiyle etrafına bakındı ve «Merhaba arkadaşlar» diye askerce seiâmiacîı hepsini... Sonrn biraz «Doğu» şivesiyle konuşmağa başladı. Böylece biraz önce, «Bu Alman Generali mi?» diye soran hanuıı da Trafik Müdürü İhsan Özmen'i tanıma fırsatını bulabildi!.. Yeniler pek bilmiyorlardı Emniyet Müdürlerinin resmi elbiselerini. Onun için yadırgamışlardı yeni müdürlerinin giyinişini. «Ben hep resmi giyinirim. Bu kanunun verdiği yetkidir. Sonra resmî elbisenin etkisi de fazla olur» diyen Özmen, daha sonra yamndaki gazetecilere dönerek «öyle değil mi?» sonısuyla düşüncelerini onaylatmak istedi. Son çıkan fcararname ile Istanbul Trafik Müdürlügüne atanan İhsan Özmen'i bütün şoför ler, «Motorsikletli şef» olaralı tanırlardı. Yakın zamana kadar çizmelerini ayağindan çıkarmazdı. Fakat artık çizmeler çıkmış ve geniş masaya oturmuştu: «Çiı meyi de çok severim. Fakat bir fün gazeteci arkada.şlarımdan biri çizmenin vakısmadıeım. şehir polisinin bir kovboy eibi çizmeli dnlasmasının doğru olmadığını söyledi. Gerçi nizamname buna engel defil: değil ama ben ff*zetecileri çrk severim» dedi. (Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Hemen yakalandı Osman Başdemir Birinci Kordondaki hedefine geeeyarısını, yâni saat 24'ü tam tamamına bir dakika geçer ken gitmiş ve «Molotof kokteylini fırlatmıştır. Bu sırada binanın önünde pek çok toplum polisi ve sivilIZMİR AMERİKAN HABERLER MERKEZİ ler bulunmaktadır.. Orta boylu, gözlüklü, beyaz gömÖNtNDE BEKLEYEN POLİSLER... lekli Osmanın attığı şişeden bir patlama ve alev çıkmıştır. Kurnaz sabotajcı ateşin etraia yayılarak kapıyı tutuşturacağmı ve sonra daha büyüyecegini kestirince derhal kaçmaga başlamıştır. Fakat aynı anda beliren itfaiye ekipleri, trafik ve toplum polisleriyle bazı siviller Osman'ı tam 2 dakika sonra ele geçirmişlerdir. Sabotajcı, bu arada, derhal tabancasını çekip ateş etmek istemişse de, buna muvaffak olamamıştır. Başdemir'in cebinden mücadele sırasında üç tane 500'lük ile banka cüzdanı yere düşmüş. paranın bir gün Fınncılann eksik gramajlı ekmek satarak haksız kazanç sağlamala(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) nnı önlemek için Belediyenin yapmış olduğu kontrollara vatandaşlar fia. katılmaktadır. Nitekim vatandaşlar, satın aldıklan ekmeklerı tarttırmakta, eksik buJ&uklarınj da Belediyecilere teslim etmektedirler. Ekmeğe yapılacak zamma"Hayır,, kampanyası açıldı TİP Genel Sekreterı ve Milletvekili Rıza Kuas <lün partısinin Emınönü llçe kongresınde yaptığı konuşmatla, «I Umeğe yapılacak zamma bayır» kampanyası açtıklannı nildırmış ve «Fırıncılar, işçinin ücretini 3 lira arttırdıklan için ekmek tiatına 10 kurus zam vapılmasmı istemektedirler. Zammın durdu rulmasını istivoruz» demıştır Kuaş, daha sonra AP Temsilciler Meclisinin, AP'li esnafı ör gütleme Kararına degınmış ve sunlan sövlemıştır: «AP iktidarımn tezgâhladıfı esnaf dernekleri. küçük esnaf ve sanatkârları bölmek, bırbirine düsürmek ve böylece kompradorların kucağına atmak maksadındadır. AP li olan küçük esnaf ve sanatkârlar, her yerde kolaylık çöreceU. kendilerine nncülük tantnacaMır. Tabii bundan da en fazla balkımız zarar eörecektir.» SEZG'N . BULGAR BAŞBAKANf İLE GÖRÜŞ7Ü SOFYA, (a a) Türkiye Enerji ve Tabiı Kaynaklar Bakanı Befet Sezgin. dun Sofya'da Bulgar Başbakanı Todor Jıvkov ile bir görüşme yapmıştır. «Yapıeı ve dostane bir hava» içinde geçen görüşmede. Bulgarıstan'ın Ener.ii ve Yakıt Bakanı Constantin Popov ile Türkiye'nin Sofya Büyükeiçisi Nejat Ertüzün de buiunmuşlardır. " Halkı Uyandırma,, toplantısı yapan gençler dövüldü İZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Önceki gece Gültepe serruinde «Halkı uyandırma» toplantısı düzenleyen TMTF Bölgesel Yürütme Kurulu üyelerinden Süleyman Genç, Aydın Erten, Beyazıt Aykut ve TÖS Sekreterl îrfan Tan, AP li olduklan öne süriilen bazı kişilerin hücumuna uğramışlardır. Gençıere küfür eden 10 kadar kişilik grup, Süleyman Genç'i dövmüşler ve kaşını patlatmışiardır. Olay yerlne Relen oolis taralmdan mütecavizlerin elinden alınan gençler. Gültepe'den uzaklaştırılmışlardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) TİP, kampanya açtı Bcevit'ın basın topiantısı bugün AıNKAKA, (Cumhurivet ırosu) CHP Genel Sekreterl Bulent Ecevıt, CHP içinde seç'ığı behrtılen son hu^ursuzluk ve kay naşmalar hakkında öugun saat llJİSU'da bir basın luplantısı > aparak goruşunü açıklayacaktır. Ecevıt'ın bu basın toplarıtısm dan sonra. mücadele çügısının daha da belırlı bır hale stleceğı ve Kurultaya kadar devam edeceğı ılerı sürülmektedır 19. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) Bölükbaşı. bugün Almanya'ya gidıvoı Avrupa'da bulunan Türk işçilerinin durumlarını incelemek üzere bir Avrupa gezisine çıkacağı daha önce açıklanmış olan Millet Partisi Genel Başkanı Osman Bölükbaşı, bir MP heyetiyle birlikte bugiin saat 12'de, karayoluyla Almanya'ya hareket edecektir. Bölükbaşı, bu müna?ebetl" saat ll'de MP İl MerkP7inde, bir basuı toplantısı yapacaktır. Yapışık kardeşler birbirinden aynlacak «TRAFİK konusunu halletmek için, diyor yeni Trafik Müdürü, üç unsnr yeterli olur: A Trafikte vatandsş eğitimi, O Tra(ikte şoför eğitimi, £) Trafikte Polis eğitimi. Bunnn yanında bir de vatandaşın da neme laıımcılıcı ortadan kalkmalıdır». DAKİKA: BİR . Cok boş kaldıydı Şn sıralarda İstanbulda bnInnan, İçişleri Bakanı sayın Or. Faruk Sükan, Vilâyette tertiplediği bir toplantıda •âsayis konnsnnu ele almış.» böyle yazıvor gazeteler. Aman, çok iyi etmiş. Hakikaten zaraanıydı. Talnız, hazır ele almışken, hu gefer olsnn, bir daha bırakmasa bari! Haftanın en sıcok günüydü Sıcaklardan, bunalan tstanbullular, Pazar tatillerini: Boğaz, park ve plâ.jlara akın ederek geçirmişlerdir. Gölgede 30 dereceye kadar yükselen sıcaklar nedeniyle plâjlarda yer hulamıyan binlerce vatandaş da sahillerdı'iı dcnize (rirerek serinliyebilmişlerdir. Geçtiğimiz haftanın en sıcak gününü vaşıyan İstanbulda, Meteorolojinin verdip bilgiyc göre, daha hir süre sıcaklar. artmaya devam edecktir. Aıırak. Balkanlar üzerindeki yaötnur bulutlarının dn h\ı»ün v?>a yarın 5ehrimize eeimesi beklenmcktedir BF'imde. Spnr Sergi Saıayınuı havuzunda lerinlemej» çalısan iki afacan |6rnlüyoı PARİS, (a a) Jean Bienaime adlı bir Fransız cerrahı, Paris Çocuk Hastanesinde glrişilen bir teşebbüsle, henüz 40 günlük olan y»pışık ikizleri birbirinden ayırmaga çalışacaktır. Togo'nun bir lnsabasında doğmus olan yapışık kızkardeşler, Blanche re trene, 10 glln önce İki yıl önce, Sovyet bayrakh iki tankerin çarpısması sonunda çıkan yangında harap olan Karaköy vapur iskelesi ile yanan «Kadıköy» vapuru için Sovyetler Birliği, Devlet Başkanı Podgorny v* Başbakan K^sigin'ın de araya gırmesiyle Denızcilık Bankasına 20 mılyon iırı taımınat odemeyı kâbui ttmiftiz. Rusya, Karaköy iskelesi için nihayet tazminat ödüyor Istanbul limanını günlerce kullanıhnaz ha'e sokan büyük yangından sonra, Sovyetİ'erin temınatiyle gemiler serbest bırakılmı?. fakat aradan geçen sure ıçmde gemılerın sahibi «Karadeniz Vapurculuk lşletmesi» tazminat ödemeye yanaşmamıştır. (Arkaa 8a. 7. Stt. i de) D N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog