Bugünden 1930'a 5,465,457 adet makaleKatalog


«
»

Polis Romanlan Nfl Chmyetl f daM E m r öldttrmadoa B m b m Çiftllkt«kl C«et K«wmlıH»1rt GorOnın«y«n KaatU öhttrcn kfkalar İo«k Adaaı firaı. çıkao MARCEL ALLA&f MEÇHUL CESET Hepst beşer Hradır. İNKJLÂP ye AKA tlâncılık 7955 9474 umhuriye KUBUCUSTJ: TUNUS NADÎ Odabaş iviieKurumu ayınları Satif Sanatı Bankacıhk Turk Toplu 1? SözleşmMİ merzuatı Sanayide İnsan MünasebetierL Tel: 49 04 77 Adres: Saka Selim Çıkmaö, Kısmet Han BEYOĞLU İSTANBUL 1 İ 45. «oy» Î58T7 Telgraf v e raeVtup •dred: C u m h u r l y e t tstanbul Posta Kurusu: tstanbtıl N o M 8 T e l e f o n l a n 22 12 90 22 42 96 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 Pazar 11 Ağusfos 7968 Amerika, denizaşırı üsleri azaltıyor lürkiye'deki 20 bin ABD askeri 1970'de Bazı üsler yanya inecek 1969 yıhnda ANK4RA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye'de aileleri ile birlikte sayılan sivil ve asker olmak üzere 20 bini bulan Amerikalılann 1970 yılında biouk öleüde azalacağı öğrenilmiştir. Ecevit çatışma için açıklama yapacak CHP Grup Başkcın Vekili: dDemirel okuma ve öğrenme ihtiyacı duymuyon) dedi CHP GRUP SÖZCtSÜ KEMAL SATIR Millî Birlik Grupu Devlet yöneticüerine bir muhtıra verdi Bir Oyun rkada bıraktığımız 2 Haziran seçimleri C.H.P. için büyük bir sınavdı. Yeni bir Genel Sekreter, yeni bir yönetim kadrosu ve yirmi yıldanberi Uk kez reformcu sloganlarla kampanyaya giren bu eraektar parti seçimlerde nasıl bir sonuç alacaktı. C.H.P. nin karşısında yalmz iktidar değil, kendi baçrından kopup aynlan statükocular hizbi de cepbe »lmıştı. Ecevit liderliğini kabul etmektense A.P. uyduluğuna razı olan hirslı politikacüar, C.H.P. oylanndan pay koparmak amacıyla yurt yüzeyine yayılmışlar, dünkfl partileri aleyhine, hatta A.P. yi de gölgede bırakırcasına canla başla çalışıyorlardı. Her seçimde uğradığı oy pmorrajilerl yüzünden bir hayli zayıflamış bulunan C.H.P., bu sefer de yıpranırsa durum daha da k5tüleşebilir, partiyi tutan vatandaşlann nmudu büsbütün kınlabilirdi. . . . 2 Haıiran seçimleri sonunda bu lhtrmalin gerçekleşmediği görüldu. Cıüvencilerin aşırı çabalanna raçmen vatandaş irtanın solu politikasını yadırgamamış, bunun Mo» kova yolu olmadığını anlamıştı. Güvenciierin topladığı 280 bin oy çoğunlukla C.H.P. den aynlan değil A.P. den sıtkı sıynlan vatandaşlara aitti. A.P. oy toplamının daba önceki seçimlere oranla • « ' 50 nin altına düşmesi, buna karşılık C.H.P. toplam oy orantnda hemen hiç bir düşüş görülmemesi bunu ispatlıyordu Umut verici bu sonuç, her şeyden önce şüphesiz C.H.P. örgütundeki genç elemanlann ve Bülent Ecevit baskanlıçındaki C.H.P. vöneticilerinin eseri idi. Aşırı soldu, komünistti gibi haksız ıddialara boş vererek vatandaş karşısında yurt sorunlarını dile getirtnekten çekinmiyen Bülent Ecevit'in aldıjh bu olumlu sonuç, içinde vaşadığımız şartlar gozönüne getirilecek olursa büyük bir başan sayilahilirdi. Tarafsız bir yazar olarak biz bunu böyle sayanlardan biriyiz. Şunu da söyliyelim ki Ecevit yönetimindeki kadro daha yeterli olsa idi, bir de Ecevıt'e dudak bıikenlerin el altından çevirdikleri manevralar önlenebilseydi. alınan sonuç daha da parlak olabilirdi. Şimdi C.H.P soruınlulanna ve özellikle Genel Başkana düşea buçun elde edilen başanyı ıvi değerlendirmek, gelecek vıl yapılacak milletvekili seçimlerine daha iyi hazırlanmamn şartlarım yaratmaktır. Ne yazık kt C.H.P. kulislerinden kulağımıza çarpan sesler bu bakımdan umut verici görünmüyor. Tutulan yolda cesaretle yürünecek yerde A.P. karşısında C.H.P. vi sanki G.P. leştirmek ister gibi bir fiskos havası esiyor ortada. Ne imiş? Ecevit NATO'ya bağlılıktan soz etmiyormuş, Konyadaki gerici ayaklanmasını kınadığı halde, Istanhulda Amerikahlara karşı yapılan gösterileri es geçijormuş, dinlenme evlerinde bir takım Kriptolarla ahbaplık ediyormus! Yâni Ece\it, Turhan Fejzioğlunun >olıından gitmivormuş. Suçu bu. Ust vanı fasa fiso. C.H.P. Genel Sekreterliçi görevinı tüklenen bir adam partisinin program ve ilkelerini elbette işe başlamadan önce, daha parthe w zıldığı çün benimsemiş demektir Her ağız açışta bunları tekrarlaması ondan beklenemiyeceği gibi partinin genel politikasını da her gün tekrarlanusı ıstenemez. Biz bugüne değin Ecevit'in NV TO'va hayır dediğini, îstanbul gösterilerini tasvip ettiğini duymadık. Kripto denilen solcularla ahbaplık etmesini de Kripto faşistlerle selâmlasması kadar normal sayarız. Bütün davranışlarında Turhan Feyzioğlunu önıek almak gereğini duvsa idi Bülent Ecevit her halde C.H.P saflarında kalmaz. eski arkada^ının arkasından o da G.P. ve kosardı. Gizliden ei7İi\e ovnanan oyun acktır. C.H.P. Yapısı içinde Genel Sekretere celme takmak istivenler vardır Anlaşıldığına göre dananın kuy rueu önümüzdeki oüvuk kurultavda kopacaktır. Bır jetkıh 1969 yılında Turkıye'dekı bazı Amerikan tesisle rının Türk Sılâhlı Kuvvetleri ne devredıleceğını soylemi?, ancak bu tesıslenn hangileri olacağını açıklamamıştır. Türkıye ile A.B.D. arasında meT cut ikıli anlaşmalann tek anla^m» halinde toplanması da A B D . Büyuk Elçisi Parker Hart'ın Washington'dan dönmesinden ve Dı?ışlerı Bakanı İhsan Sabri Caâlavan gıl'in tâtılini tamamlamasından sonra eylul ayı ortalarında yeniden ele alınacak ve muhtemel olarak 1%9 bütçe müzakerelerinden once imzalanacak ve hükumet uygun gorduğü takdirde kamu oyuna açıklanacaktır. Mıllî Savunma Bakanlığından bir yetkılinin verdiği bilgiye göre 1970 yılında Türkiyedeki Amerikan askerleri ile sivil personelinin sayısı büyük ölçüde azalacaktır. Bu azalmayı şu unsurlann etkileyeceği trlirtilmiştir. Q Amerikan Hükumetinin aldı ğı ıktisadi tasarruf kararlarının so n'""nda personelin azalmasıdır. ^ J Bazı Amerikan fîslerinin, Turk Personelinin eğitilmesine bağ lı olarak Türk Silâhlı Kuvvetlerine devredilmesi ile Amerikan persone hnin ülkelerine dönmeleridir 1 tem muzda Turk Silâhlı Kuvvetlerine devredılen Ma^oHalı üssüne para lel olarak 1969 yılında Türk perso neünin eğitimlerinin tamamlanma 'i ' bazı üsler devredilecektir. |ÇJ tkili anlaşmalar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya çıkacak değişikliklere paralel olarak bazı alanlarda Amerikah personel azalması olacaktır. (Arkası Sa. 7. S«. 4 dr' silâhlı kuvvetlerimize teslim ediliyor K.Satır: "Biz ortanın solundayız,, ÇOCUKLARA ozenen bıyıklı Konyalı \atandaslara anlaşılan artık Masallah \erıne «Oh.. Oh.. AP.. AP..» denilecek "Bu gidişin sonu ya geri kalmışlık, ya da patlamadır „ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Son ırtıca olayları karşısında yetkıhlerı uyarmak amacıyla Milli Birlik Grubu tarafından hazırlanan 20 sayfalık bir muhtıra, dun grup başkan yardımcısı tabil senator Mucıp Ataklı'nın ımzasıyla Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a, Başbakan Suleyman Demırel'e, parti liderlerıne, Genel Kurmay Başkanına, Kuvvet Komutanlarına, Mıllî Guvenlık Kuruluna ve butun devruncı örgütlere gonderilmıştır. Son olaylar üzerine «çok tehlıkeli bir gelışmeye dıkkatlerı çekmek» amacıyla hazırlandığı açıkfanan muhtırada, teokratık dunya goruşunun Turkıye dekı seyrının genış bır tarıhçesı verılmekte, Cumhuriyet devrinde çok partıü duzene gırıldıkten sonra, bu konudakı gırışılen spekulâtıf davranışlaı sıralanmakta en sorumlu kişılerın bıle zaman zaman dın sılâhına sarıldıklarına dıkkat çekılerek, «Esefle ifade etmek gerekır kı, bu yeniden meydana çıkış, dın ve vtcdan hürrıyetıne ilişkin olarak. kendi sınırları içinde kalmamış, Cumhurbaşkanından sade vatandaşa kadar, her kademede ıstismar edilen ve gücunden medet umulan bır politık araç durumuna sokulmuştuo denılmektedir. (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) KOJSYÂ'DA AP, 600 ÇOCVĞU SÜN1SET ETTİRDİ AMA... İstanbul da bulunan CHP Miliet Meclisi Grup Başkan Vekili eski Gene'ı Sekreter Kemal Satır, dun, Başbakan Demirel'i şiddetle eleştiren bir demeç vererek, «Biz ortanın solundayız» demış; Ankara'da da CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit, «Kurultay öncesinde parti içinde şiddetli hizip çatışmaları bulunduğu» yolundaki haberler üzerine, «Yakında açıklama yapacağ^ıı» soylemiştir. Satır'ın demecl Kemal Satır, dünkU demecinde çoyle demıştır. «Kendi ftcizleri yuzunden yurdu muzdaki aşırı sol ve aşırı sağ davranışlarla memleketin huzurunu bozan Sayın Demirel ve arkadaşları, iftira metodları ile iktidarda kalmak arzusunu bir türlü yenememişlerdir. Biz ortanın solunda bir parti olduğumuzu 1965 de soyledik. O gunden bu yana mariız kaîdığımız iftirayı iki masum kplime\e bağlama>a çalışıyorlar. L'nutuyorlar ki, 1%1 ile 1%5 arasında ortanın solu henuz soylenmemişti. Ama AP ile CHP'nin muş terek kurdukları hükumet devrinde ve ondan sonraki devirlerde de AP liderleri ve silâhsorleri CHP ye aynı iftirayı yaparlardı. Mes«le, AP'li yöneticilerinin mayası meselesidir. Biz CHP'liler kemalist (Artası Sa. 7. Sfi. l de) Parsayı Ismet a fopladı,, KONYA Sünnetçi, sağdıçlarının ortasında oturan çocuğa ıızandı ve altına doğru eğildi, çocuğa: «Havava bak, kuşa bak> dedi. Çocuk gökte kuş ararken, derin bir acı duydu ve cayırtıvı bastr «Anaaaaaaaaaam..» Korgeneral Güventürk yobazlan yerdi ÇANAKKALE Sekız gun surecek «Besinci Trnva Festi\ali», unlu «Tahta At» \akimnda dun torenle baslamış, «Anafartalar Zaferi»nın yıldonumu de, torenlerle kutlanmıstır II. Kolordu Komutanlığınjı Conk Bayırında düzenlediğı torende konuşan II. Kolordu Komuu» nı Korgeneral v aruk Guventurk, ozetle demıştır kı: «Bugiin, Atatürk ilkelerine dil uzatmak isteyen yobaziar, şunu bilmelidirler ki, Mustafa Kemal'in çocuklan, ordusu, subayi ile komutanları: kanlannın son danlalarına kadar onun ilkelerini vasatacak, onun ilkelerine dil uzatacakların dilini, el kaldıracak alçaklann elini kökünden koparacaktır. Buna, kaadirdir.» Helikopterin cereyan kaçağından düştüğü anlaşıldı İZMİR, (Cumhuriyet Bürosn) Rakıbının kardeşı tarafından tabanca ile ağır sekllde yaralanan Fethıye'nın Gullukbaşı AP' lı Beledıye Baskanı Selım Gunday'ı, amehyat ıçın izmır'e goturürken du«en ve 5 kışının ölumune yolaçan helikopterin motorundakı cereyan kaçağından ınfılâk ettığı anlas.lmıstır. Kazada, Beledıye Baskanı SaIım Gunday, tzmırlı te§men Zafer Senbelım ile Dr. McDonald, sıhhıve basçavuşu Hevens, makı nıst Sendr vanarak olmuslerdır. Bırıncı pılot Yarbav Clapp ile ıkıncı pılot Bınba1:! Nıcolas Leon ıse, ağır yaraiıdır. • İki sünnetçi AP Kon\a İl Te^kilâtı asırhk geleneği bozdu ve Bu ıs sabahın çok erken saat takkelere «Maşallah» yerine AP nin amblemi lermde basladı, akşama kadar atı oturttu. devam ettı. Konya Şeker Fabrikasının bahçesınde duzenlenmıştı sün net duğunu. ozelhkle fakır aıle çocukları ıdı.. Elı çabuk ıkı sunnetçı, tam 600 çocuğu sıradan geçırdıler, bağrtltılar, çağrıltılar ınlettı Şeker Fabrıkasının bahçesıni.. « YA YA YA.. ŞA ŞA ŞA.. ADALET PARTİSt ÇOK YA ŞA » Çocuklar, geleneğe uvu'arak bir gun onceden, fajtonlara bındırılıp Konya caddelerınde tur attırılmı^tı.. Ve de tenbıhlere uyan çocuklar avazları çıktığı kadar bağırıyorlardı • «Ya.. Ya. Ya.. Şa.. Şa.. Şa.. Adalet Partısı çok yasa..« Sonra sarıldı sarmalandı ve hazır bekleyen yataklardan bırıne kaldırüırken, çevresınde turlu şaklabanlıklar yapılıyor, anası babası, yahut yakınları ellerındekı armağanları plâstık topları, tufeklerı, kamyonları, bebeklerı ıvırı, zıvırı karyola nin ustune yığıyor.'.ardı.. Fransız frangı alış ve satış kuriarı değişti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Merkez Bankası tarafından yapılan kur değışıkliğlne göre, efektil Fransız Frangı, 150 kuruştan alınacak, 154 kuruştan da satılacaitır. Merkez Bankası, bu kur degişikhğınden sonra efektif Fransız Frangının yenıden serbest ışlem gormesmi, dun şubelerıne gonderdıği bırer telgrafla bıldırmiştir. Hatırlanacağı uzere, efektif Fransız Frangının biraç gün önce Türkiye'de alış ve satışları durdurulmuştu. Şimdiye kadar efektif Fransız Frangı, 183 kuruştan resmî muamele görüyor ve bu miktara ilâveten beher Fransız rYanp için turistlerp 60 kuruş vergi iadesinde bulunuluyor, böylece de turist, bir Frangını 243 kuruşa bozdur • muş oluyordu. So kur değişiküğiyle bu fark da kaldınlmıştır. LONDRA'DAN PAKİSTAN'A DÖNERKEN ISTANBUL'A UGRAYAN EYTJP HAN, YESILKÖY'DE CUMHURBAŞKANI SUNAY'LA KUCAKLAŞIYOR. Bir uçak daha düştü :32 ö/ü CH4RLESTON, (Bah Virginia) «Pıedmont Aırlınes» kumpanyasına aıt ıç seferler yapan bır yolcu uçağı. Charleston Havaalanına duşmuş, 37 yolcu ve murettebattan 32'sı olmüştur. Kaza, Louısvüle'den gelmekte olan uçağın pılotunun yoğun sıs tabakası yuzunden pıste jaklaştığının f arkına \ aramamasından meydana gelmıştır. Eksik gromajlı ekmek saton 32 fırın iki gün kapolılıyoT Mareşal Eyüp Han RCD Toplantısı için Karaçî'yi teklif etti Ümit GÜRTLNA Fızik tedavısı gorduğu Londra'dan memleketıne donmekte olan Pakistan Devlet Başka.ıı Eyup Han, dun Yeşılkoy Hava Alanmda bır sure kalarak, Cumhurbaşkanı Sunay ilt Başbakan Demırel'le iki saate yakın goruşmuş, bu yılkı RCD «Kalkımna İçin Bölgesel Işbirliği» zırve toplantısının Pakıstan'da yapılmasını teklif etmıstır. (Arkası Sa. 1, Sü. 2 de) Urla'da bacaktan kola kemik nakli yapıldı İZMIK, (Cumhuriyet Bürosu) Uç ay once sağ kolu kırılan 30 yaşmda Hatıce Baran adlı bır kadının kırılan kolu, bacagından kemık naKlı yapüarak tekrar eski nalıne getırünuştır. Urla Kemık Hastalıkları Hastanesı Operatörlennden Dr. Orhan Erkul «Kemik nakli» nı şoyle anlatmıştır: «Bır sure önce sağ kolu kırılan Hatıce Baran adlı kadını hastaneye yatırdık. Kırılan kemikte ezikiik gordüm. Tedavısi imkânsızdı. Kol kemigi gtın geçtikçe çürüyordu. Uurumu kendigine anlattım. Ya kolunuz kesilecek, ya da askat kalacaksınız, dedim. Nihayet kemik nakli ne karar verdik. Sağ baldırını varıp, 25 santim kemık parçasını alıp, çürük kol kemiğıne özel çivi ile tutturdum Yama kısa zamanda kaynadı ve sımdi hastamız da tamamen ivileşti.» Sağlık Bakanı, Ozkan «Bu, dünya çapında bir basarıdır» demış, doktoru tebrık etmıstır. Neden A.P.? Kon>a AP ıl teskılâtı, bir çok derneklere, kuruluşlara olduğu gıbı çocukların sünnetıne tfe el ı Arka«ı Sa 7. Sü. 2 de) Dr. Barnard, Monako'da.. Monako Prensesi Grace, Dr. Barnard şerefine Monte Carlo'da bir vemek \ermistir. Dâ\etlilerin, şampanya hariç 800'er lira odeverek katıldığı yemeğın geliri, Monoka Kızılhaçına verilmiştir. Prenses Grace, •»emekte, uçuk pembe bir gece elbisesi giymistir. Resimde, Sofia Loren'in dâveti ti/erine Roma'ya gelen Dr. Barnard, Monte Carlo'y» |eçmeden önce, kalb hastası bir ltaly&n çocuğunu muajene ederken.. NADİR NADİ Beledıye Baskanı Dr Fahri Atabev, bakkalların ekmek satma^ının \asaklanarak şehrın merkezı \erlerınde «Ekmek Satıs Kulübeleri» nin açılmasının dusunulduğunu soylemıs, «Halk; böylece daha temiz ekmek yiyecektir. Ayrıca, eksik gramajh ekmeğin bakkal kanaliyle satıfi, önlenmiş olacaktır» demıştır. Ç^^RMBBBHBİ Atabe\. eksik gramajh ekmek satarak haksız kazanç sağlayan EÜICVUIC v fırıncılara goz açtırmayacağını behrtmıs. Beledıye Iktisadi Teftıs Heyetı Muduru Mushm ÇerıNeresinden bakarsanız bakınız zulen görülen olaylardandır. Şu kan'dan, bu gıbı yerlerın kapaTürkiye bir çözüklüğün, dağı Hippy'ler Türkiyeyi neden bn tılmasını ıstemıstır nıklığın, kanunsuzluğun içinde kadar seviyor diye merak edi Dun geç vakte kadar 62 fırın dır, Buyuk sehirlerin, meselâ >oruz. Kimimiz esrar bol da onkontrol edümış, 32 fırın hakkınIstanbul'un caddelerine göz gez dan, kimimiz bitli turiste çok uda «Eksik erama.jla imalât >apdıriniz. Kanunsuzlak, dıizensiz cuz gelıvor da onun için diyo mak» suçudan, zabıt tutu'muşlik, pislik, lâubalilik \e bu cüm ruz. Aslında hiçbiri değil; çözük tur Ayrıca. oncekı gun numune ledrn aklınıza ne gelirse hepsi de ondan. Kendi ülkesindeki dualarak eksik gramajlı ekmek «at herkesin eozii önünde cereyan zenden kaçıyor gibi. Ve kendi(Arkası Sa 7. Sü. 1 del eder. Trafik nıi dediniz! Yok ni gönlünce yasayacağı, hattâ tur. Lârabası \ardır ama o lâm esrarını kolayca, bulacağı bir banın ısıkları sanki süs olsun düzensizliğin içine atıyor. Bir genç kmn :•: >;Î H« dıve yanar söner. Karsıdan karsıva zamansız geemeler polisin kaymakamtık isteğ't Iste düzensizliğin, kontrolsüzhimavesı altındadır. Minibüsçii lüğün ve ahlâksızlığın son örkabul edilmedi sü, dolmuscusu istediği verde neklerinden biri su ekmek hırindirir, istediği verde bindirir si7lığı. İZMIR (a a) Sıyasal Bılgılfr ve istediği zaman adam döver. Onceki gün gazetemlz fırınlarFakultesı Idarî Bolum mezunu b'r Sırt hammalı çececek diye bü dan nümune aldı. Bunların hepgenç kızın kaymakam olmak ıçın tün vasıtalar durur, adam sade si 50 10 gram noksan ve de her yaptığı talep, kabul edılmemıştır ce seçmen olusunun verdiği kuv mekten bir fırıncı 56 kurus 1967 68 donemı mezunu olup, ha vetle pür azanıet vürür »ider. arasında gavrimesrn kazanç ellen İzmır Vahlığı emrınde çalışan El arabaları kaldırılamaz çün de ediyor. Bnnlar fırınlarda saGulşen Yenışehırlı, dun karan aı kü; arabarı kullananlar basta tılan etiketli ekmekler. Bir de dıktan sonra, şunları soylemıştır: kılerı sandıktan çıkaranlardır, bakkallara verilen etiketsizler «Turkive'mİ7de, her meslekde Atlı arabaları yasak edemezler var kı. iddiaya göre onlardakı bayanlara >er veıilmektedir. Örçünkü; arkalarında seçimler eksiklik ekmek basına 100 graneğin: Hâkim, savcı, hattâ Ha\'< \ardır. Sokaklarda kadınlara ma kadar yükselivor. Asağı ynve Deniz Kuvvetierimizde. Memle atılan lâflardan, genç kızları karı beber ekmekte 10 knrnstan ketimizde bir bayan kaymakam çimdiklemekten tntunnz da hır fazla hırsızlık. bence denenmeğe muhtaçtır. Da sızlıklara, yankesiciliklere, ırza Simdi fırıncılar 70 knrnsun az nıştay'da dâva açacağım. Imidim tecavüzlere, cinayetlere kadar geldi|ini ileri iürerek ekmek fıkuvretlidir. Bir gün muhakkak bepsl Türklye'de ber gün meb atını »rtttrnuk iitiyorlar. BeleIdsreci olarak mem'iketlme humet edecefeim.» hırsızlılc OLAYLARIN ARDINDAKİ di>e ıse. çramajı ındııclıın diyor. Belediyenin gramajı ındir : me gerekçesi malum: Hem hal '• kın cebinden çıkan para artmıyacak, hem de fırıncı hırsızlığı . nin guya önüne geçilecek. Ovsa ] simdive kadar defalarca oynan \ dı bu ovun. Fiat arttırılmadı, grama] düsürüldü. Ancak hır i sızlık durmadı; devam etti, gitti. Beledıye gramajı düsürmekle halkın karşısında belkı antipa \ tik olmadı, ama sonunda hem , eramaj düsürülmesinden, hem de fırıncı oynnandan halk çıft taraflı kazıklandı. ; Bu defa da övle olacak: ekmek 580 grama inecek, fakat biz : 500 gramlık ekmeğe vine 70 kurns ödevecegiz ve ödedikçe ba ; sımızdakilere içimızden eeldiji sekilde dualar edecegiz. Köpek bahklan New Yorkda bir ptaja hücum eıti ^E\V YORK (a a) 4050 kadar kopek balığı, New York Plajında banjo >apanları yakından se\retmek uzere sahıle doğru hucum edınce Polıs. «Rockaway» plaıında sermleme\e çalışan yuzlerce kısıvı, bır and"a kum«aldan uzaklastırmıstır. Bır poiıs sozcusu «Köpek balıklarının içinde. belki de kötulük yok ama. uvanık bulunmak daha iyi» demıştır «Yildırma Namazı» bu sabo/ı kthnıyor tZMIR, (Cumhurnet Eee Bürosu) Komanızmle Mucadele Der neğının düzenlediğı «Komunıstleri yıldırma namazı» bu saban Hısar camıinde kılınacaktır Taşkınlık lhtimahne karşı rnnıvet kuvvetlerinin »ıkı gtlvenlik tedbirlert aldıgı bildlrUmektedir. • •• Not: Dunku yazımızda sozü edilen 42 sayılı kanun yan'ışlıkla 39 sayılı olarak çıkmıştır Duzeltır, özür dilcriz.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog