Bugünden 1930'a 5,447,902 adet makaleKatalog


«
»

BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER •fc Soruralu Yazı Ijleri llüdüıü; DOOAM Basan ve Vayan CUMHURİYET MATBAACILIK v« GazetecUik T. A. Ş. Cagaloğlu Halkevi aokak Np. 3941 ANKARA Atatürk Bulvarı Tener Ap. Yenisçhir Telelon: ia 09 20 12 09 M 12 95 U 17 57 35 • İZMİR: Fevzipaşa Bulvarı. Afşaroğlu Islıanj J04](>5. Tei: 31230 24709 Senelik 6 ayh* 3 avUk Türkiye 75.00 40.00 22.00 Karicl 198.00 99.00 49.50 6 7 nci sahifeler Ni$an, Nıkâîı, Evlenme, Dogura (Maktu) Ölüm, Mevlit, Tesekkür ve kayıp arama 3 enı Ölüm. Mevlit, Teşekkür (23 cü) S a n »a 85 100 150 » » • • 25 KTJRUŞ Prens Fehd İbni Abdülaziz İstanbul'a geldi Hükumetimizin dâvetlisi olaak üç günden beri \urdumuza bulunan Suudî Arabistan laşbakan Yardımcısı ve Içişleri akanı Prens Fahd tbni AbdüVziz Al Suud. dün vsçakla Anara'dan İstanbul'a gelmiştir. Yeşilköy Havaalanında V&li e Garnizon Komutam tarnfınan karşılanan konuk Prpns azetecilere. kendisine göfteıi;n ilgiye teşekkür etmış ve Bu ziyaretim iki iilke arasında i ilişkilerin daha da ileri gitme in e yardım etmektedir. Kıramız majeste Faysal'ın selâmlaını sayın Cumhurbaşkanı Suay'a ve Türk balkına iletirim» emiştir. Prens A! Suud, saat 16'da Jumhurbaşkanı Sunay tarafınan kabul edilmiştir. Daha sonra Sultanahmet ve A•asofya'yı ziyaret eden konuk 'renses serefine, ?ece Tarabya »telinde Vali tarafından bir yelek verilmiştir. Al Suud bugün urdumuzdan ayrılacaktır. BİR ASKERÎ VÇAK İNFİLÂK ETTİ, 9 KİSİ ÖLDÜ RED BLUFF, CALtFORNÎA, a.a.) Amerıkan Hava Kuvetlerine ait «KCK3a» tıpi buük bir uçak, gece uçuş halineyken infilâk etmiş, 9 kişilik nürettebattan kurtulan olmaııştır. Kazanın sebebi, henüz bilinnemektedir. iBaştarafı 1. sayfada) madığını, insanlara tecaviiz edilmediğini ileri sürmüştür. önlemekle görevli oldoğn kanunsuz bareketleri böylesine tahrif eden ve hoşgören bir tçişleri Bakanını hâlâ o mevkide tutmakla. Başbakan, kendi sorumlulngunu da artırmaktadır. Kaldı ki, lâik Cumhurivete yönelen acık irtica tahrik ve teşebbüslerini «vicdan hürriyeti tezahür leridir» diye savunmakta bugüne kadar ısrar eden Başbakan, ba tntnmuyla, Konya ayaklanmasını yapan ve Konya halkını asla temsil edemeyen saldırçanlara, en azından, cesaret vermiştir. Başbakan, bütün hazırlıkları, bazı Adalet fartililerin yönetimindr açıktan yapılan Konya ayaklanmasını önlemek için veya basladıktan sonra durdurmak için, güvenlik knvvetlerinin neden vaktinde harekete geçirilmedi|ini: saldırıya ugrayanları korumak üzere, neden tertibat ahnmadığını veya Konya olaylarını nasıl değerlendirdiğini; millet önünde açıkça söylemeye mec burdor. CHP'ye yalancılık isnadında bulnmnakla. Başbakan, bu mecburiyetten ve omuzlarındaki agır sorumluluktan kurtulamaı.» Ecevit hakkında «Anayasanın 89. maddesi geregince» gensoru açılması için bir önerge vermiştir. Almanya'da (Baştarafı 1 tncl sayfada Uzunköprü'de trende bir kompartımanın kanapesi altmda yakalanmışlar» diye ilâve etti. Bir sendika bütün işçJleri kornünizmle savaşa çağırdı Türkiye Hür Ulaştırma Işçileri Sendikası Genel Baskanı, dün yayınladığı bir bildiriyle. bütün işçileri kornünizmle savaşa çağırmıştır. Bildiride aynca, işçilerin, MTT B tarafından 3 ağustos tarihinde düzenlenen «komfinizmle savaş» mitingine iştirak etmesi istenmektedir. V'c dünya dönüyor! Ve dünya iki küçük kızın başında dönmeğe başlamıştı beş yıl öncesi. Bursa'da aüesinin geçimini temin edemeyen Ali Yavuz, işçi olarak Almanya'nın yolunu tutmuştu. Al: dört yıl muntazam olarak esi Lâle'ye para göndermiş, gerek kansını ve gerekse çocuklarını hiçbir şeyden mahrum etmemişti. Fakat Lâle bir yıJ önce kaçmıştı çocuklannı bırakıp. Annesiz. babasız kalan Empl ve Deniz. korkunç bir hızla dönen dünyanın içinde nereye baksalar boşluk görüyorîardı. Dün yargılanan öğrenciler de serbesi bırakıldı Amerıkan 6. Filosu aleyhine gosteri yapan arkadaşlarının duruşmasını izlemek için geidikleri «Adliye'de ıslıkla mars söylemek suretiyle sükuneti ihlâlden» sanık Hukuk Fakültesi öğrencilerinden Bozkurt Nuhoğlu, Kemal Bingöllü ve Deniz Gezgin. dün yargılanmışlardır. Öğrencilerin, sorgularından sonra serbest bırakılması üzerine başka suçlan olduğu iddiasıy.'.a Polis. gençleri »utuklamak istemiştir. Bu yüzden, öğrencilerin avukatlarıyla polisler arasında yine sert tartışmalar olmuştur. Öğrenciler. daha sonra, VecTat Demircioğlu'nun temsili tabutunu taşıma olaymda, «Polise mukavemet» suçundan 4. Asliye Ceza Mahkemesinde tevkif talebiy)e yargılanmışlardır. öğrenciler suçu reddetmiş, başka bir suçtan Cezaevinde bulunan Deniz Gezgin hariç, diğerleri serbest bırakı'.mıştır. Bu duruşmada da, gençlerin avukatı Kemal Kumkumoğlu ile Savcı Hulusi Yazcıoğlu arasında, sert tartışmalar geçmiştir. • YENI KARAMURSEL • MAOAZALARINDA HAKIKI • BEKLENEN M E V S I M SONU • TENZİLATLI SATISLAR BASLADI YAZLIK ÇEŞİTLERİMİZİN TENZİLATLI FİYATLARINI MUTLAKA GÖRÜNÜZ. * Heris: 20« Askerî ŞOra (Baştarafı 1. sayfada) Genel Kurmay Başkanlığmın isteğine uyularak hazırlanan ka nun tasarısı Meclisin iik toplan tısında kanunlaştığı takdirde, Generallerden kadrosu olmayan Iar emektlye sevkedilecek, böylece, mahrut sistemindeki anor malliğin önlenilmesine çaJışıla caktır. Bu arada, rütbelerinde normâl bekleme sürelerini dolduran bâzı Or ve Korgenerallerin de emekliye sevkedilmesi imkan dahiline girecektir. Sokakta kaldılar Bursa'nm Adalet Mahallesi, Yıldız Sokak 21 numarada oturan iki kızkardeş. annelerinin kendilerini terketmesi üzerine teyzelerinin yanına sığınmışlardı. Fakat 10 gün önce teyzelerini de kaybetmişlerdi. Ev sahibi iki küçük yavruyu sokağa bırakıvermişti. Her gün bir komşunun yardımı ile direnebiliyorlardı hayat fırtmalanna karşı. Akşamları koyun koyuna uzandıklan şiltelerde. hep bir ışık kurtuluş yolu aramışlardı. t ! |Not : ANKARA HAYA KUVVETLERİ KOOPERATİFİNDEKİ REYONU>MUZDADA TENZİLATLI FİYATLARIMIZ AYNEN UYGULANMAKTADIR. O. Almanyalı (Baştarafı 1. sayfada) Doğu Almanya'daki fizik laboratuvarlannda görevli Stefan Welzk ile arkadaşı Fritsk Harald'ın çok önemli kişiler oldukları öğrenilmiştir. İki mühendis, bir hafta önce turist olarak Dogu Almanya'dan Bulgaristan'a gelerek, «Nessebar> cıvanndaki bir otele inmişlerdir. • • •• • ••«•• İ LA N NİGDE ÇİMENTO FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜNDEN: Fabrikamız Eylül Ayı Başmda Beyaz Çiment< Satışına Başlıyacaktır. lsteklilerin 15 Ağustos 1968 tarihi saat 17.00 ye kadar talep ettikleri Beyaz Çimento bedelinin % 10 una tekabul eden talep teminatını Fabrikamız veznesine veya Fabrikamızm Niğde bankalanndaki hesabına nakit olarak yatirarak sıraya girmelerini, Bu satışa ait şartnamenin Fabrikamızdan, Ankara'da T. Çimento Sanayii T.A.Ş. Genel Müdürlüğünden, Istanbul'da Karaköy Perşembe Pazarı Guzel İzmir Handa T." Çimento Sanayii T.A.Ş. İstanbul Alım Satım Müdürlütünden temin edilebileceğini, . ... • . Duyururuz. IZMtR, (Cumhuriyet Bürosn) Konya ve son öğrenci olayları ile İİ2Üİ oiarak CHP Avrfın Milletvekili Sükrü Koç, Millet Meclisi Başkanlığına Hükumet Şükrü Koç, hükumet hakkında gensoru önergesi verdi Üç yılhk süreyi dolduranlar Rütbelerindp normâl üç yıllık süreyi dolduran Korgeneraller arasınd3 hâlen Bürükseide görevli Orgeneral Refik Tulga, Kara Kuvvetleri Koınutanı Orgeneral Refîk Yılmaz d» bulunmaktadır. Refik Yılmaz. bir süre önce emekliye sevkini istemiş. fakat kendisine bir ^üre daha beklemesi tavsiye edilmişti. Aynca, Genel Kurmay Başka nı Orgeneral Cem*l Tural'm Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarının da bekleme süreleri aşmış oulunmaktadır. Ancak. Tural'ın Genel Kurmay Basksnlığmdakı görev süresi önümüzdeki Mart ayında dolmaktadır. Bskanlar Kurulu kararı ile görevi bir süre daha uzatılabilecektir. Ve Almanya Dördüncü sınıf öğrencisi olan Emel, üç gün önce kardeşinin elini tutmuş. Bursa'dan tstanbul'a gelen komşulardan oirinin peşine takılmıştı. Hedsf Almanya idi. onun için. Münih şehrinin admı biliyordu. tki gün önce Sirkeci gannda Almanya'ya giden treni sordu ve «Münih» tabelâsı asılı vagonlardan birine kızkardeşi ile girdi... Brejnef «Tass» ın bildirisi (Bastarafı 1. sayfada) «Tass Ajansı», görüşmeierle il;ili olarak dün yayımladığı büliride, «Müzakereler samimi •t dostea bir hava içinde devam dildigini» bildirmiştır. Çek Ajansı da (Çeteka), Tass'n bu büdirisini tekrarlamıştır. Seçim Kanunu (Baştarafı 1. sayfada) nin teklifleri açıklanmıştır. YTP nin yazısında seçim mekanizrnası degişiklikJerinin bugün için çok önemli bir konu teşkil etmediği belirtilmekte, bununla beraber teklifler bzetle şöyle sıralanmaktadın 1 Siyasl partilerin Meclisteki temsilleri esasına göre her partlye devlet yardımı yapılmalıdır. 2 Nüius kütügüne benzer bir seçmen kütüğü kimlik kartına benzer bir seçmen kartı sistemi düzenlenmelidir. 3 Yüksek Seçim Kurullan kararlan aleyhine partiler Anayasa Mahkemesıne ltırazda bulunabilmelidir. 4 Milletveküi seçilebilmek J çin Ortaokul mezunu olmak sartı konulrnahdır. 5 İki veya çok sayıda partl müşterek liste ile seçimlere katılabilmelidir. 6 Birleşik oy pusulasında müstakil adaylar da yazılmalı, karma liste tanzim hakkı seçmenlere tanınmalıdır. 7 Parttlerin Milletvekili ve Şenato seçimlerinde 15 ilde seçimıa şartı kaldırılmalıdır. Bu iş olmayınca Polis. Emel ve Deniz'i Uzunköprü'de «Kaçak yolcu» olarak yakaladı çok geçmeden. Emel, «Bırakın ben Almanya'da, Münlh'te olan babam Ali Ysvuz'un yanına gidiyorum» dive diretti ama, dinletemedi sözlerini. İki çocuSun frercekleştirmek is*edikleri «lrurtnluş» hareketi böylece suya düştti!.. Küçük Emel. «Bixi polis yakalayıp buraya getirdi. Burada kims«nlz yok. Biz Almanya'ya gidiyorduk. Bu iş olmadı. Simdi polis amcalar bizi bir vurda yerle?tirip okutsunlar. Biı oknmak istiyoruz. Okuyarak ve bürfidükten sonra da çalışıp kendimize bakacajtız. Çünkü artık kimsemiz kalmadı. Sokak çncuğu mu olalım» diye dert yandılar acı acı. Gö«leri daldı. Küçücük ellerini göslerinden akan vasları saklamak için yüzüne kapattı. Simdi. Emel ve Deniz Emniyet Müdürlügüne baglı «Çocuk Bürosunun» misafiridirler. Çocuk Bürosu Âmiri. Nuran Sayın. çocukların aile durumlıgHiı toceledikfeh sonfa bif "I&rar" v S î c e g i n i söylüyor. Emel ve Deniz ne olacaklardı? Her sokakta kalan ç o cuğun sorunu sibi bu sonrya da cevaD bulmak srüç. Irejnef'in hastalanışı Sabaha karşı sahildeki bir botu kaçırarak denize açılan iki (Dış Hsberler Servisi) mühendis, 24 saat sonra baygın SAN JOSE l Kosta Rik») bir hald'e lğneada sahiUerine çıKosta Rika hükümeti tarafınkabilmişlerdır. Sahil muhafızları dan açıklandığına göre, «El A > tarafından görülen mühendisler, renaU yanardağmın an! olarak bir görevliye, «Burası Türkiye indifa etmesi sonucunda 100 kişi tnidir?» diye sormus, «Evet» ceölmüş, 200 kişi de kaybolmuştur. vabını alınca, iltica edeceklerini Bundan başka 3500 kişi felâket söylemişlerdir. le karşı karşıya bulunmaktadır. Siyasi Polis, iki Doğu Alman Yanardağın ağzından fasılamühendisi hakkında soruşturma sız olarak fışkıran küller ülkeyapmağa başlamıştır. Üzerlerinnin bütün kuzey kesimini etkide ele geçirilen bazı yazı'.ann si altında bulundurmaktadır. tercümelerini yapan ilgililer, simdilik bir açıklamada bulunamıyacaklannı ifade etmişlerdir. Kosta Rıka'da bir yonardağ indita edince 100 kty öldO Sovyetler Birliği Komünist Partisi Gcnel Sekreteri 61 yaşındaki Lenoid Brejnef'in, dün öğle üzeri, yemekten az önce, âni olarak oir rahatsızlık geçirerek Cierna'laki konferans salonundan arrılnak zorunda kaldığı, Kosice'deki oir komünist kaynaktan öğrenilniştir. Haberi. Kosice'de yayımlanan bir gazetenin yazı işleri müdürü yabancı basına ulaştırmıştır. Bu gazetenin Cierna'da bulunan mutıabiri, Çekoslovak kaynaklarma itfen Brejnef'in. konferansa katılanlar tarafından binadan çıkarılarak özel trene götüriildüğünü söylemiîtjr. Brejnef e yardım el"dğl Brejnef'in rahatsızhğının ne ol duğu öğrenilememişse de, bir kaynak, liderin kalb krizi geçirmif olabileceğini ileri sürmüştür. Danıştay kararlan Normâl süresi içinde terfi ettirilmeyen subaylardan bir kısmı yeniden Danıstaya müracaat ederek terfi'e hak kazandıklan na dair karar almışlarriır. Hâlen bu durumda dört subay bulunmaktadır. Bu dört subayın durumu ilgtli dairelerce incelenmiş fakat terfileri Yüksek Asker! Şuranm öniimÜ7deki günlerd<> yapacağı normâl toplantısına kadar ert»l?nmiştir. İki katah çocuk doğuran bir kocfın çıldırdf NİĞDE ÇİMENTO SANAYİİ A. Ş FABRİKA MÜDÜRLÜĞÜ (Basın: 22528/904 İltlca eden Yunanlı Kumkapı açıklannda seyreden Yunan bandıralı «Kaptan Mateos» şilebinden dün sabah denize atlayan ve balıkçılar ta rafından kurtanlan 17 yaşındaki Nikolas Dimitriu iltica hakkı istemiştir. Gemide devamlı olarak döğüldüğünü ve bir esir muamelesi gördüSünü söyliyen Nikolas «Artık hayatımdan bık mıştım. Bir eün davaktan nleceğimi biiiyordum. Bunun için gemiyi terkettim» demiştir. Üzerinde bir tek şortla deniz polisine teslim edilen Nikolas'm gemide aieşçilik yaftîiğj PS r e ; i l i « '''$& Çek Konsolosu IBaştarafı 1. sayfada) vala'a'nm komünizme karşi olmadıöfjj. jüssine komünteB ve sosyalizmin geliçmest için çaba gösterdifini» söylemiş ve buketi bu şartla kabul edeceğint bildirmiştir. Bunun üzerine gençler buketi bırakarak ayrümışlardır. NÎGDE Cumali köyünden 33 yaşında Dürdane Kirazcı, iki kafalı ve kuyruklu bir hill:at garibesi doğurmuştur. Hilkat garibesı, 4 saat yaşadıktan sonra ölmüştür. Doğurduğu hilkat garibesini gören Dürdane Kiraıcı da bu do ğumdan üzülerek aklını kaçırmıştır. Olay. köyde günün konu su olmuştur. KARABÜK Türkiye Demirve Delik İşlelmeleri Genel Müdürlüğünden1. Sayın İhtiyaç Sahipierinin Dikkatine : Ocak 1968 ayı içinde piyasaya arzetmiş olduğumuz DIN 1 beton çeliği l.e uygun evsafta, sıcak haddelenmiş tek ve çap nervürlü 16 ve 18 mm.lik betonarme çeliklerinin »atışı devam ı mektedir. Bo çeliklere Uâveten 14. 20, 22 ve 24 mm. kutrundaki tek çapraz neartirlü befcn •eliklerinin l»nalâU bazırlıklatına başlaı mıştır. . .; .> •. . V ': , \ ...••. ~'" İenjer ajiEd D?B&ajgfrt'b ZİFAF GECESİ NİĞDE (Cumhuriyet BUrosa) Ayrancı köyünden 18 yaşında Behçet Kavukçu, davullu zurnalı bir düğünle evlenmiş, ancak zifaf gecesi, fazla heyecanlanarak genç karısı Saniye'nin kollan arasında ölmüştür. Gencin ölümü, çevresinde büyük bir üzüntü yaratmıştır. 'nin tekiftiert konusunda AP nin Seçim Kanunu değişiklikleri konusunda öne süreceği teklifler henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte, yetkiHIerin belirttigine göre s u hususlar üzerinSe durulacaktır: 1 Adaylara yapılan ltirazlann seçimlerden önce kesinlikle hâlledilmesi. 2 Ön seçimlere katılan delegelerin sayısının genisletilmesi v» ön seçimlere daha çok vatandaşm katılmasmın sağlanması. (Ancak bu konuda nasıl bir formül teklif edilecegi henüz belli değildir) 3 Parti teşkilâtlannın ilçe kuruluşlanndan daha asagı seviyelere doğru genisletilmesi, diger bir deyimle ocak. bucak teşkilâtlarmın yeniden ihyası. VEFAT Kapamacjan, Alyanakyan, Gesar ve Modiano aileleri teyzeleri ve akrabalan BAYAN vefat ettiğini büyük teessürle bildirirler. Cenaze merasimi bugün Perşembe 1 Ağustos 1968 saat 16 da Kadıköy Surp Takavor Ermeni kilisesinde icra olunacaktır. Işbu tlân dâvetiye yerine kaimdir. Köprüden vapur. 15.30 ve 15.45 de Cenaze Servisi Becidyan Tel: 44 1! 29 51 «9 60 llâncüık 8004 9037 Brejnef ve Dubçek, köyde gezindi Çek parti lideri Dubçek, Brejnef'in yokluğunda yaptlan sabah oturumundan sonra, Sovyet lıderlerine karargâh vazifesi gören özel trene giderek, Brejnef'e «Geçmiş olsun» rîemıştir. îki lider, Brejnef'in özel kompartımanında 15 dakika kadar başbaşa görüşmüşlerdir. Daha sonra, Brejnef ile Dubçek'in, trenden ayrılarak köyde kısa bir gezinti yaptık'.arı görülmüstür. Brejnef in, ani rahatsızlığının hemen akabinde. birkaç saat dınlendikten sonra trenden ayrılması, durumunun ciddi olmadığını göstermiştir. Bir Çek kaynağı, iki liderin, dostane bir hava içinde bir süre köyde gezindiklerini belirtmiştir. Ve basın toplan tısı Çekoslovakya başkonsolosu gençlerin gidişinden sonra, durumu Ankara'daki Büyükelçiliklerine aksettirmiş ve «yanlış anlamanın> giderilmesi için de bir basm toplantısı düzenlemistir. Başkonsolos Blaha. toplantıda, «Çekoslovak milletinin ve gençliğinin komünizme karsı değil, komünizmin ve sosyalizmin Çekoslovakya'mn bugünkü sartlan d e mokratik gelenekleri içinde ge lişmesi için savajtıklarını» soylemistir. Başkonsolos Blaha. aynca «Çe • koslovakya'nın Sovyetlerle ve diğer sosyalist ülkelerle dostluk yolundan ayrılmıyacağını da» bil dirmiştir. Devrilen Irak (Ksstarafı 1 petrolün büyük kısmını çıkartan ve uluslararası bir şirket olan «Irak Petroleum» Şirketi'nden sözettiği açıktır. Önceki geceki konuşması sırasında El Bekr, aynca El Naif'i 28 temmuz'daki kabine toplantısmda «Irak Ulusal Petrol Şirketi nin feshedilmesini teklif etmekle suçlamıştır Ancak, Bekr*in ifadesiyle «Kabindeki ilerici unsurlar, El Naif'in tesebbüslerini önlprnişlerdir.» Bu arada, Kuveyt radyosunun bildirdigine göre. görevinden uzaklaştırılan ve azli sırasında Ürdün'de bulunan Irak eski Savunma Bakanı Genera) îbrahim Ranman El Davud, Bağdafa dönmUştür. Amman'da Irak Büyükelçisl de, General Davud'un dün gece Crdün'den bilinmeyen bir yere hareket ettiğini dün sabah açıklamıştır. Sipariş ve talep durumuna göre DIN 1045 grup 1, II, III a I V J imalâtı da yapılabilecektir. Arzu eden mü?terilere desen normlan ve fbdkl evsaf Szeli lerini haiz broşürümüz nynca postalanacaktır. Sipariş kabul işlemleri ve fazla bilgi için müsterilerimizin ! rabük Satış Müdüriüğüne müracaatları rica olunur. (Basın: 2250C •«•»••••«••••••••«••••««••••••••«••«•t* «•••••••n««ı FİLO GESAR'm CKMP (Baştarafı 1. sayfada) Sabahm alaca katanlıiırda Akrepkayasında yankılanan bir ses: « Komanda bölüğü kalk!..» Ok gibı yerlerinden fırlayan 100 CKMP'li genç. çnriıriarının önünde tekmıl vaziyetıne geçıyorlar. « Sağdan sayyv».» « Bır~ iki ... üç.... dört..> « Rahat . Hazırol... dikkat...» « CKMP Komando Bölüğü 100 kişi ile sabah göriisünüze hazırdır komutanım..* « Rahat. Denıre marş marş!» GUn böyle baslıyor Akrepkayada ve kampta aksama Kadar sım bir Eğitim> proğramı uygulanıyor. 100 C.KA1.P. u genç komandonun bu kursta neler öğrendiJclerini şimdtden KestlrebilmeK pefe güc. Ama. bu konuda fazla meraklanmaya hiç sebep yok. 6. PUo nasıl olsa yakmdî. gene gelecek. Hep birlikte görecegiz. İzmir Levazım Âmirliği 4. No. lu S. Al. Koıtı. Başkanlığından: 1 tzmir Hava Eğitira Komutanlı|i fhtiyaa tçin ' kalem Plexiglaas O Levha malzemesi sahnahnacaktır. 2 Keşif bedeli 16.064 lira olup geçid teminatı 1205.Uradır. 3 İhale kppalı zarf asulöyle 15 A&ustos 1968 per çembe günü saat 11 de yapılacektır 4 Kssif ve ssrtnameİer tstanbul, Ankara Levazn Âmirliklerinde ve Komisyonda her gün BörülebÜir. 5 Taliplerin teklif mektuplannı ihale saatinden bi 8aat evveline kadar Komisyona vermeleri tarttır. 6 Her tütlü eecikme kabul edilmer ••••>••••••••••••>>«•••••••••••«•••««» G. P'nin teklifleri GP nin önceki gün Bakanlığa verilen teklifinde seçmenlere parti adaylannı da seçme fmkânın!n f lemini. bir arada vapılan muh elif seçimierde bir zarf içinde oy verilmesinin sağlanması. maha'.ll secimlerde de bMeşik ov pusulası kullanılması gibi istekler bulunmaktadır Çisar: «5 sosyalist üİke ile ilişkilerimiz zayjflıyor..» Çek Ulusal Konseytnin Başkanı Dr. Lestmir Çisar, dün Konseyde yaptığı bir konuşmada, demiştir kl: «Yazdıklan «Varşova Mektubu» yla şimdiki siyasetimize karsı sert bir hücumda bulunan 5 sosyalist ülkeyle ilişkilerimizde ciddi bir zayıflama tehlikesi vardır. Ülkemizln egemenlifine saygı gösteren ve bizi tam bir anlayışla kar şıljyan Yugoslavya ve Romanya ile ilişkilerimiz, kur\etlenmiştir. Bizim tutumumuz açıktır. Siyasetimizin doğruluğuna inanıyor ve bu siyaseti sarsılmaz bir şekilde izlemek istiyoruz. Bu tuturn makuldur, haysiyetlidir ve dünyanın bütün ilerici kamu oyu tarafından anlayışla karşılanaeaktır.» Esklşefıfrspor (Baştarafı Spor sayfasında) Çıkanlar: Vahap (Esk. Spor), Aydın (Mersin) Faruk fîskenderunspor), Tufan (Isparta). DEMtRSPOK : Girenler: Mustafa (Samsun, 30 bin). Çıkanlar: Muzaffer (G. SRrsy), İZMtRSPOR : Girenler: Ersin (İskenderunspor. 40 bln), Şakir (Nazüli, 25 bin), Ender (Altay. 70 bin), Mustafa fGalatasaray. 125 bin), Pethi (Beşiktaş, 70 bin). Çıkanlar: Tuncay (Bursaspor1). İSTANBULSPOR : Girenler: Cemil (Sanyer, 100 bin) Yalçın (Mersin. 70 btn) Ahmet (Sanyer 50 bin), Ahmst (Beylerbeyi, 70 bin). Ali Kütahya amatör), Hüdaver (Yugosiavya, 50 bin). Çıkanlar: Ata (Şekerspor). GENÇLERBİRLİGt : Girenler: Turan (tzmit, 25 bin), Cihat (Petrotspor amatör), ÂdU (Altındağ, amatör). Yakup, tlhan (Fenerbahçe. 3<var bin). Çıkanlar: Salim (F Bahçe), K. Yavuz (F. Bahçe) Özkan (Bursa), Ali (Beşiktaş). VEFA : Girenier: Doğan (Gulatasaray 70 bin), Yılmaz (Galatasaray, 70 bin). Selâhattin fBeykoz. 50 bin). Çıkanlar: K. Mustafa (Kayseri). P.T.T. : Girenler: Aptullan (Ankaragücü. 50 bin), Beidr (ienişehir, amatör). BÜRSASI'OR : Girenler: Cemal (Beykoz, 70 binV Mithat (Fenerkıahçe 25 btn) Özkan (Gençlerbirllği 50 bin» Tuncay (Izmirspor 120 bin). Pik ret CAnkara. 15 bin). Orhan (B*r> dırma 15 nin) Kemal (Sümer spor 10 bin). Kerim (Merinos 15 bin), Canan 'Eskişehirspor 80 Oin). Çıkaniar: Vedat (Beşiktaş) MKRSİN tDMAN YURDl) : Girenler: Mustala (Konya. 40 bin). Olcay fBolu 50 oin) Ibranim (Tekirdağ, 35 Dtn) Artl (F» riköy 75 bln) Taner (Galata 4S bin). Aydın (Şekerspor 20 bin) Çıkanlar: Osman (B«9llrtas> Yunus (Şekerspor), Yalçın ( l s t Acı ölüm : C. H. P. CHP nin yapaeagı biri Genel Spkreter BÜlent Ece^it türafmdan hir süre önce açıklanmıs ve Ecevit. seçmen yaşınm 21'den l«'e indirilmesini istemişti. CHP nin teklifleri Kartal'da yapılan parti merlisi toplantısmda görüşülmüs. ancak karara baglanan tekliflpr henüz açıklanmamıstır. CHP nin özellikle seçmen kütükleri bakımmdan şikâyetlert bulunmaktadır. Sınırdışı edilen Başbakan Fas'ta Irak'ın eski Başbakanı Albay AboTürrezzak ElN*aif. dün öğ!eden sonra bir Irak askerî uçagıyla Rabat'a gelmiştir. Fas Hükümeti, Bağdat Hükümetinin isteğine uyarak, Irak'ın sınırdışı edilen Başbakanımn gecici olarak Fas'ta kalmasına izin vermiştir. ElNaif'in, Fas'ta kaldıgı sürece hiçbir siyasi faaliyette bulunmaması şart koşulmuştur. Selâhattin Bey ve tffet Gönenç Hanımın oğulları, Zehra Gönenç'in çok sevgili esi, Dz. Yüzbaşı önder ve Yd. Asteğmen Türker'in babaları, Saadet Gençay'ın kardeşi, Emekli Dz. Albayı (Basın: 22078/901 SAFİYETTtN GÖNENÇ vazife ile gittiği îskenderun" da vefat etmiştir. Cenaze namazı 1 ağustos Perşembe günü (bugün) Aksaray Valide Camiinde öğle namazı kılındıktan sonra ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. AİLESİ (Cumhuriyet 9029) Tekel Kutu Fabrikas Müdürlüğünden: 1 Tekel Kutu Fabnkasının ihtiyacı olan »saftıda rofl redatı yazılı matbaa mürekkepleri sartnamesi ve Tek Genel Müdürlüğü Döner Sermaye TalimatnamesJ hüküı leri gereğınce, pazarlık suretiyle satın ahnacaktır. 2 Muhammen bedeli (65J75) lira olup muvakkat t minatı (4.903) liradır. 3 Pazarlık 5/8/1968 Pazartesi günü saat (10) da T ke! Kutu Fabrikasında toplanacak Komisyonda yapü caktır. 4 Buna ait sartname (tatil günlert h»riç) mesal sas leri dahilinde her gün Tekel Kutu Fabriktsı Levazıra Âmi liğinde göriilebilir. 5 Alakalıiann pazarlık eününden evvel Komiıyoı müracaatları lâzımdır. 6 Komisyon, pazarlığı yapıp yapmsmakta serbe«tt Mürekkebin einsi Siyah Ofset Transparan Ofset Kırmızı Oset (Hisat) Ofset Yaldiz (Vernikli) Kırmızı Tipo Sıyah Tipo Miktan 350 Kilo 350 17» 200 2SU 150 1475 » ( B a s ı n : 225C Cnmhutiyet Hamit Aziz FMUIHII N*p<!yon 2t ayar kölçe 114.00 18200 134.00 119.00 13200 17 M 114.M) 182,50 134.40 120.00 I33.M 17.10 Askeri baskı hafifledi öte yandan, Sovyetler Birliği, Çekoslovakya üzerindeki askeri baskısını dün njspeten hafifletmiştir. Baskının azalması ile Cierna'dakı görüşmelerin «nihai safhası» arasında kesın bir ıiışkı bulunduğu an'aşılmaktadır. Sovyet Uçaksavar Kuvvetleri Başkomutanı Mareşal Pavel F. Batiskı, geniş bir bölgede yapılan «Sema Kalkanı» adındakı uçaksavar tatbikatının dün sona erdiğinı açıklamıştır. Buna karşılık, bütün batı sınırı boyunca başlıyan dev manevralar hâlâ devam etmektedir. Mareşal Batiski, Silâhlı Kuvvetler organı «Kıııl îıldız» gazetesine yaptığı açıklamada, Sovyet uçaksavar kuvvetlennin «ça|dsş şartlar altmda her törlü düşmsn hücumunu püskürttbiUcek gücte bulunduklarını» söylemıştir. Ruben Asa (Baştarafı 1. sayfada) «Ruben Asa ile cezaevinde tamştım. Kaçmak istiyordu. Olay gü nü kendisine bir pasaport temin ettik. Pasaporta Ruben Asa üzerinde scjuk damga bulunan fotORrafını yapıştırdı. Ben kendisini tzmirde karsiladım. Sonra beraberce Ayvalı?a sittik. tlaha önce anl»stığım bir motora bindirdim. önce Yunanistana sonra tsraile jridetesini tahmin ettiğim Ruben Asa'nın simdi nerede olduğunu hilmiyorum.» Sınırdîşı edilen Savunma Bakanı Roma'da Irak'ın görevinden uzaklaştın]an ve sınırdışı edilen Savunma Bakanı General Abdurrahman El Davud. dün öğleden sonra özel bir uçakla Roma'ya gelmiştir. Yanında 10 kadar kimse bulunan Generalin. nerede kaldığı. ya da Roma'da ne kadar kalacagl konusunda herhangi bir açıklama da bulunulmamıştır. Anî ölümünün tesellisiz acisında mahşere kadar yanacağımız fedakâr annemiz, EV LIT AYŞE SÖZEN Hanımefendinin vefatınln 40 ına rastlayan 2 Ağustos cuma günü Şişli Camiinde, ikindi namazını müteakip, Nüsret Yeşilçay, Mehmet Karaca, Zeki Altın, Ali Gürses, Kâni Karaca, Hüseyin Top, Mahmut Hatayh tarafından sevgili anneciğimizin şefkat. merhamet, fazilet dolu mübarek ruhuna okunacak Mevlidi, dostlarımızın, akraba ve arzu edenlerin teşriflerini rica ederiz. Asaleti nıhiyesinin ebediyen minnettarı evlâtları: Seniha Barlas, Meliha Avni, Ferit Sözen, Rıza Barlas. Mete Sözen. Cumhuriyet 9018 Irakta son durum Bir «Mini Darbe» nin cereyan ettigi Bağdat'ta şimdi; Cumhurbaşkanlığı Sarayı, Savunma Bakanlığı ve Radyo îst^syonu, tank kuvvetlerince korunmaktadır. Askerî birlikler de, bazı önemli bakanlıklar civannda mevzi almışlardır. TEŞEKKÜR Gözümdeki ciddî rahatsızlıjımı çok başarıh bir ameliyatla gidererek beni ışığa kavuşturan büyük insan Sivas Askerî Salınalma Komisyon Başkanhğından: AssSıda yazılı depolsrdan SÎVAS'» odun nakll v»pil»c 2490 sayilı Kanunun 31 Incı maddesl Reregince Kapalı zarf tl< le edıleteklır Kvsaf ve »artnamesl Ankara tstBnbu! L/C Âmirliklerı ile Komısvond» çöriilebtllr Bu ıse aıt teklıt tuplannın Ihale saatlennden bir saat evvel Komisyona veri sarttır Vakı gecikmeler kabul erfilmez. > Nakllyatın va1 pılaca^i Oepo Akdağ Nıksaı Yaka Tokat Çilhane Mittarı 4bU Ton 5(10 » 250 » rah Piatı Lira so 6U 70 İ Y. MIMAR ARANIYOR l Türkiye ve Ortadoğu distribütörö ve tatbikatçısı bulunduğumuz SEMAK A.Ş. mamuÜeri BETONITE ve EVROK likit duvar kaplamaları ile IC plâstik bina ve endüstri izolasyon malzemeleri tatbikatı ve tanıtma işlerini yürütecek 35 yaşmı geçmemiş, malzemeye karsı merakı olan. en az 4 yıl tecrübeli ve iyi Almanca bilen Y. Mimar veya Y. Mühendis, Mimar aranmaktadır. «Bulgar Ordusu, Sovvetlere bağlı» SOFYA Bulgar Savunma Bakanı Dobri Djurof, Harb Akademisinde ders yılı sonu münasebetiyle dün yaptığı konuşmada, «Bulgar ordusunun Sovyetler ile olan askeri ittifakına bağlılıEi sınırsızdır ve sosyalizmle clde edilen ka?ançları savunmaya her Saym Prof. Dr. DEMİR BAŞAR'a ve kendisine asıste eden Sayın Asıstan Dr Muhsin tdil'e. tedavım boyunca yakın ligılerinı gördüğüm Ümür Klinıği ilgililerine en ıçten duygularımla teşekkürü bir borç bilirim. KAYA ARD1Ç TAKSİ ŞOFÖRÜNE MÜKÂFAT 29 Temmuz Pazartesi gecesi Aksaray BULVAR Düğün Saonundan bındiğimiz arabanda unuttuğumuz AKORDEüM'umu Fındıkzade. Molla Şeref Mah. Saray Hamamı Sokak No: 15 *e Bayram Güzeldere'ye getır, 200 lira müklfatını «I. (Cumhurivet 9042) MEGES İnşaat Sanayi ve Ticaret A. Ş. Meclisi Mebusan Cad. 113 Fındıklı Istenbul Tel: 44 78 15 49 85 54 Reklâmcüık: »89/9044 G. l'emlnatı Ltra 2U6& 2250 IOİO G0 n 16 8.968 18.8.968 40O<VDO (Basın: 220!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog