Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE ALTI CUMHURtTET 1 Ağustos 196S Prenses Grace çocuklarıyla nutlu bir yaz geçiriyor Monte Carlo'nun şu sıcak günlerinde sarı mayosu ve deniz kabuklanndan motiflerle süslü bonesiyle bütün Monte Carlolular gibi Prenses Grace de kendisini denizin serin sularına taıraktı; yazın tadını doyasıya çıkarmaya başladı. Bir zamanlann ünlü yıldızı, günümüzün şirin prensesinin deniz sefasında çocuklaıı Stephanle, Caroline ve Albert de yanından aynlmadılar. Cumhuriyet 1 Ağustos 1929 tarihli Cumhuriyetten Gazetecilerle yaptıçı sohbetlerde çocuklannı prens gıbı değıl halk çocuğu gibi yetistirmek arzusunda olduğunu soyleyen prenses Kelly, sarayının luks havuzunda yıkanaca^ına hylkla omuz omuza genel bir havuz Prenses Grace'nin kızı Caroline havuzda gorülüyor da yıkanıyor. ğuna içten tezahüratta bulunu Havuza her gelislerınde Moyorlar. naco halkı sevgili prenseslerine Raınier ailesınde en çok ilgıve birbirinden sevimli uç çocuyi çeken Stephanie. Turlıi şckîabanlıklar yaparak havuzda yuzen Monacoluları gulmekten kırıp geçiriyor. Mutluluk ve neş'e dolu geçen bir gunden sonra ertesi gunu avnı programı uygulamak üzere Monaco'nun sevimli ailesı saray larına çekiliyor. Yalnızlıktan hoşlannn Gr?ce arada bır tatılini yanında ç^cuk ları olduğu halde yatlarında ge çiriyor.. Fakat yatlarındu da pek rahat edemiyorlar. Turıstlerin merakh bakışlarından kur tulmak içın bazan StJean Cap Ferrat'a kadar uzandıkları da oluyor. Hollywood'da birden parlayıp, sınema T dünyasının fırtınalı hayatına \ e skandallarına karısmadan, peri masallannca, Akdeniz'in küjük ve şirin prersliğine prenses olan Grace Kelly, her halı ile mutlu grirünuyor. Kirnbilir belki de, «Rairııer'ın sarayına transfer olmasaydım başıma neler gelirdi> diye sorup sorup, rahatlıyor ve tailı bir gülümseme yüzünü kaphyor. Monaco'da halk da tatlı. alçak gonullu prensesi seviyor. Artık ona pek yakından tanıdıklan para babası Amerikalı bır turıst gıbi bakmıyorlir. Grace'i, Monaco'da doğmuşcasına, buyümuşcesine kendılerınden sayıyorlar. ... V e de insan, böylesine tatMutlu bir aile; Grace Kelly'nin çocuklarına karjı ne kadar lı üç çocuğu, prens kocasi oluntitizlik gosterdiğini bilmeyen yoktur. ca mutlu olmaz da, ne ohır.. Çocuklann Prensese karjı aşın sevgileri vardır, onu nerede gorseler hemen etrafını sararlar Bkonomidis ,,Andak,ın tnüıiği beğenildi,, dedi (KOSTA DAPONTE bildiriyor) ATİNA Apoüonia Müzik Festivalı Direktörü George Ekonomidis, Selmi Andak'm son finale giremiyen Ve Ben Yalnız» adlı par çasının çok beğenildiğini, Yunan radyolarında çalınması için besteciden izın istediğini bildirmiştir. .Ve Ben Yalnız^ ın, jüri Başkanı Yunanlı besteci Konstantin Yanidıs tarafından da tutulduğunu belirten Ekonomidis. «Kaderin ne garip cilvesidlr, melodilerinin temaları açısından birbirine çok benzeyen Andak'ın bestesi ile Tony Dallara'nın Alma Maria'sı, 12 finalist arasına giremediler. Bu sonuç, sürpriz oldu, iizüntü yarattı» demıştır. İstanbni jandarma Levazım Asnirliği Jandarma Teşkilâtı Ihtiyacı içln (171 Onyedı Kalem GEDO RE tıpı SKT ve AVADANLIK malzemesi kapali tarfla satın alınacaktır. Taftmmi bedell 323,470 Üçyuz yirmiüçbin dörtytiî vetmls llra olup, Geçıci temtnaö 16,688,80 Onaltıbin altıyüz seksen sekiz lıra seksen kuruştur. îhalest 12 ağustos 1968 pazartesı günii saat 11 OO'de Demirtrapıdaki Komlsyonda yapılacaktır TeRUf mefctUTJlannın Ihale saatlnden bir saat evvel Komisyona vertlmesi lazımdır. Postadak) tsecikmeleT kabul edilmez Evsaf ve Şartnamesl tstanbul, Ankara J. Sat. Al. Kom. Bşk. lıklannda ve tzmir Ege J. Deniz Bölge K. hklannda görulebiltr (Basın: 22005/9005) • • • • ••* • •• • • • • • • • • • * • • • • « • • • • « «• • * • • • • • • • • • •• • • • • [••••«9 Satınaima Komis«on B' Dun akşam saat 17 raddelerın mışlerdır. Haklarmda takıbata de Yemiş civannda Tutün Gum geçiüniştır. Olay sırasmda srarüğü karşısındaki karpuzcular baya yükletilen karpuzlann bır ıçınde yuzlerce esnaf ile Beledi kısmi da esnaf tarafından kaçıye memurları arasında bır sokak nlmıştır. muharebesi olmuştur. Olay şöyDjşardan gelen ledır Eminönü Belediye Zabıtası Merkezmde bırkaç memur buğdaylar yanlarında polıs komiser ınuavıSon günlerde dısardan önemU nı Şefik efendi olduğu halde, mıktarda buğday geldiği hakkınkarpuzculara gelerek bu karpuz daki soylentiler üzerine kendisiyların yenmeğe elverişli olmadığı le görüşen bir muhabarımıze Za nı ve muayeneye götürmeleri ge hire Borsası Komiseri Akıf Bey, rektiğıni ıleri sürerek karpuzlan şunlan soylemiştir: bır arabaya yuklemeğe kalkış «Yenı siparışler söylendiği mışlardır. Mal sahiplen önce ıtı kadar çok değldir. Bu siparışraz etmişler, fakat memurlara ler daha zıyade Gümnik Kanusözlerıni dinîetememişlerdir. Me nu yaklaştığı içın yapılmaktamurlann şıddetli hareketleri kar dır. Mahsul bızde fazla olursa puzculan tahrık etmiş, mesele hariçten mal getirmiş olanlar albüyümüş ve esnaf sopalarla me danmış olacaklardır. Çünkü yermurlann üzerlerine yürümüsler li mahsul daha ucuz olur. Ticadir. Bu arada halk birikmiş, ko ret serbest olduğundan komisermıser yardımcısı Şefik efendi lıkçe sıpariş çok da olsa bir çey korkutmak maksadıyla sılâhını yapılamaz. Ama bugunkü siparışhavaya karşı ateş etmeğe başla ler oyle söylendiği kadar fazla da mış ve ortalık büsbütün kanşmış değildir.» tır. Esnaftan bazıları da silâhlaÜniversitelilerin ra sarılmışlar, bazılan da bıçakla memurların üzerlerine vüruaskerliği müştür. Bu arada memurlardan Kamptan dönen Üniversite ög Cemil efendi bacağından yaralanarak Cerrahpaşa hastahanesine rencilerinin bir ay daha askeri kaldırmıştır. Olay başka mer talim görmesi kararlaştınlm'ştır. kezlerden yetişen memurlarla bi Bu bir aylık süreyi başan ile biraz yatıştınlmış, esnaftan 15 ki tiren öğrencilere .Yüksek askeri şi tutuklanarak karakola getiril talim ehliyetnamesi» verilecektır. Karpuzcularla Belediye Samsun Oriaokulu Binasının Onarım İsine Ait İlân 1 Samsun Oriaokulu binasının 59.959,41 TL. kesil bedelli onarım işi kapalı zarf usulü ile 7/8/1968 çarşamba günü Samsun Ortaokulunda saat 15.00 de Komisyon hururunda "apılacaktır. 2 İhaleye iştirak edebilmek için ihale gününden en geç üç gün önce Samsun Bavır.dırhk Müdürlüğünden iştirak belgesinin alıııması aynca Tlcaret Odası vesikası ile 4247.97 TL. lık muvakkat teminat makbuzu veya banka tnektubunun İhale Komisyonuna ibrazı gerekir. 3 Tskîif mektuplan ihale saatinden en geç bir saat evvel Komisyon Başkanhğlna makbuz mukabili verilmiş olacaktır. 4 Şartname, mesal saatlerinde Samsun Ortaokulu Müdürlüğünde görülebiHr. 5 Postada vâki geciktneler dikkate almmaz. (Basın: 21767/9004) Menkul Satış İlânı 7 nci İcra Memurluğundan 968/Î784 Bir borçtan dolayı hacizli olup açık artırma suretiyle satışına karar verılen 7500 lıra kıymetinde bır adet 34 EZ 989 plâka sayılı üç tekerleklı Arçelik yapısı Tnportör (Motorsıklet) 12/8/968 pazartesı günü saat 11,30 dan 12 ye kadar Kasımpaşa Evlıya Çelebı Caddesı 81/1 No. lu Kısmet Garajında satılacaktır. Bırınci artırmada muhammen kıymetın yüzde 75'ını bulmaz veya talıp zuhur etmediğı takdırde 13/8/968 salı günü aym mahal ve aynı saatte yapılacak ikincı artırma neticesi, en çok artıran talıplısme ihale olunacaktır. Tellâliye rüsumu ve ihale pul bedeli müştenye aıttır. Isteyene 150 kurusluk pul gönderildiğınde bılrfırılecek ısım ve adrese sartnameden bir örneğinın gönderilecegı tahplenn belli gün ve saatlerde mahallınde hazır bulunacak memura müracaatlan ilân olunur. 23/7'968 'jııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııuıııııııiMiııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııynııııııı^ (Basın: 5382/9020) YAŞAMAK HERŞEYE RAGMEN TATLI... Büyük otelin yüzme havuzunda Dalida ile konuşmak çok zevkli... Sevimli şarkıcı bir minietek giymiş. vücudü orada bulunanları kıskandıracak kadar tatlı bir şekılde bronzlaşmış. Güney Amerikadan yeni dönmüş. Tam otuz altı konser vermiş Dalida Amerikada. Şarkıcı, geçen sonbahara göre çok sâkın şımdi. Zaman bcnim için teselli edici bir unsur di>or genç şarkıcı. Zaman ge(,ivor. beni iyileştiriyor ve teselli ediyor. Hayatı çok seviyorum. Melânkolik, fakat kesin bir huzur içindeyim. Hayatımda htç Dalida, o günleri çöyle anlatıyor: Luigi İle tanısalı birkaç hafta olmuştu. Bu kısa süre birbirimizi anlamaya. hayatımızı birlestirmeye karar venoemize kâfi gehnişti. Ona yardım etmek, hayatını doldurmak istiyordum. Ne yazık kl 27 Ocaktaki acı olay bu arzumu gerceklestirmeme engel oldu. Bu hale dayanamıyarak yeteri kadar uyku hapı aldım. intihara kararlıydım. Tatağıma uzandun ve ö lumü bekledim. Yayın Hayatı , KUAPLAR AL1IN K.ALKM KLÂSİK ROMANLAR SEKÎSİ Ayın kitabını snnar : • BABALAR VE OGULLAR (Turgenyev) 12,5 L. Bu sende daha önce çık«n romanlar : • EUGENtE GRANDET (Balzac) 10 L. • UGVLTDLO TEPELER (Emıly Bronte> 12,5 L. • THERESE RAQL'tN (Emile Zola) 12,5 L. • JANE EYRE (Chârlotte Bronte) 15 L. • SAPHO (A Daudet) 12.5 L. • \VERTrlER (Goethe) 12,5 L. Tam metin, aslına sadık çevırı, temız baskı; bes renk yaldızlı gömlek içınde sağlam bez cıltlı « Uenel Dagıtım : BATEŞ VARLIK YAYINLARI YENİ KİTAPLAR Varhk Yayınevi yeni kitaplarını sunar: • J. Schumpeter : Kapitalizm, 8 lira. • Balzac : Vadldeki Zambak, roman, 6 lira. • Kılavuz Sözlük (Osmanlıca Türkçe • Türkçe Osmarüıca). Hazarlayan: Yaşar Nabi, 5 lira. • Max Kemmerich: Tarihte Garip Olaylar, 5 lira. • Yordan Yovkov: lnce (Bulgarcadan hikâyeler) 4 iıra. • Orhan Kemal: Ekmek Kavgası, roman, 4 lira. • Steinbeck: Ay Battı, roman, 4 lira. Cağaloglu Yokusu, 40 tstanbul LUÎGİ TENCO bir erkek >ok. ondan sonra başka birinin hayatıma gireceğini hiç sanmıyorum. • O> diye hüzünle bahsettiği San Remo'da 27 Ocak 1967 Savoy otelinin 219 numaralı odasında intihar eden şarkıcı Luıgi Tenco. Hatırlanacağı üzere Dalida da Luigi'nin olümüne dayanamamış ondan bir ay sonra Paris'te «Prince de Galles» otelinde intihara tesebbüs etmisti. Bu denemeden herkesin kendi öz kaderiyle doğduğunu anladım. tki misli zehir alınsa dahi insanın aluı yazısmın bir virgülü dahi değişmiyor. Luigi ölecek, ben ise >«şamağa devam edecektim. Bir yıldanberi hayatımın yolunu çizdim: Şarkı söylemek ve asla evlenmemek. Dalida biraz üzgün, dört erkek ismi sıralıyor: Marco de Gastyne, Alfred Machard, Lucien Morisse, Eddie Barelay ve devam ediyor. Bu erkekler de muhtelif vcsilelerle hayatıma girdiler. Birincisini ailemle oturduğum Kahire'de 1954 yılında tanıdun. Bir film yönetmeye gelmişti. Bana filminde bir bedevî dansöz rolü verdi. Marco ile esi şarkılanmı çok beğendiler ve kendileriyle birlikte Paris'e gelmemi teklif ettiler. Yirmibir yaşindaydım. hemen Pa ris'e hareket ettim. Dalila adıyla bir gece kuliibünde çalışmaya başladım. Yazar Alfred Machard: • Adın Samson'u hatırlatıyor, Dalida adını dene> dedi. Dedığini yaptım ve başarıya ulaştım. Herkes kendi öz kaderiyle doğar GENE ATATÜRK ÜZERINE Türker ACAROGLU ATATÜRK İDEALt VE SOSYAL REFORM (1967). Dr Gaye Nail OZANOGLU'nun yazdığı eser, tzmir'de basıldı (X102 s, 1 portre, 10 lira, adres: 1442. sokak No. 21, Alsancak Izmir). Ata'nın bazı düşünceleri baştarafa alınmıs. Atatürk Yayınlarını Inceleme Komısyonu uyelerı Prof. Bekir Sıtkı Baykal ile Prof. Batıri Savcı'nın da önsöz.!erınde belırttikleri gibi, «Eser, ana çizgileriyle Atatürk'ün sözlerinden ilham alan özlemlerden, yakınmalardan, Ataturk ülkü ve reformlarının zamanımız sartları içindeki ihmal edilmiş dnrumlanndan dnyulan acıları dile çetirmektp. aynca bn ülküve sadık kalarak yapılması gereken bazı şeyler hakkında vol göstermektedir.» Atatürk devrımlerini savunan aydın gençlık okumah bunu. ATATÜRK NE İDt? (1968). Falih Rıfkı ATAY'ın eserı, Jstanbul'da Doğan Kardeş Basımevınde basıldı (127 s., 750 krş.). Ata'nın kişıliğını anlatmak ıstıyen fıkır kırıntılarından ibaret bır kitap. «Atatürk bir diktacı mı, bir hürriyetçi mi idi?» sorusu baştarafta cevaplandırılmak ıstenmış. Ortalarda, sosyalızm komünizm tartışması gibi felsefe ve politika konularına değınilmiş. Sonda dil, müzik, kadın sorunlan ele alınmış. Yalnız bu kadar mı? Akıl ve hayale gelebilecek her konuda söz söyleniyor, bunların çoğu günlük olaylarla ilgılı. AnlaşUan, bütün bu kısaeık notları, üstat, ılkin kentfi gazetesinde yayınlamış olmalı. ATATÜRK VE TÜRK KADIN BAKLARININ KAZANILMASI. TARİH BOYUNCA TÜRK KADIMNIN HAK VE GöREVLERİ (1968). Prof. Dr. A. Âfet tNAN'ın (doğ. 1908) eseri, M. Eğ. Bakanlığınca yaymlanan (Atatürk serisi) nın 10. kitabı olarak yeniden 5.000 sayı bastınldı (185 s., 2 planş, 10 lira). Türk kadını; Islâmlığı kabulden önre, tslâmhk dönemınde, T. C. döneminde olmak üzere üç bölümde ıncelenmektedir. Sonda istatistik cetvelleriyle bir bibliyografya var. Kıtap ilkın 1964'te yayınlanmıştı. Yeni basımda bazı ekleme ve düzelttneler yapılmış. Kurucuları kadın olan tstanbul okullan ile medreselerinin adları ilginç göründü bize. ATATÜRK'ÜN VAStYETt (1968). Mazhar LEVENDOGLU'nun kitabı, kendi yayınevince çıkanldı (208 s., 10 lıra). Birkaç bölümde vasiyetin yazıhsı, açılışı, uygulanısı, esası anlatılıp yorumu yapılıyor. Bu arada, Atatürk'ün hastalığı ve olümüne de değiniliyor Ata'nın mirasçıları olan kızkardeşı Makbule, Âfet, Sabiha Gökçen. Ülkü, Rukiye ve Nebile hanımlar, tnönü ve çocuklan, C.H P., T. Iş Bankası, Türk Tarıh Kurumu, Türk Dil Kurumu üzerinde ayn ayrı durulmaktadır. Sonuç olarak yazar, Ata'nın vasiyetinin son dileklerıne uygun olarak yerine getirilmedığı ınancını belırtıvor. C.H P.' nin, Banka'nın, Kurumlar'm tutumlannı gözden geçırip Banka'nm devletlestirilmesı düşüncesinı ileriye «ürmektedir. İNÖNÜ ATATÜRK'Ü ANLATIYOR (1968) Gazeteci dostumuz Abdi tPEKÇt'nin (doğ. 1929) hazırtadığı bu eser, Cem Yayınevinin (Kültür dizisi) nrfe kıtap biçımınde basıldı (112 s., 4 plans, 750 krş.). Yazann, Inönü'nün sözlerini, evinde banda alıp aktarmasıyla hazırlanan bu anılar, daha önce günlük bir gazetede tefrika edilmiştı Atatürk'ün Inönü soyadını verişi, Cumhuriyet fikri, ilânı ve muhalitter, Atatürk'ün Cebesoy ve Karabekir ile iliskileri, Doğu isyanı, Terakkiperver Fırka, Serbest Fırka, Millî Mücadele günleri ve sonrası gibi o dönemın bazı olaylan kıtapta yer almıs. Bazı tarihsel kisılerin sözlen de (Ekler) bölümünde toplanmıs Aynca tnönü' nün Ata'nın özellikleri, görüşlerı ve devrımler üzerine düşüncelen de verılmıs. Kâğıdı, baskısı. düzenı ıvi bır kitap MUSTAFA KEMAL PASA VE MtLLt MÜCADELENtN Iç ÂLEMİ (1967) Tarih öğretmenı Enver Behnan SAPOLYO'nun (doğ 1900) kitabı, tnkılâp ve Aka kıtabevlennce yayınlandı (206 s., resimli, 5 lira). Başlıca konular : Anadolu ihtilâli, Mım Mim Grupu, Karakol teşkilâtı, Mustafa Sagır. Türk mucizesı, Kuvayi Millîye ruhu. thtilâl Meolisi, Millî Mücadeled'e siyasi partiler, gazetecilik, egitim v.b. Ötüken Yayınlan • StYASİ VASİYETİM Adolt Hitler (Yeni çıktı) Hıtler'in tkinci Dünya Harbınde arkadaşı Martin Bormann'a yazdırdığı siyasi vasiyetı! Kapışılan eser! Fiatı: 4 lira. ÖTÜKEN SAYINEVİ Nunıosmanıye cad. No: 36/7 Cağaloglu • tSTANBUL Cİ.NGÖZ RECAİ PtYASADA • ZEYREK CtNAVETt Her Türk'ün yegâne polisiye romanı. Arsen Lüpen'ın hayranlığını kazanan adam: Cingöz Recai! Türkün zekâsi! 240 sayfa 6 lira. DAGlTIM Nuruosmanıye cad. No: 36/7 Cağaloglu • tSTANBUL DALİDA; LCİGİ TENCO'TU UNUTAMIYOR Tek hatamız: Evlenmek Paris'e geldikten birkaç ay sonra Olympia'da bir şarkı yarışması düzenlendi. Morise ve ben derece aldık. Evlenmeye karar vermeden evvel altı yıl Morisse'le flbrt ettik. Tek hatamız evlenmek oldu ve kısa bir sure sonra ayrılmak zorunda kaldık. Bir dost olatak evet, fakat evli olarak yaşamak imkânsızdı. Tekrar evlenen ve iki kız sahibi olan Lucien en iyi dostum şimdi. Meslek hayatımda daima bana lüzumlu olan erkeği buldum. Luigi de hayatımın erkeği idi. fakat onunla berabeı olamamak kaderimizde yazılıymış. onadolu yl! yayınları FELSEFE VE SÎYAŞET L. Seve Müntakim Öçmen TL. 7jO KARL MARX: Hayatı ve eserleri H. Lefebvre M. Reşat Baraner TL. 12.50 ÎLK ÇAĞ MATERYALİZMÎ G. Cogniot . Sevim Belli TL. 10.J. P. SATRE KÜBAYI ANLATIYOR Sartre Şahin Alpay TL.' 12.50 İNSANLAR ARASINDAKİ EŞİTSİZLİĞİN KAYNAĞI J. J. Rousseau Erdoğan Basar TL. 10. 1848 DEVRİMİ G. Martin . Sevim Belli TL. 7.50 EKONOMİ POLtTÎK NEDÎR? A. Barjonet Erdoğan Basar TL. 5. Anadolu Yayınlan bütün kitapçılarda bulunur. Genel dağıtım: Anadoln Yayınlan Ltd. Şti. P.K. 288 Bakanhklar Ankara Kemal Karatekin Ankara Cad. Istanbul Htt tOrlfi rayın Uftnlan Makine, Boya, Kimyevi Madde ve Çeşitli Malzeme Satılacaktır. Bu satışa aıt şartname ve hsteler Ankara'da Genel Müdurluk, îstanbul'da Alım ve Satım Müessesesı ile Sümerbank Müessese ve fabrıkalarında görülebilir. Tekhfler kapalı olarak 14/8/1968 gunü saat 14,00'e kadar 0 /o7,5 muvakkat teminat akçesi ile bırhkte Müessesemize verilmiş olması şarttır. Müessese, satışı yapıp yapmamakta ve diledığıne satmakta serbesttir. SÜMERBANK NAZİLLt BASMA SANAYll MÜESSESESİ (Basın: 20959/9002) Resimli, Haritalı Yozgat lli Daimi Encümen Başkanlığından 1 Akdağ madenı uçesıne oağiı Çalışkan tîabüyük erup kby yolunun Çalışkan Kırsmkavağı 6 + 400 14 + 400 Kilometreıen arası 66660 lıra keşıfll stablıze malzemesi ve nakh ışs 2490 Sayüı Kanunun 31 maddesi geregince kapalı zart usulü tle eksıltmeye Konulmuştur 2 Geçlcı teminatı 5416 lıra olup ihalesi 12.8.1968 Pazartesl günli saat 15'de tcra olunacaktır 3 Bu ışın eksıltme ihalesme gırmek lsteyenlenn 1968 yılı Tıcaret Odası belgesı geçıci teminatı ve ihaleden üç gün önce Bavındırlık Müdürlüeüne müracaatla ginş delgesi alması şarttır Buna aıt evrak Daim) Encümen Kalemi'nde mesaı saatı ıçertsınde görülür 4 üsuiüne göre hazırlanacak teklif mefctubunu rıavı kapalı zarfın ıhale saatlnden bir saat evvel Encü.nen Başkanlığına makbuz karsılı&nda verilmesi zaruridir. (Postada vakt gecikme kabul olunmaz). (Basıa: 22108/9013) DENİZ KUVVETLERİKOMUTANLIG! Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVAC1LARA 76 SAYILI BİLDİRİ 2 i'5 7 A*ustos 1%8 tarihlerinde 08.00 Ue 17.Q0 saatleri arasmda ^şaSıdaki noktaîann birleşti&i saha Içinde seyrebne, demirleme, avlanma ve bu sahanın 3000 metreye kadar olan yüksekliği caı» ve mal emnîyeti bakımmdan tehlikeüdir. AKDENİZ MERSTN İLE KARATAŞ ARASI. 1 inci nokta : Enlemi "6 derece 32 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 21 dakika Doğu E. 5874 No. !u Karatas feneri. 2 nci nok. : Enlemi 36 derece 30 dakika Kurey Boyla'vıı 35 derece 17 dakika Dogu 3 üncü nokta : Enlemi 36 derece 35 dakika Kuzey ' Boylamı 35 derece 10 dakik» Dogu 4 Oncü nokta : Enlemi 36 derece 37 dakika Kuzey Boylamı 35 4st£se Ü dakika Do£u DENİZCİLERE VE HAVAC1LARA ÖNEMLE DÜYrRULUR. (Basın: 21858/9012) Mufassal OSMANLI TARİHİ tmparatorlugun, kuruluşundan yıkıhşına kadar yeni veslkalara göre yazılmış en mükemmel ve yegâne tarlhidir. Altı klşilik bir heyetin eseridir Altı lüks ciltte 3,800 sayfa ve renkll renksiz 2.600 resim vardır. Fiatı 250 Hradır. Her ay birer cilt almabilir. I » k i t v« G O v e n Yayınavlcrl Cağaloglu Y o k u j u tstanbul Yayıolanıı Bu (Otunlarda rarmlanacak Klisell »t Cerçeveu ll&nlaı saotlml 45 Urs üzennden V» 20 tndırlml* kabul ediliı derllecek Uftniara baval* mskhuen •klenmellrtir KELtMSSt 2 LtKAOAM bu «Otunlarda
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog