Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Î968 CüMHÜRÎTET SAHİFE EEŞ Belediye de Topfum Zabıtası kuruyor Belediye Başkan Yardımcısı Kadri İlkay, dün Belediye Zabıtası mcmurlarıyle görüşme yaparak kendilerindeıı, <'Görevlerini daha ciddî yerine getirmelerini» istemiştir. İlkay, Şube Müdürlüklerinde ça lışan Belediye Zabıta memurlarının azaltılacağım. kadronun bir kısmına «Toplura Zabıtası» adınm verileceğini ve yetkilerinin artınlacağını da söylemiştir. Toplum Zabıtası, motorlu taşıtlarla slirekli kontrol yapacak, şikâyetleri yerinde ve ânında kar şılayacaktır. Belediye Başkan Yardımcısı, Zabıta Müdüründen, seyyar satıcılarla mücadele edilmesıni, cadde ve meydanlarda faaliyet göstermelerinin önlenmesirü de aynca ıstemiştir. «DUR» İHTARINI DİNLEMİYEN BİR ÖZEL İDARE MEMURU VURULDU Kartal özel îdare memurlarmdan 23 yaşındaki Özkan Bayındır, önceki gece Kadıköy Ali Suavi Sokakta duran Gürer Dosdoğru'ya ait 34 EV 232 plâkalı özel otomobili alıp kaçırmak isterken, devriye polisin «Dur» ihtannı dinlemediğinden, tabanca ile kolundan vurulmuştur. Hırsızlık iddiasıyle yakalanarak nezaret altına alınan yakışıklı genç, otomobili başkasımn çalmak istediğini belirttikten sonra, şu ifadeyi vermiştir. «Olay günü Maltepe plâjında bir kızla tamşmıştım. Yine plâjda tanıdıgım bir erkek arkadaş, kızı otomobille gtz dirmeyî teklif etti. Gece, beraberce Modaya geldik. Arkadaşım bir otomobilin yanına gitti. Beni de çağırdı. Arabaya girdi. Bana da, «Sen arabayı it» dedi. îşte bu sırada polis gördii. Korktura. kaçmak istedim. Kolutndan vurulunca da durdum. Arkadaşım ise kaçtı. Otomobili çalmak isteyen ben değildim.» Millî Piyango'nun 3i/Tcmrauz/1968 çekilişi, dün Ankara'da yapılınıştır. İkramiye kazarmn numaralaruı tam liatesi şöyledir: OSÎ931 N u m a r a 1.000.000 Lira 100.000 Lira Kazananlar: 051330 119558 222824 384274 477978 520886 40.000 Lira Kazananlar: 067543 070780 127764 191965 236363 281351 336382 363632 404822 434093 566812 593517 20.000 Lira Kazananlar: 001036 006577 018997 029418 044842 048648 050573 053324 061813 085559 100585 109053 111741 147333 148711 180681 169695 175419 185854 193321 210639 220347 225312 249889 252068 252969 257810 259082 271014 290852 330674 331432 340978 354636 367415 372733 375389 380617 383613 385423 402697 409926 412122 416479 426298 437391 461067 467076 468478 472901 502239 504395 513130 548986 558537 584656 584751 585251 594025 599053 10.000 Lira Kazananlar: 002745 002928 003147 005365 006505 009773 028868 036532 045263 045767 046873 048692 049445 055273 055745 057358 061556 066970 070574 071582 077007 080107 080604 082142 083344 085425 087748 089831 090398 098999 101070 103061 108733 111071 111609 114189 114280 118539 119413 120605 121373 135800 145854 147660 148756 148797 151238 157071 163359 163653 167653 171386 174571 177942 179650 188240 188475 192606 194145 194945 204684 208112 210323 213807 217073 220739 226072 230220 241684 242403 242506 248373 252340 252684 253412 254201 255349 256010 260142 261689 271397 273768 275663 281249 285353 286076 289330 290257 299345 299430 300963 301065 302406 309270 310241 310292 311265 316529 317178 318940 319755 323548 326809 327709 336255 342835 347958 352713 355150 355595 356678 362370 366789 373277 387718 390504 392035 393008 399699 399711 406264 407592 417117 430631 434525 442277 443170 453036 453918 455081 458534 458866 464490 468634 471313 472149 472387 476542 476865 478812 479S73 482580 486249 486655 489245 489307 491868 493262 496344 496365 500170 507838 513676 515741 518088 Millî Piyango diin çekildi Almanyada çalışsn işçilerin dövizlerini toplayıp, Turkıyedekı aılelerıne Turk paraM olarak odeyen Mehmet Fuat Binıci, Ma]i Polis tarafından ys/calanmış tır. Yalnız «Temmnz ayı içiııde 440 bin liralık mark» toplayıp bunlann paralarını ödeyen ve döviz kaçakçılıfından hakkında »oruîturma açılan Mehmet Fuat Binici'nin, Almanyanın Hanover sehrindeki ortağı Veysel Bayrak'ın yakalanması içın de, Interpol'e durum bildirilmiştir. «Orta öğretim yetersizdir» Türkiye Millı Talebe Federasyonu tarafından düzenlenen «tlkokuldan Üniveraiteye kadar öğretimde millî reform» konulu seminerin ikinci günlinde. «Orta ögre»im» meselelerine değinilmiş; Onçlifcüı çesltli ideolofilere sapma nedeni olarak da, Orta öğretim programının yetersizligi gösterilmiştir. Çapa öğretmen Okulu Müdürü Ayhan Doğan, orta öğretim programının yeniden düzenlenmesi gerektiğini ileri sürmüş, bu arada, öğrencinin sonradan öğrendiğl ıdeolojileri tam olarak kavrıyamadan birine saplandığını söylemiştir. Doğan, daha sonra, öğretim sırasında ögrencilerin zihni faaliyet ve kabüiyetlerinin artınlmasına dıkkat edilmesi üzerinde dur 519756 525564 525710 530039 537191 537494 537675 539868 540845 543464 544430 555438 556431 567447 569224 571592 573077 574775 574479 575873 584717 586680 596350 596518 599830 2.000 Lira Kazananlar: Son ddrt rakamı (0360, 0726 0919, 1095, 1651. 994, 2381, 2813, 3902 4695 4798 5855 7629) 1.000 Lira Kazananlar: Son uç rakamı (120, 156, 166, 533, 760) 400 Lira Kazananlar: Son ıkı rakamı (95) tkramiye nerelere çıktı? B u çekilişte 1.000.000 lira b ü yük ikramiye kazanan bilet îzmir'de. 100.000 lira kazanan bıletler Ç u m r a , İzmir, Sivas. A d a na ve Kar»casu'da satılmıştır. «M.Ş.» İSMİNDEKİ KADIN, BİR AVUKATTAN DlNYAYA GİNİ İLEBI StRDÜGÜ OĞLUYLA... GELDt Içinde 22 ıbin lira bulunan bir çanta çalındı Sirkeci Hamidiye caddesinde tuhafiyecilik yapan Çetin Levent dün meçhul bir kisi tarafından soyulmuştur. Bankaya gö türmek üzere çantaya koyrjugu 21 bin 970 lirasının alındıîını sövliven Çetin. «Çaıı(a tezgâhın üzerinde duruyordo. Bir sahıs müşteri olarak geldi. Bazı şeyler sordu. Sonra henim daleınlıfımdan favdalanarsk çantayı kapıp kaçti» demiştir. Olaya el koyan Pnlis meçhul soyguncunun eşkâlini tesbıte çalısmaktadır. Bu konu i!e ilgıli aynca Asayiş ÎJubesi ügihieri de soru$turma yapmağa başlamışlardır. Iki yaşındaki oğlunu Savcılığa bırakıyordu Boşanma dâvasında kendisini savunan avukatla 6 yıl nikâhsız yaşıyan «M. Ş.M adında bir kadın, dün 2 yaşmdaki oglunu, bakamadıgını ileri sürerek, Savcıhğa bırakmak istemiştir. «Çocuğumun hasta olmasından korkuyorum. Birlikte altı yıl >aşadığım avukat da beni ve çocuğumu istpmivor. Nereye bırakacağrımı şaşırdım ve Savcılığa bırakmaya karar verdim» diyen M. Ş., dada sor.ra Akbıyık Polis Karakoluna gönderilmiştir. Gerek Savcıhk. gerekse polis tarafından kabul edılmiyen oğlu kucagım.a olduğu halde çalmadık kapı bırakmıyan M. Ş., bu arada, 9. Asiıye Hukuk Mahkemesinde babalık d&v&sı açtıgını bildirmiştır. Şeker işçileri için Sunay'a başvuruldu Şeker Pabrikalannın çeşitli unl telerinde görevli idarl personelden 315'inin «Sendikal faaliyette bulundukları» gereîçesıyle başka yerlere nakledilmesi, çeşitli sendikalar tarafından sert tepkiyls karşılanmıştır. Bu konuda, Türkiye Kamu Personeli Sendikalan Konfederasyonu Birinci Bölge Temsilciliği bir bildiri yayınlamıştır. Bildiride yapılan atanmaların Anayasaya aykın bulunduğu ileri sürülmekte, durum protesto edilmektedir. Yazıhanede yakalanıyor ' Mali Polis yetkililerinin verdikleri bilgiye göre, sanığın, Isçilerden 325 kuruşa mark topladığı, elde ettiği dövizleri ise Almanyadaki bir binkaya yatırıp ctomobil ticareti yaptığı anlaşılmıştır. Polis, «anıgın Karakoydeki yazıhanesine yap'ığı bas kında, para topladıgı işçilerin listesi, adresleri ve Dunlara ödenen paraların :utarı ile PTT makbuzlarını ele geçırmiştir. Acele Mobilyacı kalfaUrı Tel: amnıyor Tetik Mobilya 44 19 71 Cumhuriyet • 9043 < mustur. \Kastamonu Şeker Fabrikasıl r Müdürlüçünden \ • • Ağustos . C. Evvel 6 •V) .s i V «54 12.20 16.15 19.28 Vntsı e Ikindl E c 21.15 2.56 1.49 7.2« Aynca, Sağlık Personeli Sen dikası, Türkiye Belediyeleri Personeli Sendikası. Vakıflar Personeli Sendikası, Bankal»r Yeminti Murakıplar Sendikası ve TUrkiye Şeker Sendikosı, Cumhurbsskanı Sunay'a telgrafla başvurarak a SECRETARY VVANTED Experienced secretary typist, »with Turkish, Applv to perfect english and Tunus Caddesi 50/6 Ankara Telephone 17 66 27 or 12 75 05 during ofice hours. References reqired. (HERİŞ: 2084 '9034) Cerrahpaşa Ebe Okulunda diploma töreni Cerrahpaşa Tıp Fakultesi Okulu, ilk mezunlannı vermıştir. Okuldan mezun olan 14 ebeye dıplomaları, Kadın Doğum Klinıfi anfisinde Prof. Ziya Üstün'ün açış konusmasıyle başhyan bir torenle verilmiştir. Colfex (kolfes) p.o.ş. 1 Fabrikâmızdan Yarımca Melas Terminali v«ya Turhal Şeker Fabrikamıza *% 20 toleransh 3000, ton melâs sevkedilecektir. 2 Teklif sahiplerinin nakliyatla istigal ettiklerine dair belgeleriyle, Ticarst Odası vesikalarını, bu veya benzeri işi yapmış olduklanna dair belgelerini teklif mektuplanna eklemeleri lâzımdır. 3 Bu işe ait şartnameler İstanbul'da Istanbul Büromuzdan, Ankara'da Genel Müdürlüğümüzden ve Fabrikamız Ticaret Şefliğinden temin edilir. 4 İhale 19.8.1968 pazartesi günü saat 14.00 de Fabrikamızda yapılacağmdan tekliflerin en geç ayni gün ve saate kadar Fabrikamız Jfuhaberat Servisine verilmesi lâzımdır. Postada vâki gecikmeler kabul edilmez. 5 Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tâbi olduğundan ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir. İcabında açık eksiltme de yapabilir. TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. (Basın: 22549/9021) E ».271 4.33 8.4< 12.00 tanmalan durdurmuını lerdir. istemiş • • •• • • • • • •• • • • •» » •• • • » •» • • • • »• • » • • • • » • • • • • • » • • • • »•• » • • •• »• • • • •» • •• • • MlllUII'A.VA İ Y A T I! II \ ANKARA MİTHATPAŞA TİYATROSÜ İ AVRUPA TURNESlNDEN DÖNMÜŞTÜR j BU AKŞAM SAAT 21,15 TEN İTİBAREN CEVAT FEHMİ BAŞKUT'UN EN GÜZEL KOMEDİSİ • GENÇLİK PARKI AÇIK HAVA TtYATROSUNDA? Kızıloy yapmom dedi, birinci ordu yardım etti 21. Tetbiuc. lflİİ P ^ t r fecesl KMİlkSyfa Bostaacı'nnda Bahçeler Arası «okajınd» 5 ve 7 kapı numaralı iki büyük «hşap ev tamamen ysndı. Yaslın ve çocukları Ue bir çok alle açıkU kaldı. Felâketzedelere yardım temln edebUmek jayesiyle 2. Haılran »eçimJcrinden beri Bostancı MuhUrU£ını yapan muhitin sevgili Komutanı emekH Knrmay Albay Mehmet öcal, 22. Temmuz Pazartesi günii sababı Kızılay Derneğinin Kadıköy Şubesine telefon ederek, blr gece evvelkl yanpnı ve her şeyleri yanarak açıkta kalan vatandaşların durumanu Izah edip ç*dır ve battaniye yardımı yapılmasını Istemiş !»e: telefonun öbfir ucundaki Kızılay elemanı olan hanımefendl lâkayid bir ses ile «Çadınmız ve battaniyemlz yok, temln de edemeyiz, ancak muayyen günde yapılacak toplantı neticesinde tdare Kurulumur karar verirse biraz erzak yardımı yapabili riz» diye mukabelede bulunmuştur. Gin» Lollobrigida'yı Hilton'da ağırlıyarak. dâvetiyesi bin liradan Dolmabahçe Sarayında balo vererek yüzüncü yılınl bu sene kutlayan, okullarda öğrencilerden aidat ve yollarda ro«et takarak vatandaşlardan bağış toplayan, eflence yerlertnin biletlerine pullar yapıştırarak halktan teberrü sailıyan geliri, gideri ve eğlencesi haşmetli olan Kınlav'ın yanjrın felâketıedelerine yardımı reddetmesi tizerine mahallemlıin çahşkan ve azimkâr Muhtarı hâdiseyi aynı jfün Birincl Orda Kurmay Baskanı sayın TümBenerale telefonla ^uyurmuftur. Vatanından ve vatadaşından bir an alâksntnı ve şefkatlni esirjemıyen Ordu, işe el koyarak Kartal Maltepe'sindeki 2 nci Zırhİı Tugay'ın Komutanı sayın Tuğgrneral derhal Tur»yın Merkez Komutanı sayın Binbaşıyı vaka mahalline R»ndermiş ve miktan kâfi çadır ile battanjye vererek kumanva da temin ederek felâketzedelere hiçbir mecbtıriyeti vokken şefkat ellni uratmakta mütereddit davranmamıştır. Toplum Polisinln Üniversiteli gençlere vicdanları tltremeden uykulannda Raddarca salladığı coplara mani olmakta ve verUen Amerikan kumanyalannı gönül rahatlıgı ile viyen Toplum Polisinin, gençlerimizi ezraesini Snlemektc tereddüt ç 8 * tenneyen, Kızılay'ın felftketıedelere yaptnak istemedifti yardımı öncelikle yerine getiren Birinci Ordu mensubu Komutanlannın vatandaşlara sösterdikleri samiml alâkalarının ve esirfemedikleri şefkatlerinin müteşekkiri olducumuzu bildlrir. vardımdan kavsn Kadıköy Kuılav Şubesinin felâketzedelere koruyucu elini hangi hallerde uzattıgmı BgTenmek isteriz. BOSTANCI SAKİNLERİNDEN BtR GRÜP cumhuriyeie Izmir Levazım Amirliğî 4. No. lu Sal. Al, Kont. Başkanlıgından: 1 İzmir Hava Eğitim Komutanhftı thttjma !çta S kalem inşaat mabemesi satın alınaeaktır. 2 Keşif bcdell 45.460 lira olup geçtd temln«t, S410 liradır. 3 rhale kara' zarf usulüvV 14 Aftusto» 1968 çmr çamba günü saat 11 de vaoılacakör 4 Kesif ve şartnameler İsUnbu!, Ankara Levaztm Âmirliklerinde ve Komisvonda her ırfln görülebÜir 5 Taliplerin teklif mekhıplannı Ihale saatinden blr saat evveline kadar Komisvona vermeteri »arttır. 6 Her türlü gecikme ksbul edilmeı (Basın: 22077/9010) BUZLAR ÇÖZÜLMEDEN YALUJ TOLGA • • BILETLEK : Her gün saat 10 dan itibaren Gençlik Parkı traiik kapısında ve Kızılay, Kalac apartmanı ^ giri|ind« (Şekerd Hacı Beklr yanı) • Telefoniar : 17 09 70 17 22 17 Z Saat 18 den sonra Açık Hava Tiyatroau gişesinde satılır. ^ • »• • » • •» • • • •• • • • • • • • •• » »• • • • »••» • • •» • •• • »• • • • » • • • • • • • • » ••» • • • •» » »• • (HERİŞ: 3057 '9017) < • M. Eğitim Bakanlığının cevapları... Gazetenızde yayımlanan «100 Yılda Kopan Kol» başlıkh yazı incelendi. Galatasaray Liseslni ilk tasmına öğrend almmaması, 12 yıl için de egitlmcilerden kurulu 11 h»yetln ve hattâ Pransız müşavirlerin raporlan ve görüşleri ile B»kanlık MüdUrler Komisyonu İle Talim ve Terbiye Kurulunun kararlanna dayamlarak çok uzun ve etraflı şekilde yapılan çalısmalar sonucunda kararlaştınlmıştır. • Gazetenlzde yayımlanan «TÖS'lü Bir Müdürle Bir öğretmen Sürgün Edildi» bashkh yazı üıcelendi. Ortabucak Ortaokulu MüdUrü ile bir öğretmenin nakli, yapılan soruşturma sonucunda gerefc'i görülmüştilr. • Gazetenizde yayımlanan «Yollu gunu Alamıyan öğretmen» başlıklı yazı incelendi. Hatay ili Hassa llçesl GUzelusağı köyü ilkokulu öğretmeni Cafer Aİcpınar'ın düyuna kalan yoiluğunun »dendigi yapılan incelemeden anlaşılmıstır. URFA VAKIFLAR MÜDÜRLÜGÜNDEN Eski Eser Onanmı l|in adı Ke»lf bedell Geçid teminatı İhale tarihl Günü Saatl URFA'DA 565.000.00 26.350.00 1981968 Pazartesi (10) da GÜMRÜK HAN1 2410 aayılı Kanuna (öre kapalı zarf usulü 11e ekstltmeve konsn yukanda yazılı blr kalem e n a n n ifine ait sartnuneler ANKARA'DA Vakıflar Genel Müdürlüğü Ue Urfa Vakıflar Müdürlütünde ırörülebiJir. Ekailtmeye katılabilmek İçin geçicl teminatı ile 1968 yılı vizesini havl Ticaret Odası veslkasmı, resml tatil günlerl hariç en az (6) gün evvel Vakıflar Genel MCdürlüğüne müracaat edtrek alacağı iltirak beltesinl teklif mektubu ile birlikte usulüne göre zarflayıp eksiltme saatinden (1) saat evvel Urfa Vakıflar MUdUrlUgünde eksiltme Komisyonu Bsşkanhtın» makbuz mukabillnde .erilecektir. Postada vaki gecikmelerin nazan itibara alınmıyacağı ilân olunur. (Batin: 22111/9003) İzmir Levazım İmirHğ^ 4. No. lu Sat. A!. Kont. Bajkanhzınıhn: 1 tzmir P?»vg E5itim Komutanitai ihtiyacı Içln 4 kalem Eternit mahemrsi •satin alınaeaktır. 2 Ke?ıf bedell 22 063 lim olup ?eçid teminatı 1.655 liradır 3 îrıale kapalı zarf usulüvle 21 ASustos 1968 çarçamha bönfi saat 11 de vanılacaktır 4 Kesif ve «arrnameleT tstanbul, Ankara Levanm Âmirliklerind» ve Komkvonda her ffün RÖrölebiHr. 5 Taliplerin tpklif mekhıplannı ihale saatinden bir saat evveline kadsr Komisvona vermeleri sarttır. 6 Her rürlv ceeikme kshul edilmez. (Basın: 22080'9009) ••«•»•••>••••• •*• »c9«aaa»» •••»••• . i M. S. B. lığı Tuzla Satınalma ! Komisyon Başkanlıgından j Aşagıda cin» ve mıktarı yazıl) (ylyecek) maddeJen kapalı larfla .atın alınaeaktır. Kvtaf ve • sartnamesı Ankara, tstanbul Levazım Âmırllltlerl ile Komı.yonumuzda görülebılır Ş Teklif mektupl.rının ihale saatinden bir .aat evveline kadar Komisyon Başkanlıgına verilmesi • lftzımdır. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez. : Tahminî Tntarı Lr. Krş. Kılo ı • ı • • ı • . 17^50.00 16*KJ.ÜO 16JM1U.UO 17.250.U0 | Millî Eğitim Bakanına bir rapor I. C. BAYINDIRUK BAKANUGI Yapı ve İmar Heri Reisliği Yapı {•feri S. B i i l ^Ldürlüj/J Tetsi? tcat Mftvesi ve onanmı tsi 2490 Savıli Kanun nülrftmlerln» Z*!rt Mpah tnrt ıı«aım 11» »kstltmpye ironnlmusrıiT 2 tsin r^su »vrtpii i?«i?fi41> Hrafiır 3 P^sütme Anltnrs'd» Tapi tslen s Bmge MOdUrHlM Eksiltmp Knmisvnnıınds 17«19f» Ctımartesi eüntl «a»t l ı IIO'OP vnmlsrsktır İ C l t l l Miktan 300U 3UUU 3000 3000 36U00 8U00 6(HXJ 18UU0 120Ü0 100Ü0 Geçici Temfnat Tutarı Lr. Rrs. thale Oünö Saatl 1293.75 1260.U0 1260.U0 1293.75 89OU.O0 8150.00 337S.U0 3377.50 243(1.00 6M5U.0O • • 1 arttıraralc, Yıllarca llkokul ve Ortaokuı larını yüzde beşyüz • Aile Birlikleri Yönetlm Kurulla bu ıstırabı daha da büyütmeyinlz. Gazetenizde çıkan «Yetersizdlr nnda vazife gördüm. Haien de Bu fiat artışından kimler lstifaKazamız Ortaokal Aile Birligi de" edecek, kimler ıstırap duya Raporuna Ragmen Ögretmenliğe caktır? Bu bilindiğine göre. daha Tâyin Edildi» bashklı vaa inceYönetim Kurulu Başkanıyım. Bu görevlerde • lundugum söyliyecek bir sev yok zannedi lendi. Gaziantep Kız tlköğretmen O müddetçe müşahade ettigim bs yorumkulu Müdürlüğüne atandığı yazı Kâmil TOMRUK zı hususlan bilsrilerinize sunarlan AP tlçe Başkanı Cemile KoPınarhisar sam hem bu Millati daha yakmral'ın tâyini Kız Ortaokulu M U dan tanıma fırsatını bulncaksınız dürlüğüne vapılmıştır. Yazıda ba ve bu sebeple de alacagımz kahiskonusu olduğu gibi öğretmenrarlarda isabet oranı yükselmış likte yetersiz olduğu hakkında olacaktır Kardeksinde bir kaydı yoktur. 27 Bir defter ve kitap parası Için: Okuma Yazma Okulu Öîrtt senedir öğretmenlik yapmakta Sabaha karşı tatlı uykusunmenlerı olarak EİŞitım Ödenek dır. dan uvanıp simit satan. • Akşamlan. oarklarda, mey leri verilmemesinin nedenlerine Gazetenizde yayımlanan «Kaddeğindik Birçok yollarla hakkıdanlarda boyacıhk eden, rolların Âdilane Dağıtımını Bekli Haftanın tatil günlerini, pan mızı istedik. Bir çok yazışmalara ve soruş yoruz» başlıklı yazı incelendi. car ve çeltik tarlalan ile kahveOrtB öğretim Genel MUdürlU hanelerde sarsonluk yapmak su turraalara ragmen Eğitim ÖdeU nekleri alamamaktayız. Sayın il ğüne bağlı okullardan Lise M retiyle geçiren giüler bizlen unutuvorlar, biz dürleri ile mahrumiyet bölgesınÇocuklanmızla, ler bu kanıva vardık istemeye deki Ortaokul Müdürlerine 450/ Kılık kıvatetınin düzırün ol rek Yetiçkinler e2itımı vapmak 400 liralık 2/3 ikinci görev fcadro maması sebebiyle Bayramlarda vetiskinleri Okur vazar hale su ile öğrenci ayısmm azlıSins ki merasimlen iştirak ettirilme getirmek muhakkak kl dıger çokluğuna çlft veva normal öftre vip. ark8da?larınm renRerânk el ögretmı sekı'lerınden daha zor tim yapıldıftina. pansivon bulunup biselerinl. bovmı bükük köse ba« dur Ki bu su götürmez bir ger bulunmadıgina Coftu bölgesinde lanndan sevreden çektir. ve mahrumiyet bolgesindeki Uçe : Karda. kışta ökcesi kopmuş tsin en ha^in tarafı da vetis ve bucaklarda bulunmasına srf*re plâstik avakkabıyı sürilye sürüve kınier egıtımını ılerı sürerek mUdürlük makam ücretlen venl • okula devam etmeye uğraşan. almamu ıcap eden Efiitım öde den Rözden geçirilerek 400'e v» • bu zavallı vavrucaklardan habe neklerinı slamnmamızdır. ögret kın okul müdürunün Ucretleri ve! riniz var mı? men degüler tanki. Istemiyerek niden ayarlanmıstır. • Eger bunlan biliyosanız, bu bu nev'i bir güçlü sorun hasıl oMUdürlük makam Ucretlerl "*i \ fakir lnsanlann temln etmelrte luyor kafımızda. lira Ue 250 lira arasında degi*çektikleri kitaplann fiat tsim Mahfnz mektedir. rilllllllllllllllHMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItlllllllllllMUUMIIUIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIK. S Kuru çekırdeksız kâyısı reçeli j Ayva reçeli 12/8/1968 S S > [ İ | S • • ! • Vl$ne reçeli Tam yağlı kasar peynir Zeytin tanesi duble Nohut Yeşıl mercımek Tam vağlı beyaz peynir •••••• J Çilek reçeli Kuru fasulye Oermasoa I53UUO.00 138 000.00 45.UUU.U0 41 700.00 32 400.00 96 ÜOO.OO 12/8/1968 12/8/1HB8 13/8/1H68 13/8/1968 13/8/1968 11.15 » • » 1530 18.15 11 lb 15 30 » 16 15 ; • i • 1 1 : > i • • EğîSim ödenekleri nîcin veril^îyor? Sayı: 1246 (Basın; 22090/9026) « Eksiıtm» «srrndmesi ve dlSer evralclan mezkur MUdür lülrtP ?«rflleh11ir 5 Ekm^mevp eireniimeJf tcin istPkliiertn: A) na<in.OO> Hrsiıt? ePC'ci tpmlnatını B^ 1 1 nlına «İt Ticaret Odaî W» C) Wtmr«8t rt'ipKeplPrivlP birHktp sartngmpninde hpHrtflen VP t]<üi!üne ertre hazirlanmn o!an> sermavp VP fcrpdi Imkfinianm nTtrtirîT mali dnrum rpknlk oprsnnel hpvannsmesi »:9ahriOt bevp »n a» bu 1<:1n kp«if bp(1o11n1n van^ı fcsds: blr tsi ha«:armıs vc kabnHintl vap^rmıs oldiıkldrın» rtair bplepvi pMcmPİPri VP hiına ?«rp Yapı tsieri S P«lep vmrtiim?" P H S P Knmievonnnrtan »lacnVlan v»f»rHV h#l<»o<!fni tpkHf mekturjlan 11P biriiittp mrt» kovmalan 'STimdır 6 tstekmer fekîîf mpktutjlanm 17 R !9fiS Cıımartesi (rtlnO saat 1000*8 trarJar makhu? mukabtllnde thale Knmisvonıı Baslranlıfına vprerpklprdtr 7 YeterHV belspsinfn snn mtlmeaat tarihi 14.8.1988 Csrs»mba eOr.O mpsai Kanti somına kadardır. Telprafls müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edllmra. Kevfîyet ilftn olunnr. " (B.sın : A. 971921968/9008) İLÂN İzmir Emniyet Müdürlüğünden Sattn alınacak malın cinsi 1 Kuru yemlik ot 2 Yataklık kuru ot Miktan Rilo Gr. 4UOUO.O0 5OUO.00 Hatı Kr. OU.85 UOJU l'utan Lira R?. 26UUU. 15UÜ. Ueçıci teminatı Lira Kr». 50 1 Müdürlüğümüzde mevcut Suvarl Hayvanlarının thtiyacı ıçın vukand» miktan ve Delirtilen vemeklik ve vataklık kuru ot 2490 ssyılı kanunun 31 maddesi hükmüne eöre kapalı zart usulü tle satın aiınacalctır 2 Muhammen bedeH 27500. Lira olup «eçici teminatı 2<*2 lira ao kuruştur. 3 ih»le 23 a&ustos 1968 Cuma erünü saat U.uo de Müdürlüğümüz binasında tooianacak Komlsvon huzurunöa vaoılaoaktır * ~ '«ekliler kapalı fpklif mektupiarı ile 1968 yılı Ticaret Odasından aimış olduklan oelgeieri 2490 tayılı Kanunun 32 maddpsinin tarifine uveun olarak *n aec ihale saatınin ı sast evveltne kadar Komisvon Baskanlıftıns makbuı mukabil) vermelen romır HOstada vak) gecikmeier nazan ıtibare alınmaz. 5 Bu ise ait şirtnanıe nerjun mesai saatlert danllinde Müdüriügümüa 7. sube Müdüriusünde gorülebilir. (Basın: î 3534 22299/9014)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog