Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

3A77İFE DÖRT I Agusfos 1968 CUMHURİTET Kaç bin yıllık yaylaklar tarla oldu... KOY1WCULUK ÖLÜNCE, YORÜKLUK DE OLUR ) Yoruklenn goç zamanlann hayvanlarını sıkmadan vuru Jeceklerı belırlı konaklama lerının tesbıtı Ve buralarda rna hakkının et erımesını en eyecek bır sureye çıkartı'II. ) Otlaklann, eskıden oldujju ı 8 10 av arasında kıralamp, zamanlarında bır ay ıçinde, acınm verdığı tum otlakıve asının çıkartılmasrnm onlensı. î) Koyunlan zehirleyebılecek ,larm yol kıyılanna serpılmeın onlenmesı veya il&ç serpıl ını behrten levhalar asılması. ,") Her yıl, bır kaç katına çıı otlakıye bedellennın, belırlt duzen ıçmde ve hayvan baa \a da dekar hesabıyle beı mıktarlarda tesbıtı >) Kullanılmayan karayottarın ı serbestçe geçıs ıznı verılme»e konaklama hakkının tanın (3) Orman bolgesınde, keçı olmamak kaydıyle, koyun vavlımına ozelhkle orman savılan fundahklarda ızın verılmesı Ve asıl onemhsı ve en koklu tedbır olarak da, Yoruklere ucuz, genıs vaylaklar go'terılerek, buralarda verleşmelerının temını Ama, bu tumunden zor olacağı ıçın, şımdıhk ;an etkılerle de olsa, bıraz rahatlamaları onların dırenmesını arttıracak durmaksızın azalan havvan savısının yukselış gostermesını sağlıyacaktır Çunku, buyuyen çocuklar, okul çağına yaklaştıkça, sancı.'andığını soyluyorlar. Çocuk okumak ıster. A rna, gezgıncı olJukları ıçın, belırlı bır verlerı >ok. Koyden çok uzaklara konduklarından da, babanın seçımıne kalıyor ı? Çocuklar içınde, kendınce en >eteneklı gorduğunu seçıp, kendı bıldığı kadar okutu\or Bos zamanlarda, Alfabe'vı kucagına »lıp, harflenn dızılmesını, kt'ı mele>me^inı belletıyor. Kendısi bojle okumus Yanımızda oturan Muzaffer Yurecı've soruvorum Beş \aşında var vok Ama koyunları «u varmaya gotururken dort bır vanlarında donup, topluyordu orları Sen okumak ıstıvor mu^nn' îstıvorum. Snbay olacağım ben. Bak çocuk okumak ıstıvor. Daha once v erleşmış akrabalannızın >anına \ersenız Orada orada okusalar olmaz mı'1 tkı masrafa katlanmak çok gnç. Am», dusünüyoruı bunu. Bızım bir çocuk vardı. Okudu. Şimdı gâvnr ellerınde buyük bır bilgin olmuş. Gazetelere geçmıs. Yanımuda çoban durnrdu \ıllar once. Dul kadındı anaaı. Gozetirdlk. öliınce, Denizli'ye emmiıinın vanına jıtti. 19 vasından «onra okumuş. Bır büvük bılgın olmus. Bizim çocuklarımız da oknr. Okur emme, lste okntmak gerek. Hstta bn benim yeğen Mustafa, ana tarafından akrabası olur o'nun. Ben de tnuyendiı olacagim dıjor. Okusa olnr. Sızın myetınız ne"1 Dedım \a. Sıkılık devam ederse, nasılsa verlesecef" b l r vere. O zaman okurlar gavrı. Çok vıtırmıs sa.vılmazlar. Sattıklarını topraga batırdılar da ondan bej Gavrı ttim umutsuz kaldılar. Şırndı bana verse övle >er. Adım atmam. Ser sebıl edemem coluk çocuğumu. Daglarda bagımsızım hıç olmaz«ıa Bunca tehlıke \ar iıkıntı >ar ya, el kapısına vanaşmalık \ok. Çalısıp, kendı kazancımızı. kendimiz yıyornz Bır de onların durumuna duşerse insan. Elindrkı malı. maşatı tumden çıkarıp, cascavlak kalırsa. Bakalım sıze de ojle yer ml verir' Hem koyunlarınızı yaya cak genış otlaklar ıstesemz daha dogru olmaz mı' Hani geniş otlaklar. \ftalar bejler sahiplendı devlet otlaklanna Traktorler kaç bın vıllık vavlakları, tarlava çevırdi. Üstelık sılâhlı bekçıler dıktıler voresine Bır vaıulıp jenilip geçıverenımız olur dıve . Sızce bu durumun düzelmeBI ıçın ne yapmak gerekır° Parasıyla olsun, belirli bedel karsılığmda olsun bize 24 naatten fazla konakJama hakkı %ermeliler. Sonra, Holidon'un satışı vasaklanmalı. Bız de ınsanız Zarar \erdirmeme^e çok dıkkat ederiz. Ama, bır kaza olursa da, yakamızı bırakmazlar zaten. Kurusuna kadar alırlar. Te ter kı, havınlık etmesinler. Sonra bir de kazalardan kurtulmamız içın. bizım eski karayollanndan (teçmemıze izın \ersinler. Körlenmiştır oraları. Çok zaman da bol otludur Emme, geçırt Röponaj: EROL TOY Hayvan sayısındaki azalış da bunu ızlemektedır 1960 yılında koyun sayısı 34 463 keçı sayısı 18 636, deve sayısı 65 390 dır. Ve 1942 yılından 1960 yıhna ka dar durmaksızın artmış olan hayvan sayısı, bu tarihten ıtibaren hızla düşmektedır. Butun bu rakamlar gostermektedır kı, Yu recı nin dedıklerı dogrudur. Ve belkı de beş yıl sonra, dısandan koyun etı ıthal etraek durumuyla karşılaşacağız Deve sayısındaki çok hızlı azalış, Yoruk aileleri sayısındaki azalışın hızmı gostermek bakımından bır olçu olabılır. 1942 yılında 114138 tane deve tesbıt edılmıstır. 1963 yılında ıse bu rakam, yukarıda da belırttığım üzere 48 320 ye düşmüştür. Bu 21 yıllık süre içınde genel olarak S 55 bir azalmayı gösterir. Ve Ahmet Topbaş'ın dedığl gıbı, yerleşmeye karar veren Y6ruk ılkın devesmı sattığına gore, azalma oranı Yorüklerın yerleşme oranı olarak da alınabıhr. O takdırde, Yorüklerın soyledıklerı rakam larla da dogrulanmaktadır Ve 1963 yılında mezbahalarda kesılen koyun mıktarı 2 460 olduğuna göre, azalış devam ettığı takdırde kı, hızla etmektedır. Ve yılda ortalama koyun azalışı 1.5 mılyonun üstündedır 1963 hesaplarına gore yırmı yıla varmaaan, Turkıye'de koyun tukenmış olacaktır. Şimdıden ahnabılecek tedbırlerı Yurecı'lenn bellrttığı basıtlıkte gormemek gerek Ama, kısaca şoyle sıralanabılır: Bir Yttrttk : MEHMET S 4HtN mezler Çunku, >a birinin tarlasının içine katıştı der bekçi, va da orman korucusu dlkllir basımıza. Burası orman içldir dı>e Bir dordüncü olarak da. avıtlıkları ormandao silsınler. Ya da orman vapsınlar buraları . Eğer bunlar olmadı mı? Kornnculnk olür Yöruklük de tabiî. \ e kcntlerdeki ajıı kınalı hanımlar, bol et yiyen beyler etsiz kalırlar bunu bilmiş ol. B«ş yıU varmaz bu dediğim. Beş yıla varmaz dağlarda tek Yoruk kalmaz. Yöruk kalmaması demek, koyun kalmaması demektır. Yurecı'nın ve keçenln çevresınde toplanmı? o'nu onajlayan kardeşlerıyle otekı Yorüklerın hakkı var 1963 yılı tarım ıstatıstıklenne göre, yurdumuzdakı koyun sayısı 32 279 Keçı ıse 16 m.lyon Deve 48 320. Azalıyorlar föruk aılelerlnın sayısı ise 1960 yılında 37 100 ıken, 1965 yılında 28 000'e düşmüştür. YARIN BİR PARTIZAN İ S T AN B Ü L 06 25 06 30 07 00 07 05 07 30 0 7 45 07 50 08 00 08 15 08 45 09 00 09 15 0915 09 50 10 00 10 05 10 20 10 40 11 00 11 45 12 00 13 03 12 :5 12 ^0 13 00 13 15 13 30 11 00 14 15 14 30 14 45 15 00 l'ı 05 15 20 16 00 16 15 17 00 17 05 17 '0 17 î0 19 00 19 "0 19 45 20 00 21 00 21 10 2140 J2 00 22 45 23 00 23 SS 18 55 17 00 17 30 12 00 18 *<0 19 00 19 30 20 15 21 Iİ0 ) 22 00 22 15 21 no 23 "0 0i 00 Acılıs ve croıram Günavdın 111 Ko\e haberler Gunavaın (Ilı Haberler ve h»va durumu Istantul'da burfln İUnlar ve hafıf muzik Hafif Batl MUzltl Beraber ve «olo larkılar Valsler Beraber ve «olo türküler Ev icin Gttar »oloUrı Ovun ha\»l«rl Ara haherler Cesltli ulkelerden muzik R Bırtit ten sarkılar Arkası varın Sabah konserı Saz eserlerı Ara habrrler ve tUmlor N Bâvram'dan tlıAuler Radvo haflf müzik orkestrası S Dtran dan »»rklUr Haherltr Resmi Gazete A S Toker'den sarkılar Reklftm croaramUrı K Yarar Orkertrası M Birtandan sarkılar Umıt Akfu Orkeıtrasu K Koldas dan turkuler Ara haberler Cocı k Bahcesi \ a z Oku'u Radvo ile Ingtltzc» C«2 DOnvasından Ara Haberler Karm» faslı Kov Oaası Reklam pro«r»mlari Haberler ve hav» durumu Kucuk iUnlar ve müzık F Türkandan türküler Rrdvo Tlvttrosu 24 saatln olavları ve ılAnlar Plâklar »rasında A \avas«a'dan tfrkılar Eeklom oroaramları Haberler Konıer klavuru Özetler nroeram ve k i D i n u İSTANBUL İ t HAOYOSU Acıln ve proeraru Dlskoteümlzden Kucuk koıııer Gtnclere nıuzık Senfonık m u z ı k Haflf m u z l k Ak«am konseri Genclerle berEber B a t , Sanat M u z ı H Fransadan sarkılar Gece konseri Ca, müziei Haf f Eatı Muzısn Proeram ve kacanıl n len çocuk (ıkı soz) 2 Parlak gezer de jıne bunu bırakmaz ve zıva saçan âlet (ıkı soz) 3 derler. 8 Kokmaya terked i1m iş ceBazan çocukların sokaklarda s e t, bır soru bırbırlerıne attıkları, bır hayedatı 9 Bos van cın»ı. 4 En ağır suçlara yere emek hartatbık olunan ceza, bır çesıt tur cadığımız zaku 5 Herhangı bır engelı orman karşılaştadan kaldırarak 6 Her partığımız şey, tının seçımlerde (azlasını almayazları da ha>a çalıstlgl, bırbırıyle aynı savı bovle valar rfeğer veja ağırlıkta 7 Bır gıtse fena mı DflaM kadın adı, kurnaz adam karda balledttmu olur. Dişi Bond MODESTY BLAISE SOLDAN SAGA: 1 Eski Yunan trajedi yaza•nSotokJeVin en tanınıaif eıeri. 2 istanbul'da BoıtUncı üe £• tenkcry arasmdakı bir çevrermt halkından. 3 Herhangl bır yan lış yola gıdenı uyarma hareketl; bır çeşıt kıhç. 4 Yabancı Anadoluda «Mehmet» verıne ba zan boyle bır ısım kullanılır 5 Bır emır, tersı tedavı şekhndeki dinlenme ısıdir 6 Nota, ıdrar yolu cihazı (eski Tıp terlml). 7 Bırbırınden kısa mesafelerle ayrılmıs durumda (bır sozun tekrarı), Kahraman MehmetcıJın rutbesı. 8 «Lezzet çejıdı» minasına ıkı söz. 9 Çıft sayıda tahmın ve şuphe (ıkı soz). YUKARIDAN A8AÛIYA: 1 Ana ve babava karşı ge 7 X l S 2 •• • | • HTxj• îlJ 3 2 y 2 X X 2 I2 y / •• [A T i• % HF7" DÜNKÜ BULMACANIN HALLEDÎLMİS ŞKKLİ NASIL HALLEDILECEK Yukandaki rakam lı bulmacada »»dece 4 tane anantar (ipucu) ve 6 tane sonuç var dır. B05 kalan 12 karenin içine 1 den 9 a kadar uvgun birer rak^m koyarak ve toplama, çarpma, çıksrtma, holme i<aretlerine dikkat ederek soldan sağa ve jukarıdan aşağıya bulnıarada gosterilen sonuçları bulunuz. Bua» vakünizi alır ama, boj vaktınizi hoşça peçirmij olursunuz. i Ynn: MAURICE DF.KOBRA Annc Maricl A 143» ' . i . Tiffany Jones TIFFANY JONES [ A N K A R A 0613 06 30 07 00 07 05 07 30 07^5 08 00 08 05 08 10 08 40 09 00 09 20 09 "o 10 00 10 Oo 10 "5 10 ">5 11 15 11 30 12 00 12 05 12 20 12 25 12 ~0 13 00 n lı 13 •îO 14 00 14 15 14 O 15 00 15 05 İSJO 15 45 16 05 16 45 17 00 17 01 17'0 17 50 19 00 19 30 11 "Î5 19 TO 20 05 20 15 20 "5 20 ^5 21 00 21 10 ?1 40 22 05 22 25 22 45 2f O O Aeılı* v e D r o n t n l Cuna\dıı. ı l ı Ko\e habcrler Ouna\dın (II) Hiberler ve hava durumu Sabah mı.2iSı Ankara'da bueün Kucuk ılânlar h e r telaen N D t m ı r d o â e n d e n ssrkılar Ev icin Sabah knnseri Ark»sı \arın Ara haberler v e ılanlar S Uvnı.n dan turkuler Alhumlerden secmeler & Tecer den sarkılar Cocuk bahcesi Konser s?atl Ara haberler ve Uanlar T rkuler v e ovun havaları Kıbrıs saatl Kuctık ilânlar Sorkılar H bcrler Resml Gazete Hafif müzlk Reklam oroeramları M Erria! aan turkuler Cesltlı muzık T KozlroSlu'dan «arkılar Ara haberler \ e ılanlar Plaklar arasında M A k c ü n d e n ttlrküler A Mellk'den «arkılar Y^^ Okulu Radvo ıle Innlizce Ara haberler v e ilânlar lncesaz Kov CHası Reklüm Drorramlarl Haberler \ e hava durumu Kucuk iUnlar V Tufekcı den turkuler Cıean rmızifo DinAnlâk »ohbetl E S a v m dan »arkılsr Kucuk kor«er Bır varmıs bir vokmu« ?i saatın olavları ve ılinlfr «arkılar v e ovun havaları Unlu soliotler Türküler « e d d l B Aksovdan Mrkılar Haberler Porok müzık >•••»»»»>••»>•»•» ••»•••••••••••••••••• ELEMAN ÂRANİYORİ • { « • + • 1 İNSAAT YtKSEK MÜHENDİSİ : Yol projelennde tecrubelı almaM ve îngıhzce bılme^ı tercıh sebebıdır 2 ÎTS8AAT YCKSEK M C H E I S D Î S Î veja LNŞAAT MtHEND1Sİ (Yenı m'run), 3 TEKÎNİK REShAM, k • 4 8EKRETER : îngılızce bılmeM sarttır GÜMRÜK ve TEKEL BAKANLlClNDAN 5383 sayılı Gumruk Kanunu hukumlenne gore bu vıl Gumruk Komısyonculuğu ımtıhanı 6 Ejlul 1968, Gumruk Komıs\ onculuğu Yardımcılığı Imtıhanı da 7 Eylul 1968 gunlerınde \alnız Istanbul ve İzmır Gumruklen Başmudurluklerı ıle Ankara Gumruk Mudurluğunde >apılacaktır Bu ımtıhanlara gırmek ısteyenlerm bulunduklan mahal ıtıbamle yukarıda anılan en yakm Gumruk Basmudurluk ve Mudurluğune bu tarıhten once baş \narmalari ılân olunur. (Basın 21828 A 9556 9023) î M7r""ar".nn*el \ a^'^VZTMeadneköy l.t.nbul adre «, luıVnmiMUMMM »+••»••••••••••»***»»»~ ı.ıım '" 2155 9027) * İ L N Ankara ve İzmir Devlet Konservaluarına Sınavla Parasız Yatılı ve Paralı Giindüzlü Öğrenci Alınacaklır Istekhlenn bızzat veva mektupla okul ıdaresıne baş vurarak kayıt }artlarını oğrenmelen ve Ağustos »onuna kadar muracaatlannı yapmalan onemle duyurulur. Not Nefesh Sazlar Bolumu aınavını kazanan namzetler İzmır ve Ankara Konservatuvarlarına taksım edılecektır Ankara Devlet Kon»ervatuvan Müdürluğu (Basın. A. 1015522479/9021) İLÂN Edirne Belediye Başkanhğından: Beledıyemu Elektrık Isletmesi içın bır adet Elektrık Muhendısı ıle bır adet elektrık teknısvenı alınacaktır Yevmıvelerı, yevmıyelı personel tahmatnamesine gore \erılecektır. Tahplerin 15 81968 tarıhıne kadar muracaatları ılan olunur. (Basın 22556 9000) 2145 Gece vansıns dolru 2" 'S Petl»r oroTam vt kltınn Bu a > ONK OeeTTiarr) Aisnsından «stm ılınmıınıt Joubert'm çevresınde yüksek mevkli olan Prusvnlıya Fransız da çok önem verir görunüyordu Boer'ler de ıstıhbarat konusunu ıçın fırsat kolluyorFakat burmdaki görevim ve Fransa'nın Başdu. Boş salonun bır köşesinde kahvelennı ıçerlerkan r^juger tarafından gordugu yalunlıktan fayken Thierry basit bır soru gıbr dalonarak bır seyler oğrenmek ıçın ehmden ge Peki ıstıhbarat teşkılatı nasıl ışler? dıye sorlenı japacağım. du. James'in elinde Schroeder adına bir pasaKalın blr püro yakan Karlsburg, yUksekten port olduğunu unutmayın Blr Alman mUhendsl alarak olarak tanınıyor. Soyledıklerıne gore, bağlı oldu Çok acemıler, dostum, dıye cevap verdi. gu klmse, ıstıhbaratta Westland adrnda bırı. Boer dostlanmız ıyı nışancı, 1yi asker, fakat o ka Pekı, kaybettım dar. . tklncı Buro konusunda öğrenmelerı gerespn Belkı yabancı ataşelerden de bır seyler oğçok şey var.. Zaten an» sıra Westland'a akıl öjSrenebilırsınız. Nlşanlım Blnbaşı von Karlsburg ıle retırım dostluk kurmuştu. Istıhbarat şefı m ı ' Onu da kaydedıtyorum. Sevgıli Miss DunEvet Çok iyl bir asker ama pratığı yok Meham, emm olun, ne mumkunse yapacağım. Merals selâ. geçenlerde, Ingılızlerden kaçak bır subayı etmeyın Hem belkı de şehır dışına gonderılmıştır. burosuna almıştı.. Genç kız ıkı elinı uzattı Thıerry dıkat kesümıştı: Teşekkur edenm.. oh . teşekkur ederım . Yok canım.. asker kaçağı m ı ' dedi. Sızın Pretorıa'da bulunmanız bana cesaret Evet.. Hem de garıp bır hıkâye Mılyoner veriyor Jaco'ıus Halvan onu Westland'a tavsıye etmıştl. Çok dıkkath davranmamız gerektiglnden, ikınizin de menfaatı bakımından satun harekete Bu son cümleyı dınlerken, Thıerrj' ılgısını belgeçmeyın Hıç bır teşebbuste bulunmayın. Ben, üç li etmemek içm butun kuvvetını sarfediyordu. Pek gun sonra, yânı perşembe gunu sızı tekrar görumursamaz bir seslemeğe gelırım Tabıi adam adını da değıştırmıştır Saat beşte beklerim. M de Guılledıeuze, Hem de nasıl Schroeder adına pasaportu nasıl mınnet dolu olduğumu bllemezsinız. vardı Ama ben şüphelenmıştım Adam bır kılorr^ T'nerry de Guılledıeuze, dığer bazı ataşeler reden ıkı vonlu ajan kokuvordu.. gıbi Transvaal otelmde kalıyordu Bunların araAlman gerçekten James'ten bahsedıyordu. sında Bınbaşı von Karlsburg da vardı. Prulyalıları Thıerry elindeki içki kadehını hırakarak ezell duşman gıbı gormesıne rağmen, ozel hıslerı Nereden tahmın ettınız' dıye sordu nı bir kenara bırakarak, James hakkında en ıyı Bugunlerde Pretorıa'da karşılaşacagınız (tübılgiyi ondan alacağırı; umdugundan, ahpaphğını zel Anıcıa ve dostu Halvan ıle olan munasebetüerletme yolunu aradı lerı . Westland'ın dıkkat nazarını çehmıştım MeBınbaşı ıle ılk karşılaştıklan zaman, yeni eoJer nakl' imişım. revinde bıraz acemılık çeken bır subay pozuna Yanı? gırdı Bu hal, kendıne guvenen von Karlsburg'un Srhroeder Boer'ler aleyhıne çalışan bır halnhoşuna gıtmıştı. Hem bır Fransız subayı, hem bır den başka s?ey değılmış . asılzftde olan Guılledıeuze'un yamnda koruyucu Thıerry bır felâket haberi işıtmek üzere oldutavırlar takınmak gururunu okşuyordu. Tek gozğunu anamıştı Daha fazlasını duvmak ıstıyordu: luğü üe oynayarak Adam sucüstu mu yakalandı9 Sevgıli meslekdaşım, dedı, dünyanın bu u tundan daha açık bır casusluk olayı mrvzak bolgesınde, Avrupadakı rekabetlerımızı unudana gelınpmıştır Dusunun kı o Schroeder denılen talım Benımle yemek yer mısmız'' mahıuk, şeytan ruhunu azat etsın Pretona'dalU Thıerry fırsatı kaçırmadı durumundan favdalanarak Capetown'dakı seflerıne 9 Bınbaşım, dıye cevap verdı Dâvetınızd»n haberler gondenvormuş Ne cesaret değıl mı şeref duyanrn Çok teşekkur edenm Sız burada Guılledıeuze en karamsar tahmınlerının yerinbenden eskı<;ınız, tecruberdrden çok taydalanabılıde oldufunu anladı nm Yok canım emin mlsmız' dıye sordu. Beraber yemek yedller, Transvaal'in aslcerl Tabi! eminlm VVestland bana durumu t>ilproblemlerı hakkında rahatlıkla konuştular tkıdırdı Israrlanm uzenne Schroeder'ı goz hapsınsınin de şu veya bu şekılde tnglltere'ye karşı dış de tutuyormuş, VVestland'ın ajanlanndan bırins bilemeleri «nlaşmalarını koltylaştınyordu. Müs'*Capetown'a ulastınlmak üzere şıfrell blr mesa] rek düşman insanlan vaklaştmr. vermış Sekiz sahife dolusu askerî hareketler haSr rt Tatlıvs rplrHk!er ' p Gu.l'.edı >UZP eenel kurkıncU bılgı varmıs... maj hakkinda istedıjı Dilgıleri alnuştı. Generai vaı) 74
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog