Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

BON Havada Bahar Kokusu Var yazar OKTAY VKREL'in iMfia Ur aak T» maoara romanı. Mr konusu olan tm romanm ocijiaal Ur havuı rtrâıt. Çok füzel Ur kaptk içind. lfika ciltll olarak çıkö. Kltapçüardan arayınlz. İTIMAT KITABEVI Cağaloğlu, Narlıbahce Sokak No 19 Posta Kutusu 1283 Istanbul YDLLABIN EN tLGt ÇEKtCİ ROMANI: umhuriyeC KTJRUCUSU: YUNUS NADİ 45. yıl tayı 1S78S Telgral ve mektup adresi: Cumhurlyet Istanbul Posta Kutuau: Istaabul No 248 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 97 2 2 4 2 B 8 « 2 2 4 2 99 Sa/ı 9 Temmuı 1968 DemireJ, Mc. Namara ile görüştü Başbalîaıı, artmasıııı Istedi ANKABA, (Cumhuriyet Burosu) Dunya Bankası Genel Muduru Robert McNamara' ya «Türkiye'nin lallsinmusım hıziandıracak olan temel propler hakkında dıın çok geniş bilçiler verilmiş ve bugune kada* Turkıyc'ye çok az kredi veren Bankanın, kredi hacmirıi.ı arttınlması ve bıı projelere karşı Bankanın ilgi gostermesi» Başbakan Suleyman Demirel tarafmdan ıslenmıştır. Dun sabah saat 10 da Malıye Bakanı Cıhat Bılgehan ıle gorusen McNamara v a Turk ekonomısı ve Dunva Bankası ıle ılışkıler konusunda bılgı verilmiş ve bu goruşmeden sonra Başbakan Demirel, ko nuk Genel Muduru kabul etmıştır. Bu kabulde Turk ekonomısını yoneten dığer yetkılıler de bulunmus tur Demirel, «Dunya Bankası ıle Turkıye arasındaki ilışkılerin çok durgun olduğunu, bugune kadar herhangi bır onernli gehşme kayda dılmedığini soylemıs ve Turkıyeye Yardım Konsorsiyumu içinde gun gectikçe A.B D.'nin payınm azalması karsısında Dunya Banka«ının bu boşalan yeri tutabıleceğıni» McNamara'ya bıldırmıştır. Dunya Bankası Genel Muduru de Basbakanı doğrulamış ve «Turkiyenin bugune kadar Dunya Bankası kredilerınden veterl kadar jararlanmadığını, bunun yakm bir geleeek te duzeltılerek banka kredılerlnin Turkıye} e donuk hale getirileceğinı» soylemışür. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tfc rafmdan da kabul edılen McNama ra onuruna yabancı konuklar ko$kunde Malıye Bakanı bır oğle yemeğı vermış ve bundan sonra D. P T da Turkıye'nın kalkmma plân larında ongorulen hedefler anlatıl mıştır Daha sonra Enerjı ve Tabıl Kaynaklar Bakanı, Tarım Bakanı ıle goruşen McNamara'ya onemli (Arkası Sa 7. Sü • de) > lıriMİiııiıı Derby fabrikasında referandum dün T yapıldı Nezaret altına alınan isçılerden 4'u te\kıf edılmiş. Tevfık Koç (Sağ baştakı) ise serbest bırakılmıştır tşgalci işçilerden Alâeddin BİLGİ JM •• JM • • Derby fabrikasında yapılan referandumda • | I I I l | I I Lâstik ts Sendikası 6 oya karşı 930 oyla kazandı | •• •• ınonıı: "NATO'da olarak kalınmaz,, ANKARA, (Cumhurlyet Burosu) CHP Partı Meclısınde NATO raporu konusunda goruşmelere baslanmıştır. Oncekı gece NATO raporunun goruşulmesıne geçılmeden once yapılan usul tartışmalan Birasında CHP Genel Başkanı Ismet înonu, «NATO'da şartlı olarak kalalun demek olmaz. NATO'ya ya jırılır ya da gırılmez. Sartlar ise gi rıldikten tonra konuşulur» demıstır Seçun ionuçları goruşuldükten. •onra oncekı gece NATO meselesıne 'îra gelmış bır komısvon tarafından hazırlanan raporun yayınlanıp yayınlanmaması, NATO konusunda Parti Mechsınde bır karara varıhp vanlmaması konusunda bır on goruşme yapılmıştır Ogrenıldığıne gore CHP Genel Baskanı Inonu, bu arada yaptığı konuşma ıle raporun yavmlanması goruşune karşı çıkmış «Durup du rurken, elımde ıcra gucu jokken ne dıve demarşa geceyım' Rapor yavınlanırsa bır takım vanlıs anlamalar olur Sundı ne dne husume tı uzerıme çekevım Bunun Mirt dı finda tepkıleri olabılır» derr snr (Arkası Sa. 7, Su. 4 de) ANAHTAR TESLİM EDlLlYOR tevkif edildi Yüksek Teknik Okulunda işgal törenle kalktı Beş gündenberi işçileri tarafından İşgal edilmiş bulunan Derby Lâstik Fabrikasında dün yargıç önün de yapılan referandum sonunda Lâstik • İş, Kauçuk İş'in aldığı 6 oya karşılık 930 oyla kazanmıştır. VEDAT ETEHSELİ KAYBETTİK Turk basın camıasında, efen dılığı, gerçek dostluğu \e ornek ınsanlıfı ıle tanınan ve Mvılen gazetemızın tstıhbarat Servısi Şefı Vedat Etensel, ıkı aydan beri mostarıp balundnğv hastalıktan kurtulamıyarak dun Londra da (Roval Free Hospital'da) vefat etmıştır. VEDAT ETENSEL KİMDİ? 1931 yılında Îstanbulda do|an Vedat Etensel, tatısılını Şışlı Terakkı Lısesı ıle Istanbul Tıcaret Lısesınde yaptıktan sonra 21 vasında gazetecılıfe baslamıstır. 26 vıllık gazeteeı ve spor yazarı olan Etensel, sırasıvle Tasvırı Efkfir, Vatan, îeni Istanbnl, DOny», Eksprrs ve son olarak da Cnmhurıvet gazetennde çalısmıstır. Sekız vıldan berı gazetemızın tstıbbarat Servisı Şeflı^ıni yapan arkadasımız, avrıca, «Kırmızı Bevaz», «Stad» ve «Şut» dergılerınde de spor yazılan ysxmıstır. 1943 1944 vıllarında. «Galatasarav ve Fenerbahçe» adlı bır kitabı yavınlanmıştır. 47 vasında, evli ve bir kız çocugu babası olan Vedat Etensel'ın vefatı, gazetemız ve Turk Basın Camıasında derin bır üzuntn varatmıstır. Arkadaşımızın cenazesi vann saat 13de uçakla Londra'dan getirılecektır Gazetemız, Etensel ailesinin derin uzuntusunu paylaşarak, başsağlığı diler Gazetecıler Cemıyeti tstıhba rat Servısi Şefımız merhum Vedat Etensel'm vefatı ıle ügüi olarak aşağıdakl büdırıyı yayınlamıştır «Cemıvetımiz öyesi, deçerli çazetecı arkadasımız Vedat Etensel, tutulduçu hastalıktan kurtulamavarak kaldırılmış oldugu Londra'dakı Ro\al Free Hastanesınde, Pazartesı gunu saat 10 da Hakkın Rahmetine kavuşmuştur. Durustluğu calışkanlığı, efendılığivle meslektaşlanmızın ve kendısını tannanlann sevgısını kazanan Vedat Etensel'ın genç raştakı bu çok acı kavbı karşı sında en derin teessurlenmızi bıldirır, aılesme ve arkadaşlarımıza başsağ|ı»ı dıler, acılanm paylaşınz.» Oğrenciler işgal sorumunu Davlaşmak için i imza lopluyor •,„ jgıencıler hakkında soruştuıma açması uze rme, İstanbul Unıversıtesınde ışgal fulme katılan oğrenciler, sorumluluğu paylaşmak uzere ara lannda ımza toplamaya başlamışlardır Kampanyanın ük gunu Hukuk ve Iktısat Fakulteleıınde 500 e yakın ımzanm toplandığı belgenın metnı aynen şoyledır «Bız aşağıda ımzalan bıılunan Istanbul Ünıversıtesı oğrentılerı, 12 hazıran 1968 te onu ızlcyen tarıhlerde, Ünıversıte ıçındeki işgal \e bo\kot hareke'lerıne, Turkiye'mızın ve Cniversitelerimızın vuksek menfaatlerı ıcın bızzat katıldığımızı kamu ovuna duAUyoruz.» Imza toplavan öfrencıler ısgal fıılınde gorev alan oçrencı savısının çok daha fazJa olduğunu, ancak ımtıhanlann henuz başlamamış olması sebebıvle oçrencının okula gelmedıklerını, onumüz dekı pazartesı gunu açılacak kampanvada ımza sayısının asparı ltOO'ı bulacağınj soylemışlerdir. (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) Orbv Fabrikasında yapılan referandumda Hakım Hasan Karaok huzurunda oy kullanan ışçıler. (Ibrahım Koseoğlu) 4 giinde, 12 çocuk felci vak'ası tesbit edildi îstanbulda «çocuk felcı» vakalarının son tesbıtınde 537 olan vaka sajısı, dun 549 a yukselmış, 4 gun ıçınde 12 artış olmuştur «Çocuk felcı» vakalanndan 4411 Istanbul hudutları ıçınde tesbıt edılmiş, otekı 1081 de tasradan tstanbula getırılen çocuklarda gorulmuştur Şımdne kadar tesbıt edılen olu sa>ı=ında bır değışıklık olmamıs, bu rakam 28 olarak sabıt kalmıştır Istanbul Sağlık Mudurluğu, yenıden ıthal edılen aşıların peyderpey gumrukten çekıldığını, aşı sıkıntısının gıderıldığını, «kampanya> nın başlamasmdan bu yana îstanbulda 285 909 kışı\e ası uygulandığmı bıldırmıştır Hükumef, gecekondu yıkım işıni gevşelti ANK4R4, (Cumhuriyet Burosu) Hukumet, şehır ımar planlan Ile çatışmayan toplu geceiondulann durumlarını yenıden ıncelemeye baslamıstır Imar Iskan Bakanlığında dün, bu konunun da goruşulduğu bır toplantı yapılmıştır İmar I=kan Bakanı Haldun Menteşeoğlu nun başkanlığındakı toplantıya Koy Işlen Bakanı Turgut Toker, Bayındırlık Bakanı Orhan Alp, Ankara Beledıye Başkanı EKrem Barlas ve ılgılı daıre yetkıhlen katılmişlardır. Toplantıdan sonra konuştugumuz Imar tskan Bakanı Haldun Menteşeoğlu, Ankara nazım pl8k nı uzennde imar tatbıkatını va son gecekondu olaylannı ınceledıklerınl soylemlş ve gecekondular konusunda, «Tapümış gecekondular yapıldıklan bolgeler ve nıtelıkleri tesbıt edıüyor. Bunlann şehır ımar plânına gore durnmlan ıncelenıvor Bolgeler bir iskân mahallı olabılecek nitellkte ıse ona göre, degüse on» göre gereken işlem vapılacaJrtır» demıştır Menteşeoğlu, Dugun Aktepe de gecekonducular ıçm 300 yen1 sosyal mesken tıpı gscekondumm te melının atılacagını so>lemı$ ve devamla şoyle demıştır «Aktepedeki 349 parsel arsadan sonra yarın da >ıncan'da 240 (Arkası Sa î, Su. l de) Amerikalı Generalin karısı, kendini asarken kocusı tarafından kurtarıldı AVKARA, (Cumhuriyet Burosu) Jussmat Ha\a Grupu Başkanı Amerikalı Tuğgeneral B B Ca»sıdaj 'm eşı balkonun parmaklığına bağladığı yatak çarşafı ıle ıntıhara teşebbus etmıştır. Öncekı gece Çankayada Ahmet Mıthat Efendı Sokak 19 numaralı apartımanda oturan Tuğgeneral Cassıda\, eşı ve 17 yasındakı oğlu aralarında sebebi (Arkası Sa 7 u i de) > Ote yandan. Bakırkoy Savcıhğının dırektıfı uzerıne harekete geçen polıs, oncekı gun fabrıka onunde pusu kurarak, dışan çıkan ışgalcı işçilerden dordunu yakalamıştır Yoldan geçmekte olan başka bır fabrıka ıscısını de bu arada yakalıyan polıs, beş ışçıyı Emnıyet 1 Sube Mudurluğune goturerek, nezaret altına almıstır Geceyı polıs nezaretınde geçıren Derbv Fab rıkası ışçılerınden Hıkmet Ozturan Selâhatün Bakır, Alı Odabaşı ve Mıthat Buyuer ıle olaylarla hıç ılgısı bulunmayan Tevfık Koç, oğleden sonra Savcılığa sevkedılmıştır Saat 14'te Savcılıkça ıfadeleri alınan bu işçilerden Tevfık Koç ser be«t bırakılmış, Derbv'de çalısan d'ğer dort ısçı ıse, Turk Ceza Kanununun 201/2 maddesıne gore cezalandınlma ısteğı ve tevkif talebıyle Bakırkoy Sulh Ceza Mahkemesıne gonderılmıştır Dort ısçı, sor gularını mutaakıp tevkif edılrmştır. REFEKANDLiVI N4SIL Y\PILDI' Saat 15 te ışgalcı ışçılerın tezahuratı arasında fabrıkaya gelen 13 Aslıye Hukuk Hâkımı Hasan Karaok ve beraberındekı heyet Turkıye'de ılk defa işgal altındakı bır fabrıkada referandumu şu sekılde yapmıştır Daha onceden muhurlenmış zarflar hazırlanmıştır Fabrıka bmasındakı bır odaya, once huvıyetlerı bulunan ışçıler tek tek çağrılarak, kendılerıne zarf kâgıt verilmiş ve açık huvıjetlerı ıle baglı bulun(Arkası Sa 1. Su i deı gozetec/ EROL DALLI Aşı geldi İST4VBUL UM\ERSITESI OĞRENCILERIMN IŞGALE KATILDIKLARINA DAIR EV1ZALADIKLARI BELGE Çağlayangil dün Moskova*ya gitti ' DAKIKA: ^ ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Dısıslen Bakanı thsan Sabrı Çağ ,4 layangıl, çoğu ıktısatçılardan ku p rulu 8 kışılık bu heyetle dun saat 18'de Sovyet Havayollarına aıt oır uçakla Rusya'ya gıtmi'tır Çağlayangil, Esenboğa havaalanından ayrılmadan once ^u demecı vermıştır «Sayın meslektaşım, Sovvet D15ışlerı Bakanı Gromiko'nun dâvetine ıcabetle Sovyetler Bırlıği'ne dort gun surecek resmî bir ziyarette bulıınacağım. Bu zıyaretim sırasında Sovyet Dışişleri Bakanı Ile gerek gunumuzun onemli mılletlerarası sorunlaruıı, gerekse son >ıllarda gelişme gosteren ikıli munasebetlerımızi gozden geçırmek ve fıkır teatisüıde bulnnmak imkânmı bulacağun Içln memnııntım Zlyaretlmin mphive») \e mak«adi J (Arkası Sa. 7, Sıi. S de) m Bir hafta içinde 10 çocuk felci vakası ÇANAKKALE Çanakkale ılınde bır hafta ıçınde 10 çocuk (Arkası Sa 7. Su 3 del Toprak Ofis 30 yaşında ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) ToDrak Mahsullerı Ofısının 30 kuruluş yıldonumu cumartesı gunu kutlanacak, o gun Ofıste 30 hızmet yıhnı dolduranlara forenle plâket verıleeektır N'itmeli? tlim Isidır, kolay kolay, akü ermez ama, gazetelerin haber verdığıne göre kalkınmakta olan butun ulkelerde (bu arada Turkıye'de de) çocuk felci artıvormuş. Pekı ama, kalkınmayan filkelerde de, meselâ verem, salgın halıni alıyor. O halde ne yapmalı? Kalkın: çocuk felci. Kıpırdama, otur oturduğun yerde: verem. Âdeta ölümlerden olttm be> gen (ribl bir «er tnsan aaaınyor' DN SICÜKLIK ARTÜCAK Bır sure once Avrupa yı saran ve Ingıltere'de koprulerın açılmasını engelhyecek kadar etkılı olan sıcak dalgası .yurdumuzu da tesınne almakta ve Meteorolojı ılgıhlerının ıfadelerıne gore, «Köp rillerı defıl ama, asfaltları e ritecek kadar* sıcaklıklarır yukseleceğı sanılmaktadır. Teşilkoy Meteoroloji Istasyotından alınan bılgıye gore, mer ezl Arabıstan'da bulunan ve iuneydoğu Anadolu uzerınden nırdun batısına doğru ılerleyeo neak dalgası onumuzdekı gunlerde r'aht d» etkılı olacaktır ve dolayiannda sıcaklık 33 dereceye kadar yukselebıleeektır tlgılıler, Marmara deni» suyu sıcaklıgının 23 Akdenız dtniz suyu sıcaklıgının ıse 26 dereceye kadar yukseleceğını belırtmışlerdır Dun, Istanbul da denız suyri ıcaklığı 21 derece hava sıcak» lıtı ıse 31 derece olarak tesbıt ddılmıştır. , Dun golgede 31 dereceyi 5u hava sıcaklığı tstanbul'da halkın yollarda uyuklamasma sebep olacak kadar etkılı olmuş, resırade gorulduğu gıbı kalcfırım kenâriannda sıcağın tesınyle dıi lenenler çok e"rtılmu«tur 10 senedır Cumhuriyet gazetesının tum kadrosu onun neşell kahkahalan ve masasının üzenndekı vazoya yerleştırmeğe çalıştıgı çıçeklerl ıle çalışmaya başlardı. Matbaaya Ilk gelen o olduğu gıbı eksenya son gıden de o ıdı Pınl, pırü traşlı yuzü, tertemız gıyınışı ıle odadan odaya dolaşır, herkesın derdıne ıstek olmadan ortak olur, her hangl bır ıstek karşısında da hıç kımseye hayır demezdı Vedat'm lugatmda «Hayır» yoktu Yalnız son ıkı ay ıçınde Vedat'm lugatından «Evet» çıktı, yennı bırdenbıre «Hayır» aldı. Bır mum gıbı enmege başlamıştı, «Vedat kendini bir doktora göster» dedığımız zaman «Havır» dıyordu. «Vedat bıraz ıstırahat et..» dedığımız zaman yme «Hayır» dıyordu Bızım tamdığımız Vedat gıtmış yenne bambaşka bır Vedat Etensel gelmistı Ve boylece ıkı ay ıçınde, her geçen gun bıraz daha enyerek mukadder akıbete doğru suruklendı Go'evırun başından hıç aynlmadı aynlmadı ama artık onun alışık olduğumuz kahkahalannı duymaz olmuştuk artık oda, oda dolasmaz olmuştu, adeta masasmm basında, tek elı şaksgında gelecegı beklıyordu Her sene Hazıran avında senelık 'znını alır ve seyahata çıkardı Bu yıl da oyle oldu, senelık iznıni aldı ' kaçarcasına buradan uzaklaştı. Vedat artık ıyıden lylye değışmıştl msanlar ıçm jaşayan bu iyı İnsan artık msanlardan kaçıyordu Işte bu seyahat da onun son seyahati oldu Çok sevdıği Denızcılık Bankası gemılennden bıri ıle başlayan son yolculuğu Londrada bıtıverdi Bu seyahati ıçm de nerkes gıtmemesını soyluyordu Fakat o artık hayır demesmi oğrenmıstı bır kere «Vedat ölume gıdıvorsun» dcsek bıle «Hayır» dıyecekti Bu «Havır» lann manasmı çok lvi anlıyor, amansB hastalıktan kurtulmanın lmkânsızlığını sankl bilıvordu. tyi msan, iyi arkadas, lyl gazeteci, senin lvıliğın ve aramız<lan aynlışm hakkında inan kl keUme hulamıvorum Biz de «Hayırcı» olduk Haberi duyar duymaz «Hayır. hayır bu olamaz» diye feryat rttik Ama ne yazık kl cevap «Evet» tı Masandan (Arkası Sa. 7, Su. 5 de) Fotoğraf tbrahim KÖSEOGLt
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog