Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

P RAT İK FOTOĞRAFÇILIK SÜMER ERYILMAZ Fotoğraf makınelen, aksamlan, fllraleri, çekme, rötuş, fıltre, flâş, banyo, tab, kurutma, agrandisman vesair bütün bilgiler hakkında amatör v e profesyonellere geniş bilgiler veren mükemmel bir eserdir. Fıatı 10 liradır. Ayrıca: Hasan Dcniz'ın AMATÖR FOTOGRAFÇILIK kıtabı da mevcuttur. 5 liradır. ÎNKILÂP v e AKA KİTABEVLERÎ (llâncıhk: 7440/7895) umhuriyel KURÜCÜSÜ: rüNTJS NADİ Kısavtye d5 Montepenin bir şaheseri ÇİN6tMP#l ve AŞKI EKMEKÇİ K « B H W K m * n ı n ı n yazan bu eserınde aşk\^ıhWrasj^.feını ve Intıkamı güzel bir .landırmıştır. dolu Baştanbaşa bıs, romaJB. nefes alınmadan o Iki eilt bir Kitapcılardan ari 1 T1MAT K İ T Cağaloğlu, Narlıbahçe Posta Kutusu : 1283 ls: (Feza Rek.: 3 45. yıl *<*¥' 1S7B4 Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta Kutusu: İsUnbul No. 248 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 22 42 97 ~ 22 42 & 9 « 2 3 42 99 Pozorfesi 8 Temmuz 1968 Ecevit, AP'yi gecekondu istismcm ile itham etti Dışişleri Bakanı bugün Moskovaya gidiyor Menteşoğlu: "Gecekondu yapımı suçtur,, ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) İmar ve İskân Bakanı Hâldun Menteşoğlu. dün verdiği demeçte «Gccckondu yapımı suçtur, gayrı meşru bir yolduv» c'emrşlir. CHP Genel Sekreteri Bıilent Ece vıt ise Papaz Deresinde yıkılan ge cekondularla ilgıli olarak yaptığı konuşmada AP'yı ve Ankara Beledıyesıni suçlamıs ve şöyle demistır: CHP, Adalet Partisine oy ver mij olanların da yaşama ve barınroa haklarını Adalet Partisine karşı savunacaktır.» Öte yandan Papaz Deresinde gecekonduları yıkılanlardan bir kısmı dun Aktepede kendılerine verılecek yerlere goç etmeğe başlamışlardır. İmar ve İskân Bakanı Haldun Menteşoğlu, dun yaptığı bir açıklamada •Gecekondu yapımı suçtur, gayrimeşru bir yoldur. Mesru yol ise. Bakanlıgın mevcut programları içinde konut sahibl olmaktır» demış, gecekonducular arasında simsarlar ve tıcaret yapanlar bulundu ğunu bıldirmiştir. Dünya Bankası Genel Mudurü ve eşi tzmir'de Çağlayangil Varşova Paktı ile NATO arasında köprü kurmaya çalışacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dışı^Ierı Bakanı Ihsan Sabri Çağlayangil, bugun Moskova>a hareket edecek ve sah gunu Gromıko ıle «Akdenizdeki Sovyet donanması», «karsılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konasunda NATO Bakanlar Konseyinde alınan son karar» ıle ılgılı olarak Varsova ıle Bruksel arasında bir kopru kurmağa çalışacak ve Sovjetlerın Turkı\eye yapmakta oldukları kredi yardımının asılmasının ortaya çıkardığı durumu gorusecektır. Çağlavangıle yakın çevrelerın belırttığıne gore Moskovada ıkı Dıiıslerı Bakanının yapacağı goru=;mede ele ahnacak konular o?etle şu noktalarda toplannıaktadır : 0 Akdenizdeki Sovyet donanmasının artısı konnsunda Çağlayangil, Büyükelçi Smirnov ile NATO Bakanlar Konseyi toplantısına çitmedtıı once bir görüsme >apmıs \e konoyn NATO'>a Sotürmüstii. Reykjavik'te Konsev toplantısında bir konnşma >apan Çağlavancil, NATO Bakanlar Konseyinin bn konuda hprhanti bir karar alsın ya da almasın bu sorunu Gromiko ile gbrüsecetini açıklamıstı. O N\TO \e Varso\a paktlan arasında karsılıklı ve dengeli kuvvet indirimi konusunda Revkjavik'te alınan karara iliskin çairı hakkında Çağlayançil, Gromikoya bilgi verecek ve ç a | n nın yorumunu vapacaktır. Bu yornm karsısında Sovvet Hiikumetinin förünönti S|rrmneTe çalışacaktır. Çaglavanstil Revkjavik (Arkası Sa 7, Sü. 6 da) Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanlar Meclisi toplantısında konuştu ANKABA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu Başkanlar Meclısmin dünkü toplantısında konuşan Basbakan Süleyman Demirel: •Memleketimizi istikrarsizlığa çeke cek fikir ve hareketlere hiç bir vatandaştn iltifat etmemesi ve bunların karsısında olması lâzırodır» demiştir. Demirel esnaf ve sanatkârlara kredi veren Halk Bankasının «Dev bir kuruluş» haline getirileceğini bildirmiş, Turkiyedeki mevcut hur düzenin «dükkân, atölye ve fabrika sahibi olmayı herkese açık tuttuğunu» böylece bir fırsat eşitliği yarattığmı soylemıstir. Konfederasyon Başkanı Hüsamet tın Tıyanşan tarafından açılan ve yönetim kurulu raporunun bir oze tinin sunulduğu toplantıda, Tiyansandan sonra Demırel c <" almış ve ozetle şunlan söylemiştir: Anayasamız. hiır tesebbfise dayanan bir sosyal bünyeyi tesbit etmis bir Anayasa olarak Türk vatandaşına kendi hayatını kendi kazanma ve memleketin istil'balini parlak yapma hedeflerinde buyük sorumluluklar yüklemis bulu nuyor. Türk vatandası ister çiftçi, ister esnaf. ister sanayici, ister dev Iet hizmetlisi olsun bir bütun teşkil eder. Memleketimizde bir suııf ve zümre imtiyazı ve tahakkumü bizim rejimimizin esasları dışında kalmaktadır. Miıhim olan hakların ve menfaatlerin bir dençesini kurabilmektedir. Millî butıinluğumüz ve beraberliğimiz vazgeçemiyecegimtz bir temel hazinedir. Millî bütünlük ve bcraberliği bozacak har«ketlerden içtioap edilmesl laMnUllr.. Ozel okul Demirel yine dttzeni mezunları Mühendis «aıııııriıı AIINMAYACAK Odolarına "Derby,, fabrikası işçileri istedikleri Sendikayı bugün seçecek Isçıler alkış tutuvor, «Tasasın gençlik» diyorlar. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Inşaat Muhendisleri Ocfasının. olağanustü genel kurul toplantısında ozel yüksek okul mezunlannın odaya uye kaydedılmemelerı kararlastırılmıstır. B u duruma gore, ozel yuksek okullardan mezun olan inşaat muhen dıslerı mesleklerinı icra edemeyeceklerdır. Oda Başkanı Eşref Ozand yaptığı bır konuşmada, «Ziraat Mtthendislerine her türlü inşaat konularında yetkiler tanınması ve bunun teminat altına alınması» şekhnde hazırlanmakts olan Hükümet karannı protesto etmış ve teknik elemanlar ile ilgili yev miye karamamesinde yapılan de ğişikliği haksız. adaletsiz ve yanlış bulduğunu bu konuda gereklı teşebbüslerin yapüdıgını açıklamıştır. Genel Kurulda özel okullar konusunda açılan dâvalar ıle ügıli bır rapor dağıtılmıştır. CHP'ji suçlama Mentesoğlunun açıklamasınds» 5zetle şoyle denilmektedir: «Bu yıl Ankarada 41M vatandası mız konut edinme imkânına kavuşturulacaktır. Bu miktar her sene •rtarak yÜTÜyecektir. Ankarada profrramımız gereğince »rsa tevziine başlıyoruz. Önıimünleki aylarda da diğer saİMMe b»lırelwlmiıdc d«ğıtım faaUretine gecilfcektir. Esasen 775 sayılı kanun gereğince gecekondu yapımı durdurulurken ffe cekondu önleme bölgeleri ihdrs edi lerek mesru yol aeılmış bulunmak ta idi.. Bakan daha sonra bazı basın organlarınm •merhamet \ e fukaralık ictisman» yaptığuıı one surmus, bu arada CHP'ye çatarak. seçimler den once Ankara Belediyesini yöneten CHP'nin, Gecekondu Kanunu nu tatbık etmeden, gecekondu yapımını tasvip ve musamaha ile ele alan bir tutumun içine girdiğinı, CHP Belediye Başkanı adayının gecekondular içın af çıkaracağını, kaçak inşaatı mâzur goreceğini söy ledığini bıldirmi} ve îoyle devam etmiştir«Bir gün gecekondular yapılıyor, ertesi gün niçin >ıkılıyor tarzındaki, basın organlarındaki neşriyat, sahibi bulundukları tezadın ve sami miyetsizliğin bâriz delilidir. Merhametin ve şefkatin istisman ve ti careti yapılmaktadır. Biz halkımıza CHP'den daha cok sevgi ve sefkatle bağlıyız. Tapu hul"kunu, miil kiyet hakkını kabul etmiyorlar mı? Başkasının arsaiı üzerinde tecavüzü mudafaa mı ediyorlar? Ankarada yıkılan gecekondulann yapıcılan içinde simsarlar ve ticaret yapanlar vardır. Bunlan mı savunuyorlar? Mâsum vatandaslarımız aldatılmıslardır^ Alâeddin Bilgi Derby Lâstık Fabrıkasında, ışçılerın beş gun once baş lı\an boykot ve ışgah devam etmektedır. Bugun, fabrıkadakı ışçılerın çoğunluğunun baglı buluaduğu Sendikayv tesblt etmek uzere, 13. Asliye Hukuk Hâkımının huzurunda, oylama yapılacaktır. iki îeknik Okuldo isgal bugün kolkıyor Mc Nomora Ege kıyılarıoa hayran kaldı İZMİR. (Cnmhariyet Bürosn) Amerıkanın eskı Savunma Bakanı ve Dunya Bankası Genel Müduru Robert Mcnamara dun, Meryem Anayı zıyaret etmış, Kuşadası ıle dığer sayfıye verle rıne uğrayarak ılgıhlerden bılgı almıştır. Ege kıyılarına hayran kaldıgını soyleyen Mcnamara gazetecılere «Türkiye tnrizm baUımın dan gelisen bir filke. Bilaassa Ege kıyılart Dünyanın sayılı gü zellikleri arasında ilk sırayıı girebilir. Bilmem hayrsnlıfimı anlatabiliyor muyum?» demıştır. McNamara, aun akşam İstanbul uzennden Ankara'ya gıtmıştır Dunja Bankası Genel Muduru bugun, Basbakan ıle Malı>e Bakanı tarafından kabul edılecektır JürkPakistan ottak bi/dirisinde CENTO'dan bahis yok ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Pakıstan Dısışlerı Bakanı Arsad Huseyın ıle Dışişleri Bakanı j Ihsan Sabn Çağlayangil arasında yapılan goruşmeler sonunda dun ikı başkentte yayınlanan ortak bıldırıde CENTO konusuna değınılmemıştır. Bundan oncekı bıldınlere ek bir yenılık getırmeyen bu ortak bıldırı ozetle şu noktalarda toplanmaktadır : 0 Iki filke arasmdakı ıliskiler olumlu bir sekilde selismektedir. A Ulnslararası sorunlann BM. Tasasma ujçun olarak çözümlenmesi gerektiğine inanılmaktadır. A Ortadoğn sorununun 1961 kasım Güvenlik Konseyi kararına uygun olarak çözttmlenmesi dileği açıklanmaktadır. O Kıbrıs sornnunda son gelismeler hakkında Ça|layansil'in bilgi verdiği ve Türkiye'nin hakh dâvasına Pakistanın gösterdiği sürekli destege tesekkür edilmektedir. Pakıstan Dısışlerı Bakanı Arsad Huseyın, dun yurdumuzdan ayrılmıstır. Arşad Yesılkoy'de, «Tfirk Pakıstan ilişkilerinin ebediyen ilerleyeceğine inandıfını» so^ lemıs, Cento ıttıfakına değınerek, «Pakistan, halihazır sek li ile Cento'nun faaliyetlerine istirak edecek; Türkiyc ve tran la yakın isbirliğini devam ettirecektir» demıştır Basbakan Demirel devamla sendikalarm ve konfederasvon gibi ku ruluşlann ancak hür rejimlerde bulunduğunu belirttnış ve ozetle şöy öte yandan, «Fabrıkadakı m% kina ve malların tahrip edildiği | le devam etmiştir: « Demokrasi fevkalâde güçlü ve karsı Sendikadan 500 ısçinin I bir rejimdir. Onu güclu vapan hututuklandıgı» konusunda çıka«us her vatandasın ve müessesenin rılan soylentıler uzerıne, dun demokrasiye olan inançları ve deFabrıka bınasında basın toplan mokrasiyi korumaktaki kararlıhkları ve me«ulivet duvgulandır. Her kes neme lâzim derse. herkes birden zarara girer ve tâmiratı cok zor yaraların ac1"«ından kaçinı(Arkasi Sa. T, Sü. 2 de) • gecekondu Yuzum görülmesin Demirel, bölgelerini gezdi ANKARA (a.a.) Basbakan Süleyman Demirel, dun de gecekondu bölgelennı gezmış, Çukurca, Buyukesat, Serpme evler semtlermde ıncelemelerde bulunarak halkın dilek ve ihtiyaçlannı tespit etmıştır. Basbakan Demırel'ın beraberinde Koyışleri Bakanı Turgut Toker, Belediye Başkanı Ekrem Barlas olduğu halde saat 17 JO'da başlayan gezisi 2 saat 45 dakıka sürmüştür. Bu süre zarfında gittiği yerlerde halkla sohbette bulunan ve yapılan çahşmalan yennde goren Basbakan Demırel, direktifler vermış, Ankara'nın medenî ıhtıyaçlannın karşılanması hususunda gerekli tedbırlerin suratle almmasını istemiştır. RCD içinde Bölgesel Kalkınma Bankası kuruiuyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kalkınma ıçın bolgesel ışbırlığı (RCD) Tıcaret ve Sanayı Odalannca kurulması kararlaştırılan 10 mılyon dolar sermayeh (Bölgesel Kalkınma Bankası» ıle ılgılı raporun ana hatları bel lı olmustur. Raporda yer alan teır«l ıîkeler ozetle şu noktalarda toplanmaktadır: 0 Bankanın Yönetim Kurulunda RCD ülkelerinin hükümet leri ile özel sektör temsil edileceklerdir. (Arkası Sa. 7, Sü. 6 da) Işçiler tarafından savunma amacıyla giriş kapısına yerleştırılet yançın söndfirme âletleri ve kulübenin üstünde nöbet tutaı gözcfiler. (Fotoğraflar: Selçuk AYBATAR. 1.100 arsa Açıklamada ayrıca Aktepe gecekondu onleme bolgesinde 1100 arsanın dağıtılmasına bu hafta içinde başlanacaeı belirti'Tiekte. Başbakana gelen gecekonducuların cop lanmadığı one sürülerek «Vatandaşlara davak atmak hakaret etmek devrini AP iktidarı çoktan ka patmıştır.» denilmekte, Başbakamn gecekonduculardan bir heyetle gd rüştukten sonra meselenın suratle halledilmesi için dırektif verdiği ıiade edılmektedir. f Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Özkan: "Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi kurtarıcı olmuştur,, 15 Uimizde operatör yok BİRECİK ( ü r i a ) Vedat Âli Özkan önceki akşam beraberindekı Sağlık Bakanlığı yetkılılerıyle bırlıkte şehrimize gelmiş, Devlet Hastanesı ıle Verem Savas Dıspanserı v e Sağlık Ocaklarına baskınlar yapmıştır. Denetlemelen bıtıren «Jet Bakan» Bırecık sağlık hızmetlerıni çalısır halde ve duzenlı bulduğunu soylemış «Sağlık hizmetlerinden vatandasın sikâyet etmesi elbette hakkıdır. Bizden operatör istiyorsunuz, halbuki bugün 15 ilimizde operatör yoktur. Biz her şey mükemmel gidiyor, demiyoruz. Fakat mükemmel olması için çalısıyoruz» demıştir. Bakan, dun sabah Gazıantep ve Kıhs'e gıtmış, sosyalleştirme bolgesındekı ıncelemelerinin sona ermesı dolayısıyle Kilis'te vaptığı konuşmada, sağlık hizmetlennde sosyalleştırmenın kurtarıcı bır sıstem olduğunu belirterek, ozetle şoyle demıştır : tısı duzenlıyen ışgalcı ışçiler, bu soylentılerı kesınlıkle yalanlamıslardır. Bu arada, basın mensuplarına. fabrıkayı tamamen gezdıren ışçiler, «Bakın görün. Kendi öz malımız gibi kornyornz» demışlerdır. Daha sonra, (abrıkanın kapılarını da ardına kadar acarj ışgalcı ışçiler, «Lâstik!ş Sendikasını tutmıyan ve Kauçuklş'ten olanlar varsa, dışarı çıkmakta serbesttirler. Çıkabilirler» dıyerek bağırmışlardır. Ancak bu açık kapılardan, tek bır ışçı çık mamış v e yuzlercesı bep bır ağızdan, «Biz haklanmızı elde edinceye kadar direneceğiz. Çıkmıyacağız. tçimizde Sarı Sendikadan tek kişi yoktur* karşılığını vermıştır. Yıldız'daki Yüksek Teknik Okul ıle İstanbul Akşam YükseS Teknik Okulunda 11 gıindenberı devam eden «isgal» bugün sona erecektir Her ikı okuldakl yöne tunı elinde bulunduran Işgal Komitesi, dün yayınladığı bildlricle, işgalın bugün saat 10 dan itibaren kaldırılmasına karar verlldlğıai açıklamıştır. «Alınan karar üzerinde, Yönetim Kurulu ve Bakanlıkça kesinlik saflanıncaya kadar boykota devam edüeceği» de belirtüen bu bıldiride aynca, önc«kl gece öğrencılerle yapılan ıstışare toplantısı sonucu alınan karar da açıklanmıştır. Boykot ve tşgal Komıtesının bıldinsınde yer alan kararlar şunlardır: O tmtihan tarihlerinin, isteklerimizin okul yönetim ktrrulnnun ve Bak^nlığın kesin kabulon den sonra tesbiti gerektiğine, 9 Çukursaray binasının, hazırlık sınıfma açüması ön görüldüğünden, buradaki personelin en kısa zamanda tahliye edilmesine, O Bundan böyle Teşkilât Kanunumuzun bize kazandıracağı «Istanbul Devlet I^ühendlslik ve Mımarlık Akademısı» isminin okul girişindeki Danoya yazılmasın , O Okul Yönetim Kurulunun çaIışmalanna beş kişilik bir öğrenci heyetinin behemehal katümasına karar aunmıştır. " DAKİKA: " Seyrek de olsa Bazı yazarlanmızın cidden garıp davranısları var : Herhangi bir sahada dünya sonnncusu olsak basıyorlar «Bn ne rezalet !» teryadını. Güreşten, bisiklet yansından döviz stokuna kadar böyle bu. Ama, kazara, bir de birinci gelecek olsak hiç sevinen, tebrik eden kimse çıkmıyor. Mcselâ, dünkü gazetelerde Emniyet Genel Müdürü Sayın Nakipoğln'nun verdiği malumata göre trafik kazalannda dünyada birinciymişiz. Görüyorsunuz ya, her ışte sonuncn değiliz. Bazen, pekâlâ, birincilik de alıyoruz iste ! Hep kötümser olmanın mânası var mı ya ! D. N. Şikâyetname Fabrikanın yemekhanesınde. taburelerden bırının ustune çıkan bır ışgalcı ışçı ise, gazetecılere, «Şikâyetname» başlıkh 7 maddelik bır bildiriyı okumustur. Bildirıde ışçı ısteklerı şöyle sıralanmıştır: A Fabrikamızda işçı yevmiyeleri • vergiler çıktıktan sonra • 11 liradır. Fakat bugün bir gecekondu odasmın kirası ise 100 Hradır. Oysa bn fabrikanın, ken di sırtımızdan kazaneı yılda 2M milyon liraya yakındır. (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Rus tayfalara kızan Türk kılavuz kaptan kalb krizinden öldii Fennî gübre yüklü «EÎFK» adlı Rus gemısını Haydarpaşa Lımanına yaklaştırmakta olan kılavuz kaptan Vahıt Iğnecı, dün görevi başmda ansızın ölmüştur. Gemının halatlarının kopması uzerıne, Rus tayfalarına dırektıf venrken simrlenen 41 yaşındakı kılavuz kaptanın, kalb krızı sonucunda öldüğiı anlaşümıştır. Dr. Blaiberg'in durumu iyiye gıdîyor CAPE TOWN, (a.a.) Bu akşam Groote Schuur Hastanesınm yajınladığı sağlık bultenınde, Dr. Blaiberg'in durumunun ıyüeşmeye yüz tuttuğu ve âcıl bir mudahalenın şımdılık gerekli olmadığı büdmlmektedır. Ote yandan takma kalpli dışçırun kansı Bayan Eıleen Blaiberg, bu alcşam verdjğı bir demeçte, eşinın yenı bir kalb naklı amelıyatına ızın vermedığı yolundaki haberlerın «tamamen asılsız» olduğunu soylemış ve •aslında kocam amelıyata ızm vermıştı» demıştir. Fakat doktor Barnard bu akşam Bayan Eüeen Blaıberg'e telefon ederek durumun «daha ıyi» olduğunu bıldmnıştır. ve Sendikalar Bir lâstik fabrikasında isçilerin yaptıkları boykot ve arkasından isgal, iki sendika »rasındaki ihtilâfa dayanıyor. Sendikalardan biri Lâstiktş, diferi ise Kauçuklş. Her ikisi birbirine karsıt olan iki federasyona bağlıdırlar. Toplu sözlesmeyi hangi sendikanın yürüteceği ve yapacağı hakkında açılan dâvayı Yargıtay karara bağlamış ve Kauçuklş'in yetkisini kabnl etmiştir. Bn karar üzerine Lâstikfs'e bağlı üyeler boykota gitmisler, fabrikayı ele geçirmislerdir. Şimdiki görünüse nazaran işçi boykotunun siyasi bir yönü yoktur. Daha çok iki sendikanın mücadelesi kanunsnz isgal •onucunu vermiştir. Aneak olayın garip olan yanı şudur : Fabrika ışçilerinin çofnnlnğu boykot v e işgal'e katılmıslar, azmlıkta olan Kauçuklş taraftan işçiler ise isgalin kaldınlmasını yetkili makamlardan istemişlerdir. Bn dnruma göre fabrikada Lâstiklş taraftarlannın ağır bastıgı halde Kauçuklş'e nasıl olnp da toplu sözlesme yetkisinin verildi| i anlasılamamaktadır. Herhalde yann yargıç hnznrnnda vapılacak olan referandum, anlasılmayan noktalan aydınlatmaya yanyacak ve ondan sonra ihtilâfın daha kolay halledilmesi mümkün olacaktır. Lâstik fabrikasındaki boykot olayı, ilerde bekleyen bir tehlikeyi haber vermesi bakımından, Snemlidir. Bn mubtemel OLAYLARIN ARDINDAKİ BİR YATAKTA ÜÇ HASTA Erzurumda bulunan Tıp Fakültesi Hastanesinde yatak adedi hastalara yetmediğinden resimde görüldüğü gibi üç kijî bir yatakta yatmaktadır. Bu durum karşısmda hasta sahipleri, en yakın illerde hastaneler aramak zorunda kalmakta, bazan de imkânları olmıyan vatandaşlar, yatak olmadığından sokaklarda kalmaktadır. (Resım: Yaşar Yalçın Işkâr Erzurum) T EKMEGE ZAM GEL1YOR urkıje Ekmek Fabrıkalan lşverenler Sendıkası, Beledıyeye hatmra'plr pkmpeın kılosuna 12 kuruş 10 santim zam yapılmasmı ıstemıştır Muracaat uzerıne malıyet unsur larını yeniden gozden geçıren Bele dıye yetkilıl»rı, bır zam bahıs konusu olduğu takdirde, bunun 7 ku ruş 10 santımi geçmemesi gerektiğını gayrı resmi olarak açıklamı^(Atkau Sa. I, Su. i de) «Sosyalleştirme bolgesinde yaptığım bu gezilerde edindiğim intiba, uygulanmakta olan bn sistemin, Turkiyenin sağlık hizmetleri \önünden bir kurtarıcı olduğudur. Her ne kadar bugün bir personel sıkıntısı var ise de, alınmış ve ahnacak olan müessir tedbirlerle bu sıkıntı da kısa zamanda giderilecektir. Bu sistemin suratle bütün memlekete tesmili bizim için bir zaruret olarak ortaya çıkm»kUdırj> tehlike iş yerlerinde knrnlan a y n a y n sendikaların birbirleriyle çatışmaları ve çatısmanın sirayetidir. öğrenci hareketinde Olgunlastırma Enstitüsüne kadar atlayan işgal olaylarına önce karsı gençlik teşekkülleri vasıtasivle müdahale edilmek istenmis, Ankara'daki lktisadî ve Ticarî tlimler Akademisinde. Istanbul'da Edebiyat Fakültesinde arbedeler çıkmıştır. Aynca bir talebe teşek(Arkası Sa. 7. Sü. 5 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog