Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

SarıLâcivertlilerin Ender'e yaptığı teklif üzerine Transfer,*Trqnsfer.,, Transfer... Transfer 1/ Eskişehirsporlular: Biz de Yılmaz'ı istiyoruz „ Bildîride F, Bahçe'nin davranışı yerildi FSKISEHIK, (Haşmet ÎNÖNTEPE bildirijor) skışehırspor Kulubü, Fenerbahçe'nm Ender'e tahp olması uzerıne bugun bır bildıri şayınlamıştır. Bıldırı şoyledir. «Fenerbahçe'nin halen kulübümfizde mukaveleli bulunan Endeıe 350 bin lira teklit etmesi Eskişchirspor camiasında buyuk infial uyandırmıştır. Fenerbahçe gibi guzide bir kulup bu hareket ile transfer ayının ilk gunlerinde girismiş bulunduğu seviyesiz davranışlara bir yenisini daha ilâve etmiştir. Şu hususları kesin olarak belirtmek )steriz: 1 Bu yıl en iyi takın» kurarak ve en iyi futbol'u oynıyaralc başa güreşmek 200 bin taraftan ile Eskişehirspor'un tek amacıdır. 2 Bunun için de parolamız futbolcu satmak değil, mevcut kadromuzu en iyi futbolcularla dürust yollardan takviye etmektir. 3 Ender bizim şampi j onluğa ulaşmamızda yardımcı olacak en üozde futbolcularımızdan birisidir. KendisinL: değil 350 hin liraya, 3,5 milyon verseler dahi satmıyacağız. İcab ederse mevcut yönetraelik hükümlerüıi uygulamaktaa kaçınmıyacağu. 4 Eğer maksat \e usul seviyesiz yollardan aynen futbolcu kandınp almaksa bizim de Fenerbahçe li Yılmaz'ı 354 bin lira>a transfer etmeye hazır olduğumuzu bildiririz. Nuri'yi tekrar alan Esk. Spor, yılın transferini yaptı E G. Saray isveçli bir futbolcuya lâlip NURİ Büyük maceralardan sonra Eskişehir'de kaldı. Hertog kazand Turu lzleyen Bu uçuncusu aknıda büyük tranrferlerlmiz olacak diyen re dışan sızmanıası için çaba harcıyan G. Saray yöneticilerinn sakladıklan transfer nihayet dün Stockholm'den alınan haberle ayrtınlığa çıknuştır. Haber aynen şoyledir : Y ENDER Fenerbahçe ile Eskişehirspor'un arasım açtt. Tuncer BENOKAN Sakarya'dan yaziyor I Sporumuz ters yöndedir Saim KAUR Galatasaray Kaloperoviç ile mııkavele I imzaladı Rıfat 14. oldu • • • w tog uçuncu etabını da kazandı. Çam kokulan arasında 31 pedal Bolu'dan 120 km. yı tamamlamak içın Sakarya'ya doğru yola çıkıyor. Bolu dağının eteklenni ilk çıkan ttalyan Renad oluyor. îlk defa Bolu Dağı'nı sıs kaplamamış, güneşli pınl pırıl bir hava. ttalyan iyi kaçıyor. Tek basına. Grup nedense başta kovalamıyor. tddıasız bır rakıp goruluyor. Bolu Dağının inismde îtalyanın hızı 80 km. den 60 km. ye dusuyor. Grup yakalıysr. Duzce'ye üfogru üerliyerıfe. H»rtog' un peşınde Savın, Saıdehuzin v« Çek Marek. Hertog'u kontrol echyorlaT. Genel klâsmanda Rus ıle Çek'ın arasında 2 sanıyelık bır fark bulunuyor. Klubin artık rahat, Grupta tempo 40 ama, pek atak da yapılmıyor. Yapüan ataklar sahte ve yorma ataklan. Hendek'ı boyle geçtik. Holândalıların ataklannı Ruslar kovalıyor. Polonyalılann kaçışlanna mukabele etmiyorlar. Bir ara Slowınskı ile Zadeev kaçıyorlar. Grup yakalıyor. Hertog genlerde dınleniyor şımdilik. Rıfat Çalıskan, Bolu'dan beri Grupla beraber gidiyor. Pedalımız 40 kilometre tempoda. îyı, fazla olduğu zaman dayanamıyor. Son uç etapta çok düzeldı. Adapazan'na 20 kıloroetre kaldı. Yme pedal mucatfelesı oluyor. Kaçışlar hızlandı. Atak üzenne atak çıkanyorlar. Holândalılar en fazla atak çıkartan ekıp. Klubin, Lachterop ve Bulgar Ençev gruptan ayrılmıslar basıyorlar simdi. tyi basıyorlar. Kovalıyan grup, uç pedala yetışmek içın sağlı soüu ataklar çıkartıyorlar. 13 kilometTemiz kaldı. Bır kaçma kovalama mucadelesi izliyoruz. Adapazan'na giren yokusta Hertog tek başına basıyor. Ve Sakarya'ya ilk giren pedal oluyor Bugün 136 kilometrelık Adapazarı tstanbul etabını kosuyoruz. Son etap henuz kosulmamış olmasına ragmen hem ferdi klâsmanda ve hem de genel takım klâsmamnda Rusya bırincıhği garantilemiş gıbi. | W | | | kılometre sonuada 13. Iff f «jetapta Holândalı Her ~ •ürk sporunun son yülarda le luks kâğıda basılan yıllığında E Başkan Suphi Batur ve AsbaşE I başhyan duşuşu jet hızı ıle çok lâzımmış gıbi bir yıl once S kan Talât Sadıkoğlu'nun kendisiyE I devam etmektedir. lşte fut nın olay ve sonuçları mütema 2 le daha once Belgrat'da anlaştıkE bolumuzun acıklı hali, Polonya dıyen tekrarlanıp durur, ılgili S ları Kaloperoviç, dün Galatasaray = da uğradığımız 8 O'hk yenilgi Federasyon Başkanının dtevamlı E kulübu ıle noter huzurunda mukaE ıle bu dalda 1926 yılma donuver reklâmı yapılır. Bılir misiniz, bu E vele imzalamıştır. E dık. çok pahalı broşürde yalnız Apak' = Kaloperoviç, Sarıkırmızılı kulüpten avda 9 bin lira maaş alacak ve E îşte bisikletimizin hali.. Tür ın yırmi beş adet fotoğrafı var s futbolculara bdenen teşvık priminE kıye'de yarış tfuzenliyoruz, par dır. Halbuki aynı masrafla pek E den de faydalanacaktır. kur yanlanmadan takımımız ya âlâ dünya futbol aktüahtesi ız Ş Galatasarav, Lig Sampiyonu ol5 rış dışı kalıyor. Tek bir bisiklet lenir. Yemlikler ılgililere duyu s duğu tskdirde Yu«oslav çalıstıncıS çimiz hezimeü 8nİeme8e cabalı ruluT ve hiç olmaz»» brosürü e h s Va 30 bin. Kupa Sampiyonu oldU• yor. Bir yü önce sevilen ve ge ne alan genç bıraz olsun bılgı E ğu takdırde de 25 bin lira prim » S niş kitleleri ügüendiren başarılı sahibi olur. Bir ıkinci misal Tür S orteyecektir E sporumuz bisiklet âdeta yok o kiyede futbol hakem konusu.. = Özel işlerini tamamlamak üzere Bu, spor içın endişe kaynağı ola JŞ Kaloperoviç yarm Belgrat'a gideS lup gidiyor. E î?te güreşimiz, daima zirvede cak kadar yetersizdir, kısırdır. E cek ve 20 Temmuz'da tekrar tstanŞ kalmak şansını muhafaza ettıği Hızh bir gelişnıeye muhtaçtır. E bul'a doneeektir. Galatasaray 27 S miz serbcst gureşte, sekiz sıklet Onu geliştınp batırılan yerden = Temmuz'da sezonu açacağını bilE te şampiyonluk şoyle dursun tek kurtaracak komıte ise, temel go s t'irmiştir S bir ikincilik dahi alamıyoruz. revini unutmuş, gezegen hale ş E Dünya nereye gitmiş, biz nere gelerek harcırah tüketen bir or E gan durumundadır. Kolayca söy = de kalmışız!.. S Diğer spor dallanndaki duru liyebıliriz ki, Merkez Hakem Ko = S mumuz örnek verdiklerimizden mitesi üyelerine ödenen fuzulî = yolluklarla ve sırf ceplerine pa = S hiç de farklı değil. Ta gırsin dıye sayıları fazla ka = 5 KENDtMtZİ ALDATIYORtlZ Istanbulspor'lu idareciler GozteE Artık baslarımızı iyice gömdü yırma, muşahitlere ödenen yol E pe île anlaştığı söylenen kaleci Yılluk ve tazmınatlarla hakem dâ E maz ile 1 Temmuz'da mukavele E Çümüz kumlardan çıkaralım da E bn müthiş düşüşün nedenlerini, vasını hal yoluna sokacak mo =• yaptıklaruıt açıklamışlardır E hakemlere, şanssızlığa, mevsimin tfern kurslar açılabilir, teknik ge= Menacer Turan Ergüven, «Yılmaz E elverissizligine yüklemeğe devam reçler elde edilır ve uzmanlar ş satışını istemedi. Konuştuk. anlaşE etmiyelim ve kendimizi daha yetiştirilebihr. Yapılanla yapıl = tık ve Temmuz'un ilk Rİınünde îki ması gereken arasınd» taro bir Ş senelik mukavele imzaladık. Aldığı E fazla aldatmıyalun. E ücrette Göztepe'nln teklif ettiği l«0 E Gerçek sndur: Türkiyede spor uçurum vardır. bin liradır. S ilkel bir lihniyetle yönetilmekDiğer «porlarda da zihniyet ve = 5 te ve yapılmaktadır. Sporda ileE ri gitmek için Batılılann deney davranı?lar aynıdır. Demek ki, = 5 den geçmiş modern çahşma usnl sporun gelistnesini sa|lıyacak en ş S lerinin hiçbirisi bizim alatnrka basit fakat dogrn yolnn seçilme = si dahi yapılamamıştır. Bunn ya E E tntnmamnzla bağdasmaz. = Biz bfitün sporlann temelini pamıyan da ne yaıık ki Devlet' = Eskı rekortmen Cezmi Or'un 23. = teşkfl eden jimnastiğin, fiıik *îr. Bakan, spora gerçeb anlamiy= olum yılı dolayısıyle bugun FenerE kondisyonmron, çalışmamn öne le yön verecek bir progratn ha ş bahçe sahasında duzenlenen atlezırlıyamaz. Genel Müdür sandalE E mini hâlâ kavramış defüiı. tızm musabakalarına 9 bölgeye yesinde otnran zat çekirdekten E S ÖNCE TEKNÎK mensup 125 atlet katılmış ve şu yetisme bir spor adamı gözük 3 E Sporların koşullannt, teknik netıceler alınmıştır. mesine ra^men, o da bir gezegen = 5 özelliklerini, metotlanm bğrete400 METRE haline geldiği için, sporun ana E E cek ne, okullanmız, ne enstituledâvalanna e|ilemeı. GSrevi âde = 1 Melıh Güygü (tst.) 49.3 5 rimiz, ne de hocalanmız var. 110 ENGELLI: S Teknik organ olan Federasyon ta federasvonların, ynkanda üzüE 1 Tımur Artan (tst) 15i lerek kaydettifimiı feci tablo = 5 lar ana görevleri dışına çıkrnışiçinde yaldıılı sözlerie hazırla = 100 METRE: E lardır. Programlan gunü gün et1 Ertuğrul Oğulbulan (tst) 5 meyi ve boyuna lüzumsuz iç ve nan mnciplere peki deyip 6de = 10.7 1 nekleri maksat dısı bitirmektir. = E dış seyahatlerde ödenek tuketme 1500 METRE: S yi hedeî tutmaktadır. Bu neden Sonuç sndnr ki, Türkiye sporda E (Ank) E le sporun teknik yönünü gelış tam ters yöndedir. Ne yaıık ki, = 1 Mehmet Tumkan 3.59.8 bn sidişe diır diyecek mevkide = S tirecek hiçbir tedbir almazlar. olanlar ise ters fidişten tama = 5000 METRE: S Meselâ Futbol Federasyonunun 1 Muharrem Dalkılıç ttst.> ~ öğretici hiçbir yayını yoktur. men habersizdir. Gerisi bizce ş 14.22 (yeni musabaka rekoru) aynntıdtr. E Ama her yıl binlerce lira sarfıyYÜKSEK ATLAMA: ^ııııııuıiıııııııiıııııııııiHiııııııııııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııB 1 Merdol Gerçın (tst.) 150 M. GVLLE AT1VIA: 1 Erol Uzen (Mersin) 14.24 M. UZUN ATLAMA: 1 Ali Ertukel (Zonguldai) 6 56 M. CIRİT ATMA: 1 Izzet Edepali (Zonguldak) 57 30 M. 4x100 METRE: 1 Fenerbahçe takıını 45.2 İst. Spor «Yılmaz gidemez» diyor HERTOG § Cezmi Or Atlelizm yarışları başladı «GalaUsaraylılar halen Isveç liginde lider durumund» olan Djurgarden takımının genç futbolcusu Conny Granquist ile temasta olup bu fntbolcuyu Sarı Kırmızılı renklere maletmek istemektedirler. Haf \ e bek oynıyan Conny, Altay'm tsveç'li futbolensn Roland'ın arkadası olnp her ikisi aynı takımda beraber oynamıslardır. Connv'nin Turkiyeye gelip gelmivece%i balen ynrduna donmüs olan Altaylı Roland'la vapacajı çörüsmeden sonra belli olacaktır.» ALTAY, GCNDİÎZ KILIÇ'A TEKLtFÎNt YENİLİÎOR ÎZMİR, (Çetin Gürel bildirivor) Altay Yonetım Kurulu bugun yurdumuza donmekte olan Gundüz Kılıç'a Teknik Dırektorluk teklifını yenılemeğe karar vermış ve bu konuda Istanbulda bulunan Mazhar Zorlu'ya yetki vermiîtır F.SKİŞEHÎRSPOR. YILIN TRANSFERtNt YAPTI ESKİŞEHİR, (Hasmet Inöntepe bildiriyor) Son ıkı gun içinde once Eskışehırspor'lu sonra da kaçırılarak Galatasaray'h olan Hacettepe'li Nurı'mn dun akşam Eskışehır'e getırvlışi yılın en entresan transfer olayım teşkıl etmiştir. Baskentte Kurı'nın esi ile çok »Vıı ilııki karup,. onu bır apartintn katmda aueta hapvse'alan Eskışehırspor'un bayan yonetıcılerı, Nuri'ye «Acele yuvana don» şeklinde telefon ettırmışlerdır. Saat ll'de Galatasaray'lıların elınden kurtulup uçağa atlayan Nuri, doğruca Ankara'ya gelmış bır anda karşısında Eskışehırspor'lu yonetıcılerı bulunca adamakılh şaşkına donmuştur. Kun esinin de rıcası ıle Eskişehırspor'lulann transfer teklıfıni kabul ederek yanında eşi ve çocuğu olduğu halde otomobılle Eskışehır'e gelmıstır. Eskişehırspor'lu taraftarlar Nu rı'yı şehrm 17 kılometre dısında ço^kun bir tezahuratla karsılamışlardır. N u n ve eşi bu beklenmedık sevgı gosterılerı karşısında goz yaşlarını tutamamışlardır. Eskışehir, Nurı'mn transferi ile adeta bayram havasına burunmuştur. Eskışehırspor, Nuri'ye 75 bin, Hacettepe'ye ıse 125 bin lira odemiştır. Kırmızı Sıyahlılar, Hacettepe ıle ayrıca hasılâtı bırakmak şartıyle bir de maç yaptnai ı kabul etmislerdır. FERİKÖY'LÜ AHMET ADANA DEMIRSPORTIA ADANA, IHakkı Ufuk) Feriköy'lü santrafor Ahmet, dün uçak la şehrimize gelmiş ve Adana Demırspor'la 45.000 liraya mukavele imzalamıştır. Demırsporlular, aynca Samsunspor'lu Ahmet Yetkın ile Kayseri Demırspor'dan Tayfun'u. Adana Mıllî Mensucat'tan Cafer'i ve Halayspor'un kalecisini kadrosuna almıştır. BEStKTAS, VEFA YÖNETtM KCRULUNU BEKLtYOR Beşıktaş, Zeki'nin transferinin tahakkuku içın, şımdi de Vefa Kongresıni beklemektedır. Sıyahbeyazlılar, seçılecek yenl idare heyetıyle temasa geçıp Zekının mukavelesini feshetmeye çalısacaklardır. Beşıktaşlılar ıki senelik mukavele karşılığında Zekı've 1Û0 bin lira, Vefa'ya da uç futbolcu vermeye hazır olduklannı bildormışlerdır. ŞEKERSPOR KARAGÜMRÜKTEN CENGtZİ ALDI Bu yıl ıyı transfer yapan kuluplerın basında gelen Ankara Şekerspor dun Karagumruk'ten Cengızı 60 000 lira karşılığında transfer etmıstır. Hadiseli geçen nikâh töreninden sonra vıupa, îngıltere ve Guney Amerıka futbolunu yakından izlemek üzere bır süre önce seyahate çıkan ünlıi futbol adamımız Günduz Kılıç, bugun saat 14.30 da uçakla şehrimize geleccktır. Galatasaraylı taraftarlarla, dostlan tarafından karsılanacağı haber verılen Gundüz Kılıç'ın bir sur« dinlendikten sonra gorgüye dayanan izlenimlerini açıklayacağı ve bu arada değişik kulüplerden yapılan teknik dırektorluk teklıflerıne cevap vereceği anlaşıtevaktadır. GOnduz Kıhç bugün dönüyor A GÜNDÜZ KILIÇ KLASMAN KOŞU » . » Ercan Turcon eviendi Spor yazan arkadaşlanmızdan Ercan Turcan önceki güo Bn. Birgi Oksy ile evlenmiştir. Aynı gece Liman Lokantasmda yapüan düğun törenı geç saatlere kadar neş'e ile devam etmiştir. Resim, arkadaşımız Ercan Turcan'ı eşi Birgi Turcan'la birUkte Nikâh tOrenı sırasında göstermektedir. Evlenme töreninin tanıklığını Yaıı îşleri Müdurumuz Erol Dallı ile Foto Muhabirimiz Tulây Divitçioğhı yapmıştır. Genç evlileri tebrik eder, sağlık ve esenlikler dileriz. > » » » 13. ETAP FERDt KLÂSMAN 1. Hertog (Hol.) 2. Klubm (Rusya) 2S120 3. Katwi]k (Hol.) 4. Lachterop (Hol ) 2 51.20 5. Stanislav (Pol.) 2 5120 6. Ençev (Bulgar) 2.51.20 7. Caslav (Pol.) 252^0 8 Mıketayeik (Pol ) 2^2.20 2 52.20 14. Rıfat Çalışkan GENEL FERDt K* ' 46.34 38 1. Klubin (Rusya) 46 4358 2. Marek (Çek) 46 43 40 3. Saidehuzin (Ru^ 46 4856 4. Zadeev (Rus) 46 56 18 5. Katwijk (Hol.) 46.58 32 6. Savin (Rusya) I. F. Yıldınm, P. Savrul A7 0142 7. Hertog (Hol.) 47 06.12 Gullu, S. Fırtına. 8. Kunaver (Yug ı 47.08 20 II. F. Yanştemposu, P. 9. Stanislav (Pol ) •7 12 33 Jandark • Cayuga, S. 10. Caslav (Pol.) Ephesus. 11. Lachterop (Hol > 47.17 07 47.17.42 III. F. Karadenizli, P. Mu12. Renad (ttalya) 47 33 42 radım Nazlıhan, S. 13. Frantisek (Çek) 47.52 44 Müge. 14. Rıfat Çalışkan IV. F. Müjgân, P. Gaye • 13. ETAP TAKIM KLÂSMANI Gece, S. Melek • Haber. V. F. Karabayır, p. Kat1. Holânda 8 34 00 ya Tomy • S. Golden, 2. Polonya 8 36 00 Eagle 3. Bulgaristan 8.36 00 VI. F. Saika, P. Pıkehan4. Rusya 8 36.07 Lovely Prince, S. Noces. 5. Yugoslavya 8.41.46 VII. F. Verones, P. RocGENEL TAKIM KLASMAN1 ky Mountain, S. Baş1. Rusya 140.05.09 durak. 141.14.11 VIII. F. Alkuruş 59, P. 2. Holânda 142.27.32 3 Polonya Saffe Engınhan S Mu14537.01 4. Bulgaristan rat, S Gerdanh 147.17.46 5. Yugoslavya YLKSEL EKÜÇ SELİM İLE HULYA BALAYINA ÇIKTI yıl süren gizli bir aşktan sonra Cuma gunü dünya evine giren Fenerbahçe'nin millî oyuncusu Selim Soydan ile eşi şohretli film yıldızı Hülya Koçyiğıt, bu sabah uçağa atlayıp 16 gün sürecek olan bır «Balayı» seyahatine çıktılar. Seyahatlerinin ilk gununde Roma'ya uğrayıp oradan Barselona'>o geçecek olan genç çıft, Yeşilkov Havaalanında bir Kral ve Kralıç gıbi uğurlandılar. Bır gün önce nikâh merasimindt Kayranlarnun hücumu karşısmdt neye uğradıklarını bilemiyen genc evliler, etrafa imza dağıtır, foto muhabirlerine yüzlerce poz resim çektirirken, daha uçağa binmeden yorgun düştüler. Bir gunluk gelin olarak yola çıkan Hülya, bu arada «Ben fihn çevirmeyi zor zannederdim. Meğer zor olan insanın hakiki hayatım jaşamasıymış. îki gw» dıir ne çektiğimi bir ben biliyorum, bir de Allah» şeklinde konusmaktan kendini alamadı ve kodasının adını aldıktan sonra «SoydâTr. soyadlı ilk imzasını da havaalanmdaki hayranlanna dağıttı. Genç çiftir^ dolaşacakları mem'eketlerin hepsinı Selim defalarca görmüs^ür Hulya ise bu yerlere ilk defa gitmektedir. Vujoviç de gsliyor Beşıktaş'ın yenı antrenöru Çirıç'le bırlıkte pazartesı akşamı Sarajevo santrhafı Vujovıç'ın de tstanbul'a gelmesı beklenmektedır. Bu konuda konusan Akınal, «Bu is bitti. Vojoviç'i pazartesi gunü bekliyoruz. Şayet formaliteleri tamamlamayıp geciktiği takdirde kendisi en geç hafta içinde bnrada olacaktır» demıştır BALAVINA Ç1KT1 Sohretlı film yıldızı Hülya Koıvı^U ıtr tenerijAtıçelı hehm ^oydaıı l(t giınlük bir balayı sevahatine (iknustır. Yukards, Hülya, Selim ve Hülya'mn ktzkardesi Feryal, havaalanında Körülüyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog