Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet BASDİ AHLAK YASASINA UYMAY1 TAAHHÜT EDER Sahlbl: NAZİMZ NADt # Genel Y»yın MüdürB ECVCT GÜMESİN Sorumlu îazı İglwl Müdürü EROL OAIOJ Basan ve Vayan CCMHTJRİYET MATBAACILIK ve GazeteeUUc T. A. S • Cağalojlu Halkevi «oluk No. 3941 Meydanı Edirna Hanı ADANA Telefon 4550 * ANKARA Atatürk Bulvarı Tener Ap. • Yenlşehtr Telefoc: 12 09 20 12 09 68 12 95 44 17 47 35 O) IZMIR: Fevzipasa Bulvarı. Afşaroğlu tshanj 104105. Tel: 31230 • 24709 tLLERİ: Küçükssat BUROLAR ABONE Senellk • aylık 3 aylık ve Türkiya 75.00 40.00 32.00 İLÂN Baıiel 198.00 99.00 49.50 Beslık (Maktu) 325 tdr» 2 3 4 5 lneı unlfelcrda (tutlınl) 50 « 7 ncJ «ahttele* 4» Nlsan. Nikah, Evlenme, Dojuro (Maktu) 85 Ötüm, Mevüt, Te«ekküı ve fcayıp arama S em 100 Ölüm. MevUt, Tesekkur (23 cü) 5 em 150 SA71S1 25 KURUŞ Tekstü Okulu öğretim üyeleri ile işgalci öğrenciler Ankara'ya gitti Polıs ve gecekondu yıkım e(Baştarafı 1. sahirede) # İlkokul öğretmenlerinin ve a kıpleri. dun, anı olarak Aktepe semtinı basmış ve seçim arefeilelerinin hastalık masraflan devsınden bugüne kadar yapılmıs letçe karşılanmalıdır. AVKARA, (CumhuHvct Bürosu) olan gecekonduları yıkmaya • Öiretmenlerin illerdeki nakil Türkiye Mimar Mühendis Obaşlamışlardır. Yıkım ekibine ve tayinleri öğretmen kuruluşlan dalan Birliği Ankara temsilcisi söz geçiremiyen gecekonducular, tarafından yönetilmelidir. Vedat Dalokay, dün bir basm topCHP Genel Başkanı İsmet İnöYtNE XAVGA ÇIKT1 lantısı düzerüeyerek, Özel Yüknu'yü evinde ziyaret ederek duTürkiye ögretmen Dernekleri sek Okulların derhal devletlestirumu anlatmış ve kendilerine Milli Federasyonu Kurultayının rilmesini istemiş, halkı ve bütün yartfım edilmesini istemişlerdir. dün öğleden sonraki toplantısın devrimci güçleri kendilerine yarBunun üzerine İnönü, Başbakan da yine kavga çıkmıştır. Otunım dıma çağırmıştır. Demırel.e bir yıldınm telgrafı saat 14.30 da açıldıktan sonra Baş çekmiştir. İnönü'nün telgrafı şöy Memleketimizdeki özel okul ar kan, seçımlerin, komlsyon raporledırtışının gecekondulara paralel bir lan görüşülmeden öncelikle yaartış gösterdiğini ileri süren Dal«Bir saat evvel Ankara'nın pılmasını isteyen bir önerge buokay, odalanna almmayan özel Aktepe mevkiindeki geeekondu lunduğunu bildirmiş ve bu önerokul mezunlannm Danıştaya aç geyi oylatmıştır. Önerge kabul esâkinleri liyaretime geldiler. tikları itiraz dâvasından sonra Kendilerine gecekondn yapmadilince, seçimlerin öne alınmasını meselenin Anayasa Mahkemeslne ları halinde yıkılmıyaca|ı telkin istemeyen ve çogunlukla İlkokul ıntıkal edebileceğini ve mahkeedtldigi halde, evlerinin bngün Öğretmenleri Sendikası (İlkSenİP menin özel okullann kurulmasıybağlı bir grup. «Oylamanın iyi ya yıkımına başlandıgı ve bir semt la ilgili kaaunu Anayasaya aykıbalkıoın açıkta kaldıklarını ve pümadıgım» one sürcrek. B n bulabüeceğini Herı sürmüştür. tı'nfiti hale düştüklerini «Syldif * lık kürsüsüne dogru hücum Ier. Yıkıma yarın da devam editır. Mimar ve MUhendislik meslegllecekmif. Vatandaşlann açıkta nin yakın gelecekte halkın değil Bu arada hatiplerin konusmasıve magdiır durnma düsmemeleri mutlu azınhğm bir meslegi olacana mahsus kürsüyü ve mikrofonu mfinasip bir iskân imkanına kafeını söyleyen Dalokay, «Bir tek ele geçiren bir grup, konuşmalavuşturuluncaya kadar ilgililerin rtzel yüksek islâm onstitüsü veya ra engel olmuştur. Seçimlerin acele işlem yapmalarına mahal özel Imam • Hatip okulu açmahemen yapılmasını isteyenlerle kalmamak üzere durnma bizzat yan eğitim tüccarlan toplumuistemeyenler arasında tartaklama zatıalinizin derhal müdahale bumuzda sermaye kaynaklanna hâ lar, itişipkakışmalar olmuş ve yurmanızı hasseten rica eder, kim olabilecek özel yüksek mesbunlar 10 dakika kadar sürmüssavgılanmı sunarımj» lek okulları ile varhklı smıflann tür. Bu durum karşısında Başfemenliğini garantl altında tuttnonu'nun bu telgrafı üzerine kan oturuma 15 dakika ara vermaya devam edeceklerdir.» demişAktepe gecekondularının yıkımı miş ve salon boşaltılmıştır. tir. ertelenmiş ve ekipler derhal ge15 dakikalık ara oirasında her ri çekilmiştir. Bu gidişle özel sermayenin öiki grup dışarda Ja tartışmava zeı Harp Okullan ve Harp Akadedevam etmişlerdir. Aradan sonra mileri de açmayı düşünebilecssalona sadece delegeler alınmışğini öne süren Dalokay, özel > > tır. kullarla, uzun vâdeli ve korkunç Seçimlerin öne alınmasını İstebir plânın uygulanmak istediğini» yen önerge yeniden oylanmış ve belirtmiştir. BİRECİK (Urfa) llçemizdeçoğunlukla kabul edilmiştir. Bun ki bayılerde Tekel çayı bulunmadan sonra seçimlere geçilmistir. maktadır. Tekel ilgılileri, halkın GOzef Sanatlar Fakir Baykurt, Başkan daha çok kaçak çay kullandığını, Genel Başkanhk için TÖS Gebunun için de Tekel çayı getirilAkademisi mesine lüzum görülmedigini söynel Başkanı Fakır Baykurt ile lemektedirler. TÖDMF II. Başkanı Rauf Inan yönetimine asistan Mimarlar Odası özel Yüksek Okulların devletleştirilme8İni İ8tiyor (Saştarafı 1 incı sabifede) harekete geçıleceğı öğrenılmıştir. Türkiye Mimarlar Odasının tesbitıne göre, son aylarda Türkıyede bu durumda yapılan gecekondu sayısı 50.000 civarındadır. SAMSL'N Bır suredenberi Kararla ılgılı uygulama, önüşidtfetlı geçimsizlık içmde bulumüzdekı çarsamba günü Ankaranan AP Samsun tl Yönetım Kuda olacak ve Aktepe gecekondu rulundan beş üye dün istifa etbölgesınde hazırlanan 60 bin parmiştir. Bunlar; tüccar Tevflk sellık arsanın dağıtımına başlaMesntoğlu, Av. Hamdi Albak, nacaktır. Dağıtım kur'ayla olatüccar terzi Naci Karaer, Yük. cak ve bu haktân öncelikle geMuh. Şükrü Saka, Dr. Ata Giritcekondusu yıkılan vatandaşlar li'dir. yararlanacaklardır. Eski D.P.'li olan beş uye, istifa Bu konudakı on çahşmalar başmektuplannda, «tl Başkanı M. lamı>:, Imar l«;kân Bakanlığı, Alı Ulusoy'un tutumu karşısınVılâyet ve Belediye görevlileda istifa ettıklerıni» bıldirmişrinden kurulu bır ekip,rfün,geçlerdir. İstifa edenler, Celâl Ba tiğimiz perşembe gunü 500 geceyar'ın Samsun'da elini öpen şahkondunun yıkıldığı Papaz Deresın başına demırle vurdurtanın si sırtlarına giderek açıkta kaîl Başkanı Ulusoy olduğunu, bu lan ve önleme bölgesinde gecehareketi ile AP'nın prestıjini yıkkondu yapmak isteyen vatandastığını öne sürmüslerdir. ları tesbit etmiştır. Ekip çalışmalanna diğer gecekondu bölgelerinde de devam edecektir. Konuyla ilgili olarak görüştüğümuz Ankara Vali Vekili Tekin Alp, «tmar tskân Bakanlığı yetkilileri ile son gelişmelerl tetkik ettik. Bu işi ticaret İçin yapanlar hariç, gecekondusn yıkılan İZMİR. (Cumhuriyet Bürosu) veya yıkılacak olan vatandaslatşgal edilen Yüksek Tekstıl Tekra Aktepe'den kur'ayla arsa venık Okulunun Türk ve Alman öğrccefiz. Yıkılmıs gecekondnların retim üyeleri dün öğrenci sorunla önleme bölgesine taşınması için rını görüşmek üzere Aıkara'ya gitvatandaslara yardım edecek, evmişlerdır. Boykotçu bğrencilerden lerini bangi plâna göre yapacakbır grup da Ankara'ya gitmiş ve larını kendilerine anlatacatızokul müdürünün eğiştirilmemesi Aynca her türlü yardım yapılakarşısında işgal ve boykottan vazcaktır» demiştir. geçmeyeceklerini bildirmiştir. Gecekondolsrı yıkılan PapazEge Üniversitesi Rektörü Mus deresindeki vatandaşlar, çarsamba günü tmar tskân Bakanlıtafa Uluöz, Izmir Yüksek Teknik ^ında kur'alarını çekerek kendiOkulundaki uyuşmazlığın giderillerine ait parseli öfrenecek ve mesi için taraflar arasında araderbal insasta başlsyabileceklerbuluculuk yapmaktadır. dir. Vali Vekili Tekin Alp'in verdiği bilgiye göre, önleme bölgesindeki bütün Belediye hizmet AP Samsun teşkilâtından beş üye istifa etfı Seçim öncesi lerinm plân ve projeleri hazırlanmış ve yollann yapımına başlanmıştır. 1 Seçim gecekondularının hepsi yıkılıyor Bir başka kaynaktan aldığımız habere göre, 2 haziran seçimleri arifesinden bu yana Hazine, Belediye ve şahıs arsalanna yapılmış olan bütün gecekontfular önümüzdeki günlerde yıkılacaktır. Yıkıma ilk olarak gecekonduların toplu olarak yapıldığı yerlerden baslanacak, daha sonra eski gecekondu mahallerindeki gecekondular yıkılacaktır. Gecekondulan yıkılan vatandaşlar, kendilerine bildirilen günlerde îmar İskân Bakanlığına giderek Aktepedeki gecekondu bölgesi için kur'a çekecek ve evlerinı buraya yapabileceklerdir. Harika Bir Uçak ii Derby,, işgalcileri için 13. Asliye Hukuk Mahkemesi tse kabul etmiştir. Pazartesı güniı fabrikaya gidecek olan nâkinı, hangı Sendika ışçısınm çoğunlukta olduğunu tesbit edecektir. Gazetecilerle konuşan boykotçu işçiler, bu arada TürkIş yöneticilerini de «Haklı bir dâvaya karşı çıkmakla» suçlamışlardır. (Baştarafı l ınrı sahifede) dıkası ile DİSK vöneticilerinı suç lamıştır. Sendika Başkanını o muzlanna alan ışçiler, daha sonra bayraklarını toplıyarak dağıl mışlardır. EN UCUZ TIRAŞ BIÇAĞINDAN Referandum yapılmıyor Gecekonducular Başbakanın evine bırakılmadı Gecekondulan yıkılan 150 kadar vatandaş. Başbakan Süleyman Demirel'le görüşüp dertlerini anlatmak için dün öğleden sonra Demirel'in Buğday sokaktaki evine gitmek istemiş, fakat sokağa dahi girmeden Toplum Polisi tarafından dağıtılmışlardır. Çeşitlı vasıtalarla Buğday sokağının başına kadar gelen 150 kadar gecekonducu birkaç dakika sonra karşılarında Toplum Polisini bulmuş ve bunlarm yaptıkları ihtara uyarak geri dönmüşlerdir. Bu sırada Başbakan Demirel, evde bulunmakta ve kapının önünde sivil polisler beklemekteydi. llkokullann İnönü, telgrafla Demirel'den gecekondu yıkımının durdurulmasını istedi (Başmakaleden devam) cak. örneğin bir kaç Galazy uçağı bir hafta içinde Amerika'dan Avrupa'ya 41 bin kisilik bir kuvveti 34 bin tonluk techizarı ile birlikte yıfabllecektir. Ne var ki, artık kimseyi hayrete düşürmeyen bu teknik basarılann pratik aİanda sağlayacagı yararlar da pek mühimsenmeye değmez görünmektedir. Amerika bir bucuk yıl içinde VIetnam'a yanm milyon asker yığmıştır da ne sonuç elde etmiştir? Yann Galaxy'lere doldurup göz açıp kapayıncaya kadar oraya bir yartm milyon asker daha gönderse ne değişecektir? Zaten uzmanlar da böylesine büyük çapta hareketlerin ancak milletler arası büyük savaş tehlikeleri anında söz konusu olablleceğini ileri sürmekte, o za ı man da işin içine nükleer silâhlar kanşacatradan Galasy'Iere pek Uıtiyaç duyulmayacağından söz etmektedirler. Öyle ya, on bin kilometreyi on dakikada aşan füzeler depolarda hazır beklerken ve bunlarm milyonlarca insanı bir anda yok edeceği bilinirken dev uçakların uzak mesafelere tümen tümen asker tafimasuıın anlamı kalır mı? Bunu Pentagon uzmanları da her halde en az Avrupa'lı uzmanlar kadar bilirler. Bilirler ama gene de beheri 22 milyon dolâra patlayan Galaxy uçaklarından Lockheed firmasma bol bol sipariş verirler. Zira yalnız bu fabrikada 200 bin işçi ealışmaktadır ve sivil sektörün siparisleri Amerikan endüstrisini doyuracak giiçte değildir. Onun için bngünkü Pax Amerikana'nın savunucusu olan generaller patronlann yardımına ko$makta ve firmalara kısa zamanda tükenecek, ya da modası gececek teknik ciciler ısmarlamaktadırlar. | Bunun ceremesini de somüriilen | ve başı ezilmek istenen milletler çekmektedir. Diğer taraftan İşverenin yıllardanberi işçilere yaptığı baskıdan, i* emniyetinl saglamayışından ya kınan ve bu nedenle, ışgalın patlak verdiginı bildıren LâstikIş Sendikası yöneticileri de, Kauçukîş Sendikasını «Sarı Sendıkacılık yapmakla suçlamış ve «Bu senaıka sahte üye giriş beyannameleri tanzım etti. Mahkemeleri, Bakanlığı ve Yargıtayı yanıltarak, işkolu seviyesinde toplu sözleşme yapma hakkını aldı» demı^lerdir. Referandumun yapılarak, fabrikada hangı sendikaya baglı ışçilerin çogunluktı oldugunun tesbit edilmesini, Vali, Bdlge Çahşma Müdürlüğü ve İş dâvalarına bakan mahkemelerden istemiş lerdir. Ancak Lâstik îş'e bağlı işçilerin bu istekleri Vali ve Çahşma Müdürlüğünce reddedilmış, DAHA UCUZ paslanmaz çelikten imal edilen harika bir tıraş bıçağı. Bir PERMASHARP ile en az 10 defa ıraş olabilirsiniz ve böylece günlük tıraşınız size çok ucuza maloiur. ...Ostelik T ü r k i y e d e ilk defa OP. "Sol tehlike var,. diyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) GP Genel Yonetım Kurulu dün bir bıldırl yayınlayarak memleket huzuruna kasteden davranışların bırıbınne bağlı olarak arttığını ıddıa etmiştir. Bıldırı özetle şoyledır : « GP bütün milli kuruluşları, butun mılliyetçileri, bütun ıman ve haysıyet sahiplerinı, hurrıyete değer veren butün memleket evlâtlarını, bozguncu sola karşı mücadeleye davet eder. Her gün artan taşkınlıklara, gelışen hazırlıklara, yapılan provalara rağmen hale komünizmle mücadelenin öneminı ınkâr edenler, ya iyi niyetli değütfırler, ya da tam bır gaflet ıçindedirler. Tarıhin hiçbir döneminde ve dünyanın hiçbir yermde komunıstler seçımle işbaşına gelmemışlerdir. Bunlar Türkiyede hıçbır zaman seçim kazanamıyacaklarını bilirler.» Ganel Oistribütbrii: Krom Çelik A.Ş. Tıl.: 44 4414 Yeni Ajans: 3868/7840 UAH1UYB MOTKHASSISI F*! i Cumhuriyet Rrşat Hamit Napolyon 24 isar kuiçe AxU MSoflooHOOOSS HHRSBS 117.50 117.75 181. 182.30 132. 133. 12». 11». 132. 13S. 1782. mo. AJ KİRALIK Takstm Sıra*elvtlcrde yabancı bekar erkek ve kızlara mobllyalı daireler. Tel: ö M 63 (Cumhuriyet 7864) Dr. Kâmran Şenel raksun 8ıraaelTttet CML lll/V l e l ı «4 U l«. H«r (ftll (İVI» Atmao HmatmneM rvo) j «•««A • ••• Mobilei her an elinizin altında bulunacak harika bir va&ıtadır! MOBİLET 11 YAŞINDAN BOYOK HERKESİN EMNİYETLE KULLANABİLECEĞI MOTORLU BİSİKLEHİR! NADtR NADt güzel avlanan yabancılar için tedbir ahnıyor ANKARA, (Cnmhuriyet Bürosu) NATO personelı ile büyükelçiliklerde görevlı yabancı kişilerin kanun dışı avlandıklarının tesbiti üzerine bu duruma son verilmesının sağlanması amacıyerı nezdinde teşebbüse geçilmistir. Dün Resmi Gazete'de yayınlanan Tarım Bakanlığı büdırisinde Merkez Av Komisyonunun kararı açıklanmakta ve bu konuda şöyle denümektedir : « Yurdumuzda ıkamet etmekte olan NATO personelı, yabancı mısyon mensupları vesaır yabancı uyrukluların 3167 sayılı Kara Avcıhğı Kanunu uyannca ve av tezkere<;i almak suretiyle avlanmaları gerekirken, bu hususlara riayet etmedıkleri ve gehşigüzel avlandıklan bir vâkıa olcfuğu cihetle, bu kirnselerin mevzuata uygun olarak avlanmalarını ve av tezkeresi almalarını sağlamak maksadiyle Tanm Bakanlığınca. Dısisleri ve Milli Savunma Bakanlıkları nezdinde teşebbüste bulunulacaktır.» Mobilet'in hem pedalı, hem hariko bir motoru vardır. Otomatik ~* viteslidir. Masrafsızdır. Her yere gider. Herdakika elinizin altında birvasıta bulunmasını temin eder. Mobilet, bisiklet plâkası ile kul' lanılır. Peşin 2,650 lira Cazip taksitli satif lar da mevcuttur^ * İstanbul satış fiatu K Tekel çayı yerine kaçak çay ve öğrenciler de katıhyor ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Devlet Güzel Sanatlar Akadamisi Boykot /e İşgal Komitesi dun bir bildiri yayınlayarak okulun yönetiminde öğrencı ve asistanlarrn da söz sahibı olmaları konusunda ilgililerle görüs birliğine vanldığını açıklamışlardır. Bildiride bu durumun Milli 3ğitim Bakanlığınca da olumlu karşılandığı ılerisürülmektedir. Kanşık zeytinyağlar IZMİR, (Cumhuriyet Bürosu) Kanşık zeytinyağlarınm piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçen Bölge Sanayr Müdürlüğü, tahkikatı derinleştirmektedir. Beşinci Sulh Ceza Mahkemesinin «Belediye nezaretinde sanayi' dalına verilecek» karanna, Belediyenin uymadığı ve sadece karışık yağlan denature ettiğini söyleyen ilgililer, olayın kısa zamanda aydınlığa çıkacağını bildirmişlerdir. İzmir'de bir firma tarafından ahnan 9 bin ton parafinli yağın 6 tonunu Demirci'ye, 3 tonunu da Uşak'a sevk ettiğini tesbit eden müfettişler, kovuşturmaya devam etmektedirler. adaylıklarını koymuşlardır. Oylama sonunda. 267 oydan 189'unu alan Fakır Baykurt, TÖDMF Başkanlığına seçilmiştır. Fakir Baykurt'un başı çektiği lıste Yurütme Kurulunu 74'e karşı 188 oyla, Yonetım Kurulunu da 73'e karşı 180 oyla kazanmıştır. Bu rfuruma gore, Yurutme Kurulunda gorev alanlar şunlardır: Ismail Safa Güner. Osman Nuri Koçtürk, Ismet Baran, Necati Başak, Mehmet Cıhangır, Murat Şen, Rıfat Keleçıoğlu, Hasan Basçiftçi, Ahmet Cenan. Yönetim Kurulu ıse şunlardan teşekkül etmiştir: Ziya Akgün. Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Huseyın Kılıç, Ekrem Kabay, Ergun Bozbek, Veli Caner. Nafiz Sentürk. Murat Kahyaoğlu, Mehmet Güner, Kemal Gülbas, Mehmet öztekinyiğıt, Nebih Tunçsiper, Mustaia Özgür. Cavıt Karakaya. Seçim Kurulu (Baştarafı I taet uhifede) lam da Gorele Belediye Başkanı olacaklardır. Gıresun AP ll Idare Kurulu Başkanı Turgut Tirali imzasıyla yapılan itirazlar üzerine durumu inceliyen Yüksek Seçim Kurulu, Giresun Belediye Başkanı Dr. Ali Rıza Erkan'ın seçim tarihinde Giresun Kız Enstitüsünde, Görele Belediye Başkanı Dr. Nabı Kandazoğlu'nun da Görele Lisesinde ücretli hekimlik yaptıklarını tesbit etmış ve 306 sayılı Milletvekili Seçimi Kanununun «devlet memurlannın istifa etmeden aday gösterilemiyecekleri» ni hükme bağlayan 17. maddesi gereğince, söz konusu Belediye Baskanlannın tutanaklarınm iptalini v e onlardan sonra en çok oy almıs bulunan adaylara, Belediye Başkanlıklarım kazandıklarına dair tutanakların ilgili İlçe Seçim Kurullannca verilmesini kararlastırmıştır. Türkel «Orta sınıfı güçlendirmek için çalışıyoruz» dedi ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kefalet Kooperatifleri Birlik Kooperatifi Genel Kurulunda. dün bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ahmet Türkel, •Hükumet olarak orta sınıfı daha güçlendirmek için çataşıyornz demiştir. Bakan konuşmasmda 1965 yılında esnaf kooperatiflerine 288 milyon kredi dağıülmışken, bu yıl Mart ayına kadar 545 milyon lira kredi verildiğini bildirmiş/ ve öeetle şunlan söylemiştir: «Orta sınıf bünyemizde önemli bir yeri olan bir gruptur. Hükumet olarak orta sım.fı daha güçlendirmek için çalışıyoruz. Esnaf ve sanatkârlann sosyal problemleri üzerinde durmak lâznndır. Bunun için de birlik kooperatifl bütün esnafı kapsıyan bir hale getirilmelidir^ Mobilet'in sörati, gördüğunuz gaz kolu ile ayar edilir. Albir Mobîletyaya kalma rahateti C e n e l Satıcısi: Motör Ticaret A.Ş. Buyükdere Cad. 97, Gayrettepe,İstanbul, Tel: 47 8000 Manajans: 1905 7839 Mc Namara (Baştarafı 1. Sabifede) lan hükumetınız ile müzakereler sırasında görüşeceğiz» demiştir. Dünya Bankası Genel Direktörü, Ankara'da Başbakan ve diğer hükumet yetkilileri ile görüşmelerden sonra son temaslarını salı günü İstanbul'da yapacağını açıkladıktan sonra demecıne şöyle devam etmiştir : «Devamlı bir kalkınma içinde olan memleketinizde Hükumet ileri gelenleriyle kalkınma ve sanayilesme hamleleri üzerinde, aynca bankacılarla mali konularda görüsmelerde bnlunacağımj» Bobert McNamara, saat 17.00'de uçakla îzmır'e gitmiştir. Büyük tehlike (Baştaratı 1. Sabifede) Vilâyet Trafik Komisyonunun aldığı karara göre, tankerler boş veya dolu saat 08 20 arasında şehir içine giremiyeceklerdir. Girmeleri gerektiği takdırde, Trafık Müdürlüğüne müracaat ederek izin alacaklarAr. Yapılan inceleme neticesinde, kararın yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar 100 tanker sahibi Trafik Müdürlüğünden izin almıştır. Bu rakam, karann uygulanmadığım göstermektedir. Nitekim dün de, önceki günkü olaya rağmen tankerler şehirde dolaşmış ve akaryakıt depolarına yüklerini boşaltmışlardır. Kendisiyle görüştüğümüz Poyraz, «Karar nygnlanacaktır. Meselenin üzerinde hassasiyetle dnruyornm» demiş, ihmali görülenler hakkmda idart koğuşturma açılacağını ve açıldığını bildirmiştir. öte yandan önceki gün Karaköy ve Unkapam köprülerinde cFuelOil» ü izinsiz olarak şehir içinde taşıdığından şoför Muhtesem Genç ve Ahmet Taş, «Tehhkelı tasıt kullanmak» »uju ile Kız istedi diye öldürdüler BlRECtK (Urfa) îlcemizin Geçıttepe köyünden 18 yaşında Hamza Kendirci, kızını istedıği akrabası Mehmet Kendirci'nin, Mustafa, Ismail ve Yusuf Kendirci adındakl akrabaları tarafından av tüfegiyle vurularak öldürülmüs tür. Sanıklar kaçmıştır. DEVLET ORMAM İŞLETMESİ EDREMİT MÜDÜRLÜĞÜNDEN Deposıı Ilıca Asfalt ve Sahıl • 1 Malın Cins ve Nev'i, Kalitesi 2 Sınıf Nor. Boy Çam Tomruk » » » » Uzn. > » » Nor. Göknar . > » Uzn. 3 » Nor.> Çam ı » > 1 > > Uzn. ı> » » Nor.> Göknar ı > > Kıs. > Çam » ^ » ı > Göknar > IskartaNor. • Kızılçam » > 1 Çam > K ı s . >< > Kızılçam • » > » Çam Çam Sanayi Odunu Göknar Sanayi Odunu 1 Sınıf Göknar Maden Direk y e Parti M i ktarı M3D3 Adedi Adet 10 3 1 3 2 1 3 5 5 7 33 1 1 Mnh. Bed. •/.74 Teminatı îstihsal Lr. Kr. Lr. Krs. I ı h Satıg şekli 375.00 305.00 385.00 295.00 1723 169 46 9855 437 667 57 826 1041 1771 1774 2237 42 661 158 461 Teknik okulda da (Baştarafı 1. sahifede) fiyeei, ertelenen imtihaııların üç dönemde yapılması.» Sözcü Istanbul Yüksek Teknik Okulu ıçın verılecek hakların Izmir ve Elâzığ Yüksek Teknik Okutlarına da şamil olduğunu söylemış, lzmır Teknik Okulunu müdürlerının istifası ile ilgili isteklerınde destekledıklerıni bildirmiştir. Sözcü aynca 27 Hazıran tarihinde çıkan bir kararname ile Yüksek Teknik Okul mezunlannın Yüksek Tekniker Okulu mezunlan seviyesinde gösterildiğini, ancak yapılan itiraz üzerine Bakanhğın bunun bır yanlışhk sonucu olduğunu kabul ettiğini ve karamamenin yenid'en düzen lenerek Yüksek Teknik Okul me zunlarının bareradekı yerının ay ., f\\nm}^ t»cTııt pHilprpffınt arık > > • 898.696 78.762 195.996 21.515 3908.697 60.362 129.406 130.733 TESEKKUR Yaptıkları başanlı ameliyat ile oğlumuz Arif Berk'i ölümden kurtanp sıhhate kavuşturan Hacettepe Hastanesi doktorlarından ameliyat sırasında büyük ilgi ve ihtimamlarmı esirgemeyen Dr. Ayseli Polat'a, Dr. Emire özdirim'e, Dr. Münevver Bodur'a. Dr. Neclâ Haniofln'na ve Bashemşire Lies'e, Hemşire Şerife'ye ve bütün servis personeline sonsuz şükranlarımızı sunarıı. Babası Hasan BERK Ş Amcası Cemalettin | Sözdinler j > » 7.573 249.501 413.645 331.969 375.769 > McNamara İzmir'de İZMİR Dünya Bankası Genel Müdürü McNamara, dün saat 18.20'de uçakla İstanbul'dan Izmir'e gelmıştir. Eşi ve iki yardımcısı ile birlikte seyahat etmekte olan Robert McNamaıa, alsnda kendisini karşılayan gazetecilere «Şehrinize ilk defa geliyorum, rok beğendim» demiştir. McNamara, bugün saat 09'da Efes'e gıdecek, incelemelerde bu lunacak, bu arada Meryem Anavı H 7ivarpt ettıkten sonra Ana Aron Hanukoğlu'na • • 1» > 3 1 5 1 1 82 245.448 3301 5521i 7106587 220.00 280.00 230.00 165.00 175.00 165.00 145.00 130.00 110.00 90.00 100.00 185.00 30100.00 2250.00 4550.00 650.00 65500.00 1300.00 2350.00 1700i» 100.00 3100.00 4700.00 3250.00 3400.00 1750X0 50.00 800.00 iısssnnn 1968 Peşin ı• :• • 1 1 I 1 ı• ı ı> ft ] ] » ] » i» > ıt ku n 21925 1 Yukarıda müfredatı yazılı orman emvali hizalarındaki muhammen bedellerle açık artırma auretiyle «atışa cıkanlmıstır. 2 Satış 17/7/1968 tarihine rastlayan Çarsamba günü saat 15.00 te Edremit'te Işletmemiz binasında toplanacak Komisyon marifetiyle yapılacaktır. 3 Satışla ilgili tellâliye, özel Idare hissesl, istihsal vergisi ve karar pulu gibi her türlü ıırergi ve resimler alıcıya ait olup mal bedeli ile birlikte tahsil olunur. llân masrafı Işletmeye aittir. 4 Bu satışa ait ilân ve şartname Orman Genel Müdürlüğunde eb'at listeleri ı lân ve şartname Bahkesir Orman Başmüdürlüğünde, Ankara, Izmir, İstanbul, Bahkesir, Bursa, Bandırma, Bergama ve Bayramiç şletme Müdürlükleri ile Işletmemizde görülehilii* D ıu r. îhaleye iştirak etmek isteyen ahcılann belli gün ve saatt« her parti için yatırdıkları teminat makbuzlan ile Satış Ko5 rnisyonuna müracaatları ilân olunur.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog