Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

ALTI CUMTTUKÎYET 1 TOTTHTIUI 196S Paris sokaklarının heyecanı 3 bin güzellik uzmanını etkilemedi bile illi kıvafetli Türk ıliiııiiil Leylâ ERDURAN Paris'deki talebe nümayişlerinin en şiddetlendiği günlerde üç bin kadar güzellik uzmanı yıllık kongrelerini orada yaptılar ve kadmlarm daha guzel olması için ortaya nekadar marıfetleri varsa doktuler. Dunyanın her tarafından bir çok güzellik uzmanının katılchğı bu kongrede Turkiye'yı Madam Müller isminde Macar asıllı, Turk tabıyetınde bir güzellik uzmanı temsıl etti. Bnrhan Belge'nin ilk eşı Zsa Zs» Gabor'un yakın arkadaşı olan ve once Ankara'da sonra Istanbulda yıllarca kadınlarımıza güzellik öğütleri veren Madam Müller'in bugünlerde dunyanın bir numarah estetik mecmuası olan Les Nouvelles Esthetique'de bir makalesi neşrediliyor. Bu makaletfe Türkiye'nin şifa suları hakkında gayet geniş malumat veren Madam Müller'e kongrenin başkanı ve mecmuanın editörü M. Pierantoni'den bir mektup gelmis. Editör simdiye kadar Türkiye hakkında bilmedikleri noktaları aydınlattığı için madama teşekkür ediyor ve bu makalenın neşrinden sonra dünyada Türkiye'ye karşı ilginin daha artacagını ilâve ediyor. Bir hafta müddetle sokaktaki nümayişlere rağmen son derece neşeli geçen kongrede kadınlann çogunlukta olduğunu sdyleyen Madam Müller, kongrede konuşulanlan çöyle özetliyor: Eskiden kadınlan hsngi kremle nasıl güzelleştireceğimili nznn uznn tartışırdık. Şimdi vıcık vıcık kremlenmek yok. Her sey değişti. Artık güzellik nzmanları otnznnn geçen her ksdının vöcudann ve yfizfinfl daima nemli tntacak mfiztahzarlar knllanmasını tavsiye ediyor. Bnn lar çoğunlnkla ampnller içinde satılıyor. Evde de rahatça yfize, boynna ve bütün vfieuda tatbik edilebilen bn snların özü çiçek tohnmlanndan elde ediliyor. Dermo elektrik denilen nemlendirici ve cildin içine nfifaz ettirici aletlerle zerkedilen bn sular hfioreleri besliyor. ölü hflcreleri yekeden bazı mayiler de Yukardaki resimde madam Müller'i Les Honvelles Esthetique mec rılda bir iki defa kullanıhyor. Halen Türkiye'de Belgrad Ormnasının editörü M. Pierantoni tarafından kongreye tanıbhrken görümanlannda elde edilen bn tozyorstmoz. M. Mıiller bu resim çeküdikten sonra bir konferans lar piyasada satılıyor ve kadınvermiştir. Iar tarafından kapışılıyor. Peki 1968 yılının kadını makyajını nasıl yapıyor? Tahmin edemeyeceftalz kadar mes'mn kadın tipi canlandınlıyor. Göz makyajı son derece ağır. Bilhasjşa beyaz toz halinde rimeller üç sıra halinde göz kapaklannın üstüne sfirfilüyor. Kadmlar 1930 havasına burflnfiyor. Peki, zayıflamak için hangi çarelere rağbet ediliyor? Her zamanki gibi az yemek, Fakültemiz Viroloji binası ikmal inşaaü 2490 sayılı kamrn uyannc» Jbnnastik ve ondan sonra zayıfkapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. lama âletierinden istifade etmek 1 Bu işe ait keşif bedeli (950.000.00) TL. olup geçid teminatı var. Bnnlann içinde en iyisi şim(41.750.00) TL. dır. di Paris'te çok knllamlan ve ada2 Bu işe ait ihale dosyası Tandoğan Meydanı Fen Fakültesi Duraleyi harekete jeçirip yağ tabakağmdaki Ankara Üniversitesi înşaat Dairesinde görülebilir. sını eriten rulo kayıslar. 3 Eksiltme 11.7J968 perşembe günü saat 15.00 de Fakülte binasndaki komisyon tarafmdan yapılacaktır. Bir hafta içinde sayısız kokteyl, Nakit teminat Rektörlük muhasebcsine yatınlacaktır. toplantı, ziyafet ve konferansa ka4 Eksiltmeye iştirak edeceklerin en geç 8.7J968 pazartesi günü satüan Madam Müller en eğlenceli at 17.00'ye kadar rektörlük Înşaat Dairesince Şartnamede istenilen lüftnın otuz millete mensup bir gezumlu evrakı ekledikleri bir dilekçe ile adı geçen daireye müracsat etlinle bir damadın milll kıyafetlemeleri sartnr. rini giyerek baloya katılmalan ol5 Eksiltme sartnamesinde İstenilen evrakı tam olarak eklemiyadugunu söylüyor. Türkiye'den de rek müracaat edenlere iştirak belgesi verilmez. bir gelinle bir damadın milll kı6 Teklif zarfları en geç ihale saatından bir saat «vveline kadar yafetlerimizi giymesi delegelerin eksiltme Komisyonu Baskanhğına verilmelidir. Bu saatten sonra veriüzerinde çok hoş bir tesir yapmış. len zarflar ve postada olan gecikmeler kabul edilmez. Modern gelinlikle baloya iştirak (Basın: A. 7789 20009/7850) eden tek Mşi Fransızmış. Kendi hazırladığı yüz losyon ve sütlerini Amerika v»ya Kanada'daki müşterilerine bile gönderen Madam Müller'in Türk memba su ve çamurlan hakkındaki makalesi kendisi tarafından bir de Türkçe kaleme alınırri iç turizmi de hareketlendireceğine şüphemiz yok. ÂŞIKLARIN DİLİNDEN I I BİRİ GİDER BİNİ GELİR Bana elemin, kederin Biri gider, bini gelir. Beterden daha beterin Biri gider, bini gelir. Cumhuriyet 7 Temmuz 1929 tarihli Cumhuriyetten ilgi nıpliiılı Asıklarız şu milyonluk şehirde Anlatınz sevgimizi şiirde. Çile biter, elbet bir gün gelir de Gideriz dfinyadan biz garip garip. Bulanıp bulanıp durulana dek, Gayrı güçten düşüp yorulana dek, Kahrından çatlayıp tanlana dek, Kalemim! derdimi yaz garip garip. Tabancısıyım safânın, Bilmek zevtdni cihanın. Başıma türlü belânın Biri gider, bini gelir. Aydınhktı hani yarın? Hikmeti ne bn esrann? Otnrüme karanhklann Biri gider, bini gelir. Ben küstüm bendeki ben'e Bak! Perişan oldum yine! tşkencenin şu bedene Biri gider, bini gelir. Şairim! Düşünme derin, Dünyada kalmasa yerin; Mezaruıa sevenlerin Biri gider, bini gelir. SEVDİĞİM Revâ mı kahnnı hep ben çekeyim? Safâyı başkası sürsün sevdiğim. Ben hasretten kanlı yaşiar dökeyim Eller scni her gün görsün sevdiğim? Var olmak, yasamak seninle mümkün; Ne su batan ayın, ne doğan günün Hiç bir değeri yok sensiz ömrümün, Benim için sen ömürsün sevdiğim. I GARİP KOŞMA Hasret ile bitti kaçıncı bahar? Geçiyoı kaçıncı yaz garip garip? Vyku yüzü gönnez sabaha kauar Arar hayalini göz garip garip. Sevgiler perişan, gönüller kırık Yaşamanın tadı kalmadı artık. Duvduklann şarkı değil, hıçkınk! Ezgiler söylüyor saz garip garip. Evvelkl gün akşam Uzerl Adll da biri var, dün kiracısı bulunye Vek&letinden Istanbul Savcılı duğu ahınn önünde mal sahibl ğına önemli ve gızli fevkalâde bir ile kira yüzünden bir tartışmaya şifre gelmiştir. Bunun üzerine şeh girişmişler. O sırada oradan terimizde baa araştırmalar ve tev sadüfen geçmekte olan Üsküdar kifler yapılmışür. Savcı bu olayı Ayazma polls komiseri Rahmi E(rüşvet alma), (Cumhuriyetin şe fendi nedense arabacıyı yakasınrefi ile oynamak) diye adlandır dan tutarak karakola getirir ve mıştır. Araştırma yapılan yerler bir temiz döver. Yüzü gözü kan arasında Şişhane yokuşunda Fres içinde kalan zavallı arabacı, zabıko Biraderlerin apartımanlan, ta doktoruna kendini muayene Besat Biraderlerin evleri ve Tah ettirir. Doktor «bir şeyi yoktur» takaledeki ticarethaneleri, Nasi djye rapor verir. Arabacı oradan Biraderlerin ve îbrahim Lutfi Be adliye doktoruna gider, doktor, yin evleri de bulunmaktadır. Bu yara bere lçindeki arabacıya (on ralarda bulunan mektuplarla ev beş gün çalışamaz) raporu verir. rak bir torbaya konularak mühür Bu iki doktor raporundan acaba lenmiş ve Polis Müdürlüğüne, o hangisinin doğru olduğunu merak radan da Adliyeye götürülmüştür. ediyor ve soruyoruz. Cevap istiTutuklular şunlardır: Jül Fresko, yoruz. Leon Fresko, Jak Besat, Jan Beo sat, Kemal Nasi, Îbrahim Beyzade Lutfi Beylerdir. Bunlardan baş • Washlngton'da devam etmekt» olan konferansta deniz silâhlaka eski mebuslardan Nesim Mannın kısıtlanması meselesl zelyah Efendi ie dün Ankaradan çıkmaza girmiştlr. şehrimize getirilmiştir. El altmdan öğrendiğimize göre işin bü • Avrupanm bazı yerlerinde şidtün gizli tutulmasına rağmen suçdetli fırtmalar olmaktadır. Çelarırun büyük olduğu ve cezalankoslovakyada fırtına bir trenl nın pek ağır olduğu sanılmaktadevirmiştır. dır. • Mahsullerimizde bire yirml kay dedilmektedir. Ziraat Bankası Acaba hangisi doğru? çiftçilere bir senede 4 milyon Üsküdarda Arabacı Sadık admlira vermiştir. Tevkifler yapıldı fçimde duygnsun fikir basımda, Senin parmağm var, var oluşumda. «Gündüz hayalimde, gece düşümde» Sadece sen görünürsün sevdiğim. Her seysensin elbet, hep sen, daha senYaklaşan gözümde tek Allaha sen!.. Sabah akşam dudağunda duâ sen, Yüreğimde bir mühürsun sevdiğim. İSTANBUL BELEDİYESİ ŞEHİR OPERAS1 O. NİCOLAİ Kapladı ufkumu bir kara bulut, Ne bir teselli var, ne biraz nmnt Acıyıp hâlime, desen ki: unut Çıkar dudağından söz garip garip. tstemesen bile beni yanında; Arayıp bulurum mahşer gününde.. Benliben'siz iki yol var önünde: Birini seçmekte hürsün sevdiğimt WlNDSOR'un ŞEN KADINLARI (Komik Opera 3 Perde, 7 Tablo) Misafir Soprano flnkara Üniversitesi Dekanlığından &m» YURDUN DÖRT BUCAĞINÜA 1ANNA FİALA'jım istirakiyl* Ork, Şcfl Sslmcyo Koysn Koro Şcfl Pino Trost 1) Elmar Voigt Muhiddin Sadak 182023252730 Temmuz 1968 tarihlerinds saat 21 de Açık Hava Tiyatrosunda, yalnız 6 temsiL 2) Biletler, 8 Temmuz 1968 tarihtaden iübaren aaat 1018 arasında yalnız Tepebaşı Tiyatrosundan, temsil günleri saat 17 den iübaren Açık Hava Tiyatrosu gişesinden satılacaktır. (Basın: 20955/7868) Siirt Valiliğinden Bayındırhk Bakanlığı Yapı ve İmar İşleri Reisliğinin: 1 Batman Orta Okulu 12 derslik ilâve inşaatı 2490 sayılı kanun hükümlerbıe göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 İşin keşif bedeli 507.858,69 üradır. 3 Eksiltme Siirt'te Bayındırlık Müdürlüğü Odasında 20/7/ 1968 cumartesi günü saat 10.00 da yapılacaktır. 4 Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Mülüğünde görülebilir. 5 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin: A (24.064.35) liralık geçici teminatınl, B 1968 yüma ait Ticaret Odası belgesini, C Müracaat dilekçeleriyle bhlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde beiirtilen ve usulüne göre hazırlanmtş olan) plân ve teçhizat beyannamesini, Teknik Personel Beyannamesini, Taahhüt Beyannsmesini, kredi imkânlann] bildiren mall durum bildirisinî, Bayındırlık Bakanhğmdan almış olduklan (C) grupıuıdan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileeeklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındırhk Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplan Ue birlikte zarfa koymalan lâzımdtr. 6 Istekliler; teklif mektuplannı 20/7/1968 cumartesi günü saat 9.00 a kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyonu Baçkanhğına vereceklerdir. 7 Yeterlik belgesi almması için son müracaat tarihl 17/7/1968 çarşamba günü mesaî saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur. (Basın: 20707/7851) Orta Doğu Teknik Üuiversitesi Rektörlüğünden Üniversitemiz Öğrend Yurtlarına Yurtlar Müdürü ve Kız Yurdu Âmiri ahnacaktır. Isteklilerin : Yurtlar Müdürlüğü İçin 1 Yüksek Sğrenim yapmış olmak, 2 Okul Müdürlüğü, Yurt Müdürlüğü veya Öğretmealik tecrübesi bulunmak, 3 En çok 50 ya, ıda buJunmak ve evü olmak, Kız Yurdu Âmirliği İçin: 1 Yüksek öğrenim yapmış olmak, 2 Kız Okullarında Müdürlük, Pansiyon Âmirliği veya ötretmenlik tecrübesi bulunmak, 3 Bayan olmak ve en çok 40 vaşında bulunmak, Ücretler tecrübe ve kabiliyete göre takdir edilir. Bu görevler için kankoca öğretm°n olanlar ile İngilizce dilini iyi derecede bilenler tercih edilir. Lojman verilcHlir. Müracaatçılarin Üniversitemiz Personel Müdürlüğünden alacakları Müracaat Formlarını doldurarak 20 Temmuz 1968 tarihine kadar iade etmeleri ve 22 Temmuz 1968 pazartesi eünü saat 10.00 da yapılacak mülâkat için Personel Müdürlüğünde hazır buulnmalan rica olunur. (Basm: A. 827420518/7853) ZEYTÎNBURNU İCRA MEMURLUĞUNDAN Menkul Mal Satış İlânı Dosya No: 1967/730 T. Hacizli olup satışına karar verilen 1 adet 100.000 lira muhammen kıymetinde 16 AD 680 plâkalı Magırus marka, 38 kişilik, mazotlu, 4 arka, 2 ön lâstikleri silik işler durumda Otobüs'ün birinci açık arttırması 17.7.1968 Çarşamba günü saat 11.3012.00 de Topkapı'da sur dışında 1. No. lu Oto Garajında yapılacaktır. O gün muhammen kıymetinin % 75 ine alıcı çıkmadığı takdirde ikinci açık arttırması 18.7. 1968 Perşembe günü aynı yer ve saatte yapılarak en çok arttırana peşin para ile satılacaktır. Tellâliye rüsumu ile ihale damga pullan alıcıya aittir. Isteklilerin mahallinde memurumuza müracatları Uân olunur. (Basın: 4807 7873) ARDAHAN YATILI BOLGE OKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN Cînsi 1 2 3 4 5 6 Hiktan Muhamıneıı bedeli Geçid teminat thale Gun ve Sastl 20.7.1968 6180,00 Cumartesi 10.00 98.600. 85 Ton 2. Nev*i ekmek 22.7.1968 Pazartesl 15.00 4750,00 70.000. 10 » Sığır e ö 22.7.1968 Pazartesl 15.00 4250,00 60.000. 6 ı Koyun e ö 22.7.1968 Pazartesl 15.00 900,00 12.000. 1 • Kavurma 23.7.1968 Salı 10.00 7793,25 130.862 JO 33 kalem Kuru erzak 23.7.1968 Salı 15.0O 55.025.00 400155 33 kalem Sebze • meyva 1 Ardahan Yatilı Bölge Okulunun 1968 mall yüı yiyecek maddeleri 2490 saytfı kanunun 81. maddesi gereğince 4 grup halinde kapalı zarf usulü <le eksiltmeye gıkanlmıştar. 2 Her grupun ihalesl a y n a y n yapüacagından, istekliler her grup için a y n a y n teklif mektubu vennelidir. 3 thale yukanoa beUrtilen gün ve saatlerde Bölge Okulu MndOrlUk binasmda yapılacaktır. 4 Şartname ve Usteler her gün mesal saatlerinde parasa olarak Okul binası Muhaslp o d » smda görülebilir. 5 Taliplerin 1968 mall yıh ticaret odası belgesi, tkametgfth flmühabert Te teminat akçeleriın havl tekUf mektuplannı belli günde İhale saatinden bir saat önoe Eomlsyoa Baskanhgma Termelerl *• postadaki vftki gecikmelerin kabul edUmiyeceği Uân olumtr. (Basnu 20713/7849) Daday Belediye Başkaniığından: îtfaiye ihtiyacı İçin 7 ton tonajlı dizel 967968 model bir adet kamyon kapalı zarfla eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Eksiltme 5/8/3968 pazartesi günü saat 14 de Riyaset Odasmda Belediye Encümenince yapılacaktır. Muhammen bedeli 110 bin lira olup muvakkat teminaü 8250 liradır. Taliplerin ibale saatinden bir saat evveline kadar teminatını ve diğer evraklannı havi mektuplannı Komisyona vermeleri ve idarl Te fennî sartnameleri görmek isteyenlerin her gun mesaî saatleri içerisinde görebilecekleri ve istiyenler* aynca sartnamelerin gönderileceği ilân olunur. ÎSTANBÜL ACENTALAR1 : OTO ÇtNAR Koll. Şti., Sirkect Tel: 27 84 75 Adem Çnbukçn, Marpnççular, Tel: 22 4196 OTO PÜROL, Kadıköy, Tel: 36 49 31 KOLBAŞI Ticıret ve Sanayi Koll. Şti., Tel: 2178 91 ELLtALTl Koll. Şîi. 27 35 61 YtRMtBEŞOGLU Müessesesi, Divanyoln, Tel: 2722928786 70 MUSTAFA KULAK Oğ. Koll. Şti, Saraçhane. Tel: 2143 05 SABRÎ ACARSOY, Tophane, Tel: 4918 76 DELTA Koll., Kartal, Tel: 53 35 46 tZMtR : EGESAN OTO Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. ANKARA : SUNCAN ÎSMAÎL CANATAN ve Ort. Koll. ŞtU Rüzgârh Sok. No: 15 Ankara. BÜTÜN TÜRKÎYEDEKİ VtLATET ye KAZA ACENTALARIMIZ HÎZMETÎNtZDEDtR. (Reklâmcılık: 2705/7844) (Basm: 20826/7856)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog