Bugünden 1930'a 5,459,040 adet makaleKatalog


«
»

Azılı 2 şaki, 3 saol süren siluhlı çaiışmadon sonro ynkalandı ' ANKARA, (a.a.) Çeşitli soygunlann faili ve iki kişiyi öldüren azılı bir şaki ile yardımcısı silâhh bir çatışmadan sonra yakalanmışlaTdır. müîrezesi, şakileri evde kıstırmış ve «Teslim ol» emrini vermiştir. Ancak, azılı iki şaki bu emri silâhla karşüamışlardır. 3 saat süren çatışma sonunda her iki sakî de teslim olmak zorunda kalmışlardır. Şakilerin çatışmada kullandıkları iki piyade tüfeği ve 55 mermi de müsadere edümiştir. Palu ilçesinde 3 yıl önce iki Vişiyi öldüren ve bundtan sonra dağa çıkarak çeşitli soygunlar yapan Mehmet Arıkanoğlu ile bir kişiyi öldürmekten sanık Bekir Demiroğlu adındaki yardımcısının, Genç ilçesinin Söğüt köyünde Mahmut Kuban adında bir şahsın evinde gizlenmekte olduğu jandarmaya ihbar edilmiştir. Takibe çıkanlan bir jandarma Temmnz 1968 CUMHURlV!Bl RAHİFE BEŞ ORDUMUZ ve SAVAŞ GUCU Çocuk kavgası yüzünden f kişi öldü 7 kişi yaralandı tstanbulda son 24 saat içinde iki cinayet işlenmiştir. llk clnayet, Çatalcanın Kavaklar köyünde cereyan etmiş ve bir kız alma meselesinden de aralan açık bulunan 25 yaşındaki Cevat Yalçın, tarlada rastladığı Tahsin Demir'i, av tüleği ile öldürmüştür. Kaatil, kısa bir tâkipten sonra yakalanmıstır. Bir çocuk münakaşası yüzünden işlenen cinayet ise, Eyüp Otakçılar semtinde cereyan etmiş ve bir trafik polisinin 13 yaşında ki oğlu Mustafa Coşkun, iddıaya göre iki aile arasında çıkan arbede sonunda, bıçakla İsmail Bas admdaki şahsı öldürmüştür. Mustafa'nın dövülmesinin mahalli karakola intikal ettirilmesine kızan Ismail Baş ve akrabalarının polis Raşit Coşkun ve ailesinin önünü kesmesiyle başlayan arbedede. 7 kişi de muhtelif yerlerinden yaralanmıştır. Yakalanan sanvklardan polis Rasit Coşkun, oğlu Mustafa ve kayınbirederi Bekir Başçı tevkif edilmiştir. türü başına sopa ile vurulmak su retiyle öldürülmüştür. Yapılan tahkikattan anlaşıldığına göre, Mabmut Dinçer, Ali Kaplan'ın aynlan eşinin annesiyle öteden beri ilişkilidir. Ve önceki gece Kaplan'ın eski kayınvalidesiyle buluşmak üzere eve girmek istemiş, ancak bu, Ali Kaplan tarafindan yanlış anlaşıldığından cinayet işlenmiştir. Sanıklar, adalete verilmişlerdir. KOMAN Vietnam'da «avaşı gerilla' lar yapmaktadır. Dev gibi, düzenli, Amerîkan birlikleri zaman zaman bir kaç gerilla'nın esiri oluoluveriyor. Bu savaş dünya ordularını savaş tekniklerinde dejisiklik yapmafa sevketti. Gavri nizamî savaş'ın bısanlı elemanlannın yetiştirilmesi için şimdi milyonlar harcanıyor. Kısa bir süre Sme düzenlenen «Keklâm müziği beste ve aranjman Bızde komando okulunun kuyansması • nın ünalisti belli olmuş ve Selçuk Alagöz Orkestrası biruluşu henüz yeni sayılabilır. rincüik odülü olan 10 bin lirayı kazanmıştir. Reshnde CocaCoU Ama, gerilla savaşlan'nın turiçin düzenlenen fecede Selçuk Alagöz Orkestrası finâle kaldıklan lüsünün izlerini tarihin derınparçayı çalarken görüüyor. liklerinde bulmak mümkün. Kurtulu; savaşımızılaki çete savaşları bunun onemli örnekleridir. Genel Kurmay Başkanlığı Basın ve Halkla Munasebetler Grup Başkanlığının duzenlediği gezı sensi içinde denizden 1000 metre yuksekliktekı dağlar arasına yerleşmiş EĞRİDÎR krater Kütahya Azot İşletmelerimiz için 30004000 ton civagölünün yambaşındaki Dağ ve rında (gaz temizleme maddesi) limonit, kapalı teklif usuKomando Okulunu da gezmek ımkânına kavuştuk. lüyle alınacalıtır. Eğridir'e gece denecek kadar Ankara'da Genel Müduılüğümüz Muhasebe Müdürlügeç vardık. Konyadan bir öğle ğü ile Kütahya'da Azot İşleteıeleri Müdürlügünden veya sonrasında otobüsle hareket etİstanbul Büromuzdan 50, TL. mukabüinde temin olunamiştik. Bir hayli dağ yolları tırcak şartnam? dosyası esaslan dahilinde hazırlanacak kamandık ve indık, tehlikeli uçupah teklif mektuplannm en geç 22/7/1968 pazartesi günü rumlardan geçip Eğridir golüsaat 18.00 e kadar, Genel Müdürlüğümüz Haberleşme Münün yakınındaki bir yerde Dağ dürlüğüne elden verilmiş olması veya bu tarihte bulunduruve Komando Okulunun (Çakı lscak şekilde postalanmış olması gereklidirgibi) komutam Tuğgeneral Süleyman Günçan tarafından karBu tarihten sonra verüen teklifler veya postada vâki şılandık. olacak gecikmeler nazarı itibara alınmıyacaktır, Güneşin, dağ iklıminın yakıp Genel Müdür'.üğümüz ibaleyi J'apıp yapmamakta veya tunslaştırdığı yüzundeki tebesdilediğine yapmakta serbesttir. sümü hiç eksilmeyen Günçan'ın (Basın: A . 858720839/7854) karşılaması o derece cana yakın dı kii sormayın; 8 saatlik yolculuğun yorgunluğunu bir anda unutuverdik. Eğridir gölünün üzerine kurulmuş bir kameriyede diniendik, subay gazinosunda yemek yedik. Göl kenanndaki bir otelde sabahın ilk ışıklarile dins ve de genç uyandık. 1 1967 1968 ögretım yıU güz dönemlnde 20 • 3 Eylül U Ertesi gün, Okulun brifıng 1968 günleri arasında Ingilizce, Fransızca, Almanca Bölumleodasında Günçan Okulun genel nnden Ortaöğretim öğretmen Muavinllği imtihanlan jrapılagörevini, Dağ, Komando konucaktır. larındaki çahşmalan, eğitim ve 2 Resml liselerden veya resml liselere öğrenim bakıöğrenimin kısaca izahını yaptı. mından denk olduklan Bakanlığımızca kabul edilen Ozel Rahat ve özlü konuşan bir Türk veya Yabancı Liselerden ve yüksek dereceU bir öğretmen hatip Günçan.. otulundan merun olanlarla S • 6 yıllık tlköğrettnen Okullanndan dıploma alarak en az iki yıl öğrettnenlik yapmış olanlarOkulun kuruluş sebebi dan, isteklilerln Temmuz ayı lçerisınde dogrudan doğruya An1914 yıhnda başlayan Cihan kara Gazi Eğitim ve İstanbul Eğitim Enstitüsü MUdürlüklerihtrbinden 3040 yıl öncesine kane müracaaUan ve aynca tebliğat yapılmıyacağından yukandar bütün ordularda dağ muhadskl tarihte lmtihanlara girtnek üzere bu okullarda rebesi hakkmda bir bilgi ve kalunmalarv gerekiı. , % . *''S*e2tt tan bunaat iH«vcut değitmrş. .*• r ~ '•* '" 3 « Ihtiyaç olmaöığmdan diğer bötttmleTden Or O günlerde dağlar, tabıatlan öğretmen Muavinliğl imtihanlan yapılmıyacaktır. dolayısile aşılması imkânsız. birer rnâni kabul edümekte, bu sebepten de dağ talim ve terbı(Basın: A. 8442 Basm ıst. 20736/7848) yesi diye bir eğitim »stemi oüşünülmezmiş Dağlık mıntıkalann ahalisi de eski orduların amansız birer düş manı olup tabiattan gayri, ikinci bir müşkılât çıkaracak kadar ehemmiyet kazanmış. Dağların aşılmasındaki güçlük Fakültemizin Enstitü ve Kliniklerindeki açık ve açıler, dağlık bölgelerde y&şayan lacak asistanlıklara isteklilerin yabancı dil imtihanlan 31 halk tarafından ordulann mâruz Temmuz 1968 çarsamba günü saat 9 da, bilim dalı imtihankaldığı felâketler ve zararlar lan 7 Ağustos 1968 çarsamba günü, ayni saatte yapılahakkında (Dağ muharebeleri t a caktır. rihinde) çok acı örnekler mevcutmus. İsteklilerin 30 Temmuz 3968 tarihine kadar, dörder Cihan savaşına yaklaşık günresim ve dilekçe ile Dekan'ağa müracaatları. lerde genellikle dağlar hakkındaki fikir ve kanaat şöyle sıralanırmış: (Basın: 21062/7872) B00 bin liralık kaçak kauçvk yakalandı Yassıviran, Sultan Çiftliğindeki tuğla ocaklarından birinde, dün 500 bin lira değerinde kaçak kauçuk ele geçirilmiştir. Mali Polisle Gümrük Muhafazanın işbirliği ile yapılan baskın sonunda Yervart Ezgilyan adh şahsın kiremit ocağında ele geçirilen 110 balya ham kauçuk'un, Çarşıkapı'da kavafhk yapan Mihrican Kılıçaslan'a ait olduğu tesbit edilmiştir. Ancak, Polisin bütün aramalanna rağmen, yurt dışmdan kota dışı kauçuk geürten Mihrican, bulunamamıstır. Batı Almanyalı bir aktör öldü Frıtz Eberth adh Batı Almanyalı bir turist, dün Üskudar'da bir kahvede çay içerken birdenbıre fenalaşarak ölmüştür. Beraberinde altı yaşındaki oğlu ile bırlikte, otomobılle yurdumuza gelen Fritz, Eberth'in, Üsküdar Yeni Camiın önünd'eki kahvede çay içerken göğsünü oğuşturarak ayağa kalktığı ve oğJunu optukten sonra yere yıkıldığı görülmüştür. 58 yaşındaki Fritz Eberth'in Berlin'li olduğu ve pasaportunda işinin «Aktör» olduğu anlaşılmıştır. AZOT SANAYİİ T. A. Ş. GENEL MÜDURLUGUNDEN Kadın yüzünden UZUNKÖPRÜ Kavacık köyü eski muhtan ve ilçe Ziraat Odası Başkam Mahmut Dinçer, önceki gece saat 24 sıralannda, köyde, bir kadın meselesinden ö= = = = = = = = KerküklU 57 öğrBtmen gefdi Kerkük Türklerine mensup 57 bğretmen, öğretmenler Turizm Derneğinin konugu olarak dün Ankara'dan îstanbul'a gelmişlerdir. Beylerbeyi'nde Alman Misafırhanesınde ağırlanacaklar ve şehrimizde bir süre kaldıktan sonra Irak'a döneceklerdir. S *•••*•••••• •••••••*••• 7 TemınuzRebiül'âhır 11 MEVLİT Muhterem babanuz li Deniz Yarbayı Emekruhuna 7 Temmuz 1968 bugünkü pazar günü Moda Camiinde ikindi namazını müteakip MevUdl Şerü* okutulacaknr. Arzu ederüerin teşrifleri rica olunur. Km: NAZAN BAPÇUM i V. E, İ. F.TEM BAPÇUM 4.3SJU.1S 1S.19 19.43 21.44' 2,19 I 8.50 4.35' 8,35,12.00' 2.01] 6.35 1 VEFAT Tahir Zincirkıran'ın eşi. Müyesser Bağsız, Ziya Zincirkıran, Necati Zincirkıran ve Neclâ Tath'nın anneleri, Süleyman Bağsız, Faruk T»th ve Neriman Zincirkıran'ın kayınvslidesi Nazan Yüksel, Canan, Civan Bağsız, Ahmet, Ali, Ayhan, Ayfer Tatlı, Necdet, Necip, Nejat, Sedat ve Ceyhun Zincirkıran'ın sevgili neneleri İLİ1V • • * • • • • • • •• • • • •• • • • • • * « • • * Cumhuriyet: 7886 Millî Eğitim Bakanlığından VEFAT Diş tabibi tnerhum Mustafa Şadi MadenH'nin relıkalan, Melâhat Burat, Dr. Macıt Madenli, Muazzez Alper, Muallâ Dalyan'ın sevgili anneleri, Mehmet Burat, Dr. Fahamet Madenli, Diş tabibi Siret Alper ve Hikmet Dalyan'ıakflim yalideleıi SEHER ZİNCİRKIRAN tutulduğu amansız hastalıktan kurtulamıyarak Hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 7 Teramuz Pazar (bugün) günü öğle vakti Şişli Camiinde kıhnacak nvnazı takiben Zincirlikuyudaki Aile Kabristamna defnedilecektir. ZİNCİRKIRAN AtLESl (Cumhunyef. 7888) Bir komando eriroiz dik bir \amaçtan inerken a) Dağlar, yaşamak, hareket etmek bakımından geçilmez ve müşkilâtla dolu birer mânidir. b) Dağlarda büyük düzlükler hartkelîrıe ' müswflfe' tjecet »•halar yoktur. Bu gıbi yerlerde kat'î neticeli muharebeler yapmak imkânsızdır. c) Dağlar genellikle birer geçıttır. Aşmak lüzumu olup muharebe yapmak imkânsızdır. laştırmış, kıdemli piyade Binbaşısı Vedat Alpakıncı Komutanlığına atanmıştır. Ancak bir muddet sonra, 1959 yılında Men testaki.buyokMİ.ia ^ttridir'e nakj l e d i l m i l ^ l î r M n T962 tarihirfl den itibaren okul (Dağ ve Komando Okulu) adını almıştı. Her biri düzenli bir birlige kar şı koyacak kabiliyette komando yetişÜTmeye başlami'jtır. .»^S&Uatı nisvaıidadO» MTOERREM MADENLİ MEVLtT Bir yıl önce; çok genç yaşta biîleri unutulnıaz acılar içinde bırakarak aramızdan aynlan ve ebediyete intikal eden çok sevgili eşim NftDIR DATrnın hanımefendi vefat etmiştir. Cenazesi 7.7.1968 Pazar günü öğlen namazım müteakip Şişli Camiinden kaldınlarak Edirnekapı Şehitliğindeki ebedî istirahatgâhına tevdi edilecektir. Not: Çelenk gönderilmemesi Tica clunur. (Cumhuriyet: 7887) İstanbul Üniversitesi Gerrahpaşa Tıp Fakîiltesi Dekanlıçından: Dimyada ilk kuruluş Birinci Dünya Savaşının b»şlangıcında, yukarıya sıraladığı mu bu güçlüklere ragmen Avus turya, ttalya, Fransa daglacda da muharebe olabıleceğini dıkkate alarak bir kısım cağ bırlık leri kurup eğitime başlatmışlar. Ve, böylece «Dağlann aşılmastndakı güçlük» fikrini ortadan kaldırıvermişler. O devirde, miktarları sz, talim ve terbiyesi noksan olan bu dağ birlikleri ile Cihan savaşına gıren devletler, karşüaştıklan güçlükler ve ihtiyaçlar sebebile sahra birliklerini de dağ muharebesinde istindama mecbur kalmışlar. Eğitımı yetersız bu bırlikler ağır telefat verdığı için acı neticeler elde etmişler. Kilometrelerce uzayan dağlık sahada cereyan eden acı yenılgı karşısında bütün dünya milletleri bu sahada ne kadar yanlış düşündüklerini ve ne kadar çok çalışmaları ıcabettiğini mey dana çıkarmışlar.. Bu türlü scı neticelerden sonra, dağ muharebeleri hakkmda eski düşüncelerı tamamen ortadan kalkmış, dağların başlangıç ta fikri sâbit haline gelen, ürküten korkunçluğuna mukabıl şu kâide esas olmuş: (Tabiat itibarile en çetin ad> dedilen dağlarda dabi muharebe edilebilir.) Yabancı ülkelerin geçirdigi acı tecrübelerden sonra yurdumuzun büyük bir kısmımn yüksek dağlarla kaplı olduğunu dikteate alan yetküiler memleketimız de de dağcılığm lüzum ve ehem miyetini göz önüne alarak faali yete geçmişler. 1927 tarihmden itibaren dağ kıt'alannın talim ve terbiyesine esas olacak Eğridır Dağ Taümgâhının tesisı ile orduda dağ birliklerinin teşkiline başlamışlar. Komando olmak kolay değil Eğridir gölünün kenarma yaslanmış Komando ve Dağ Okulunu gezerken bir komando eri, subayı veya astsubayımn yetışmesı hakkında yeter deTecede mâlumat sahibi oldukBu yetişmede, eğıticilerin önemli rolleri mutlak. Beden eğt tımi derslerıni yöneten Karayağız Yüzbaşı Cemâl Krüç ile diğer değerlı komutanları hürmet ve minnetle anarım. Varbay Salih Güleryüz, Binbaşı Fahir Eskicioğlu ve diğerlerinin mesailerı unutulur şeyler değil. Bir komandonun nelere kaadir ol duğunu, neleri başaracağını anlayabilmek için gelin şu komando andını birlikte okuyalım: ıziz ruhuna ithaien bugün (7 Temmuz 1968 Pazar) akşam namazından sonra Biga Çarşı Camiınde okutulacak Mevlid ve Hatım duasına. kendisini seven akraba; arkadaş ve din ksrdeşlerimizin teşrilleri rica olunur. E*i: ERTAN DATI (Cumhuriyet: 7883) AGI BİR ÖLUM Girit Hanya Eşrafından mer hum Kadri beyin ve merhume Hasne hanımın oğullan, merhum Mehmet Derviş Müldür, merhum Hüseyin Nazım Müldür ve merhume Perizat Saydam'ın kardeşleri, Selma Müldür'ün eşi, Y. Müh. Mimar Erdal Müldür ve Aylâ Müldür'ün babaları, Nesrin Tokay'ın amcası, Erdoğan Saydamm dayısı, Vildan Müldür ve Fahamet Müldür'ün kayınbiraderleri, Mustafa Selvi, Gülnihal Selvi ve Hürriyet Solmaz'ın eniştelerl T.C.D.D. Emekll Müfettişlerinden •••• • • • •• • • » • • • •» • • • • » • » » » • • • • » • • •• • • • »• • • • •• AÇJK TEŞEKKOft Yakın dost, hazik hekim ve iyi insan olarak Tahatsızlığım üzerinde ilgilerini yoğunlaştırarak isabetli teşhis koyan ve tam zamanında başarı ile ameliyatımı yapan DOÇ. DR. Gürbüz Sait Barlas'a >• 1Ş1K Commando Guerilla Dilimize «Komando» ve «gerilla» adile giren bu iki kelimenin birincisi tngilizceden alınmış, gerilla la panyolca asıllı bir kelime. Commando: Düşman arazisi içinde harekâtta bulunmak üzere yetişürilmis üstün kabiliyetli asker. GueriUa: Gayri nizami savaşa ka tılan kişi... Kurtuluş savaşımızdaki çetecilerin isini şimdiki savaşlard» gerillacılar yapıyor. »»»•••••»•••»•»•»•»»•» ve Amiral Bristol (Amerikan) Hastanesinde yattığını müddet < • çe ihtimatn ve yardımlarını esirgemiyen başta Dr. NEVZAT < • YEĞİNSU olmak üzere diğer ilgüi Dr., hemşire ve hizmet ^ erbabına candan teşekkürlerimi sunarım. <• NABİ ATAÇ J Cumhuriyet 7885 tsmail Haydar Müldür vefat etmiştir. Cenazesi 7.7. 1968 pazar günü ögle namazını mtiteakip Şişli Camiinden alınarak Zincirlikuyu kabristanına defnedilecektir. MiUdnr Aileâ Has Reklâm: 163 • T886 «»••••«•• Ö2£tYÜKS£K OKUİU OKULUMUZUN GÜNDÜZ y E AKgAM ÎNŞAAT MAKINE ELEKTRIK MÜHENDtSLÎĞÎ VE GÜNDÜZ MÎMARLIK BÖLÜMLERÎNE ÖĞRENCI KAYITLARI BAŞLAMIgTIR ı «> Bu vü okulumuza seçimle öğrenci aJmacaktıt. Seoim şekli aynca ilân edilecek *c 8 7.1968 Pazartesi saat '9.00'dan itibaren okuldaki Kayıt Bürosundan oğrenilebilecektir. BeJpfli olanlarla, öğrenimine iki yıldan fa7İa ara vermiş olan öğrenciJer okula kabul eöilmiyecektir. Adfty kaydı için lüzumlu belgeler şımîardu: Dipİoma aslı ya da yerine geçecek tasdikli belge. Ö?renJmine ara vermiş olanlar için askerlikle ilişkisi olmadığına dair beîge. 12 Edet 4X6 fotoeraf. Birinci taksitin okul veznesine veya asağıda hesap r.oları bildiriler. Bankalara yatınîdı^ını gösteren ıtıakbuz. Yıllık ftğretim ücrctleri Gündüz 5000 TL. birinci taksit S O TL. OO Akşam 3000 TL. birinci taksit 2000 TL. Okula asli kaydını yaptırdıktan sonra tesmî bir mühendisliTt okulu ya da Teknik Üniversitelerefirirmevehak kazananların yatırdıklan taksit iade edilecektir. Banka hesap Nolan: Yapı ve Krecîi Bankası T.C. Ziraat Bankası Aktanlî îş Bankası Sultanhanıam Sultanharnam BeşJktaş Beşîktag 1822 41 407 5454 576 Ş DENİZ KUVVETLERİ ROMUTAMJG1 Seyîr ve HidroçTafi Dairesi Başkanlıfından bildiTilmiştir. DENİZCİLERE VE HAVACILARA 66 SAT1L1 BtLDtRt 11 ve 12 Temmuz 1968 tarıhlerinde 0800 ile 17.00 saatleri arasında aşağıdaki noktalan birleştiren saha içinde seyretme, demirleme, avlanma ve bu sahanın 3000 metreye kadar olan yüksekliği can ve mal emniyeti bakımınd'an tehlikelidir. AKDENİZ • MERStN İLE KARATA5 ARASI. 1 Inel nokt» : Enlemi 36 derece 32 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 21 dakika Doğu E. 5874 No lu Karatas lenerı 2 nci nokta : Enlemi 36 derece 30 dakika Kuzey Bflylamı 35 derece 17 dakıfcta Doğu 3 fineii nokta : Enlemi 36 derece 35 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 10 dakika Doğu 4 üncfi nokta : Enlemi 36 derece 37 dakika Kuzey Boylamı 35 derece 12 dakika Doğu. DENÎZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYUrtULUR. (Basın: 20409 »'785") Bizim komandolar ne yapıyor? Olağanüstü Toplantı Istanbul Radyosu Personeli Yardımlaşma Derneçi Genel Kurulu 8 Temmuz 1968 Pazartesi günü saat 17.30 da, toplantı salonunda olağanüstJ toplanacaktır. Üyelerimize duyurulur. Cumhuriyet 7882 İLÂN İSTANBLX 5. İCRA MEMURLUCUNDAN Dosya No: 968/28S5 Mahcuz olup satümasma ka. rar verilen 2500 lira kıymetln' de 1 adet Sabri Yaman mar. ka treze makinasının açık art> tırması 15 '7/1968 Pazarten günü saat 16.30 17.00 arasında halen bulunduğu Yenişehir Sinema arkası No: 132/1 deki adresinde yapılacaktır. O gün verilecek bedel muhammen kıymetinin °' 75 ini bul' ,o madıgı takdirde 16/7/1968 Sa h günü ayru mahal ve saatu ikinci satışı yapılarak en çoa pey süren peşin para ile Ihale edileceği, talep halinde gerek li posta pulu verildiğinde şart nameden bir örneğin adrese gönderileceği, alıalann satış günü mahaUinde hazır bulunacak memuruna mUracaatlan ilin olunur. (Basın: 4828) Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörtüğünden Üniversitemiz Sağlık Merkezı için ekgörevli 1) Göz Mütehassısı aluıacaktır. Aranan şartlar : a) Askerlik gbrevini yapmış olmak, b) 45 ysşmdan fazla olmamak, c) İngilizce bilmek tercih sebebidir. İsteklüerin Üniversitemiz Personel Müdürlügünden alscmkları müracaat formlannı doldurarak en geç 31 Ağustos 1968 cumartesi saat 13.00 c kadar iade etmeleri rica oltınur. (Baaın: A. 861720873/7870) Eeşiktaş İskele Meydanı 48 70 08 47 92 29 48 36 23 Yıllar süren eğitim devresi içinde bizim komandolarımız, her zaman ve her yerde (EngelH kendine müttefik hale getirmişler. Okul Komutam Komandoyu bize şöyle anlattı: «24 haftalık eğitim devresini tamamlamış bir komandoyu alınıı, gözlerinizi bağlayınız. ve bir uçağa bindirip dünyanın herhangi bir ko şesine götürüp atınız, îneceği yer, dağ, göl, deniz, çöl, bataklık, orman lık, karlı. buzlu bir yer olabüir. O öyle yetiştirilmiştir ki, birkaç Yurtta ilk kuruluş saat içinde oraya yerleşir, tutunur, İlk dağ tugayımıı: 1926 yılında Muğla'da kurulmuş, bu ku saatlerce süren bir hayatı idare ettirip savaşır ve başanr.» ruluşa bağlı olarak Muğlada bir Komandolann 35 kilometrelik yo de Dağ Talimgâhı açılarak faalu tam teçhizatla koştuktan sonra, liyete geçirilmiş. hem de bir halk türküsünü var gü Bmbaşı Sehm Aydm, Talimcü ile söyliyerek koştuktan sonra gâhın Kumandanlığına atanmış, okul eğitim alanma yerleştirilmis Dağ Birliklerınde eğitim gör(Engel)leri aşmalannı da gördükmek üzere Isviçreye gonderılten sonra yapamayacaklan iş olmişmadığına inandun. Sonralan Türkiyeye getırılcn •Bunun için dedi komutan. DisipKurmay Binbaşı Kütner, Bınbsşı ün, ciddiyet, azim ve sorumluluk Aydmla Dağ Talimgâhı olacak duvgusu başta gelir.» yerın keşif ve tetkıkıne memur Komando. yaşamak için dağda, edümış; Eğirdir'in yenıden te bataklıkta. ormanda ve çölde sasis edilecek Dağ Talımgâhın vaş vermek zorunda ise yenilebilir elverişli olduğunu tesbit etroış. her şeyi yemek zorundadır. Her im Komando Okulu kândan faydalanır... Dağ ve Komandrj Okulundaki 1952 yılına kadar (Dağ Talım^ördüklerimizi tam mânâsile anlatgâhı) olarak faaliyet gösteren mak için sütunlar dolusu yazı kabu teşkilât, Ikınci Dünya Saleme almak gsrek... Ne yazılsa, ne vaşında elde edilen oerslerın kadar yazılsa azdır onlar için... kıymetlendirilmesinden sonra Bizler burada sadece, onları ye Genel Kurmay Başkanlığı Kotiştirenlere güç, kuvvet, yetişenlemando ve gerillaların gelecekte ki harplerJe de onemli rol oy re bitmeyen bir kudret ve irade t« nayacaklannı düşünerek 3 Ey menni etmekle yetineceğiz. lül 1956 da Mentes'te bir Komando Okulu açılmasım kararSON Reklâmcüık: 2740/78811
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog