Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

1 Temmtız 1968 CUMHURİYET SAHtFE ÜÇ DIŞ HAB NAlO'dan ERLER sonro sıra onlarda... ).Kısaca..j • BAŞKAN «Bir Çömezin Mektuplan» adlı eserin yazan ttalyan Guido Pievene 29 uncu üluslararası Venedik film festiva11 jürisi başkanlığuıa seçilmiştir. Festival Başkanı Pavaretto Pisca, Pievene'yi, Profesör Cüıiarini'nin teklifl üzerine seçmiştir. • PROTESTO Penı Hfikumeti cuma günü, Fransa tarafından Bfiyük Okyannsta yapılacak nükleer denemeleri protesto etmiştir. • KABtNE Kanada Başbakam Pierre Elliot Trudeau, eski Başbakan Pearson kabinesinde değişiklik yaparak dokuz yeni simayı hiikumete dahil etmiştir. Pearson kabinesinde görev almış olan 28 Bakandan 19'u kabinede kalmış olmakla birlikte 14'ilnün görevi değişmiştir. Nâsin "Barış istiyornz,, MOSKOVA, ( M . Radyolar) oskovayı ziyaret etmekte olan Birleşik Arap Cnmhnriyeti Başkanı N'âsır şerefine verilen yemekte Nâsır ve Brejnev bir konusma yapmışlardır. Nâsır'ın konuşması bir Mısırh tercüman tarafından gazetecılere tercüme edilmiştir. Gözlemciler, bu konuşmada Birleşik Arap Cumhuriyeti Dışışlen Bakanı Mahmut Riad'ın bu hafta yaptığı bır konuşmada «Israil'in bir gerçek oldağn ve Mısır'ın Israil'i bir çerçek olarak kabnl ettiği» yolunda sarfettiği sözlerin bulunmayışına dikkati çekmişlerdir. Nâsır, konuşmasında, ülkesinin Ortadoğuda barış istedığini sbylemiş, fakat işgal altmdaki toprakları kurtarmaya da söz vererek, «Arap halkının nihai hedefinin Israil saldınsının sonuçlarını ortadan kaldırmak olduğunu» soylenıştır. Nâsır konuşmasında, Israil, geçen yıl hazıran ayında aldığı topraklardan tamaraen çekildiği takdirde, Ortadoğuya muhtemelen silâh ambargosu konması yolundaki Sovyet tekliflerinden bahsetmemiştir. Her iki gelişme de, barışçı bir çözum yolu bulunması konusunda Mısır ile Sovyetler Biriiği arasında görüşmelerde bır gelisme kaydedildiğine işaret kabul edilmektedir Çetin, takat salim yol , aşkan JOHNSON'm önfi, müzdeki mali yıl için istediği askeri ve ekonomik yardımın ilk aşamada başına gelenler, kalkınma plânımıza dış finansman temininin giderek güçleşeceğini ileri sürenleri doğrulamaktadır. Amerikan Temsilciler Meclisinin Dış tişkiler Komitesi, 2,9 milyarın 600 milyon dolârlık bir parçasmı kopanp armıştır. r Atlas okyanusunda ! Varşova Paktı manevra yapıyor l MOSKOVA. ( a * . Radyolar) ass Ajansının haber verdiğine göre, Sovyetler Biriiği, Polonya I ve Doğu Almanya donanmalan, Varşova Paktı çerçevesinde ol1 mak üzere Atlantik Okyanusu, Baltık Denizi v« Norveç Denizinde bir tatbikat yapacaktır. Temmuz ayı içinde yapüacağı açıklanan tatbikat, Varşova Paktı çerçevesınde bu bölgede dürenlenen deniz manevralanmn ilki olacaktır. Hatırlanacağı gibi, geçen ay içinde bu bölgede yapılan NATO deniz tatbikatını Sovyet basım şiddetle takbih etmişti. Bu tatbikat, geçen ay içinde Çekoslovakya'da yapılan 10 günlük kara tatbikatını izlemektedir. Tass Ajansının haberinde, tatbikata sadece harp gemilerinin cîeğil, deniz piyadelerinin de katılacağı ilâve edilmektedir. SAYGON, • KONFERANS Biriesmis aygon'daki Amerikan KomuMilletler Genel Sekreterliğinden tanlığı, Vıetnam'daki Ameriaçıklandığına göre, nükleer silâhkan kuvvetleri eski komutalara sahip olmayan ulkeler, 29 nı General Westmoreland'ın kaağustos • 28 eylfll 1968 tarihjeri ayınbiraderi, 37 yaşındaki Yarbay rasında Cenevre'de toplanacaklarFredrick Van Heusen'in, 3 temdır. Dünyanın nükleer silâhlara muzda Delta bölgesinde Vietsahip belli basb ülkeleri de bn kong tarafından öldüruldüğünü konferansa katümağa dâvet edildoğrulamıştır. mişlerdir. UTHANT CENEVRE Romanya'ya yaptığı geziden sonra Viyana'ya gew tCLÂL AKAT JB çen Birleşmis Milletler Genel Sekreteri UThant, Cenevre'ye ABDÜLKADtK KÜŞİN gelmiştir. Genel Sekreter Paris'e giderek Fransa'nm yeni DışişleNisanlandılar ri Bakanı Michel Debre ile öğle yemeği yiyecek, bu arada Vietnam barıs görüşmeleri ile ilgili temaslardan sonra aksama tekrar Cenevre'ye dönecektir. N BASINDAH azı bakımlardan, Belgrat ve Yugoslavya'nın diğer bir sürü kentinde yapılan öğrenci gösterüeri ile, Baü Avrupa ülkelerinin çoğunu temellerinden sarsan talebe ayaklanmalan arasında benzerlikler olduğu gibi aynlıklar da vardır. Benzerlikler nelerdir? Eylem yöntemleri, dilekler ve programlar arasındaki farklan nazara almadığımız takdirde, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki öğrenci gösterileri, esas olarak belirli toplumsal durumlara ve gerek Üniversitede, gerekse toplumda henüz çözümlenememış problemlere karşı bir protesto niteliği tajımaktadır. Bu gösterilerin temel amacı, modern toplumda, Üniversite ve bilime daha güçlü bir yer kazandırmak ve öğrencilerin toplumsal faaliyetlere daha aktif bir biçimde kalmalarrnı sağlamakbr. Aynlıklara gelince: Kimi Baü ve Doğu ülkelerinde yapılan öğrenci gösterileri, bu ülkelerin toplumsal yapılannın, çelişik durumlan ve sosyal anlaşmazlıklan çözümlemiye elveri§li olmadığmı göstermiştir. Gösteriler, as hadiseler arasında Oğrenciler ve Muhtariyet B Kintsenin aldırdığı yok ama adyo bir Anayasa muessesesidir; basunızla herabermuhtar bir müesse; başımızla beraber^ Ama radyo bir âmme hizmeti görür. Bu hizmeti iyi mi yapıyor, fena mı? Bunu kim kontrol eder?. Ben radyodan oldum olası şekvacıyım. Çünkü radyo Türkiyede gazetelerden de tesirli bir nufu. ve hulul bir terbiye, bir hazırlama vasıtasıdır.. ve çok iyi çabşına sı lâzımdır. e ! Son seçimlerden e ^ Fransa Cnmhurbaşkanı General De Gaulle televizyonda konuşmak istediği zaman müessesede grev olduğu, binaenaleyh bu işin mümkün olmıyacağı kendisine söylenmiş« General de: tsabet'. Radyoda konuşurum. flerkesin televizyonu yok ama herkesin bir küçük transistoru var. Yolda giderken, atölyede calışırken, büroda otururken beni dinler demiş. Gerçekten de bir Japon icadı olan şu küçük transistorlü radyolar çıkalı dünyanu» kulağı açıldı ve radyonun öneml arttı.. herkes her yerde dinliyor. Diyecek odur ki radyo bir büyuk tesir, tenvir, tâlim vasıtasıdır. Bu nun iyi kurulması kâfi gelmez, iyi Işlemesi ve iyi çalışması lâzımdır. Bizim radyo maalesef iyi çalısmamaktadır. Başta l'mum Mü> dör Adnan öztrak ve Yönetim Ka rulundaki Profesörler olduğu halde hepsinden özür dilerim iyi işlemiyor. Dünya radyolanm da dinUyornz.. bizimkini de dinliyoruz.. iyi oluyor. Bir kere bizim radyo, kuruluşunda bir poUtika maddesi oldu. Yeni iktidara gelen hükumet, tntumunu beğenmedi. Hemen is Parlâmentoya, Partilere intikal ctti. Dâ\a radyonun bir taraflı siyasi neşriyat yapacağı korkusu iyi. Radyo kuruluşunda OJIJ». nin mey. linde olmasından korkulur idi. Çünkü Umum Müdür C.H.P.'nin o zamantd İçişleri Bakanının kar deşi idi. O günden bugüne neler oldu neler? C.H.P. parçalandı. l'mura Müdürün kardesi Güven Partisinin başına geçti. C.H.P. korkusu kalmadı. Zaten doğrusnnu söylemek lâzım gelirse radyolannuz, haber neşriyatında artık hükumet icraatı ve siyasi parti sözcülerinin her btri birer emsalsiz inci olan beyanatlanndan başka haber verdiği vok pibi.. tlk şikâyetimiz baradan baslıyor. Ne olursa olsun radyo bir devlet mü essesesidir. Haber kaynakları eenistir. Haber alma vasıtası bol. dur, zengindir. Ama radyonun hır orijinal haber aldığı görülmu? değildir. Mese!â Dışişleri Bakanı thsan Sabıi rfey Rusyaya pidecektir. «Le Monde» pazetesinde okndnğnma göre Dışişleri Bakanımız Moskova'daki temaslarında NATO'nun son toplantısmda Var şova Paktl Devletieriyle karşılıklı anlaşarak silâhlann azaltılması taakkındald kararın ilk yoklamasını Sovyet diplomatlariyle yapacaktır. Haberin vanlış olduğunu aanmıyorum. Acaba Radyo Haberler tdaresi bunun farkında mıdır? öyle ise neden bu haberi ben bir Fransız gazetesinden ala yım?.. Aldıktan sonra da neden bir yorum dinlemeyeyim?.. Radyomuzun bu Haber ve Tornm Servisi bem redaksiyon, hem sunuş, hem de okuyus bakımından çok eksiktir.. yahnkattır. Hâ diselerin önünü ardını belirtmemekte ve bize hükumet erkânivle, muhalif Uderlerin hareket ve sözlerinden başka bir şey verilmemektedir. Radyo Idaresinin bu Haberler Kısmı o kadar lâçkadır ki dünyanın en meşhnr has isim lerini daima yanlış vermektedir. Geçenlerde Paristeki Kartiye Laten adındaki talebe mahallesini İngilizce telâffuz ederek Karter Latin okuduklanm yazmıştun &% kimse aldırmadı. Bugiin de Uruguay memleketinin baş şehri Monte Video şebrinin admı bir sebatkâr spiker, Monte Viyed» dedi durdu. Tam beş defa.. Bu ne den olur!. Başta spikerin bu şehrin ismini hiç işitmemiş olmasın» dan, sonra da elindeki kâğıda yanlış yazümasuıdan ileri gelir.. Beyleeer, beyİPr! Dünyanın bildiği, adını hergün söylediği has isimleri okuyamıyan bir radyonun bir Anayasa müessesesi olması ne kadar hazindir, ne kadar elimdir idrâk ediyor musunuz? Bütün bu yanlışlıklar ve eksiklikler mukaddes Anayasa namma yapümaktadır. Bunu bir kere daha apaçılc yazarak umalım ve geçelim.. Çok defa Avrupa radyolannı, Asya radyolannı, Afrika radyolan m dinliyoruz.. Hergün bir neşeli piyes veya şov, yahut komik bir skeç yaymlamyor. Bunların ne kadar eğlenceli olduğunu, arkasından kopan kahkahalardan anhyoruz.. Arap radyolanndan, İtalyan radyolanna, hattâ Bulgar, Romen radyolanna kadar herkes radyoda eğleniyor. Gelgelelim bize.. eğer tosacik Uân skeçleri ol< masa bizim radyo bu milleti me> lânkolik eder vallahi!. Hangi tiyatro yayınım dinlesem, bir facia.. ya bir aşk, ya bir Içtimat dert, ya bir namnssuzlnk.. faciası.. Ekserisi Avrupanın Ueri dalga veya Rusyamn meşhur trajedilerinden kopya.. Ee benim ne mecburiyetün var: bergün bir •cia, bir dram dinlemeye.. hattâ ağlamaya?.. Ekseri yemek zamamna rastgelen bu neşriyatı dinlerken lokmam boğazıma tıkaniyor.. kapatıyorum. Tok mu bizl güldürecek, bu milleti biraz neselendirecek bir şeyler?.. Hiç vok sa tanıdığımız sevimli, sirin, nükteli artislerimiz var. Onlara ıkl çift lâf ettirerek de korkunç hayalât ve mağmum edebiyat namına yüreğimiz sızlamaktan kurtulsun.. Hem kimdir bu sadîk zat bize her gün trajedi sunan?.. Pek merak ediyorum. tnsanın mâneviyatını yıkan, hayatma ve insanlara düşman eden bu yaymlann seçicisi kimdir AUah aşkına?.. Ne dir bu millete karşı yaptığı azizlik. Hayat hep trajedi midir muhtar radyo?. B. lında bu toplumsal yapıya karşı olup, yeni bir yapmın kurulmasını hedef tutmaktadır. Bu yeni yapı, dolaysız demokrasi, muhtariyet ve kişinin toplumsal işlerin yönetimine katılma temellerine oturacaktır. Toplumsal yapının değişmesine ait bu tarihi istemin, türlü ülkelerde türlü biçim ve şiddetle belirmesine rağmen öğrenci gösterileri, bu gençlerin toplumsal kararlara daha geniş çapta katılabileceklerini tüm kuşaklara gösterebümiştir. Yugoslavya Batı Avrupa ülkelerinin tersine, sosyal, ekonomik ve politik sistemi zaten muhtariyet temeline oturtulmuş olan Yugoslavya'daki öğrenci gösterileri, Batı Avrupa'dakiler gibi toplumsal yapıya karşı bir tepki ve yeni bir yapınuı kurulması amacmı taşımıyordu. Bu ülkede gençler, mevcut yapının daha mukemmelleştirilmesi, olumlu gelişimi önliyen engellerin ortadan kaldınlması ve sosyalist muhtariyet ilkesinin daha güçlü temellere oturtulması, amacı ile ayaklanmışlardır. Bu noktanın üstüne parmak bastıktan sonra, Haziran ayında Belgrat Üniversitesindeki karısıklıkların asıl niteliğini daha kolay anlıyabiliriz. Gerçi, kimi çevrelerin öğrenci dertlerinin nedenlerini anlıyamaması ve bazılarının ise bu ayaklannıalan kendi özel çıkarları için istismar etmiye kalkmalarını küçümsemek doğru olmaz. Fakat, kanımıza göre, buna gereğinden fazla onem vermek de lüzumsuzdur. Tüm bu oluşumlarda iki politik ve sosyal etken rol oynamıştır: Önce, gerek öğrenci ve gerekse Profesörlerln büyük bir çoğunluğu ilericilik, muhtaıiyet ve sosyaUzm taraftandırlar. tkinci olarak muhtariyet esasına gore kurulmı 3 olan sosyalist toplum, çelişik durumlan ve anlaşmazlıklan çözebilme yeteneğine sahiptir. Belgrat Üniversıtesındeki olaylann sonunda, gerek öğrencilerin içinde yaşadıklan «Muhtar Toplomun» problemleri ile ne denli ilgilendiklerine ve gerekse bu «Muhtar Toplumun», gençlerin dileklerini karşılamaya nasıl hazır olduğuna tüm dünya tanık olmuştur. Vnntmamak gerekir ki, öğrenci gösterileri, sonunda Mareşal Titonun bütün düşün ve eylemlerinl desteklemek niteliğine bürünmüftür. Tito, devlet adamı ve devrimci olarak bir kez daha «Muhtar Toplumun» tarihi hedef ve görevlerini arıyan rehber rolünü oynamıj ve gençlere yol göstermiştir. Bu hedef ve görevler Yugoslavya Komünist Partisi Merkez Komitesi îcra Komisyonunun programında belirtilmiştir. Revue de la Politigue Internationale İ ! tsteğin Kongrede daha yığınla en(eli atlaması gerekecek. Cumhuriyetçi milletvekiller, Genel Kurulda asgârî 404 milyonluk yeni bir budama için bıçaklannı bilemektedirler. tstek, Temsilciler Mecllsinden Senatoya havale edilinee büsbütün iskeletlesecek. En insafsız kısıntı, yardım programmın Türkiye'yi kapsayan bölümünde yapılmıştır. JOHNSON, «Komünist dünyaya hemsınır ve kalabalık ordular besleyen ülkeleri desteklemek» amacıyla istediği 595 milyonun sadece 475'ini alabilmiştir. JOHNSON cari maü yıl için Kongreden binbir eambazlıkla 2,2 milyar dolâr koparabilmişti. Önümuıdeki malî yılda aynı miktara yaklaşması mucize sayılacak. Sam Amca'yı hovardalığı terke zorlayan sebepler çok. Tediye dengesindeki bozukluk başta geliyor. Oteki batılı patronlanmız, yani dış finansman kaynaklarımız da Amerikanınkine eş ekonomik dertlerden mustarip. 1968'in bir başka özelllği de, Amerika'da genel seçim yılı olması. Yardıma muhalefet adaylar için mükemmel bir siyasi yatırım lKS'de 20 küsur yıldır ilk kez yardım kanunu çıkmaması ihtimali de yok değil. Türkiye, teorik olarak 1972'den sonra yardıma ihtiyaç duymayacak. Ne var ki, bu kâğıt üstündeki he«aba kimse inanmıyor. Asluıda yardım musluklannın kısılmasına, hattâ tamamen kesilmesine Türkiye açısından sevinmemek imkân*ız. Çünkü yardım geldikçe ulusal imkânlanmızı seferber ermek aklımızın ucuna gelmiyor. Parazitliğe ahsmışız. Yardnnlann eninde sonunda duracağı uyarmalan, gözümüzü açmıyor. Parazitliği sürdürdukçe de Türkiye'nin itibanndan, haysiyetinden ve siyasî bağımsızlıŞından söz edemeyiz. Zaten bngünkü düzenle ve tktiriar kadrosunu dolduranlann zihniyeti ile yardunsız kalkınma düşünülemez. Nitekim, Batı yardımı azalmca, ulusal imkânlanmız seferber edilecek ve halktan fedakârlık istenecek yerde, Moskova'nm kapısı çalınmıstır. Gazeteler, Sovyetlerden yardımı İM milyon dolâr arttınnalarmı talep ettiğimizl yazmışlardır. Çetin. fakat sallm yola girmek gcne goze alınamamıstır. General Westmoreland'ın kayınbiraderi bir Vielkong baskmında öldü • KREDİ Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Lyndon B. Johnson, yann Orta Amerika Ülkeleri Başkanlan Ue yapılacak toplantıda, Orta Amerika Ülkeleri için hfikumetinin 30 milyon dolârlık kredi vereceğini açıklıyacaktır. • ANLAŞMA Penzanco'da yıl lık kongresini yatjmakta olan fngiliz Demiryolu tşçileri Pederasyomı (KÜR) temsilcileri dün aksam, tngillz Demiryollan tdaresi ile kendi temsilcileri arasında yapümış olan anlaşma hükümlerini büyük bir çoğunlukla onaylamışlardır. S GALATASARAY GALATASARAY GALATASARAY GALATASARAY KİMYA MÜHENDÎSLlĞİ MAKİNE MÜHENDİSIÎĞÎ ECZACBLIK tKTİSAT ve TİCARİET ÖZEL YÜKSEK OKÜLLARINDA 1968 1969 ders yılı için öğrenci ve aday kaydına başlanmıştır Sayın Doktor va Eczacılara İki yeni müstahzarımızı piyastya surnnu; bulunmaktayız COPLAN Methoxyprophylllne (Xanthlnol) nicotinat» 160rog.60 tableüik tOp: Perakende satı; fiatı 10 T L Hemokinatör MORACAAT: Slçll, Abideihurrlyet Gad. No. 260 Tel: 485543 Galatasaray Istiklftl Cad. No. 311 Kat 45 Tel: 49 5295492640 İlâncıUk: 7567/7867 Kayhan SAGLAMER "SÜSPANSİYON" SİÜGEL 67 milyon japon bugün oy veriyor TOKYO, (».».) S aponya'da milyonlarca seçI men, burün sandık başına f giderek 305 aday arasından Senatoya 125 üye seçecektir. Bugünkü seçimler, iktidar bakımmdan herhangi bir değişikliğe yol açacak niteükte olmamakla birlikte, Japon halkının muhafazakâr eğilimli Libsral Demokrat Partinin siyasetini desteklevıp desteklemediğini göstermesi oakımmdan önem taşımaktadır. Senato seçimlerinde oy kullanması gereken kayıtb seçmen savısı 67 milyon eivanndadır. Seçimler, bir bakıma, Japon halkının, Amerikan savunma sistemi içinde kalmak isteyip istemediğini de gösterecek nitelikte olacaktır. Bilindiği gibi, Japonya ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki savunma paktı 1970 yılında yeniden gözden geçirilecek olup, bu tarihe kadar başka seçim yapılmıyacaktır. | Antiasidmukoza koruyucusuaniiflatfllan 160 cc. lik sisa: Perakende satıs fiab 5,50 T L BİLİM ilflç Sanayii ve Ticarat A.Ş. üâncılık: 7536/7868 GÜNEŞ MAKİNA MUHENDİüLIGl Özel Yüksek Okulu Müdürlüğünden 1 Öğretime devam edilmektedir. Genel imtihan günieri okulda ilân edilecektir. Z 19681969 ders jılı Gündüz • Akşam öğretimi için kayıtlar başlanuşiır. Galatasaray, İstanbul Caddesi No: 311/78 Tel : 49 25 72 Üânclk: 7617/7877 [PORSELENİ *"" ÜLUSLARARASI V. ÇAÖDAŞ SERAMİK SERGİSİNOE ALTIN MADALYA KAZANAN.TÜRKİYE'DE PORSELEM SANAYİİNİN ÖNDERİ İSTANBUL PORSELEN SANAYİİ A. ?. 1962 yılında faaliyete geçen, turistik otei, motel ve restoranlar ile halkımızın jhtiyacını karşılayan Tuzla Fabrikamız porselen yemek, pasta, çay, tabak ve kahve fincanları, kü| tabakları ve süs eşyalarının halkımızdan gördüğü rağbet Uzerine vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını daha kolay iemin etmek gayesiyla tek bayilik usulünden vaz geçerek Nlodern makinalanyle Imâl edeceği yeni çeşitlerle 16/Kasım/968 tarihinden itibaren fabrikasından mamullerini toptancılara satmağa başlayacaktır. Istekli sayın firmaların anlaşma şartlarımız ile diğer istenen malumatı öğrenebilmek İçin Umum Müdurlüğümüze 20/8/1968 tarfhlno kadar bizzat veya mektupla mUracaatlan rica olunur. SON PARA YATIRMA TARİHİ: 10 AGUSTÛS 5[adet 100.000 Irra SOıApartman JDairesi 25 adet 10.000 lira 50 adet 5.000 lira 500 adet 1.000 lira aynca 15000 adet para tkramiyesl Vıhn ikinci çekilişinde Türkiye Iş Bankasınm dağıtacağı 4 MİLYON lira tutanndaki zengin ikramiyelerden kazanabilmek için tasarruflarınızı 10 Ağustos tarihine kadar mutlaka Türkiye Iş Bankasına vatırınız bu sonbaharda ciz <ie KAZANİNİZ. i İSTANBUL PORSELEM SANAYİİ A. 5Tuzla Umum Müdörlüğü 2730/784» TURKJYI $ BANKASI î^ paranızm.» istikbalinizin emniyetidir
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog