Bugünden 1930'a 5,458,831 adet makaleKatalog


«
»

SAHİFE İKI 7 Temmuz 1968 CÜMHÜRİYET soruşlurmo Gençlikle ilgili Behçet Kemal ÇAGLAR • ••• • ••• HOTEL BOĞAZİÇİ tstanbul'un ıncisi BOĞAZİÇİNDE ailenizle birlikte huzur, sükunet ve koı^or içinde ve en uygun gartlarla tatilinizi geçirebileceğiniz yegâne dinlenme yeri. ^r Her odada görame banyo, balkon, telefon, müzik, devan«lı sıcak, soğiık su. * Yemekler tabldot olmayıp misafirlerce zengin listeden »eçilir. * Denize karşı genis ve şah?ne manzaralı lstirahat salonlan, restoran, temiz servis, nefis yemekler, azamî itina. * Aynca düfün. nisan, her türlü ailevî toplanrüar, iş yemekleri, ziyafetler, kokteyller için salonumuz emirlerinizdedir. HOTEL BOĞAZİÇİ Köybaşı Cad. 14 Yeniköy İSTANBUL Telg: HOTELBOĞAZ Tel: 62 40 01/38 Cumhuriyet 7861 • •«••*•>•••••••• ••' * Boşuna kafa yormak Yalnız emirle olmaz Ateşe devam Onlarla d a onlarsız da olmuyor İşe yarıyonı da oluyor Kazın ayağı öyie değil Bir yabana at, bir yabancı al yapmak kolay, yıkmak zor oluyor. Her yerde gecekonduları yıkma'ı'a gdrevli polis ve iandarma ekipleriyle oralarda barır halk arasmda, bazan pek şıddetli, çarpışmalar olduğunu okuyoruz. Burada, kökünden, yanlış bir davranış var. Yıkılacak gecekondulann, evvelâ, vamlmasının önüne geçmek lâzımdır. Yapıldıktan 3onra yıkmak akla, mantığa, hele vicdana, uygun gelmiyor. Yıkılan gecekondular bir, iM tane olsa, haydi neyse. Fakat altmışı. yetmişi birden yıkılmak isteniyor. Demek. bunlar vapüırken, avlarca, belki de senelerce, kimse ses çıkarmamış. Hattâ, «yaparsanız yıkanz» diyen de olmamış. Neden sonra, gel, vur kazmayı. O da olur ama, böylesi değil. Avrupanın bütün büyük şehirlerinde olduğu gibi, evvelâ, büyük blok apartımanlar yapüır, ve gecekondudakilere «gelin burada oturun, orasını yıkacağız» denir. Ondan sonra yıkıhr. Hiç bir bannak göstermeden «topla tasını tarağnu, çık dışan» emriyle, bütün dünya şehirlerinin 1 numaralı dâvası olan, gecekondu meselesi halledilemez gibime geliyor. Bilmem, yanlış mı? *** tora karşılık 70 bin sahte doktor vannış. Arada bir sahte hâkim, sahte polis, sabte müfettiş filân yakalanıyor ama, 12 bin kişilik bir topluluğun 70 bin tane sahtesi olur mu? Hayret edilecek bir sey. Fakat mesele, 'layrette kalmakla, hallolunmaz. Bir çaresine bakmak lâzun. Evvelâ «sahte doktor» deyip geçmemeli. Meselâ İstanbulda şöhreti bütün memlekete yayılmış. bir cıkıkçı var. Oiplomalı doktorların düzeltemediği kınk dökük uzuvl.v n bu adam 3apasağlam yapıyor. Geçen kış, Uludağda ayağı kınlan bir dostumuzu, hastahaneden «daha fazla düzelemez» diye, yan U > pal taburcu ettilerdi. Bu çıbkçı ılemir gibi yaptı. FTT* eşhisi herkes başUn doğru koydu. Yurtta asık bir suratla, bir kızıl snltan zaptiyesi gibi «• ki herhangi bir kanşıklıktan ve düzensizdikiliyor; «KiJk bakalım, diyor, kırdığın camın likten ilk ve baş sorumlu Başbakan bile. Bu, ve yırttığın çarşafın hesabını ver!» ve gençlerin Üniversitenin bünyesindeki bir çıbanın, yarılmabirer jurnalcı gibi birbirlerini ihbar edeceğini sı geç bırakıldığı için, kendi kendine patlamasıysanıyor! dı. Bırakalım, sayın Rektörün mesleğine uygan Ciddi bir hükümet, kendi Üniversite gençlibu yorumlamayı da, Inönü'nün basiretli deyüni ğiyle böyle oynayamaz! İ'niversite gençliği bu ile, sadece, «Bu bir patlamadır» deyip çıkalım. kadar bafife alan ve affettim diye kandınp da Uzun süre savsaklandığını duyan bir insanın, ne dağdan indirdiği eskiyayı sonradan sorguya çekkadar sâkin hattâ ne kadar vurdum duymaz olsa, meye kalkışır gibi aydm Türk gençlerini, bütün kendi durumunda olan başka insanlann feverabir Üniversite gençliğini karşısına almayı göze nına bakmrak, birden çoşması, öfkelenmesi, patalamaz! layıvennesi niçin mazur görülmesin? Bir kere Şimdi olacak nedir; ben size söyleyeyim: böyle görülünce de o haklı olan, haklı değilse *»:Hani imtihanlara hazırlanıp da biran önce verip le artık kendisini çileden çıkaran öfke ile elinde kurtulmak isteyen, yer yer ooykotçulara, işgalolmadan yaptıklan niçin mazur görülmesin, bir cilere kızan veya karşı koymak isteyen gençler dereceye kadar tabiî sayılmasın? vardı ya, şimdi onlar bu sorgtı sahiplerinin karşısına çıkacaklar ve «Biziz işgalci; biriz boykotNe yaptı Üniversite gençliği bu sefer? çu, bizi yakalayın isterseniz» diyecekler! İlim yuvasına bıçak sokup tarın deşen bir Meşhur 28 Nisan'da onar onar yakalayıp kamaklı veya ahlâkı bozuk kişi gibi mi davrandı? yonlara doldurduklan gençlerden hangisini, haııöfkelendi, sesini jükseltti; hakkını istedi. Ötegi suçla mahkunt edebildiler? 28 Nisan'ın SUÇIJden beri; daha sakin, daha edepli terbiycli su, o gençierin gönül gözleri ö: inde, başkalarıhakkını isteyip duruyordu. na görünmeden yflröyen genç, sanştn bir hayaldi. Harbiyeli Mustafa Kemal in hayali!... Daha iyi imkânlarla, pek alâ, pek kolayca hazırlanabilecek öğrenci yurtlan istemekte hak•u mıydı? Meselâ; artık Romada bile bu kadar mufassal okutulmasından vazgeçilmiş Roma Hu knkunun yüzlerce sayfa ezberletilmesinin yersiz u sefer gençlerin önfine düşen, sayın Ayolduğunu hatırlatmakta haksız mıydı? dın Yalçın'ın ileri sürdügü gibi, şu bu çarMeselâ, Üniversite ilk sınıflarına girmek hakpık ve sakat ideoloji çığırtkanları değildi; evet, kını sınavlarda kazanamayıp da özel yüksek okulöyleleri elbette bu fırsattan faydalanmayı ilkin larda aynı kitabı aynı bocadan okuyan çocuklapek istediler, pek gayrete gelir gibi oldular amrın, sınav kazanmış, başanlı arkadaşlanndan dama, tniversiteli Türk gençliği, onlan elinin terha çok öğrenmiş ve yetişmiş göründüğünü tesbit siyle öyle bir etti ki. yan yolda dökülüp kalrtıeder de bir Üniversite genci, müessesede veya holar. Bu delikanlı fakat sağlam bilinçli, temiz dücada bir suçlu taraf aramaya girişirse haksız sasiinceli ve kutsal öfkeli çocukları, zorla öyleleriyıIabUir miydi? nin kucafına atmamalıyız! Bu, yersiz bir çaba, insafsız ve izansız bir bareket olur! Bunlar lıiGençler, bunu yıllardan beri söyleyip duruzün yarınımızın sahipleri, öz çocuklarunızdır. yorlardı. Hem, şurada burada, dedikodu ve fısıltı halinde değil, açıktan açığa, l'niversitelerin Bunlara üvey çocuk muamelesi yapanlann açılış günlerinde bütün sorumlular ve yetlrililer kendileri üvey sayılacaktır; yaban sayüacaktır. önünde söylüyorlardı. Buna benzer dertlerin ve Kaldı ki bu patlama, bn sefer, yalnız memlemeselelerin daha derinlerini, daha köklülerini ket ölçüsünde değil: dünya ölçüsfindedir. Dünsöyleyip gezen, yazıp duran, iyi niyet sahibi öğ>a gençliği, yeni gelismelere, yeni buluşlara ve retim üyeleri de vardı. oluslara uyar ve yaraşır bir yetişme, bir yaşama, bir toparlanma aramaktadır. Bu, bütün dünHasta, doktorn bekledi, imdat arabasinı bekya gençliğini saran bir «Yeniden doğus» değilse ledi, ilk tedavi tedbirlerini bekledi; bekledi ve bile bir «Yeniden erginlik çağına girme» bunalınihayet öfkesi kadar da acısmdan; yataktan fırmıdır. ladı, hastaneyi birbirine kattı! (Katmadı ya, katsa da haklıydı). PİYES VEYA SENÂRYO MÜSABAKASI Türk Ev Kadınlan Derneği İstanbul Şubesinin açtığı, Dede Korkud Hikâvelerine ait Senatyo veya piyes müsabakasırun mükâfatı, Birindye 5000, ikinciye 3000, üçüncüye 2000 TL. olduğu tavzih olunur. Şartname ve bilgi, Çarşıkam, Yeniçeriler Caddesi No: 81 den alınabilir. Tel: 22 95 17 «•••••••••••••••••••>>••»••••• •••• •••* • ••• ••»• • ••a •••• :::= •••• •••• :::: •••a •>•• :::: •••• •>•• ••«• •••• • lit •••• •••• Boşuna kafa yormak eşhur Ruben Asa cezaevinden kaçtı. Geçen gfin Cumhuriyet'in bildirdiğine göre, Emniyet Müdürlüğünün bu işle Ugilileri, Ruben Asa'nın kendisini değil. ne sekilde kaçmaya muvaffak olduğunu araştınyorlarmış. Boşuna bir zahmet gibi görünüyor. Bizim Emniyet ilgilileri bövle bir araştırmayla uğraşacakların», Istanbul Jandarma Komutanı Sayın Albay Ziya Lüleci'nin sözlerlni okusalar, kendilerine bol bol kâfi gelir. Lüleci'nin beyanatmdan öğrendiğimize göre: 1 Mahkum cezaevinde muayene edilmesi icabederken, özel (!) bir muamele gönnüş, ve dışan çtkanlmıştır. 2 Suçlunun doktor odastna, hattâ tuvalete kadar, kelepceli götürülmesi lâzunken, özel (!) bir muamele ile. eli kolu serbest bir* kılmıştır. 3 Cezaevi arabasından başka bir arabaya binmesi kesinlikle v,v sakken, özel (!) bir muamele görmüş, taksiye bindirilmiştir. 4 Firann hemen bildirilmrsi sartken, özel (!) bir muamele ile 7 saat sonra haber verflmiştir. Eh. böylesine çok özel (!) likler ortadayken, nasıl olun da. ne şckilde kaçtığınm, oturup uzun uzadıya. araştınlmasına lnzum var mı ya? *** Cumhuriyet 7860 M SATILIK DAİRE Ayazpaşa semtmde Kabataş üzerinde deni: manzarah 140 M2. salon. 6 yatak odasl, 2 banyo, bir duş, 2 mutfak cem'an 380 M2. lik daire derhal boş teslim satılıktır. Müracaat iş saatlerinde 44 73 22 veya 49 83 59 Cumhuriyet 7878 Yersiz değilse bile yetersiz iddialar •••• •••• •••• •1 •• «••• •••• 4 Eskişehirde felçlileri iyi edfit bir Yogi çıktı. Bu adamın da rürütmeye muvaffak olduğu kötürümlerin gazetelerde sütun sütun resimlerini gördük. Onun için «sahte doktor» deyip hapse atmadan önce. bunları, şöyle bir. gözden geçirmeli mi. acaba? Her halde bir düşunmeli! *** Kapalı Zarf Usuliyle Menknl Mal Safışı istanbul Defterdarlığından 10 000 lira n.L^ammen bedelii 750. lira teminatlı Kartal Maltepe İRinci Zırhlı Tugay Ord. Bölük Komutanlığında bulunan 196100 plâka ve 270211110 motor sayıL Kanada Chovrolet marka tamirhane aracı. (5535817) 10.000. lira muhammen bedelli 750. lira teminatlı ayni yerde bulunan 196094 plâka ve 270243174 motor sayılı Kanada Che'/rolet marka tamirhane aracı. (5535817) 2900. lira muhammen bedelli 218. lira teminatlı Metris 1090. cı Ord. Toplama ve Sıjııflandırma Bölük Komutanhğında bulunan 4G303 motor ve 87254 şase sayılı Kanada Ford Topceker. (55358*3) 3056. lira muhammen Hedelli 230 lira teminatlı istanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğünde bulunan 8/14 Hp. lik Penta marka deniz motorlarına ait 66 kalem yeni yedek narça. v5535956"« 1897. lira muhammen bedelli 143. lira teminatlı Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Müdürlüğünde bulunan 6 kalem hurda malzeme. (Fazlasinın bedeli tahsil noksanı alıcıya iade edilecektir.) 5535953 1560. liıa muhammen bedelli 117. lira teminatlı Beyazıt Maliye Bakanlığı Evrak Mahzenleri Memurlugunda bulunan 104 adei pencere kasa ve çerçevesi. 5535865 Yukarda yazılı menkul mallar 15.71968 pazartesi günü saat 15.30 da Millî Emlâk Müdürlüğündeki Komisyonda dosyalanndaki şartnameleri gereğince ayrı •yn kapalı zarf usulüyle satılaca^tır. İsteklilrin 2 <O sasOı kanuntm'ferîratr 'dliresîndc ha4» zırlanmış teklif mektulilarını mezKur •ftffihte en geç saat 14,30 a kadar Komisyon Başkanllğına vermeleri, fazla bilgi için adı geçen Müdürlüğe müracaatları. Afeşe devam insanlar ne seG aliba, dünyada, zararı dokunuverse vücuda yor. İçki zararlı. Sigara zararlı. i •••• •••• ••>• •••• Hükumetin yeni tutumu [ imdl. Hükümet te kalknus, hastayı gönlü nü edip. haklı olduğunu ikrar edip yatağına yatırdıktan biraz sonra karşısına bu sefer Sonuç andaki yangına ancak damdakı saçağın yan• gınını söndürebilecek zavallı zaptiye ve itfaiye tedbirlerinin ne faydası olabüir? Gülünç olmayalım! Nimbiîs Filân, filân yemekler zararlı. Tuz, biber, hardal, şeker, bepsi zararlı. Şimdi de öpüşmek çıktı. Doktor Heinz Grude isimli pek tanmmış bir Alman psikoloğu, kadınlı crilenin bilmiyenin her işe burkekli 600 kişi üzerinde denemeler nunu soktuğu bir diyarda yayaptıktan sonra şu neticeye varmış: ÖpüşnıeU en az sigara tirya şadığımız malum. Basit bir şey ama, yine, bir misal olarak gözüme kUiği kadar tehlikelidir. çarptı: Adviye Fenik ablamız bir fıkrasmda «Amerikada sinema filimleri için sansür yoktur. Fakat sinema şirketleri kendi aralannda ÖZPI sansür kurmuşlardır» diyor, ve hemen arkasından büyük büyük, guya, bu «özel sansür» ün prensiplerinı sıralıyor. «Yapmak zor, yıkmak kolay» derHoppalaaaaaaa .. Ne yapacağız Halbuki Amerikada sinema fller. Bu söz belki her sey için doğ«limlen ıçın sansür (hem de narudur ama, bizim gecekondular simdi? Hiç dfisünmeyin. Yapacafınuz $ey •sıl!) vardır. Filim şirketleri buniçin degil. O konuda, tam tersine. gayet basit: Bütün ötekr «zararlı» *dan çok çektiler. Jansür Washıngları nasıl kuUanmaya devam edi ton'daydı, kendileri Los Angeles'yorsak, bu da öyle olacak. Yalnız, de ıdıler. tşte ablarruzın bahsettiği simdiye kadar, bilmiyorduk. buıı şırket, esasında, hükümet sansüdan sonra bile bile yapacağız. rüyle ugrasmak, aşınlıklann, hakBelki biraz tedirginlik olur. A sızhklann imkân nisbetinde önüma, ne yaparsınız? «Gülü seven tlı ne geçmek için kuruldu. Sonra iş kenine katlamr» lâfını boşuna söy daha genışletildi. Şimdi Avrupada da, bölge bölge, temsilcilert var lememişler. dır. Kazın ayağı öyle değil B Yalnız emirle olmaz (Basuı: 20376/7871) Onlarla da, onlarsız da olmuyor emleketimizin «tuhaflık» lannM dan bıri de, hiç şüphesiz, naçakçılık vak'alarıdır. Hiç unutmam bir tarihte, zamanm Gümrük VP Tekel Bakanı «Kaçak kahve gelmese senenın altı ayı, kahvesiz kalırız» demiştı. Çünkü, bu işe aynlacak, veteri kadar dövizımiz yokmuş. Şimdi de Amerıkan sıgarası meselesi var. Tekel makineleri, ihtiyacı karşılayacak kadar, filtreli sigara yetiştiremiyonnuş. Pek çok vatandaş da bu çeşit sigaraya alıştıgı için, gelsin Amerıkan slgarası. tşin orası öyle ama. dedik ya, herkes kendı bildiğı sahada kafa yormaz bizim diyarda. İllâ da t>ilmediğine kanşacak. İSTANBUL Iktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi Reisliğinin Yaz Dönemi İmtihanlan ile İlgili Bildirisî 1 Akademinin yaz döneminde normal süresi esnasmda yapılamayan imtiharJan, Temmuz ve Ağustos aylan içinde iki ayrı dönemde yapılacaktır. Birinci dörem imtihanlarına, programları gereğince, 15 Temmuz 19(58 tarihinde, ikinci dönem imtihanlarına da 15 Ağustos 1968 tarihinde başlanacaktır. 2 Öğrenniler, Temmuz ve Ağustos dönemleri imtihanrından sadece birine üirmek hakkına sahiptirler. Ancak, bu bir defalık hakkı, bazı dersler için Temmuz, bazı dersler icin de Ağustos dönemlerinde kullanmak kabildir. Tercihi öğrenciler yapacaklardır. 3 Sözü gpc^n imtihanların programları Akademide ilân edilmiştir. 4 Akademinin güz dönemi imtihanlarına normal zamanında ve Ekim ayında başlanacaktır. »• • • • • •» • •». » • • • • • »• • »» ' • • •» • • • • •• • • • • »• • • • • » • • *•••• • FOGENtOZTORKl BUYOKDOĞAN ile ORHAN BOYDKDOĞAN Evlendiler. ISIK V Bir yabancı at, bir yabancı al K slı Arapça, veya, Acemce olaıi •* kelimeleri dilimizden atıp verlerine Türkçelerini koyuyoruz. Adma «Oz Türkçe» denen bu kçlimelerin pek çoğu uydurma olmasa. elbette ki, mükemmel bir t<^ mizlik. Fakat, maalesef, öyle olmuyor. Büyük çokluğu, hiç bir csasa dayanmıyan, tamamen kafadan uydurulmus kelimeler. Neyse, işin bu tarafı bir yana, bir de yüzde vüz Türkçeleri dırurken, onlan bırakıp yerine Fransızca, veya tngilizceden »lınıp kullanılan sözler var. Meselâ, gümrük memuru: «Deklâre edecek bir şeyiniz var mı?» diye sonıyor. Yine meselâ, gazino ilânlannda: «Kezervasyon için filân nnmaraya telefon» diye yaztlı. Lzatmıyalım. Daha bir sürii var. Hemen ber gün de yenileri çıkıyor. ÖIBl YÜKSEK OKUIU 1 Akşam İnşaat, Elektrik ve Makina Bölümlerinde eksik kalan yıl içi îmtihanlan 19/8/1968 26/8/1968 tarihleri arasında yapılacaktır. 2 Bütün bölümlerde Haziran dönemi imtihanlan 2/9/1968 23/9/1968 tarihleri arasında yapılacaktır. 3 Bütün bölümlerde Ekim dönemi imtihanlan 7/10/1968 26/10/1968 tarihleri arasında yapılacaktır. 4 Diploma imtihanlarının tarihi aynca ilân edilecektir. 5 Gündüz İnşaat Bölümü 2 A ve 2 B smıflannın arazi üzerinde yapılacak Topoğrafya tatbikatları 5/8/1968 19/8/1968 tarihleri arasında yapılacaktır. 6 Öğrenci kayıtlarına 8/7/1968 Pazartesi gününden itibaren başlanacaktır. 7 1968 1969 ders yıluıda öğretime 4/11/1968 tarihinde başlanacaktır. Okul Müdürlüğü Önemle duyurulur. İskele Meydanı Beşiktas Ş Cumhuriyet: 7862 (Basın: 20984/7869) YEFAT Hidayet Madanoğlu'nu 6 Temmuz günü kaybettiğimizi, cenazesını 7 Temmuz Pazar günü (bugün) öğle namazından sonra, Çiçekçi (Karacaahmet) Camiinden kaldıracağımızı büyük üzüntü ile dostlanmıza duyururuz. Cemal Madanoğln, Hıfzı Kacar, Kâmil özturan, Nejat Madanoğln (Cumhuriyet 7875) w Yani kaçak sigara. Daha yani, evvelce Bakanın kahve için söylediği gibi, yurda kaçak sigara sokulmasa, bu sefer de, sigarasız kalacağız. Bana kalırsa, hiç değilse bazı maddeler hakkında, kaçak kelimesinı kullanmamah. Meselâ «yardımcı» «tamamlayıcı» gibi bir şey bulmalı. Belki yakalandıklan takdirde, muhakemeleri sırasında, hafifleıici sebeplerden sayılır. ist. Dz. Tek. Mlz. Sat. Al. Koms. Başkanlığından 1 Kapalı zarf usulü ile Sarıyer Orduevinde muhtelif inşaat ve onanmlar yaptınlacakür Keşif bedeli 75000 lira olup geçici teminatı 5000 liradır. 2 Keşif ve şartnameler Komisyonumuzda, K. K. K. Ankara ve tzmir Lv. Âmirliklerinde bedelsiz görülebilir. 3 thalesi 22. Temmuz 1968 günü saat 11.00 de Kasımpaşadaki Komisyonumuzda yapılacaktır. 4 lsteklilerin 17. Temnıuz. 1968 günu mesai saati sonuna kadar İstanbul Deniz İnşaat Emlâk Kumandanlığına (Kasırapaşa) müracaatla alacakları yeterlik belgelerini havi teklif mektuplannı 2490 sayılı kanun hükümleri dahilinde hazırlayarak ihale günü saat 10.00'a kadar Komisyonumuza vermelerL MEVLIT Aramızdan ebediyen ayrılan, ailemizin azız varlığı, İşe yarıyanı da oluyor Camm şunun «bildirecek bir şeyiniz var mı?» yahut «yer ayırtmak için filân numaraya telefon» derendik ya, konsey «Sovyet» den ki mesi yok mu? naye imiş!) Başkanı, geçen gün, Züppelik midir, nedir, akıl ennihayli ilgi çekici bir şey attı ortı yor. Kas yapalun derken göz ç> ya: Türkiye'de 12 bin diplomalı dok kanyoruz. Merkez T ürk Tabipler Birliği artık öğKonseyi (aman, sakın bu da komünist olmasın! Zira, • • (Basın: 20484/7847) ŞEVKET TURGUT'un ruhuna ithafen vefatının 40 ıncı gününe rastlayan 8 Temmuz Pazartesi ikindi namazını müteakıp, Şişlı Camiinde okunacak Mevlidi Şerife bütün akraba, dost ve dindaslanmızın teşriflerini rica ederiz. AÎLESİ (Yeni Rek.: 157/7842) İLÂN Denizli İli Daimi Komisyonundan: İlimiz ilkokullannda kullanılmak üzere satın almacak (33.250.) lira rnuhammen hedeli ve (2500.) lira geçici teminatlı (125) adet Tınal tipi düz siyah dökme kömür sobası. (625) adet saç boru ve (250) adet dirsek boru, 2490 sayılı kanunun 31. inoi maddefi eereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeve çıkarılm'«t'r. İhalesi 20 Temmuz 1968 cumartesi günü saat 11 de İl Daimi Komisyonunda yapılacaktır. Şartnam«>si m ek<Hltme dosvası mesa! saatleri içinde her gün bedelsiz olarak Daim} Komisyon Kaleminde görülebilir. İsteklilerin, kanunun tarifatına uygun şekide hazırlayacakları teîcüf mektuplannı, ihale saatinden bir saat evvele kadar Komısyon Başkanlığına vermeleri ve postada vuku bulacak gecikmelerin nazara ahnmlyacağı ilân olunur. (Basın: 20709/7852) Tel: 48 70 08 47 92 29 48 36 23 » • • • •• •»» • »• • • • »• • • • • • • • • • • • » ••»•t • • • • » • »»• •» • • • •» • • • • • • • • • • • •• » »» » Reklâmcılık: 2719/7843 SEC R E T A R Y W A NT ED EXPERIENCED SECRETARY TYPIST WITH PERFECT ENGLISH AND TURKISH REQUIRED. APPLY TO ANKARA TELEPHONE 17 66 27 OR 12 75 05 DURING OFFICE HOURS. REFERENCES REQUIRED. Heria: 1912/7858 İLÂN VEKÂLETİN HİTAMI Şirketimizin gümrükleme islerini yedi senedenberi muvaffakiyetle başarmış olan Can Gümrükleme Ltd.'in, 1968 ihalesini kazanamadığından, 31.12.1967 tarihinden itibaren Şirketimizle olan ilişkileıi kesilmiş ve vekâleti sona ermiş bulunmaktadır. Geçen senelere ait emeklerinden dolayı Şirketimiz kendilerine teşekkürlerini bildirir. İSTANBUL PETROL BAFİNERİSİ A. Ş. İlâncıhk: 7618/7878 Akdeniz Gübre Sanayii A.Ş. nin Mersin'de kurulmakta olan kompoze gübre fabrikalarının tesis devresinde çaljşmak ve ilerde fabrikalar işletmeye açıldığı zaman karşllıklı anlaşma suretiyle devamh vazife almak üzere İngilizceye bihakkın vakıf Makina. İnşaat ve Kimya Yüksek Mühendisleri arasmdan, TESİS MÜDÜRÜ, İNŞAAT MÜDÜRÜ, KONTROL MÜHEXDİSL£RİXE ihtiyaç vardır. Taliplerin kısa hâl tercüraelerini, yapılacak mülâkata esas olmak üzere, er geç 30.7.1968 tarihine kadar Kızılay Selânik Cad. 30/3 Ankara adresimize göndermlerini rica ederiz. Cumhuriyet 7859 MÜHENDİS ARANIYOR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog