Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

leknik Universite Giriş İmtihanlarına Hazırlama Kurslan 1 Ağustos'ta Başlıyor Kayıtlara, başlanmıştır, broşür isteyiniz. Güven Oersiıanesî Osmanbey Halâskârgazi Cad. No: 200 Telefon: 47 46 68 İlâncılık: 7441/7865 45. Vtt tOVI umhurivet KüRÜCUSU: VÜNUS NADİ T5785 Telgral ve mektup adresi: Cutnhuriyet Istanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefoniar: 22 42 90 22 42 % 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 3 4 2 9» üç dev yazarmdu ı'ntın ölmez ON T: Ord. Prof. Dr. Sâdi IRMAK rTam metin 375 Sahîfe Jfe50 Iira REKTUR Kitap ServisrNuruosmaniye Cad. 81 Emek İş Ham Reklâmcıllk:*2718/7845 Pazar 7 Temmuz 1968 "Derby,, işgalcileri için Savcılık tahkikata başladı Alâeddin BiLGi Avmpa'nın Seçim öncesi en sscok Gecekondularmın şehri İstanbul yıkımı durduruldu ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dün İstanbul, Avrupa'nın en sıcak şehri olmuştur. Güney rüzgârlarının ve Avrupa'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle şehrimizde sıcaklık 27 dereceye kadar yükselmiştir. Bu arada Marmara deniz suyunun da sıcaklığında artma görülmüş ve dün 22 derece olarak tesbit edilmistir. Meteorolojı ılgilileri, Marmara Bölgesinden başlıyarak yurdumuzda sıcakhkların hissedilir şekilde artacağmı söylemişler, rüzgârların güney yönlerden hafif olarak eseceğini biîdirmişlerdir. Marmara Bölgesinin diğer sehirlerinde de sıcaklıklar artmış, Balıkesir'de ve Bursa'da 24, Çanakkale'de 25, Tekirdağ'da 23 derece olarak tesbit edilmiştir. Öte yandan, Avrupa'nın çeşitli merkezlerinde, dün yapılan gözlemlerde, sıcakhkların azaldığı görülnıüş ve kıt'ayı saran sıcak hava rfalgasının Doğuya doğru kaydığı bildirilmiştir. Avrupa'daki bazı merkezlerde ve komşu ülkelerin başkentlerindeki sıcaklıklar şöyle tesbit edilmiştir: Londra: 16, Paris: 17, Madrit: 14, Roma: 22, Napoli: 24, Brüksel: 22, Viyana: 21, Belgrat: 25, Sofya: 18. Atina: 24, Moskova: 23, Beyrut: 25, Tahran: 33, Lefkoşe: 26, Kahire: 24 derece. Inönü, Demirelden yıkımın bir süre durdurulmasını istedi ve... kaldırmak iizere polise emir verileceği bildirildi Derby Lastık Fabrikasındaki işgal olayı ile ilgıli olarak dün Bakırköy Savcılıgı harekete geçmış ve işgalcıler hakkında Türk Ceza Kanunu 201/2'ci maddesine göre soruşturma açmıştır. Fabrikayı işgal edenler hakkında kanunun bu maddesine göre tstenen ceza ise, 6 aydan 5 yıla kadar hapistir. Bakırköy Savcüığı, tahkikatla ilgili olarak kendilerine herhangi bir müracaatın yapılmadığını, gazetelerde çıkan haberlerin ihbar kabul edildiğini bildirerek, «İşgalın kaldınlması için Emniyet Kuvvetlerine *• mır verileceğini. söylemiştir. Bucak, dün geç vakte kadar polise, savcüıkca bu konuda b:r emir gelmiştir. Savcılık sadece polisten fabrıkadaki işçi temsilcilerinin çağrılmasım ve tahrikçilerin tesbitini resmen istemiştir. Öte yandan, fabrikadaki işjali yapan Ua tık İş Sendikasln» bağll isçıl*» re karşı olan Kauçukts Sendikası ışçilerind'en 100 kadarı dun, Aksaray'dan Vilâyete kadar bir protesto yürüyüşü yapmıslardır. Vüâyetin onunde bir saat kadar bekliyen işçiler, beş kisılik bir temsilci grupu seçerek, Vilâyetle temasa geçmişlerdir. Validen işgalin kaldırılmasını istiyen işçiler, fabrikada 500 kadar arkadaşlannın işgalcıler tarafından hapsedildiğini söylemislerdir. Bu arada, Vilâyetin önüne çıkan Vali Vefa Poyraz işçilere, «Kanunî yollardan aynlmamalannı, han ların tecelli edeceğini» söyliyerek, sükunetle dağılmalannı tavsiye ı k eknik alanda başarılan ileetmiştir. Bunun üzerine KauçukVj] IUİ ri hamielere artık şaşmaz îş Sendikası Başkanı da kısa bir ,J \ olduk. Bir zamanlar bir pikonuşma yapmış ve Lâstikİş Sen ^" lotun tek başına Atlantiği (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de) •şmasını mucize sayan insanlar bugün en akıl almaz yenilikleri kanıksıyor ve her teknolojik başarının arduıda saklı duran siyasal hesaplart çözmeye çalışıyorlar. Işte size Amerikan endüstrisinin yaratfığı faarikalardan çiçeği burnunda son bir örnek: Lockheed firANKARA. (Cumhuriyet Bürosn) ması tarafuıdaıı Federal Hükumet Türkiye İşveren Sendikaları Konsiparişi olarak inşa edilen dev tafederasyonu, dün bir bildiri yayınşıt uçaklarının ilki kara kuvvetlıyarak Kazlıçeşme'de Derby Lâslerine teslim edilmiştir. C5 A Gatik fabrikasmm işçiler tarafından laxy adı verilen bu uçağa (Hava işgal edilmesini şiddetle yermiştir. gemisi) dense belki daba yakışık Bildiride, «Kazlıçeşme'de kuruln alacak. Şimdi geminin başlıca özelbir Iâstik fabrikasının işçiler taliklerine bakınız: Gövde iki katlırafından işgal edilmesi olayı. içindır. Üst kat insanlara. alt kat araçde bulunduğumuz, demokratik relara aynlmıştır. Araç kısmı yüz jimde uygulamasına çalıştığımız tonluk bir hangar genişliğindedir. toplu sozleşme sisteminin gelecegi Arkadan giren ınotorlu araçlar, piyönünden endişemizi ve üzüntülot yerinin altındaki kapaklar açılmüze nıueip olmuştur» denilmekmak suretiyle, yöıı değiştirnieksizin tedir. kolayca önden çıkmaktadırlar. Mıirettebat 6 kişiden ibarettir. Ortalama hızı ise 854 kilometredir. Uçak, bir uçuşta 50 topluk yükü !0 bin küometre, ya da 100 tonluk yükü 5 bin kilometre uzağa taşıyabilmektedir. Aşılacak mesafeniıı uzunluğuna göre uçağın taşıyabileceği malzemenin lıacmi ve sayısı da değişmektedir. Örneğin 3500 kilometre uzakta bulunan bir yere bir köprü kuQMa aracı, romorkları ile birlikte birer tonluk dört cip, römorkları ile birlikte onaltışar tonluk iki kamyon, gene romorklariyle beraber her biri dört buçuk tonluk iki kamyonet, iki ambülans ve iki helikopter. Bu araçlar, vardıklan yerde hemen kullanmaları için gerekli yakıtı da dörtte üç oranında olmak üzere depolarında beraber götürebilmektedirler. C5 A Galaxy ucakları. 5 bin kilometre mesafeye 850 kişilik bir birliği bütün teçhizatı ile bir uçuşta tasıyabilmekte, ayrıca değişik uraklıktaki yerlere 100 bin litreden az olmamak üzere benzin, ya da her biri 340 kilo ağırlığında 300 kadar bomba götürebilnektedir. Yere konmadan uzun süMcNAMARA re havada dolaşabilmesi imkânları öylesine geniştir ki, bu uçaklan devamlı ve hareketli komuta merkezi olarak kullanmak da mümkündür. Benzin yerine atom enerjisi kullanıldığı takdirde uçak, içindekilcrin tahammül gücu sona erene dek haA.B.D. eskı Savunma Bakaaı vada kalabilecektir. ve Dunya Bankası Genel Direktörü Robert McNamara, hükuAmerikan hükumeti, her biri 22 metimız ile temaslarda bulunmilyon dolâra mal olan bu uçakmak üzere dün Roma'dan tstanlardan Lockheed firmasına büyük bul'a gelmistır. Yeşılköy Havasiparişler vermiştir. Önümüzdeki alanında bir süre kaldıktan sonyıl sonunda 60 kadarı hizmete gira Izmir'e giden McNamara, Türrecektir. L'zmanların ifadesine gökiye'nın Dünya Bankasından fıre Galaxylerin kullamlmasiyle nansmanını istediği «Keban» ve stratejik ve taktik taşıt sorunlan «Seyhan» Barajı projeleri hakarasındaki aynm son derece azalatmda. henuz konulara iyice vjiiif olmadığını bildirerek. «BnnNADİR NADİ (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) (Arkası Sa. 7. Sü. i de) Karşı sendika işçileri Vilâyete yüriidü Harika Bir Uçak Işveren Sendikaları Derby olayını protesto etti Yük&ek Seçim Kurulu 2 CHP'li Belediye Başkanının tutanaklarını iptal etti ANKARA, (a.a.) Yüksek Seçim Kurulu, CHP'li iki belediye başkanının mazbatalarının iptaline ve yerlerine AP'li adaylann getirilmesine karar vermiştir. Yüksek Seçim Kurulunun bu kararı gereğince Giresun Belediye Başkanı Dr. Ali Rıza Erkan ile Görele Belediye Başkanı Dr. Nabi Kandazoğlunun mazbataları iptal edilecek, Dr. Ali Naci Duyduk Giresun, Mustafa Sağ(Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) CHP Genel Başkanı îsmet înönü dün kendisini ziyaret eden bir geceKondu sahibının kendısinden yardım istemesi üzerine Başba kan Süleyrran Demirel'e bir telgraf çekerek, «Gecekondu yıkımının bir süre durdurulmasını» istemiştir. Inönü'nün bu telgrafı üzerine gecekondularıa yılumı ertelenmiştir. Bu arada gecekondu sahiplerinden bazıları göruşmek üzere gittikleri Başbakanın evine bırakılmanuştır. Bu arada Ankara, îstanbul ve A Izmır'de gecekondu yapımının son zamanlarda artması üzerine hükuİŞGALİ KALDIRMAK IÇİN FABRIKA C I V A R I N D A EMİR BEKi • ı ı N HM ISLER met daha önce «Gecekondu önleme bolgesi» olarak tespit edilen Hazine ve Belediye arsalarmın derhai halka dağıtılması kararını almıştır. Öte yandan, 2 hazıran seçımlerı arıfesinden bu yana Hazine, Belediye ve şahıs arsalanna yapılmıs olan bütün gecekondular bnumüzdekı günlerde yıkılacaktır. Ankara'da yarından itibaren (Arkasi Sa. 7. Sü. 2 de) ANKARâ, (Cumhuriyet Bfirosn) Pakistan Dışişleri Bakanı Arşad Hüseyin ile Türkiye Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil arasında Ankara'da yapılan gö rüşmeler ile ilgili ortak bildiri, bugün iki başkentte yayınlanacaktır. Ortak bUdiri, Türk • Pakistan ilişkilerine yeni bir konu ANKARA, (Cnmhnriyet Bürosn) getirmemekte ve ayrıca CENTO Türkiye Öğretmen Dernekkonusuna da en ufak bir şekilde leri Millî Federasyonunun 21. definilmemektedir. Kurultaymın dünkü oturumu Bildiri'de yer alacak konular » • zetla soyledir: seçimler sonurıda Genel Bas* (Tj Tki ülke aîasıhdaki mşküekanlığa Fakir Baykurt getirin olumlu bir şekilde geliştiği, rilmiştir. (2) Uluslararası sorunlann B. Sabahki oturumda çeşitli M. yasasma uygun olarak çözümkomisyonların hazırladığı raIenmesi gerektigi inancı. porlar görüşülmüş, bu arada (3) Orta • Doğu sorununun 1967 ilkokulların 8 yıla çıkanlmaKasım Güvenlik Konseyi kararısı istenmiştir. na uygun olarak çözümlenmesi dileği. Bu raporlar görüşülürken bazı (7) Kıbrıs sorununda son gelişteklifler öne sürülmüştür. Bu tekmeler hakkında Çağlayangil'in b'l lifler içinde şu hususlar yer algi verdiği ve Pakistan'uı bu komaktadır: nuda gösterdiği desteğe teşekkür 0 Daha çok tlk öğretmen okulu edilmesi, açılmalıdır. % Öğretmen okulları mezunları(5) Keşmir ve Jammu sorun'inın Üniversitelere devamı sağlannun Pakistan ve Hindistan aramalıdır. sında banşçı ve âdil bir şekilde IKI l'ASAK BİR ARADA Şehirde parlayıcı ve patlayıcı maddelerin gecc taşınması gerek. Yasaklayıcı 0 İlkokul öğretmenlerine mahçözümlenmesi dilegı üe Türkiye') karar 1964 yüında almmış. Ayı oynatılması da yasaklarm içinde. Ama gelin görün ki, parlayıcı, patlarumiyet ödeneği verilmelidir. Sosnin bu konuda gösterdiği desteyuı madde taşıyanlar ve ayılar şehirde beraberce iolaşıyor. (Fotoğraf: tbrahim KÖSEOGLU) yalizasyon bolgesinde çalışan öğğe karşı Pakistan tarafından teretmenlere. sağlık hizmetlerine taşekkür, nınan haklar tanınraalıdır. Pakistan Dışişleri Bakanı Ar% Köy enstitüleri yeniden açılsad Huseyin dün Bursa'ya gidemalıdır. rek tarihi ve turistik yerleri gez (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) mıştir. Akşam üzeri Istanbul'a donen konuk Bakan, bugün şehrımizden aynlacaktır. Ilkokulların sekiz yıla Ogretmenler çıkması istendi Kurultaymda yine kavga çıktı TUrk Pakistan ortak bildirisi bugün ^ yayınlanacak Bakanın istekleri kabul etmesinden sonra leknik Okulda da işgal sona erı'yor îstanbul Yüksek Teknik Okulu ve Akşam Yüksek Teknik Okulu İşgal Konseyi, dün bir basın toplantısı düzenliyerek, Milli Eğitim Bakanı'nm yapılan temaslar sonunda bütün isteklerini kabul etmesini olumlu karşıladıklarını belirtmiştir. Konsey sözcüsü bu sabah okul öğrencüeri ile yapılacak bir toplantıda işgal ve boykotun kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanacağını bildtrmiş «Temennimiz Bakan'ın prcnsip olarak kabul ettiği isteklerimizin Talim ve Terbiye Kurulunca onaylanmasıdır» demiştir. Bakan'ın kabul ettiği kararlar arasında, Teknik Okul'un ara sınıflarma ve ihtisas sınıfına özel yüksek okullardan öğrenci ahnmaması da vardır. 11. madde halindeki öğrenci isteklerinin Okul Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra Millî Eğitim Bakanı İlhami Ertem'e sunulduğunu ve Bakan'ın özel okullardan öğrenci aluımaması ile ilgili madde ile son smıflardan belgenin kalduılmasını öngören maddeyi kabul ettiğini ve bu maddelerle ügili çalışmaları derhal başlattığını açıklamıştır. Sözcü, Bakan'ın diğer bütün maddeleri de prensip olarak kabul ettiğini, ancak bu maddelerin tatbiki içi n ön çalıjma gerektiğini söylemistir. Bakan'ın kabul ettiği bazı önemli maddeler şunlardır: «Temel ders hocalannın FullTime çalışmaları, hazırlık sınıfının kesinlikle bu yıl açılması, öğrendnın yönetimde söz sahibi olması, temel ders hariç vizenin kalkması, çagımua uygun teknik eğitimm saglanması, ihtisas yönetoıeliğmin olumlu bir şekilde değistirilmesi, yeteneksiz öğretim flyelerinin tas(Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) Büyük tehlike Tankerlerin şehir içinde dolaşmaları önlenemiyor Valı Vefa Poyraz, akaryakıt tankerlerinin saat 08 20 arasında şehir içinde dolu veya boş dolaşmalarının 1964 yılında yasaklanmış olduğunu, bu yasağı uygulamıyanlar hakkında koğuşturma açıldığını bildirmiştır. Poyraz, önceki gün Karaköy ve 4fc Unkapanı köprülerınde «Fuel ^^ Oil» taşıyan kamyonlann devrilmesi ve îstanbul'un büj'ük tehlıke atlatması üzerine dün Trafık Müdürlüğü ilgililenyle görüşmüştür. Vali, ilgililere, Vilâyet soru sorufdu Trafik Komisyonunun 20/10/1964 tarihinde 283 sayılı aldığı yasak ANKARA, (Cumburiyet Bürosu) karannı hatırlatmış, uygulanma Çankın Bağımsız Milletvekiıi sını istemiştir. Mehmet Ali Arsan, Ulaştırma ve (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) Malıye Bakanlarınca sozlü olarak cevaplandırüması ısteğiyle Millet Meclisi Başkanlığına bir soru önergesı vermiştir. Arsan önergesinde, THY'nm son zamanlarda keşmekeş idarenin tipik örneğini verdiğini lddia etmekte ve «Ortaklık meslekle z?rre kadar alâkası olmayan idare meclisi üyelerinin çıkarlarına partizan heveslerine göre idare edilmekte» denildikten sonra Bakanlara dokuz soru sormaktadır. Arsan sorunlarına, THY'nin idare meclisi üyeleriyle murakıplarının kimler olduğunu, tahsil durumlarını, aylık ücretlerinin miktannı, yurt içinde ve dışında yaptıklan seyahat için aldıklan döviz ve harcırah miktarlannı, buralara cşlerinı de götürüp götürmedik'srıni, sormaktadır. THY İdare Meclısı hakkmda bakanlara Demirel öğrenci yurtları konusunda Valiliklere genelge gönderdi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosn) Başbakan Süleyman Demirel, Vaüliklere bir genelge göndererek, öğrenci yurtları konusuna önemle eğilinmesini istemiştir. Demirel genelgesinde, yeni yurt binalan yaptınlması, Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yatak sayısınm 120 bine yükseltilerek yüzde 100 artınlması yoluna gidileceğini belirterek illerdeki Belediye, özel tdare, Ticaret v e Sanayi Od'alarının bu yoldaki gayretlerinin bir araya getirilmesini istemektedir. Mc Namara geldi Mukbil Özyörük CHP'ye AVKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Doç. Dr. Mukbil Özyörük, dün yapılan bir törenle CHP'ye girmiştir. Törende CHP Genel Başkanı İnönü, Genel Sekreter Ecevit hazır bulunmuştur. Törende tnönü, Özyörük'e «Partlye giren. imza ettiğinden itibaren partiye sahip olur. Hakları da, ödeyi de eskilerle aynıdır» demiştir. Ozyörük ise yaptığı konuşmada, bütün vatandaşlarm ortanın solunda yer almaları gercktiğini söylemişUr. İki karpuz bir başta Bii karpuz aynı koluğa sığmaz ama aynı başuı üzerÛMİe durur. Hünerli srabacı, bunu ispata kalkışıp, bir yandan atları crdeh» lerken, bir yandan da ten«sine koyduğu karpuzları 'engede rutmaya çalışıyor... Sokak ortasındaki bu gösteri, at bir kaç adım aöp hızlanuıca, karpuzların yere düjup jatlaması ile sona erdi. (Fotoğrff: Tulay DİVİTÇİOĞLU) 7 dokika Doğan NAOi Bugün 2. Sayfamızda Yazan: AFFEDERSİNİZ, SİZ DE ATATÜRK'ÇÜ MÜSÜNÜZ?..
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog