Bugünden 1930'a 5,453,013 adet makaleKatalog


«
»

Nâzım Hikmet Kurtuluş Savaşımızın büyuk destanı. Şairin hazırladığı en doğru nüsha. Abidin Dino'nun yaptığı 18 resim. Cevdet Kudret'in genig açiklataa notları. Destanm bugüne kadar biç yayımlanmamıj parçaları. Büyük boy 12.5 Lira. BİLGİ îayınevl Yenisehir, Ankara Cumhuriyet 7804 Kuvüyı Milfiye umhuri KURUCUSU: TUNTJS NADÎ Aşk rleri Cumartesı 6 Temmuz 1968 •biyatının en üalü aşk şiir^ y y i çevrilerinden derleyen IIhanBenc, şairler hakkında notlarla bu. kitabı meydana getirmiştir. Varlık Yayınlan arasında çıkan kitabın fiyaü 2 liradır. Üâncılık: /7819 45. yıl sayı 1S782 Telgraf v e mektup adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta K u t u s u : İstanbul No. 246 Telefonlar: 2 2 4 2 9 0 2 2 4 2 9 6 2 2 4 2 9 7 2 2 4 2 9 8 2 2 4 2 99 îstanbul büyük tehlike atlattı Oğretmenlerin toplantısında «FuelOil» taşıyan iki kamyonun üzerindeki tanklar dün aynı saatlerde Galata ve Atatürk köprüleri başında kayarak yere düşmüş ve içindekilerden bir kısmı yer lere dökülraüştür. Belediyede Istanbul'un trafik sorunları ile ilgili bir toplantının yapıldığı sırada meydana ge]en olay yüzünden köprüler, muhtemel bir yangın tehlikesi geçirmiş, şehird"e trafik iki saat tamamen felce uğramıştır. "Fuel OiL dolu fanklor devrilince 2 köprü de irofiğe kapandı kavga çıktı ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türkiye Öğretmen Dernekleri Millî Federasyonu 21. Kurultayında dün kavga çıkmış, TÖS taraftarı delegelerden bazıları ile llkokul Öğretmenleri Sendikası (tlkSen) taraftarları arasmda itişip kakışmalar ve sert tartışmalar olmuştur. Görüşmeler sırasında ayrıca Millî Eğitim Bakanı istifaya davet edilmiştir. Olay nasıl çıktı? Fahri Turan adında bir delege Yönetim Kurulu raporu üzerinde konuşurken «Biz herhangi bir partinin oyuncağı değiliz, olsnIara da gerekli dersi vereceğiz. Kendilerine milliyetçi diyerek iktidar tarafını tntan kuruluşları da lânetle anarız» rfemis, daha sonra İlkSen'den bahisle, «tlkSen'in gücünü inkâr etmiyelim» demiştir. Bunun üzerine gürültüler çıkmıştır. Bu konuşma üzerine Doğubeyazıt delegesi Celâl Aksalın usul hakkında söz almış ve «Demin konuşan arkadaşın söylediklerinin Milliyetçi öğrrtmenler Federasyonunda söylenenlerden farkı yok» demiştir. Bunun üzerine önde oturan Dadaş Akbaş adındg bir delege Akahnın üzerine yürümüştür. Kürsüdeki Akalın ile Akbaş birbirleriyle itişmişlerdir. Bu arada kürsünün önü karışmış, TÖS taraftarları ile llkSen'ciler arasında itişip kakışmalar olmuştur. Delegelerden Hüseyin Akgür, «Bapımsızlık konusunda halkı uyarmalıyız» demiş, Osman Nafiz Şentürk ise «Bakan Ertem'in mil(Arkası Sa. 7. Sü. 4 de) Belki beş gün içinde bitiveren, ama ömrii beş hafta bile sıirmeyen 500 hanelik Adalet Mahallesinin bir ekişi» si bn... Seçim öncesi yükselen duvarlar, seçimden sonra jerlebir edilince açıkta kalmış. bu «kişi»'.... Gecekondularm bilinen ^ıkader» leri, kazma, evinin dermaçatma duvarlannı yıkınca, objektife bakıp,«Görün, Adalet mahallesindeki adaleti!» diyor. «Seçim gelmeden (Kur!) deyip de, seçim bitioce (Vur!) denir mi?» Ortaköy'deki cTürk Petrol» deposundan yüklediği «Fuel OiN u Ortaköy Azapkapı Unka panı yoluyla Balat'taki bir akar yakıt bayiine götürmekte olan Muhteşem Genç'in kullandığı 34 ED 553 plâkalı kamyon, trafik tıkarjklığı sebebiyle yolunu de ğişti.'miştir. Saat 12.45 sıraların da Karaköy köprüsünün başın da, Ziraat Bankasının önünde bırdenbire tank arkaya kayarak kamyonun burnunu kaldırmıştır. Tank'taki «FuelOil» ler bu »ırada yere dökülmüştür. Burada görevli bulunan trafik polisleri muhtemel bir yangını önle rnek amacıyla hemen ittaiyeye haber vermişler ve köpriiyü trafığe kapamışlardır. Bir saat 10 dakika sonra Trafik Müdürlüğünün taşıt çekme aracı jle lETT'den bir vinç olay yerine getirilmiş ve tank, kamyonun üzerine oturtulmuştur. Kamyonun gitmesinden sonra 45 dakika kadar yol trafiğe kapalı kalmış ve yere dökülen «Fuel • oil» un üzerine kum ve toprak dökülmek suretiyle parlama ihtimall giderilmiştir. Aynı saatlerde, ytne aynı depodan aldığı «Fuel • oH» le Unkaparu (Arkası Sa. 7. Sü. S da) Evleri yıkılan gecekonducuların yürüyüşüne polis engel oldu Geceyı* sokakta geçiren S00 aile çadır istiyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Kalaba Papazderesl mevkünde önceki gün yıkılan 500 e yakın gecekondunun sâkinleri, dün sabah şehirde bir protesto yürüyüşü yapmak istemiş ve fakat toplum polisi tarafından ön lenmiştir. Sabahın erken saatlerinde Papazderesi sırtlannda toplanan 200 kadar gecekonducu, toplu olarak şehre doğru yurümeye başlamışlar, Zirai Mücadele Enstitüsünün önüne geldiklerinde kendilerini 100 kadar toplum polisi karşılamıştır. Polis âmirleri daha ileriye gidemıyeceklerini söyleyince geceSconducularla polisler arasında tartışma çıkmış, sonunda sadece bir heyetin Belediye Başkanına gi derek görüşmesi kararlaştırümıstır. Belediyeye gelen heyet Başkanı yerinde bulamamış ve Barlas'ın bir törene gittiği bildirilmiştir. Karısı, anası ve çocuklan dövülen po'ıs cinayet işledi Eyüp'e bağlı Otakçılar'da dün bir polis memuru 17 yaşındaki bir genci öldürmüş ve diğer iki kişiyi de ağır yaralamıştır. Olay öğleden sonra komşularının Bölge Trafik Merkezinde çalışan polis memuru Raşit Coşkun'un evini basmaları üzerine başlamıştır. Akşam eve gelince kansının ve çocuklarının dövüldüğünü, annesinin ağır yaralandığını gören Raşit Coşkun ile 30'a yakın komşusunun katıldığı çatışma sonunda 17 yaşındaki bir genç ölmüş, diğer iki kişi de ağır yaralanarak Cerrahpaşa Hastanesine kaldırılmışlardır. TRAFİGİN KAPANMASINA SEBEP OLAN FÜELOİL TANKI KAMYONUN €ZERİNE OTtJRTULUYOR Isı, bu haf ta yükselecek Avrupadaki sıcak hava dalgasının etkisi ile önümüzdeki günlerde, yurdumuzun Batı bölgelerinde sıcaklığın hissedilir şekilde artacağı ve geçen haftaya göre, ısının yükselerek 30 dereceyi aşacağı, Meteoroloji ilgilileri tarafından bildirilmiştir. Yeşilköy Meteoroloji Istasyonundan aldığımız bilgiye göre, yarmdan itibaren Marmara bölgesini kaplayan yağışlı hava, Doğu ve Karadeniz bölgelerine kayacak, buna karşılık İstanbul ve dolaylarında sıcak bir hafta başlayacaktır. Önümüzdeki hafta içinde en sıcak böl genin Güney Doğu Anadolu. en se rin bölgenin ise Karadeniz Bölgesi olacağı tahmin edilmektedir. İlgili ler. yağışlı havanın Doğu'ya doğru kaymasına rağmen, yurdun bütün bölgelerinde sıcakların, geçen haf taya göre daha yüksek olacağmı söylemişlerdir. îstanbulda sıcaklığın yükselmesi ile birlikte, deniz suyu sıcaklığı da artmış ve 22 dereceyi bulmuştur. [önümüzdeki hafta içinde, bütün bölçelfrimizdeki hava durumn tafsilâtı ile 2. sayfamızdadır.] Geceyi açıkta geçirdiler Evvelki gün evleri yıkılan gecskonducular, dün geceyi havanın yağışlı olmasına rağmen açıkta ge çirmiş, toprağın üstüne serdikleri yataklarda sabahlamışlardır. Çoğunun gidecek başka yeri bulunmıyan ve ellerindeki bütün pa. rayı inşaata harcadıklanndan paraları da olmıyan bazı aileler, dün de Papazderesi sırtlannı terketmemiş ve ilgililerin kendilerine hiç değilse birer çadır göndermfisini beklemişlerdir. Yıkılan evlerin enkazı da aynı sebepten kaldırılamamıştır. İŞÇILER IŞGALI KALDIRMIYOR Alâeddin BİLGİ Demir paraıaklıklı kapınm önünde sol elini havaya kaldırıp «Durl. Içeri girmes vasaktır!..» diyen, esmer, kara bıyıklı işçi, sağ elindekl sopayı sallıyaıak, «Kusura bakmayın, emir aldık. Kimseyi bırakmıyacağızrf dedi. Sözlerinl, «Haklanmızı alıncay» kadar boykota devam edeceğiz. ölünceye kadar direneceğiz» şeklinde kesin bir ifadeyle bitirdi. Yukandaki konuşma, öncekl gün Derby lâstik fabrikasının, kapısı önünde cereyan etti. Eli sopalı işçi, tabrikayı işgal edenlerden sadece biri idi. Kapı ve duvarları işçi isteklerini dile getiren dövizlerle dolu demir kapının arkasında toplanan yüzlerce işçi ise iki metreden fazla kendilerine yak laştırılmıyan gazetecilere, «Bix sarı sendika tanımıyoruz. Bizim sendika Lâstik • ş'tir. Kanunen hak istiyoruz» diye bağırmaktaydı. (Arkası Sa. 7. Sfi. 1 de) Özel Yiiksek Okullardaki işgal ve boykotlar sona erdi Şehrimizdeki özel yüksek okullarda işgal ve boykot hareketleri dün sona ermiştir. İşgal ve boykotun sona erdiği 6 özel yüksek okulun boykot ve işgal komiteleri, İstanbul Teknik Üniversitesi, Teknik Okulu, Yıldız Teknik Okulu Talebe Birlikleri, îstanbul Üniver sitesindeki fakülteler işgal ve boy kot komiteleri ve TMGT adına dün yapılan ortak basın toplantısında, boykot ve işgal hareketlerinin, eğitimde devrimin birinci adımı olduğu açıklanmıştır. Meclîsınde Seçim sonuçlan gÖTÜşöldü 0 Düzen değişikliği konusunun halka anlatılması istendi 1IKEV1A KARŞI KOYAN BİB GECEKONDU SAHİBİNİ TOPLCM POLİSLERİ GÖTüRtTOR CHP Patii İmtihan ayları belli oldu Fakültelerin büyük bir kısmmda imtihan tarihleri dün tesbit edilmiştir. Yarım kalan haziran dönemi imtihanlarının temmuz ayında veya temmuz eylul aylarmda ya pılışma göre fakültelere dağılışı şöy ledir: (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Yanlışltkla feshedilen ! Denizcilik Bankası Kanunv yeniden kanunlaştı • İlkukul mezunu senâikacılar çalışma ataşeliklerinde görev alabilecekler SINAVA GİREN ÖĞRENCİLER Üniversite giriş sınavları dün yapıldı 14 bin öğrencinin oçıkta kolacağı tahmin ediliyor Dün yapılan üniversitelerarası giriş sınavına 51 bin öğrenci ka tılmış, bunlardan 10 bininin ge çen yıllardan açıkta kalıp tek rar sınavlara girenler olduğu anlaşılmıştır. Bu yıl açıkta kal> < . ^ . ı . n L cantının 1314 hİ ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Senatoda dün, İs Kanunu çıkaren yanhşhkla feshedilen Denizciik Bankasını yeniden kuran kanun 'asarısı kabul edilerek kanunlaşmıştır. Ayrıca, ilkokul mezunu sendikacıların da Çalışma Ataşeliklerinde uzman olabilmelerini öngören tasarı da kanunlaşmıştır. Kore gazilerinden Hacı Altıner'e 500 lira aylık bağlanması hakkmdaki teklif de kabul edilmiştir. Bu arada konuşan Devlet Bakanı Sadık Tekin Müftüoğlu «Diğer Kore gazilerinin de durnmu üzerinde durulacaktır» demiştir. Türk Sovyet sının konusund» bir anlaşma ile ilgili tasarı da kabul edildikten sonra Senato çalışmalan sona ermiş ve 30 Eylul 1968'de toplanmak üzere Senato tatile girmiştir. CAPE TOYVN, (a a) Altı aydan daha uzun bir süreden beri bir başkasının kalbi ile yaşayan Dr. Pihilip Blaiberg'in akciğerinde bozukluk başgösterdiği dün gece Groote Schuur Hastanesi tarafından bildirilmiştir. Hastaneye göıe Blaiberg'in akciğerindeki bu rahatsızlık endişeye yol açmıştır. (Bn konn ile ügili difer haberlerimiz 3. sayfamızda.) Blaiberg rahatsız ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) AP istanbul Senatörü Rıfat öztürkçine, 506 sayıh Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve yeni maddeler eklenmesini öngören bir kanun teklifini C. Senatosu Baskanlığına vermiştir. AP Senatörünün kanun teklifinde yer alan istekler şöyledir: 1 Hastalık sigortası primlprini yüzde 8 den 6 ya, çırakların ise yüzde 4 ten yüzde 3 e indirilmeli. 2 Sigortalıların ölümü halinde kız çocuğa evleninceye kadar, boşanma halinde ölünceye kadar emekli aylığı verilmeli, 3 Evlenen kız ve eşlere dul ve yetim aylıklannın iki yıllığı ödenmeli, 4 Sürekli iş göremezlik geliri, malullük veya yaşlılık aylı(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) Sigortalar Kanununda değişiklik teklif edildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisinde dün seçim sonuçlan üzerinde görüşmelere devam edilmiştir. Bir konuşma yapan İstanbul Milletvekili Orhan Erkanlı 1969 yılına kadar her alanda ne gibi düzen değişikliği yapılacağının halka anlatılması gerektiğini söylemiş ve özetle şunları demiştir: (Arkası Sa. 7. Sü. 3 de) Oy bede Ankarada bir yandan fatandaş arazi parsellcyip gecekondu yapıyor, bir yandan idare bunlart yıktırıyor. Bu satırların yazıldığı sırada 2040 ailenin baruıdığı gecekondu yıkılmış, vatandaşın yapım için sarfettiği paralar boşuna gitmiştir. Kanunsuzluğun hele tapulu araziye bir gecede bina kondurmanın savunmasını yapacak değiliz. Büyük şehirlerin etrafında çığ gibi büyiiyen kanalizasyonsuz. susuz ve pislik yuvası mahallelerin uygarlığın, uygar görünüşün yüz karası olduklarmı da biliyonız. Ne var ki bu mahallelerin hızlı şehirleşmenin ürünü olduğunu ve ne kadar tedbir alınırsa alınsm, yapuna deram edileceğini de biliyonız. Çünkü gizli işsizliğin, erozyonun tahribatından kaçarak köyden şehire gelen vatandaş için bi zim beğenmediğimiz binalar, eskiden oturduğu penceresiz. kapısız toprak yapıların yanında saray gibidir. Köyde zaten pislikle hetnhâl olan insanlar kurdukları evlerin kanalizasyonu varmış, yokmuş önem venniyeceklerdir. Onlann istediği büyük şehirde kendine, karısına iş bulmak hiç değilse zemini, duvarı daha mun tazam bir binada oturmak ve bir profesör'ün etüdünc göre kızını, ofiunu, okutup, onlara tabaka atlamak imkânını vermektir. OLAYLARIN ARDINDAKİ Mc. Namara bugün Istaıubul'a geliyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Dünya Bankası Genel Müdürlüğüne getirilen A.B.D.'nin eski Savunma Bakanı Robert McNamara Türk Hükumeti yetkilileriyle temaslarda bulunmak üzere bugün îstanbula gelecektir. McNamara bugün Istanbuldan îzmir'e geçecek ve yann akşam Ankaraya gelecektir. ni bulacağı tahmin edilmekteMecliste dün toplantı açıldıktan dir. sonra çoğunluk olmadığı görüşülEczacılık Fakültesi ile İstanmüş ve Başkan «Hepinize sağlık, bul Yüksek Teknik Okulu Boysaadet ve başanh bir tatil dilerim» kot Komiteleri, izin verdiğinden demiştir. Böylece Meclis daha önbu öğretim müesseselerinde rfe ce alınan bir karar gereeince 30 (Arkası Sa. 7. Sü. 2 de) Eylul'e kadar tatile girmiştir. ^ Meclis tatile girdi OV OY OY OY OY OY OY.ANAM OY... HESAP... KİTAP... İşte vatandaşın bu mâsum isteğ\ ve amacı maalesef özellikle seçim kampanyalan sırasında insaf sız politikacılar tarafından istismar edilmekte, mahallî idareler üye adaylan, milletvekili ve senatör adaylan gecekondu yapımı karşılığında oy pazarlığına girmektedirler. Îstanbulda bu defa büyük çapta parselleme ve yapım olmamıştır ama, Ankarada ve bazı büyük şehirlerde sorumsuz adaylar oy toplayabilmek için halkı tahrik etmişler, kanunsnz gecekondu yapımına âdeta itmişlerdir. Bunların içinde gecekondu yapıp satmayı bir ticarî iş hâline getiren açık gözler şüphesiz vardır. Ve belki o açıkgözler mâsum vatandaşlardan aldıkları oylann komisyonunu, bu yolla tahsil etmek istemişlerdir. Ama onlann yanında sadece sokak politikacılarına inanmı; va inandıği için de varını, yoğunn kaçak inşaata sarfedenler büyük çoğunluğu teşkil etmektedirler. Her seçim sonrasmda, aynı hlkâye, aynı olaylar. Tazık, günahtır bu adamlara... •••
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog