Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

pŞAHESER ROMANLAR, EnJİÜYÜk Yazarlann En Cüzel Eserltri GERMİNAL r 5 Onlö yaıar, bu romanındo «U aldığı kohramanlarının bütön ıstıroplorını, ı«vinçl«rini, emellerini gerçekçi uslubuylo i;leyer»lc sonafının şaheserini yaratmıştır. Emile ZOLA YENİ ÇIKTI 15 Lir. umhuriyet KÜRUCUSU: YUNUS NADİ Andrl Gide'in en manlarmdan biri sin Yücel, Ayn Yol âdiy virdi. Varhk Yayınlan tükenmis olan bu güzel baskısı yapılmıştır. Fiyatı 4 li 45. yıl tayı 15780 Telgraf ve mektup adresi: Curahuriyet İstanbul Posta Kutusu: İstanbul No. 246 Telefonlar: 22 42 90 22 42 96 22 42 9 7 2 2 4 2 98 2 2 4 2 99 Perşembe 4 Temmuz 1968 Televizyon imâJi için 200 bin dolaı ayrıldı 21. Kota'nın esasları açıklandı . ANKARA (Cumhuriyet I Biirosu) Ticaret Bakanı Ahmet Türkel dün bir basın toplantısı yaparak bugün yürürlüğe girecek 118 müyon dolârhk 21 inci kota hakkmda bilgi vermiştir. Türkel. televizyon imâ li için 200 bin dolârhk kota ayrıldıgını da açıklamıştır. Türkel'in verdiği bilgiler özeüe îu noktalarda toplanmaktadır: Kalite ve miktar bakımından memleket ihtiyacını karşılayacak sanayi mâmullerinden 613 bin dolârhk 13 adet kota, 21 inci kotadan çıkanlmışfır. Bunlar, meşrubat konsantreleri, polivinli klorür ve benzerleri, yalmz levha ve çubuk halinde galalit, sentetik kauçuk, tel çubuğu, köşele ve diğer çubuklar, halitali ve yiiksek karbonlu çelikler. ince ve kalm halatlar ile benzerleri alüminyum profiller, kaldırma, yükleme ve boşaltma makirıaları, toprağm kazılması, delinmesi ve çıkarılması ile ilgili makinalar, elektrik fırınlarıdır. Sanaiye yeni kollann eklen mesinden ötürü ham ve yardımcı maddeleri ihtiyacınm artması ve televizyon imâlinin öngörülmesi se bebiyle llftjb^in dolârUk.4 adet yeni kota Oıdas edilrnijtir. Bunlar yal(Arkasi Sa. 7. Sfi. 4 de) Savcılık, yöneticilerdenJ belge istedi " ^ ^ Teknik Üniversite, imtihan günlerini tesbit etti ANKARA\ (Cumhuriyet B^irosu) Dün toplanan İstanbul Teknik Üniversitesi Senatosıı, Haziraıı ayında yapılamıyan imtihanların öğrencinin tercihine çörc 929 Temmuz ve 221 Eylül tarihlerine bırakılması kararını almıştır. l'tanbul Yüksek Teknik Oknlu MttdUrâ, yanında işgalci öğrenci temsilcileri olduğu halde, isfifasını geri aldığım sçıkhyor.. Soruşfurma için, fllll işgalin uygulandıgı faküllelere başvuruldu Meclis ve Senato, 30 Eylül'e kadar • tatile giriyor | ABANA ve BOZKURT İLÇE OLDU SICAK DALGASI Prof. Sungurbey ve Doç. özek: "Işgal. hukuka uygun bir direniştir „ Bazı ünıversıte ve fakültelerdeki işgal fiılinden dolayı Ankara ve İstanbul Savcılıklarının tahkikat açmaları üzerine görüşlerini aldığımız Hukuk Fakültesinden Prof. tsmet Sungurbey ve Doç. Çetin Özek isgalin suç olmadığını, çünku işgal diye nitelendirilen hareketin bir bütünün üyeleri arasındaki ihtiliftan' iSsret, hukuka uygun birdireniş olduğunu söylemişlerdir. Her iki öğretim üyesi bu konudaki görüşlerini şöyle özetlemişlerdir: (Arkan Sa. 7. Sü. 6 da) Senato toplantısından sonra basına bir açıklama yapan Rektör Bedri Karafakioğlu ahr.an kararı söylp özetlemıjtır: «Bu yıla mahsus nlmak üzere Fakülteler ve Teknik Oknlda Haziran dönemi imtihanlan a) 929 Temrauz b) 221 Eylül tarihlerinde yapılacaktır. tki süre toplamı imtihan hakkı bakımından tek bir dönemdir. ögrenciler isterlerse derslerin biı kısmına (a) süresinde bir kı^mına (b) süresinde girebilirler. Aynı dersin imtihanına hero (a) bem de (b) süresi içinde çmlemez. Ekim dönemi imtihanlarj ise 719 Ekim tarihleri arasıuda yapılacaktır.» Senatonun reform çahşnrıalanna derhâl başladığını söyleyen Rektör Karafakioğlu, öğrenci di (Arkası Sa. 7, Sfi. l de) Haziran ayı içinde viıkubulan ve Temmuz ayı başlanna kadar devam eden Üniversite boykot ve işgal olaylaruıdan sonra, işğal ve boykot olaylarını yürüten öğrenciler hakkında SavcıJıklarta kovuşturma y a p i laıımıştır. ANKARA, (Cumhuriyet Bfirora) Senato ve Meclis dün, yarAıdan itibaren 30 Eylül tarihine ^adar devam etmek üzere tatil kararı almıştır. v B u arada Senato'da, Abana ve Bbzkurt'un ilçe olmalarını sağlayacak kanun tasarısı kabul edilmiştir. Bilindiği gibi, Meclisler, kısmi Se nato seçimleri dolayısile çalışmalarına daha önce uzun bir süre ara vermişlerdir. Böylece 5 ay tâtil yapabilme durumu 3 eylulde dolmu} olrnaktadır. Meclis'te Meclisin tatil kararı Bağımsız Reşat Özarda'nın verdiği bir önergenin kabulü ile sağlanmıştır. Emin Paksüt (GP), Ahmet Bilgin (MP), önerge aleyhinde, Sabit Osman Avcı (AP) ise lehinde konuşmuslardır. Tatil kararından sonra Meclisiedönem 27 kanun tasansı ile 154 karmö. teklifinin verildiği, bunlardan llrsinin kabul edilip kanunlaştığı bijdirilmiştir. (Arkası Sa. 7. Sfi. 2 de) Ankara Savcılıgı, uygulandığı Fakulte ve Yüksek Okul yöneticilerine başvurarak «zor kullanma» ve «tahribat» olaylan ile, «failleri» hakkında belge istemiştir. Buralardan gelecek cevaplardan sonra görevli Savcılar, Fakülte ve Yüksek Okul yöneticileriyle «işgal ve tahribat failleri» nin ifadelerine başvuracaktır. Ancak Savcılık, istenen belgelerin ve isimlerin verilip verilmediği hakkında herhangi bir açıklama yapmamaktadır. Işlem başlangıçta, «Boykot ve işgal Komiteleri» mensuplarına uygulanacak, gerekli görülürse genişletilecektir. (Arkan Sa. 7, Sü. 3 de) Çağlayangil Arşad görüşmesi bitti ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Pakistan Dışişleri Bakanı Arşad Hüseyin ile Ihsan Sabri Çağlayangil arasında /apılan görüşmeler dün tamamlanmıştır. Dün sabah Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, konuk Bakanı kabul etmiştir. Bu kabulderTönce ve öğ leden sonra görifcmelere x devam i de) 'Bayar'ın şeref üyeliği Atatürk'e hakarettir,, "I ' ANKARA, (Cumhuriyet Biirosu) Milli Birlik grupu adına dün bır basın toplantısı yapan Tabıi Senatör Ahmet Yıldız, Halkevleri yöneticileri tarafından eski Cumhurbaşkanı Celâl B<;yara «Tabii şerel üyeliği» verümesinı şiddetle yermiş ve «Tiirk ulnsu ve onnn şanlı tarihî ile devlet gücünden yararlanarak alay edercesine bu çirkin o.vuna sapanları nefretle protesto eder onlara seyirci kalan sorumlu kişilere de, Anayasa üzerinde oturanlara da görevlerini hatırlatmayı ödevlerimizin sereği sayarız» demiştir. Atatürk Enstitüsünün kuruluşu üzerinde şüphe sahibi oini'klarını belirten Yıldız, «Cıımhuriyete ve Afatörk devrimiırine ihanetten Stürü en üst yargı (Arkası Sa. 7, Sü. 2 de) • inönü: "işgal ve boykot tarklı şey değildir,, ANKARA, (Cumhuııyet Barosa) CHP Genel Başkanı Ismet İnönü, dün Partî Meclisi toplantısından çıkarken, basın mensuplarının, boykotçu ve işgalci öğrenciler haklancla Savcılıldarca sorusturma açılması konuşunda sorulannı sevaplandırmış «Bundan endişe ettim. önlemeğe çalıştun» demiştir. İnönü sorulara özetle şu cevabı vermiştir: «Meclisteki konuşmalar boykot ile işgale ayn gözlerle baktıklannj ifade ettiler. Ben ise işgal ile boykotun birbirtnden farklı olmadığmı söyledim. Ayrılmaması gerektiğini belirttim. Bundan endişe ettim. önlemeğe çalıştım. Ama görüşlerinde israr ettiler. Şimdi de bunlann tatbikine geçiyorlar.» ^ • YILMAZ ÇETINERi 8 yıldır aranan kaatil zanlısı, sahte isimle müteahhitlik yapmış Milyoner Ahmet Merter'i öldüren «Cinayet şebekesinin» en önemli elemanlarından Mustafa Şapoğlu, 8 yıl sonra, şehrimizd e yakalanmıştır. Önceki gece Üsküdardan Kabataşa kalkan arabalı vapurda, Cinayet Aîajası detektifleri tarafından yr.kalanan Mustafa Şapoğlu, dün, polis ve gazetecilere, 8 yıl önceki cinayetin işleniş tarzı iie «cinayet şebekesinin» içyüzünü anlatmıştır. Haznedar Çiftliği sahibi milyoner Ahmet Merter'in asiında soyulmak istendiğini îakat olay (Arkası Sa. 7, Sü. 4 de) Bayann elini Öpen şahsm başı, demirle vurularak yanldı SA.MSL'N Trabzon'dan sonra şehrimize gelerek dördüncü «Bizim Ev» lokalini açan Celâl Bayar. dün akşam üzeri «Ege» vapuru ile İstanbula dönerken, güvertede elini öpmek isteyen bir şahsm kafasına, bir milletvekilinin kardeşi ta rafından demirle vurularak kan içinde bırakılmış, olayı şaşkınhkla izleyen Bayar'ın üzerine dahi kan sıçramıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 1 de) İki gündür Avrupadan gelen •hava» haberlerinin sonu hep ölü sayıları ile bitiyor. Sıcak dalgasının kavurduğu Avrupalılar tek çareyi denizlere koşmakta buluyorlar. Türkiyenin muhtelif bölgelerindeki sıcaklıklar ise Avrupayı kavuran «dalga>dan daha fazla. Buna rağmen çok kimse havayı daha denize girecek kadar ısınmış saymıyor. Durumun izahı biometeroloji'ye göre çok basit aslmda; Avrupalılar alıştıkları nın üstünde ve birden bastıran sıcaklar yüzünden ne oldukları nı anlayamıyorlar. Türkiye ise, mevsimine uygun sıcaklıkta gün ler yaşıyor. Deniz suyu 21 dereceye yükselmiş, hava sıcaklığı ise hafta soııunda tahminen 33 dereceyi bulacak. Fotoğrafta plâjlara sardalya gibi yığılmış Romalılar görülüyor. Tabii tek düşünceleri biraz olsun serinleyebilmek. Aksal'ın yerine Şeref Bakşık seçildi ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) CHP Parti Meclisi dün saat 10'da Genel Başkan Ismet İnönü başkanlığında toplanmış ve seçim sonuçlarmı jncelemeğe başlamıştır. Toplantıda okunan Yö(Arkası Sa. 7. Sü. 1 de) Ruben Asa minibvsle Isviçre'ye kaçmlmış Polis ve Jandarmamn 6 günLük araştırmasına rağmen, hiçbir yerde izine dahi rastlanmıyan 34 yıl hapse mahkum Ruben Asa'nın, minibüsle Isviçre'ye kaçırıldığma dair bazı ipuçları elde edilmiştir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de) OLAYLARIN ARDINDAKİ Boykot ve işgal için kovuşturma açılmış. Kamu düzenini ilgilendiren bir olay hakkında re'sen harekete geçip geçmemek şüphesiz Savcılığı ilgilendiren bir konudur. Verilen haberlere göre Savcılık, gazetelerde yazılanları ihbar telâkki etmiş, soruşturmalara başlamıştır. Buraya kadar hepsi iyi. Ancak akla takılan bir nokta var ki. ona dokunmadan geçmek de tnümkün değildir. Boykot ve işgal olayları 14 15 gün sürdü. Bu süre içinde senatolar toplandı, bildiri yayınladı, konseyler bu bildirilere cevaplar verdiler. Ankarada işçal'in kaldırılışı münasebetiyle büyük bir de tören yapıldı, çözyaşları döküldü. Hattâ Belediye Bandosunun marşlar çaldıfı bu töreni T.R.T.. canlı yayın olarak da verdi. Bütün bun lar, boykotlar, işgaller kamu oyunnn gözü öniinde cereyan etmiş, ayrıca konu üzerinde parlâmentoda tartışmalar açılmıştır. Hattâ üniversite kapatıldığı zaman Sayın Egeli'nin «Artık inisiyatif bizim elimizden çıktı» demesine rağmen, İstanbul Valisi Sayın Vefa Poyraz'ın bu demece karşı söyledikleri unutulmamıştır. Ayrıca işgalci öğrencilerin delegelerini Sayın Cumburbaşkanının kabul etmesı, olayın yatıştırılması için telkinlerde bulunması da henüz hafızalardaıı silinmiş değildir, Dahası var : Akademiler idari bakımdan doğrudan doğruya Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdırlar. özerkliği bulunmayan bu müesseselerde de işgal ve boykotlar olmuş, ve Akademilerarası kurnl işgalcilerin isteklerini görüşmck üzre Ankarada toplanıp önemli kararlar vermiştir. Olşunlaşma Enstitüsü öğrencilerinin bazı isteklerini bile Milli Eğitim Bakanlığı olnmlu karşılamıştır. Kısacası garip bir çelişme vaı bu işin içinde. Mademki, re'sen harekete geçilecekti, her şeyin açık ve seçik ortada durduğu bir sırada neden soruşturmaya, kovuşturmaya baslanmadı da neden, hareket, anlaşmalar yapıldıktan, senatolarla konseyler birbiriyle sarmaş dolaş ol MUSTAFA ŞAPOĞLÜ Çocuk felci, kalkınan ülkelerde hızla artıyor lstanbul'da bir günde 12 vaka tesbit edildi CENEVRE (a.a.) Kuzey Amerika ve A\Tupa ülkelerinde çocuk felci vak'aları hemen hemen hiç denecek seviyeye inerken kalkınan ülkelerde kay dedilcn vak'aların sayısı endi şe verici bir hızla yükselmeye başlamıştır. Dünya Sağlık Teşkilâtının vediği habere göre Lâtin Amerika Afrika ve Asya ülkelerinde çocuk felci vak'alan üç misli artmıştır Tropik veya yarı tropik ülkelertle hastahğa yakalananlarm çoğu beş yaşında veya daha küçük çocuklardır. 1951 55 ve 1961 • 65 yılları arasındaki vak'aların 1966 daki vak'aiarla karşıiaştirı'ması sonucu bu sonuçlar elde edilmiştir. Afrika 24 ülkede hastalıgın arttığını bildirmiştir. Orta ve Güney Amerikada dokuz ülkede vak'alar artarken Asya ülkelerinin 11 inde vak'alar artmış, beşinde ise dü$müştür. Bazı tropik ülkelerde aşının ancak °b 79 etkili olabildiği tesbit , (Arkası Sa. l, Sü. 3 de) duktan sonra, düşünüldü? Ve başındanberi olumlu davranan hükumet neden birdenbire Adalet Bakanını tstanbula kadar göndermek gereğini duydu? Soroşturma ve kovuşturmanın sonucu nasıl olur, bilmeyiz. Zaten mesele Adalete intikal etmiş bulunduğnna göre, olayla dofnıdan ilgili konulara girmek de istemiyoruz. Ancak hemen söylemeliyiz ki, ortada bulunan çelişme ilgililer tarafından izaha muhtaçtır. Zira kovuşturmadan çıkan anlam sadur : i Yürütmedc ya hiyerarşik baflar gevşektir. hattâ kopuktur, j ya da ilgililer gençleri yatış : tırmak için böyle davranmışlardır. Yapılacak açıklama,fcai mu oyunda beliren bu ve bunlar gibi sorulara cevap vermesi bakımından önem ta?ımaktadır. • ••• [ Siyasi olayların çalkantısından baş kaldıramadığunız şu günlerde çok tehlikeli bir salgın sessir sedasız. ama gittikçe artan bir sür'atle memleketimizin her kö şesine yayılıyor: Esrar, afyon, LSD gibi uyıışturucu maddelere bilhassa 16 ilâ 35 yaşlan arasında kadınlar, erkekler rağbet ediyorlar. Türkiyede uyuşturucu madde kullanana, satana, imâl edene verilen cezalar 2 yıldan başlıyor idama kadar gidiyor. Polis, elindeki imkânîarm çok üstünde başarı gösteren çalışmalar yapıyor. Fakat yine de istatistik lere geçmeyen ve geçmiyecek olan müthiş bir artış var piyasada.. Resmî rakamlara bakarsanız 20003000'i aşrnıyor kolay kolay... An cak hakikat bu değil.. Hakikal maalesef uyuşturucu madde kul lananların 100 bir yaklaşmasıdır.. Amerikad? böyle bu îstatistikier 60 b' )0 bin diyor lar. Fakat orad j toksikoman ların miktarı 1 milyona ulaşıyor. Her iki hakikatı ilim adam ları söylüyorlar. Yalnız basın açıklamalarında değil de ilmi toplanülarında. Bir zamanlar İstanbul eroin pazarı haiine gelmişti. Şimdi bunun kökü kazuımıştır. Orası muhai (Art Sa. 7. Sü. 2 •» »• Cenneier Yıl.maz Çetiner'in yeni röportajı Sahte Cennet/er bugün 4. sayfamızda. BİR EROİN KUBBANI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog