Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Cumnuriyel BASIN AHLAK YASASINA UYMAYI TAAHHÜT EDER Sahlbl : NAZtME NADİ # Genel Yaym Müdürü ECVET GÜRESİN Soruralu Yez! Işleri Müdürü: DOĞAN NADİ Basan ve Yayan CUMHURİYET MATBAACILIK ve GazetecUik T. A. 5 Cağaloğlu Halkevi sokak Np. 3941 Meydanı Edime Hanı ADANA Telefon «50 *• ANKARA Atatürk Bulvarı Yener Ap. Yenişehir Teltfon: 12 09 30 12 09 66 12 95 44 17 57 35 # İZMİB: Fevzipaşa Bulvarı. Afşaroğlu Iîhanı 104105. Tel: CI23O 24709 BÜROLAR ABONE v İLÂN e Senellk 6 »ylık 3 avhk Türkiye 75.00 40.00 22.00 Karicl 198.00 99.00 49.50 Baflık (Maktu) 225 Lira 2 3 4 5 inci sahifelerde (»anttml) 50 « 7 nci sahifeler 45 Nfean, Nütâa, Evlenme, Doğum (Maktu) 85 Ölüm, Mevlit, Teşekkür ve kayıp arama 5 cm 100 Ölüm. Mevlit, Teşekkür (23 cü> 5 cm 150 SAYISI 25 KURUŞ İlk atom santralının anfaşması imıalandı ANKARA, Yurdumuzda kurulacak ilk Atom Santralinin fizibilite rapor ve proje anlaşması, dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında imzalanmıştır. Bakan Sezgin ile İsviçre, Amerikan ve Alman firmalarından kurulu konsorsiyum yetkililerince imzalanan anlaşma ve konu olan santral, 1976 yılında hizmete girecektir. Yılda 3 milyar kilovat saat elektrik enerjisi üretecek nükleer santral, 350 400 bin Kw. takatinde olacak, bu projenin tahakkuku için yaklaşık olarak bir milyar lira harcanacaktır. Santral. elektrik enerjisi bakımından Keban'ın yarısı kadar enerji üretecektir. T.M.T.F.'nun düzenledigi Öğretimde Millî Reform Scmineri başladı Eğitim sisteminin millîleştirilmesi istendi Türkiye Milli Talebe Federasyou tarafmdan düzenlenmiş olan «İlkokuldan Üniversiteye Kadar öğretimde Millî Reform» konulu seminer dün Belediye Sarayı toplantı salonunda çalışmalanna başlamıştır. Seminerin açıhş konuşmasını yapan TMTF Genel Başkanı Ekrem özer, «Eğitimin doğmalardan kurtanlarak, hiçbir seyin tartışmasız olarak öğretilmemesi gerektiğini» söyledikten sonra dünyadaki son gençlik olaylanna değinerek özetle şöyle demiştir: «Bizde görülen sosyal buhranlarm, sebepleri de »edavi çareleri de ayndır. Bütün iyi niyetli gayretlerimize rağmen. geçen iki yüz yılda Batı uygarlığının eşiğinden öteye geçememişizdir. Bütün bunlann sebebi eğitim düzeninin baştan yanlış temeller üzerine kurulmuş olmasıdır. Netice itibarivle bugün patlak veren bunalımlar da o çürük eğitim arâcının kurtlu meyvalandır.» TMTF Genel Başkanı sözlerine devamla, Milll Eğitimin de Milll Savunma gibi politika dışmda tutulmasını ve eğitim sisteminin herşeyden önce millileştirilmesini istemiş ve «okullar birer diploma dağıtma bürosu olmaktan kurtarılmalıdır» demiştir. Seminer 3 Ağustos'a kadar devam edecektir. nunsuzluklar ulkei haline getirfldiği, yobazlann 31 Mart olayı öncesini hatırlatan karşı devrim provalan yaptığı» belirtilmektedir. Orada Ve Burada (Başmakaledeo devam) yeni fakülteler açılması tezini savunmaktadır. Yüksek öğrenim, tıklım tıklım dolu sınıflarda verilen konferanslar serisi halinden çıkarılmalı. öğretim üyelerile öğrenciler arasında verimli bir diyaloğ ortarnı yaratılmaJıdır, Bu yapılmadıkça ne bunalım sona erecek, ne de Fransa. bilim alanında çagımızın gerektirdiği üstün düzeye ulaşabilecektir. Edsar Faure. ayrıca sosyal adalet ilkesi bakımından da göze batan bir haksızlığın giderilmesi lüzumuna dcğinmektedir. Fransa'da yüksek öğrenimden yararlanan işçi çocuklarının oranı sadece '• 8'dir. Sınıflar arası düşmanlığı körükleyen ve varlıklı ailelerden olan geaçlere bütün kapıları açtığı halde varlıklı olmayanlan toplumun alt katlarına iten bu duruma mutlaka son verilmeli. bunun İçin de Iise ö'ğrenimini tamamlamak ve üniversiteye gecmek isteyen işçi çocuklanna gerekli imkânlar sağlanmalıdır. Lise eğitimi konusunda da Fransız Milli Eğitim Baka nı ciddi bir reform tasavvurundan söz etmektedir. Edebiyat ve Fen kisımları kaldı rılmalı ve hayata hazırlanan gençler daha pek erken yaşlarda müsbet bilimlerle manevî bilimler arasında seçmeli bırakılmamalıdır. Lise öğrenimi gören her Fransız çocuğu, üniversiteye gireceği zaman hangi bilim dalında yetijmek istiyorsa orada çalışmak yeteneğini lisede tüm olarak elde etmelidir. Lise öğrenimi konusunda Edgar Faure, hattâ daha da ileri gitmekte ve son sınıflarda ekonomi. sosyoloji, politika doktrinleri gibi bilgi dallarının da okutulmasını önermektedir. Bunu yaparken Fransız Milli Eğitim Bakanı. gençlerin herhangi bir doktrine körü körünc bağlanmasi amacının güdülmediğini. tam tersine çpşitli politika doktrinlerini objektif olarak gençlcrc öğretmek suretiyle ileride onlara sosyal alan da özgürce seçme, sentez yapma ve yaraticı bir düsün rücüne ulaşma imkânları sağlanacağını açıklamaktadır. Genellikle tutucu ve otoriter bilinen de Gaulle rcjiminin bir Bakanından duyduğumuz bu cesaretli reform tasavvurlan her bakımdan önemlidir. Nitekim bu sözleri dinleyen de Gaulle'cii mllletvekillerinden çoğu Edgar Faure'u soğuk karsılamışlardır. Milli Eğitim Bakanının nutkıınu alluslayanlar daha ziyade Cîtücard dfataing taraftarlan ile ortanın solunda yer alan solcu federasyon üyeleri olmuştur. Ama tutucu bildiğimiz de Gaulle Fransa'smda böylesine ileri bir üniversite ve efritim reformu bugiin ele aluımıştır. Orada reform hareketleri ele alınırken bizim burada nelerle uğraştığımızı bir gözönüne getirirsek yukarıki düşüncelerin üzerinde daha bir önemle durmak gereği kendiliğinden anlasılır sanırım. Karafakioğlu tekrar Rektör seçlfdî Îstanbul Teknik Üniversite Genel Kurulu, dün toplanarak Ord. Prof. Bedri Karafakioğlu'nu yeniden Rektörlüğe seçmiştir. Seçime katılan 128 üyeden 116' sının oyunu alarak Rektör seçilen Ord. Prof. Karafakioğlu, verdiği demeçte, «Arkadaşlannı itimat gösterdiler. Bu kadar büyük çoğunluğun gösterdiği itimat üıerine göreve devam etmem gerekiyor. KuruMann ve Cniversitenin bütün mensuplarının vardımlan ile Cniversitenin işlerini haşarıya ulastınnaya çahşacağım» demiştir. Bilindiği gibi, Prof. Karafakioğlu, 13 gün önce, öğrencilerinin yurt binasında öğretim üyeleri aleyhine yaptıklan tezahürat ve protestolar üzerine Rektörlükten istifa etmişti. SOVYET HEYETİ (Bastarmtı I tnd nüılfed») Sızan ayrıntılar İyi haber alan kaynaklardan öğrenildiğine göre, Sovyet Çekoslovak ikili görüşmeleri sona ererken muhtemelen herhangi bir ortak bildiri yayınlanmayacaktır. Bu arada görüşmeler hakkmda bazı ayrıntılar şimdiden sızmaya başlamıştır. İlk günkü görüşmeler bir «monolog» şeklinde cereyan etmiş, Sovyetler tarafmdan Brejnef ile Kosigin, Çekoslovaklar tarafmdan ise Dubçek ve Çemik söz almış ve Temmuz'un ilk yansrada iki ülke arasında teati edilen mektuplardaki deyimlerle konuşmuşlardır. Çekoslovak ulusal meclis başkanı Smirkovski de kısa bir konuşma yaparak, tamamlayıcı ve ayduılatıcı bazı bilgiler vermiştir. TMGT Başkanı: «Riizgâr eken, fırtma biçer» Türkiye Milli Gençlik Teşkilâtı Genel Başkanı Kâzım Kolcuoğlu dün basına verdiği yazılı demeçte. «îktidann gençlik hareketlerine karşı bol parayla besledigi dernekler vasıtasıyla düımece olaylar yaratmağa çalıştı^ını» belirterek «Devletin te mellerini sarsacak nitelikteki irtica tavizleri her şeyden önce iktidann çeleceği için ciddi bir tehlikedir, Rüzgâr eken fırtına biçer» demiştir 6. Filonun gelmesiyle başlayan hareketlerdeki tahriklerin asıl yaratıcısınm polis olduğunu, son yapılan gençlik mitinginde polisin ortada gözükmemesi sebebiyle herhangi bir olay çıkma dığını söyleyen Kolcuoğlu, özetle şöyle devam etmiştir: «Yüröyüşü izleyenler, eazetelerde okuyanlar gördüler ki, Türk gençliği daha dogrusu, ö t " retmeni, isçisi ve köylüsüyle tüm Türk halkı emperyalistleri ve onnn yerli ortaklarını Türkiyeden atmakta kararlıdır. Bn amaçla onbinler, Dolmabahçe'de arkadasımızın sehit dfiştüğü yer de, emperyalistlerin askerlerini bir daha karaya çıkartmamak için yemin etmişlerdir. Amerikan askerleri bir daha ancak Türk halkının cesetlerini çignedikten sonra Türk topraklarına çıkabilirler. Yetkililer bu dururnn gözönfine alarak, bir daha dostluk kisvesi altında emperyalistlerin silâhlı. silâhsız temsilcilerini ülkemize çaçırmasınlar. Bu?ün bir kişinin ölümünden sornmlularsa, yarın binlerce kişinin ölümünden sorumlu olurlar. Bu soramlulukların altından da kalkabileceklerini hiç sanmıyonıı.» altında devam etmektedir. Cierna'daki ufak posta merkezi, yüzden fazla gazetecinin isteklerini, karşılamakta âciz kaldığı için bazı gazeteciler, köye birkaç kra. mesafedeki Biel kasabasma kadar giderek oradan merkezi aramaktadırlar. Fakat Viyana merkez postahanesi santralı, Cierna' daki muhabirleri ile görüşmek isteyen büyük haber ajanslanna, dosyalarda «Biel» diye bir kasaba mevcut olmadığını bildlrmişlerdir. Ayni şekilde Prag'daki uluslararası telefon santralı memurlan da, Biel hakkmda bir bilglye sahip olmadıklannı belirterek fazla bilgi rica etmişlerdir. Kadından kadına İlk kalb nakli ameliyalı yapıldı HOUSTON (Teksas) Dünyada ilk defa bir fcadının kalbi, diğer bir kaduıa dün takılmıştır. Ameliyatı yapan Dr. Cooley, vericinin 40. kalp takılan alıcının ise 49 yaşında olduğunu açıklamıştır. Cooley'nin 8 inci kalp transplantasyon ameliyatı olan bu son denemesl. belirtildiğine göre başanlı geçmiştir. MONTREAL Quebec kalp fonunun eski baskanı Bruce Brown, kalplerinin başkalanna bağışlamak isteyenlerin kayıtlanna Montreal'de başlanacağını açıklamıştır. Gonüllülerın kayıUanması İçin çalışanlann başında gelen Brown, bir basın toplantısı düzenliyerek, bu yolla dünyanır. ilk kalp bankasının meydana getirilebileceğinl söylemistir. Montreal halkını kalplerinin ilerde başkalanna takılmasına razı etmek için bir kampanya açılacak, bu kampanya daha sonra bütün Kanada'ya yayılacaktır. Moskovalıları, sağnak düşündürüyor Sovyetler Birliği İle Çekoslovakya arasındaki zirve toplantısının önceki gün açıldığını kısa bir «Tass» haberinden öğrenen Moskova'lılar, meselenin gerçek iç yüzünden habersiz bir şekilde, normal hayatlanna devam etmektedirler. Moskova'lılan dün düşündüren başlıca sorun, sağnak halinde bastıran yağışlardır. Prag'ın «Varsova Mektnbu»na verdiği cevap, Sovyet basınmd3 yer almadığı gibi, Çekoslovakya sorununa ilişkin diğer önemli gelişmeler de, Rus haUundan gizlenmektedir. Allaha inananların oranlan PARİS Fransız halkının ° o85'1nin Katolik olmasına rağmen, halkın sadece °;o73'ünün Allah'a inandığı açıklanmıştır. Akşam gazetesi «France Soir» ın, düzenlediği bir anketin sonuçlarına göre, Fransızlar aynca, diğer geleneksel Katolik inançlara da o kadar fazla itibar etmemektedirler. Nitekim halkın sadece • o39'unun cennete, ° o35'inin ölümden sonra hayat olduğuna ve oo22'sinin de cehenneme inandığı belirtilmektedir. Aynı ankete göre, Isveç'te, Allah'a inananların oranı oö6O'dır. İngiltere'de ise bu nisbet °oT7'dir. Ingilizler cennete ve cehenneme fazlasıyla inanmamaktadırlar. Bu nisbetin sırasıyla 0o23 ve °o21 olduğu aynı anketin sonuçlanndan öğrenilmiştir. îsviçre'de Allah'a inananların oranı oo84, Batı Almanya'da ise •o81'dir. Demirel (Bjştaran I Sahifede) SORU: CHP Parti Meclisinin, İktidarı, demokratik düzen düşmanlarıru (sağ ve solu) desteklemekle suçlayan bildirisi hakkmda ne diyorsunuz? CEVAP: Hâdiseler ortadadır. Böyle bir iddia varsa bu düpedüz bir yalandır. Bu gibi iddialar hiçbir ağırltk taşımaz, mantık ve gerçekle bağdaşmaz. Hâdiseler ortada olduğuna göre, kimin neyi teşvik ettiğini halk ve millet görüyor, yani meydana gelen birtakım hâdiseleri ve taşkınhkları iktidar önlemeye çahşırken bunlann tahrikçisini millet bilmiyor mu sanıyorsunuz? Mızrak çuvala sığar mı? Bu şekilde gayrimesul beyanlarla kendi itibarlannı sarsıyorlar. Bizim ttiharunızı değil. SORU: Temel Hak ve Hürriyetleri Koruma Kanunn tasarısım Milli Güvenlik Kurulu nda ele aldınız mı? CEVAP: Bu toplantıda kamu ojuna duyurulması kararlaştırüan hususlar açıklanmıştır. Başka bir şey söyleyemem. SORU: Yurd gezisine nereden ve ne zaman başlıvorsunuz? CEVAP: Gezi programuıın açıklanması için birkaç gün daha bekleyiniz. Ancak GUneydogu bölgesine. Mardin'e gideceğitn. Bu mıntıkada yapılan güzel şeyler var. Bakmayın siz, Ankara ve tstanbul'da birtakım hâdiseler, milletin mes'elelerini halledemeyen şeyler meydana geliyor. Türkiye'nin her tarafmdan milletin mes'elelerini halleden güzel şeyler yapılıyor. Biraz ıefes alabilsek. Çok güzel şeyler başaracağız. Ama, bütün hikâye bizim nefes almamızı engellemelerindedir. Milletin işleri yürüyor ve yürümeye devarn.edecektir. Oturumlann havası gergin Öğrenildiğine göre, oturumlarda hava oldukça gergindi. Faka* oturum aralarmda, bazı yöneticiler, •Eski zamanları hatırlatan» bir samimiyet içinde görünmüşlerdir. Dün sabahki otnrumda. Çekoslovakya Cumhurbaşkanı Svoboda, ülkesinin egemenliği ve Varşova Paktı üyesi ötekl devletlerle olan ilişkileri konusunda çok kesln ifadeli bir izah konuşması yapmıştır. Çekoslovakya'nın Batı smırlarına SoiTret birlikleri yerleştinne sorununun. bu konuşma sırasında ayrıntılı olarak ele alındığı sanılmaktadır. Meksikada (Baştarafı 1. sayfada) Olayların bu kadar vahim bir hal almasına polisin, bundan bir hafta kadar önce iki öğrenci grubu arasında çıkan basit bir kavgâyı bastınrken son derece sert davranması yol açmıştır. 23 Temmuz'da, çeşitli okullara mensup ögrenciler kentin ortasmda kavgaya tutusmuştu. Çatışma tarnamen ögrenciler arası mahiyette idi. «Granaderos» adı verilen toplum polisleri olaya, öğrencilerin «hayvanca, caniyane ve sadikçe» diye niteledikleri bir şiddetle müdahale etmişti. Prag halkı, yine heyecan içinde Çekoslovakya'nın başkenti Prag'da ise halk, heyecanlı bir ha\Tt içindedir. Ukrayna'da başlayan büyük manevralann Doğu Almanya ve Polonya'ya da «sıçraması», heyecanı daha da arttırmıştır. Prag halkı, Kremlin'in Çekoslovakya'ya karşı açtığı sinir savaşma yeni bir yön verdlğlni idrak etmektedir. Soğukkanlılığını koruyan Prag halkı, her gün olduğu gibi, dün öğleden sonra da, «Graban» Bulvarındaki kahveleri doldurarak, halihazır durumu tartışmaya devam etmiştir. Çek sınırlarını «ceviren» askeri manevralar, günün konusudur. Ögrenciler kasım ayında Demokratik Mücadeleye ' başlıyacaklar • Gençlik Anadohıda Kampanyası açılıyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Ankara Üniversitesi Talebe Birliği ve buna bağlı öğrenci demekleriyle Ortadoğu Teknik Üniversite Ö6renci Derneği tarafmdan «Gençlik Anadoluda» kampanyası açılmıştır. Miting ve açık oturumlar şek linde yürütülecek kampanya, 15 ağustosta Hakkâri'de başlıyacak ve üniversite açılmcaya kadar sırasijle bütün illerde uygulana caktır. Bu konuda dün. bir basın top lantısı yapan Ankara Üniversitesi Talebe Birliği Baskanı Bilâl Moğol. kamDanyayı yürütmek üzere Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğrenci Derneği Baskanı Celâl Kar^ıh'nın ffösHgjCBdirHdiğini, ilk ekibirf Hakkârry%"fc8teceğiri| açıklamıştır. Ekipler, halkla sohbetler ve açık oturumlar düzenleyerek eko nomik kuruluş için verdikleri mücadelenin sebeplerini anlatacak ve AP iktidarının tutumu hakkında onlara bilgi vereceklerdir. Sovyetleri şaşırtan ziyaret Sovyet yöneticileri, Çekoslovak heyetindeki bütün üyelerin göriişlerini açıkça izah edebilmelerini sağlamak amacıyla görüşmelerin yeteri kadar uzatılmasım istemişlerdir. Çekoslovaklar ise, en yüksek düzeydeki konuşmaların bir sonuca bağlanmasını ve Dubcek ile arkadaşlarınm trenle gelecek olan Mareşal Tito'yu karsılamak için Bratislava'ya gidebilmelerinin sağlanmasmı istemişlerdir. Yugoslav Devlet ve Parti Başkanı Mareşal Tito'nun bu sırada gelişi Sovyetler için bir sürpriz olmuştur. Ögrenciler birleşiyor Bu davranış, birbirine düsman öğrenci gruplannın tek cephe halinde birleşmelerine yo,l açmış ve üç gün sonra da 50.000 üniversite, lise ve enstitü öğrencisi, toplum polisinin davranışım protesto etmek ve «Granaderos» lan n dağıtılmasını istemek üzere bir gösteri düzenlemiştir. Hükumetin izin verdiği gösteri, tam bir sükunet içinde cereyan etmiş ve öğrencider, düzenleyicilerin dağılma işareti üzerine aynı sükunetle dağllmaya başlamışlardır. Fakat gösteri, Küba ihtilâlinin yıldonümü olan 26 Temmuz'a rastlıyordu ve Castro'cu aşırı öğrenci koraandoları, göstericilere başkanhk sarayına kadar yurüyüşe devam etmelerini, «Mek•ika oligarsisi»ne karşı «Kent içi gerilli uvası»na başlamalarını söyılemişlerdir. Toplum polisi yeniden müdahale edince, içlerin de î U b İ î k 5 S I pol'Ş şefi^plmak üzere 500'den fazla kimse yaralanmıştır. öğrenciler kendi saflarında 8 ölü olduğunu ısrarla belirtmektedirler. Bnnun üzerine aşın ögrenciler, baskentteki çeşitli fiğrenim yerlerini işgal etmiş, otobüsleri yakmış, birçok vitrini kırmış ve barikatlar kurmuglardır. Gece boşaltılan yerler 26 Temmuz'da işgal edilen binalardır. Baslarında bir general bulunan 600 kişilik bir askeri birlik, bazukalannı okullara diktikten son ra hücuma geçmiştir. Bu arada hükumet, başkenti askeri kontrol altına almış ve bütün öğrenim merkezlerini süresiz kapatmıştır. İki köy halkının çatışması sonunda 4 kişi öidü MARDİN, (a.a.) Kızıltepe ilçesinin Yukarı Badinler Köyünde döşenen su borularımn Aşağı Badinler tarafmdan kırılması, yüzünden dün meydana gelen silâhlı çatışmada, 4 kişi ölmüş, 8 kişi ağır yaralanmıştır. Olay mahalline gelen jandarma, gerekli emniyet tedbirlerini almış, adli kovuşturmaya başlanmıştır. .Olayla ilgilijagopk. 9 $ ş i nezaret Polianski olsaydı... Çekoslovak siyasî çevreleri, açık kafahlığı ve Çekoslovakya gelişmelerinde başmdan beri gösterdiği anlayış dolayısıyla övülen Polianski'nin Sovyet heyetinde bulunmayışından duyduklan üzüntüyü saklamamaktadırlar. Prag'da hâkim olan kanıya göre, «Cierna» göriişmesi bir kopmayla sonuçlanmasa da, hiç olmazsa yüksek düzeyde yeni bir görüşme için, Çekoslovak Komünist Partisinin 9 Eylul'deki kongresinin sona ennesini beklemek gerekecektir. Konferans iki tarafa da, karşısmdakinin kararlılık detecesini ölç<~ me fırsatı vermiştir. Bundan böylc iktisadî baskılarla desteklenen psikolojik savaşın siddetleneceği sanılmakta, fakat bu savaşın, 1948'de Stalin ile Beria'mn Yugoslavya'ya karsı uyguladıklan yalnız bırakma ve abluka yöntemlerine kadar varmasına ihtimal verilmemektedir. Bir Çek gazetecisi, bir aralık konferans binasından çıkan Parlâmento Başkanı ve Prezidyum Uyesi Josef Smirkovski'nin kendilerine şunlan söylediğini nakletmiştir: «tçeri Külümaeyerek tirtllın ve gülümseyerek pıfcy^frmi umuyorum...» Öte yandan, Prag radyosu, görüşmelerle UgiU olarak gece veya sabah bir bildiri yayınlanacağını büdirmıştir. Rusk, yorumda bulunmadı WASHİNGTON Amerika Dışişleri Bakanı Dean Rusk, dün akşam yaptığı basın toplantısında, bir soru üzertne, Çekoslovak sorununa değinmiş, «Rus Çek görüşmelerinin devam ettiği »ırada, sorun üstüne bir yorumda tulunmamn tedbirsizlik olacağını» söylemistir. • Tahrikten sanık (BasUrarı 1 inct sayfada Deniz Gezmiş, öğleden sonra Adliyeye götürülmüş ve gıyabi tevkif karan «vicahiye» çevrilerek Sultanahmet Cezaevine sevkedilmlştir. Polis, öğrenci avına başladı Polis, son olaylar «ırasında liderlik yaptıklan iddiasiyle, bâzı öğrencileri yakaiamaya başt«mi3ty:^ «3ty . . ••' J n "^" ;; J ^ Olay" resimlerinin inceîenrrîesi ile işe başlıyan polis, bu arada teşhis edilen ve öğrenci vürüyüşlerinin başında görülen, Îstanbul Üniversitesi îşgal Konseyi Başkanı Kemal Bineöllü ile FKF'den Osman Arolat'ı da, dün yakalıyarak Adliyeye sevk etmıfetir. Çek ve Polonya (Bastantı I İnci »ayfad» Sovyet birlikleri, Varşova pak da sona ermiş olmasına rağmen, çeşitli bahanelerle bugüne kadar Çek topraklarından «yrıl mamışlardır. > • ' OP nin Seçim Kanununda istediği değişiklikler belli oldu \ Suudi Arabistan'a dâvet ediidi \NKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Suudi Arabistan Basbakan Yardımcısı Prens Fehd, Başbakan Süleyman Denıireli Suudi Arabistan'a dâvet etmiş. tarihi daha sonra tesbıt edilmek üzere bu dâvet olum'.u karşılanmıs tır. Dün saat İU ia Demırel i l e Fehd arasında yapılan ve taraf ların diğer yetkilıitrinin de katıldığı toplantıda, iküı iliskiler ve Dünya soruniarı eie alınmıştır. Bu görüşmeden sonra konuk Başbakan Yardımcısı, gazetecılere. «Fayda'ı görüşmeler yaptık. Her iki iilke arasında iyi iliskiler vardır. Dünya sorunlarını görüstük. tki Devlet. temel ilke olarak barışın kurnlmasında mntabıktıılar. Ülkeleri miz arasındaki tioari iliskiler bo nusunda da önemli arlımlar atılmıştır» demiştir Manidar bir toplantı öte yandan Çek topraklırındaki Sovyet birliklerinin kurmay heyetinden bir grup dün sa bah. Strecno'da, mahallî Slovak makamları ile bir toplantı yapmıştır. Işçi Sendikalan organı «Pı«ce» gazetesi, bu toplantıya fazla önem vermezken. yüksek rüt beli bir Çek Generalinin, yakındaki Rajeckese Teplive'de, Rus subayları ile Çekoslovakya'daki halihazır durumu görüstüğünü açıklamıştır. Bu yüksek rütbeli Çek tubayı General Kodaj'dır. Aynı zamanda miüetvekih olan Geoeral Kodaj, Çek siyasetinin en muhafazakâr unsurlanndan biri olarak bilinmektedir. < Hesap verme günü yakındır» Serbest bırakılan ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Güven Partisi Genel Yönetim Kurulu, Seçim Kanunu değişikfcği konusunda Adalet Bakanlığır.a verilecek cevabı kararlaştırnıştır. Buna göre, GP, seçim kanunlannda şu değişikliklerin yapılmasnı istemektedir: O Seçmen kütüklerinin, bfitün seçmenlerin kolayhkla vc eksikâz olarak oy kullanmalarını sağUyacak bir hale getirilmesi. O Parti adaylarmın seçilmesnde ve adaylann sıralarının tarininde, bugünkü uygulama mahlurlannın giderilmesi ve seçmere, parti gibi, adayı da seçme imtânıru sağlayacak değişikliklerin japılması, O Adaylarla ilgili itirazlann ry vermeden önce halledilmesi te seçmen oylarının toptan hiiiimsüz sayılması gibi olumsuz onuçlann doğması ihtimallerinin nlenmesi, O Bir arada yapılan muhtelif •çimlerden seçmeni yamltıcı işsnler kaldırılarak bir zarf içinte >y verme imkânmın sağlanaası, 0 Mahallî seçimlerde de birtşik oy pusulasımn kullanılmaının sağlanması, Prof. Emin Bilgiç trafik kazasında yaralandı L'laştırma Bakanı Saadettin 3ilgiç'in ağabeysi Prof. Emin 3ilgiç, dün gece Londra Asfalmm İncirli kavşağında meydaia gelen bir trafik kazasmda •aralanmıştır. Dil Tarih ve Coğrafya Fakülesi Dekanı Prof. Emin Bilgiç'in {ullandığı otomobil, başka bir jraçla çarpışmış, Proferörün tasıttaki iki çocuğuna bir şey ol•namıştır. Yaralı Prof. Bilgiç ise, Cerrahpaşa Hastanesinde i'.k telaviden sonra, taburcu edilmiş:ir. Bakırköy Polisi, olayı gazetecierden saklamıştır. Ankara Üniversitesi Talebe Biröğrencileri Polis liği. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Talebe Birliği, Hacettepe Ünigötürmek isteyince versitesi Talebe Birliği, Ankara Yüksek Okullar Talebe Birliği ve itişip kakışmalar oldu buralara bağlı öğrenci dernekleHukuk Fakültesinde okuyan Keri dün ortak bir bildiri yaymhyamal Bingöllü Savcılıkta, tktisat rak. önceki gün toprağa verilen Fakültesi öğrencisi Osman Arolat Erkek Teknik Öğretmen Okulu ise, II. Sulh Ceza Mahkemesinde öğrencisi Atalay Savaş'ın ölumüyapılan sorgulanndan sonra serne sebep olanları yermişler ve me best bırakılmışlardır. selelere çare bulunmadığı takdirAncak, her iki öğrencinin, «Müde kasım ayında yeni bir demokratik mücadeleye gireceklerini a j lâkat yapümak üzere» Birinci Şube'ye alınmak istenmesi, hâdiseü çıklamışlardır. olmuştur. Bunlardan Bingöllü gö«Gençliğin kanını akıtan kaatiltürülmüş, Osman Arolat'm avulerin hesap verme günü yakındır» katları ise, müvekkilleıinin götüdiye başhyan bildiride özetle şöyrülüşüne manî olrr k istemişlerle denilmektedir: dir. Avukatlardan biri Osman Aro•Devletin emniyet kuvveti o l lat'ı kaçırırken, sanığın diğer ması gerekirken, AP iktidannuı avukatı ile arkadaşlan, kendisini militan kuvveti olarak çalışan yakalamak isteyen polislere manl toplum polisi, Atalay Savaş'ın öolmak istemiştir. Bu yüzden, talümü ile ikinci bir cinayete daha raflar arasında itişip kakışmalar sebep olmuştur. olmuştur. Sonuçta Osman, polisPolis devieti kurma amacıyla lerden kaçınlmıştır. son günlerin olaylarma sebep olan iktidann başsorumluları, YüAradan dört gün geçtikten ce Divana sevkedilerek Türk halsonra harekete geçen Polis, bikı önünde hesap vermelidirler.» lindiği gibi olaylar sırasında va kalanan 50'den fazla ogrenciyi «İsianbuldaki olaylan serbest bırakmıştı. Polisin «öğrenci avına» çıktasvip etmivoruz» masının, Savcılığın istegi üzeriEğitim Fakültesi Öğrenci Der ne olduğu da, bu arada ileri sü* neği Başkanı Mes'ut Özgen dün rülmüştür. yaptığı basın toplantısında son olaylar üzerinde durrauş. Îstanbul daki olaylan tasvip etmediklerini •Konya olaylannın derininde teokratik bir düzenin özlemi mevRizeli Merhum Hasan Tahcutsa. Atatürk inkilâplannın beksin Sükâs'ın zevcesi, Cevdet, çisi olarak onun da şiddetle karSaffet, Selâhattin, Şivezat şısmda olduklarını^ söylemistir. Sükâs ve Zehra Hacıbilâl'ın anneleri Yayrnlanan bildiride, Salihatl Nisvandan NAOİR NADİ Sunay (Baştarafı Spor Sayfasmda) baskı altına sokulmamalı. Gönül ister ki, bütün fertlerimiz sporcu olsun.» Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, daha sonra baza miUetvekillerinin oy kazanmak için birtakun vaadlerde bulunduKlarnn, olumlu hiç bir faallyete geçmediklertni, Beden Terbiyesi Teşr'ât Kanununun da bu yüzden bir türlü Meclisten çıkanlmadığını söyleyen yazarlara. «Anlaşılan milletvekilleri sporcu degil, sadece seyirci de ondan. Sizlerir. bu anlattıklarmızı tasvip etmecliğinizi zannediyorum. tnşallah hep birlikta basan sağlanz. Sizden ricam dürüst olmıyanları tecvız ermediginizi belirtmenizdii Sizlerle r«mas edip bunlan öğrendiğim için çok memnunum» demiştir. Türkiye Spor Yazarlan Derneği Yönettm Kurulu. Cumhurbaşkaru Cevdet Sunay'a plaketli ayağında top tutan altından bir futbolcu heykeli hediye etmişlerdir. ZAYt Şebekemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nejat TEKSÖZ (Cumhuriyet: 8997) ı ! Habeıleşrae zor Yabancı muhabirlerin Cierna Nad Tisou'dan dış dunyaya haber göndermesl çok güç şartlar loplum Poflsme (Baştarafı 1. sayfada) Toplum Polisinin emrtne verilecek olan nelikopterlerle miting ve gösteri yürüyüşleri daha süratli bir sekllde izlenebilecek v s Toplum Polisleri olay sahasına uygun yerde inise geçecek olan helikopterlerden lnerek gerekli müdahalede bulunabüecektir. Aynca hellkopterlerdekl telstzlerle olaylann gelişimi polis şeflerine de hemen bildirilecektir. (Bastarafı 1. Ssyfads) bir yetkili, Ordunun 3 Ağustos Konya mitingi ile hiç bir ilişkisi bulunmadığmı açıklamıştır. Yetkililer, miting tertipçilerinin Ordunun adım istismar amacıyla bu yola gittiklerini de, belirtmislerdir. Ordu'nun Sovyet Birlikleri Polonya'da geniş harekâta başladı Varşova'da iyi haber alan bir kaynaktan öğrenildiğine göre, tank ve topçu bırlilclerinden meydana gelen Sovyet konvoyları, Polonya'mn üç bölfcesinde hareket halinde görülmüştür. Bu açıklamaya paralel olarak, Polonya Haber Ajansı «PAP», Ukrayna'da yapılmakta olan manevralannın sahasının, Polonya ve Doğu Almanya'yı içine alacak şekilde genişletildiğini bildirmiştir. Varşova'daki güvenilir bir kaynak, bir kısım Sovyet birliklerinin Pazartesi günü, Doğu Almanya'dan Polonya'ya gırdiklerini söylemistir. Ayni gün, askeri bir konvoya Polonya'mn Güneyinde, Çek ve Sovyet sınırlarına yakın bir yerde rastlanmıştır. Başka bir Sovyet konvoyu da, dün sabah, Rusya yönünden Polonya'ya girdikten sonra Varşova'ya birkaç kilometre kala, Güneye dönmüştür. Karma SovyetPolonya askeri birliklerinin, Olsztyn bölgesinde, Güneye doğru y»l aldıklan bildirilmektedir. Aralarmda füze birliklerinin o*e bulunduğu Sovyet askerlerinin hemen hemen bütün Polonya'yı kapsıyan bu geniş harekâtı, ülkede gerginliği arttırmıstır. Yabancı dıplomatlar, Varşova dışındaki bazı kara yollarının trafiğe kapatıldığmı ve manevra bölgesine gitmek isteyen askeri ataşelerin gerı çevrildiğini söylemişlerdir. Polonya'da üslenmiyen bazı Kı zıl Ordu Birliklerinin, Cieszyn'in Kuzeyinde ordugâh kurduktarı haber alınmıştır. Burası, ÇekoslovakyaPolonya sınırına çok yakındır. «Mücadele Mitingi» KONYA Ordu yetkililerinin sert tepkisi üzerine. «Ordu millet elele> mitinginin adı, dün, «Mticadele Mitingi. olarak değijtirümiıtir. Merkezi Konya'da bulunan Mücadele Birliğinin. Cumartesi günü yapacağı «Ordu Millet elele Mitingine önceki gün, Konya Valiliği tarafmdan. Emniyet 1614 sayi ve 29/7 tarihli yazı ile müsaade edilmiştir. Ancak. ordu yetkililerinden gelen sert tepki üzerine, Mücadele Birliği, dünkü yazısıyla ve 1S19 sayılı Valilik yazısıyla bir gün önce Millet Ordu elele» adıyla verilen miting müsaadesini, «Mücadele Mitingi» adıvla deği;tirmi$tir. • (Bm9Uralt 1. sahlfede) Haklannda dftva açılan 48 sanıktan, 16'sı tutuU" olup, bunlardan ikisl kaçaktır. Aynca, Komünizmle Mücadele Dernetl îkjn. ci Başkanı, Belediye Yük. Müh. Hacı Hüseyin Polst ile «Hamle» gazetesi Yazı tşleri MUdürü Ay. dın özsoy, Savcılık soruçturm»sı için aranmalamıa ragmen nenüz bulunamamışlardır. Öte yandan haklannda dâva açılan 48 sanık arasmda şehrimizin tanınmış kişllerinden Ticaret Odası Başkanı ve eski DP Milietvekili Muhittin Güzelkılıç, Esnaf Dernekleri Başkanı ve AP tlee Kurulu Başkanı müteahhit Mustafa Necmi Aşçı. şehrimiz 3'cü Noteri Celâl özdemir, Kızılay Derneği Konya Şubesi Başkanı ve AP İdare Kurulu Uyesi Yüksel Ulupmar. MücadeU Birliğt Genel Başkanı Mevlât tslâmoçlu ve «Hamle» gazetes) tdare MüdUrll Ziya Tannknlu da bulunmaktadır. Bu sanıklar halen tutuksuz olarak mahkemev eönderilmişlerdir. Sanıklann dunışmasına muhtemelen bugün vevs varın baslaaması beklenmektedlr. İstanbul ve Ankara'ya verilecek Bir yetkili helikopterlertn önümüzdeki aylar içinde yurda getirileceğini söylemisUr. Helikopterlerden bir kısmı Istenbul, diger kısmı da Ankara'daki Toplum Polisinin emrine tahsis edilecektir. Helikopterler aynca tstanbul ve Ankara dısında çıkabllecek o laylara mUdahals etmek İçin Toplum Polisi nakledecektir. VEFAT (And Keklâm : 844/8992) İ Irak'ta (Baştarafı 1. sayfada) dün öğleden sonra takviye edüdiğini ve Bağdad'm merkezindey sokaklarda birçok tank'a raslandıgını bildirmistir. Kahire ratfyosu, Irak Başbakam Abdürezzak ElNaif'in mahalli saatle 16.00'da bir uçağa bındirilerek sürgüne gönderildiğîni ileri sürmüştür. Son anda alınan haberlere göre. Başbakan Abdürezzak El Naif yurt dışına sürülmüş, Savunma Bakanı ElDavud ise halen Ürdün'de bulunmaktadır. Naif ile Davud'un görevlerinden alınmalarından sonra yedi kişilik «thtilâl Komatanlığı Kon*eyi»nde beş kişi kalmıştır. Siyasî gözlemciler. dünkü «Minl darbe» hareketini, Baas partisinin sa! kanadının. cîaha ılımlı Naif kanadına karşı bir zaferi olarak nitelendirmektedirler. iktidar, tahrikçilikle suclandınldı Batman uçak seferleri kaldırıldı BATMAN Nı?an 1967 de baş iayan Batman îstanbul uçak «eferleri dünden itibaren kaldırılmıştır. tlgililer. haftada üç defa yapılan seferde Havayollarının zarar ettiğini iieri sürmüşler (fir. İZMİR, (Cumhuriyet Bfrrosu) Fikir Kulüpler. Federasyonu tzmir Sekreteri Mahmut Demiray, TÖS ve Devrimci öğrenci Örgütleri ile TİP îzmir l l Yönetim Kurulu dün yaymladıklan ayrı ayn bildirilerle, son olaylarda polisin tutumu dolavısiyle iktidarı tenkit etmiş ve suçlamışlardır. Mahmut Demiray bildirisinde özetle şöyle demiştir: «AP artık Türkiye'de seçim volu ile iktidara gelemeyeceğini ve sıksık bahsettiği Anayasa değişiklikliğini yapıp faşist kanunlar çıkartarak sosyalistleri susturamayacağım anlamıştır. Tahrikler yaparak bu yolda sonuç almak istemektedirler. Sosyalistler bilinçli olarab hareket edip, tahriklere kapümadığı takdirde bu oyun sökmeye* cektir.» TÖS ve Devrimci Öğrenci örgütlerinin bildirilerinde iktidar «Anarşinin tek sorun lusu ve teşvikçisi» olarak gösterilmiş ve otoritesinı kaybe^tiği ileri sürül müştür. TtP bildinsinde de «AP Jktidannın devamlı tertip ve tahrikler sonucunda, Türkiyc'nin bir ka (Hammefendi) AUahm rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 31.7.1968 Çarşamba günü Kızıltoprak Fener Kalarmş caddesindeki 12 No. lı evinden alınarak Fatih Camii şerifinde öğle namazı kılındıktan sonra Edimekapı Sakızağacı Şehitliğindeki aile kabristamna tevdi edilecektir. Mevlâ rahmet eylesin. (Çelenk gönderilmemesi rica olunur.) Cumhuriyet: 8996 ŞAHİNAZ SÜKAS ETIBANK KÖY ELEKTRİFİKASYONU TESİS MÜDÜRLÜGÜNDEN: İki Tip Halinde Toplam 3000 Adet Alüminyum Hat Çekme Makarası Rosimlerine Göre İhaleten İmal Ettirilecektir Şartname ve resimlerine göre iki tip balinde toplam 3000 adet Alüminyum hat çekme makarası kapalı zarf usulü tekiif almak suretiyle ve bîrer adet nümune istenerek imâl ettirilecektir. İhale ile ilgili şartname ve tekiif isteme evrakı, 1 ETİBANK KÖY ELEKTRİFİKASYONU TESİS MÜDÜELÜĞÜ Mithatpaşa Cad. No: 60/6 Yenişehir/ANKARA 2 ETİBANK ALIM SATIM ŞUBESİ M İ D Ü R L Ü Ğ ^ Meşrutiyet Cad. Asmalımescit No: 241 Beyoğlu/İSTANBUL 3 E.K.E.T. MÜpÜRLÜĞÜ BATI ANADOLU BAŞMÜHENDİSLİĞİ Fevzipaşa Bulvan Etibank Şubesi üstü İZMİR 1:1 adreslerinden 50, TL. karşılığında temin ec ebiür. Teklifler en geç 20 Ağustos 1968 salı güi'~ saat 17.00 ye kadar Müdürlüğümüzün Muhaberat Servisincle bulundurulacaktır. Geciken teklifler dikkate almmaz Etibank ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği firmaya uygun gördüğü miktarda makara imâl ettirmekte serbesttir. (Basın: A. 1018922515/8993) Konya'da Şirketimlz Akdeniz Bölgesi Çukurova Mıntıkası Satış Mümessili, kıymetli arkadaşımız, müessif bir trafik kazası sonunda kaybetmiş bulunuyoruz. Aziz nâşı bugün öğle namazını müteakip Moda Camiinden kaldınlarak Karacaahmet Kabristanma defnedilecektir. Kederli ailesine başsağlığı dileriz. BP PETROLLERİ A.Ş. : 2970/8976) VEFAT OS3IAN EİRGİ'yi Devam edecek MOSKOVA Sovyetler Birliği hükümetinin resml sö/cüsü olan Tass Ajansı yayınladığı bir bildiride Sovyet ordularının Polonya ve Doğu Almanya topraklannda giriştikleri manevranın devam edeceğini açıklamıstır. Bildiride manevralara Dogu Almany* ve Polonya birliklerinin de kB'ı'maktı olduklan ilâv« edilmektedir, SATILIK Bahçelievler, Pereja fabrikası arkasında 1020 m2 şahane meyve ve çiçek bahçesi • içersinde iki kat, bir bodrum : kat, üç dükkân, oto garajı • bulunan bakımlı bina satılık : tır. Kolayhk vapılır. ; Müracaat: 71 58 99 • 27 12 98 | luuııııııını •ınımıtMi' Ctıı>ıhııri>cı Reşa. Hımiı AJİİ7 Napolvoıı 24 âyar kiılçe 114. 183. 134. 119. 132. 17.10 114.50 182.50 135. 120. 133. 17.15 CCuaıiuriyet: 8991)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog